Gem. Sociale Werkplaats verrichtte veel arbeid Vrolijke touwtr Steuimormen behoren tot de beste in ons land Uitleencijfers G.O.L.B. nog dalende tendens J. van Gorsel naar Joego slavië om les te geven SCHOTS en SCHEEF door SCHIEDAM 8 Spel van fluit en orgel in eerste zomerconcert Bezetting steeg in afgelopen jaar J\aclelig saldo van twee ton Kortsluiting in tramlijn 4 Zeepkistenrace werd afgelast Korporaal ruziet met sergeant Scooter tegen auto: rijbewijs Pa trouilleschepen bezoeken De Hoek Sociale Zaken brengt verslag uit Auto klemgereden Statistiek over de maand juni Arbeider valt van hoge stelling Ernstig gewond bij botsing Poli tie-poloteam werd kampioen Auto na botsing plantsoen in Nigeriaans bezoek aan twee werven DE, Groie uitbreiding Drukkerij Plantijn i§r S0LEX-°to f395. Proefschrift over staatssecretaris DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 DONDERDAG 6 JULI 1961 contacten!! wagentjes tvaren geen Aankopen SCHILDERSCENTRUM EXPOSITIES STIMULEREN ff ET IS een heel moot idee van deze kunstenaars en hopelijk kan het plan worden uitgevoerd. Herhaalde lijk hoort men dat Schiedam nog zo veel oude schoonheid heeft bewaard. MUSEUM Uiteenlopend Bevredigend Vandaag - - en dagelijks .en morgen Komt U e«ns praten met: UNIQUE - Schiedam Aduertentie GASFORNUIS ..fllROP" f 349- Vraag uw v^khandelaA Verkoopkantvrof Ne-dr* Ijnrf NELL STUTTERHEIM N.V. OEM HAAG i Dinsdagavond i.< m een tramwagen! i van lijn 4. die op de SchiPfianweweg te 1 j Rotterdam reed. door kortsluiting brand 1 t uitgebroken in de motor. De politie bestreed het vuur met een CX>ï-apparaat. De brandweer, onder lei ding van hoofdbrandmeester Jac. van der Spek. doofde het vuur niet twee twee neveUtralen. een kolom boor. De werkplaats beschikt thans over een cirkelzaag, een schaaf bank, een vlakbank, een kolomboor, een Lafelboor. een slijpmachine. Diverse opdrachtgevers gaven in bruikleen een rolschildermachine, een naaimachine, een industrienaaimachine, een sleweger, Van een onzer verslaggevers) De Gemeentelijke Sociale Werkplaats In de St Annasusterstraat ontwikkelt tal van activiteiten. Dat val te ronclu- deren uit het overzicht dat in het jaarverslag I960 van de Gemeentelijke I Dienst voor Sociale Zaken over deze I tak van maatschappelijke zorg wordt gegeven. Op 1 januari vonden €5 man nen en 8 vrouwen arbeid in deze werk plaats, er werden in de loop van het jaar nog 16 mannen en 17 vrouwen geplaatst. Afgevoerd werden om diverse redenen 24 mannen en 4 vrouwen. Gewerkt werd in totaal over I960 gedurende 24.218 mandagen. Do werkplaats beschik! over res werklokalen, twee magazijnen, een kan ine, twee kantoorlokalen en twee garderobes. Op vier januari 1960 werd de Weefkamer van de Vereniging Zwakzinnigenzorg overgenomen en bij de werkplaats ingedeeld. De bezetting van de werkplaats steeg daordoor met dertien personen waarvan zeven in GSW-verband werden, ingedeeld. Aan lonen werd in 1960 uitbetaald 181.17129. Ontvanger, werd van werkopdrachten 47.394.72. Het nadelig saldo bedraagt 206.770,74. ïn de Gemeentelijke Sociale Werkvoor ziening voor handarbeiders werden een vijftigtal personen te werk gesteld in buitenobjecten. Dat waren voornamelijk t onderhoudswerkzaamheden in Nieuw- Wat er wel reeds aanwezig was omiand- het Volkspark, de school- en volks leven uur. toen de wedstrijden moesten,tuln«n. do sportvelden. Onkruid werd 'verwijderd, afrasteringen aangebracht. wachtdienst werd gehouden en papier werd opgeprikt. Het loon varieert van tachtig cent tot 1,47 per uur. Bij de Sociale Werkvoorziening voor hoofdarbeiders waren acht mensen te werk gesteld, die in gemeentearchief, stedelijk museum, bij de loonadministra tie van de buitenobjecten der gemeente lijke sociale werkvoorzieningsregeling voor handarbeiders, de administratie van de Sociale Werkplaats en archiefwerk zaamheden voor de gemeente reiniging hebben verricht Het loon bedroeg van 326,13 tot 475,48 per maand. In de loop van 1960 werden voor de (Van een onzer verslaggevers) He; was voor vele Jongens