voor viaduct Huren verlaagd van 360 goedkope woningen Schiedam heeft thans twee honderdjarigen Jan de Winter glazenier - maar ook violist Jubilemnelftal speelde tegen Zwaluwen gelijk W. Nieuwstraten slaat paal voor 156 huizen Woningbouw Rozenburg in sterk stijgende lijn Probleemhuizenin Babberspolder Kampen bezoekt I Vlaardingen Gemeente geeft Vlaardingers geld terug Leen Suttorp bereikt eeuw Koos Bons gaf zeer verzorgde orgelbespeling Jeugdig talent in Vlaardingeti| L en V voetbaltornooi teneinde Twee verenigingen gaan bouwen Volgend jaar: voorstel zwembad Steekvlam treft kabelmonteur PREDIKBEURTEN ZATERtf^C I JUli Mfel Opleiding A VS N D A N.V. .J. VAN BEKKUSV! Brief van Erasmus te bezichtigen DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 vandaag en maandag .en dagelijks Huurverschillen Verlaagd Ter ie ijl U gezellig winkelt. verzorgt de JJatdmethf volledige wasautomaat Uw was van A-Zi Reeds compleet v.a, f, 1450 - draaistroom^ en f. 1495.- 220 Volt wisselstroom (ffauknecht Anders Violist DIERGAARDE BLIJDORP SPIDO HAVEN RONDVAARTEN bludor£] TeMeon 82 ....en maandag en dnaelijks Veel plannen „ELASTIEKEN KOUSEN" KVAMHOtiArtD N/LAAf*orf*c£r< ï'^vV'v'-^ïï1' *V A, -.:.. jl''^ --: v 'i.-'. I*; jf,.;, om -de beroepen - glazenier te combineren en zb eén bestaan'op'te^, bouwen. Hy houdt ook van" dé mnapTt'- en daar- spreekt hy dan ook .event" enthousiast over ais over zïjn beroep" als glazenier. .Het,was.leuk,, dat.we..op..het atelieri.van Jan de Winter „de-, eveneens jeugdige musicus Cor van Dorp ontmoetteiv-dié;. een goede bekendheid geniet om de goed verzorgde. „zoideECOBcerten.": ^ie hij organiseert. itci -'»V »ti?r Ongetwijfeld zullen wé opéén.'vaa-'cfe-u. volgende zolderconcerten nogwel-éfeefc-.-» - samenspel-horen van-.-Cor vanJtarpveife j - Jan de Winter. f (Van een onzer verslaggevers) Dinsdagmorgen tien uur,"zal de eerste paal worden geslagen voor de eerste fase van de bouw van het viaduct centrum op een terrein gelegen op en nabij het Liesveld te Vlaardingen. r (Van een onzer verslaggevers) De burgemeester van Kampen, dr. W. P. Berghuis, heeft met de commissie van openbare werken en enkele ambtenaren van de gemeente Kampen vrijdag een be zoek gebracht aan Vlaardingen. De gasten werden in het stadhuis ont vangen door wethouder T. de Bruijn en het hoofd van de afdeling ontwikkeling de heer M. Bot. De maquettes van Vlaar dingen werden bekeken en daarover wer den besprekingen gevoerd, evenals over de snelle groei en opbloei van Vlaar dingen na de oorlog. Ook de stadssane- ring werd besproken en vervolgens werd een rondrit door de gemeente gemaakt. Bijzondere belangstelling werd besteed aan de werken die worden uitgevoerd voor de bouw van het viaduct en verder werd een bezoek gebracht aan het Kolpabad en de Stadsgehoorzaal. Ook het stadhuis B. en W. van Vlaardingen hebben van de minister van volkshuisvesting en bouw nijverheid toestemming gekregen voor een complex van 410 sem)-permanente wonin gen in de Babberspolder de huurverho ging ongedaan te maken. Deze hulzen, die tot de z.g. goedkope woningen behoren, hebben enige problemen opgeleverd. De kwestie is namelijk dat woningen als deze, die voor 5 mei 1945 tot stond zijn gekomen en waarvan de huurprijs op 31 maart I960 niet meer dan 9 per week bedroeg, de laatste algemene huurverho ging slechts van toepassing is na afgifte van een verklaring der Hunradviescom- missie, dat naar haar oordeel de hutzen geen gebreken vertonen en het onderhond niet Is verwaarloosd. Met betrekking tot de vraag of de ver klaring voor dit complex moest worden aangevraagd, werd