Tweede Kamer zal pas dinsdag beslissen Vooral bezwaren tegen discriminatie Nieuwe villa (f 300.000) afgebroken m PRINS BERNHARD MORGEN VIJFTIG hamol weer vandaag Zware schade hij fabrieksbrand in Dongen Iets warmer: vrij zonnig INieuwe regeling gaat C.H. en V.V.D. te ver N.S. gisteren- door pech achtervolgd wwkMk r Géén bevoordeling H Blarieum verbaasd Discriminatie Te duur? Uitspraak gevraagd Onjuist v_ Het weer in Europa TOMATEN TOMATENSNIJDER f. 1.75 r STREEKRAAD VAN START WOENSDAG 28 JUNI 1961 f-N N-J TWINTIGSTE JAARGANG No. 4941 v Directeur: H. DE KU1G >Ioofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKUUNS SLOT (Van onze parlementaire redacteur) E TWEEDE KAMER zal dinsdag pas beslissen over het lot van de algemene kinderbijslagverzekering, maar gigteren reeds kon men in de wandelgangen van de Kamer vernemen, dat het niet onwaarschijnlijk is, dat de fractie van de PvdA sa men met de KVP-fractie en de grote meerderheid van de AR-fractie achter de wetsontwerpen zal gaan staan. De socialistische woordvoerder, de heer Berger heeft zich nog niet in die geest uitgelaten, maar hij heeft het wetsontwerp ook niet van de hand gewezen. Natuurlijk drong de heer Berger wèl aan op een aantal wijzigingen, maar dat deden ook de heren Smai lenbroek (a.r.) en De Kort (KVP). Motieven Ernstige vertragingen f öüfvi i! J Het zes verdiepingen hoge hoofdgebouw van de leerfabriek Rosaria in Dongen is vanmorgen door een felle brand verwoest. De schade was vanmorgen neg niet te schatten maar moet zeer hoog zijn. AOW en AWW voortaan niet uitbetaald op zaterdagmorgen en in Nederland jRoCtêxdam: witje <J« Withafraat 25, Telef, 118700 (OTP No' 4245l». .5 ,»lK>nnementen 18-3°19 30 uur. Saterdags 1718 uur. Telefoon 115700. k-Gra venna ge: Huygansplein 1. Telefoon 183467 (3 fijnen).. Sordreent: Schiedam: tS.' KZNr ivieioon 1B.HK7 (3 J? Paitgin No. 424367. Klachtendlenst 13.30—19.35. Telefoon 673473 Spulweg 132. Telef. 4570. Alefdsstraat 23Telef. 65451. ^?n£S?r^r1lo9,!. 0(5,11 M' we**' 2-CS per maand, 7.00' per kwartaal, Xiossa nummert 15 cent. Verschijnt dagelij ka. (Geldig tot donderdagavond) DROOG EN IETS WARMER Droog en overwegend zonnig weer. Iets hogere tempe raturen dan vandaag. Zwakke tot matige wind tussen west en zuid. Zon op: 4.23 Maan op: 21.43 Onder: 21.04 Onder: S.36 HET Algemeen Handelsblad maakt on een verwijt. In ons artikel „Monopolie" zouder wil voorbij zijn gegaan aan de kritiet van het Handelsblad op de heer Bruin: Slot, dat het goedkoop van hem is t< beweren, dat commerciële t.v. onze huis kamers zal vullen met „zeer veel aan alle cultuur en religie tegengestelde programma's". „Wellicht", zo veronderstelde het li berale blad, „reserveert Trouw by na der Inzien het antwoord op deze opmer king totdat Nederland met de commer ciële t.v. heeft kunnen kennismaken". Een dergelijke houding zou het Handels blad weten te waarderen, We moeten het liberale blad evenwel teleurstellen. Het systeem van commerciële televisie achten wij verderfelijk voor de geeste lijke volksgezondheid. De bewijzen hier voor stapelen zich op in Engeland en de Verenigde Staten. Maar die schijnen het Handelsblad niets te zeggen. KINDERBIJSLAG' KOMT ER WAARSCHIJNLIJK DOOR ET liberale blad schijnt te menen "dat het in ons land niet zo'n vaart zal lopen. We willen er aan herinne ren dat veel Britten