en meis jes een tegenvaller dat de zeepkisten race die dinsdagavond namens Jeugd Jotij' in de Parallelweg in Schiedam zou worden gehouden, tegen acht uur werd afgelast. Ze hadden met veel spanning de komst van de wagentjes, d.e de Schiedamse padvinders zouden aanbren gen afgewacht. beginnen, was de EHBO. Even later kwam ook de heer Cor Stuik die als wedstrijdleider zou funge ren. Lange tijd gebeurde er verder mets totdat iemand de heer Stolk kwam meedelen dat de Jeugdhaven, waar de wagentjes zijn opgeslagen, gesloten was en men er dus niet in kon. Hoe het ook zij. wagentjes waren er niet en ook de muziek liet verstek gaan. Het was jammer voor de jeugd die er zich op had verheugd. Een troost voor de jongens en meis jes van de Parallelweg is dat de orga- satoren van Jeugd JoBjt hebben beslo ten dat deze kinderen mogen deelnemen I aan de wedstrijden die vrijdag aan de Buys Ballotsingel worden gehouden. 1 Sociale Werkplaats drie machines aan gekocht voor houtbewerking alsmede nt BELANGSTELLING roor Schie dam gaat groeien. Rotterdamse en Vlaardingse schilders menen dat Schiedam zoceei schoonheid bevat dat Schiedams centrum de ware plaats moet zijn voor een cultureel contact- centrum. De schilders zoeken naar ruimten op de Lange Haven, Korte Haven of omgeving om daar exposities te kunnen houden. Ook hopen deze schilders tezamen met Schiedamse col lega's te komen tot het creëren van een ontmoetingscentrum. Uiteraard is daarbij het oog gevallen op het Zak kendragershuisje. Het idee leeft dat in een dergelvk gebouwtje bijeenkomsten en instuif avonden kunnen worden ge houden waar voor schilders, beeldhou wers, schrijvers maar ook voor tone listen. musicijournalisten en kunst liefhebbers lezingen kunnen worden gehouden over kunst en cultuur. f)E INITIATIEFNEMERS zijn ervan overtuigd dat zij in het Maasmond- gebied op ruime schaal de medewer king en belangstelling zullen verkrijgen van de collega's dis langs de Water weg wonen. Zij menen dan ook dat het mogelijk zat zijn regelmatig in de ver kregen ruimte exposities te houden van de kunstwerken van deze artisten. Daarbij moet het mogelijk zijn dat de serieuze liefhebbers van kunst en cul tuur met een soort lidmaatschap toegang hebben tot de ruimten waar bij koffie en limonade gekout kan worden over oude en nieuwe kunst, waar in een sfeer van gezonde be lang - stelling voor de cultuur k worden pesaroken over allerlei acw^oiten op <f:t. gelded en waar dan eventueel goede initiatieven ten bate van de culturele ontwikkeling van Schiedam kunnen worden geboren. y. vele buitenlanders komen naar Schie dam om pittergske plaatjes te fotogra feren, filmregisseurs verkiezen de om geving van de binnenhavens en de vesten omdat Schiedam nog. zulk een authentiek sfeervol karakter heeft. Met wat energie moet deze belang stelling ten goede worden gestimuleerd. Er is zoveel te creëren op dit gebied. De Plantsoenendienst kan wat meer zwanen en eenden in de havens laten zwemmenhet water moet warden ge reinigd, de Technische Bedrijven moe ten een permanente opstelling van schijnwerpers bij een aantal fraaie ge bouwen plaatsen. MISSCHIEN kan er weer eens wor den gedacht aan het plan (in de bureaulade) over de inrichting van een Gedistilleerd Museum. Dat dient uitge voerd te worden. Onze scheepswerven hebben tal van miniatuurschepen, de modellen van de roemrijke werkstuk ken. Ook deze produkten kunnen in een scheepvaartexpositie meer een dacht krijgen. We hebben dan nog het omvangrijkste iikeurmuseum ter we reld. Dit alles bij elkaar kan in een wederzijdse wisselwerking de belang stelling van en voor Schiedam stimu leren mtts de betrokkenen de nodige steun verwerven. Het zou de sfeer en het culturele leven van Schiedam ten goede komennog afgezien van de ver dere voordelen als o.a. financiële en het stemmig-kunstzinnige dat met deze activiteiten wordt bereikt. In de Koop mansbeurs oefent Jan Schaper bijt?, al met zijn film-toneelgroephet is een eerste stap op weg naar de greep op kunst en cultuur. Het aantal