Nieuwbouw „„De Meeuw" officieel geopend Gekoelde zuive levert vele artikelen Koopman stopte vijftien konijnen in één kist §é§Ili (NMdkbaNHolaiaar Toon de Jager jubileert dubbel MN HET BRIELSE MEER Feest op het „mooiste plekje van West-Europa" bij de E.E.G. Burgemeester roemde werk van directeur vo'or uw geld! Bijzondere primeur in Schiedam Kantonrechtertwee weken cel Naasting van Faroka ongedaan gemaakt CJ.V. Schiedam viert feest in augustusweek lauzeconcert in Laurenskerk Pakistan: Engeland Historische kostuumshow in Vlaardingen Verschroeide aarde in Angola Geslaagd J Enthousiasme Spelende mens Opening Technisch personeel Handelsblad staakt Raketten voor V.A.R. DE concert toneel ballet opera t: exposities :o: PB ROTTERDAMMER PAGINA 4. ZATERDAG 8 JULI pURGEMEESTER D. M. van •M Zwieten heeft vrijdagmiddag met het ontsluiten, van de poort „Homo ludens" (de spelende mens) de uitbreiding van het christelijk recreatie- en conferentieoord „De Meeuw" te Brielle. officiel geopend in tegenwoordigheid van bijzonder veel genodigden en vrienden van dit vakantiecentrum. Kort nadat Briélles eerste burger deze hande ling had verricht gaf de Brielse Zeilschool - ook een onderdeel van „De Meeuw" een demon stratie admiraalzeilen, waarbij de bemanningen van de schepen door hét neerhalen van de zeilen een groet brachten aan de nationale driekleur aan de vlaggemast voor het hoofdgebouw. Het was een belangrijke dag voor het bestuur van de stichting „De Meeuw" en voor de directeur van dit centrum, de heer ff. F. van Spronsen. Na de oprichting in 1953 en na de benoeming van een direc teur, in 1955 is er heel veel veran derd in. dit op een bastion aan de oevers van het Brielse Meer gelegen recreatieoord. Er wérd gebouwd en nog eens ge- bouwd. Thans kon de achttien meter lange aanbouw aan het dag verblijf en. de conferentiezaal, waar in onder andere een restaurant met Bols advokaat bevat "meer eieren v mm$m> 7}P het logiesgebouw heeft men gen nieuwe verdieping gebouwd, waardoor de vroeger bestaande slaapzolders omgetoverd zijn in ge riefelijke slaapzalen. Ook het ge deelte' op de begane grond onder ging een verbouwing. Er zijn nu slaapkamers voor de pasten en een zeer modern ingerichte woning voor directeur W. van Spronsen en zijn gezin. "T7LAK na de eis van de officier van justitie en nog voor het .vonnis van dé kantonrechter kon digde de verdachte, de 36-jarige koopman A. de R. uit Rotterdam, al aan dat hij in hoger beroep ging. („Dat zult u dan zeker doen, als u mijn uitspraak hoort," antwoordde de kantonrechter, „Het is meer dan erger lijk wat u gedaan heeft en bovendien maakt u een onverschillige indruk hier op de zitting. Veertien dagen hechtenis, onvoorwaardelijk". IV, - I 1 Sc) N Tot op heden werden de koffieplantages dit een financiële catastrofe. de ge ."BURGEMEESTER D. M. van Zwie- "ten opent de poort „Homo lu- 'dens"'en daarmede d'è'jnieufobouw van het christelijk recreatie- en con ferentieoord gDé Meeuw", té Brièlle een uniek uitzicht en garderobes zijn ondergebracht en de nieuwe verdie ping op het logiesgebouw in gebruik worden genomen. „De Meeuw" heeft door deze uitbrei ding een belangrijke aanwinst ge boekt en is nog meer dan voorheen in staat de vele gasten de nodige ser vice te verlenen. Het was de voorzitter van de stichting, de heer J. de Rijk uit Arnhem, die het enthousiasme van de oprichters van het centrum schetste en in her innering bracht, dat