dat ook hebben ge Keend. Thans zit men met de ellende „Een verderfelijke aanranding van de menselijke geest", schreef onlangs de „Church of England Newspaper". „Het Is te hopen dat andere landen het Britse voorbeeld om commerciële te levisie In te voeren, niet zullen volgen' waarschuwde Lord Shackleton. Zeggen al die waarschuwingen uit ker kelijke, opvoedkundige, wetenschappelij ke, culturele en onderwijskringen in En geland het Handelsblad dan niets? Geen toeziend college, hou achtens waardig van samenstelling ook, kan de geestelijk uithollende werking van com merciële televisie keren. Het is een im moreel systeem, zowel naar de zijde van bet publiek als naar de kant van dege nen, die belast zijn met de produktie van de programma's. EST Handelsblad weet overigens heel goed dat commerciële televisie een gevaarlijk systeem is. Op 't ogenblik houdt een Amerikaanse senaatscommissie zich bezig met een onderzoek naar het verband tussen de toenemende jeugdmisdadigheid en de moord- en doodslag-programma's. In het Handelsblad van december 1960 gaf een medewerker reeds aan wat o m. de oor zaak is van dit probleem. Onderzoekin gen naar de kijkdichtheid voor een be paald programma hebben aangetoond, aldus deze medewerker, „dat de vecht- partij in al haar verschijningsvormen, «en duurzame belangstelling heeft. Dit is vooral van belang voor de produce rende maatschappijen die voor bun in komsten uitsluitend van adverteerders afhankelijk zijn". En in 1956 stelde het Handelsblad nog „dat wij commerciële televisie ook niet zien als een ideale manifestatie van de technische en culturele verworvenheden van de beeldradio". Vrezend echter, dat zonder inkomsten uit reclame de tele visie in ons land niet van de grond zou komen, noemde het Handelsblad com merciële televisie toen „een noodzakelijk euvel". T\E televisie in ons land is van de grond gekomen zonder inkomsten uit reclame. Dit jaar wordt reeds een miljoen toestellen bereikt. Toch blijft het Handelsblad vtór het „noodzakelijk euvel". Waarom? Omdat het „zuilenstelsel" in ons land doorbroken moet worden. Omdat het Handelsblad voor „neutralisering" van de televisie is. Want in de zogenaamde „neutrale" of „onafhankelijke" sfeer, ge dijt het levensbeschouwelijk liberalisme. „Een onverdeeld tweede programma: dat i3 de enig Juiste oplossing voor dat tweede net", zo schreef het kort gele den. De afkeer, die het liberale blad koestert van levensbeschouwelijk gebon den omroepen, zit zo diep, dat het zelfs bereid is commerciële televisie te ac cepteren, wanneer daardoor de levens beschouwelijke omroepen in de ether kunnen worden teruggedrongen. Dit ia de kern van de zaak. TLTEN mene niet dat het Handels- blad uitsluitend uit een winstmotief zich aansloot bü de OTEM. Er lig gen wel degelijk ook motieven van le vensbeschouwelijke aard ten grondslag aan het streven van het liberale blad naar commerciële televisie. Het erkent dat ook. Het wil een nieuwe omroep „onafhankelijk van enige levensbeschouwing' „Het kernpunt is, dat de medestan ders van de heer Bruins Slot nieuwelin gen in de ether niet aan bod wensen te laten", zo schrijft het blad thans. Dit nu is een pertinente onwaarheid. En dat weet het Handelsblad ook. Wi( wensen wèl nieuwelingen in de ether aan bod te laten en de omroepver enigingen wensen dat ook. Maar alleen op basis van