objecten en uitgevoerde loonopdrachter. in de Sociale Werkplaats is van uiteenlopende aard. Verf busje», kisten met opdruk, spiegeilijstjes e.d. be hoorden tot het schilderwerk. Dozen werden vervaardigd van carton. Kurken en schroefdoppen werden gesorteerd en pasklaar gemaakt. Schroeven, holnagets. klinknagels, moeren en bouten werden gesorteerd en afgewogen. Diverse ver- pakking»werkzaamheden voor reclame materiaal en souvenirs werden verricht Ruitjes voor manometers e.d. werden gesneden. Overalls, sloven werden ge naaid evenals zakjes voor het vullen rtet een droogmiddel. silicageL Fietswielen werden gemonteerd en frame's voor rij wielen zijn gebouwd. Van het oude materiaal als electrometers en ransels is het metaal verwijderd en gesorteerd en het linnen werd in balen geperst Persoonlijke on; niet voor. Schade kabels, motor et) eiukken dedt-n zich werd aangericht aan loer. Een maand strafklasse en verlaging, van korporaal tot gewoon soldaat eiste. CF££|] de auditeur-militair van de Haagsej c krijgsraad te velde tegen de twintigja- rige dienstplichtige korporaal L. van! de Mozartiaan in Vlaardingen bots- dcr S. uit Rotterdam-IJsselmonde. |'e L p J uit Poortugaal met De korporaal had op een zondagavond, lde scooter tegen een auto waaraan hij - jeen voorrang verleende. Beide voertui gen werden beschadigd. toen hij terugkeerde van verlof, in de trein geweigerd zijn benen in te trekken voor een dienstplichtig sergeant. Van S. had ook geen gehoor gegeven aan het bevel van de sergeant zijn identi teitsbewijs te tonen. Twee dagen na het incident werd Van der S., die door zijn verdediger een voorbeeldig militair werd genoemd, be vorderd tot korporaal. Bij de afdeiing houtbewerking zijn kisten, lijsten, kerstboomkruizen, krat ten vervaardigd. In tal van artikelen als bijv, kabelklemmen e.d. zijn gaten ge boord en getapt. Borstels, matten, bezems, stoffers worden vervaa.rdigd. In de weef- afdelmg worden lakens, servetten, hand doeken. theedoeken, sjaals, tafelkleden, dweilen vervaardigd. Ér werd 43.962 kg oud papier opgehaald en 6010 kg metalen ingezameld. De gang van zaken tn de werkplaats Is bevredigend, er wordt In wa goede stemming met Ijver en toewijding ge werkt. Zoals bekend zal de werkplaats worden overgeplaatst naar de voormalige bedrtifmpanden van Fonteync in de Bo terstraat. De Nigeriaanse minister van marine M. T. Mbu. die een oriëniatiebezoek van vijf dagen aan ons land brengt, heeft vandaag de scheepswerven Wilton-Feij- enoord in Rotterdam en De Noord in Al- blasserdam, waar twee mijnenvegers in aanbouw zijn. bezichtigd. Morgen gaat de minister, die is ver gezeld van zijn secretaris, naar Den Helder. Zondag vertrekt de Nigeriaanse gast naar Italië. De 61-jarige koopman H. B. uit Heer len heeft gisteravond onder invloed de 16-jarige jongen J. B. met een roes in de borst gestoken. De jongen, die in een van zijn longen geraakt werd moest in het ziekenhuis te Heerlen worden opge nomen. De scooter werd door de politie tn be slag genomen, omdat de bestuurder geen rijbewijs had. Op de Burg. Pruyssingel in Vlaardin gen viel de zesjarige W. de H. over zijn step. Het ventje kreeg een hersen schudding en een kneuzing aan hes lin ker sleutelbeen en moest in het alge- meen ziekenhuis worden opgenomen. IfUIM hondervijftig kinderen hebben woensdagavond deelgenomen aan de spelavond die in het kader van Jeugd Johit op het Frans Halsplein is georganiseerd. Leuk van As en zijn 'assistenten hebben daar tw de kin deren van zeven tot twaalf jaar gedu rende ongeveer twee ttren balspelen estafettewedstrijden en andere kinder- qp aangekondigde vlootweek in Hoek spelen gorganiseeerd. Bijgaand plaatje vm Holland, die in de laatste week la.it zien hoe de jongens geconcen- van (jeze maand zou worden gehouden, itreerd ncn touwtrekken deden onder gaat niet door. De VVV heeft het wei i (Van ome correspondent) reel hilariteit (Van een onxer verslaggevers) STEUNNORMEN in Schiedam behoren tot de beste in den lan de. Op 1 april 1966 werden deze nor men