Prognose i n gen in nu vrijwel zeker UTRECHT luidt Lof voor Mohoetoe MINISTERRAAD RESPRAK ACTIE GROEP-RUKENS De Gaulle wil Algerijnen nog een kans geven hamol weer vandaag Nog meer F-i's in Delft? m VERPLEEGSTERSTEKORT ZES TREINEN REDEN NIET AUTOMATISEREN VANANDEL BELLEN! Opnamen moeten Wat verklaarde de „zegsman"? De Bilt: weinig verandering r Jongen verdronken jl J<- JL J L Akkoord bereikt na urenlang beraad r M' TOMATEN TOMATENSNiJDER f. 1.75 BEDRIJFSAUTOMATISERING OP ELK GEBIED VRIJDAG 23 JUNI 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4940 J Directeur: H. DU RUIG Hoofdredacteur: L)r. J. A. H. J. S. BKULNS SLOT TOMADO Nw Mtfmmnm» 33 - Tel. 6Ï700 (8 lijnen), - Rounraan. Rijksoverheid „Akkoord'' Compensatie Tsjombe maakte duidelijk, dat Katanga in de aanstaande parle- mentszitting vertegenwoordigd zal zijn. Hijzelf zou reeds vandaag naar Katanga willen terugkeren, Tsjombe. liet in het midden of hij een positie in de centrale rege ring zal gaan bekleden. De VN-missie in Kongo heeft intussen de vrijlating van Tsjom be als stap. naar verzoening toe gejuicht. Misverstanden (Zie verder pag. 3, 7e kolom) (Van onze parlementaire rédacteur) De ministerraad heeft zich in zijn vergadering van vandaagMt- voerig bezig gehouden met de publikaties over het contact, dat een groep zakenlieden onder leiding van dr. Paul Rijkens met president Soekarno heeft gehad. Minister-president De Quay heeft verslag uitgebracht van het gesprek, dat hij met twee vertegenwoordigers van deze groep heeft gehad. Reclame-agent „Rem" (Zie verder pag. 3, 6e kolom) BIJZONDERE AANBIEDING 1 Degene die zich ou abonneert ontvangt ons blad tot 1 joH 1961 gratis Jtofterdsm: fc-Gravcnhage: Dordrecnt: Schiedam: Witt, de Withstraat 23. Telef, UJ700 (8 1.) Postbu, lila. Postgiro No. 424519. Klachten dienst abonnementen 13.3019.30 uur. ïaterdaga 1718 uur. Telefoon 113700. Huygensplein 1. Telefoon 1834B7 (3 lijnen)., Postbus 1091. Postgiro No. 4248S7. Klachtendienst 18.30—19.15, Telefoon 673473. Spuiweg 132. Telef. 4370. Aleldastraat 23. Telef. 63451. «itiudSUddL AS. leiet. 65WI. Abonneraenisprija BI cent per week. f 2.85 per maand, f 7.90' per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks, (Geldig: tot zaterdagavond). WISSELEND BEW OLKT. Wisselende bewolking en bijna overal droog. Onge veer dezelfde temperaturen als vandaag. Matige tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen: Zon op: 4.20. Maan op: 16.08. Onder: 21.04. Onder: 1.59. PROF. dr. J. Wemelsfeider, hoogleraar t« Eindhoven heeft tijdens een lunchbijeenkomst van de afdeling Rot terdam van het Verbond van Prot. Chr. Werkgevers een rede gehouden In die rede heeft de hoogleraar de ver. «•achting uitgesproken dat wij over vijf tig jaar een vierdaagse werkweek zullen hebben en een verdubbeling van het hui dige inkomen. Prof. Wemelsfeider ver wacht geen grote crisis meer, zoals die van 1929. Hij gelooft alleen aan conjunc tnrele schommelingen die niet 'tot een crisis uitgroeien. Wij zullen niet proberen de argumen tatie voor deze prognose weer te geven Want daarbij zouden wij Waarschijnlijk aan het betoog van de hoogleraar te kort doen. Htj liet in het midden of door deze welvaartsstijging geluk en te vredenheid ook zouden toenemen. Wat dat betreft mag men inderdaad een vraagteken plaatsen. Ook bij de welvaartsstijging die wij nu beleven is het geklaag dat men te weinig krijgt, dikwijls niet van de lucht Van I860 tot 1960 is de werktijd met 40 pet. verkort. Daar staat dan nog een belangrijke stijging van de. produktiviteit en e«n belangrijke stijging van de lonen tegenover. De geschiedenis is er dus be paald niet op uit de pjjpgnose van prof. Wemelsfeider bij voorbaat te logenstraf fen. fERKW AARDIGE coïncidentie was dat het weekblad Burgerrecht dat wij opsloegen precies het tegenoverge stelde suggereert. Of eigenlijk is dat niet merkwaardig, want