Gespreks- mogen Prof. De Quay over actie-Rijkens: Nasoetion: concreet pl geen an Als vrienden praten TEGEN AANSPRAKEN VAN IRAK Twijfel over Tsjombe s aan Tleo concessies Vertrouwen op luilp der hondgenoten Steekpartij in Uden: één dode DE BILT: afnemende bewolking] Spoedig hervatting overleg te Man? Auto slipt: dode en 3 gewonden bij Alphen a d Rijn Katanga blijft onafhankelijk Het weer in Europa AUTOMATISEREN? VANANDEL BELLEN! r r en in Nederland JL JL J L J L BEDRIJFSAUTOMATISERING OP ELK GEBIED m 0P8SDAC 27 JUM 1961 V.j Directeur: H. DE RUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4M3 >!oofdredacteur: Dr. J. A. H J. S. BKUÜMS SLOT 55 AAN de regering is niet gebleken, dat de verhouding tussen Nederland en Indonesië gebaat is by de contacten, die de zogenaamde groep-Rijkens gelegd heeft met president Soe- kamo van Indonesië. Dit beeft minister-president, prof. De Quay geantwoord op vragen van de Tweede-Kamerleden mr. Burger (P.v.d.A.) en dr. De Graaf (K.V.P.). Vrijwel op dezelfde tijd, waarop het antwoord van de regering verscheen, verklaarde de Indonesische minister van Defensie, generaal Nasoetion, dat hij géén concrete voorstellen gedaan heeft voorbeen oplossing van de kwestie-Nieuw-Guinea. Met name ont kende de generaal aan de Nijmeegse hoogleraar, prof. Duynstee, te hebben voorgesteld een gemengde Nederlands-Indonesische commissie te vormen, zoals in bepaalde berichten is gesuggereerd. (Zie verder pag. 3, 7e kolom) 99 99 Man dood aangetroffen op kruispunt in Nijmegen In een door radio-Koeweit omgeroepen verklaring heeft de regering van Koeweit medegedeeld, dat ,.zy de onafhankelijkheid van het land zal verdedigen.9' Deze verklaring werd uitgegeven naar aanleiding van de zondag door generaal Abdoel Karim Kassem, premier van-Irak, afgelegde verklaring, dat Koeweit een „integre- "rend deel "van Irak" iS.!- V" De regering va® Koeweit spreekt in haar verklaring het ver trouwen uit, dat alle bevriende en vredelievende landen, en in het bijzonder de Arabische zusterlanden, haar zuilen steunen. Koeweit is een onafhankelijke Arabische staat met volledige soevereiniteit, en internationaal erkend, aldus de varklaring. Volgens het „persbureau voor het Midden-Oosten" zou in Koe weit de noodtoestand zijn afgekondigd. Overleg ^Imperialistisch7' Koning Saoed Woordenwisseling n sta. m - m a Nw Mrkeaesseritraac 33 - Td 64700 45 linen) - Rotterdam j it. jftofterdam: a-GravenSiege: Dordrecht: Sobdedam: Witte do Withatraat 25. Telef, 1I570O <0 1.5: Postbus Ilia. Postgiro No. 424519. luaentendlenat abonnementen 18.3019.20 uur. ïoterdaga 17—18 uur. Telefoon 115700. Huygenspletn 1. Telefoon 183467 (3 lijnen),. Postbu» 1091. Postgiro No. 424807. Kiachtendlensrt 18.3019 15. Telefoon 673473. Spul weg 132. Telef, 4570. Aleidastraat 23. Telef. 65451. Abopawnentyr(ja ©1 cent per week. 2.88 per maand, 7.SO kwartaal. Lowe nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. 7h<ru (Geldig tot woensdagavond) KOEL. Zonnige periode vooral aan de kuit. Op de meeete plaatsen droog weer. Overwegend matige noordwestelyKe wind. Weinig verandering in temperatuur. Ton op: 4-22 Onder: 21.04 «taai- op: 20.48 Onder: 4.34 DE voorzitter van de Indonesische featholieke partij, de heer Kasimo, Heeft een beroep gedaan op de katho lieken in het algemeen en op de ka tholieken in Nederland in het bijzon der, om elke gelegenheid te baat te nemen, die er toe kan bijdragen, een juist begrip te kweken van eikaars Standpunten en om elke gelegenheid aan te grijpen om hun die afgedwaald Zijn de juiste weg te wijzen. De heer Kasimo dringt er dan in bet bijzonder op aan dat leidende Ne derlandse katholieken zullen besluiten