destijds overwogen, dat ondanks het semi-permanente karak ter der woningen, met medewerking van het Rijk steeds al het mogelijke is gedaan om de woningen in goede slaat te houden en gebreken, die de bewoonbaarheid zou den kunnen schaden, op te heffen. Hierbij (Van een onzer verslaggevers) (Van een onzer verslaggevers) Sinds vrijdag telt Schiedam twee honderdjarigen. In het Sint Jacobs, gasthuis aan de Burgemeester Knap- pertlaan is Leendert Suttorp, die vroe ger slager op het Broesveld was, honderd jaar geworden. Hij is niet de oudste inwoner want in het tehuis ver blijft ook mevrouw Francina Ililden Donker die op 28 november 102 jaar wordt Zoals wij in een uitvoerig artikel op vrij dag 16 juni schreven was het de wens van Leendert Suttorp en zijn familie Maandagavond. 3. juli komt ds. D. A. Klaassen uit Huizum naar Schiedam om kennis te maken met de Ned. Pro testanten Bond en de Ned. Herv. Ge meente in Schiedam- Zoals bekend is op ds. Klaassen een beroep uitgebracht. De ontmoetingsbijeenkomst wordt ge houden in het gebouw van de Ned. Protestanten Bond aan de Westvest van half vijf tot half zes. In de komende maanden zullen weer enkele orgelconcerten gegeven worden op woensdagavonden in de Grote Kerk te Schiedam. Het eerste concert is woensdagavond 5 juli. Jan van der Tak. altblokfluit zal met organist Jacq. P. Bekkers het concert verzorgen. De -wijken Nieuwland-Kethel van de Gereformeerde Kerk in Schiedam zien met spanning de ontmoetingsavond van woensdag 5 juli tegemoet. Dan gaan de kerkeraad en wijkraad kennis maken met ds. Heiner uit Heinkenszand. Zo als bekend is in de vacature ds. E. J. Oomkes een beroep uitgebracht op ds. Heiner. DHS-terreinen: Kethel, chr. gymn. ver. DOK Turndemonstraties na maïs door stad, 15.30 uur. Chr. Sociale Belangen: Lezing dr. P. J. R. Modderman over recente opgravingen in Schiedam. 15 uur. Arcade; Joke Meelberg,Balletuitvoe ring, 15 uur. Parallelweg: Jeugd Jolijt, Vijfkamp* volksspelen, 1*9 uur. Dagblad „De Rotterdammer": Schie- damse redactie tei 64154 (b.g.g. ll«o88, toestel 51) alleen voor redactle-aange- Agentschap: H. J., Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. tel. 115588). Apotheken: Gouka Hoogstraat z9, tel. 68080. Sted. Museirm: Tentoonstelling „Op ihet spoor van de mens" (Jagers en boe ren in de prehistorie)tot en met 8 JU". om de honderdste verjaardag in alle stilte te vieren. „Ze zeggen wel dat ik nog fit genoeg ben, maar ik voel zelf wel dat ik niet meer tegen die drukte kan", zei hij ons toen. Vrijdagavond bad Leen Suttorp toch een drukke dag achter de rug. „Het huis" liet zich de gelegenheid niet ontgaan om van de sympathie voor de mede bewoner te getuigen. Ogenschijnlijk wei nig vermoeid keek de honderdjarige 's avonds tegen een stapel geschenken als sigarenkistjes en fruitmanden aan. Zeer veie handen heeft de heer Suttorp moeten schudden en zeer vele herin neringen aan vroeger, aan het Schie dam van toen zjjn opgehaald. Het be gon om elf uur toen burgemeester mi. J. W. Peek een gezellig gesprek heeft gehad met de jarige. Namens het ge meentebestuur bood mr. Peek een fruitmand aan. Verder spraken daarna mevrouw Bitter namens een delegatie van het bestuur van het Sint Jacobsgasthuis, dan de directrice en tenslotte namens de be woners van het tehuis de heer P. Zaal. [n de middaguren is voor familie en kennissen een receptie gehouden waar bij ieder zijn best deed de honderd jarige „extra te verwennen" zodat de bijzondere verjaardag een feest voor het gehele tehuis is geworden. werd met name in aanmerk'ug genomen, dat ingevolge het besluit van de gemeen teraad