Dienst voor Sociale Zaken werkt voor gemeenschap Excursie naar brouwerij eindigt bij politie... COUZY Klinisch centrum voor verslavingsziekten Herstel pand „Visserij- Museum" kost meer geld Hoekse strand werd ontruimd Werk uitbreiding Chr.T.S. begint Indrukwekkend jaarverslag 1960 heetman Dragline verivijdert grond rondom palen Spreekonderwij s uitgebreid Rukwind oorzaak van ongeluk Vermiste man verdronken Ongeluk in de Maashaven Wat dorre cijfers zonder veel toelichting Veertig bezoekers naar hoofdbureau Geen doorgang: 2 mannen gewond Campagne JLicht over Europoorf is begonnen Vlaardingen start bouw viaduct over stadscentrum Weer aanrijding op VGravenweg in Capelle/IJ. In oud pand aan Essenlaan B. en W. vragen nog f 40.000 Auto's botsten Nog deze maand fundering voor Theofilus Vete beslecht- met hamer Tien mille voor week vakantie? Bxir^erl iikc stand 'de schatkamer onder de lijnbaan UNIQUE - SCHIEDAM Afvoering Kosten SPORTFEDERATIE (I) Vandaag ....en morgen .en dagelijks SPORTFEDERATIE (II) SPORTFEDERATIE (Dl) (Van een onzer verslaggevers) J)E excursie, die veertig Delftse maakten naar de Rotterdamse Oranjeboom-brouwerij, is in de loop van de avond geëindigd in het hoofdbureau van politie aan het Haagseveer. (Advertentie) PHILIPS TELEVISIE en RADIO «en pracht sortering vindt U bij Zeer behnf rijk Is dat gediplomeerde monteurs, met Jtrenftngt ervaring steeds tot Uw dienst «taan. Aert van N««raat 38, tel. 11881Ï 1« MlddéMtnihtrtat 70, tel. 30340-37434 Onvoorzien Vraag gratis proefrit bijt Uitbreiding van het aantal logopedis- •en en coördinatie van de werkzaamhe- den zijn noodzakelijk om de achterstand bij het spreekonderwijs in te halen. B. en W. stellen daarom de gemeente raad voor het aantal logopedisten ithans rest in een tijdvak van twee achtereen volgende jaren op twaalf te brengen. Het college acht het verder wenselijk de diensten, die aan kinderen met lees- en schrijfstoornissen worden verleend, op te dragen aan de bestaande ieeskli- niek. Het personeel van de leeskliniek ithans een persoo-1 dient dan te wor den uitgebreid tot vier man. De personeelsuitbreiding zal het mo gelijk maken de omvang van de groe pen kinderen, die tegelijk in behande ling worden genomen, na verloop van tijd terug te brengen van acht op vijf leerlingen B. en W. verzoeken de raad voor de uitvoering van deze maatregelen een bedrag van 26.133 beschikbaar stellen. te De 45-jarige timmer man A. Slot uit de Willem de Zwijgerstraat te Botter dam is dinsdagmiddag in een in aan bouw zijnde school op de hoek van De SImge-Meijenhage onder een bouwele ment geraakt, dat door een rukwind omvieL De 27-jarige timmerman C. J. Fond le van de Dalingkamp te Rotterdam- Zujdwijk. '.ie zaterdag de ouderlijke wo ning heeft verlaten om te gaan zwem men en met terugkeerde, si vermoede lijk verdronken in de Merwede. Dinsdagmiddag is zijn stoffelijk over schot aangetroffen bij Werkdam. Later vond men zijn scooter en kleding langs de kant van het water bij Brakel. De 47-jarige havenarbeider G. W. van der Graaf uit Ravenswaay heeft dins dag in een ruim van het Argentijnse m.s. Artillera in de Maashaven balen zemelen, die van een klamp vielen, op zijn lichaam gekregen Met een paar gekneusde enkels moest de man in bet Havenziekenhuis worden opgenomen. (Van een onzer verslaggevers) IET i« «en meer dan indrukwek kend jaarverslag, het boek van 63 pagina's dat dezer dagen met de ge» gevens over de arbeid van de Ge meentelijke Dienst voor Sociale 366- ken in 1960 is verschenen, Duidelijk is dat er hij dese dienst heet veel ten bate van de gemeenschap is -ver richt, maar voor de buitenstaander is dan nog niet alles duidelijk want dit moeilijke, dit nuttige en dit meestal zo subtiele vertrouwenswerk komt met de reeksen van cijfermateriaal in dit jaarverslag niet