Min. Van Rooy afgetreden Soms vertragingen van Treinverkeer lij zaterdag uit d m In afgelopen weekeinde zijn velen verdronken Bus met vakantiegangers tegen tram: antwoord op vragen Ie toestand gunstig Nederlander - van moord verdacht - vast in England Boele draagt de Nashira over Oud-strijders tegen prof. Duynstee KOE Ontwikkeling OüDSHOORH hERD/NANO Propaangas (24 t.) stroomde weg Niet enthousiast Een déraillement? oor 't eerst Papoea-detachement bij aankomst Soekarno Bestuursmutaties bij ^'erkende Jeugd DE ROTTERDAMMER (Vervolg van pag. 1) OUTSIDER In open brief de,, opwekkende ../.reisgenoot In Amsterdam is zaterdag avond een feus met dertig vakan tiegangers, die een reis langs de Rijn hadden gemaakt, bij het Fre- derik Hendrikplantsben door een tram aangereden. Vijftien inzit tenden werd gewond en in een ziekenhuis opgenomen. Niemand werd ernstig gewond. De bestuur der hlcef ongedeerd. dlVl£ fc£erei te mogen wor| -mee 5 en! vanaf 360| Indes, £fectra/j Frigid* ire. Bosch, Unde, De Nieuw-Guinearaad heeft za terdag uit de mond van de heer H. Veldkamp, regeringsgemach tigde en directeur van binnen landse zaken, antwoord geinregen op de beschouwingen over het hoofdstuk binnenlandse zaken der ontwerp-begroting voor 1962. De heer Veldkamp wees er op dat het korps binnenlands bestuur er niet op uit is Nederland de we- reldfaam te verschaffen op het gebieo van koloniaal bestuur, maar dat het moet meehelpen om Nieuw-Guinea zo snel en doeltref fend mogelijk tot zelfbeschikking te brengen. j de steeds groter wordende pro- duktie en werkgelegenheid, achtte [hij het niet uitgesloten, dat de weeklonen in de periode 1960/1961 [met meer dan 17% zouden stijgen Jzelfs, wanneer men rekening I houdt met de arbeidstijdver korting. fdker™»-UUhVrh0gin^ is- onvermüde- JS °"JLiist. het verschil ta?"de huren en kostprijs- ^tTk f!een -r ?r een huurverhoging op te heffen. Verlaging van bouwkosten moet evenzeer bijdragen tot een nor maal huurpeil. mwm IS Van Rooy zat het Tweede-Kamerdebat over de Algemene kinderbijslagwet mor gen vermoedelijk geen doorgang kunnen vinden. Minister Marijnen zou misschien voor de Kamer kunnen verschijnen, maar hij is onvoldoende thuis in de materie en daarom zal met de verdere behandeling moeten worden gewacht tot er een nieu we minister van sociale zaken is. Op liet niet-doorgaan van het kamer debat wijst ook het feit, dat tot op he den nog geen nota's van wijziging op de a.k.w. welke nota's door dr. VanRoov waren toegezegd bij de Kamer zijn ingediend, (waardevastigheid kinderbij slag. premieplicht werkgevers). Dr. Van Rooy is sedert mei 1959 minis, ter geweest. Daarvóór was hij o.m. bur gemeester van Houten isse, Etten en Leur, Ven!o en tenslotte Eindhoven. Hij had ook zitting voor de K.V.P. in de Provinciale Staten van Noord-Brabant Over zijn benoeming tot minister hing aanvankelijk een waas van geheimzinnig heid. Na vergeefse pogingen om In K.A.B.-kringen een geschikte kandidaat te vinden, vonden informateur Beel en formateur De Quay in 1959 eindelijk dr. Van Rooy bereid, maar hielden, zijn naam tot op het laatste moment geheim. Toen die bekend werd, kwalificeerden politie ke kringen de Eindhovense burgemeester onmiddellijk als outsider in sociale aan- enhedi gelegen den. De bewindsman is helaas zijn minis teriële carrière 'geëindigd oala hij die begon: nl. als outsider. Zijn gebrek aan politieke en parlementaire ervaring werd niet gecompenseerd door een grote werk kracht en een wezenlijke belangstelling voor de problemen. In de Tweede Kamer bereikte het wan trouwen in zijn capaciteiten als regent een hoogtepunt toen hij op een opvallend slechte manier het ontwerp Algemene kinderbijslagwet verdedigde, waarop hij toch lang genoeg had kunnen studeren. Uit het nu door het kabinet van de Ko ningin verstrekte communiqué blijkt dat het aftreden van de bewindsman het directe gevolg is van zijn (ook te de K.VJ».