om generaal Nasoetion op zijn Euro. pese reis te ontmoeten. Hij heeft daar met generaal Nasoetion over gespro ken en deze verklaarde zich tot zulk een ontmoeting bereid. De heer Kasimo sprak de bede uit dat onder Gods leiding zodanige be sprekingen zullen leiden tot een rus tige overweging van de feiten en dat •wederzijds een duidelijker beeld zal worden verkregen van de verschil lende aspecten van de bestaande te genstelling. ENIGE tijd geleden is een soort gelijke oproep van de zijde van de protestantse kerken in Indonesië tot bun geloofsgenoten in Nederland ge richt. Daarin werd het kardinale punt van Nieuw-Guinea met zoveel woor den genoemd en ten aanzien van dat punt ook duidelijk positie gekozen. Van Nederlandse (gereformeerde) rijde ia daarop toen door een bepaalde groep In broederlijke zin gereageerd, maar daarbij werd t.a.v. het punt Nieuw-Gulnea geen positie gekozen. Wij willen gaarne betuigen dat wij én in deze protestantse én in deze ka tholieke poging om toenadering te bereiken tussen Indonesië en Neder land een oprechte poging zien om aan een conflict tussen twee landen dat ons als christenen ten zeerste benau wen moet, een einde te maken. En wij zün ook van oordeel dat wij als christenen in Nederland daaraan dus moeten meewerken. Het is natuurlijk niet voldoende als wij maar' bidston den houden over deze zaak. Naast het bidden moet het werken komen. DE zaak is intussen niet eenvoudig. Zij werd het scherpste en duidelijkste gesteld in het gebed van de predikant die zondag jL in de kerk waartoe wij behoren bad of God een toenadering tussen Indonesië en Nederland met betrekking tot Nieuw-Guinea tot stand wilde brengen waarbij het recht bewaard werd en de waarachtige be langen van alle daarbij betrokken volkeren zouden worden gediend. De ze predikant, ds, A. Pos, behoorde tot de bovenbedoelde gereformeerde groep. Wij hebben van harte met hem meegebeden. Maar hoe moet het nu met ons wetteen in dezen? De actle-Rijkens ®a de actie-Duynstee tonen duidelijk boe bet niet moet. Deze heren staan namelijk a priori op het standpunt van de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië. Het standpunt dat zo wel president Soékaroo als generaal Nasoetion ais voorwaarde voor bespre kingen tussen Indonesië en Nederland over Nieuw-Guinea stelt Daarom hebben wij scherp gere ageerd op de activiteiten van beide Nederlandse figuren. WIJ moeten ons realiseren dat de Indonesische regering op de meest ra dicale wijze elk diplomatiek overleg tussen Indonesië en Nederland onmo gelijk beeft gemaakt Prisident Soe- karno en generaal Nasoetion zijn de exponenten van deze regering. Dat wil dus zeggen dat generaal Nasoetion zegt: Ik wil absoluut niet sneer praten met de Nederlandse re- fiering. Zelfs niet meer via de En gelse regering. Als Nederland via Engeland een nota aanbiedt aan In donesië wordt deze ongelezen terug gegeven. Wanneer dan Indonesische chris tenen aan Nederlandse christenen vragen: praat nu toch eens met gene raal Nasoetion tijdens zijn Europese reis, dan zal iedereen zich toch moe ten realiseren dat die Nederlandse christenen dan een politieke daad doen tegen hun eigen regering. '.Want generaal Nasoetion weet wat hij doet én als hij onverkort aan de overgave van Nieuw-Guinea vast houdt, én als hij Nederlandse chris tenen wil ontvangen voor het kweken Van wederzijds begrip. Het minste dat van ons gevraagd kan worden is dat wij ook weten wat wij doen als wij aan het praten gaan. En toch moet er wat gebeuren. Op diplomatiek gebied heeft Indo nesië het onmogelijk gemaakt. Het kan 'ook niet op de manier van prof. Duyn stee, die met de officiële vertegenwoor diger van de