tot haar recht 'l" I ^*eD ruim overzicht, een verduidelij kende inleiding of wat meer toelich ting bij de dorre cijfers over dit toch zo nuttige werk zou op zijn plaats zijn geweest. Bij het bespreken van dit verslag moeten ook wij daarom volstaan met het releveren van de verstrekte cij fermaterialen. He' porsoneel van de dienst bedraagt -8 1 den. In het be stuur ontstond op 2S augustus een va cature wegens het overlijden van de heer J. C. Breve. Voor de coördinatie commissie werden in 1960 zes lezingen gehouden over onderwerpen als „De Van der Woudenstichting", „Voor- en nazorg van geestezieken". „de fee- drijfsschool". „Revalidatie", „arbeid voor gehandicapte personen" en „de jeugd". in 1960 werden vijfduizend uitkerin gen minder verstrekt dan in 1950 waardoor op de begroting een vermin dering van de uitgaven van ongeveer honderdduizend gulden kon worden ge schreven. Over het onderwerp van de uitkeringen vermeldt het verslag: „Niet tegenstaande een verhoging van de steimnormen per 1 april I960, i.v.m. de huurverhoging en een kleine verhoging per 1 september wegens verhoging der uitkeringen van A.O.W. ea A.W.W.. ver tonen onderstaande cijfers een belang rijke vermindering voor de steunverle ning volgens de armenwet ten opzichte van het voorafgaande jaar. De voornaamste oorzaak hiervan is wel de afvoering van 100 gevallen van weduwe-uitkering. Deze weduwen hebben per 1 oktober 1959 bij het in werking treden der Algem. Weduwen en Wezenwet een uitkering volgens die Wet ontvangen. Eerst in 1960 kwam dit pas goed tot uitdrukking in de uitgaven voor de steunverlening. Met ingang van 1 januari 1960 worden de aanvullingen op A.O.W., A.W.W. en kleine pensioenen éénmaal per 4 weken uitgekeerd. De uitkeringen aan zieken, wegens vertrek gezinshoofd, werkloos heid e.d. worden normaal per week uit gekeerd. In verband met de Nationale Feest dag op 5 mei 1966, werd aan alle on dersteunden een feestgave verstrekt. Voor man en vrouw bedroeg dit 16, en 1,23 voor ieder gezinslid. Voor al leen wonenden en kostgangers 6.—. Dit vorderde een bedrag van 7138,75. Van de hieronder genoemde 1470, ge durende het verslagjaar, in zorg zijnde personen, werd bij 166 de ondersteuning éénmaal per 4 weken thuisbezorgd, i.v.m. ouderdom, ziekte, invaliditeit enz. Door de overigen werd de uitkering in de betreffende betalingslokalcn in ont vangst genomen. Aan ondersteuning werd (inclusief kerstgave) 95868,29 minder uitgegeven, terwijl de uitgaven voor de brandstof- fenbijslag stegen met 6617.20, zodat totaal 89251,09 minder werd uitgekeerd. De kosten van ondersteuning bedroe gen; 527.0u3.57 vorig jaar 623.232,41. Het aantal uitkeringen bedroeg: 46876 vorig jaar 51508. Het aantal ondersteun de partijen bedroeg; 1470 vorig jaar 1545, Kerkelijke gezindten, gezinsverhouding, leeftijden en oorzaken der ondersteu ning naar de volgende specificatie: (eerst de gezindten van het aantal partijen) Ned, Hervormd 499. Rooms-Katholiek 542, Tot geen kerk behorend 341. Evan- gelisch-Luthers 2». Apost. Genootschap 10. Leger des Heils 14. Oud-Katholiek 6, Ned. Protestantenbond 9, Jehova Getui gen 1, Verg. d. Gelovigen 1, Mormonen 2. 7de Dag-Adventisten 3. Vrije Kath. Gemeente 1, Chr. Geref. Kerk 7. Gere formeerden 3. Pinkstergemeente 1. Doopsgezinden 1, totaal 1470. van fJET EERSTE OVERLEG en de eer ste ideeën ter ontwikkeling van de komende plannen hebben de leden van de Schiedamse Protestants Chris telijke Sport Federatie al gehad. Wij achten dat juist, want wij menen dat het vah belang- is dat deze federatie i met spoed en met kracht van zich moet doen horen als het de initiatief nemers ernst is met de wensen. Nog belangrijker is dat de federatie volko men autonoom tal worden omdat de stem van de federatie anders niet tot haar recht zal komen. Ieder zat moe ten weten dat het de federatie is die handelend, coördinerend, stimulerend optreedt. Uiteraard heeft de federatie daarbij werkkapitaal nodig, de aange sloten clubs zullen een contributie moeten afstaan maar het allerbelang rijkste is toch wel dat het lichaam op korte termijn zich doet erkennen in allerlei kring. Het zou dan ook ver keerd zijn aü de indruk wordt gewekt dat de prot.