verhoogd. Voor een gestat van twee personen werd het bedrag 77, voor alleenwonende» 25,7b, in de bedragen is 5,20 huur verdiscon teerd. een hogere huur wordt wel vergoed. Voor ieder verder gezinslid wordt zes gulden uitgekeerd, zo blijkt uit het verslag van de Dienst voor Sociale Zaken te Schiedam over 196*. Toen de uitkertngsnormen van AOW en AWW nogmaals werden verhoogd zijn per 1 september de steuimormen ook verhoogd en wel van 37 naar 38 en van f 25.70 naar 26.60. Voor kleding en schoeisel werd 50 per ge zinslid verstrekt. Bij enkele gezinnen werden de bonnen voor kleding en schoeisel onder toezicht van de socia le werksters besteed. In 1960 werden aan TM partijen 1189 bonnen ter waarde van 59.450 uitgereikt, in 1959 was dit aan 863 partijen 1310 bonnen met een waarde vat» ƒ65.450 Aan hsndelsgeld en losse giften werd een bedrag van 150 uitgekeerd tegen 280 in 1959. Ook in 1960 werd een kerstgaw uit- gekeerd, die 25 pet bedraagt van het steunbedrag. Uitgekeerd werd in totaal ƒ8508,85 tegen ƒ8148,30 vorig jaar. Van 3 januari tot en met 30 april werd een brandstoffenbijslag verstrekt van 4.85 per week en van 1 novem ber tot en met 31 december I960 even eens 4,85 per week. Voor zelfstandig wonende bejaarden was deze bijslag 2 per week hoger. Verder werd, zoals sedert jaren gebrui kelijk. aan hen, die met een vaste we kelijkse uitkering in zorg waren, en daarvoor in aanmerking wensten te ko men. een waardebon verstrekt, waarop Op het kruispunt Gedempte Biersloot Korte Hoogstraat in Vlaardingen reed J. van V. uit Nieuwerkerk aan den IJssel met een vrachtauto een perso nenauto bij het rechtsaf slaan klem. Deze personenauto werd aan het lin ker portier beschadigd. Op het kruispunt Molufckenstraat - Am bonlaan in Vlaardingen botste A. L, J. uit Vlaardingen met een brom fiets tegen een auto. waaraan hij geen voorrang verleende. Beide voertuigen werden licht beschadigd. zij tegen zomerpriizen brandstoffen kon den aanschaffen. De waarde van deze bonnen bedroeg voor het winterseizoen 1960-1961 ƒ63. Bij de aanvang van het stookseizoen vond wekelijks een af schrijving plaats, gelijk aan het bedrag van de brandstoffenbijslag. Hiervan naakten dit jaar 175 personen gebruik. tegen 272 in het vorige jaar. Op 23 januari 1960 werd aan de on dersteunden in verband met de strenge koude een extra, brandstoffen toeslag verstrekt van 10. Dit vorderde een bedrag van ƒ2380. De totale kosten, van de brandstoffenbijslag bedroegen 147.103.05 tegen 140.484.35 ia het vo- Romans 13 tv.). 325 29): (Van een onzer verslaggevers) boeken 126 (v.j. 86»; Totaal 150 (v.j. T TIT DE statiestiek over de maand ,3®.' U juni van de Gemeentelijke Open-. «v^^^st'diet^keA bare Leeszaal en BiWiotheek te Sehle- Totaaj 335 ,v j 320». dam blijkt dat langzamerhand hetj Correspondeatechap Maasdijk: opge- aantal uitgeleende boeken een dalen- heven 1.1.1961 Romans (v.j. 173>: Stu- de tendens blijft vertonen. In juni diewerken (v.j. 20>: Jeugdboeken (v.j. werden namelijk uitgeleend 9819 ro- "S>Totaal «v.j. 268). mans (v.j. 19084), 5646 studiewer ken (6*40). 7259 kinderboeken (7276)-; totaal 22724 (23496). De detailcijfers over juni zien er als volgt uit; Centrale bibliotheek Lange Haven: i Romans 5023 (v.j. 4963); Studiewerken; 3602 «v.j. 3656»; Totaal 8625 (v.j 3619). Filiaal Dwarsstraat: Romans 938 v.j. 1 973); Studiewerken 175 (v.j. 236); Jeugd boeken 665 (v.j. 696'Totaal 1778 (v.j. 1905). FHlaal LorcntxlaanRomans 1171 (v.j. 1229); Studiewerken 628 (v.j. 946); Jeugdboeken 760 (v.j. 605); Totaal 2559 (v.j. 2580). Filiaal dr. WTbaotplelnBtomm 1674 (v.j. 1681): Studiewerken 1031 (v.j. 1215); Jeugdboeken 1773 (v.j. 1847); Totaal 44T8 (v.j. 4743). jeugdafdeling: Jeugdboeken 1964 (v.j. 1897); Jeugdstudieboeken 1348 (v.j. 1313); Totaal 3312 (v.j. 3210). FHlaal Kethel: Romans 662 (v.j. 734); Studiewerken 199 (v.j. 126); Jeugdboe ken 623 (v.j. 757): Totaal 1484 (v.j. Houders '5658). van leeskaarten 5363 (v.j. Boekenbezit 62414 (v.j. 60915). De Drukkerij Plantijn N.V. aan de Westersingel