gelpbe- ttchtigdheid; géén bevoordeling in de Grote belangstelling op de publieke tribune tijdens de behandeling van de Kinderbijslagverzekering in de Twee- VaB RooT ea de Kamer. De meeste jongelui hadden Berg tijdens Jet debat over de kinder' er kennelijk een zwaar hoofd in. bijsiagverxekering in de Kamer. MM v!Av:«i. Siaatsseer. laris Veldkamp, minister T\T* "1 staatssecretaris v. d. In Blarieum is een *n paar jaar oude kapitale villa, die 300.000 heeft ge kost, afgebroken op verzoek van de bewoners. De villa stond aan de Melk weg, op de grens van Laren en Bla rieum. Niet alleen in Blarieum stuitte deze daad op verzet. Ook twee Tweede- Kamerleden hebben over dit voorval schriftelijk vragen gesteld aan de mi nister van de Volkshuisvesting en Bouwnij /erheid. Het zijn de heren R. C. W. M. van de Bogaers en F. van Vliet (KVP), die de minister hebben gevraagd, of hij ervan op de hoogte is, dat in de afgelopen weken de kapitale villa is afgebroken. Is het niet in strijd, (Advertentie) ether van een hoofdzakelijk liberale minderheid in ons land, die een „neu trale" omroep voorstaat. Nieuwe omroepverenigingen? Akkoord. Een nieuwe omroep mag zich „onafhan kelijk" noemen, of „liberaal"; wanneer men voldoende leden achter zich ver gaart, erkennen wij het recht op zend tijd, zoals wjj het recht op zendtijd van de „neutrale" AVRO erkennen. Maar géén toekenning van vijftig procent van de zendtijd aan een soort „AVRO-zonder- leden", aan een „commerciële AVRO". Dat zou neerkomen op een terugdrin ging in de ether van de NCRV tot een omroep je, dat over slechts zes procent an de zendtijd mag beschikken. Ia dit liberale rechtvaardigheid? met het op 20 april aangekondigde beleid, dat ook inhoudt een bewa king van de op dit moment uiterst schaarse bouwcapaciteit? Ook vra gen zü zich af welke maatregelen de minister in soortgelijke toekom stige situaties denkt te nemen. Verder stellen zü de minister voor de vraag, of ihet juist is, dat een van de belangrijkste motieven voor de af braak van de villa is geweest, het verlangen van de eigenares om na een paar jaar woongenot in dit geval een bungalow te laten bouwen. De vragenstellers zouden voorts willen vernemen hoe de provinciale directie •ran het ministerie kon verklaren, dat geen rijksgoedkeuring voor de af braak en de nieuwbouw vereist was» omdat het hier om een „verbouwing" zou gaan. Onze correspondent weet over deze affaire het volgende te melden: In Laren en Blarieum heeft een bij zonder vreemd verschijnsel noest op zien gebaard. Het verschijnsel namelijk dat een nog bijna nieuwe cilta (bouw kosten ia f 300.000) aan de Melkweg op de grens van beide gemeenten wordt afgebroken. Het landhuis is, in opdracht van de heer J. O., enige jaren geleden ge bouwd. Doch het bleek al spoedig, dat de dure villa bijzonder vochtig was. De echtgenote van de heer O. kreeg toen van medische zijde te horen, dat zy er verstandiger aan zou doen een andere woning te betrekken met het oog op haar astma. De bouwer van de villa, een Larense architect, ontkende dat hij bij de bouw beneden het grondwaterpeil zou zijn gekomenmaar daarmee was het probléém niet opgelost. Het echtpaar O. wilde by voorkeur op deze zorg vuldig uitgezochte plaats blijven wo nen en liet daarom nagaan of de villa zou kunnen worden opgevijzeld om op deze wijze aan de vochtigheid