Afscheid van Plan voor bouwen tweede iaardenflat aanvaard bej, Meer goede dan grootse indrukken zomerconcert Chr. Huishoudschool reikt eerste diploma's uit J A. Zuringaltijd klaar om anderen Diploma-uitreiking eü geslaagde sportdag Grootse huldiging in Vlaardingen vele Afscheid W. Kuil U KUNT TOGAL ONVERWACHT NODIG HEBBEN Onink en Vrijland moeten ook hier beslissen Gemeenteraad Vlaardingen Zeepkistenrace' met 110 kinderen R.Ph. Orkest in Vlaardingen PREDIKBEURTEN Feestelijke dag in Schiedam Bijzondere rijwielbewaarder Grondverkoop voor Chr. T.S. Maassluis Techjiischè Schóól Sdtiedam PREDIKBEURTEN verf van de vakman n Lof werd in van HEYST Medische diensten „DE K R 0 0 N" „T VERFCENTRUM" ZATERDAG 8 JULI. 1961 WÊÊÊÊI Vandaag... derspelmiddag DOK^14,30^4fur-, .en dagelijks y Vandaag ...en maandag 'tlKKOOff" J ROTTERDAMMER PAGINA 3 Dankbaar IN ZAAL BREEN TE OUDDORP „P1ROSCHKA KELTUM PLEET Damstrijd in Schiedam Geschenk Subsidie Niet geschakeerd Maatregelen V ervolgopleiding en dagelijks - EENDRACHTSTR. 29 HOOGSTRAAT 48 TEL 2755 TEL. 4153 fristho H.van Ho II A* O ll *x| Si; Maasboulevardj festijn, Vliégerwedst^deri^g^ Warande^hoek:-S!cho6litraart-MaÉs,>Jtó- spii^tea^TDOK;Jl^ vuiiKViSfe"1 Speelweide: Prins BeEÉtjM^any,^un? Musis:Sseranui Feestavond, - 20 uur.'.': Schooltuin eer v^aardi^^Qlcgs 3?tar- Ijjkse 1$§&- Dagblad LDe Botterdammer!'r*fk:hjé- damse redactie .tel, 64154- <b.g.gl"11558iL toestel 51)"aBleen:-,yoor redMÖMM®^ IegeiüièdeBJ^'Stiy'cy^ Agentschap: HT J.Troost,"'Aïeidaatsaat i 23, tel. (55451 (alleen vooteklachten*-*d- vcrténtles en abonnementen b.g.g. tel. 115588). il - Apotheken: Goulca, Groenelaan 1ST, tel. 88035. - V-- ,j Sten. Museum: ExpositiefiiOp tthet spoor van de mens" (Jagers en boeren m de -prehistorie) tot en' met 8 juli." VLAARDINGEN: „De Zolder" (Corvan Dorp), Recital Haagse gitarist XotJis .Gall, 20 uur. 3 MAASSLUIS: A. E. Maasstraat, Straat- prediking, spr. J. Koevoet, Vlaardingen, voc. medew. mevr. De Vos, 19.30 uur. 2M5 In/BK.' De Stadsgehoorzaal te Vlaardingen tvas vrijdagmiddag overvol, toen daar r, een bijeenkomst was belegd, ter ge- LUUl Itlllf ti'dlL tegenheid van het afscheid van de inspecteur van het Lager Onderwijs in f\/-w/-,••-» de inspectie Brielle, de heer S. J. tW^Ul ISeTi (Van een onzer veislacgevers) Ka 29 jaar de Technische School to Vlaardingen als administratief beambte 2e klas gediend te hebben heeft vrijdag middag de heer W. Kuil afscheid genomen van deze onderwijsinrichting, omdat hij in dezelfde functie, maar dan in klasse 2 a. bij het begin van de nieuwe cursus in dienst treedt van de r.k. Technische School te Schiedam. Namens de personeelsvereniging heeft de heer J. v. d. Most de scheidende be ambte hartelijk toegesproken en hem be dankt voor zijn collegialiteit. Als aan denken namens directeur en personeel overhandigde hij hem een actetas. Matthijsse. Er waren verschillende vertegen woordigers van de gemeentebesturen in de inspectie, vertegenwoordigers van schoolbesturen, collega-inspecteurs en de hoofdinspecteur dr. Dijksterhuis. Er is veel en langdurig gesproken. Zoveel en zo lang, dat men ver over het tijdschema heen ging, ook al pro beerde de tweede voorzitter van de inspectievereniging, de heer F. J. W. Boogaard uit Vlaardingen, telkens weer de sprekers tot kortheid op te wekken. In de meeste gevallen lukte hem dat niet en in tegehstelling van wat de onderwijzers en onderwijzeressen van de leerlingen verwachten, konden zij het zelf niet opbrengen om aan het vriendelijk verzoek te voldoen. Na een inleidend en welkomstwoord van de heer Boogaard, kwam als eerste spreker, mr. de Bruijn. als vertegenwoor diger van de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen. Hij noemde dit een middag vol van dankbaarheid en ingetogenheid. Advertentie prachtige een vrolijk vakantieprogramma met kleurenfilm de to aai "bekroond op het BerlUnse