het doet dat week aan week. „Tegenover alle optimistische kreten over vooruitgang en weistand manifes teert zich steeds sterker de grondtoon der bezorgdheid: hoe lang nog zal het duren voordat het onbeheerste streven naar opvoering van het materiële wel zijn zal omslaan en de zwakke basis der welvaart onder haar gewicht zal be zwijken." Het verschil tussen prof. Wemelsfei der en Burgerrecht is niet dat ook de eerste niet evenals Burgerrecht bezorgd was over mogelijke nadelige gevolgen van de verkorte werktijd. Het verschil is dit próf. Wemelsfeider overtuigd is'dat de huidige conjunctuur-theorieën sen zo danige beheersing van nadelige gevol gen van 'conjuncturele schommelingen mogelijk maken, dat zij niet behoeven te leiden tot een. ineenstorting als in 1929. maar dat zij kunnen worden overwon nen. Burgerrecht echter richt zich juist te gen deze moderne conjunctuurpoiiuek. Het wil eigenlijk terug naar de conjunc tuur-theorieën van voor 1940. Maar dat was nu juist' de periode var de grote crisissen. Van 1840 tot 1940 zijn er niet minder dan twaalf behoorlijke crises ge weest. \70ORSPELLEN is moeilijk en we zul- len er ons niet aan wagen. Maar het is een feit dat onder het regime van de moderne conjunctuurpolitiek de wel vaart enonn is gestegen en dat er zich geen crises hebben voorgedaan tot dus verre, terwijl in de vooroorlogse periode de welvaart per saldo ook enorm geste gen is, maar dat er zich daarbij wei telkens verschrikkelijke crises hebben voorgedaan, die een zee van jammer en ellende hebben meegebracht. Na hét onschadelijk maken van de V-l in een weiland te Delft, zijn er bij de politie aldaar meldingen bin nengekomen van mensen, die plaatsen aanwijzen, waar in de oorlog bommen zouden zijn neergekomen, die niet ont ploften. De politie staat enigszins ge reserveerd tegenover deze meldipgen, omdat ze het vreemd vindt dat die nu pas binnenkomen. Niettemin wordt m alle gevallen een nauwgezet onderzoek ingesteld. TSJOMBE WEER VRIJ V 5 Oofc de vrouwen der opstandige Bretonse boeren zijn tegen de land bouwpolitiek van de regering in actie, gekomen. Hier ziet men vrouwelijke demonstranten op een hoofdweg van de prefectuur van Borbiban. (Advertentie) Donderdagmiddag is de bijna twee- jarigè.Tjeertdert 'van' Halm uit Gouda tè Alphêh.aan. den RSJh. iri een sloot geraakt en verdronken. Kunstmatige ademhaling mocht niet meer baten. Het verpleegsters tekort in de Utrechtse ziekenhuizen, en met na me in het academisch ziekenhuis, heeft geleid tot een verontrusten de situatie. B. en W. van Utrecht .verklaren dit in antwoord op vragen van het raadslid De Jongh. (Van een onzer verslaggevers) Om de ontstane vertragingen op de drukste treinenroute in ons land weg te werken zijn gisteren op het traject Amsterdam-Haarlem zes treinen ko men te vervallen. Hierdoor voorkwam men dat de achterstand in de dienst regeling zich zou uitbreiden en zicb over de treinenloop van de gehele dag zou voortzetten. Dé Ned. Spoorwegen deelden ons vanmorgen mee, dat de vertragingen steeds kleiner worden. De afgelopen dagen waren er bij Amsterdam nogal wat moeilijkheden, maar vanmorgen bleven de vertragingen beneden de vijf "minuten. Bij K.B. is dr. J. H, Zeeman, ambtenaar van de buitenlandse dienst der tweede klasse, benoemd tot bui tengewoon gezant en gevolmachtigd minister in Hongarije. f Adve' ovtie) ELEC7ROTECHNIEK ELECTRONICA 7NEUMATICA HEET- AEGELTECHNTEK Het ié niet juist,, aldus B. en W,, dat een afdeling'van het academisch ziekenhuis' moet worden gesloten. We gens het verpleegsterstekort is echter wêl de bezettingvan een aantal zalen beperkt Het tekort, wordt op het ogenblik nog geaccentueerd door de vakantie; nog meer moeilijkheden worden ver wacht bij de invoering van de 45-urige werkweek. Daarom zijn voorlopig de opnemingen in het academisch zieken huis in het algemeen, beperkt. Het verpleegsterstekort heeft