er nog vier deel uitmaken van het tegenwoordige stichtingsbestuur. Het zijn ds. Zwaan en de heren Middelhoek, Eland en van Rij. Ondanks alle tegenkantingen hebben zij volgehouden en dank zij hun activiteit is „De Meeuw" gewor den. wat het thans is. Een bijzonder woord van erkentelijk heid sprak hij tot de heer W. F, van Spronsen, die nu zes jaar leiding geeft aan dit centrum. Onder zijn leiding, zei hij, zien we de toekomst met groot vértrouwen tegemoet. Waarderende' woorden richtte de heer De Rijk ook tot het gemeentebestuur de burgemeester wethouder A. van der Zee en enkele raadsleden waren aanwezig, de gebroeders Ouwens uit Rotterdam, die het lo giesgebouw uitbreidden, de bouwkun dig adviseur en aannemer van het| restaurant, de heer Van Bodegom uit Rotterdam en architect G, B. van Driel (Meeuwenoord), die de plan nen ontwierp. De heer Van Spronsen zei .hierna, dat men zonder vergunning van de ge meentelijke technische dienst op het terrein een poortje had gebouwd, dat het opschrift „Homo- Ludens",draagt. Dit is, merkte hij op,in het Neder lands vertaald, (de spelende mens). Het geeft ook het karakter van „De Meeuw" bijzonder goed weer. We doen hier aan discussiëren, aan zei len, roeien en zwemmen, en aan mu siceren en schaken. Kortom we spe len hier;in de vakantie- en daarbui ten. Een van de hoogtepunten in het kampleven noemde hij de wijdings examens. Ook de heer Van Spronsen bracht dank aan de architect en aan de aanne mers en hij overhandigde hun -als blijk van waardering een aandenken. Burgemeester D. M. van Zwieten stel de vast, dat het karnp. „De Meeuw", zoals het in de volksmond genoemd wordt, veel aan Brielle en aan de recreatie gebracht heeft. Het ver heugde hem, dat in ditcentrum zo velen na een jaar van hard werken rust kunnen genieten en dat er, ook in de wintermaanden veel conferen ties gehouden worden. De eerste bur ger had tijdens deze conferenties een enkele keer mogen spreken over gigantisch .ontwikkeling, die dit bied doormaakt en had daarbij erva ren, dat er aandachtig geluisterd werd en' dat men graag aan het ge sprek na afloop deelnam. „De Meeuw", zei hij, „is tegen de ver drukking In gegroeid en daar zijn we bijzonder dankbaar voor. De groot ste'dank komt echter toe Hem, die ons dit alles geschonken heeft." Hierna opende hij de nieuwbouw en uit breiding officieel door de poort op het voorterrein te ontsluiten. Daarna be zichtigden de vele genodigden het zo bijzonder fraai gelegen complex, dat naast vaste gebouwen ook kampeer en caravanterreinen omvat. Zij wa ren vol bewondering voor alles wat in de afgelopen jaren tot stand is ge bracht. Het was voor „De Meeuw" en In het bijzonder voor de energieke heer W.F. Van Spronsen en zijn trouwe gade een wel zeer belangrijke dag. De lof, die hen daarna nog werd toege zwaaid en die gepaard ging met het aanbieden van geschenken, was wel verdiend. Adoertttntie dus friéer'iEHHiIiiHJ gezondheid 'Lecithin* ii een pViojphorverhindina, die de bloedvormlng en stofwiuelfng stimuleert. Zij wordt bereid uit elerdooien. Méér eieren (in Bolt Advokoot) betekent du» tnédr leclthlne dl méér gezondheid. Om 11 uur 's morgens na uw huishoudelijke bezigheden, it een glaasje Bols Advokoot, een vet rukkelijk tonicum! 