Struikelblok Maatregelen gaan 1 juli in Jacht voor de Prins Pü ■lil Melkfles door ruit: overvaller sbaPojH hamol weer Belgiës kas keg President Landau vraagt zinnen kanaal in Nog niet alles in kannen en kruiken bij de Spoorwegen Hille's mensen: Kom bij ons: Buschauffeurs ui s f Gevolg: tarief particuliere inrichtingen ook omhoog Eichmann spreekt te ingewikkeld Glohke's naam genoemd Piloot ongedeerd uit toestel De Bilt: weinig verandering Man steekt huis in brandbewoners aan dood ontsnapt Het weer in Europa p: en in Nederland bijzondere; aanbieding WOENSDAG 21 JUNI 1961 -Tei<f* iimw> n. "N TWINTIGSTE JAARGANG No. 4938 Directeur: H. DE KU1G Hoofdredacteur: Dr. J. A. H J. S. BKULNS SLOT ry C .ri;V ADOLF EICHMANN zette zgn gisteren onder edfe hégontien ver dediging en uiteenzettingen voor het Hof te Jeruzalem voorL Hjj legde opnieuw de nadruk op dat hg slechts een radertje was in de nazi-machinerie. v- Hij vermoeide het gereeht met zijn ingewikkelde Duitse zinnen en zijn gedetailleerde beschrijving van; het omvangrijke apparaat van het hoofdbureau van de Gestapo in nazi-DuitsIand Kalm en nauwgezet Niet tegen Himmler (Zie verder pag. 3. 5e kolom) o- Degene die zich nu abonneert ontvangt ons blad tot 1 jufi 1961 gratis Wenst zich ingaande heden te abonneren op het dagblad Trouw Betaling zal geschieden per week (61 cent) per kwartaal (7.90) Tot 1 juli a.s. betaal ik geen abonnementsgeld Administratie „Trouto". Witte de Withstraat 25, Rotterdam, {Rotterdam: U-Gravenhage: Dordreent: SdMedam: 1} Poitgiro No, 424519. ■spaoMendienst abonnementen 183019.30 uur. zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700. l- Tele'oon 183467 (3 lijnen). Poatbua 1091. Poatgiro No. 434867. Klaohtendienet 18.30—19.15. Telefoon 673473. Sputweg 132. Telef. 4670. Aieidaatraat 23. Telef. 05451. oent per wedt' 3.68 per maand, t 7.90 per «wartaal, tos» nummert 15 oent. Verschijnt degelijk». T— (Geldig tot donderdagavond) VERANDERLIJKE BEWOLKING. Veranderlijke bewolking, maar slechts hier én daar enige lichte regen. Overwegend matige westelijke tot zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Maan op: 13.48 Onder: 01.12 Morgen: Zon op: 4.20 Onder: 21.04 TN het verslag over de Europese Ge- meenschappen uitgebracht aan de Staten-Generaai verklaart de rege ring, dat de uitvoering van de Europese verdragen in het algemeen bevredigend is geweest. Het wegnemen van de onder linge handelsbelemmeringen noemt de regering bemoedigend, vooral omdat het mogeltjk is gebleken dit proces sneller te doen plaatsvinden dan in het ver drag was voorzien. Wy delen deze opvatting*. Maar daar mede' Is nog niet alles gezegd. In de E.E.G. wordt inderdaad goede voortgang gemaakt met de vorming van een douane-unie, d.w.z. met een vry onder ling handelsverkeer. Met de regering zyn wy echter van oordeel, dat het een teleurstellende zaak is, dat de overige E.E.G.