Kemproeven weer Sombere prognose van drs. Van der Beugel Noord-Atlantische route valt tegen bamol vandaag! Spanning in Delft: einde V-1 nadert Kritiek op heffing van vertrekgeld Bretonse boeren krijgen steun van burgemeesters Eurafrikaanse conferentie begonnen Meerderheid c.h. vóór compromis kinderbijslag Leger schiet op betogers in Algerije: elf doden De Silt: Storing in aantocht AUTOMATISEREN VANANDEL BELLEN! r Vijfdaagse staking fjooe/wifl V er d ri nki n gs geval opgehelderd Tsjechische spion moet VS uit Verdachte dood van Amsterdamse baby Het weer in Europa H A MOHAMMEDANEN DEMONSTREREN VOOR ABBAS BEDRIJFSAUTOMATISERING OP ELK GEBIED en in Nederland DINSMG20J1JNI 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4937 C "V Hoofdredacteur: Dr. j. A. H. J. S. BRUINS 'SLOT Kritiek op regering BIJZONDERE AANBIEDING Jl JL Nw Mathenesserstraat 33 - Tel. Ó470Q (8 lijnen) - Rotterdam, o Rotterdam: H-Cravcnhege: Dordrecht: Schiedam «'Hf d* Wjfcstraat 25. Telef. 115700 ET. SfS?* If13: Postgiro No. 424518. jpaohtendlenit abonnementen 183019.J0 unr. Jaterdeg» 17—18 uur. Telefoon 115700. Huygeneplein 1. Telefoon 183487 (3 UJnenl.i Postbus 10OT. Postgiro No. 434887. KUchtendienit 18.30—18.15. Telefoon 673473. Spulweg 133. Telef. 4S70. Aleldtrtraat S3. Telef. 65451. Abonnementsprijs 01 cent per week. I 3.88 per maand, f 7.801 per kwartaal. Losse nummer» 15 cent. Verschijnt dagelijks. V.j Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot woensdagavottd). VEEL BEWOLKING. Aanvankelijk veel bewolking «n, hier en daar wat lichte regen morgen overdag weer opklaringen. Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Koel voor de tjjd van het jaar. Morgen: on op: 4.19. Onder: 21.04. Maan op: 12,4'3. 0nder:00.50. DE besprekingen te Genève over het stopzetten der kemproeven zijn een crisis terechtgekomen. Nadat 318 vergaderingen zfln gehou den is het duidelijk geworden dat de Russen niet tot een stopzetting, ge paard gaande met afdoende controle, bereid zijn. Er zij" *eer kostbare ondergrondse proeven met kernwapens mogelijk waarvan men, zonder controle, niets be hoeft te merken. In de afgelopen twee jaren heeft al leen Frankrijk bovengrondse kemproe ven uitgevoerd en wel in de Sahara. Het psychologisch effect daarvan op de Afrikaanse landen was uitermate slecht De poging om tot stopzetten van alle proeven te komen was uitermate be langrijk. Immers nu was het kernwapen nog maar in handen van weinigen, van wie men mag aannemen dat zij althans begrip hebben voor het gevaar van deze wapens en van de verantwoordelijkheid die daaruit voortvloeit. Als de stopzetting der proeven niet tot stand gebracht kan worden, zullen geleidelijk allerlei staten met leidslie den die minder begrip en minder ver- antwoordelijkheidsgevoel hebben, deze wapenen willen bezitten, met alle geva ren die daaruit voor de wereld voort vloeien. ET is speciaal de regering van de Verenigde Staten, die nu voor een moeilijk vraagstuk wordt gesteld. President Eisenhower heeft enkele ja ren geleden vrijwillig de Amerikaanse proefnemingen met kernwapens stopge zet in afwachting van een internationale regeling tot stopzetting die de conferen tie te Genève moest brengen. Dat is mislukt. Door de schuld van de Russen. Wat hebben de Russen daar mee voor? Vinden zij voor hun eigen veiligheid verdere proeven nodig? Maar de ondergrondse proeven hadden zij toch wel kunnen voortzetten misschien hebben ze dat ook wel gedaan zon dof d&t Iemand het merkt. Waarom dan deze conferentie laten mislukken? Het ls waarschijnlijk dat de Russen dit hebben gedaan oin panesldenfKamedy in moeiQfkheden te brengen. Want de Amerikanen staan nu voor de vraag of rf) de kemproeven moeten