-pers) fel gekritiseerde optreden van vorige week. De politie van Liverpool heeft van morgen een 30-jarige Nederlandse zee man aangehouden in verband met de noord op een 21-jarige vrouw, wier ont kleed lichaam zaterdag in haar slaapka mer in Menai, in Noord Wales, werd ge vonden Door de politie werd medege deeld, dat de man, die afkomstig is van de Nederlandse kustvaarder Wiema, een .«chip van een Groningse rederij, in de loop van de dag naar Menai zal worden overgebracht, waar hij officieel in staat van beschuldiging zal worden gesteld. De jacht op de, moordenaar van het meisje, Margareth Hughes,werd zon dagavond. vanuit Menai in Liverpool, voortgezet, nadat de Wiema, die Menai had aangedaan, in de haven van Liver pool was binnengelopen. De rechercheurs begaven zich aan boord en vertrokken weer met medeneming van een der op varenden. Boele's scheepswerven in Bolnes heb ben het 1190 br. reg. ton metende kust vaartuig Nashira officieel overgedragen aan de rederij Van Nievelt, Goudriaan en Co. De Nashira is het tweede rchip van een serie van vijf, die in opdracht van de Rotterdamse rederij wordt ge bouwd. Het eerste schip, de Adara werd in 5?™ jl- overgedragen, de Nushaba en de Situla werden dezer dagen te water gelaten. De gehele serie is bestemd voor de Zuidameriksanse dienst van Van Nievelt De Nashira heeft een lengte van 77,17 meter, een breedte van, 10,75 meter en een holte tot het shelterdeck van 6,50 meter. Bij voile belading kan het schip een jmelheid bereiken van 12 mijl per uur. Generaal Douglas MacArthur, de „Held van Bataan", is heden voor een bezoek van tien dagen aan de Philippij- nen in Manilla aangekomen. Dinsdag wordt het feit herdacht dat de Fhilip- jpij'nen vijftien jaar geleden onafhanke lijk werden. Generaal MacArthur, thans 83 jaar en gepensioneerd, was commandant van de Amerikaanse en Philippijnse strijdkrachten ten tijde van de Japanse inval in 1941 en voerde drie jaar later het bevel over de bevrijdings macht (Reuter), Het treinverkeer is de weer uit de hand gelopen. In het tragingen, voor, die soms twee uu| voor dat machinisten die er tier zitten, weigerden hun treinen menten te brengen. Dit had in zich ophoopten en andere niet roepen reservepersoneel heeft de J De directie der Spoorwegen heeft ve: Waard begrip te hebben voor het ged: der machinisten. Zij hadden het warm waren oververmoeid. De moeilijkheden waren voor de reetie aanleiding zondagmorgen met kele vertegenwoordigers van de pe neelsraad bijeen te komen. Na afloop va» de vergadering werd medegedeeld, dat het ongerief voor de reizigers betreurd wordt en dat weer maatregelen zullen worden genomen ter ontspanning van de dienstregeling. De directie heeft, zo werd verzekerd, de overtuiging dat het personeel zijn uiterste best doet om de moeilijkheden te overwinnen. Het tekort aan personeel doet zich eohter gevoelen, met name bij toenemende vervoersbehoefte. De drie erkende vakbonden hebben de directie zaterdag nogmaals verzekerd, dat