0 De Raad van de organisatie voor Eu ropese economische samenwerking heeft besloten een waarschuwingssysteem te gen radioactiviteit in Europa in te stel len, zowel uit wetenschappelijk als uit veUigheidsoogpunt. De koopman stond terecht wegen mis handeling („kwelling" stond er in de dagvaarding) van 47 honden en 15 ko nijnen Hij had de nog 'jonge diertjes ver voerd op een zgn. „ijzeren hond", de 47 hondjes in vier kisten, de 15 konijnen in èèn kist. De koopman had zo'n kist mee naar de zitting gebracht. Haar hü zei was het een „krat* en door de spijlen kwam genoeg frisse lücht. „Ja, maar", zei een inspecteur van de dierenbescherming, „die dingen ston den zo opgestapeld dat er nog maar aan èèn kant ventilatie was. Er stonden nog een heleboel lege kratten op het voer tuig en het is onbegrijpelijk, dat hij de dieren niet een beetje verdeeld heeft. Sommige dieren waren groter, andere kleiner, en hij had ze door elkaar gezet zodat de grote de kleine in verdrukking brachten. De inspecteur had gezien dat de die ren er niet best aan toe waren. Een hondje was dood. De koopman zei, dat hij dat zo van een klant meegekregen had. in een krantje. „Er zijn veel klachten over De R„ dat hij zieke hondjes verkoopt", zei de in specteur. De koooman was al een® eerder door de politierechter in Den Haag wegens dierenmishandeling veroordeeld tot R" boete en vier weken voorwaardelijk. Hij liep nog in de proeftijd. De Indonesische regering heeft de overname van de Belgische sigaretten- fabriek Faroka te Maiang door de ar beiders ongedaan gemaakt. De plaatse lijke militaire autoriteiten hebben de fa briek opnieuw in het bezit gesteld van de \'oormalige bedrijfsleiding. Leden van de Indonesische vakvereni ging van tabaks-arbeiders, die de fa briek op 4 juli hadden overgenomen, hadden er hun eigen bedrijfsleiders aan- gesteld en het voornemen bekend ge maakt. de fabriek over te dragen aan de Indonesiche regering. Overste Sutjtpto, noora van het secre tariaat van het centrale militaire ge zag verklaarde, dat iedere Indonesiër het'stellig zou toejuichen, als de fa briek staatseigendom zou worden. Maar een eigenmachtige daad als een over neming is niet gewettigd, zeide hij. Sutjipto voegde hier aan toe, dat bo vendien de actie van de vakvereniging niet de goedkeuring heeft gehad van al le arbeiders van de fabriek. „Het is jammer, dat ik niet kan eisen dat deze man.de handel in dieren wordt verboden", zei de officier van justitie, „maar ik kan hem wel de moed ont nemen om zich nog langer zo te ge dragen. Ik wil niet sentimenteel zijn en zeggen, dat dieren rechten hebben, maar de mensen hebben wel de plicht ze te verzorgen. Ik eis tien dagen hechtenis. De kantonrechter maakte gezegd, 14 dagen van. er, zoals (Van een onzer verslaggevers) Dé leden van de Schiedamse CJV gaan de voorbereidingen voor de viering van de vakantiefeesten treffen. Van 5 tot 12 augustus zal het gebouw van de CJV in Schiedam „Jeugdhaven" en omgeving in het teken van oud-Schle- dam staan. De CJV creëert daar „Schie dam bij Gaslicht" ais bijdrage tot de viering van de vakantiefeesten van de Schiedamse Gemeenschap. Voor het clubgebouw op de Lange Haven worden weer evenals vorige'jaren ge schiedde stalletjes en kramen geplaatst waar van allerlei verkocht zal warden. De gevels en de verlichting wordt in de sfeer van oud-Schiedam gebracht. In de zalen van het gebouw zal de Duitse kunstschilder Johannes Lui'a decoraties aanbrengen. De benedenzalen en de tuin worden, ge schikt gemaakt voor cabaretavonden waarbij koffie, limonade e.d. zal wor den geserveerd. Een bovenzaal zal worden ingericht