-christelijke stem ook we! via andere organen als bijvoorbeeld SBLO en dan daarna de Gemeentelij ke Sportraad wordt gehoord. De fede ratie dient er naar te streven dat de instanties inzien dat de federatie een autonoom en onafhankelijk lichaam is en daarom moet een directe recht- Frans Halsplein: Jeugd Jolijt Spel- avond 19 uur. Grote Kerk: Orgelconcert Jacq P. Bekkers m.m.v. Jan van der Tak, alt- blokfluit 20 uur. Harpe Davids: 40 jaar (Giro 494041). Withelminaplein: Vijfkampvolksspelcn JJeugd Jolijt. 19 uur. Dagblad „De Rotterdammer": Schie damse redactie tel. 64154 tb.g.g. 115583, toestel 51) alleen voor redactie-aange legenheden. Agentschap: H. J. Troost. Aleidastraat 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. tel. 115598). Apotheken: Gouka, Hoogstraat 29. i tel. 88080. Sted. Museum: Expositie „Op hetj spoor van de mens" (Jagers en boerenj in de prehistorie' tot en met 8 juli. j SCHIEDAM. Geboren: Johanna d.v. D J Meta en C. Warnawa: Jan z.v. J. van Schie en A. L, W. Meinster; Robcrtus S. z.v. S. van der Horst en F. den Hertog; Hans i z.v P A Versluis en C. Veenendaai; AulO- nius J F. z.v. G.M. Meijster en A.A.P. Mon ster: Simon z.v. S. Bremer en A J. Schuur- mans: Martinus z.v. C. T. Hoikman en W. van Meeleren; Fieler z.v. H van der Waal en. T. du Mortier; Margaretha C. dv C. Vi- liin en M. J van Bohemen; Rudi z.v. IV. Fs-j bach en J. Mouthaan; Lucien P. z.v A van (Ier Slot en F.A van der Wal: John zy.A. S. van Waeiie en H.S van Gerven: Saskia d.v. J L. Simons en T. J. Hendriks; Lisette H d.v. A. II. J. van Triet en A. van Roisum: Franciscus C J. z.v. P.M van Hasset in M J. Blom. Overleden: G. van den Hof, 2 jr.. F. Roest. 02 jr., J.J Vcrhoev 9$ jr. SCHIEDAM. Geboren: Petrus A M-. t. v. J. L. J. Heinsbroek en A. DC Broeren. Martha P.. d. v. G. J. Hoedt en C. J. T. de Kok; Maria, d. v. J. H Dirks en M. Esbaeh. Helena J., d. v, J. A. Hoogendijk eil F. de Overleden: B. van der Lecq, 6S J.-Jj'}'"' meulen, 64 j.; M. W. cle Gids, echtgenote v. C. W. Alblas, 62 J- streekse vertegenwoordiging van het lichaam in de Gemeentelijke Sport raad worden gevraagd waar de verte genwoordiger van de federatie de bar langen van de bij de federatie aange stoten clubs kan behartigen. Teletype 43 Teletype 43 Teletype 43 QEDACHT IS reeds aan het stimule ren van sporten als bijvoorbeeld zwemmen. Een goed ideemaar beter is eerst te zorgen dat er een hechte organisatie en samenwerking is. De richtlijnen voor de toekomst moeten worden uitgestippeld. Het moet de be trokken besturen van de verenigingen duidelijk zijn wat de taak is van de federatie, wat de mogelijkheden zijn en wat er dan gedaan moet voorden. In en met die federhtie kunnen de sportverenigingen tol vruchtbare sa- menwerkingen komen. Onderlinge con currentie moet dan weggevaagd wor den. Het mag niet zo zijn dat men het belang van de eigen club voorop stelt. Het mag niet zo zijn dat men het belang van de eigen club voorop stelt. Het moet niet zo zijn dat men het winnen van leden voor de eigen club het belangrijkste acht. Slechts met goede samenwerking in een ge zonde sportieve geest kunnen er voor alle clubs resultaten komen. Nieuwe sportbeoefenaren die aangetrokken worden door de activiteiten van de federatie moeten de organisatoren dan ook plaatsen in die aangesloten chtb waar verwacht mag worden dat de betrokkene de meeste levensvreugde en voldoening zal kunnen vinden. QM TE KOMEN tot een beter we derzijds begrip en een groeiende samenwerking in het belang van prot.