Ovaties voor Concertgebouworkest Ernstige toestand voor heel Europa haSDOlweer vandaag Stichtingvoorstel Spoorwegen: JV jj winst van .metaal goedkeuren 12 miljoen De Bilt: minder bestendig Postkantoren op zaterdag vrijwel dicht Middenstanders: „We blijven met flink deel van voorraad zitten" „Uitlenen van arbeiders alléén inet vergunning" Mr. Stikker in Washington: mm r v_ De wereld winnen Jaarinkomen van sommigen geschat op 20 a 30 mille Ravage na botsing bij Roermond Voorbehoud met 't oog op komende kuurcompensatie Na 1 juli slechts urgente zaken Vrije zaterdag met mooi weer ZATERDAG IT JUNI 196' TWmiCSTE JAARGANG No. 4931 r~ c Veel, kaf Uitzonderingen J _y Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Een minderheid van de S-E.R. vindt dit te ver gaan. Dit deel van de raad voor zover wij konden nagaan zijn dit de werkgevers wenst een bindende loonregeling. ;eeombineerd met een strafrech telijk gesanctioneerde meldings plicht voor de uitleenbedrijven De meerderheid is echter van oor deel. dat daarmee geen voldoende garantie kan worden geboden voor een doelbetreffende bestrij ding van de malafide uitlening. (Zie verder pag. 3, 3e kolom) A. LEERLING-VERPLEEGSTERS B. HUISHOUDELIJKE HULPEN 15 EGENDUIZEND mensen hebben gister avond in de Europahal van het Am sterdamse RAI-gebouw, het Concert gebouworkest een enthousiast welkom bereid. Het teas het eerste, concert dat het orkest gaf na de vermoeiende maar succesvolle Amerikaanse tournee. Het was ook de eerste maal dat het optrad in het nieuwe gebouw. Met luide ovaties heeft het publiek zijn waar dering geuit voor wat het orkest onder leiding van de dirigenten Eugen Jochum en Bernard Haitink bood. Zie ook de recensie elders in dit nummer. st NA 1 juli zullen de postkanto ren zaterdags alleen nog maar voor spoedeisende zaken open zijn en in ieder geval niet langer dan tot twaalf uur. PTT heeft deze rigoreuze maatregel moeten nemen om de vijfdaagse werk week voor het personeel te kun nen invoeren. Bij elkaar genomen komen de maatregelen er prak tisch op neer dat de postkantoren zaterdags gesloten zullen zijn. BIJZONDERE AANBIEDING Markthallen Geen „nee" Witte de With street 25 - Telef. 115700 (4ti Poetbus tl 18 - Postgiro Ne». *24518. OMdw Heaterrtraat ts Redactie teL 137 AJ>oooeffle»lt»prDe 81 cent per week. 12.«5 per maan* f per kwartaal Losse nummert 15 cenl Verschijn* dagelijks. (Geldig tot zaterdagavond) MINDER BESTENDIG. Op de meeste plaatsen droog weer, met zonnige perioden, later veel bewolking. Morgen, later op de dag, lagere temperatuur en met meer kans op regen of motregen. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Morgen: Zon op: 4.19 Onder: 21.03 Maan op: 9.30 Onder: ZIJN de christelijke organisaties niet te antithetisch? Zetten ze zich niet te veel tegen de wereld a£, in plaats van de wereld te winnen? Deze vragen werden ons gesteld en wij willen proberen er een antwoord op geven. Wij hebben in voorgaande artikelen et- voortdurend op gewezen dat een christe lijke organisatie niet een zuil is, maas- dat zij de pretentie heeft iets te zijn voor het geheel en voor alien. Maakt aile vol den tot mijn discipelen, is de opdracht van Christus. En een organisatie, die sich naar Zijn naam noemt, mag niet an ders en moet beslist in de maatschap pelijke sector waarin zij opereert, naar dat woord handelen. Maar wie het woord „christelijk" ge bruikt, spreekt daarmee tegelijkertijd over antithese. Het is niet een kwestie van antithetisch ingesteld zijn en dus ook niet een vraag van te veel of te weinig antithetisch ingesteld zijn. Christelijke organisatie veronderstelt antithese. De christelijke organisatie is zeer beslist niet de belichaming van de goede kant in de antithese-. Maar zij is een poging om, gegeven de tegenstelling tussen een op God gericht leven en een van God afvallig leven, als medearbei ders Gods gezamenlijk Zijn Rijk te die nen. SER: Bind strijd aan tegen de „ronselaars v a D TJIEN christelijke organisatie is aileen W jnaar sterk als zij voor de erkenning van de