filmfestival. Akteurs: Liselotte Pulver, Gunnar Möller, Gustav Knuth e.v.a. Voorstellingen: maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 juli. - Aanvang: 8 uur. Toegang: aUe leeftijden. Voer migraine, verkoudheid, griep, reumatiek, spit en andere pijnen hebt U nooit T|ug genoeg tets in huls. Iets dat snel én afdoend helpt: Togal. Met Togal hebt O altijd zin in 't leven. Bij apoth. en drog. TOGAL 0.95: 2.40; 8.88. (Van een onzer verslaggevers) Hij schetste hoe de heer Matthijsse ver schillende keren van standplaats verwis seld was, ook toen hij nog onderwijzer was, maar telkens weer in Rotterdam te rugkwam. Daar woont hij nu, als inspec teur in de inspectie Brielle. nog. Hoofdinspecteur dr. Dijksterhuis sprak ook waarderende woorden over de schei dende inspecteur en vervogens was het woord aan de wethouder van onderwijs van Vlaardingen, de heer H. K. van Min nen. Deze haaide verschillende herinne ringen op en zei: ..De heer Matthijsse is een grappenmaker". Hij is ook een man waar je op aan kan. HU bood tenslotte de vrouw van de In specteur bloemen aan. Namens de gemeentebesturen in de in spectie Brielle, sprak burgemeester W. J. D. van Dijck van Maassluis. Hij zei, dat deze inspecteur welkom was in elke ge meente. ..Bij u ging genade voor het recht", zo vervolgde hij en ook de bur gemeester haalde verschillende herinne ringen op. Matthijsse kennen, beantwoordde hü de verschillende sprekers. Toen was het al zo laat geworden, dat op het podium, de stemmer al bezig was, de piano bij te werken, die "s-avonds gebruikt moest worden voor het concert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Mevrouw Beukers-van Driel liet op zeer verdienstelijke wijze een tweetal ge dichten horen, die in stille aandacht wer den aangehoord. Ook het meisjeskoor van de Koningin Wilhelmina Kweekschool te Rotterdam onder leiding van de heer J. Sint Nico- laas, liet op werkelijk goede wijze een aantal liederen horen, waar van sommi gen op de vleugel werden begeleid door Piet v. d. Kerkhoff. Deze afscheidsbijeenkomst werd beslo ten met een geanimeerde receptie. Advertentte M0CSTIAM «.«-VUAISIItiHi (Van een onzer verslaggevers) De strijd en het damkampioenschap van Schiedam krijgt een even spannend slot als de strijd en het clubkampioen- schap van de damclub Schiedam gehad heeft. Toen eindigden J. C. Onink en L. Vrijland steeds weer naast elkaar aan de kop en nu zijn de favorieten eveneens naast elkaar geëindigd. Onink won de slotwedstrijd van J. van Kuyk in een enerverende wedstrijd waarbij Onink in de aanvang een schijf veroverde op Van Kuyk maar deze herstelde zich keurig. Toch kon Onink een licht overwicht verkrijgen, wel handhaafde Van Kuyk zich lange tijd vinnig maar tenslotte ver kreeg Onink een doorbraak en hierna had Onink de winst in handen. De wedstrijd J. de WildeM. den Houting werd in de woning van eerstgenoemde gespeeld, die daarmee tevens zijn eerste overwinning in de finale behaalde. De eindstand is nu L. Vrijland en J. C. Onink, beiden tien punten uit zes wedstrijden;. Van Otterloo en Van der Watering, beiden zes punten uit zes wedstrijden op de derde en vierde plaats; vijfde M. den Houting "1 en ,T. van Kuyk vier punten uit zes wed' strijden en zevende J. de Wilde. Voor de damclub Schiedam is nu de vakantie aangebroken maar in augustus wordt de strijd om het damkampioen schap van Schiedam voortgezet aange zien twee beslissingswedstrijden L. Vrij landJ", C, Onink en J. van Otterloo— J. P. van der Watering en de bezetting van eerste en tweede en om de bezetting van derde en vierde plaats wordt ge- ïispeeld. (van een onzer verslaggevers) De gemeenteraad van Vlaardingen heeft vrijdagavond de donderdag be gonnen raadsvergadering voortgezet. Het belangrijkste punt was wel het voorstel in zake het stichten van een tweede wooncentrum voor bejaarden, waarmee de gehele raad instemming betuigde. B. en W. stelden voor het in 1957 beschikbaar gestelde krediet van 15.0Ö0.