Indonesische regering «gaat praten, terwijl deze ostentatief niet wil praten met de regering van onze Koningin. Maar wat overblijft en wat mogelijk 'is, dat is het zonder aprioristische con dities praten van Indonesische christe 3131» politici, die niet tot de regering Regering ziet geen heil m contacten steun van deze landen, heeft een grote invloed op de geestegesteldheid van het Indonesische volk." Minister-president prof. De Quay deelt in antwoord op de genoemde vra gen mee, dat door het verslag, dat hem van de door de groep-Rijkens gehou den besprekingen is gedaan, duidelijk bevestigd is, dat Indonesië voor een verbetering der .betrekkingen voor waarden stelt, die de status van Ne derlands Nieuw-Guinea betreffen. In donesië blijft zich. Darnel^k op het standpunt stellen, dat dit gebied aan Indonesië behoort te worden overge dragen. Nasoetion zei op een persconferen tie in Bonn. dat hij in geen enkel op zicht formele onderhandelingen voert, doch dat hij wel de contacten, die tot dusverre met de Nederlanders tot stand zijn gekomen, van groot belang acht voor verdere gesprekken. De mogelijkheid van meer concrete besprekingen wilde bil echter niet uit sluiten. „Als eenmaal het overleg breed ge noeg is geworden, dan zouden wij kunnen overgaan tot meer procedu rele stappen", aid us de generaal, die eraan toevoegde, dat „zeer voorzich tig te werk moet worden gegaan". Aan prof. Duynstee heeft hij voor gesteld de kwestie Nieuw-Guinea „ver der te doen exploreren door Indone siërs en Nederlanders, die in him me ning over deze kwestie overeenstem men, in nauw onofficieel contact, als vrienden onder elkaar". „Van het re sultaat daarvan zal afhangen of en wanneer de zaak rijp zal worden voor besprekingen op hoger niveau tussen de twee regeringen." Generaal Nasoetion liet geen twijfel bestaan aan het standpunt van de Indo nesische regering en van hemzelf: „De beste oplosstag is, zowel voor Neder land, Indonesië als voor West-Irian (Nieuw-Guinea), dat dit gebied tot In donesië terugkeert, waarvan het altijd deel heeft uitgemaakt" „Wij proberen", aldus Nasoetion, „de kwestie Nieuw-Guinea zo lang mogelijk op te lossen langs vreedzame weg. Maar de druk van hei Indonesische volk op bet leger wordt steeds zwaarder. U moet overigens niet denken, dat direct na afloop van het drie-jarenplan (her stel va nde veiligheid) in 1962 een oorlogsverklaring zal volgen", ant woordde Nasoetion op een vraag. De berichten, dat de communis tische landen druk uitoefenen op In- doniesië om tot geweld in de kwestie- Nieuw-Guinea over te gaan, noemde generaal Nasoetion „tendentieus, maar logisch". „De onvoorwaardelijke Premier Tsjombe van Katanga it terug hs Eüaubefhsted. Sen enthousiaste me nigte nam. zijn held op de schouders, nadat Tsjambe twee maanden de - ge vangene van Kasavoeboe was geweest. Maandagmiddag is bij een ongeluk onder Alpben aan den Rijn een 58- jarige dame om bet leven gekomen. Nog twee dames en een kind werden gewond. Het ongeluk gebeurde op de Steekterweg. De auto, waarin zich de slachtoffers bevonden, slipte bij een inhaalmanoeuvre en botste daarna te gen een boom. Overleden is de 58-jarige mevrouw T. Rijken-de Keijzer uit Utrecht. Zeer ernstig gewond is haar 28-jarige schoondochter, mevrouw H. J. Rijken- Molenbeek. Het 1 li-jarige dochtertje van mevrouw Rijken-Molenbeek en de 61-jarige mejuffrouw J. G. Vermaas liepen ernstige verwondingen op. De slachtoffers zijn opgenomen in het Academisch Ziekenhuis te Leiden. Het gezelschap was onderweg naar een vakantieverblijf te Katwijk. Vannacht omstreeks drie uur heeft de verkeerspolitie van Nijmegen op het kruispunt CanisiüssingelRegen- tessestraatFrankenstraat