- ingesloten agenten te bevrijden. De toeristen werden in de bus geduwd en j de chauffeur kreeg opdracht regelrecht mannen en vrouwen dinsdag j naar het hoofdbureau te rijden. De ont De kennelijk bijzonder dorstige gasten hadden zich na de rondleiding door de brouwerij het gratis bier goed ia- ten smaken. Zingend en niet al te vast meer ter been stapten zij in de bus voor de terugreis naar Delft Tenminste: dat was de bedoeling. Maar de touringcar had nauwelijks en kele honderden meters gereden, of de reisleider liet zich overhalen bij een ca té op het Noordereiland te stoppen. Daar werd het rumoerige drinkgelag voortge zet. De kastelein en de kelner konden de bestellingen, die aan de bar en aan de tafeltjes werden gedaan, nauwelijks uit elkaar houden. De vrolijkheid m het havenkroegje ver- araderde plotsklaps in een geweldige ru zie, toen .het op betalen aankwam. De cafébeader wilde tite geld hebben, maar niemand van de bezoekers wist meer precies hoeveel rondjes hij fat een gulle bui had weggegeven. Ten einde raad besloot de reisleider, die er -ook niet in slaagde de orde te herstellen, *He consumpties uit eigen zak. te betalen. Ma af daarmee was de ruzie nog niet afgelopen, In de rijdende bus ontaardde de woor dentwist -weldra in een complete vecht partij. Twee agenten van een politie wagen. die de bakkeleiende busreizi gers ontdekten, sommeerden de chauf feur op de Boompjes te stoppen. De komst van de agenten in de bus deed de toeristen plotseling alle meningsver schillen vergeten. Als één man keerde het gezelschap zich tegen de Herman- dad-dienaren. die van alle kanten wer den geslagen en getrapt. De agenten ontvluchtten ijlings de bus en terwijl de een zijn pistool trok en een waar schuwingsschot in de lucht loste, alar meerde de ander via de radio de meld kamer in het hoofdbureau. Uit alle richtingen naderden binnen enkele minuten politie-wagens om de vangst op het Haagseveer werkte be paald ontnuchterend. Op de kruising Parallelweg-Diepen- brockstraat te Ylaardingen verleende de autobus-bestuurder S. M. van N.V. geen vrije doorgang aar. de motorrijder C. v. d, B. uit Rotterdam. Een botsing volgde, waarna de motor rijder een wielrijder. T. J. van K. ui: Vlaardingen. aanreed. De motorrijder kreeg een hersenschudding. Hij werd opgenomen in het Dijkzigtziekenhuis te Rotterdam. De wielrijder werd opgeno men in de Noletstichting te Schiedam. De autobus werd licht beschadigd, de motorfiets liep zware schade op en van de fiets werd het achterwiel vernield. Burgemeester mr. J. Heusdens Vlaardingen 'heeft dinsdagmorgen op vlotte wijze de eerste paal in de grond gedreven voor de bouw van het cen- trumviaduet in Vlaardingen. Hiermee werd een nieuw stadium bereikt in het streven naar volledige sanering van Vlaardingen*» oude binnenstad, die stap voor stap wordt vervangen door een nieuw centrum met grootsteedse allures. Het viaduct zal lopen van de Hoog straat over het winkelplein Liesveld heen naar de Gedempte Biersloot. Voor de uitvoering van het centrumplan moe ten in totaal 1600 panden verdwijnen, waarvan er reeds 600 zijn afgebroken. Het gaat nu om het eerste deel van het viaduct, waarmee een bedrag van 840.000 is gemoeid en waaraan ander half jaar zal worden gebouwd. Het viaduct zal straks het doorgaan de verkeer Oost-West v.v. over het cen trum voeren. De lengte van het eerste deel is ruim 140 meter, de breedte 16 meter. De rijbaan wordt tien meter met aan weerszijden trottoir van drie meter. Onder het viaduct zijn dertien dagwtn» kels geprojecteerd. Op de smalle 's-Gravenweg In CapeHe a. d. IJssel is dinsdagavond een verkeers ongeluk ontstaan dat gelukkig beperkt bleef tot materiële schade. De smalle "s-Gravenweg en Kerk