hervatten of niet. De Amerikanen kun nen niet zoals de Russen niets zeggen en toch proeven houden. Daar voor is de Amerikaanse democratie veel te open. MERIKA realiseert zich dat een her vatting van de kernproeven op de neutrale buitenwereld een zeer slechte indruk zal maken. Hervatting zou het streven naar eigen bezit van atoomwa penen door Aziatische en Afrikaanse landen bevorderen, met alle gevaren van dien waarop wt) hierboven wezen. Aan de andere kant doet zich de vraag voor of de veiligheid van Amerika en van de Westelijke wereld het toestaat om wel de Russen In het geheim proe ven te laten doen en het zelf na te laten. Men kan zich het standpunt indenken dat men zegt: We hebben al zoveel van dit vreselijke oorlogstuig dat we niet nog meer nodig hebben. Maar daar etaat tegenover dat de historie leert dat elk wapen voor verfijning en verbetering vatbaar is, als men deze schone woorden voor zulk een lelijke zaak mag ge bruiken. En daarmee is het veiligheids-argu ment aan de orde. Wij zjjn niet in staat een afdoend antwoord te geven op de vraag wat het beste is. Men moet daarvoor over een technische kennis bezitten die ons ontbreekt en die alleen de echte Insi ders bezitten. De Engelse en Amerikaanse bladen die wij lazen z(Jn over het algemeen niet vóór hervatting van de proeven. De Russen speculeren er misschien op dat Amerika wel de proeven zal hervatten en daarmee b(j de neutrale landen In diskrediet zal komen. President Kennedy staat wel voor een zeer moeilijke beslissing. (Advertentie) DIT JAAR KANS OP FORS VERLIES BIJ K.L.M. D (Advertentie) (Van onze luchtvaartredacteur) E KLM zal dit jaar met een zwaar verlies rekening moeten houden. Winst zal er in elk geval niet worden gemaakt. Vorig jaar werd a! met een tekort op de balans afgesloten en dit jaar is in vele opzichten ongunstiger. Deze onplezierige prognose viel op te maken uit de woorden, die president directeur Ernst H. van der Beugel gistermiddag in het Centraal Museum te Utrecht sprak. De KLM had vertegenwoordigers van de pers uitgenodigd om in die ruimte vol historie kennis te maken met de -13-jarige econoom de sinds 1 juni de luchtvaartmaatschappij leidt DE heer v. d. Beugel noemde 1961 een bijzonder moeilijk jaar en memoreerde heel in het kort de twee rampen, die de KLM juist hebben getroffen. Maar afgezien van deze ongelukken zou het jaar al moeilijk genoeg zijn geweest. Aller eerst betekent dt revaluatie van de gulden „een externe natuur ramp", zo noemde de heer v. d. Beu gel deze herwaardering een be langrijke derving van inkomsten. Daarnaast is het verkeer op de Noordatiantische route alle lucht vaartmaatschappijen zwaar tegenge vallen. Normaal is een jaarlijkse toename met 18 procent, maar het ziet er naar uit dat het vervoer op deze levensader van de KLM niet boven de cijfers van het vorig jaar uit zullen komen. En. dat terwijl het aanbod var en vracht- ruimte aa is gestegen En als laatste moeilijkheid ia de KLM dan nog steeds gewikkeld in een luchtvaarfpol'tiekstrijd. Kritiek i oefende dé heer v. d. Beugel uit op het besluit van de N.V, Luchthaven Schiphol om de passagiers f 2.- tot 6,- vertrekgeld te gaan laten betalen. Zijn kritiek betrof meer de grootste aandeel houder de regering dan de di rectie van de luchthaven. „Moet men bij een belangrijk stuk infra structuur als Schiphol toch ia, wel streven naar een sluitende exploi tatie?", zo vroeg de heer v. d. Beu gel zich af. Hij wees erop, dat onze regering bij het verlenen van hulp aan onderontwikkelde landen altijd het z-i. juiste standpunt beeft inge nomen, dat men bij infrastructuur projecten geen s'uitende begroting mag verwachten Jhr. De Ranitz, de burgemeester var Utrecht, werd