antithese niet bevreesd is. In onze tijd hebben velen die vrees. En in da vraag waarmee dit artikel begint proeven we daar iets van. We moeten goed blijven zien dat het zich bewust zijn van de antithese helemaal niet in de weg staat aan het winnen van de we reld. Een man als de apoatel Pauius was zich zeer bewust van de antithese. Hij wa# ook antithetisch ingesteld. Maar bij won de wereld voor z\jn Zender. Het punt waar het op vast zit is niet dat een organisatie de antithese erkent, maar dat punt is of een christelijke or ganisatie inderdaad als christelijk te herkennen is. Want alleen dan ontsnapt zjj aan de verzuiling, alleen dan kan *8 de wereld voor zich winnen. XTAAR aanleiding hiervan moesten twee opmerkingen worden gemaakt aan verschillende adressen. Da eerste opmerking is gericht aan da christelijke organisaties. Zjj is deze Da christelijke organisatie loopt altijd het gevaar dat zij zich te veel richt op bet eigenbelang en het eigen goed recht van haar leden. De verleiding om •pressure-group te zijn is en blijft groot. De christelijke or ganisatie spreekt alleen dan de wereld aas alg zij daar boven uitgroeit. Het verdient de aandacht en het moet dan ook gezegd warden dat de christelijk-so- ciale organisaties, zowel aan werkne mers- als aan werkgeverszijde in toene mende mate bezig zijn htm activiteiten t* richten niet op het eigenbelang, maar op het algemeen belang. Dat blijkt in wat men doet in Europees verband en In wereldverband met betrekking tot de minder ontwikkelde gebieden. We wijzen In dit verband bij wijze van voorbeeld op de activiteit van het CJJ.V. op Nieuw-Guinea. Daar is een christelijke vakbeweging tot stand geko men dank zij het C.N.V. en ook nu nog gestuwd en geleid aoor het C.N.V. Dat is saiver missionaire arbeid, die van het grootste gewicht is. Er is tussen het werk van de Kerk en het werk van po litieke en sociale organisaties een paral- leliteit, een op elkaar afgestemd zijn, mógelijkheden die te lang zijn veron- achtzaamd. De tweede opmerking is gericht aan hen die, staande buiten de christelijk- socïale organisaties, deze te zeer als een belangengroep zien en die te weinig oog hebben voor wat het hart van die organisaties is. Tot hen zouden wij willen zeggen Het essentiële van een christelijke orga nisatie is niet dat zij belangen verte genwoordigt, maar dat zij christelijk is, dat zij in die sector waarin zij werkt, christelijk wil werken. Een christelijke organisatie, die dat niet zo ziet en niet zo doet verwereldlijkt Maar een kritiek, die bij de beoordeling van organisaties en bi) de beoordeling van de aan die organisaties toe te kennen invloed dat ook niet in acht neemt is evenzeer verwereldlijkt. Wij hebben de indruk dat wij de laat ste tijd meer te maken hebben met die verwereldlijkte kritiek dan dat wij met een verwereldlijkte leiding van ehr.-soci- ale, organisaties te maken hebben. Als de voorzitter van de C.B.T.B. de gedifferentieerde loonpolitiek verdedigt gelijk hjj doet, dan gaat dat tegen het vlees der boeren in. Maar dat zij dit aanvaarden betekent dat zij boven het streven naar eigenbelang uitgroeien. Daarom zijn wij afkerig van deze ne gatieve kritiek. Laten wij ook goed bedenken dat •mag na de deputatenvergadering wel even gezegd worden dat ehristelijk-so- ciale organisaties een christelijk-politie- ke partij als partner nodig hebben, maar dat een christelijk-politieke partij van- (Van een onzer redacteuren) E meerderheid van de Soci aal-Economische Raad heeft Staatssecretaris Roolvink geadviseerd de strijd tegen de laakbare praktijken van ronselaars, koppelbazen en „duizendpoten" aan te binden met behulp van een wet, waarin het uitlenen van arbeidskrachten wordt verboden. Het uitlenen zal dan slechts zijn toegestaan aan hen, die voor een vergunning in aanmerking komen of een vrij stelling van deze verplichting krijgen. REEDS jarenlang wordt geklaagd over de wantoestanden, die in sommige gevallen bij het uitlenen van arbeiders zijn ontstaan. Het euvel van de ontduiking van voorschriften, voor