laan die vooral de 'laatste tijd intensief gebruikt worden, maken, het voor de chauffeurs van de firma Van Gogh lang niet gemakkelijk de dienst op Capelle-Dorp en IJsseloord te onderhouden. Een bus van de firma Van Gogh. ko mende uit de richting Schenkel, wilde ter hoogte van pand 243 een geparkeerde auto passeren maar moest bi^het posse ren uitwijken voor een uit de richting Gouda komende bromfiets. De bus raakte hierdoor de geparkeer de personenauto van de heer K, uit Rot terdam, die aanzienlijk werd beschadigd. Zeer gerankkeüjk» bttalittf» De Stichting Kliniek voor Versla vingsziekten, onlangs opgericht door het bestuur van het Consultatiebureau voor Alcoholisme te Rotterdam, zal in een pand aan de Easenlaan een bescheiden klinisch centrum inrichten. In de kliniek, die een capaciteit krijgt van dertien tot vijftien bedden, zal he-t mogelijk zijn bepaalde patiënten gedu rende korte tijd te observeren, zodat de artsen zich een beter oordeel kunnen vormen over de verdere behandeling. Voorts bestaan plannen in het klinisch centrum uit verplegingsinstituten of strafinrichtingen ontslagen patiënten voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij Opname vS aas alcohol verslaafde patiënten betekent tevens een tijdelijke ontlasting van het gezinsmilieu. Voer de aankoop van het pand is een bedrag van f 186.000 nodig. De verbou wing en inrichting kosten ongeveer f 64.000. De jonge stichting kan zelf f 50.000 fourneren. Het bestuur wil het resterende bedrag (f 200.000) dekken door het stuiten van een geldlening. De stichting heeft het gemeentebestuur verzocht de raad voor te stellen rente en aflossing van de lening te garande ren. B. en W. van Rotterdam hebben het verzoek inmiddels gunstig geadvi seerd. Aangenomen mag worden, dat de Zie kentendsraad de kliniek een erkenning zal geven. In dat geval zullen de ver- chr. Schiedam is het wel nuttig om nu te gaan organiseren, cm nu de kansen te grijpen die er zijn. Daarom dienen bijvoorbeeld atletiekwedstrij den op de vrije zaterdag te worden gehouden op de terreinen van HBSS voor de leden van de aangesloten clubs als clubontmoeting maar tevens voor buitenstaanders om te kunnen wijzen op de betekenis van de prot. chr. sportbeoefening. In hetzelfde vlak kunnen daar volleybalwedstrijden wor den gehoudenop de speelplaatsen in de wijken kan de federatie basketbal- wedstrijden gaan organiseren. Er is in dit opzicht heel veel activiteit te ontwikkelen, maar men zal het nu moeten doen omdat de stem van die federatie anders jximmer tot haar vol le recht zal komen. De vrije zaterdag is een uniek gebied voor die volle winst. (Van ome correspondent) In Maassluis is maandag de evange lisatiecampagne van de Middemachts- zending onder het motto „Licht over Europoort" gestart. In de grote tent. die is verrezen op het parkeerterrein bij Taanstraat en Haven opende maandag avond de heer J. A. Malgo. van de Vrije Evangelisatie te Maassluis, de eersrc samenkomst. Als spreker trad die avond op de heer Wim Malgo uit Zwitserland, van origine een Nederlander geboortig uit Maas sluis die deze campagne leidt. De he ren Peter van Woerden, orgel en Frans Knies, zang, verleenden medewerking. De belangstelling was deze eerste avond bevredigend, ongeveer 250 bezoekers. Dinsdag was er een minder goede be langstelling. Slechts ongeveer honderd belangstellenden zaten in de tent om te luisteren naar de heer Wim Malgo. die sprak naar aanleiding van Johannes 3. het nachtelijk bezoek aan Jezus door Ni- codemus en de wedergeboorte. Hij zet te in een klemmend betoog de noodzaak van de wedergeboorte voor de mens uit een. Tevoren was er solozang en gemeen schappelijke zang met begeleiding van accordeon. Tot slot werden enkele lie deren uit de bekende bundel van Johan nes de Heer gezongen. Vanmiddag, woensdag, zou er een kinderbijeenkomst ui de tent zijn. De Poolse journalist Wieslaw Ste- pek. verbonden aan een Poolse krant in West-Duitsland. is in Warschau tot tien jaar gevangenisstraf wegens „spionage voor de V.S.'