-partners, en met name de Duitse Bondsrepubliek, niet bereid bteken de landbouwprodukten hier op voet van ge ïykheid te behandelen met industriële produkten. r|E E.E.G. beoogt echter meer dan het tot stand brengen van een douane-unie. Het verdrag moet ook lei den tot een economische unie, waarvoor o.a. kenmerkend is een gemeenschappe lijke politiek op het gebied van de land bouw, het vervoer, de mededinging, het kartelbeleld en eveneens voor de sociale «ector. De ontwikkeling op dit terrein laat helaas nog zeer veel, zo niet ailes, te wensen over. In de vrymaking van het onderling handelsverkeer biytt de landbouw ten achter bjj de industrie. Willen wij in de E.E.G. voortgang boeken op de weg naar een vry agrarisch handelsverkeer, dan moet dit gepaard gaan met een geletde- ïyke totstandkoming van een gemeen- schappelijk landbouwbeleid, zoals hel verdrag dat voorschrijft. De Franse regering heeft dit ten slotte begrepen, zy staat thans op het stand punt, dat van een verdere versnelde afbraak van tarieven geen sprake kan zyn, als niet tegelijkertijd een echt begin wordt gemaakt met een gemeenschap peljjk landbouwbeleid. Nederland heeft wat dit betreft een goede en sterke bondgenoot in Krankrgk gevonden. Voor verpleegsters hogere salarissen T|E problemen, waarover wp nu schrjj- ven, komen zeer binnenkort weer aan de orde. Begin juli zal de raad van ministers der E.E.G. bijeenkomen. De raad komt dan voor de vraag te staan, of een tweede extra verlaging van de onderlinge tarieven met 10 pet. op 31 de cember1961 mogeiyk is. De Duitsers staan op het standpunt, dat de tweede versnelling beperkt moet blijven tot de industriële produkten. Te- geiykertyd vormt de'Duitse houding hei grootste atruikeibok op de weg naar een E.E.G.-landbouwbeleid. Op deze wijze en met deze Duitse houding blijven wij met de landbouwproblematiek in de E.E.G. m een cirkel ronddraaien. Slechts ais de E.E.G.-partners werkelyk een be gin gaan maken met een gezamenlyk landbouwbeleid, kan deze cirkelgang doorbroken worden. Deze problematiek is aangesneden bij de eerste versnelling en toen niet tot een oplossing gebracht. wy achten het van uitzonderiyk belang, dat straks by het ministerieel gesprek over de tweede versnelling de Neder landse landbouwmensen in de discussie worden betrokken. De regering kan weten, dat onze volksvertegenwoordiging geheel in deze richting denkt. Nog in december van het vorig jaar aanvaardde de Tweede Ka mer met algemene stemmen de motie- Biesheuvel, waarin de Kamer uitsprak, dat er ten aanzien van de E.E.G. een onverbrekelijk verband bestaat tussen de maatregelen op landbouw- en indus trieel terrein, zoals voorzien In het ver- snellingsbesluit van 12 mei 1960. Een doorvoering van een tweede ver snetiing is voor Nederland slechts aan vaardbaar. Indien tevens in de loop var dit jaar zekerheid kan worden ver kregen, dat met het gemeenschappelijk landbouwbeleid een werkeiyk be»r< wordt gemaakt en öök overigens het verdrag en de.gemaakte afspraken in zake tariefsverlaging en contingents- verruiming worden nageleefd. TI7IJ menen er op te mogen rekenen, dat de Nederlandse onderhande laars straks in Brussel zich voor ogen zullen houden, wat minister De Pous op 26 mei jl, in een rede te Miinchen heeft gezegd: „Wanneer de integratie zich beperkt tot één sector van het eco nomisch leven, dan is ze niet alleen een onvolkomenheid, maar dan tast men een van de wezeniyke elementen van de inte gratie zelve aan." In de afgelopen jaren was ruim 35 pet. van onze totale export naar de E.E.G.