van Vlaardingen, in de afgelopen jaren diverse kostbare voorzieningen zijn getroffen, zoals het vernieuwen van de dakbedekking, regenafvoerpijpen, goot- steenafvoeren, waterleidingen en stort bakken. In verband met het bovenstaande, na overleg met het departement van volks huisvesting en bouwnijverheid, besloten de meergenoemde verklaring voor alle 410 woningen bij de Huuradviescommissie aan te vragen en is. in afwachting van de afgifte daarvan, de huurverhoging al direct per 4 april 1960 aan de bewoners in rekening gebracht, zulks om navorde ring te voorkomen. Inmiddels zijn de beslissingen van de commissie ontvangen en daaruit blijkt, dat: a. voor 351 woningen een verkla ring is afgegeven zonder voorafgaand onderzoek, omdat de huurders niet bin nen de daarvoor geldende termijn een voldoende gemotiveerd verweerschrift hebben ingezonden.' b. voor 9 woningen een verklaring is afgegeven na vooraf gaand onderzoek: c voor 50 woningen, na voorafgaand onderzoek, een verkla ring is geweigerd, op grond van gecon stateerde kwaliteits- en/of onderhouds- gebreken. Als gevolg hiervan zijn tussen volkomen identieke woningen huurverschillen ont staan, die naar de mening van B. en W. niet gerechtvaardigd zijn en waartegen vele huurders dan ook bij de Huuradvies- commissie in verzet zijn gekomen. Aangezien niet is te verwachten, dat door nadere uitspraken van de commissie een in alle opzichten bevredigende toe passing van de huurverhoging zal worden verkregen, hebben B. en om aan deze ongewenste situatie een einde te maken, de minister van volkshuisvesting en bouw nijverheid voorgesteld de huurverhoging voor het gehele complex ongedaan te maken. Op dit voorstel heeft de minister gun stig gereageerd, door te beslissen, dat voor de 360 woningen van het onder havige complex, waarvan de huurprijs krachtens het besluit van de Huuiadvies- commissie met 20 is verhoogde de huurprijs gehandhaafd blijft op het per 31 maart 1960 verschuldigde bedrag. Deze beslissing houdt niet alleen in. dat de huren nu kunnen worden verlaagd, maar tevens, dat het tot op heden in het kader van de huurverhoging geïncasseer de bedrag, variërende van ongeveer f 80 tot ongeveer 110 per woning, aan de bewoners kan worden gerestitueerd. Het ligt in de bedoeling zo spoedig mogelijk tot verlaging van de huren en restitutie van de bedragen over te gaan. Voor de 50 woningen van het complex, waarvan de huurprijzen niet mochten wor den verhoogd, is vanaf het moment, dat dit bekend werd. de lagere huurprijs ge- ind en de teveel ontvangen huur met de bewoners verrekend De organist Koos Bons heeft in de lm- manuelkerk te Maassluis donderdag avond een orgelbespeling gegeven, die zeker grotere en ruimere belangstelling had verdiend. Het concert werd geopend met een frisse vertolking van het con certo in F van J. G. Walther. De beide kora al voorspelen van Samuel Scheidt en Johan Sebastian Bach werden uiterst verfijnd weergegeven. In de grote fan tasie en fuga over B.A.C.H. van Frans Liszt toonde de concertgever zich een orgelvirtuoos die de geladenheid van het fantastische werk uitnemend wist te rea liseren. In de pastorale van Cesar Franck kwam het Franse raffinement duidelijk tot uiting. In het bijzonder boeide ons de lyrische hoekdelen van dit werk. In het koraalwerk van Max Reger maakten wij kennis met twee juweeltjes van orgel kunst, zowel wat betreft compositie als de uitvoering die Bons ervan gaf. Rustig klonk Jan Zwart's trio van het gebed der Heeren, waarna een eigen be werking over „Jezus is mijn licht en leven" spontaan en lichtend door de kerkruimte werd gebracht. Het