vooral in de neurologische kliniek van het ziekenhuis - een moeilijke situatie veroorzaakt. Terwijl in het academisch ziekenhuis geschoolde neurologische assistenten steeds ge reed staan eneen moderne neuroA chirurgische- en beademingsafdeling ter beschikking is om het toenemend aantal 'patiënten met door verkeers ongevallen veroorzaakte schedellet sels oo te vangen, wordt de volledige benutting van dit apparaat belem merd door het ontbreken van de nodige verpleegsters. Het Antorius-ziekenhuis en het Dlaconessenhuis hebben de opne- neming van ongevalspatiënten nog niet behoeven te beperken. Alleen het acedemisch ziekenhuis beschikt echter over een volledige outillage. H B. en W. menen, dat de mogelijk heid van opneming in ziekenhuizen voor het algemeen welzijn van zodanig belang is, dat de overheid zich hiervan niet kan dïstanciëren. Bepaalde maat regelen tot opheffing van'het ver pleegsterstekort kunnen worden ge nomen, doch deze liggen in de eerste plaats op de weg van de rijksoverheid. B. en W. hebben zich naar aanlei ding van" de alarmerende situatie in het academisch ziekenhuis gewend tot de ministers Cals en Van Rooy. De directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst heeft met de directies van de plaatse lijke ziekenhuizen een regeling ge troffen, waardoor in elk geval de ern stige ongevalspatiënten in het acade misch ziekenhuis kunnen worden op genomen, terwijl de minder ernstige (Van eenonzer redacteuren) ET staat thans vrijwel vast, dat Rijksbémiddëlaars de loonsverhogingen in de metaalindustrie op zeer korte termijn zullen goed keuren. Het voorstelzal als één geheel worden behandeld. De beide loonsverhogingen yesp. ingaande op 1 juli a.s. en op 1 april 1962 zullen dus niet wor den ontkoppeld. Van werkgevers en werkne mers zal een bereidverklaring worden gevraagd om zo nodig de huidige C.A.O., die op 31 decem ber 1962 afloopt, met het oog op de komende huurverhoging te verlengen. Dé regering en de Stichting van de Arbeid hebben gisteravond volledige overeenstemming bereikt over de gang van zaken,- die tot 1 november 18. bij de toetsing van loonvoorstellen zal worden gevolgd. In het metaalbe drijf is dit gunstige nieuws uiteraard met vreugde ontvangen. „Wij zijn bijzonder verheugd over deze afloop,' verzekerde ons de heer H. Peters, voorzitter van de Chr. Metaalbedrjjfs- bond. De regering is in grote lijnen ak koord, gegaan met het standpunt dat de Stichting van de Arbeid heeft in genomen by het uitbrengen van haar gunstig advies over de loonsverhogin gen voor de metaalindustrie. Dit be tekent dat aan de orde zijnde voor stellen kunnen worden goedgekeurd onder het voorbehoud dat een c.a.o. t.z.t. zo nodig zal worden verlengd, wanneer blijkt, dat de produktiviteits- stijging gedurende de looptijd van dat contract niet voldoende ruimte biedt om daaruit ook een eventuele huur- compensatïe te financieren. "Waar die ruimte nu, reeds wordt gereserveerd, zal verlenging van de e.a.o. niet nodig zijn. Na een gesprek van ruim vier uur kon staatssecretaris Roolvink gister avond Iaat „algehele overeenstem ming" melden. De hier en daar reeds geuite vrees die door de lange duur der besprekingen nog scheen te wor den gevoed dat het op een conflict tussen regering en bedrijfsleven zou uitlopen, werd daardoor duidelijk gelogenstraft. Nieuw is de datum van 1 november. Men gaat blijkbaar uit van de ver wachting dat omstreeks die datum in het parlement de beslissing over de huurverhoging zal zijn gevallen. Veel vroeger zal dit in elk geval niet kun nen zijn. Het wetsontwerp moet nog worden ingediend en het lijkt niet waarschijnlk dat dit nog voor het reces van de Tweede Kamer zal ge beuren. Mocht er op 1 november nog geen beslissing over de huurverhoging zijn, dan zullen de regering en de Stichting overleggen over de daarna te volgen procedure. De Stichting stelt zich op het