de sociale verzekering alleen reeds in. de metaalsector te Rotter dam werd de achterstallige premie schuld van Uitleners over 1955 op 750.000 geraamd schijnt men hu vrijwel onder de knie te hebben- Met ergerlijke gevallen van ronselarij, grof geknoei met belastingopgaven, zwarte lonen en verboden nevenar- beid is dat bepaald nog niet het ge val. EEN groot aantal uitleenbedrijven kan als bonafide worden be schouwd. Er schuilt echter ook zeer veel kaf onder dit koren. Er zijn mensón bij, die na twaalf ambachten en dertien ongelukken, met het uitle nen van arbeidskrachten zijn begon nen en er een dikke boterham mee verdienen. In een opgave van de Looncontrole- dienst worden sommige van deze uit leners op een jaarinkomen van' 20.000 tot 30.000 gulden geschat. Blij kens een rapport van 1957 incasseer den zij toen al voor elke man een be drag van 4,50 a 5,- per uur. Veel meer dan een schatting kan dit zel den zijn, want juist 3n de niet-bona- fide bedrijven ontbreekt gewoonlijk elke administratie, waardoor de con trole op hun praktijken zeer moeilijk zo niet onmogelijk wordt. De hierbij voorkomende wantoe standen, waarvan de uitgeleende ar beiders dikwijls uiteindelijk zelf de dupe worden, zijn in januari 1358 voor de toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken aanleiding geweest voor een adviesaanvraag aan de S.E.R. Dit advies is thans gereed. e S.E.R. is er echter niet in ge- |3 slaagd van het malafide uitlenen een zodanige juridische omschrijving te geven, dat de aan te bevelen maatregelen uitsluitend op de ron selarij betrekking zouden hebben. Daarom wordt geadviseerd de uitle ning in het algemeen te verbieden, doch bepaalde vormen of gevallen uit te zonderen van dit verbod, zoals bij voorbeeld het z.g. collegiale uitlenen. Wie niet onder deze uitzonderingen valt, zal een vergunning moeten aan vragen voor het uitoefenen van een uitleenbedrijf. Een vergunning kan worden geweigerd wanneer er ge gronde vrees bestaat, dat de aanvra ger zich aan laakbare handelingen zal schuldig maken of zijn boekhouding geen afdoende controle mogelijk maakt. Bij overtreding van wettelijke voorschriften kan de vergunning wor den ingetrokken. Mr. D. U. Stikker, secretaris-gene raal van de NAVO, heeft vrijdag op een persconferentie op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaard, dat premier Chroestsjew en de Gostduitse communistische leider Ulbricht door hun jongste verklaringen over Duitsland en Berlijn de spanning Advertentie) Het Stadsziekenhuis te PURME- REND vraagt voor. spoedige in diensttreding:. Salaris voor A. volgens rijksregeling en voor B. volgens gemeentelijke regeling. Binnenkort geleidelijke in voering van de 5-daagse werkweek. Sollicitaties te richten aan de adjunct-directrice Purmersteenweg 42. Purmerend. in de wereld hadden vergroot en een „ernstige toestand voor geheel Europa" hadden geschapen. Dit duidde erop, dat de NAVO tegen het eind van het jaar, of zelfs daarvoor, door de Berlijnse kwestie voor „ern stige moeilijkheden" zou komen te staan. Indien de communistische leiders door zouden gaan opzettelijk de span ning te vergroten, zou het dienstig kun nen zijn, dat de Atlantische ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie voor het eind van het jaar bijeen komen. De NAVO zou ten aanzien van het Berlijnse probleem vastbesloten zijn. De secretaris-generaal sprak verder de wens uit, dat sommige leden van de NAVO sneller de maatregelen nemen, die nodig zijn om het hoofd te bieden aan een eventuele plaatselijke agressie. Mr. Stikker is dinsdag in Washington aangekomen voor besprekingen met president Kennedy en andere leden van de „Amerikaanse regering. Hfj zei, dat X.' a (Advertentie) daag de dag nergens zou zijn als de christelrjk.sociale organisaties er niet wa ren. De vorige artikelen in deze reeks verschenen in Trouw van, 6, 13, 16, 25 en 27 mei jl. Een grote ravage ontstond gistermid dag op de rijksweg tussen Roermond en Hom, nadat een personenauto tij dens een inhaal- manoeuvre in volle vaart tegen