te Rotterdam is begonnen met een uitbreiding, die niet minder dan een verdubbeling van. de bestaande bedrijfsruimte omvat. Vanmorgen is op een binnenterrein achter het bestaande gebouw de eerste paal in de grond ge gaan voor een hal van 600 vierkante meter oppervlak, waarin een drukkerij en zetterij zullen worden ondergebracht Het is de bedoeling dat deze hal In no vember gereed zal zijn. Als deze hal in gebruik ss genomen zal een grondige verbouwing van het thans in gebruik zijnde pand volgen. De nieuwe had wordt uitgevoerd met een betonskelet en een zware beton- willen arrangeren maar De Hoek heeft i geen ligplaats voor oorlogsschepen. 1 De Koninklijke Marine in Den Helder I heeft toegezegd nu twee patrouillesehe- i pen in de Berghaven te zullen afmeren en die van 21 tot en met 28 juli voor i een ieder open te stellen. Het zijn Hr, 1 Ms. Hefring en Hr. Ms. Bulgia, De schepen hebben een bemanning van 27 koppen en zijn voorzien van veertig en twintig milimeter mitrailleurs, verder inrichtingen voor dieptebommen. Beide schepen nemen ook deel dan de vloot week in Scheveningen. Als beide oorlogsschepen niet in de Berghaven zullen kunnen liggen dan zullen zij zo mogelijk aan de betonstei- ger in het verlengde van de Harwichka- de «ren ligplaats krijgen. De Hoekse WV heeft ook stappen ondernomen bij de Kon. Zuid-Hollandse Mij. tot redding van Schipbreukelingen om die week met de reddingboot President Jan Leis met touristcn te gaan varen, uiteraard te gen vergoeding. De 48-jarige arbeider L. W. de Klein uit de Helmcrstraat te Zwijndrecht is vanmorgen op een bouwwerk aan de Si- Maartensdijkstraat boek De Slinge va® een acht meter hoge stelling gevallen. De man is met kneuzingen in da rug naar het Zuiderziekenhuis gebracht. 1617). rtUeenpost Undenhof: Romans 24 vloer. Cv.j. 40); Studiewerken (v.j. 12); Jeugd-, I Architecten zijr. het chitectenbureau W. J. TN MEI 196* werden In Amsterdam de Europese kampioenschappen Jndo gebonden. Bij de wedstrijden zag de Vlaardingse judo-leraar J. van Gorsel, directeur van sportschool Van Got -el, ook de Joegoslavische deel nemers aan bet werk- Hij had voor dit werk maar weinig bewondering en dit sei hij tegen enkelen die in zijn nabijheid waren. Zijn uitlatingen bereikten ook de leider van de Joegoslavische groep en deze vroeg, wat er dan wel ver keerd gedaan was en of de heer Van Gorsel dit dan maar wilde vertellen, want hij wilde graag wat Ieren. Er ontstond een prettig gesprek, waarin de heer Van Gorsel zei, dat er in judo ook een systeem moet zit ten. Dat misten de Joegoslaven. Hij vertelde van zijn schooi en liet er ook een foto van zien. Er ontstond een briefwisseling (in het Engels) en de heer Van Gorsel trachtte zo goed mogelijk op de gestelde vragen te< antwoorden, maar schriftelijk lesge ven in Judo is geen gemakkelijke taak. Dit werd ook geschreven en daarop hoorde de beer Van Gorsel, dat er geld was aangevraagd om hem naar Joego slavië te laten komen. De man met wie hij correspondeerde, was namelijk staats-judoleraar. Het systeem dat dat daar werd gevolgd is ook wel heel anders dan het Nederlandse systeem. De Nederlandse judoleraar is in de eerste plaats sportleraar en dan pas judoleraar. In Joegoslavië wordt men meteen judoleraar en e.genlijk komt het judo daar neer op een vrije wor steling. Nb gaat de heer Van Gorsel er in sa gustos heen. met zijn vrouw en drie kinderen. Tien dagen zal hij op een speciaal sporteiland les geven aan jado- ïeraren. Totaal blijft hij er 24 dagen en de rest is dan een mooie vakantie. Hij blijft er van 29 juli tot 21 augus tus en geeft les van 1 tot en met 10 aogustns. Ook zijn assistent de heer Clir. de Korte gaat mee. maar op eigen gele genheid. Verder gaan mee Slem Katte- staarb die vorige week le dan werd. de 14-jarige Jack Vielvoye en de 15-ja- rige Tino Hogendijfc. Dit zijn blauwe en bruine bandhouders. In Nederland is er wel belangstelling voor judo. Er zijn nu 40.000 beoefe naars van deze sport Dat is wel veel, als men weet dat er eigenlijk in 