- landen van agrarische herkomst. Hier mede is wel duldeiyk geïllustreerd, dat er grote Nederlandse belangen is het geding zijn. Een tweede versnelde verlaging van de onderlinge Industriële tarieven zonder re geling van de landbouwzaken, kan Ne derland zich eenvoudigweg niet veroor loven. Prins Bernhard heeft woensdag middag op de scheepswerf van de N-V Xicolaas Witsen en Vis het motorjacht, dat het bedrijfsleven hem ter gelegen heid van zijn vijftigste verjaardag Zat aanbieden, te water gelaten. De Prins heeft «elf het jacht de naam JBudt" gegeven; zo heet ooiteen jonge Afrikaanse olifant zo ra dar kiagtandëm'mt dier wordt door de bèwebers ~vSn*Ting4'iijfi2t7 Waar Tre* Prins een jachtgebied heeft, beschouwd ais «en geluksdier. Burgemeester mr. H. J. Wytema van Alkmaar, bood de Prins namens zijn gemeente een peilkompas aan met het stadswapen er op. De Prins vertélde, dat het jacht zo spoedig mogelijk zal worden overgebracht naar Porto Ercole, het Italiaanse havenplaatsje, waar de koninklijke familie een villa heeft. De „Budi" heeft een lengte over alles van 12.90 meter, de breedte over alles is 3.50 meter. De diep gang een metgr: De maximum snel heid is achttien kilometer per uur bij een motorvermogen-van twee maal 180 pk. De boot is bedoeld om zonder vaste bemanning te. worden gevaren. In het voorschip Is een kleine tweepersoons slaaphut aan gebracht met daarachter een toilet, een douche en een keuken. Dat dövsala De afgelopen nacht heeft een 18- jarige, bii de politie bekende maar nog niet gearresteerde jongeman, een mis lukte overval gepleegd op-de 35-jarige weduwe W. E. Kruiswijk/die een melk zaak heeft in de Pieter>Basistraat: in Amsterdam-Zuid. De-vrouw herkende de niet een pistool gewapende over valler, die .pad bij haar om de boek woont. Ook 'óp foto's,'die de politie haar later toonde,?wees zü hem als de overvaller aan. Het is de 18-jarige sloper Th. S. De vrouw wist door een melkfles door de winkelruit te gooien de overvaller op de vlucht te jagen. Omstreeks halftwee belde de jónge manaan de woning. Hij zei, dat hij een telegram voor haar had. De vrouw zei, dat hij dit maar door de brieven bus^,, moest schuiven, maar hij ant woordde, dat dit. niet kon omdat zij moest aftekenen. - De vrouw deed daarop de deur van. het slot en de jon geman drong naar binnen' met het pistool in de hand. „Kijk. uit, want het is geladen ook", voegde hij de vrouw toe, die de loop wist te grijpen. Er volgde een worsteling, waarbij de -vrouw echter kans zag via een bin nendeur in de winkel te komen en daar een melkfles te grijpen. Advertentie) De directie der Bruynzeel-fabrieken heeft het gehele, in Zaandam wer kende, fabrieks- en kantoorpersoneel (160 man) der N.V. Hille aangeboden om en bloc bij de Bruynzeel-fabrieken in dienst te treden. Er is eerst overleg gepleegd met de directie der N.V. Hiile. Zoals gemeld, gaat deze laatste per 21 juli over tot sluiting van haar (gloednieuwe) beschuitfabriek in Zaan- dam. Zij, die by Bruynzeel in dienst wen sen te treden, zullen zonder wachttijd in het premievrije pensioenfonds wor den opgenomen. Wanneer een redelijk aantal werknemers der N.V. Hille van het aanbod van de Bruynzeel-fabrieken gebruik maakt, zal ernaar worden ge streefd hen groepsgewijs in de Bruyn- zeel-organisatie onder te brengén, waarbij geen persoonlijke selectie zal worden toegepast. In dat geval zal het tevens mogelijk zijn leidinggevend per soneel ih de organisatie op te nemen De Bruynzeel-fabrieken verwachten dat vele werknemers van Hille van dit aanbod gebruik zullen maken. j