door de heer Van der Beugel verrast met de mededeling, dat hij was benoemd tot Skipper of the Flying Dutchman. Naar schatting honderd vertegen woordigers van seven tien Frans sprekende Afrikaanse landen zijn in Straatsburg vijf dagen overleg begon nen met de raadgevende vergadering van de Kaad van Europa. De betrokken landen zijn Kame roen. Centraal Afrikaanse Republiek. Kongo (de vroegere Franse kolonie}, de vroegere Belgische kolonie Kongo, Ivoorkust, Dahomey, Gabon, Guinee, Boven-Volta, Madagascar, Mali, Mau- retanië, Niger, Senegal, Somali, Tsjad en Togo. Op de agenda van de conferentie, reeds genoemd „Eurafrikaanse confe rentie", staan de toekomstige weder zijdse economische betrekkingen In het kader van de Europese Economi sche Gemeenschappen. Degene die zich nu abonneert ontvangt ons blad tot 1 ja! 1961 gratis Alaam. Straat: Woonplaats: Wenst rich ingaande bedes te abonneren op bel dagblad Tros» Betaling zal geschieden pet week (81 cent) per kwartaal (7JQ) Tot 1 juli 5.*, betaal ih geen abonnementsgeld- V 'viirdt nerzoctu deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte de Withstraat 25, Rotterdam. BINNENVERINGBED tec beste bed ooit gemaakt SCHUIMRUBBERBEB met versterkte middensecter %Stt£ fabriek*» Zevenbergen In Breiagne hebben ontevreden landbouwers weer gedemonstreerd tegen de daling van de prijzen van tandhoawprodnkten. .De.Jtoofdwyg* naar Saint-Briese ter hoogte van Lotrveac docr de boeren versperd. In Pontivy kwam het tot botsingen tassen opstandige boeren en politie De burgemeester* van de Vendëe hebben gisteren meegedeeld dat zij. vanaf donderdag aa. gedurende vijf dagen in staking zullen gaan om zo doende blijk te teven van hun mede leven met de verzetsactie der Breton se boeren. Zti zullen gedurende deze periode geen huwelijken voltrekken en in het algemeen geen documenten te kenen. Ook de boeren van Calvados, een nabengelegen departement hebben hun steun aan hun opstandige collega's toegezegd. De „revolutie" der Bretonse boe ren, die p.otesteren tegen de dalen de aardappelprijzen ers de regerings- landbouwpolitïek heeft zich giste ren in zuidelijke richting uitgebreid. Tweeduizend boeren, van wie er ve len met hooi vork er waren gewapend, beletten ambtenaren van de te La Rfr ehe-sur-Yon gevestigde zetel van het bestuur van het departement van de Vendée het gebouw hunner werk zaamheden te betreden Duizenden boeren versperden gis teren oog meer wegen en toegangs wegen tot spoorwegen in Bretagne, dit ondanks de zaterdag j.1. door de Franse regering gedane bekendmaking inzake maatregelen tot steunverlening aan de Bretonse boeren, waarbij werd gedacht aan het instellen van een nieuwe streekmarkt, tegemoetkomin gen bij het vervoer en aankoop door de regering van overtollige landbouw- produkten. la de omgevüsg.van Jhet. ongeveer twintig ^kifcraeter tem oosten van Rennes gelegen ChSteaubourg trokken maandag Bretonse boeren met onge veer vierhonderd tractors naar deze plaats op, om te pogen aldaar weg versperringen op te richten. Zij stuit ten echter op door de politie opge worpen wegversperringen. Slechts veertig tractors wisten in Chateau- bourg zelf door te dringen. De rijkspolitie in Broek op Lange-- dijk heeft uit getuigenverklaringen q ongeval, dat op zondagavond 11 j het leven heeft gekost aan de 71-jarige heer W. van Dijk uit Linunen (N.