met een expositie van werken van de kunstenaar Lura. De tentoonstelling wordt op 29 juli ge- Het middagpauzeconcert in de Lau renskerk werd vrijdag weer door An- dré Verwoerd verzorgd, en ook ditmaal liet zijn spel uitstekende indrukken na. Afgezien van een kleine weifeling in ;en paar passages van het Allegro in Bes van Handel, genoot dit stuk overi gens een zeer welluidende vertolking, zo als dit ook het geval was met het or gelkoraal „Komm' heilige Geist, Herr Gott" van Buxtehude, waarin Verwoerd duidelijk,.beweest .tevens, veei. begrip voór,'dé. stijlkenmerken, van de.haroiL te hébben.'Want een juist gekozen tempo <*TV PPïlr :-*»*NaT*W7ir»IïHïr- IrNnlr/Sn/-T<y InW AT» ziek eveneens zeer-fraai tot haar recht komen. Ai deze eigenschappen gaven ook de weergave van Bachs Preludium en Fu ga in G-dur een zeer aantrekkelijk ac cent. Bovendien wist de organist daar bij het nobele virtuose element er van zeer knap te realiseren. Boeiend besloot Verwoerd zijn recital met de Sonata da Chiesa Hendrik An- driessen. Dit variatiewerk is .liet alleen briljant voor het orgel geschreven, doch het bezit ook een compositorische diep gang, die vooral in de harmoniek tot uitdrukking komt, want zonder enige geforceerdheid is -deze rijk aan vond sten en klinkt zeer geïnspireerd. Ook deze compositie schoot in de ver tolking niets te kort, want Verwoerd speelde haar niet alleen met een zeer prijzenswaardig technisch kimnen, doch zorgde tevens voör een opbouw, die van heel veel artisticiteit getuigde. (Van een onzer verslaggevers) Sinds vrijdagmiddag heeft Schiedam op het gebied van de automatiek een bijzondere primear. Aan de gevel van de winkel van het zuivelbedrijf Van Leeuwen aan de Mgr. Nolenslaan hangt een automaat van Deens fabrikaat waarin diverse artikelen tegelijk kun nen worden geplaatst van uiteenlopen de vorm en soort cn die zelfs in prijs kunnen verschillen. In de gleuf zijn verschillende munteenheden te wer pen. In de automaat zijn boven elkaar acht roterende schijven aangebracht. Op elke Schijf zijn ecu aantal van de artikelen te plaatsen. De afstand tussen twee schijven is variabel. Ook de aparte vakjes op de schijven kunnen versteld worden. Indien men in de gleuf een muntstuk werpt dan bij een gewenst artikel be hoort gaat opzij een deurtje open en daarna begint een schrijf te draaien waarbij het vakje met het artikel voor de opening blijft stilstaan. De automaat is gekoeld en er kunnen bijv. (lessen melk in worden weggezet Schiedam 1» de derde stad in Nederland waar een dergelijk apparaat is geplaatst, ook in Den Haag en Voorburg is zo'n automaat neergezet De2e „elastische" automaat heeft een capaciteit tot 420 artikelen. opend. „Schiedam bij gaslicht" vangt aan op 5 augustus, dan zal- er elke avond bedrijvigheid ih en om het tijde lijk verbouwde Jeugdhaven zijn. Advertentie MOLENAARS kindermeel variaties: Rijstebloem Bordklaor Tarwebloem Tarwegries Gisteravond'is het technisch personeel van het Algemeen Handelsblad te Am sterdam met looneisen in staking ge gaan. Daardoor konden de ochtendedities van bet dagblad Trouw, dat bij het Al gemeen Handelsblad wordt gedrukt, niet verschijnen. Als deze wilde stakingsactie wordt voortgezet zullen de zaterdagedities van voornoemde bladen en mogelijk ook van Het Parool, dat by het Algemeen Han delsblad wordt gezet, niet kunnen ver schijnen. Het deel van het personeel dat van ochtend in dienst moest