Enige tientallen chauffeurs van de Overijselse Autobus Dienst zijn van morgen een wilde 24-uurs staking be gonnen. De actie is bedoeld om kracht bij te zetten aan een eis voor een toe slag van f 1,50 per dag. Deze toeslag wordt gevraagd, omdat de chauffeurs sinds enige tijd zonder conductrices moeten rijden. De directie van de OA.D. is in be ginsel wel bereid de toeslag uit te keren, maar de bepalingen van de CAO verbieden dat. De valkbonden, die de staking niet erkennen, willen wel be zien of op een of andere manier een regeling is te treffen, waardoor de uitkering kan worden gerealiseerd. Het verkeer op de lijnen is voor een deel gestagneerd. In de afgelopen nacht beeft de be woner van het pand hoek Van Oldeu- barneveldtstraat-Mauritsstraat in Rot terdam, dat gisteravond uitbrandde, bekend deze brand te hebben gesticht. De man, Klaas K., die door zyn vrouw verlaten was, kwam dinsdag avond na zijn wérk in de haven thuis, stak een stapel kranten in brand en verdween weer op zijn bromfiets. Twintig minuten later sloegen de vlammen met loeiend geweld uit het buis. Een bovenbuurvrouw, baar dochter en een kleinkind, konden zich met moeite langs de reeds brandende trap in veiligheid brengen. Dit bovenhuis kreeg vry aanzienlijke brandschade en een beneden gevestigde houthandel bleef evenmin gespaard. Buren wisten reeds gisteravond te vertedien, dat K. een dag tevoren diverse goederen uit het huis had ge haald en deze elders had onderge bracht of verkocht. Toen hy gisteravond laat bij zijn woning terugkeerde, werd hij door een op wacht staande agent aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. In de loop van de nacht bekende hij de brandstichting te hebben gepleegd. De zeventigjarige heer G. JRip is, toen hij dinsdag per bromfiets op de Elburgerweg te Heerde reed, vermoe delijk door een duizeling overvallen en in aanraking gekomen mèt een pas serende auto. Met een schedelbasis- fractuur is hij naar het ziekenhuis te Zwolle overgebracht, waar hij is over leden. Per 1 juli gaan de salarissen van de verpleegsters omhoog. Daarover is de Centrale Commis sie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken gisteren tot een akkoord gekomen. Over tien dagen gaan de volgende maatre gelen in: Het minimum-salaris voor de verpleegsters wordt met onge veer 13 procent verhoogd; Het maximum-salaris stijgt met ongeveer 8 procent; De eerste verpleegsters en de waarnemend-hoofdverpleegsters gaan ongeveer tien procent meer verdienen; #Qe hoofdverpleegsters krijgen ongeveer 12 procent meer; 9 Hef aantal rangen wordt van vier op zes gebracht; de scha len worden verkort. 1 3. erhogm'écn per 1 juli ^|irtf;departicaliere gfêljjgpteven*moéten oor Isoverigens r van het ministerie Zaken. Wil men erkende kracht, zo- hebben bepleit, dan zal dat extra-tóöteilükheden opleveren. Ook de algeméne rechtspositie van ,het person eel-ia in het georganiseerd overleg nader bezien. Nadat in de loop van 1960 een onder zoek naar de taakwaarde van het ver plegend personeel werd voltooid, is op 21 december van het vorige jaar van regeringszijde een voorstel voor de salariëring en overige arbeids voorwaarden van het verplegend en het leerAngverplegend personeel in de Centrale Commissie voor Georga niseerd Overleg in Ambtenarenzaken aanhangig gemaakt. Zie verder pag 3. Ie kolom 1 toestemming' van. Eéon bovendienté: als de mm In het proces-Eichmann is gisteren voor het eerst het woord gevoerd door de hoofdpersoon zelf, Adolf Eichmann. Hij getuigde, in> het belang van zijn veiligheid, vanuitde beklaagdenbank in de kogelvrije cel. Op de Voorgrond Elchnrann's ver dediger, dr. Servatius. fi De Belgische minister van 'Finan ciën, Dequae, heeft - dinsdagmiddag in de Belgische Kamer van .Volksver» legen woord!.