— te verhogen tot 80.000.—. Dit geld dient danom het plan be- steksklaar te doen maken. De heer J. Ligthart (C.H.U.) vestigde bij dit punt de aandacht op de plannen voor een Hervormd Rusthuis. Daarvoor was als plaats de wijk Hoiy gekozen en het bestuur was wel wat teleurgesteld, dat er nog steeds geen vergunningen zijn voor dit Hervormd Rusthuis. Er is reeds een aanvraag voor 250 gegadigden en spreker vroeg hoeveel aanvragen er zijn voor het tweede be jaarden centrum, dat nu aan de orde was. De heer W. van der Schee fA,R.) gaf een overzicht, van de historie van de be jaardenzorg. Hij toonde zich verheugd over de plannen die er nu zijn. Mevrouw Bleeker (V.V.D.) noemde het een grote stap vooruit voor de bejaarden zorg en de heer C. van den Bergh (soc. zag twee punten. Ten eerste de verdere voltooiing van een bepaald stadsgedeelte Nadat de heer D. Vogelaar had gespro ken namens de bijzondere schoolbesturen in de inspectie Brielle, was het woord aan de heer F. J. W. Boogaard, die namens de vereniging in de inspectie sprak. Ook hü schetste de verdiensten van dje scheidende inspecteur en bood hem een mooie radio-grammofooncombinatie aan. De heer Peters sprak namens de Chr. U.L.O.-scholen, de heer A. J. Spoormaker namens het protestants christelijk onder wijs en de heer Post namens de r.k. scho len. Allen bezongen de lof van de schei dende inspecteur, die een grote populari teit in de inspectie genoot. Namens de collega's sprak de inspec teur Dubel uit Deventer. Hij bleek de heer Matthijsse goed te kennen en gaf daar in zijn uitlatingen ook wel blijk van. Hij wist zich verschillende leuke voorvallen te herinneren. Op de manier die we van de heer en ten tweede de bejaardenzorg. Ook de j heer D. Niemantsverdriet was met dit j voorstel zeer ingenomen. Wethouder G. Walstra ging uitvoerig in op een aantal vragen en ook daarna werd er nog geruime tijd over dit onder werp gesproken. Tenslotte hechtte de raad toch met algemene stemmen de goedkeuring aan het voorstel van B. en. W, Over de subsidie-regeling voor kinder uitzending naar herstelüngs- en gezond heidkolonies werd ook nogal langdurig gesproken. Na een zeer verduidelijkend overzicht van wethouder M. H. L. West- strate, kon de raad zich ook hier met de voorstellen van B. en W. verenigen. Ook over enkele andere punten werd nog even het woord gevoerd, maar toch werden alle voorstellen van B. en W. aangenomen. Tenslotte bleef de raad nog even in besloten zitting bijeen. (Van een onzer verslaggevers) Jeugd Jolijt beeft vrijdagavond de spel- evenementen in de Sehiedamse wijken be sloten met een zeepkistenrace in de Buys Ballotsingel waar 110 kinderen onder grote belangstelling verwoed om de eer van de snelste wagenrenner hebben ge streden. De padvinders hebben ditmaal de organisatie verzorgd. Bij de jongens van twaalf tot veertien jaar werd het koppel Cor van der Ploeg Willy de Jong eerste: bij 'de jongens van. 9—12 jaar werden Jan Kloppers en. Piet de Love als eersten genoteerd. BS de meisjes 1214 jaar werden Bep Chosea en Marie Scholte eerste, bij de jongeren veroverden Corrié van Roon en Gxeetje Andree de eerste prijs. De wedstrijden werden tegen kwart over negen beëindigd. Vanmiddag houdt Jeugd Jolijt het. slotfestijn: een vliegerwedstrijd op de Maasboulevard die tot zes uur duurt. VLAARDINGEN: Herv Kerk. Grote Kerk, 10 u ds P Zijlstra: "17 uur ds P van -der Vloed: uur ds P Zijlstra: 17" uur ds P van der Vloed: Rehobothkerk 9 uur eervv heer J. van Lambaigem 10.30 uur ds P v d Vloed; H A; 19 uur ds W Lourens van Geervliet. Bethelkerk 10 uur ds J van Thiel van Delftstrahufzen. 19 uurrds A de Leeuw van Boskoop: Immanuelkerk 10 u ds CH van .Rhijn. H D, 19 uur ds M G L den Boer van S pij ken Use: Nieuwe Kerk 10 uur ds W J Schouten, 17 uur ds W JLourens van Geer vliet: West wijk kapel ld uur ds J van Noort. Chr Geref Kerk 10 en 17 uur ds D Dries- sen, Aula ds H de Cockschool: 10 u geen dienst: 19 uur ds r. de Bruijne van Rotter dam-C. Gcref Gebeente 10 uur ds H. Rijksen van Gouda. 