komen is wel verschenen maar is niet met zijn werk zaamheden begonnen. Het verschijnen van deze krant was niet zeker. Van de zijde van Trouw, dat bij het Handelsblad wordt gedrukt, wordt mede gedeeld dat op andere drukkerijen die bij het vervaardigen van Trouw zijn betrokken normaal wordt gewerkt zodat de edities die in Rotterdam en Utrecht worden gedrukt vandaag normaal uit komen. Het verschijnen van de Amster damse editie van Trouw was vanochtend minstens zeer twijfelachtig. „Het Parool" dat bij het Algemeen Handelsblad wordt gezet zal vandaag een elders vervaardigde nood-editie uit brengen. De vakcentrales staan niet achter de eis om meer loon, die zou zijn voortge komen uit de omstandigheid dat op een drukkerij waar ook zetsel voor een dagblad wordt verzorgd reeds hogere lonen worden uitbetaald. Het Amerikaanse departement van bui tenlandse zaken heeft verklaard dat een uitvoervergunning verleend is voor ra ketten voor onderzoek die de Verenigde Arabische republiek bij particuliere Ame rikaanse industrieën heeft besteld. Het ministerie voegde er aan toe dat de V.A.R. verzekerd heeft dat de raketten voor weerkundige doeleinden bestemd zijn. Het zevenjarige jongetje Vervoort, die woensdag in Eindhoven onder een auto is gelopen, is gistermiddag overleden. (Van een onzer redacteuren) heer Toon de Jager, de man, die .het mooiste plekje van heel West- Europa tot zijn domein kan rekenen, I hoopt dinsdag a.s. een dubbel jubile um te vieren. In de eerste plaats zit hij dar. veertig jaar in het hotel-, res taurant- en cafébedrijf, in de tweede plaats is het tien jaar geleden, datj hij in Hoek van Holland een restau rant oprichtte met een wintertuin en een zonneterras, die door hun unieke iiggi-g boven op de top van een duin. vlak bij de mond van de Nieu-1 we Waterweg vermaardheid hebben gekregen bij duizenden buitenlanders. Toon de Jager (61) is Rotterdammer van geboorte en, heeft van jongsaf aan in het vak gezeten en daarin alle ran gen doorlopen, en daarom kent hij het als geen ander. Hij begon als chas seur in Stromberg aan het vooroorlog se Westnieuwland, dat in het begin van deze eeuw het trefpunt was van Rotterdammers van naam, die er hun kleintje koffie kwamen drinken en er hun zaken bespraken. In het vak van kelner werd hij het eerst onderwezen in de sociëteit Amicitia, die was ondergebracht in een pand aan het Beursplein, en waarover de beken de notaris mr. P. J. van Wijngaarden de 'scepter voerde. Later, tegen het einde van de eerste wereldoorlog, trad hij in dienst van de gérant van Ga land, voortzetting van het oude Bone ski, NAARMATE hij ouder werd werd bok het verlang'ën in hem sterker, zelf een -zaak. te drijven en dat gebeurde voor het eerst in 1921. Dirk Reese gaf hem de leiding over -Fritscihy op het Noordereiland. Dit was de eerste zaak van. de reeks van zaken, die de heer De Jager in de loop van de ko mende jaren zou gaan leiden. Na het uitbreken van de oorlog in 1940 kreeg hij het beheer over de cantine van het Stadstimmerhuis aan de Veemarkt. Tot 1951, toen kocht hij de kazerne van de Koninklijke marechaussee aan de Strandweg te Hoek van Holland, die hij liet ombouwen tot een modern restaurant, dat, een betere'naam zou door .hem niet te bedenken zijn ge weest, Het Jagershuis heet. Mede door de wintertuin en hét zonne terras is Het Jagershuis een bekend restaurant geworden, dat zijn roem tot zelfs in Amerika heeft uitgedra gen. Tal