onder deel improvisaties over twee Nederlandse volksliederen noopte tot extra luisteren. In het bijzonder werd de tweede impro visatie over „Kom r.u met zang" een eclatant meesterwerk bestaande uit een preludium met speelse originele vondsten en een climax in een fraai opgebouwde fuga, waarin Bons duidelijk een eigen taal sprak. Opvallend is het gemak waarmee deze organist de orgeltechnische problemen beheerst. Daarnaast is het alzijdig stijl gevoel, dat hem langzamerhand op internationaal niveau heeft geplaatst. J.B. (Advertentie) Vraagt demonstr. r" S ]mp N.V. Memo Mentor - Apeldoorn^ MEDISCHE DIENST Gedurende het weekend zullen in bijzon dere gevallen dienst doen de volgende art sen: Vlaardingen: dr. R. Stoop, Verpl. Chassé- plein 6. telef.2138, dr. W. H. Karreman, Joh. Westerweelstraat 54, telef,: 5615. Apo theek: A. Bot, Billitonlaan 66. telef.: 4720. Maassluis: dr. P. W. Helleman. Alb. Cuyp- plein, telef.: 2900. Hoek van Holland: H. J. Fokkens, Har* wichweg 210, telef.: 566. Rozenburg: A. de Vries, telef.: 217. Veearts: Vlaardingen en Maasland: P. H. Kleijnjan, Pr. trenelaan. Maasland. Schiedam: D. Houthuysen jr.. Swammer* damsingel 43. telef. 68516: W. T. P, Nijen- huis. Burgemeester Knappertlaan 154, telef.: 69880 en A. Q. C. Klomp, Juliana van Stol bergstraat 3, telef.: 69952. Geopend is apotheek Gouka, Hoogstraat, die tevens gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. (Van een onzer verslaggevers) Ondanks de vele andere evenemen ten, donderdagavond in Vlaardingen waren tal van L. en V.-ers naar het gezellige Zwaluwen-terrein gekomen om getuige te zijn van de afsluiting van het L. en V.-voetbaltoernooi. Het ging daarbij niet alleen om de spannende wedstrijd die het L. en V.- jubileum-elftal speelde tegen een Zwa luwen-combinatie, maar tevens was er veel belangstelling voor het optreden van „De Jonge Pijpers", die letterlijk en figuurlijk een uitstekend figuur sloe gen. op het hoofdveld van de Zwalu wen-grasmat. Wie gedacht en verwacht had, dat de Vogels zich niet bijzonder zouden inspannen om de L. en V.-jeugd een voetballesje te geven kwam bedro gen uit. Weliswaar nam de thu.sclub een voorsprong (tot aan de rust was de stand 21) maar een omzetting in de L. en V.-voorhoede had tot ge volg dat het overwicht gedurende de tweede helft van dien aard was, dat de overwinning binnen bereik van de gasten, is geweest. Zelfs werden .in (Van een onzer verslaggevers) Dinsdagmorgen 4 juli om hall elf aal de secretaris van de bouw vereniging „De Eendracht" de heer W. Nieuwstraten, die onlangs o.a. ju bileerde omdat hij reeds 35 jaar be stuurslid is van deze bouwvereniging, de eerste paal slaan voor het com plex van 156 woningen voor de bouw verenigingen „De Eendracht" en „St Jozeph" in Nieuwland aan de Burge meester van Haareniaan bij de 's- Gravelandseweh. Dit is voor de eerste maal dat op gro te schaal zal worden gebouwd voor de woningbouwverenigingen na de oor log. „De Eendracht" liet o.a. wel en kele panden bouwen vlak na de oor log in de Lekstraat. Overigens is er nog slechts vergunning voor het bouwen van 150 woningen. Verwacht wordt dat de vergunning voor de overige zes woningen nog wel verkregen wordt omdat de 156 wonin gen een afgerond geheel vormen. Het bijzondere Is dat de heer Nieuw straten niet de eerste paal slaat voor -v,De Eendracht" maar voor de-zus tervereniging „St. Jozeph" omdat eerst - begonnen wordt met de arbeid voor dé woningen van deze bouwver enigingen. In. -verband met zijn jubilea en de on- scheiding hebben bouwverenigingen en autoriteiten, de heer Nieuwstra ten uitverkoren