1946 pas mee begonnen is. In Vlaardtngen gaat het goed met het jndo. De sportschool Van Gorsel gaat dan ook per september altbreiden. Dan komt er een afdeling in de bovenzaal van het Kolpabad. Daar zal twee da gen per week les gegeven worden, voornamelijk aan de jeugd. Er komt een mat van 45 m. Dit is te beschou wen als een voorloper van de grotere school, waarvoor dc besprekingen met het gemeente bestuur reeds gaande zijn- Rotterdamse ar- Fiolet. het werk j wordt uitgevoerd door het Aannemings bedrijf Fa. G. Zoon en Co te Rotterdam. De veertienjarige Willy C. van der Zalm van de Hordijk te Rotterdam is vanmorgen op de Slinge met zijn Bets tegen een stilstaande vrachtauto ge botst. De jongen viel en is met een schedel- basisfractuur naar het Dijkzigtzieken- huis gebracht Hel toppunt von zuinigheid Het toppunt von veiligheid Het toppunt von comfort WlIheSmlnapleln: Vijfkampvolksspelen Jeugd Jolijt. 19 uur. Dagblad ..De Rotterdammer": Schie- j damse redactie tel. 64154 (b.g.g. 115588. j toestel 51) alleen voor redactie-aange-j legenbeden. i Agentschap; H. J. Troost. Aleidastraat i 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, ad-j vertenties en abonnementen b.g.g. tel. 115588) Apotheken: tel. 68080 Gouka. Hoogstraat VSL Sted. Museum: Expositie ..Op het spoor van dc mens" (Jagers en boeren in de prehistorie) tot en met 8 juli. Wa- Buy» Ballotsingel: Jeugd Jolijt. genrace. 19 uur. Technische School: Mgr. Nctlen.-Jaan, uitreiking getuigschriften 14,30 uur. In de Grote Kerk te Schiedam wordt zondag 9 juli een vesper- ol avond dienst gehouden, die om 17 uur aan vangt. Liturg in deze dienst is drs. J. D. Smids, hervormd predikant te Schie dam, die tevens de predikatie houdt. De liturgische zangen worden verzi rgd door de cantorij van de Bethelkerk on der leiding van cantor J v. d. Bak Organist is Jacq P. Bekkers. Voc" de aanvang wordt gezamenlijk een korte antifoon .rf keerzang ingestudeerd, die in de liturgie een plaats heeft. V In de kantine van de technische school voor Schiedam en omstreken aan de Mgr. Nolenslaan zullen vrij dagmiddag om hall drie de getuig schriften aan de geslaagden worden uitgereikt Ruim 400 leden van de chr. gymnas tiekvereniging D.O.K., kinderen bene den de leeftijd van tien jaar. worden zaterdagmiddag om twee uur bij de hoek Warande-Schoolstraat verwacht, waarna een propaganda-mars zal wor den gehouden. De stoet wandelt door Willem de 2lwijgerlaan, Louise de Co- lignystraat. Nassau Dillcnburgstraat, Stadhouderslaan, Penninglaan naar de speelweide in het volkspark, waarna op dit terrein tot ongeveer vijf uur een spelmiddag wordt gehouden. Uiteraard zal het korps tamboers en pijpers de mars van de jeugd muzi kaal opluisteren. Donderdag organiseer; dc techni sche school een grote sportdag voor haar leerlingen. Elke klas zal ploegen samenstellen, die zullen deelnemen aan de verschillende zwemnummers in Bad Grocnoord, die van 8.30 tot 11.00 uur zullen duren. Behalve de zwem nummers worden ook nog veld sporten afgewerkt en wel op het D.H.S.-ter- rein. Na de vetdsporten is er een voet balwedstrijd tussen leraren en leerlin gen. Na deze wedstrijd zullen de prij zen worden uitgereikt In de cantine van de school in de Mgr. Nolenslaan 3 zullen vrijdagmiddag 7 juli om half drie de promotie- en de uitreiking van de eind getuigschriften geschieden. De aquarium- en terrarium-vereni ging „Aqaa-Fatma" houdt op vrijdag 7 juli in „Irene" te Schiedam de jaar vergadering. Hierbij staat de "verkie zing van' nieuwe bestuursleden op het programma. Na de pauze zal er een banllezlng worden gehouden door de heer Van Nieuwenhuizen over „Voed- «eldieren voor tropische vissen". De hger J. H. F. van de Brugge, onderwijzer aan de Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohmanschool aan de Gali- leistraat 86. die per 1 augustus de school met pensioen gaat verlaten, zal tijdens een bijeenkomst op donderdag middag 6 juli om vier uur in bet schoolgebouw afscheid nemen. In het dierenasyl aan de Sint Anna-i zusterstraat te