-H.), kunnen reconstrueren. Het slachtoffer, dat per Hete van Heerhugowaard kwam, verkeerde onder invloed van sterke drank. De man kreeg panne doordat het fietsslot tussen de spaken geraakte. Een automobilist, die hulp verleende, adviseerde Van Dijk verder te gaan lopen, wat deze blijkbaar heeft ge daan, want terwijl hij op het rijwiel pad liep is hij aangereden door een jeugdige bromfietser uit Heerhugo waard. Hierdoor sloeg zijn voorwiel dubbel Van Dijk heeft, naar aangenomen wordt, zelf zijn fiets bij een boerderij neergezet. Kort daarop is de man in de sloot langs de provinctaleweg in de gemeente Ouddorp geraakt én om hét leven gekomen. Vermoedelijk is hü.ii} de-modder gestikt, Dte kon «worden af geleid uit het resultaat van de-ueetiej die op het stoffelijk overschot is ver richt Het bovenst plaatje toont de - diepe nafr.waaffar dr jttegcndn bom. De onderste foto laat ons Se bo vengehaalde raketmotor zien. (Van onze parlementaire redacteur). De Tweede-Kamerfractie van de C. H V. heeft maandagavond beraad slaagd over de algemene kinderbijslag verzekering, die dinsdag 27 juni a.«, in de Kamer behandeld zal worden. Het huidige wetsontwerp zat beslist niet kunnen rekenen op een meerderheid en daarom hebben de fractievoorzitters van de partijen, waarop het kabinet- De Quay steunt, vorige week ©verleg gepleegd met een delegatie uit de ministerraad. Géblefcen is dat de V.V.D. bereid zou zijn een compromis-voorstel te steunen, dat aan de kinderbijslag- verzekering het algemene karakter zou ontnemen. De K.V.P. en de AH., die ook bereid waren het bestaande wetsontwerp (iets geamendeerd) te steunen, konden zich in dat com promis ook wel vinden. De C.H._ fractie was echter verdeeld, een meerderheid zou eohter na het overleg van maandagavond bereid zijn met het compromis mee te gaan. Dr. Til an as is nog niet zo ver dat hij namens zijn gehele fractie steun kan toezeggen, maar de meeste C.H.- Tweede-Kamerleden zullen dus ach. ter het kabinet-De Quay blijven staan. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Staken heeft meegedeeld, dat de vertegenwoordiging van Tsje- choaLowakye bij de V.N. de Ameri kaanse regering heeft meegedeeld, dat Niroslaw Nacvalac, lid van deze dele gatie, de Verenigde Staten zo spoedig mogelijk zal verlaten. Het ministerie had de Tsjechoslo- waakse afvaardiging meegedeeld, dat een verder verblüf van Nacvalac in de V.S. ongewenst was, daar hij zich aan spionage had schuldig gemaakt. De 20-jarige F. G. H. O. «n zijn 19-jarige echtgenote A. O.—S. uit de Nieuwe Leliestraat te Amsterdam worden ervan verdacht de hand te hebben gehad In een onnatuurlijke dood van hun zes maanden oude zoontje. Het kind overleed vorige week vrijdag. De huisarts had een natuur lijke dood geconstateerd maar op aandringen van een der grootvaders van het kind stelde de anatoom patholoog, dr. J. Zeldenrust, een onderzoek in. Hij kwam tot de con clusie, dat het jongetje door verstik king of wurging om het leven moet zijn gekomen. Het echtpaar is aange houden. Elf mohammedanen zijn gedood en 23 gewond toen Franse veiligheids strijdkrachten te Djidjelli en Taher, in het Oosten van Algerije, het vuur open den op mohammedaanse betogers. Da incidenten begonnen in Taher, nabij het vliegveld van Djidjelli. Verscheidene honderden mohamme danen namen deel aan betogingen, .waarbij nationalistische leuzen wer den geroepen en de vlag der opstan. (Advertentie) SLECTROTECHNIEK ELECTRONIC». PNEUMATIC*. MEET- in REGELTECHNIEK delingen en spandoeken werden meegedragen. Op de spandoeken kon men onder meer lezen: „Abbas aan de macht". Ferhat Abbas is de pre mier van de Algerijnse opstandelin genregering. De Franse veiligheidstroepen tracht ten de betogers te verspreiden maar dezen werden spoedig versterkt door boeren uit de naburige dorpen. De me nigte begon de troepen met stenen te bekogelen en deed aanvallen met ijze. ren staven en stokken. De troepen openden het vuur nadat zij eerst in de lucht hadden geschoten. Tien personen werden gedood en twintig gewond. Toen het nieuws van de