het personeel zich de grootst moge lijke inspanning getroost en dat de on gunstige arbeidsvoorwaarden beslist geen rol spelen in de vertragingen. Zij ach ten het echter wel te begrijpen dat het personeel niet enthousiast kan zijn voor Advertentie Do federatie van Nederlandse oud-strij- ders-organisaties heeft zich in een open brief tot prot mr. F. J. F. Duynstee te Nijmegen gewend. In de brief wordt met verontwaardiging gesproken over de on derhandelingen van prof. Duynstee en de groep-Rjjkens met Indonesische macht hebbers over de spanningen tussen Ne derland en Indonesië inzake de kwestie Nederlands Nieuw-Guinea. „Door uw handelingen hebt u be wust of onbewust het beleid van de Nederlandse regering in de wereld door kruist en de rechten van de Papoea's in de waagschaal gesteld", aldus de fede ratie. Voorts wijst zij er op, dat het Ne derlandse volk prof. Duynstee niet heeft aangewezen als onderhandelaar op te treden. Gisteravond is de 38-jarige C. de Gram uit Géldermalsen verdronken, toen hij wat verkoeling zocht in het water van een gegraven put achter een steen fabriek te Buren. Hij was de zwemkunst niet meester en verdronk voor de ogen van zijn vrouw en twee kinderen, die zich op de wal bevonden. krappe arbeidsmarkt en de invoering de vijfdaagse werkweek. De bonden ver-1 wachten dat de moeilijkheden nog zid-f ten toenemen, daar het vakantieseizoen 1 maar net is begonnen en de grootste! drukte nog moet komen. De beer G. H. J. Allnk van de Neder- tandxe band van vervoerspersoneel ging! zover te zeggen, dat met de nieuwe! dienstregeling een blonder fa bej „Deze dienstregeling Is niet uit te vo ren", zo zei hij, „en men zal er op na ten terugkomen". Inmiddels doen sterke geruchten de I ronde dat de directie der Nederlandsche I Spoorwegen overweegt de nieuwe dienst-1 regeling op bepaalde ponten te herzien.! Welke die ponten zijn, is nog niet bekend. I Vast staat in ieder geval dat men niet! naar de oude dienstregeling terug zsll keren. De Internationale afspraken, welke I z(jn gemaakt, en waarvan bet nieuwe I spoorboekje o.m. de weerslag vórmt. I kunnen namelijk niet van de dag op de! nacht ongedaan worden gemaakt. De moeilijkheden van de afgelopen I week hebben niet alleen de te krap ge-I aehte dienstregeling als oorzaak. Andere. 1 vertragend werkende factoren waren: 1.1 het voor Nederland zeer wanne weer dat! een stroom van treinreizigers van het! binnenland naar de kust deed trekken;! 2. De toename van het stukgoederenver-l keer tijdens het weekeinde. Het interne beraad, dat thans gehon-1 den wordt, heeft ten doel de voordelen! van de nieuwe zomerdienstregellng tel behouden, en de nadelen zoveel mogelijk I terug te brengen. Rekening zal worden! gehouden met de op dit moment nog nau-1 wei Uk» merkbare factor van het toeristen-1 verkeer. Als zo meteen het vakanite-sei-l zoen ln volle omvang uitbloeit, wc~H niet I *u^en gedurende de weekeinden v_n ult-| breidtag van de stroom van reizigers l verwacht, doch ook gedurende de norma-1 te werkdagen. De afgelopen dagen zijn velen verdronken. Vooral onder de kin deren was het aantal slachtoffers groot. 