een einde te maken. De kosten bleken evenwel zeer hoog te zijn en volkomen zekerheid omtrent het resultaat kon ook niet worden gegeven. Ten besloot de heer O. de villa maar te laten afbreken en op dezelfde plaats een nieuwe, kleinere bungalow te laten bouwen. In de Amsterdamse houthaven is gisteravond een staking uitgebroken onder de nachtploegen, die zich van morgen uitbreidde met de dagploegen en een deel van de arbeiders in de Coenbaven. In totaal hebben in bet westelijk havengebied ongeveer 400 arbeiders bet werk neergelegd. De woordvoerders van de C.H., de he ren Kikkert en Beernink alsmede de V.V.D.-er Corver verklaarden rich tegen de nlenwe. opgezette regeling, welke hX veel te vér gtag. Ook "de wéordvoerders van de klelneré party*», dé heren Ik Groot (CJPJT.)rVaiKdrrfiVéMt.iEAFi) en Van Dis (S.GJP. verzetten zich tegen pea algemene. kfcderböslagregeSng, als die in de betrokken wetsontwerpen zyn vastgelegd. De voornaamste bezwaren van de meerderheid der Kamer richtten zich tegen de „discriminatie" welke in de ontworpen regeling ligt opgesloten voor de beide eerste kinderen van de zelf standigen. Voor loontrekkenden zal de bestaande regeling vanaf het eerste kind worden gehandhaafd, omdat men alge meen van mening is, dat het moeilijk is de Wok voor de loontrekkenden terug te draaien. De kinderbijslag voor loon- en sala rlstrekkenden is destijds ingesteld vanaf het 3e kind, maar in *46 is om wat de heer Smailenbroek noemde „loonpolitieke redenen" kinderbijslag gegeven vanaf het eerste Idnd. Het wetsontwerp wilde aanvankelijk de kinderbijslag voor deze groep laten beginnen by het derde kind, maar in de memorie van antwoord van de re gering was al te lezen, dat het moeilijk zou zijn dit zonder meer in te voeren. De a.r.-woord voerder had begrepen, dat de regering wel akkoord zou kunnen gaan met een regeling, die ook voor de beide eerste kinderen van de zelfstan digen zou gelden, maar dat zü dit thans te duur vond. De heer Smailenbroek en zijn fractie zijn geporteerd voor het in voeren op een later tijdstip van deze regeling, maar zij voelen er niets voor alle kosten, welke dit met zich brengt ten laste van de schatkist te brengen. Dat zou de regeling telkens weer bren gen in de politieke sfeer. Een aanvullende bijdrage uit de schat kist wees de a.r.-£ractie echter niet af, omdat het betalen van een volledige premie (5,5 procent) voor de zelfstandi gen een te zware belasting zou beteke nen. Die aanvullende bijdrage zou ook in gelijke mate voor de loontrekkenden moeten gelden. De heer Smailenbroek drong er by de regering op aan een duidelijke uit spraak te doen. "Van de Kamer vroeg hij rustig overleg, omdat het een uiter mate ingewikkelde zaak betreft. In dit overleg zou ook betrokken moeten worden de vraag, of de kinderbijslag- regeling voor de zelfstandigen niet ge financierd zon kunnen worden via de omzetbelasting. Ook vroeg hy de onge huwde vrouw boven een bepaalde leef- tjjd van premiebetaling v rij te stellen. (Van een onzer verslaggevers) De spoorwegen sijn gisteren wel door pech achtervolgd, waardoor de trei nenloop (met name op het midden- net) gisteravond, maar ook in de loop van de dag, ernstig is gestoord. Gisternacht was op het rangeerter rein Watergraafsmeer ia Amsterdam een. diesel-elektrische locomotief on klaar geraakt, wat gevolgen, had voor