-ers verklaard, dat de apenbare schuld is toegenomen:tot: een bedrag van 410 miljard frank, 2&>7.mll- jard gulden DD betekent, dat de Vér* olichtingen, voortvloeiende uit de staatsschuld, die per jaar 22 miljard frank bedragen, 1,5 miljard- gulden méér zijn dan war de overheid ia'een periode van noogconjunctuur in totaal op de kapitaalmarkt kan opnemen, zei de minister tijdens de behandeling van zijn begroting Hij schatte dit laatste bedrag 'op 18 miljard frank (1,25 miljard gul den) per jaat „Dat is nog niet eens voldoende om de lasten van a< vroegere schulden te dekken, zodat geen enkele frank ter beschikking koipt voor investerings uitgaven, en zélfs, vyf .miljard frank van de staatsinkomsten moeten wor den aangewent om deze lasten te dék ken". Deqnae betoogde, dat een onmid dellijke sanering van 'de overheidsfi nanciën noodzakelijk is, en dathet hegrotingstekoi'. reeds negen miljard; frank moet worden-.be kort. Ook zullen ilk jaar enkele miljar den franks tnoeter worden -bezuinigd om de lasten binnen aanvaardbare grenzen terug te brengen. Als verdere middelen noemde hü daartoe het voe ren van een „dynamische - economische politiek" én een doelmatige bestrijding van dé belastingontdufking.-» ling, - die zich met technische zaken bezig hield. Met betrekking tot de gras- wagens was'aan'deze afdeling* grote bevoegdheid gegeven." JK^ -e f -"•* v Eichmann betoogde dat zijn bureau onafhankelijk optrad van de afdeling die tot taak had de joden te vernie tigen. „Mijn afdeling." aldus Eichmann, „had geen enkel contact met de afde- (Van een onzer verslaggevers) Langzaam verbetert de situatie bij de Spoorwegen, maar de N.S. blijven kampen met vertragingen. Het is de vraag, of deze gedurende de zomer dienstregeling zuller verdwijnen, aan gezien de laatste week alles op alles is gezet, om de dienstregeling te laten kloppen, terwiil dat nog niet overal het geval Is. De mogelijkheid blijft bestaan, dat niet net gehele personeel zich volledig geeft en dat het aan die enkelingen b wijten is, dat de diena_ ten nog niet volledig in overeen stemming zijn met het spoorboekje. (Van mze correspondent) Gisteravond is een straaljager van de vliegbasis Welschap bij Eindhoven tijdens het starten door de vangket- tingen heengevlogen en in het kanaal terecht gekomen. Sergeant-vlieger A. Lowijs uit Zwijndrecht, die tijdens de startmanoeuvre moeilijkheden kreeg, had vergeefs getracht zijn machine tot stilstand te brengen. Sergeant Lowijs uit Zwijndrecht, die behoort tot bet 314e squadron, heeft zonder verwondingen het vliegtuig kunnen verlaten, dat zwaarbesehadigd werd. Een groep roeiers van de Eindho- vense Studenten-Roeivereniging is, dank zij de tegenwoordigheid van geest van de roeicommandant, die zelf mili tair vlieger is, aan groot gevaar ont snapt, SSRVATHJS stelde Eichmann vra gen over elke afdeling van het uitgebreide hoofdbureau. Kalm en nauwgezet sprak