standpunt "dat het be drijfsleven de huurbeslisslng dient af te wachten en zal moeten aanvaarden. Intussen kunnen er echter nog wel moeilijkheden over de kwestie van de huurcompensatie ontstaan. Staatssecre taris Roolvink heeft de Stichting ge vraagd daarover advies uit te brengen. gevallen naar andere stedelijke zieken- a i. uinml huizen worden vervoerd. (Zie verder pag. <3, le kolom) o PGEVVEKT en blijkbaar in goede gezondheid is giste ren deKatangese president Tsjombe te Leopoldstad uit zijn gevangenschap ontsla gen. Op een persconferentie gaf hij bly k tot een volkomen verbroede ring te zijn gekomen met de lei ders te Leopoldstad en hy zwaai de veel lof toe aan generaal Mo- boetoe en aan minister van Bui tenlandse Zaken Bomboko. Zijn arrestatie noemde hy „een mis verstand". Het nieuws o, er Tsjombe's perscon ferentie was in een laconiek gestelde mededeling op het aankondigingsbord van het hotel Memling bekendge maakt. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld betrof, luidde de bood schap in bet Frans: „De heer Tsjom be zal om 13.00 uur een perconfe rentie geven ten huize van de heer Ileo. Alle. journalisten werden hier voor uitgenodigd". Tezamen mét Ileo, Bomboko, mi nister van Buitenlandse Zaken, vice- premier. BoUkango; géneraal 'TSIoboe- toe ér. ''KimbaSJtaam hij,- plaat? "aan :een lange notehoute» tafel, dezëïfdé-waar Loemoemba zijn perscohferénties placht te houden. - t g Tsjombejiei PA/i-'vjjh de: gelegenheid lÉebruite té wilïèn ••maken om„een groot aantal slecht ingelichte mensen die -een heleboel lawaai hébben ge maakt over mij», arrestatie en mijn overbréngïng van Coquilhatstad, te vertéllen daf ik vrij ben". f; ..Wat mij betreft heb ik niets tegan de centrale regering. Zij arresteerden mü ten gevolge van invloeden van buitenaf en misverstanden". C De Katangese president zei dat zijn provincie „altijd heeft willen samen werken met zijn overige broeders in Kongo". „Dat is in net belang van Katanga. Het is een industriële provincie die afnemers nodig heeft. Het instellen van douanebepalingen zou zijn winsten verminderen'. Dit houdt in dat Tsjombe tenslotte alle hoop op een afscheiding van Ka- tanga van Kongo heeft opgegeven hoewel nog niel duidelijk is welke ga ranties de centrale regering gekregen heeft dat Tsjombe zijn oude spel niet onmiddellijk zai hervatten zodra hij weer in Ka*anga is teruggekeerd De Katangaanse president verklaar de met generaal Moboetoe overeen stemming te hebben bereikt over het vormen van een gemeenschappelijk front tegen het commnnisme. Minister De Quay kwam donder dagmiddag op het vliegveldYpen- burg zij» Belgische ambtgenoot Le- fèvre begroeten die een kort „ken nismakingsbezoek" aan on* land heeft gebracht. In politieke kringen kon mén van morgen ernstige ontstemming waar nemen over een publikatie van het persbnreanHPI, volgens hetwelk één Woordvoerderwan 'de grèep-Rijke.n# heeft verklaard, dat de minister-pre sident zich in het gesprek, dat hit. deze week over het contact met Soekarno voerde, niet nadrukkelijk beeft gedis tantieerd. De. woordvoerder van: de groep-Rükens wilde, aldus TJPI, niet dat zijn naam genoemd werd. Dit is een vreemde zaak, een soort anonieme beschuldiging aan het adres van de minister-president. Ver moedelijk zal dan ook wel op de publikatie gereageerd worden, al. moet worden afgewacht of de rege ring, nu de Tweede-Kamerleden De Graaf en Burger vragen gesteld heb ben, zich niet rechtstreeks tot de Tweede Kamer zal wenden met haar verklaring. De publikaties over het contact zijn een gevolg van een artikel van de jour nalist W. Oltmans in „Vrij Nederland". Deze journalist, die al meermalen van zich heeft doen spreken, wordt be schouwd als een soort reclame-agent van Soekarno. Bepaalde delen van het artikel heeft de heer Oltmans al moeten terug nemen. So heeft hij beweerd, dat de groep-Rykens ook contact had met