van vreemdelingen hebben in de loop van de voorbije tien jaar van daar uit uren achtereen, gekeken naar het boeiende gezicht van in- en uit gaande schepen. rvp bescheiden wijze hoopt de heer ks Toon de Jager zijn dubbel jubile um. te vieren. Des avonds wordt, er voor die gelegenheid, door enkele be kende artisten een vlot programma afgewerkt. Zonder twijfel zullen daar Maarschalk Ayoeb Khan. president van Pakistan, heeft bij aankomst In Londen voor een verblijf van drie da gen verklaard voorstander te zijn van toetreding van Engeland tot de Europese economische gemeenschap. „Pakistan geniet, als lid van het ge menebest, bepaalde voordelen én- -wij wensen dat onze belangen worden be schermd, maar wij verzetten ons niet tegen eventuele toetreding van Groot- Brittannië tot de gemeenschappelijke markt. Wij staan gunstig, tegenover iede re versterking van de vrije wereld. Een dergelijk besluit van Groot-Brittannië zou overigens op de lange duur voor ons voordelig zijn", aldus het Paki staanse staatshoofd. zeer velen naar komeil kijken, want Toon de Jager heeft vele, vele vrien den. (Van een onzer verslaggevers) Onder auspiciën van het comité Jeugd- vakantievreugd zal op dinsdagavond 18 juli en vrijdagavond 21 juii a,s. in de Harmonie een historische kostuumshow worden gehouden door Fred va» der La ken, modetekenaar en kostuum verzame laar uit 's Gravenhage. Onder de titel „Galerij der Mode" heeft de heer Van der Laken een collectie an tieke kostuums verzameld van'alle ran gen en standen uit de 18e, 19e en 20e eeuw. Al deze kleding is authentiek en maakt deel uit van de particuliere ver zameling van het huis Van der Laken, Het ligt in de bedoeling ook enige mo dellen te tonen uit' de Ï5e en 16e eeuw. Déze kostuums zijn echter gereconstru eerd naar oude afbeeldingen. Uiteraard is deze prachtige kostuumshow slechts een kerncollectie uit zijn grote verzame' ling. Van de vele creaties, die worden gede monstreerd (ca 20 kostuums) noemen wij een echtpaar uit de tijd van Madame de Pompadour, dames ten tijde van Napo leon, een man en vrouw uit het midden van de 19e eeuw (in trekschuit-tenue), Weense creaties rond 1900 en een dame uit de dagen van de „Charleston". Charmante mannequins tonen u bur gervrouwen, huishoudsters en chique da mes uit voorbije eeuwen. U ziet wat de dames in 1870 thuis droegen, maar ook wat voor gewaagde ideeën de modeont werpers uit 1800 voor hun geachte cliën tele ontworpen. Interessant is het te ervaren hoe ten tijde van de grote keizer der Fransen van de lichtzinnigheid wordt afgestapt en hoe aan het Hof van Josephine „arties ten" kwamen om de vrouwen goed dra peren te leren. Want in die dagen móest iédere plooi in het nogal ingewikkelde kleed vain die tijd verantwoord zijn. Hét comité Jeugdvakantievreugd twij felt er niet aan of vele dames (en-mis schien ook vele héren,;..) zullen deze voor Vlaardlngen unieke show welke muzikaal zal worden omlijst met eigen tijdse muziek—willen zien. Houdt reeds thans één van beide avon den vrij en zorg'tijdig een plaats te re serveren want het aantal plaatsen is ui teraard beperkt. De vakantiegids licht u nader in om trent prijs en aanvangsuur der voorstel lingen. De Portugese minister van defensie generaal Mario Si! en de chef-staf van het leger, generaal Manuel Gomes de Araujo zijn vrijdag uit Lissabon naar Loeanda vertrokken. De leider van de Angolese Volksunie, Holden Roberto, heeft