41 De vijfjarige Bernardus Dekkers uit Hoorn is zaterdagmiddag bij het Flevo- zivembad in zijn woonplaats, waar hij met broertjes en zusjes aan het spelen was, in de spuisloot van een waterge- maal terecht gekomen en verdronken. Bij het baden in het openluchtbad in Heelderpeel (gem. Heel) is gistermiddag het zevenjarig zoontje van de familie Korstanje uit venlo verdronken. De vierjarige Gerrit van Putten, het zoontje van de schipper van de Vrien dentrouw, die aan de Admiraliteitskade in Rotterdam lag, is zaterdagavond over boord gevallen en verdronken. In Delft raakte zaterdagmiddag de achtjarige Johan de Bruyn spelenderwijs in de Provinciale vaart, 's Avonds werd het lijkje opgehaald door een brugwach ter. Zijn vijfjarig broertje was thuis Eveneens zaterdagavond zijn vijf per- sonen gewond geraakt toen tussen Half- weg en Haarlem een automobilist de macht over zijn stuur verloor toen hij remde om een tegenligger te ontwijken. De auto sloeg over de kop en sleurde twee bromfietsers mee, van wie er een ernstig werd gewond en de andere licht. De drie inzittenden van de auto wer den eveneens licht gewond. O In Kaatsheuvel is gisteravond de bromfietser R. Torians uit Loon op Zand tegen een verkeerspaaltje gereden. Zijn achterop zittende vrouw werd op de weg geslingerd en overleed aan haar verwondingen. Ook in Kantsheuvel reed_zondagnaent de 20-jarige J. Braat met zijn bromfiets tegen een bus. Hij overleed ter plaatse. Op rijksweg 26 bij Beesd is zaterdag avond de 29-jarige Duitser A. Hemen met zijn auto tegen een Franse wagen gereden. Hij kwam om het leven. De 40-jarige Fransman G. Kersaudy en zijn echtgenote werden gewond, De 37-jarfge Th. Giebelen uit Swal- men reed gistermiddag met zijn scooter tegen een boom. Hij overleed korte tijd De 23-jarige mejuffrouw Ursula Jock- wer uit Düsseldorf kwam zaterdag om het leven toen zij hij het inhalen moest uitwijken en met haar auto slipte. Haar verloofde, die naa'st haar zat, bleef on gedeerd. De vijftienjarige G. E. de_.Tager reed gistermiddag met zijn bromfiets op de Groen Hilledijk in Rotterdam tegen een stilstaande vrachtauto. Hij overleed in het ziekenhuis. In Helmond kwam zaterdagmiddag de fietser De Koning (63) met een motor fiets in botsing. Hij overleed enkele uren later; de motorrijder werd vrij ernstig gewond. In Apeldoorn kwam de 63-jarige R. van Veldhuizen onder een auto, waar van de bestuurder vermoedelijk onder invloed van sterke drank verkeerde. De auto reed door. O Het- vierjarig zoontje van de familie Vogels uit Voïkel is zaterdagavond bij een brand in een bijschuur van de boerderij van zijn ouders om het leven gekomen. Waarschijnlijk had hij met vuur gespeeld. gaar vertellen dat hij in het water was gevallen. In het Scherpenzeelse zwembad werd zaterdagavond het stoffelijk overschot van-de vierjarige Sinke uit Leusden ge vonden. die in liet diepe deel van het bad was terecht gekomen. In het zwembad Weïborn in Culem- borg kwam de achttienjarige landbou werszoon Antón van Dord om het leven. 9 In Bergen viel de zevenjarige A. Stadegaard bij het spelen in een diepe sloot, waaruit zijn lijkje later werd op gehaald. In Scboorl verdronk zondagmiddag de achttienjarige N. T. Pot. Zijn stoffelijk overschot spoelde in de loop van de avond aan. Voor de afwateringssluizen in de Af sluitdijk verdronk gistermiddag de ne genjarige Henk van der Lee uit Wierin- gerwerf, die te ver uit de kant was ge lopen, nadat hij eerst via het water naar zijn vader, die zat te vissen, was gegaan. In Terheijde (gem. Monster) verdronk gistermiddag de negenjarige J. H, Kop- pert uit Monster bij het zwemmen in zee. De 33-jarige Amsterdammer M. Meyer verdronk gistermiddag voor de ogen van zijn vrouw en twee kinderen in het Nieuwendammerkanaal in Amstel-noord. Bij