voor het verrichten van de officiële plechtigheid. Na afloop zullen enkele sprekers tijdens een receptie in de kantine van de Schiedamse Cartonage Fabriek het woord voeren. totaal 2 strafschoppen gemist, zodat de geelhemden met 32 hadden kun nen leiden, Toch gelukte het hen éin delijk om de verdiende gelijkmaker kort voor het einde te maken. De voorzitter van Liefde en Vrede, de heer A. van Minnen hield direct na afloop varx de wedstrijd een toespraak waarin hij zich bijzonder erkentelijk toonde aan het Zwaluwen-bestuur, dat zo spontaan was om zijn volle mede werking te verlenen aan de luisterrij ke finale van èen in alle opzichten ge slaagd toernooi. Het is. wel eens anders geweest, zei de heer Van Minnen en daarbij herin nerde hij aan een voorval op een der sportvelden toen een grootvader vari een voetballer het groene veld betrad om tijdens de wedstrijd de scheids rechter eens onder handen te nemen, die naar zijn mening een verkeerde beslissing had genomen. Verder braebt hij een woerd van dank aan De Jonge Pijpers voor hun optreden. Ten slotte richtte de heer Van Minnen zich. tot de Sportcom- missie van Mefde en Vrede, wslslt- in bij de heer W. Wiegers als centrale figuur noemde om wie alles voortreffe lijk draaide. Nadat de L. en V.-voorzitter aan de aanvoerders van de winnende teams de prijzen bad uitgereikt werd een driewerf hoera aangeheven voor Zwa luwen, Liefde en Vrede en voor Obad- ja, waar L. en V. groep 4—18, is ge huisvest. De wisselbekers kwamen in het be zit van De Ruyter, George Williams en L. en V.-418, terwijl de tweede prijzen werden uitgereikt aan de Frie- (Van een onzer redacteuren) Er wordt tvel eens gezegd, dat Vlaardingen arm is aan cultuur. Als daarmee bedoeld wordt, dat Vlaar dingen haar heel wéinig gebouwen heeft die een cutlurele waarde hebben, is dat waar. Maar aan de andere kant is het zo, dat er verschillende jonge mensen in Vlaardingen zijn, die de cultuur beoefenen en' ook werkelijk wat weten te beTeïken. Zo hadden we nu een ontmoeting met de 21-jarige Jan de Winter, die in een van de oud-, ste straatjes van Vlaardingen, name lijk aan de Daijer, zijn atelier heeft In dat atelier werkt en studeert hij. Hij is namelijk glazenier en dat woord op zichzelf zegt nog niet zo veel Als men echter het werk bekijkt, dat deze jongeman maakt, staat men vol be wondering. Hij maakt gebrandschil derd glas en glas in lood. Nee, niet zo maar lood om het glas bij elkaar te houden, maar ook het lood spreekt mee in de voorstellingen die Jan. de Winter maakt in gïas'.jDe lijnen passen precies in het. geheel. Eigenlijk is hij al begonnen- ojp zijn zevende jaar. .Hij had toen eén; grote voorliefde voor tekenen en uit.y'd[ij- tekenen ontwikkelde zich de kundige' glazenier. sJ OP zestienjarige leeftijd kwam hij. cr dienst van. de bekende firma Gebri Hendriks in Schiedam, en daar heeft hij veel geleerd. Jan de Winter is echter een jongeman,; die graag vnoprujt wil en daarom bezoekt hij nu nog; s, i de academie voor' beeldende kunsten.' ia" Rotterdam. Hij ..moést; zMa-mihtefce. dienstplicht vervullen en daar wérd hij in de gelegenheid gesteld om eer. r fraai gebrandschilderd raam', te makeit Ongeveer een half jaar geleden., kwam hij terug in het burgerleven- en be gon toen zelfstandig te werken.Hij heeft ook al verschillende opdrachten uitgevoerd en nog fa petto. Zo maakte hij een beel mooi raam van SL Joris met-de draak, waarvoor hij ooit 'een opdracht kreeg. y -i-Y" Jan de Winter-spreekt;enthousiast..over glas. Er zijn zó heel veel mogelijk heden mee, zo zegt hy. He( lenke is, dat-zijn oude werkgevers,' de