incidenten in Djidjelli, ongeveer vijftien kilome ter verder, bekend werd, stroomden spoedig honderden mohammedanen, met stokken en ijzeren staven gewa pend, in het stadscentrum samen. Er ontstond een botsing met de politie. De veiligheidstroepen werden ook hier aangevallen en wederom werd het vuur op de menigte geopend. Een moham medaan werd gedood en drie werden gewond. In Djakarta is een aanvullende over eenkomst voor economische en tech nische samenwerking tussen West- Duitsland en Indonesië getekend. De overeenkomst voorziet o.m. in de oprichting van een instituut voor wetenschappelijk onderzoek in Bo- gor en een tandartsopleiding in Me- dan. Bij werkzaamheden 'tot hët bergen vaa wotidseweg te DêW ta? nïen'gikteren gestuit op de mantri. van het pro jectiel. Men zal na verder, naar de heer A. Drent, hoofd van. de hulp verleningsdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken, meedeelde, met de grootst mogelijke voorzich tigheid te werk gaan. Zodra de ontstekingen zijn blootge legd zullen uitgebreide veiligheids maatregelen worden getroffen- in verband -net het verwijderen van deze ontstekingen. Deze zullen on der andere bestaan uit hetstilleg gen van iet spoorwegverkeer tussen Delft en ttotteidam en het ontrui men van een gedeelte van het be drijf van N.V Nederlandse Kabel- fabrieken, dat het dichtst bij de vindplaats van de V-1 is gelegen. Voorts zullen de bewoners van de hui zen in de omgeving worden gewaar schuwd. Op het terrein wordt een mobilofooninstallatie opgesteld, op dat bij een onverhoopte explosie van het projectiel, dat 1000 kjg spring stof bevat, direct medische hulp "kan worden ingeroepen. Het lag in de bedoeling het projec tiel vandaag in de loop van dag op te graven. Woensdagochtend vroeg zal, volgens het programma, de V-1 worden gedemonteerd. v Station Wind richting en snelheid enaeewla* mtr p. sec. afgel. 34u. Helsinki 1. bew. w 4 18 1 Stockholm onbewolkt w 8 IS Oslo onbewolkt zw 4 0 Kopenh, onbewolkt w 8 18 03 Aberdeen zw. bew. wzw 2 18 0 Londen onbewolkt windstil 20 0 A'dam onbewolkt zzo 2 17 0 Brussel onbewolkt cao 2 20 O Luxemburg 1 .bew. nno 5 21 1 Parits onbewolkt nho 3 24 0 Bordeaux onbewolkt windstil 28 0 Grenoble onbewolkt windstil 29 O Nice onbewolkt n 2 27 O Berlijn onbewolkt nw 4 20 0 Frankfort onbewolkt no 5 24 0.1 Mtinchen geh, bew. no 2 27 0.1 Zilrich zw. bew. now 2 28 0 Genève onbewolkt windstil 29 0 Locamo onbewolkt windstil 29 0 Wenen zw. bew. nw 4 29 O Innsbruck geb. bew. zo 1 31 0 Athene h. bew no 4 28 Rome onbewolkt nno 3 30 0 Ajaccio onbewolkt O 2 27 O Madrid onbewolkt n 1 33 0 Majorca onbewolkt windstil 32 O Lissabon zw.bew. z 4 34 0 4» Den Helder onbewolkt w 4 17 0 Ypenburg onbewolkt windstil 17 0 Vliasingen onbewolkt zzo 3 18 O Edde onbewolkt zw 2 18 0 De Bilt onbewolkt windstil 18 0 Twente onbewolkt windstil 19 O Eindhoven I. bew. windstil 19 0 Z.-Limburg onbewolkt O 3 20 O £EN nabij de Azoren gelegen gebied van hoge druk heeft zich de laatste dagen meer en meer over West-Europa uitgebreid. In verband hiermee is het in onze omgeving zonnig weer gewor den. De wind bleef echter nog overwe gend westelijk, zodat voortdurend aan voer van koele lucht plaatsvond en de temperaturen beneden normaal bleven. Langs de noordelijke rand van het hoge-drukgebied bewegen enkele kleine storingen in de richting van Europa. De meest oostelijke hiervan naderde vanmorgen Ierland. Ze kan vannacht of morgenochtend Nederland passeren, hetgeen met enige regen gepaard zal gaan. Daarna zijn weer opklaringen te verwachten, het eerst in hst noorden en westen van het land. De tempera tuur blijft te laag vaor het begin vm de zomer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1