Eichmann over de functies van de afdelingen, waarbij hij een verbazingwekkend ge heugen aan de dag legde voor zelfs de kleinsté details. Hij noemde zyn "bazen bij hun vroegere rang. Hij scheen warm te lopen voor zijn onderwerp en putte zich uil in ingewikkelde gedetailleerde beschrijvingen van de hiërarchie en de functies, die in het Gestapo-apparaat vervuld werden. Op een gegeven ogenblik vroeg toen de president, Mosje Landau, aan dr. Servatius om Eichmann te zeggen, dat hij met kortere zinnen diende te ant woorden. „Als hij dat niet doet", zei Landau; „dan zullen wy niets vdn hetgeen hij zegt kunnen begrijpen." Eichmann knikte om te laten mer ken, dat hij het begrepen had en poogde toen "in kortere zinnen zyn be schrijving van de organisatie van de veiligheidsdienst voort te zetten, waar bij hy vertelde welke afdelingen met joodse zaken hadden te maken. Eichmann noemde de namen van een aantal autoriteiten van het nazi-minis terie van Binnenlandse Zaken, oa. Globke en Herring, die het ini tiatief hadden genomen tot pogingen om de joden het staatsburgerschap te ontnemen en beslag te leggen op joodse bezittingen. Dr. Globke is nu nog een van Adenauers voornaamste adviseurs. EICHMANN gaf ook een schets van dé organisatie van het hoofdkan toor, waarin, zoals hy zei, de verant woordelijkheden van alle afzonderlijke departementen vastlagen. „Kon u ondanks deze regelingen in Hongarije stappen nemen, die tegen orders van Himmler ingingen?" vroeg dr, Servatius. ïss: £EN groot gebied van hoge luchtdruk strekt zich uit van de AZQren^toï in het westen van Rusland. Langs de noordelijke rand van dit hoge-dritk- gebied bewegen enkele kleine,-'storin gen, waarvan er een de af gelopen nacht Nederland passeerde. Deze was dé laat ste 24 uur voortdurend in betekenis af genomen en bracht dientengevolge ner gens regen. Een volgende storing koerst langs een iets noordelijker gelegen baan en zal evenmin het weer hier .te lande beïnvloeden. In verband hiermee houdt het droge en vrij zonnige weer aan en komt er in het temperatuurverloop weinig veran dering. 'O. Station Wind» ntauw richting en snelheid mtrp.sec. Max. temp. v. gisteren en neerslag af gel. 24 n* Helsinki zw. bew. zzw 3 18 Stockholm zw. bew. w 5 19 0 Oslo 1. bew. wrrw 4 21 0 Kopenhagen h-bew. WTW 7 18 0 Aberdeen h, bew. w .4 16 2 Londen L bew. windstil 22 0 Amsterdam K bew. wzw 2 19 0 Brussel zw. bew. windstil "21 0 Luxemburg 1. bew. nno 5 22 0 Parijs 1. bew. n 2 24 0 Bordeaux onbewolkt n 1 30 0 Grenoble h.bew. windstil 0 Nice onbewolkt n 3 .25 0 BerlUn zw. bew. z 1 20 0 Frankfort 1. bew. windstil 25 0 München I. bew. windstil 22 0 Ziirich zw. bew. wnw 1 24 0 Genève h. bew. windstil 29 0 Locarno zw. bew. windstil' 30 0 Wenen geh. bew. no 2 23 0 Innsbruck 1. bew. windstil 27 ,0, Athene zw. bew. 27 Rome onbewolkt windstil 34 0- Ajaccio onbewolkt o 2 26 V 0 Madrid onbewolkt windstil 33 0 Majorca h. bew. windstil 30 0 Lissabon 1. bew. w -4 30 0 Den Helder onbewolkt nw 7 18 0 Ypenburg 1. bew. verander! 20 O Vlisslngen h. bew. w 2 10 0 EeJde onbewolkt wnw 3 20 0 De Bilt zw. bew. windstil 20 0 Twente zw. bew. windstil 20 0 Eindhoven zw. bew. windstil 20 0 Z.-Limburg h. bew. no 2 20 0 Naam Straat: Woonplaats. •-« om» U tfurdi "eizustti ti-2* dor> coe te zeruten a au

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1