het hele schema van locomotieven en machinisten in het depot Amsterdam. Er kwamen gisteren in de loop van de dag vertragingen van een kwartier tot twintig minuten voor. Nog ernstiger werd de situatie gis teravond, toen tussen zes en zeven uur de stroom op het station Utrecht uit viel, ten gevolge van een defect in een voedingekabel bij een geljjkricht- station van de spoorwegen. Er stond geen spanning op de bovenleiding en •ook de beveiliging tussen Utrecht en Woerden werkte niet meer. Er deden zich vertragingen van ruim een uur voor, die (toen om zeven unr de sto ring was opgeheven) de hele avond hebben doorgewerkt. Ten gevolge van de storing zaten ook enkele delen van de stad Utrecht tussen zes en zeven uur zonder stroom. Op Nieuw-Guinea is weer een nieuwe streekraad geïnstalleerd: die van Dafonsoro. Een van de leden, de heer M. Tndey, houdt hierge zeten onder het portret van Konin gin en Prins, een toespraak ter ge legenheid van de installatie. Advertentie) Dat een deel van de premie voor de kinderbijslag voor loontrekkenden (2,2 procent) zichtbaar zou worden, achtte de heer Smailenbroek onjuist, dit zou op sociaal- psychologische moeilijkhe den stuiten. Hij verzocht de regering dan ook met een nota van wijzigingen te komen, waarin de werkgevers ver antwoordelijk zouden worden gesteld voor de premieheffing. A Zie verder pa* V. Se kolom Het 14-jarige Zweedse schoolmeisje Mar ga ret ha Rylander heeft een nieuw wereldrecord gevestigd op de 1500 me ter vrije slag dames. Zij noteerde een tijd van 19.02.8. Het bestaande record stond op naam van haar landgenote, de 16-jarige Jane Cederqvlst met 19.23.6. tfKt-W ORGEN hoopt prins Bernhard Iv1 zijn vijftigste verjaardag te vieren. Een kwart eeuw geleden verbond deze jonge, ambitieuze en intelli gente Duitser zich aan ons vorsten huis en aan ons volk. Van het begin af aan heeft de Prins Nederlander met de Neder landers willen zijn. Al zeer spoedig werd duidelijk, dat Zijne Koninklij ke Hoogheid zich niet -wenste te be perken tot de zuivere en formele positie van Prins der Nederlanden. De omstandigheden boden hem aan stonds gelegenheid op even con structieve als inspirerende wijze land en volk te dienen. Na de neergang en na de over winning heeft de Prins zich in dienst gesteld van de presentatie van het naoorlogse Nederland in de gewijzigde wereld. Met bewonderenswaardige ener gie bepleitte hij de Nederlandse be langen op bijna alle continenten. Daarnaast was zijn belangstelling voor de cultuur in brede schakerin- Max Koot maakte dezer dagen "1 deze foto van de Prins. gen groot. Dat de Prins der Neder Iandebzlch^ op veertigjarige leeftijd aan de. sta die van de Spaanse taal wijdde, is slechts een van. de symptomen van zijn werkzame geest. E betekenis van de persoon' van - prins Bernhard sluit aan hij karaktertrekken van ons volk, zoals.; deze zich manifesteren in onderoe- mingsgeest en hulpbetoon. Op de dag van morgen gaan veder gedachten uit naar het gezinshoofd in het witte huis aan de Utrechtse "s lustwarande, naar een gelukkige Ne- derlandse familie, die.zich rondom- man, vader, zoon en schoonzoon' schaart. Bij de gelukwensen uit eigen kring en bij die, welke de hoge ja-*" rige uit binnenland en buitenland zullen bereiken, voegen we gaarne de onze. Met de bede, dat de Prins nog ve- le jaren voor zijn grain en ons volk, gespaard moge blijven. De brand werd omstreeks tien nur door arbeiders ontdekt. Omdat de be drijfsbrandweer, die onmiddellijk in greep, niet bij machte was het vuur te blossen, werd de assistentie inge roepen van de brandweren van Don gen, Tiiburr, Oosterhout en het vlieg veld Gilze-Rijen.