GebK- Hendriks, ook wat fa hem ziet én als by werken heeft, die hq nog.niet in zyn eigen atelier kan maken, mag hjj dit komen doen in'het atelier* van deze firma in Schiedam. Ook in mozaïekwerk is Jan goed thuis en ook daarvan zagen we heel goede werkstukken. JAN DE WINTER is niet alleen glaze nier, maar ook violist. Nog wel geen beroeps, maar hij studeert er hard voor. Te hard, zegt de muziekleraar Cor vaii Dorp, met wie hij nu veel samen speelt. "Cor van Dorp, piano en Jan de Winter, viool. Het is de bedoeling van Jan de Winter Advertentie "Om er eens echt L uit ié zijn 82965 WILLEMSPLEIN (eindpunt lijn 5) Telefoon 1 35400 (Van een onzer verslaggevers) „TT/IJ ZIJN dankbaar, maar niet voldaan. Wij gaan rustig voort." Dat zei burgemeester J. C. Aschoff van Rozenburg toen hij aan het be gin van de raadsvergadering van don derdagmiddag een overzicht had ge geven van de ontwikkeling in zijn ge meente op het gebied van de woning bouw. Een sterk stijgende lijn ver toont Rozenburg op dit gebied. „En dat moet ook wel, anders loopt de ontwik keling fout", zei de heer Aschoff. Een der belangrijkste cijfers is dat van. 595, het totaal aantaal w-oningen dat dit jaar in aanbouw is en of ge reed komt. Dat cijfer vormt wel een schril contrast tot de getallen der Op dagen als deze behoren er eigen lijk niets dan frisse, „verkoelende" plaatsjes iti de krant te staan. Van daag kunnen we u in deze rubriek op dit gebied enigszin van dienst 'zijn. Hierbij een opname van het nieuwste „strandbad" lange de Waterweg, na melijk in Maassluis. Zoals bekend, 'is aan de Burgemeester van der Lely- sprak hier ever „het Onderwijs in het algemeen". Hij gal een globale indruk van het werk dat verzet moet worden om de jonge en opgroeiende kinderen een onderwijs te doen ge ven. dat bij hen past. Er werd met aandacht naar deze uiteenzetting ge luisterd en er bestond een flinke belangstelling hiervoor. kade een zandlichaam opgeworpen, Met ingang van 3 juli zal iedere de Arjj Koplaan, ten behoeve van de bouw van 36 eengezinswoningen. In verband met de invoering van de 5-daagse werkweek voor het gemeente- personeel, zijn de gemeente-secretarie en het kantoor van gemeentewerken te Rozenburg met ingang vari vandaag, zaterdag 1 juli, des zaterdags voor het publiek gesloten. bestemd om straks de nieuwe stoep voor het vernieuwe veer Maassluis- Kozenburg v.v. te Vormen. Aan de Maassluisse zijde vinden de werken op het ogenblik geen voort gang. Zodat de Maassluizers in zand heuvel en daardoor gevormd strand een welkome zonnebaad- en. zwemge- legenheid in gebruik hebben genomen. Het zwembad voor Maasseluis (in de Sluispolder-Oost) Iaat immer nog op zich wachten? Het is echter de vraag of men hier de zonodige frisheid zal opdoen. Het water van de Nieuwe Wa terweg is immers zeer bepaald vuil. De mogelijkheid is dus niet uitgesloten dat menigeen, die hier .zwemt na afloop thuis een flinke, koude (of warme) douche zal moeten nemen om zich te reinigen. De 43-jarige kraanmachinist P. van B., die op de Parallelweg te Vlaar dingen mot zijn bromfiets plotseling naar links zwenkte zonder op het ver keer te letten, werd aangereden door een scooter. Van B. moest met een hersenschudding en een hoofdwond naar het algemeen ziekenhuis gebracht worden. De Chrislcllike Historische Vrouwen groep te Vlaardingen hield deze week de laatste vergadering in dit seizoen, in gebouw .Obadja". De heer H. K. van Minnen, wethouder van onderwijs eerste maandag van de maand in het gebouw van het C.N.V. in de P.K. Drossaartstraat te Vlaardingen, zit ting worden gehouden door de dis trictsbestuurder