17 uur leesdienst. Leger des Hells. 10 uur heiligingssamen komst, 18.30 u openluchtsamenkomst bij de Vjsbank; 19.30 uur openbare samenkomst. Leider luitenant M. Barelds van Rotterdam. MAASSLUIS. Ned Herv Kerk 10 uur ds H H" Meijer: 17 uur ds J A Talma (Hoog vliet in jeugddienst! Herv Rusthuis (Sur- sum Corda) 10.30 uur ds L v Hartings- veld. Jeügdkerk (Sursimi Corda! 10 uur dhr L van der Pol en (geb Gen de Wetstr 2) 10 uur dhr M C Alers. Kinderkerk (Cath lok. Gr Kerk) 10 uur mevr De Haas. Geref Kerk (vrijgemaakt) 8.30 uur ds Th Koopman» (Den Haag); 14.30 uur ds H J" Mijenhuis Overschie)Gercf Kerk 9.30 uur ds K W Dercksen: 16.30 uur ds EJ Duursema. Zuiclerkerk 9.30 uur ds E J Duur- sema; 16.30 uur ds K W Dercksen. Chr Geref Kerk 9.30 uur leesdienst: 17.15 uur ds S M Roos Cs-Gravenzande), MAASLAND. Ned Herv Kerk 10 en 19 uur ds J H Kcijzer, Gercf kerk 10 en 19 uur risJ Z Potjer. ROZENBURG. Ned Herv Kerk: Imm anu elkerk: 9.30 uur ds L Cazemier. Schiedam; Westerkerk: 9.30 uur ds EvcJein (HA); Imm anuelkerk: 18,30 uur ds Evenlein. - Geref Kerk: 9.30 en 18.30 uur ds J F Mantz (bed HA). Chr Geref Kerk: 9.30 en 18.30 uur da H P Brandsma. Geref Kerk (vrijgl: 9.45 en 15,30 uur ds J F de Weger. HOEK VAN HOLLAND. Geref Kerk 10 en 16 uur ds P Rullmann. Ned Herv Kerk 10 en 19 uur ds.H S Was sink. Herv Evans 15 uur.ris L Vroegindewey van Delft. Vrijz Herv. Geen dienst. Gedurende het aanstaand weekeinde zul len in spoedgevallen de volgende artsen dienst doen: Vlaardingen: H. A. Imhoff. Verpl. Chas- sfalein 6a. tel. 3562. A. A. de Koning. Burg. Verkadesinge! 2-i, tel. 3573. Geopend is apo theek G. A. H. v. d. Corput, tel. 3224, Schte- damseweg 83. tel. 3224. Maassluis: E. W. Meichior, Veerstr. la, teief, 2103. Rozenburg: A. de Vries. tel. 2.7. Hoek van Holland: J- J. van Lonkhuyzen. Jolinkstraat 2 tclef. 627. Zondagsdienst veearts voor Maasland en Vlaardingen: C. v d. Most. KethcHveg. Vlaardingen. SCHIEDAM. Doktoren: J. van Buren. Buys BaUotsïneel 72—76. telefoon S9661: me vrouw C, DuysterJamin. Burgemeester Knanpertlaan 156. telefoon 69991: J. Mok- kenstorm. Van Ruysdaeilaan 52b. teleioon 46093; G. in 't Veld, Willem de Zwijgerlaan 23. telefoon 68599. Geopend is apotheek Gouka. Groenelaan 227, die tevens gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. De zomerslaap van het Vlaardingse koncert- en toneelseizoen werd vrijdag avond in een nog niet eens halfvolle stadsgehoorzaal onderbroken door hei gebruikelijke zomerconcert van het Rot terdams Philharmonisch Orkest. Nu kunnen wij ons een ontwaken voorstellen onder meer daarvoor aan gewezen klanken, want zowel Grieg's pianoconcert als De Moldau van Sme- tana en de Notënkrakersuite van Tsjai- kofski werden hier meer dan eens uit gevoerd en zijn ook overigens niet bepaald werken die aan het zomer concert het aparte tintje geven dat de organisatoren oorspronkelijk voor ogen stond. 1 Ter kompensatie toonde het concert twee voor ons nieuwe gezichten, de gastdirigent Kees Stolkwijk en de piano- solist Kees Steinroth, aan welke kennis making men meer goede dan grootse indrukken behoudt. Met uitzondering van Paap's Sinfonïet- ta, dat hem beslist niet-tot in de vinger toppen eigen was, bleek Stolkwijk de materie en het orkest uitstekend te be heersen; zjjn leiding was nauwkeurig en consciëntieus een indruk die ver sterkt werd naarmate bet programma vorderde maar markant waren zijn reprodukties niet. .Het was bij iaRe kennelijke vakkundig- heid. dynamisch allemaal hiët 'erg' ge schakeerd. de kleine solo-partijen in het werkje van Paap bezaten weinig uitdruk king, de ritmiek was verzorgd maar zonder de spanning tussen een flits van een onderbreking en de daarop volgende