de Bilderberg-groep, waarvan prins Benshard de leider is. Deze bewering berustte op een pertinente onjuistheid. Ook de mededeling, dat dr. H. F. Hirschfeld by het overleg 'met Soe- Advertentie) NEEM 'N KOELKAST MET „TROPIC SYSTEM President de Gaulle zal de Algerijn se opstandelingen nog een kans geven met serieuze onderhandelingen te be ginnen voor zal beginnen een onaf hankelijk Algcrye zonder hen op te bouwen. Volgens de zegslieden, zijn de Gaulle en zijn onderhandelaar Louis Joxe in besprekingen te Parijs tot dit besluit gekomen. Men «zeide dat de Gaulle een onafhankelijk Algerije vol gens zijn recept zal gaan opbouwen zonder hulp van de Algerijnse voor lopige regering, als de rebellen deze laatste kans om te onderhandelen la ten lopen. Men verklaarde dat de Gaulle en Joxe er beiden, na drie weken van besprekingen met de gedelegeerden der rebellen te Evian, van overtuigd waren dat de rebellen niet bereid waren enigerlei belangrijke conces sie te doen. De Gaulle en Joxe besloten het ge heim contact met de rebellen te blij ven onderhouden, om te ontdekken of er nog enige kans bestond op wij ziging van de houding der rebellen. Maar dit zou dan de laatste kans zijn en de Gaulle zou zijn besluit over de toekomstige loop der onderhandelin gen, en over da vraag of die wel her vat zouden worden, voor het eind van de maand bekend maken. Men onderstreepte dat als de Gaulie tot de conclusie zou komen dat het geen zin heeft de besprekingen met de rebellen te hervatten, hij van plan is zijn alternatief plan voor opbouw van een onafhankelijke Algerijnse staat door te zetetn. karno betrokken zou: zijn, bleek uïêt op waarheid te berusten, Minister "Luns is xnomenteéL alleen voor de minister-president en - de seeretaris-generaal van zijn departe ment te bereiken. Van hem behoeft men op korte termijn dus geèn ver klaring te verwachten. Dat neemt'niet weg, dat prof. Bé Quay hem.onge twijfeld telefonisch zal hebben gecon sulteerd, zodat de ministerraad '^van daag precies op de hoogte was van de mening van de minister van Buiten landse Zaken, die 'voor herstel yan krachten-heg steeds erblyf t oudt Volgens hét persbureau HET zoinde zegsman van de groep-Rykens ver klaard 'hebben het te betreuren,\dat men van regeringszijde nu weer meent „dé rem te moeten aanzetten", zoals uit de officiële commentaren' 1st ge bleken. Aan prof. De Quay zou ge suggereerd zyn, dat de-tijd nu rijp is - voor een meer officieel contact met Indonesië. - De zegsman zou weer- UPI ook menen „dat de van president Kennedy tijdens het recente bezoek van Soekarno ami Washington zeer heeft bijgedragen tot de grotere soepelheid van de Indone sische president tijdens het laatste be zoek in Rome". /N het zeegebied tussen Groenland eti Noorwegen bevinden zich verschil lende kernen lage luchtdruk. Daaren tegen i3 de luchtdruk hoog op de Atlantische Oceaan ten westen van de Britse eilanden. Tussen beide -druk- systernen wordt een zeer krachtige westelijke stroming aangetroffen. Wij bevinden ons juist aan de zuidflanle ran deze stroming en ondergaan daar door nog de invloed van het hogedruk- aebied, waarvan een uitloper over Frankrijk tot aan Midden-Europa reikt. Hoewel er in de westelijke stroming enkele fronten meetrekken, is 'de activiteit hiervan zo gering, dat zij bij ons geen regen meer bréngen.Een front, dat ons vannacht zal passeren, zal tijdelijk wat meer bewolking bren gen, maar geen neerslag. Ook morgen overdag worden, na het front weer perioden met zonneschijn verwacht. Advertentie) Naam: Straati Woonstaat*; Wenst zich ingaande beden te abonneren op het dagblad Trom» Betaling zal geschieden per week (61 cent) per kwartaal (7.90) Tot 1 ]*nli a.s. betaal ik geen abonnementsgeld U wordt verzocht deze bom torn se eendenaai. Administratie Trouw", Witte de Withstraat 2$, Mmtermm,,, .y.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1