van de Christelijke Metaalbedrijfsbond, de heer B. J. Nieuwland. en wel 's avonds van 20 tot 21 uur. Deze zitting is bedoeld voor de leden van het district Rotterdam II. Daar kunnen de verschillende arbeidspro blemen en moeilijkheden worden voor gelegd. Het betreft hier dus in hoofd zaak de gemeenten Schiedam, Vlaar dingen, Maassluis en Rozenburg. I Bij B. en W. van Vlaardingen is een aanvraag ingekomen van Nationaal Grondbezit N.V. te 's-Gravenhage, om erfpachtsuitgifte van een tweetal per-1 VnndaaS celen gemeentegrond ten noordén van „.„v, VLAARDINGEN: Fransenstraat. Eerste steen voor nieuwe jeugdcentrum L. V„ 19 uur; Muziektent Het Hof, .Hoffeest", ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van „Liefde en Vrede", 20 uur. MAASSLUIS: Markt, Straatprediking, Maassluis v. Christus, ds. E. J. Duurse- ma, over „Misschien heeft d'e massa ongelijk", medew. Zangkoor „De Roep stem", 1930 uur, VLAARDINGEN: Zaal Keyzer, Ruil beurs van „De Verzamelaar", 19.15 uur. MAASSLUIS: Taanstraat-hk. Haven, Start Evang. Tent-campagne „Licht o- er Europoort", 19 uur. Bijkantoor Vlaardingen: Smalle Ha- venstr. 11 voor red., adm. en adv., tel. 10775 (b.g.g. voor red. 010115588). I Klachten bezorging: Joh. Poot, Gera- i niumstraat 28, tel. 3345, maandag tot en j met vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur. 's Zaterdags van 1718 uur. j Agenten: W. Hagenstein, Emmastraat 103; mevrouw C. M. d'e Keijzer-v. d. Bie, P. C. Hooftstraat 17; Joh. Poot Gerani umstraat 28 tel. 3345. voorgaande jaren, namelijk 165 in 1959 en 614 in i960. In 1961 komen gereed 79 premiewo. nirageo, 40 woningwetwoningen, 30 'vrije sectorhuizen, 28 winkels, een totaal van 149. Eind 1961 zullen in uitvoering zijn 163 prem iewon isig en147 woningwetwo ningen, 133 vrije sectcsrhuizen. en een winkel, alles bijeen 446woningen. Het eindtotaal van 595 kan, weer worden ge splitst als volgt: 42 bungalows, 32 vrij staande huizen, 505 vrijstaande huizen (premie- en woningwetbouw)16 Ibejaar- denwoningen, voor wat de woningbouw betreft. Rozenburg heeft ook de nodige plan nen in portefeuille. Ook in dit opzicht gaf de 'burgemeester een interessant overzicht. Het gemeentehuis moet wor den uitgebreid, er moet een nieuw poli tiebureau komen en een nieuw postkan toor. Dan staan op stapel twee lagere scholen en een kleuterschool. Aan dit alles wordt hard gewerkt. In het volgende uitbreidingsplan zal ruimte zijn voor 1300 woningen. Maar dat is weer verdere toekomst, daaraan is Rozenburg op het ogenblik nog niet toe. Wat dit uitbreidingsplan betreft, deed de heer Aschoff namens B. en W. nog een belangwekkende mededeling. Het volgende voorjaar hoopt het coliege namelijk de gemeenteraad een voorstel te doen om eesn zwembad te laten bou wen in dat plan. Deze mededeling kwam in verband met een schriftelijk gestelde vraag vari het raadslid, de heer J. W. Kleijwegt. Deze wees op het gebrek aan een zwem- gelegenheid met goede outillage in Ro zenburg. Vele inwoners zwemmen nu op diverse plaatsen in wateren langs de openbare weg. De heer Kleijwegt vroeg nu een af scheiding te doen aanbrengen op deze plaatsen tussen de weg en de punten, waarop de awemliefhebbers zich ver kleden. B. en W. voelen daarvoor ech ter niet, want zij willen geen verant woordelijkheid dragen voor deze wij ze van zwemmen. MEDISCH VERANTWOORDE „STEUNKOUSEN" van super nylon tot extra zwaar zijn van uw bandage vakzaak met 50 jarige ervaring GOUDSERIJWEG 83-35 T.O. VEEMARKT ROTTERDAM - TEL:s'113470 De drieëntwintigjarige kabelmonteur C, Pronk uit Gouda is vanmorgen in een in aanbouw zijnd pand aan de Roussaultstraat te Rotterdam door een steekvlam getroffen. De man Is met brandwonden naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. Het ongeluk gebeurde toen men be zig was met het verwarmen van een plastickabel, waarvoor een butagasvlam werd gebruikt. Door de steekvlam vloog de kabel in brand, waardoor de kabel monteur werd verwond, i yLAARDINGENNfcd Hetv^ Iseïk Ü*rbte kerk, 10 uur ds Ph Cornelder uit Rotterdam-Feij. enoord; 17 uur ds D Noordmans. 