het baden in de haven achter de scheepswerf in Nieuw-Beyeriand ver dronk zaterdagmiddag de 29-jarige C. J. in 't Veld uit Oud-Beyerland, terwijl zijn moeder en zijn echtgenote machteloos moesten toekijken. Terwijl vier van zijn kinderen het za gen vetrdronk gisteravond de 42-jarige A. Niliessen uit Groesbeek in de Piasmolen in Groesbeek. De 31-jarige Laeven uit" Weert raakte zaterdag met zijn scooter in het Belgi sche plaatsje Molenbeersel in een vaart. Zijn stoffelijk overschot werd-later ge vonden. In het IJsselmeer verdronk gistermid dag bij Nijkerk de 29-jarige B. Wallet, die met een vriend aan het baden was. Hij kwam terecht in een vijftien meter diepe vaargeul. Bij Den Helder verdronk in het Noord- hollands kanaal de 25-jarige J. L, J. Baartman uit Breezand, die daar met een aantal kennissen aan het zwemmen was. Prof. dr. J. Waterink heeft de oproep! tot eenheid, uitgegaan van Hervormde-1 Gereformeerde predikanten, een de-I railiement genoemd. Nu lopen de din-f gen soms oqk' -wel gek 'door teRfaar, al] ln de ^riesche Kerkbode] in P^LorSaaS; van de Gterei kerke m Friesland. Een Hervormde arts erj een Gereformeerde jonge vrouw gaa 213 wo,ne,a «een van beiden Utrecht, maar hebben toch de wens ra gegeven hun huwelijk in de Gel rlc Zaa Utrecht-Oost te laten bel ffoK^gen* Ecbter ruet iu één der kerkl gebouwen van die gemeente, doch irj een Hervormd bedehuis, de Domkerk De bruidegom heeft niet gevraagd oh tien. hrijgen we dan een Hervorr Gereformeerd bruidspaar, in een die Gerei Kerk, die gehoude m ^j1 Hervormde kerk. Het lijk haast een déraillement. En wie zegeh het huwelijk in? Prof. dr J. Water® 5 ten«?SS„2ater<3a® hebben duizenden Brl tense boeren wegen geblokkeerd en ond meer een bom tot ontploffing gebrae* lüi w ?poorböan' De treinen et langzamer toch rijden. (Advertentie) HAARD DORDTSESTRAATWEG 25- ROTTERDAM Z- DAGELIJKS Hij zeide dat de toekomstige structuur van het Papoeabesiuurskorps oen der hoofdschotels zal zijn op de conferentie van residenten die/vandaag zou begin nen. De bedoeling is te komen tot een geheel nieuwe opzet van het binnenland* bestuur. Het gouvernement is voorne mens bij de openlegging van bet cen trale bergland zoveel mogelijk autoch tone bestuursambtenaren in te schake- ye®J. waardering had hij voor het reit, dat dij vrij grote loonsverhogingen de Prijzen stabiel waren gebleven Ingaande op de. werkgelegenheid ver heelde hij met, dat de spanning op de arbeidsmarkt gevaren inhoudt, die een verdere stijging van de produktiviteit kunnen bemoeilijken. De heer Middel huis noemde het een wijs besluit de be lastingverlaging uit te stellen, aange zien dit weer een extra prikkel zou nebben betekend voor de economie. De heer Middelhuis drong voorts aan op verlaging van de bouwkosten, wat reeds m 1859 door de SJE.R. was aan bevolen. -Tijdens de overspannen sltua- bouwnijverheid in de jaren I9d5—i9o7 stegen de prijzen voor volks- wonmgen jaarlijks met 10 pet.; daarom de K-A.B., volgens de voorzitter, wn+ Juichen over de verhoging van het totale bouwprogramma. Z. X CjS - Hij achtte voorts een stringent goed- keunngsbeleid noodzakelijk, zowel voor de gebouwen in de industriële sector als bouw. Z08enaamde ..""ije sector"- Hiennee in verband is het noodzake- WOTdt vnnr w ,°PlossinS gevonden wordt voor het huurvraagstuk. Een Belangrijker dan dit zwemfeest ech ter zijn de plannen van de organisato ren voor de toekomst. Het is voor bet eerst dat voor