verrassende inzet. Overigens heeft het niet aan de diri gent gelegen dat de .Sinfonietta van Paap allerminst interessant bleek, waarbij het vooral opviel dat het adagio .In Metno- riam Maurice Ravel' met Ravel's minlek weinig of geen verwantschap vertoonde en veel meer paste in de sfeer, van de rest van het programma. Zeer le bewonderen was de technische beheersing waarmee Kees Steinroth het bijzonder moeilijke pianoconcert van Grieg weergaf, maar die af en toe wel sensitieve weergave kon men zich veel vloeiender en ekspressiever voorstellen. Het spel van Steinroth leek al en -toe wat in te zakken en schoot dan in span ning en bezieling tekort. Het pedaal- gebruik was nu en dan aan de overdadige kant en de klankverhouding met het orkest in de fortissimi-passages niet voortdurend ideaal, Niettemin waren er, zoals, gezegd, voldoende redenen om zich bij de lang durige bijval die de solist genoot aan te sluiten. Vooral na de pauze heeft het ook Kees Stolwijk niet aan waardering ontbroken. mr. E. D, Kraan (Van een onzer redacteuren) „Meneer, mag ik even de fiets pomp", „Het sleuteltje van m'n fiets ,,wv past niet", „m'n band is lek", dat zijn zo van die uitroepen, die te horen zijn, als je even staat te praten met zes- g enzestigjarige J. A. Zuring, die de g rijwielstalling bij het Kolpabad be- beert. II Dit is dan ook niet zomaar een rijwiel-"g bewaker, o nee, hij doet veel meer, J dan van hem verlangd wordt. Hij repa reert fietsen als het tenminste kleine reparaties betreft, hij plakt banden, leent fietspompen uit en dat alles zon der daarvoor enige vergoeding te vra gen, maar alleen omdat het helpen hem in het bloed zit Wel heeft hij daar een heel bedrijf opge- bouwd. Vroeger was het zo. dat er geen bewaakte fietsenberging was en dat - 7"'-' werd natuurlijk een chaos. Toen werd de fietsenbewaarplaats verpacht. Zuring was de gelukkige en hij begon orde op zaken te stellen. In het begin was dit moeilijk, want de fietsen werden maar neergegooid. Zuring bracht ze bij elkaar achter op het ter rein, maar dat hielp ook al niet en toen besloot hij de banden van de zo achteloos weggegooide fietsen leeg te laten lopen. Nu zit er dan wel lijn in, want de laatste maatregel hielp. Er is nu een bewaakte plaats en daar vlak naast een onbe waakte stalling. In tegenstelling met een aantal jaren terug, is het nu zo, dat de meeste- fietsen wel in de be waakte afdeling staan. De prijzen zijn dan ook niet hoog: kinderen vijf cent en volwassenen. 10 cent. Zuring houdt veel van kinderen en het was hem opgevallen, dat de jeugd soms zo hongerig uit het bad komt. Daar vond bh een oplossing voor. Hij kocht brood van 1 dag oud, tenminste luxe broodjes en die deelde hg aan de hon gerige jeugd uit. Deze vond dat prach tig en dit werd zo ongeveer anderhalf jaar gedaan. Juist kwamen Marijke Corver en Truus van Vliet langs en toen wij vroegen hoe ze het vonden als ze een broodje kre gen, .was het antwoord „Hardstikke leuk". Zo ook Peter Bakker: „heel erg lenk". Zo werd het broodje wel eens afgewisseld met een snoepje en de kin deren waren er blij mee Cn Zuring vond het leuk. Toch denkt hij er hu ernstig over om er mee op te houden. Niet omdat hij het niet graag meer doet of de kinderen het niet leuk meer vinden, nee, dat niet. Maar er zijn ouderen die zich afvragen „Waarom doet die man dat?" Waarom? wel omdat hij graag goed doet._ Maar sinds er de vele waarschuwingen in de kranten gestaan hebben, is men wat bevreesd geworden en' een: moeder van enkele kinderen, die ook meesmidden, vertelde hem, dat ze gelezen had, dat ook een snoepje van een fietsenbewaar- (Van een onzer verslaggevers) Dondrdagavond 6 juli was het voor de Christelijke Huishoud- en Industrieschool te Schiedam een feestelijke dag. Voor het eerst na de opening van de school in 1959, werden aan 33 leerlingen van de Primaire Opleiding de getuigschriften uitgereikt. Op