een 1 tegemoetkomende Duitse vrachtwagen was gebotst. De personenauto werd vrijwel geheel ver pletterd, de vracht wagen kantelde. De bestuurder van de personenauto, de 34-jarige vertegen woordiger C. Lich- tendaal uit Vlaar- dingen, was vrijwel op slag dood. (Vau een onzer redacteuren) HET bestuur van de Stichting van de Arbeid heeft vrijdagavond besloten het college van Rijksbemid delaars te adviseren, de loonvoorstel- len van de metaalindustrie goed te keuren. De Stichting maakt hierbij het voorbehoud, dat de c.a.o. voor de metaalindustrie zonodig nog zal wor den verlengd, als na de beslissing over de per 1 april 1962 aangekondigde huurverhoging zal worden besloten, dat een daarmee gepaard gaande huurcompensatie voor de werknemers uit de produktiviteitsruimte zal moe ten worden bekostigd. Het bestuur van de Stichting wenst niet met de behandeling van reeds aanhangige loonvoorstellen, die aan de geldende spelregels vol doen, te wachten tot over de kwes tie van de compensatie is beslist. Een vertraging van deze voorstellen wil de Stichting onder geen beding aanvaarden. Wel wenst zij een be spreking met de regering, waartoe staatssecretaris Roolvink zich in zijn brief van 6 juni reeds bij voorbaat bereid heeft verklaard. Dit gesprek zal plaatsvinden op donderdagavond 22 juni. Ook op dit gesprek meende de Stichting échter niet te mogen wachten bij het vaststellen van een advies over di Loonsverhoging in de metaalindustrie waarvan het eerste deel reeds op 1 juli moet ingaan. Het gesprek met, de regering is no dig, omdat de Stichting zich niet in brengen over de oir. vang en de vorm van een huurcompensatie, zoals de staatssecretaris heeft gevraagd. Zij wil graag eerst bijzonderheden van de voorgenomen huurverhoging weten. Met name bestaat nog onzekerheid over de volgende punten: 1. De datum van ingang van een eventuele huurverhoging; 2. De omvang en de vorm van een eventuele compensatie: 3. De vraag, óf en in hoeverre deze compensatie anders dan uit de pro- duktiviteitsruimte zal worden gefi nancierd. Intussen meent de Stichting, in af wachting van de beslissing over de huurverhoging en de compensatie daarvan voor de werknemers, met deze onzekerheden voldoende reke ning te houden door by de goedkeu ring van aanhangige er nog in te die nen loonvoorstellen een voorbehoud te maken. De bij de loonsverhoging be trokken partijeu zullen zich namelijk bereid moeten verklaren, na een be slissing over de compensatie zo nodig de c.a.o. zodanig U verlengen, dat er alsnog voldoende produktiviteitsruim te voor de compensatie beschikbaar komt. Dit voorbehoud wordt voor de toetsende Instantie dus ook voor het college van Rijksbemiddelaars voldoende geacht om de voorstellen zonder enige belemmering op de ge bruikelijke wijze te kunnen behande len. De grote vraag blijft nu echter, ol 3e regering met deze gedragslijn ak koord gaat. staat acht, zonder meer advies uit te cati. Een jonge Amerikaanse atoomge leerde, werkzaam by het atoomcen trum. Frascati in Italië wordt door de Italiaanse politie gezocht. De 30-jarige Cabot Coville, die met een vriend voor een studiereis naar Italië was gekomen verdween vijf da gen geleden uit zijn woning te Fras- (Man een onzer verslaggevers) De Nederlandse Spoorwegen hebben over 1960 een winst van 12,6 miljoen gulden gemaakt tegen 9,9 miljoen in 1959. De inkomsten van het bedrijf be liepen vorig jaar 504,5 miljoen gulden, waarmee voor het eerst in de geschie denis van de N.S. dit bedrag boven de vijfhonderd miljoen gulden steeg. Ondanks intense pogingen om meer personeel te werven, was- men niet in staat compensatie te vindenvoor het aantal personeelsleden dat het bedrijf verliet. Mechanisatie, automatisering en andere efficiency-maatregelen brachten slechts gedeeltelijk verlich ting. Er was eind 1960 een tekort van 1.381 man personeel. Het jaarverslag is pessimistisch voor wat betreft de vooruitzichten, op dit punt. De spoorwegen moeten in ver band met de eisen van veiligheid en dienstbetoon wel strenge normen aan leggen bij de