* veroordeeld. Hij zou in no vember in Zuid-Polen bij zijn arrestatie in het bezit gevonden zijn van militaire geheimen. Een grote boerderij aan de Euvelgun- nerweg van de familie J. Lutgers in. de gemeente Noorddijk onder de rook van Groningen is de afgelopen nacht ten ge volge van hooibroei door brand verwoest. Advertentie stalen slaapkamers modern* divans dupmg-hazet-rawi enz. WOKlMGINkiCKIiKGAROEtSVEST 54-66 BIJ de uitvoering van de werkzaam heden in verband met de restau ratie van het als Nationaal Visserij Museum In te richten pand Westha- venkade 45 te Vlaardingen, zijn ver schillende ernstige gebreken aan de balklagen van-de begane grond en verdiepingsvloeren aan het licht ge komen. De voorzieningen, die in verband hier mee moeten worden getroffen, kunnen niet binnen het voor de restauratie van dit pand beschikbare bedrag van ƒ40.000 worden uitgevoerd. De extra kosten die deze voorzieningen gaan vergen, worden geraamd op rond f 25.000, waarbij is uitgegaan van handhaving van het olievêrfplafond in de zogenaamde salon aan de voorzij de, met uitzondering 'van "de midden partij, die volgens de geraadpleegde deskundigen niet te restaureren is en overigens artistiek gezien geen waar de heeft De plafonds in de overige ruimten zullen vervangen dienen te worden door vlakke gestucadoorde pla fonds. tot een bedrag van 4250 aan de wen sen van deze commissie tegemoet te komen. Om stagnatie in de restauratiewerk zaamheden te voorkomen, wondt de gemeenteraad voorgesteld de kredieten voor .de genoemde ledragen beschik baar te stellen. Omdat bij restauratiewerken steeds ge stuit kan -worden op onverwachte si tuaties is het gewenst voor onvoorzien een post van 9750 op te nemen. Voorts heeft de restauratiecammissie trit de Stichting Nationaal Visserij Mu seum doen weten,, dat voor restaura- tiedo ei einden met het oog op de inrich ting van het pand als museum bepaal de voorzieningen moeten worden ge troffen. B. en W. achten hetredelijk Op de Parallelweg in "Vlaardingen botsten twee auto's op elkaar doordat de 39-jarige H. J. S. met zijn auto dé doorgang voor rich langs niet vrij liet voor J. C. N. uit Rotterdam. Beide voertuigen werden beschadigd ,aan de spatborden. (Van onke correspondent) Met man en macht heeft men dinsdag het strand in Hoek van Holland van tenten en stoelen, moetenontruimen. Door de harde westenwind (windkracht 9) kwam het water toch hoger dan men had verwacht. De strandstoelen, die twee dagen - tevoren nog hun goede diensten hadden bewezen, moesten in allerijl worden opgeborgen anders zou den rij door* dë zee van het strand zijn gespoeld. Het weer was wel in grote tegenstel ling tot het weekend. Ramen van strandtenten moesten worden vastgezet en alles wat los was moest worden vastgesjord of binnengehaald. Ondanks de storm bleef alles op het strand onbe schadigd. in tegenstelling tot het strand van Rockanje waar wel stormschade werd. gerapporteerd. Op het Hoekse kampeerterrein was de situatie niet zo prettig. Nagenoeg alle kampeerders moesten hun linnen bouw sels afbreken en naar huis gaan. Nee, met zulk weer is het houden van vakan tie ia De Hoek geen pretje. per dag) ikenfond- pleegkosten (zeventien gulden doorgaans ten laste van de ziel sen komen. Het consultatiebureau zal om ^redenen van practische aard naar hetzelfde pand verhuizen. Nog deze maand zal op een 'binnen terrein aan de Mathenesserdijk te Rot terdam de fundering in de grond gaan voor «en nieuw clubhuis van de C.J.M.V. Theofilus te Delisbavea» Het nieuwe gebouw zal, zoals men weet het uit 1884 daterende verenigings gebouw