het stoffe lijk overschot gevonden van een naar schatting 55-jarige man. De identiteit van deze man is tot na toe onbekend. Vermoedelijk is hij door een van de vele ter plaatse passerende vracht auto's overreden. Blijkbaar heeft de chauffeur van het ongeluk niets be merkt en is doorgereden. Prins Albert en prinses Paoia hebben! zoontje Philip gefotografeerd in tijdens het warme weer verkoeling I badplaats aan de Belgische kust. gezocht in zee. Zij werden met bun| roepen sommige demonstranten: „Wij zijn bereid de wapens op te nemen om de onafhankelijkheid van Koeweit te verdedigen." Koeweit heeft gisteren dringend om advies gevraagd aan. de Britse regering om het hoofd te kunnen bieden aan Irak. Minister van Buitenlandse Zaken, Lord Home, heeft langdurig geconfe reerd met eerste minister Maemillan over het jongste rapport van de Britse agent In Koeweit, Richmond, die de gehele dag overleg heeft gepleegd met sjeik Abdoeliah. Men trok In Londen in twijfel of Kassem onmiddellijk troepen naar het sjeikdom sou zenden. Deskundigen van het ministerie van Buitenlandse Zaken achtten zijn aanspraken op Koeweit erop gericht, de aandacht van de moeilijk heden in eigen land af te wenden. De Britse regering beschouwde de rede van Kassem als „zeer ernstig". Het kleine, fabelachtig rijke sjeikdom levert bijna 40 procent van de gehele Britse behoefte aan olié. Elke bedreiging tegen dit staatje gericht, is een aanslag op de Britse nationale economie. De Nederlandse hotels hebben, vol gens gegevens van het C.B.S., In het eerste kwartaal van dit jaar 398.000 overnachtingen van buitenlandse gas ten geregistreerd. Ten opzichte van de overeenkomstige periode van I960 be tekent dit een toeneming van 55.000, of we! 16 In EIIsa.bethstad heerst op bet ogen blik onzekerheid over de concessies die Tsjombe aan premier Ueo in Leopold- stad had gedaan alvorens hij in vrijheid werd gesteld. Volgens Deo had Tsjombe toegezegd zijn provincie bij de rest van Kongo te zullen aanslniten, zijn speciale munt eenheid voor Katanga te zullen opge ven en ziin mineralen via Kongo te zullen exportoren. In de twee openbare verklaringen die Tsjombe stads zijn terugkeer te Eli» sabethstad heeft afgelegd heeft hij nadrukkelijk gesproken over „onaf hankelijk Katanga". In een verkla ring werd bovendien 10 juli tot een officiële feestdag uitgeroepen, de eerste herdenking van de afscheiding van Kongo. In een exclusief vraaggesprek met een vertegenwoordiger van United Press International en een journalist van Agence France Fresse heeft president Tsjombe gisteren verklaard: „Ik ben somber gestemd over de toekomst van Kongo". Hij zei dat er in de re gering te LeopoldsUd tweedracht heerste. Over generaal Moboetoe liet IOTORINGEN boven Frankrijk en En- hij zich echter zeer geestdriftig uit.)O petand hebben zich in de nacht van gers van de Verenigde Naties is men vandaag begonnen met het aanleggen van een vier km lange versperring van schrik-prikkeldraad rond de Lovanium-universiteit waar het Kongolese parlement volgende week weer bijeen zal komen. De militaire commandant van de VN. de Ierse generaal Sean McKeown, heeft meegedeeld dat politiehonden en honderden gewapende militairen van de VJS. de parlementariërs zul len bewaken. Alleen parlementariërs en de offici ële administratieve staf zullen zich in de universiteit, die op 15 km van Leopoldstad op een heuveltop ligt, mogen bevinden. Als ze eenmaal binnen zijn, zullen ze daar moeten blijven totdat de besprekingen zijn afgelopen. Volgens Radio-Koeweit heeft koning Saoed van Saoedl-Arabië een telegram aan de sjeik gezonden, waarin fcf zegt, dat hQ aan de zijde van Koeweit staat. Het (Egyptische) „Persbureau voor het Midden-Oosten" meldt verder, dat de Arabische staten in het algemeen gekant zijn legen de aanspraken van Dak op Koeweit. De Britse regering heeft de bewe ring van premier Karim Kassem van Irak, dat de rijke olies taai Koeweit aan de Perzische Golf rechtens aan Irak behoort, afgewezen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde: „Koeweit is een onafhankelijke soeve reine staat". Tegelijk maakte men bekend, dat de Britse regering en de heerser over Koeweit, sjeik Abdullah, onmiddellijk overleg zijn gaan plegen over de stap van Kassem. In de nota van Irak werd verklaard, dat in de overeenkomst van 19 juni tussen de Britse regering en de vorst van Koeweit, aan Koeweit slechts „on afhankelijkheid in naam" werd ver leend. De nieuwe overeenkomst wordt in de nota „imperialistisch" genoemd. Vol gens de radio-uitzending uit Bagdad wordt het vertrouwen uitgesproken, dat het „imperialisme in Koeweit in de nabije toekomst zal worden geliqui deerd." Personen, die per vliegtuig in Cairo zijn aangekomen, hebben verklaard, dat in Koeweit grote demonstraties plaats vinden tegen de aanspraken van Irak op dit gebied. Volgens de reizigers Volgens het persbureau .Midden- Oosten" heeft koning Saoed van Saoedl-Arabië gisteren in Mekka ge zegd, dat „Koeweit en Saoedi-Arabië één land rijn". „Wat Koeweit over komt, overkomt óók Saoedi-Arabië", aldus de vorst» die een spoedzitting van zijn kabinet bijeenriep om de kwestie- Koeweit te bespreken. De heerser van het olierijke land, sjeik Abdoeliah, heeft intussen steun van de regeringsleiders van andere Arabische staten verzocht. Uit Beiroet, Libanon, wordt gemeld, dat de leger- Na afloop van de dorpskermis In Oditiapeel (gem. Uden) is bij een ern stige vechtpartij in de bossen de 22- jarige B. R. uit Mill om het leven ge komen. Maandagmorgen werd bij door late kermisgangers stervend aangetrof fen in de berm van de weg naar Volkel (gem. Uden). Toen de door hen ge waarschuwde dokter, priester en politie ter plaatse arriveerden, waren de levensgeesten van R. reeds geweken.. Omwonenden waren tegen vier uur ge wekt door lawaai en geschreeuw, •waar uit zij begrepen, dat op enige afstand een vechtpartij gaande wis. Een wachtmeester van de rijkspoli tie ontmoette op weg naar de aan gegeven plaats de voor de politie niet geheel onbekende 24-jarige J. A. uit St. Oedenrode, die tijdelijk te Volkel woont. De poütiemanTltleM hem staande en vond In een kort ge sprek aanleiding A. als verdachte van de aanslag te arresteren en in hech tenis te nemen. Later is duidelijk geworden, dat A. om gang had met een dochter van de op koper in afvalstoffen Van den BL uit Volkel en dat het slachtoffer met een andere dochter van de koopman, de 31-jarige Nel van. den H., had kermis gehouden. Toen deze jonge vrouw laat in de nacht nog niet thuis was ge komen, moet Van den H. met A. op pad zijn gegaan om Nel te zoeken. Zij vonden de motor van R. en toen deze verscheen om zich. met zijn voertuig te verwijderen, stootte hij op de beide mannen. Daarop ontstond een korte woorden wisseling, waarbij R. de vlucht nam, maar A. haalde hem in en rij raakten in gevecht, met als resultaat dat R. een diepe steekwonde, toegebracht met een door A. gehanteerd mes, in de lies- streek opliep. A. en Van den H. namen na deze daad onmiddellijk de vlucht en R, moet zich nog tot aan de weg berm hebben voortgesleept. De officier van Justitie te Den Bosch, mr. Brui gom, heeft na een verboor van ver dachte diens overbrenging naar Dril Bosch gelast Bij beschikking van de staatsse cretaris van O. K. en W„ dra. G. C. Stubenrouch, is een commissie moder nisering leerplan wiskunde togeeteld. De commissie heeft tot doel ja iao- demisering van het wiskunde-oader- wiia bij het voorbereidend hoger ejk middelbaar onderwijs in studie tol nemen. Station Wtnd- richting en snelheid mtrp. aec. •ttd.Stv. Helsinki h.bew. windst. 