- In het brandende gebouw bevonden zich de droogzolders, een drogerij en de afdeling voorbewerking van hui den. De brand is ontstaan in de afzuig installatie van de drogerij. Alle ma chinerieën in de omgeving van deze installatie zijn geheel verwoest. Al leen de muren van het hoofdgebouw stonden laat in de morgen nog over eind, maar er was gevaar voor instor ting. Een nieuw gebouw, waarin de over- leder-afdeling gevestigd was, is be houden, maar heeft veel waterschade opgelopen. Bij de brand hebben zich geen ongevallen voorgedaan. De depressie waardoor het zomer se weer in ons land tijdelijk werd verstoord, is naar de Botniache Golf getrokken. Maar een nieuw hogedruk- gebied brengt weer een herstel in de weerstoesiand. Dit hogedrukgebied is ongeveer langs de 50ste breedte graad de oceaan overgestoken en heeft woensdagmorgen Het Kanaal be reikt. Morgen wordt het hogedrukge bied met een luchtdruk van bijna 1030 mb in Zuid-Dnltsland en het Alpen gebied verwacht. Er wordt, vooral in de hogere luchtlagen, warmere lucht aange voerd zodat de temperaturen de neiging vertonen weer te gaan stij gen. Een depressie, dl» 'bij IJsland aanzienlijk is uitgediept, verandert weinig van plaats en heeft daardoor nog geen betekenis voor het weer in "West-Europa. Er -heerst nog altijd tropische hitte in Italië, de Balkan, Polen en Zuid-Rusland. Algemeen worden daar temperaturen van 30 tot 35 graden gemeten. Met ingang van I juli zal de uit betaling van periodieke uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswet ten zoals AOW en AWW waarvan de betaaldag op een zaterdag valt, 'na der worden geregeld. In afwachting van een definitieve regeling zullen deze uitkeringen op de aan de zater dag voorafgaande vrijdag worden Uit betaald. Deze voorlopige regeling gaat in op L3,T** op betaalbaar ge stelde uitkeringen zullen reeds op vrijdag 30 juni aan de postinrichtin- gen kunnen worden geïnd. Wind- Max. temp. Station Weer richting v„ gisteren en snelheid en neerslag mtrp.sec. afgeL24u. Helsinki geta. bew. z 4 Stockholm geh. bew. wzw 7 Oslo onbew. wnw 5 Kopenhagen 1. bew. w 12 Aberdeen zw. bew. Londen xw. bew. Amsterdam zw. bew. Brussel 1. bew. Luxemburg 1. bew. Parüs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort München Zürich Genève Locarno Wenen Belgrado Athene Home Ajaccio Madrid Majorca Lissabon onbew. 1. bew. h. bew. onbew. xw. bew. 1. bew. rw. bew. I. bew. w 3 windst. w 5 ZW 2 nno 2 windst. zo 1 nw 5 n 5 wnw 8 nw 3 nnw 2 nnw 1 onbew. windat. onbew. on© 3 regen w 8 zw. bew. windst. onbew. windst. zw. bew. windst. zw. bew. o 2 regent, n 2 zw, bew. o 6 onbew. nnw 8 16 15 20 17 15 19 17 17 17 20 23 19 25 25 24 25 21 20 22 30 35 32 32 26 25 32 4 14 1 1 4 O 4 2 2 O 0 12 4 1 6 19 8 11 4 8 O ~0 O 1* 0 O Den Helder zw. bew. wnw 9 17 Ypertburg xw.bew. waw 4 1<! Vlieringen h. bew. nw 3 16 S® ™- bew. vrxw 3 18 De Bilt 1. bew. wzw j 18 Twente h. bew. wxw 8 18 Eindhoven zw. bew. xw I m Zd.-Ltaburg ii. bffl'. mw 4 3 O.I 3 3 - t,( ■ff ff*',.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1