de gezellige avond, die door de leerkrachten en de leerlingen georganiseerd was in de Kantine van de Christelijke Technische Scboo! en waar vele ouders van de meisjes van bun be langstelling blijk gaven, wees de direc trice van de school, mejuffrouw C. Roo- denburg erop, dat de meisjes nu wel een getuigschrift ontvangen, maar dat dit niet betekent, dat ze er nu zijn! Na de directrice sprak de voorzitter van het Schoolbestuur, de heer J. Pie terman nog enkele woorden tot de meisjes en de aanwezige ouders. Het verheugde het Schoolbestuur, dat er ondanks het oude gebouw, waarin de Huishoudschool gevestigd is, de sfeer er altijd even. prettig eu gezellig is. Spreker vond het jammer, dat ook de Huishoudschool nog niet de beschikking heeft over zo'n mooi en modern gebouw als de Chr. Technische School. Hierna boden enkele meisjes de leer krachten en directrice cadeaux aan. waaronder een mooie spiegel voor de leraressenkamer. Dat de Christelijke Huishoud- en In dustrieschool bekendheid gaat krijger, in en buiten Schiedam, blijkt wel uit het feit, dat voor de komende cursus ruim zeventig nieuwe leerlingen zich hebben opgegeven. Het maximum aantal dat dit jaar ingeschriven kan worden is nog niet bereikt, doch nog steeds komen aanmel dingen via de schoolhoofden of réchts- streeks aan de school of administratie binnen. Voor het komende cursusjaar moesten weer enkele nieuwe leerkrachten be noemd worden, zodat het onderwijzend personeel van deze school nu uit zeven tien leerkrachten bestaat. Als vervolg op de primaire opleiding zal in septem ber een vervolgopleiding beginnen: de opleiding ..Assistente in de huishouding". Van de 32 meisjes, die een getuigschrift hebben ontvangen, komen er twintig terug om deze opleiding, die één jaar duurt te volgen. Lijst van de geslaagden: Schiedam: A. S. Borsje. A. TV. ,T. Brand, J. L. M. G, Bras, H. Butter, A. M. J. C. Damen, N. G. G. van den Hoek, J. M. Immerzeel, A. Klootwijk, H. W. Köneman, B. K. Kootje, G. Korevaar, M. A. v. d. Kraan, C. A. W. Krommen hoek, M. E. Lagendijk, A. Munnik, M. v. Munster, M. T. Peitsman, O. A. E. (Van een onzer verslaggevers) B. en W. van Maassluis schrijven de gemeenteraad dat de staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen hen heeft doen weten dat hij akkoord gaat met de bouw van de Christelijke Lagere Technische Schooi op een terrein in de Shiispolder-Oost, begrensd door Laan 19401945. Mesdaglaan, "Wouwerman- straat en Hobbemastraat. Reeds in april 1955 verleende de raad de verlangde nodigverklaring voor deze onderwijs instelling. Nu de gang van zaken om tot bouw van de school te komen in een vergaand sta dium komt. stellen B. en W. de raad voor het betrokken terrein aan het bestuur van de op te richten school te verkopen. Het college neemt aan dat zowel het schoolbestuur als de staatssecretaris zich met de gestelde voorwaarden zullen kun nen verenigen. B. en W. merken wel op dat de bouw van de school pas kan be ginnen na de rijksgoedkeuring die- de minister van volkshuisvesting en. bouw nijverheid dient te verlenen. (Van een ónzer verslaggevers) Voor de leerlingen van de Techni sche School voor Schiedam en Om streken is het leerjaar achter de rug. Vrijdagmiddag zijn de einddiploma's uitgereikt in de kantine van de school aan de Mgr. Nolenslaan. Daarbij zjjn de jongens namens het schoolbestuur toegesproken door de heer M. van Harmelen en de directeur 3. 