in Leopoldstad meegedeeld, dat de Portugezen vier dropen in het noorden van het land, die reeds door bombarde menten waren verhield, met behulp van bulldozers hebben „weggevaagd". Dit met het oog op de eventuele aankomst van de commissie van onderzoek. Roberto wil naar Londen en Washing ton reizen om contact op te nemen met resp, Labour-vakbondsleiders en vooraan staande figuren uit de Democratische par tijen de toestand in Angola te bespreken. Volgens de correspondent van de Daily Telegraph zijn de Portugese autoriteiten ernstig bezorgd over de „verschroeide aarde" tactiek van de opstandelingen. D afgelopen week zijn meer dan 30 grote koffieplantages volkomen vernield. Tien tallen Afrikaanse arbeiders, die uit het zuiden waren aangevoerd, zijn gedood, VANAVOND geeft Feike Asm* in de® helminakcrk aan de Oranjeboonutn» te Rotterdam een concert, d«t ittiÏÏï- teken staat van de Jan Zwartkerdeoijj, I Zijn programma vermeldt koraiffl^j'S kingen van deze componist-organiit. der werken van J. S. Bach en Céu-I Franck. 20.15 uur. :-p?§ Leen 'tHart geeft zaterdagmiddag :®.f twee uur een beiaacdcor.ccrt op de St. Laurcnstoren. MAANDAG verzorgt prof. Anton' Bén§yï organist te Wenen, een concert ophtjf orgel van de St. Laurenskerk. Hij hjf werken van D. Buxtehude ten gróótjö brengen, 20.00 uur. DINSDAG bespeelt Leen 't Hart de Jtogl terdamse Btadhuiabeiaard, 1100 uur, ff WOENSDAG geeft Reinhardt Menger «ijl Frankfurt een concert op de sudhnijbg aard, 20.00 uur, DONDERDAG concerteert liet Rotterdam! Philharmonisch Orkest in de Rivièndulf onder leiding van Kees Stolwijk. Solid; Kees Steinrolh, piano. Het progttmnii vermeldt werken van Berlin, Andrie» sen, Grieg en Dvorak, 20.15 uur. VRIJDAG concerteert de organist Addie Jong op het orgel van de St. Laura» kerk tijdens de middagpauze, 12.45 uw- WOENSDAG treedt het Pantomime Jeugjp theater Carroussel op in het openlnchl: theater Dijkzigt, aan de Westteedijkl!; met een voorstelling van „Tijl Uü®|' spiegel", 14.00 uur. DONDERDAG is het Royal Court Thtatn|i uit Londen in de Rotterdamse Scion*. S; burg met „Luther" van John Oslorra. ouder regie van Tony Richardson, 2SJj uur. - ZATERDAG geeft „De Nieuwe Kotnefi," (toneelgroep Arena) een voorstelling ns de klucht van Michiel de Swaen „De p. croonde Leers se", in De Lantaren, Coo fc- vemestraat. Regie heeft Erik Vos, M uur. WOENSDAG treedt Het Nederlands Md f- jn de Rotterdamse Schouwbarg op «rak I leiding van Sonia Goskell met rtraikët it;.: medewerking van Het Utrechts Stedelijk h Orkest o.l.v. Anton Kersjes. Uitgevoeri worden: Les Mirages, Franeesc» di Re je', mini, en Etudes, 20.15 uur. f DINSDAG speelt dr ^«Itrlandse Openjt „Turandot* van Puccini, in het k*dtr jê.V van het Holland Fwtival Dirigfnt C Francesco Molinari Pradelli/ Solièten:£: Marijke van der Lu ft, Gcrry de Groot, Hans Kaart en Guus Hoekman. Rotttr |- daime Schouwburg, 20.15 uur. ROTTERDAM: Museum BoyTO»nt-v»5ï' Beuningcn: Oude tekeningen uit de tep zameling van Victor de Stuers (30 juUlgs Museum voor Land en Volkenkuad«,|i; Willemskade: Vreemd geld, Tibet As's' matkunst (16 juli); Uit bet land vio de! Dogon: Mythe, Maskers en Magie (1H juli)/ Kunstcentrum TYenuéiy'Gouv*-g; néstraat: Schilderijen van Cor de Noiél:;; (14 juli). Kunststichting; Korte UjfrF baan: Schilderijen en goaches v*n Jeksnfe van Reede (30 juli). Kunststichiinj |i ZuidpleinSchilderijen en gouache» rus I, Ton Orth en Jos Jansen (23 juli). f| LAREN*. Singer-Museum, „Nedaland«&i-B mitïeven" uit particulier bezit <10 sept). DEN HAAG: GemeentemuseumKon- 'c aanse kunstschatten (14 aug.) Karei Ap- g pel (16 juli). Kunstzaal Plaats: Schilde-1| rijen van Douw van der- Zweep (14 juli!. |i; T 7--'C-nami-ic vnn Li)? 