aan de Oranje Nassaustraat moeten vervangen. Dat oude gebouw moet in verband met sanering van Delfshaven en de daarmede verband houdende doorbraken worden ontruimd. Het ontwerp van de Rotterdamse ar chitect H. Dorgelo voorriet in een. grote zaal voor ongeveer 150 personen en drie clubkamers voor verschillende jeugd groepen. Voor de bouw is de rijksgoedkeurmg reeds verleend. Er rijn reeds vele acties gehouden maar in verband met de vrij hoge bouwkosten staan er nog enkele plannen voor financiële acties op stapel. bewakings- slaags ge- Tweg mannen van .een dienst zijn dinsdagavond raakt. De 54-jarige G. L. B„ die onder drankinvli-jed verkeerde, kondigde zich nogal luidruchtig aan. bij het kantoor aan de Van VoUenhoveEStraat te Bot terdam van zijn patroon. Dit nam zijn collega, de 48-jarige G. J. B. niet. Hij stormde het vertrek uit met een hamer als wapen. in. de hand. Hiermee steeg hij zijn oudere collega op het hoofd. De ze kreeg een scheurwond, welke ia het Dijkzigtziekenhuis moest worden ge hecht i v'i - De politie arresteerde G. J. B- De Rotterdamse Schoolcommissie voor het Jeugdboek ontvangt, indien de ge meenteraad accoord gaat met het voor stel van B. en W., een. bedrag van tien duizend gulden voor de organisatie van. de jaarlijkse kinderboekenweek, De totale kosten zijn ongeveer vijftien duizend gulden. De georganiseerde Rot terdamse boekhandel heeft echter een bedrag van vijfduizend golden toege zegd. Dit de kring van organisaties, die in de commissie zijn vertegenwoor digd kan een bedrag van zeshonderd gultienwordenverwacht- De commissie heeft dH jaar haar plan verwezenlijkt ook de leertingen vsn het voortgezet onderwijs, hthaar acti viteiten te betrekken. De oude naam, Rotterdamse Schoolcosr. missie voor de Kinderboekenweek, werd in verband hiermee veranderd in Rotterdamse Schoolcommissie voois het Jeugdboek. In enkele nijverheidsscholen zal gedu rende een hele week een geselecteerde verzameling boeken worden geëxpo seerd. De Israëlische toneelschrijfster Mi riam. Bemstein-Cohen heeft aan journa listen verklaard dat enkele jaren gele den een stuk van haar hand, waarin beschreven werd hoe drie jongemannen Adolf Eichmami ontvoerden en naar Jeruzalem brachten, voor berechting, ais te fantastisch" door de Israëlische to neeldirecteuren werd afgewezen, maar dat inmiddels uit het huidige proces in Jeruzalem is gebleken dat de werkelij ke ontvoering vrijwel tot in bijzonder heden is geschied als in haar stuk werd voorgesteld. Advertentie MOOIE DINGEN HOUDT? VRtJ T Of GANG! _nVW JUWEIIER.-HORLOGES EDEiSTEENKUNDIGE f.g.a. IIJNBAAN 92 - ROTTERDAM IVan een onzer verslaggevers) jDE zo begeerde uitbreiding van de nog jonge Christelijke Technische f school voor Schiedam en omgeving aan de Nieuwe Damlaan gaat begin-1 nen. I Vanmorgen is de dragline begonnen met het verwijderen van de grond rond de betonnen palen die reeds bij i de bouw zijn geslagen ten behoeve van mogelijke uitbreiding. Als de grond' achter de school is verwijderd kun nen de bouwvakarbeiders de bekis ting gaan aanbrengen voor het beton storten. Dan kan met het plaatsen van de twee praktijklokalen als eerste uitbreiding worden begonnen. Bijgaande plaat toor.t de dragline aai) het werk op het terrein. De Europese comipissie beeft voor gesteld de salarissen van de Duitse en Nederlandse ambtenaren van de Euro pese gemeenschappen met een procent te verhogen wegens de revaluatie van de mark en a'e gulden. De Rap ts volledig geconstrueerd voorver- voer van 2 personen zeer krachtige motor unieke zweefarmvering voor en echter ruim 500 servica stations in da Benelux- hmoan «mof f 60Ï.» bidmief oKa accessoires. afd. MOTOREN St. Ltduinastraat 52, Tel. 6 4313 Betaling wordt desgewenst in overleg geregeld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1