'Polle mail. Het .schoolbandje. onder leiding, van de leraar H. L. Willemsen verzorgde de gezellige muziek. Aan twee leer lingen H. Schouten en D. M. Hoorn weg werd het erediploma uitgereikt. Schuitman. C. Sey, J. H. E. Spil, A. Uchtróp, J. M. Wijzenbroek. Vlaardingen: A. v. d. Arend, F. Stam, T. Stam. Rotterdam: C. W. de Bruin, J. S. Ever- steyn, M. van 't Hof, T. Kroon, E. D. Loeve, M. E. Sluyter, P. van Wolfs winkel: Afgewezen: 1 leerling. SCHIEDAM: Ncd. Herv. Gemeente: Gro te Kerk 10 uur ds, D. J. Spalmg en 17 uur ds. J. D. SmÏKts: Bethelkerk: 10 cur da. A. Hoffman en 19 uur dr. X-. J. Cazemier; Op stancttngBkerk; 10 uur ds. J. D. Smids-en 19 uur ds. A. Hoffmann; Vredeskerk: 9 en 10.43 uur ds. J. G. Jansen en 19 uur ds. C. var. der Steen; Ked. Herv. (Geref.) Evangelisatie: 10 en 16 uur ds. A. Vroegtndewey, Veenendaal. Chr. Geref. Kerk: Warande hk. B.K.laan 9.30 uur leesdienst en 14.30 uur ds. J. C. van Ravenswaay, Scheveningen. Oud-Katholieke Kerk: .10 uur - rf. Mis. Evangelisch I-utherse Gemeente: 10 uur da. S. van der Haagen Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt): 9. en 16.30 uur ds. C. Vonk. Jaeger des Heils: Lange Haven 27 10 uur heïügingsdtenst 12.13 uur zondagsschool; 1B.30 uur openluchtpredildng Gerrit Verboonstraat en 19,30 uur verlossingssamenkomst... Vrije Chr. Geref. Gemeente (Tuirtlaan 50) 10 en 16 uur ds. I. J. IJsselstein. Oud. Geref. Gemeente: Jeugdhuis L. Ha ven 97 10 en 17 uur ds. F. Luitjes. Baptistengemeente: 10 en 19 uur ds It. Hal ite. Ned. Protestanten Bond: 10.30 uur prof. dr. P. Smits Den Ha-ag. Gereformeerde Kerk: Oosterkerk 10. uur ds." W. B. van der Meulen, Sprang en 17 uur ds. J. Couvée; Kethel De Ark: 0-30 uur ds. G. D„ Hanemaayer, Temaard en 14.30 uur ds. J. van dr Klaauw. 's-Gawenzande; Kantine SCF Burgemeester - Honnerlage Gretheiaan 159 10 uur ds. J. van dar Klaauw en 17 uur ds. G. D. Hanemaayar; De Goede Haan: 10 uur ds. E. Pijlman, Wassenaar en 17 uur ds W van der Meulen; Julianakerk; 10 uur ds. J. Couvée en 17 uur ds. E. Pijlman. Ned. Herv. Gam. Ketel: De Rank 8.30 uur ds. J. E. L. Brummelkamp; Dorpskerk 10 en 19 uur ds. J. E. L. Brummelkamp. De heer Fulleman schonk' <3e leerling W. J.' *t Hoen een. boekwerk dat be schikbaar is gesteld door de Kamer van Koophandel. In totaal werden een 170-tal diploma's en een veertien verklaringen uitgereikt. Deheer .Fulleman sprak in zijn. af- scheidssjpeéch over de goede baad die tussen 'jongens en school is gegroeid. Hij merkte op dat iedereen in deze tijd werk kan vinden, maar hij raadde aan goed werk te verrichten omdat dit de manier is om in het: leven vooruit'te komen. Namens de jóngens sprak Adrie Hanse een dankwoord. Naar traditie hebben alle leerlingen aan het eind van het leerjaar deelgeno men aan een grote., sportdag. Ditmaal namen 850 jongens deeL IriBad Groen- oord werd gezwommen en op de'terrei nen van, 'DHS zijn veldsportën als hard lopen, bahverpen, korfdoelen, versprin gen, voetballen en een groepsopdracht gehouden.. '"ilv; Bij de eerste klassen won 1 K, bij de tweede, derde en vierde klassen wonnen 2S/3S en 3E. De voetbalwedstrijd tus sen leerlingen en leraren eindigde in een 43 overwinning voor de leerkrach ten. De leiding van de schoolsportdag. was in handen van de heren H. Voor- bach en J. Heme rik. De directeur,- de heer J. Pulleman heeft, de prijzen uitgereikt. der wel eens een bedoeling kan:hëbb&. Kijk, dat dost een rechtschapen man "als Zuring zeer. Hij heeft geen enkele?hij- bedoeling. Hij wil alleenmaar goed doen. Zo kreeg hü meer reacties en bij. over weegt ernstig er mee op te houden. We hebben hem dat ernstig ontraden, "óm dat we weten, dat dit een stuk van zijn leven is. Zijn vraag: „ZUh alle vrouwen slecht, omdat er een stél verkeerden onder zij*1?"» was typerend. .Daarmee wilde hij aantonen, dat ook alle fietaea- bewaarders niet verkeerd zijn" en hü zeker niet, daar kunt u van overtuigd zijn! ROZENBURG: Sportweokprograntina, Mars sportveren. :v. Marijkepleih, - off. opening, 19.30 u. turnen, 19.45 en. 21 u. - v - .'JV. Bijkantoor Vlaardingen: Smalle- Ha- venstr. II voor red., adm.-en adv„. tèL 6775 (b.g.g. voor red. 010-115588)1: tel.6775 (b.g.g. .voor red. 010-115588); Klachten bezorging: Joh Poot, .Gera niumstraat 28, teL 3345, maandag tot ea met vrijdag van 18.36 tot 18,30 v uur. 