1: wa kol wa bet wa Sdi dai nie dai vri br« hei me lijf zip vat ■is mo Liemur, Zeestraat 63: Ceramiek van L&r r te Kuile en schilderijen van Lotni Meiji f| (13 juli). AMSTERDAMRijksmuseum: Zwedeas Gouden Eeuw (17 sept.). Stedelijk Mn-1; seum: „Salon de mal" (7 juli) en beeld- houwwerk van Henry Moore (9 juin: E Finse -Vormgeving (17 juli). Museam Fodor» Keizersgracht: Het Scheepvaart- museum zoals het reilt en zeilt (U ag aug.). Rembrandthuts, Jodenhrettitasl: Jubileumtentoonstelling: „RcndirsndB m. curieuse saecken" (1 sept.). Kunsthandel g P, de Boer, Herengracht: Schilderijen van oude meesters (15 aug.). ARNHEM: Gemeentemuseum: Anihf® 1911, een levensafeer (17 sept). DELFT: Stedelijk Museum „Het Printer, hor.- kerkelijke feopeigietkuBrt f g> Zuid- en Noord-Nederland van 14e—lm jg eeuw (6 aug.). SCHIEDAM: Stedelijk Museum: „Op he spoor van de mens" (10 juli). f HILVERSUM: Goois Museum: weA«a f van wijlen Marius Richters (28 aug.). Aan de verschillende examens var. dc cf Hogere Polytechnische School „Tecmu* g cum" te Rotterdam hebben 71 Kandida* g ten deelgenomen. Uit Rotterdam en om* streken slaagden de volgende kandidaten: Constructeur afd. bouwkunde: P. van ligen. Afd. Werktuigbouw: P. W.'BjL R Jansen, Schiedam, C. Molenaar, KraimS* i se Veer; C. van der Vlugt. Maassluis, H. Zyistra. Afd. Eleetrotechniek: A. Hooi- meijer, Barendrecht; D. M. W. van ut ff Lind, M. C. A, Pape. Aid. .Vliegtuigbouw: R. E. Broek, Slikkerveer. Voor het examen afd. Bouwkunde slaagden: P. N. Lankhuyzen. Afd. Weg en Waterbouw: B, E. Blok, A. E. Colt- g ridge, L. Guyt, Barendrecht. Afd. Staal- s bouw: A. F. Tietz. Afd. Betonbouw: A. g E. Coleridge, A. F. Tietz. Afd. Werk- tuigbouw: R. R. Campbell. H. 't Hart, |- E. F. L. van Rooij, J. W. van Nugteren, Rijsoord, N. W. Verboon, Vlaarding®8, f; Afd. Scheepsbouw: M. J. Gouka, Seiue- dam, J. A. Vreugdenhil, Maasland.. Voor het examen opzichter slaagden: t- afd. Bouwkunde: K. Holleman, P. Lankhuyzen, W. F. Thijssen. Afd. Weg en Waterbouw: B. E. Blok, G. van de s_ Bosch, L. Guyt, Barendrecht, Aan het Charloisse Lyceum te Rótter- dam1 zijn voor het eindexamen Gynw?' sium-a de volgende leerlingen geslaagd: g C. J. Dirkse, M. Hepp en J. J. B- va? s de Weg. -'i j- Voor het eindexamen gymnasium-® slaagden: P. Hemmes. J. C. van de Hoek. J. M. Koolhaas, M. van Wijk, W* van Hattem, T. A. Schoots en A. Sta... Drie kandidaten werden afgewezen. u- Aan het Libanon Lyceum te Rotter- dam slaagden voor het einddiploma gymnasium-a: Tom Koomwinder, Hei» :-| Lookhorst, Frans Schoufour. Jan Soete- g man, Chris Wagenaar en Sonja Wolxu Een kandidaat we,/ afgewezen. éi VO( eer, de He len wo ecl len wij wij eer Tat set 071) baf ser ual ne 1 dai we en: te err wel geplunderd maar niet vemeild. Por- tugese kolonisten hebbn kritik op bet leger uitgeoefend, omdat het niet ka® voorkomen, dat de plantages worden ver- f woest Koffie is nl. het voornaamste pro* dukt ongeveer éénderde van de inkom* |'- sten van Angola is afkomstig uit kon» J, en wanneer de oogst mislukt, beteke» LU 19.; 1 da toe leg j 23, ve 11! I sp in

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 2