20 O Stockholm regen wo 3 33 Oslo ïW.bew. soa 1 30 O Kopenhagen regen no 4 21. 12 Aberdeen crabew. mw 7 15 S liOnden L bew. uw S 22 3 Amsterdam regen nw 4 24 Brussel regen TOT 3 27 3 Luxemburg sen bew. TOT 5 28 - 38 Parüs regen w 2 28 5 Bordeaux motregen nw 3 23 X Grenoble geil. bew. windst. 27 1. Nice regenb. n 8 28 OJE Berllin xw. bew. mr 5 31 0 Frankfort regen zw a 31 1 München xw. bew. xw 3 3» Zürich zw-bew. 2 3. 30 Genève xw.be-w. •windst. 29 5 Locarno xw. berw. windst. 28 Wenen 1. bew. verand. 30 O Innsbruck regenb. •wraw 3 35 1 Athene onbew. no S O Borne onbew. wiindut. O Ajaccio xw. bew. eet» i 33 O Madrid onbew. -windst. 37 0.4 Ma'torca h. bew. windst. 31 O» Ussabon onbew. mm 4 24 6 Ben Helder ragen n 30 1» Ypenburtf regen nw 5' 33 12 Vllssingen regen nw S 20 S Sslds regen •wnw i 27 5 De Bilt regen nw 3 25 4 Twente regen windst 28 S Eindhoven regen w 4 27 Zd.-Limburg regen w S 23 3 commandant van Koeweit gisteravond een onderhoud had met de secretaris generaal van de Arabische Liga. De sjah van Iran heeft het pas onaf hankelijke Koeweit in een telegram aan sjeik Abdoeliah „geluk en voor spoed" toegewenst. Maandag is te Cairo van Arabische zijde vernomen, dat Koeweit Hd van de Arabische liga kan worden, indien een meerderheid der liga een aan vrage zou goedkeuren. Een dergelijk besluit behoeft niet met algemene stemmen te worden genomen. behoren en Nederlandse christelijke politici, die geen deel uitmaken van de Nederlandse regering. En dan moet het doei zijn wat in de brief van de heer Kasimo genoemd werd: rustige overweging van de fei ten; wederzijds een duidelijk beeld krij gen van de verschillende aspecten van de bestaande tegenstelling om zo een poging te doen om de verhouding tus sen onze beide volken te normaliseren. Het was het eerste vraaggesprek, dat het Katangese staatshoofd na zün te rugkeer uit Leopoldstad aan de pers toestond. Diplomaten die nauw contact hebben met de leiden de politici hadden zich er al verbaasd over getoond dat Tsjombe een overeenkomst had getekend. Wel heeft men geconstateerd dat zün openbare verklaringen verzoenings gezind waren. Waarnemers menen dat wat Tsjombe nu gaat zeggen en doen nu hij veilig in zijn eigen hoofd stad terug is van meer betekenis zal zijn dan alle in Leopoldstad afgeleg de verklaringen. In opdracht van de vertegenwoordi-1 depressie. West-Europa teruggedrongen tot Italië en de Balkan. De verkoeling bedraagt soms meer dan 10 graden en gaat met onweersbuien gepaard. Van welingelichte zijde Is gisteren door Ass. Press vernomen dat de con ferentie te Evian-les-Baixw met de Algerijnse rebellen begin volgende maand hervat aal worden, waarschijn lijk op 3 juli. maandag op dinsdag in onze omgeving verenigd, waardoor een vrij actieve de pressie is ontstaan, die op de meeste plaatsen nogal wat regen en in het zui den van het land ook onweer bracht. De depressie vervolgt zijn koers naar Denemarken en Zuid-Zweden. Aan de achterzijde van de depressie stroomt aanzienlijk koelere lucht ons land bin nen. We zjjn door de weersomslag in een westcirculatie terecht gekomen, waarin het weer wat wisselvalliger is. Woensdag bereikt ons een rug van Ihoge luchtdruk met over het algemeen zonnig weer. Daarna komt het weer onder invloed van een nieuwe oceaan- De zomerse warmte It in (Advertentie! ilBCTRartCHNlEK ELECTRONICA PNEUMATIC* HEET-a» MSSBTKHHIBt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1