's Zaterdags van 17—18 uur. Agenten: W. Hagenstein, Emmastraat 103; mevrouw C. M. dé Keijzef- v. <L.Bie; P. C. Hooftstraat 17Joh. Poot, Gersni- umstraat 28 teL 3345.. Apotheken: G, A. H. Corput,. Scme- damseweg 83, teL 3224.' - Het Vlaardingse bejaardenkoor is naar het zangfestivai voor bejaardenkoren te Zaandam getogen. Per bus vertrok ken de bejaarden van Vlaardingen reeds vroeg naar de stad van de mo lens en de koek. In een grote tent werd het festival daar gehouden. Het Vlaar dingse koor moest het eerst optreden tijdens dit feest, dat zeer geanimeerd is verlopen. Met name het „Vlaardings Stedelied", dat het koor bracht, had veel succes. De jury bleek na afloop een goede beoordeling voor het Vlaar dingse ensemble op papier te hebben gezet. Het koor kreeg een medailje, in ontvangst genomen door de dirigent. Elk lid werd een speldje rijker. Nadat Godfried Bomans voor het „dessert" had gezorgd met veel hilariteit uiteraard hebben de Vlaardingers nog een rondrit door het industriege bied van de Zaanstreek gemaakt. 0 Voor het eindexamen HBS-A slaagden aan het Groen van Prinstererlyceum te Vlaardingen: M. van Harten, J. W. de Keyzer, mej, J. G. Maissan, mej. T. B. Monster, W. V. Quakkelstein, mej. A. B. Veilinga, mej. K, E. D. Vogelzang, allen te Vlaardingen. Mej. J. P. J. van der Kuy. K. Vlietstra, W. J. van Wijk, mej. S. M. Hoffenaar, allen te Schie dam. H. W. Dijkstra. E. H. de Haart, beiden te Maassluis. H. Steen te Hoog vliet. Afgewezen 7. Tijdens de grote vakantie van de Vlaardingse lagere scholen zal in de jeugdbibliotheek, Schiedamseweg 10, van maandag tot en met vrijdag, tel kens van 912 uur gelegenheid bestaan om rustig te lezen. Iedere Vlaardingse jongen en meisje is welkom. De uitleningen in de afde- Hervormde Gemeente heeft B. en "W. meegedeeld dat het rijk een subsidie van 90 heeft toegezegd in de voor lopig op ƒ100.000 begrote kosten van deze restauratie. De kerkvoogdij heeft B. en W. verzocht de raad voor te stellen een subsidie te verlenen in de kosten die voor haar rekening komen van 10%. B. en W. menen dat er voor het verlenen van een subsidie alle reden is, aangezien de toren o.a, dient voor openbare tijdsaanwijzing en het uitsteken van de nationale vlag op feestdagen. Zij stellen nu voor een subsidie te verlenen van 5 op basis van de door het rijk te aanvaarden definitieve kosten. ling voor volwassenen, Westhaven plaats 26 en in de jeugdafdeling Schie- B en W. van Maassluis stellen de raad dómseweg 10 vinden normaal door- ook voor grond uit te geven in_ de gang. D Vrijdag 14 juli om 19.30 uur zal de gemeenteraad van Maassluis vergade ren. Ter tafel komt dan o.a. een voor stel inzake de restauratie van de toren der Grote Kerk. De kerkvoogdij der Kapelpolder voor een te vestigen kis tenfabriek. De heer G. Nieuwland, Noordwijkerhout, heeft na onder handelingen verzocht hem een ter rein van 580 ca te verkopen, gelegen tussen de P. J, Troelstralaan en de Talmastraat en hem een voorkeurs recht te verlenen tot aankoop van een perceel grond ter grootte van ongeveer 980 ca, gelegen ten westen van en grenzende aan het eerste terrein. B. en W. achten deze vestiging van belang voor Maassluis, t De Maassluisse raad heeft in oktober 1960 een krediet van ƒ488.000 beschik baar gesteld voor de aanleg van het reereatieplan in de Sluispolder-Oost. Dit plan omvatte o.a. een camping. Hierna pas zjjn de bekende plannen' voor een restaurant met motel in en bij dè z.g. Doelmandshoeve ter tafel gekomen. Het voor kampeerterrein aangegeven perceeldiende in de erf pacht hiervoor te worden begrepen. Hierdoor vervalt, zo berichten B. en W, de raad,-de camping. Misschien zal het: in de toekomst mogelijk zijn in een ander plein tot de aanleg van een kampeerterrein te komen. Als gevolg van deze gang van zaken kan echter het beschikbaar gestelde krediet van ƒ488.000 worden verlaagd met ƒ39.000. meubelen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1