Schiedam is een los- j lopende hond gebracht die daar door de eigenaar kan worden afgehaald Het is een lichtgele herdershond met zwart dek. een reu. Portier J. E. A. F. mist zijn brom fiets die onbeheerd op de Broersvest te Schiedam heeft gestaan. Van de eieetriciën F. P. van W. is een brom fiets ontvreemd, die in de stalling van Wilton Fijenoord heeft gestaan. Uit het volkstuinencomplex aan de Poldervaart is de damesfiets van de heer A. M. ontvreemd. De dertienjarige J. G. mist zijn fiets die hij in de Gasstraat had neergezet. Er zijn ditmaal zoveel gevonden voor werpen in Schiedam, dat wij de lijst vanwege de lengte in twee delen splitsen. Hier het eerste deel. te be vragen aan het hoofdbureau van Po litie te Schiedam tussen 912.30 uur en 26 uur: portemonnaie met foto's; aktentas met inhoud; dames- vest: portemonnaie met inhoud; ak tentas met inhoud; te bevragen bij de vinders; babyschoentje. Hersbach, Troeistralaan 137; kinderjasje, trui tje, pullover. Houtkamp. Brielse- straat 10; dameshandschoen. DaaJ- meijer. Nieuwsticht M. 32; schepnet. T. Leenders, Viilastraat 28; schepje P. Schrijver. Singei 70; tas met ge reedschap. J. Krabbendam, Iepen- laan 41, Kethel: dop van benzinetank. Mevr. Biezen. Ruijs de Beeren- brousklaan 6: damestas met inhoud, Greveling. v. Leeuwenhoeckstraaf 9a; aktentas met inhoud. Rietveld. Ful- tonstraat 13a; armband, D. de Kruif, W. Brouwerstraat 11; dasspeld. M. Mackay. Baan 54; bedrag aan geld, P. Schrijver, Singel 7ó: bedrag aan geld. Van Marion. Broersvest 95! (Toonzaal); wollen vest. M. B. Wes- seling. Leliestraat 29: 2 overhemden. Mevr. Timmers. Heklootstraat 9:>. Rotterdam; 3 kindertruitjes, A. Kei- nen, Puttershoeksestraat 9: regenjas. 1 S. Marines. W. Frankenlnndsestraat 7b; zwembroe k en badhanddoek.! mevr. v. Vliet, Boylestraat 63: s)aal, j rnej. Meijer. Kandelaarweg 4; dames- vest. mevr. Fillius. Boerhavelaan 30; j 1 naar schoenen. F. v Duuren. Pa- j rallelweg 124c; zonnebril, v. Stigt- Thans, L. Nieuwstraat 69; sleutels in j étui. J, H. v. Velzen. Ha castraat 22: herenbril. B. Kootje. Rubenslaan 6a; sleutel, R. Steinen. W. Frankenland straat 56b: étui met sleutels. G. Krabbendam. Singel 194b: jong hond je. S. B. Wolf, Westerbosstraat 7, tel. 0.1047051. En hier het tweede deel der gevon den voorwerpen in Schiedam: zonne bril. A. Unkel. L. Nieuwstraat 187; luchtfilter van bromfiets, Wittkampf, Fr. Haverschmidtlaan 5; voetbal, J. Bokkers. v. Ostadelaan 41b: speel goed-popje, J. Leeuwens. Marconi straat 47a; autostep, G. J. Lourens. Rozenburgerplein 17a; autoped, mevr. Engelbregt. B.B-laan 78; ijze ren ketting, keet Plantsoenendienst. Burg. Honnerlage Greteiaan; blauwe vulpen. Schriek. v. Idenburgstraat 72; koperen sleutel. K. v.d. Stelt. Oude Maasstraat tas met inhoud, Kerklaan. Edisonstraat 23b; porte monnee met inhoud J. A. Rooden- berg. Noordeinde 29: portemonnee met inhoud. C. v. Ötterloo, J. v. Len- nepstraat 6b: kinderportemonnee met inhoud, L. Etman. R'damsedijk 379a kinderportemonnee met inhoud. Gij- tenbeek, v. Leeuwenhoeckstraat 13: bril. H, _v. Rijswijk. Talmalaan 44; bril in étui. kantoor firma Wenne- ker, Schie 98; tafelmesjes, R. Stoik,1 de Jongstraat 8d: ketting met sleu tels. J. den Hurtug, Nu'. Maasstraat! !24a; zonnebril. Schaao. P. K. D. -] laan 116: zonnebril. J. H. Lock. Von-j dellaan 38: bedrag aan geld. L. Ham, Noordeinde 17. Kethe'; damesring. v. Schelven. Ruijsdaollnan 36: bad-1 handdoek en zwembroek. J. Gouka Vlaardineerdijk 267b: k inder vestje. v.d. Gooiberg. Mariastraat 125a; li naar dame* handschoenen. A. v. Stigthans. Lange Nieuwstra.v 69; zwembroek, v.d. Bongerd, Am v Solmstraat 13: hoofddoek, v.d. Heu vel. B.K.-laan 261a: kinderjasje T. Zomer. Pr. Fr. Hendrikstraat 29: baddoek, mevr. Mazee. v. idenburg straat 108. kindervest. P. Maasdam. Loeffstraat 65; 1 naar sandalen, C. Bud. Hagastraat 67b: windjack met portemonnee. Verhart. Da Costastr. 48»; regenbroek. Verier. »-.d. I.inden- v d. Heuvensingel 7. Vlanrd'ngeu; sjaal, Koremans, Hoofdstraat 46. Derf is d» nisuw# Sc!oX-oto mei vot-ofomafische koppe ling. Nu wegrijden zonder frappen. afd. MOTOREN St. Lidulnastr. 