'afschud v. wijkgemeente 2; Rehobothkerk <9 eu 10.30 uur eerw heer J HoogencLam: 19 uur os 'üd c Groenenberg uit Utrecht, open .deur dienst; -. li Bethelkerk 10 ülir ds W J Schouten;19- tfur 7 dsvJ van. Noortr Immariuèlkerk iö :i£üt^c$s'V W J Kolkert, 19 uur ds D Noor dm aas jTf- Nieuwe kerk 10 uur dsJ van der Velden uit Dordrecht; 17 vuur de heer J. Hdogenv;, dam; Westwijkkapel 10 ,iiur ds D Noord-' mans. Geref kerk Oosterkerk, 10 uur ds Joh Lever; bevestiging Ambtsdragers; 17 uur ds G Aalbersberg; Emmauskerk 9 en lO-Wtmr Vs ds„Th. Swen;. bevestiging ambtsdragers; uur dr F L. Bos. pnielkerk 9 en 10.30 uur ds H Zandbergen; 17 uur ds M J .Mulder»; bevestiging Ambtsdragers; dsk H de CÖck* schook- 15 uur ds Joh Lever; bevestigüig- ambtsdragers. Chr Geref-kerk 10 en 17iutfin .A ds D Driessen; Aula ds-H de Cockschoól'10; uur prof L H v d Meiden, varu Den^'Haag; 18.30, uur ds W. ,.dè Joode van D.en -Haag. Gerei Gemeente 10 en .17 uur leescüenst> Chr*;V; Gerei gemeente 10 en '17 uur ds KT varf* Twillert; Rem Gerei gem en NPB lO'Uur ds D E W Siccama -doopsgez. preoikant"te Rotterdam. Samenkomst BCU zaai Rode >».- Kruis. 10 uur Evangelist'M. Kooymans. ger des Hells 10 uurHeiligingssamenkomst; 18.30 uur openluchtsamenkomst bij de Vis- bank; 19.30 uur openbare samenkomst. LePlV der Envoy B F J v d Hoek van Schiedam^ "-' MAASSLUIS. Ned Herv kerk 10 uur dr L J Cazemier (Schiedam); 19 uur ds H F Meij- er. Herv Rusthuis 10.30 uur ds H F Meijer^ Jeugdkerk (Sursum Corda) 10 uur dhr M J Siepman; (geb Gen de Wetstr 2) 10 uur dhr B v d Stoep. Kinderkerk (Cath Gr kerk) 10 uur mevr Meijer. Gerei kerk 9.30 uur ds K J Duursema; 16.30 uur ds Z J Potjer (Maas- - v land). Zuiderkerk ;.9.30r uur^ ds! F .Bos-,Kr: (Vlaardingen) 16.30 uur ds E DuüTsema. Chr Geref kerk 9.30 en 16.30 uur leesdienst; woensdag 17 juli 19.30 uur cand C Kieviet (Apeldoorn). Geref kerk (vrijgemaakt) 8,*40 en 14.30 uur ds J F-de^ Weger (Delft). N^l; Prot Bond-10.15 'uur ;dSrH N Biermam/tBrê- da). T v - HOEK VAN HOLLAND. Ned Herv Kerk 10 en 19 uur ds H S Wassink. Geref kerk, 10 en 16 uur ds P Rullemann. Herv Evang 14.30 uur ds N Kleermaker van Rotterdam. Vrijs Herv 10 uur ds C C Pijpers. MAASLAiND: Ned Herv kerk 10 en 19 u ds HJJ Keijzer. Gerei kerk 10 en 19 uurdtf'!-! J Z Potjer, vi! ROZENBURG. Geref kerk 9.30 en 18.30 üur ds J F Mantz. Chr Geref kerk 9.30 en uur H P Brandsma. Geref kerk D.45 en 15.30 uur cand J" v d Hoeven.' Herv kerk immanuelkerk 9,30 uur ea 18.30 uur. WesterkerK ü.3u uur. De heie maand juli zal de eigenhandig,i». geschreven brief van Erasmus ,inide v, catalogisch afdeling van de- centrale*.: Bibliotheek aan de Nieuwe Markt te .f Rotterdam op alle werkdagen met dn-*:;' begrip van zaterdag van negen tot vijf uur te bezichtigen zijn. De brief, een uniek exemplaar; hs onlangs met de. steun van de Stichting - „Vrienden der GeMeentebibliotheek'^'éhvS de Erasmusstiehting gekocht voor toen bedrag van 28.'740. De stichtingen vónden het bezit ;2o-v'. waardevol voor Rotterdam; dat >ze elk*-? - 5.000 ter beschikking sieldem De,:réSt ,fe kwam uit de gemeentekas. V.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1