de gehandicapten in dit grote verband iets wordt gedaan op,het gebied van de sport. AI- jaren lang 1$ een ander comité bezig met plana" a voor de oprichting van een sportbond, maar dit is nog steeds niet in de uit voering ervan geslaagd. Zodra deze bond er is, zeggen ren van de stichting, zal de sti de hé/ - --■uc stichting rich liquideren. Voorlopig start men echter met de voorbereiding van .plan nen over op geregelde tijden te honS den sportfeesten. In landelijk verband. Iedere keer in een andere provincie ont zo ook de gehandicapte jeugd dat IS' brengen wat er tot na toe slechts was voor de gezonde jeugd 2 II?, °P de scheepswerf „De FMnPwo^ !ion metende motorschip Elm Hope te water gelaten. Het wordt gebouwd voor een Noorse rederij. If', D't J"aar. zullen er vier in dit gebied te werk worden gesteld. Aan de vorming j orn®tige bestuursambtenaren wordt hard gewerkt. Verder zal dit jaar u^üapoea/i!f:ti%. van bet middelbaar oo-^f/ kft Politiekorps worden voort- VlJf eindexamenkandidaten van de opleidingsschool voor inheemse bestuurs- dirijf krijgen.2 60 inspecteursc>Plei- A^.„fvï?'00"L0p opmerkingen op een vsTm ^i! in de Baliem- vaiiei die volgens geruchten norlogs- vern?ZnU °kkenom die te kunnen "7 ?fl hoer Veldkamp dat huif. aanleiding is de verstrekte ver- n Si, »rfan,mag-!n te treden omdat er niets gebleken is van provocaties. Het door de bevolking in brand steken van twee missieschooltjes heeft niets met de l.van de expeditie te maken, p i? -S-aferi van de «ad, onder wie Li V^amrr% v/aren niet enthousi- vertonen van films over de primitiviteit van sommige gebieden ZllT Veldkamp- m® ende dat dR 0een kwaad kon, omdat er ook films worden vertoond die getuigen van dte grote vooruitgang. Él President Soekarno van Indonesië is gisteren in Djakarta teruggekeerd - na een wereldreis van tien weken. Op het vliegveld waren 10.000 mensen ter ver» welkormng aanwezig. Onder hen was' e®n detachement militairen afkomstig uit Nederlands Nieuw-Guinea. Soekarno zei: „Onze reis had ten doel te ontdekken hoe andere landen over Indonesië denken en vooral over onze strijd om West-Irian (Nieuw-Guinea) te- fPS te krijgen. Wij hebben begrip, eer bied en bewondering gevonden. Wij zijn er zeker van dat onze geleide democra tie net juiste stelsel is", Soekarno zei verder: „Indonesië ge- looit dat alle volkeren het recht hebben m een rechtvaardige en welvarende maatschappij te leven. Alle landen moe- ten samen voor de vrede werker ,raa?r ,7-olanS West-Irian onder Nederl lands bestuur is, kunnen deze doelen niet worden verwezenlijkt". De Christelijk Sociale Jeugdorgani- satieJ„van he» CNV, „Werkende Jeugd heeft haar staf van beroeps- jeugdleiders geivijzigd en uitgebreid. De heer I. Kandel. die vanaf het be- VJJ )aar geleden, de organisa- Lfa- jSecre!aris"jeuS<iwerkleider heeft laat dl.t vverk verlaten. Hij benoeming m Vlaardingen aan- vaard. De heer P. Verbeek is a]s jeugd- ™e-r«enoemd en in dienst geko- ^°?w Vfj;i Maanen is tot jeugdwerkleidster benoemd en zal op 1 augustus haar werk beginnen. De heer o. u. Uxoraeau, die al ieugdwerkleidi»r' De omgeving van Zierikzee werd ln weekeinde onveilig ge- J ,een 'eeSs'ro.mencie gashou der met 24 ton propaangas. Het ifas is weg. te stromen, nadat door van rio6®VaJ? f zop de veiligheidsdop van de gashouder is gesprongen De huweer van Zierikzee hield de' gas- leiiMo w ,nt1fssen nat en de politie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1