selectie van het personeel. ONS land bevindt zich aan de rand van een hogedrukgebied, dat zich van de Azoren via Frankrijk tot in Midden-Europa uitstrekt. Bij IJsland ligt een diepe depressie die op de oceaan «n de Noordzee een krachtige zuidwestelijke tot westelijke lucht stroming veroorzaakt. Dè zuidwest e lijke winden voeren zachte maar voch- Van de gewone zaken zal men za terdags alleen nog het kopen van post zegels kunnen afhandelen, en ook dat alleen voorzover automaten geen uit komst bieden. Een andere maatregel is dat de inlichtingendienst vau de tele foon zaterdags zal weigeren inlichtin gen te geven, die men ook in de kos teloos verstrekte telefoongids kan vin den, Voorts zal de PTT-telefoniste niet meer bemiddelen bij interlokale ge sprekken die men evengoed zelf tot stand kan brengen. Al deze maatregelen (een exacte op somming staat op pagina 5) hebben een voorlopig karakter. Zolang de vrye zaterdag zich inhet maatschap pelijk bestel nog niet heeft geconsoli deerd, voert de PTT geen definitieve beperkingen in. Ter compensatie van het verlies van de zaterdag zal de PTT geldbebandelingen vrijdags tot slui tingstijd uitvoeren, in plaats van zoals nu tot drie uur. 1 f Degene die zich nu abonneert ontvangt ons blad tot 1 juli 1961 gratis Naam; Straat. .*-.« IVoonotaats: Wenst zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Tronw Betaling zal geschieden per week (61 cent) per kwartaal (7390) Tot 1 juli a.s. betaal ik geen abonnementsgeld. U word! verzocht aeze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw''. N.Z. Voorburgwal 225. Amsterdam tige lucht naar onze omgeving. Door de toenemende vochtigheid van de lucht komen hierin geleidelijk meer wolken voor. Bet koufront van de depressie bracht wat regen in Ierland en Schotland- Een storing die langs het front be weegt en die. vanmorgen itog .op de oceaan ten westen van,Ierland tag,, kan zondag de Noordzee bereiken. Bet kou. front kan later op de dag ons land naderen, waardoor de kans (fp'- wnt regen of motregen vak,het tees ten uit toeneemt. Het weer wordt dus minder bestendig. Van oen onzer verslaggevers 1-vüIZENDEN middenstanders, L) vooral melkboeren, slagers, bakkers en groentehandelaren, heb ben met spanning de dag van van daag tegemoet gezien. Oorzaak van die spanning is de vrije zaterdag, die, naar het zich liet aanzien, de eerste zou worden met overwegend moei weer. Dat mooie weer èn het feit, dat de vrije zaterdag in enkele weken tijds een realiteit voor hon derdduizenden is geworden, deden de middenstanders vrezen, dat de steden zouden leerlopen en dat ze met een groot deel van hun voor raden zonden blijven zitten. „Ik koop de laatste weken al minder in dan vroeger", zei ons vrijdag een melkboer in Amster" dam, „want op zaterdagen raak ik steeds minder kwijt. Tot een unr of elf lukt het nog wel met het venten, maar na dat nnr geven de meeste dames niet thuis. Morgen zal dat nog erger zijn, want het weerbericht is niet slecht". Een slager vertelde, tegenwoor dig op zaterdag een overwegend iege winkel te hebben. Jnist het feit, dat het gisteren aanzienlijk drukker is geweest dan vorige vrij dagen, bracht hem tot de voorspel ling, dat velen kennelijk het zo merweer, zoals dat voor vandaag werd verwacht zouden gebruiken voor een uitstapje. Ook in de Amsterdamse markt hallen merkt men steeds meer, dat de inkopen van de huisvrouwen zich naar de vrijdag verschuiven. „Zaterdags wordt er door de de tailhandelaren minder gekocht", zei de directie. -Daar komt natuurlijk bij, dat steeds meer Ionen op don derdag worden uitbetaald, waar door de inkopen ook eerder gedaan kunnen worden" Voor dii wsekend is er weer iets minder gekocht maar grote ver schillen waren niet te zien. De' middenstanders zijn weliswaar bang met hun voorraden te blijven zit-/ ten, maar ze durven ook geen „nee" te verkopen, omdat ze nog geen indruk hebben van het percentage; klanten, dat er met mooi weer ops uit zal trekken. M Zie verder pagina 9A sfe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1