52. tel. 64313 49 Betaling wordt desge wenst in overleg geraë-ld Tot doctor In de economische weten schappen promoveerde aan de Neder- landsche Économische Hoogeschooi dc heer W. A_ fan den Berg op een proef schrift. gewijd aan'de staatsrechtelijke positie van de staatssecretaris. Promo tor was prof, nar. D. Simons. Dr. Van dm Berg Is hoofdinspecteur voor de ar beidsvoorziening in SiM-BoSand. Hoewel de eerste NederlèndJe %taats- secteiarist fa. 19® fa fumtu» Is «getre den eis i» de' sedertdien verlopen* twaalf en een half jaar de functie van staats secretaris verscheidene malen de aan dacht heeft getrokken, bestaat er fa de staatsrecht-titterstnor nog maar weinig over de positie van deze onderminister. Het proefschrift van dr. Van den Berg vormt dus een belangrijke bijdra ge voor het Nederlandse staatsrecht Het waterpoloteam van de Botterdam- se Politiesportvereniging heeft met 9—0 gewonnen van de poloclub L.A.C. De wedstrijd, de laatste voor de zomercom petitie, speelden de politiemannen woensdagavond- Met deze overwinning is het kampioen schap veilig gesteld. Het poli tie-polo- team heeft zeven van de acht wedstrij den gewonnen met een doelgerruddelde 52 voor en 14 tegen. Vorig jaar behaalde men het kampi oenschap in de eerste klas Z.R.O. «Zwemkring Rotterdam en Omstreken). De laatste overwinning is een promotie in de vierde klasse O.Z.B. Op de Mijnsherenlaen hoek Mljnshe- renplem in Rotterdam zijn vanmorgen een bestelauto en een personenwagen ir» botsing gekomen. De bestelauto reed stuurloos verder een plantsoentje in door de afrastering, toen dc chauffeur door de schok achter over viel en het stuur moest loslaten. In het plantsoen werd grote schade aange richt aan bomen en planten. De personenauto reed het trottoir op en schoof een verkeersbord omver. Beide wagens zijn zwaar beschadigd wegge sleept. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. BCRGERUJUSJE STAND SCHIEDAM. Geboren: Christina J. rf. v. A. Goudzwaard en C. Korpel; Huberts E. d v. A. A van Putfelen en H. S. M. Clarijs: P.ené z. v. L. Boers en T. 3. den Ouden: Jacqueline rf. v. D. Hatenboer en N. M. T. Caderius van Veen: Henrietta 3. d. v. W. T. Hermans en H B. Balkhoven: August P. z. v. A. de Bats en J. Lagendijk. Het eerste lom e ra v ond eonce rt In de Grote Kerk te Schiedam I» woensdag avond verzorgd door de organist der kerk Jacq. I*. Bekkers met medewer king van de altblokfluitist Jan van der Tak. Tn verband met het nogal geringe gc- luirisvolume van de altbiokfluit, die eigenlijk tot de kamermuziekinstrumen- ler: behoort, is het concerteren in een grote ruimte als de St. Janskerk een tamelijk riskante onderneming. Jan van der Tak heeft sonates ten gehore gebracht van Marcello, Tc- lemartn en Loeiüet. 18e eeuwse muziek die een bepaalde stijl vertegenwoordigt, waarin deze componisten zich als zeer degelijke vaklieden doen kennen, zonder evenwel van een grote muzikale per soonlijkheid te doen blijken. Het maakt niet zo veel verschil, wel ke van de drie componisten men nonrt. Er ontstaat een zekere, zij het wellui dende, eenvoudigheid in het klankbeeld waarbij het met zo grote musicerings- vermogen van de altblokfluit ook nog een woordje meespreekt. Niettemin verdient het spel van Jan van der Tak veel waardering. Op enkele onbetekenende vlekjes na. klonk alles technisch verzorgd en zuiver. Jacq P. Bekkers zorgde voor op de achtergrond gehouden begeleidingen waardoor het soloinstrument door de orgelklank niet in de verdrukking werd gebracht. Als zelfstandige orgelwerken werden deze avond gespeeld een korte Toccata tn g. ki. van Pachelbel. twee koraalvoor- spelen van Bach alsmede diens Praelu- dium en Fuga in G (Band III. Be- houtlens enkele oneffenheden in laatstge noemd werk werden deze composi- des op solide wijze uitgevoerd. Met Cé. sar P 4ce Hêroïque werd hel concert besloten. WJL1*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1