„Oranjefeesten" brengen Kethel divertissement Sociaal adviesbureau" verzette veel werk Jongens en meisjes bij Harmoniegevraagd Grote put midden stad i Wielerronde van formaat o st Vader duwt dochtertje voor hete Lachel Op den duur geen terrein meer Nog meer medewerking bedrijfsleven nodig v.v.v. Vijf brommers en zeven rijwielen gestolen Weer driedaags Lekke band: auto over de kop, drie gewonden Koninklijk brons voor P. Nootenboom Voor gezinsmoeilijkheden Broers plegen samen twintig diefstallen Senegals negershow in ons land Tamboers- en pijpercorps van GJV Ned. Ballet in Parijs bekroond Arndt vandaag uitgeleverd Burgerlijke stand heetman Auto omgeslagen Officier eist vijf jaar Verdachte ivilde kind leren gehoorzamen DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 WOENSDAG 12 JULI 1961 Advertentie JUWELIER S I E B E L stadhuisplein Vijftig jaar in dienst bij N.V. Swarttouw Maatregelen ER AAN TOE. SLEUTELS.... DOORGANG OPLOSSING Programma Mr. Beerman in Kamer: WeerDroomland99 in Vlaardingen f Aduert entte) was, is minister Beerman na nauwkeu rige bestudering van alle aspecten tot de conclusie gekomen, dat de Zwitserse uitleveringsaanvrage aan alle eisen voldoet en derhalve niet geweigerd kan worden. De zaak-Amdt werd van middag in de Kamer aan de orde ge steld door de K.V.P.-er Baeten. Auto's en brommers bij botsingen zwaar besehadigd hZ m f Vandaag .en dagelijks Prominenten DE officier van justitie bij de rechtbank te Rotterdam beeft vijf jaar gevangenisstraf met af trek geëist tegen de 21-jarige fa brieksarbeider A. P., die heeft terechtgestaan verdacht van mis handeling met voorbedachten rade van zijn driejarig wettig dochter tje. Verdachte heeft toegegeven de bedoeling te hebben gehad „het kind behoorlijk pijn te doen, om dat het hem niet vlug genoeg ge hoorzaamde. Hij zei een hekel aan haar te hebben gehad,, daar hij niet zeker wist of hij ook de na tuurlijke vader van dit dochtertje is, Verdichte was 16 jaar, toen hij trouwde, zijn vrouw zeventien. Het echtpaar heeft thans vier kin deren. V, Stadhuisplein wenst overbuur» veel succes in haar nieuwe pand en hoopt, dat zij vele vreemdelingen mag ontvangen ter meerdere glo rie van Rotterdam. De negentienjarige expeditie-knecht H, S. van V, heeft tegenover recher cheurs van de Rotterdamse politie be kend gedurende de afgelopen weken vijf brommers (vier in de Maasstad en een in Rockanje) en zeven fietsen te hebben gestolen. Met drie gestolen brommers had de Rotterdammer onderweg pech gekregen en daarom op straat achtergelaten. De beide andere bromfietsen had hij op straat verkocht. De zeven fietsen bad hij aan familie leden en kennissen cadeau gedaan. Bijna alle brommers en fietsen konden worden achterhaald. De bromfietsdief liep (zoals de politie pas vandaag meedeelde) zondagmorgen tegen de lamp. Twee agenten pakten hem in de Van Genthstraat in de kraag, toen. hij met een bij het Centraal Station weggenomen brommer liep te zeulen. Een bewaker van het in aanbouw zijn de Hilton hotel had de jongeman in de richting van de Lijnbaan zien verdwijnen en onmiddellijk de meldkamer van de po litie gealarmeerd. Aan de heer K. v. d, Merwe. 70 jaar oud, is gisteren de eremedalje in zil ver. verbonden aan de orde van Oran je Nassau uitgereikt. Deze onderschei ding is de heer V. d. Merwe verleend, omdat hij reeds 50 jaar werkzaam is bij de N.V. Frans Swarttouw. Lange tijd is de jubilaris timmer man geweest bij de N.V. Frans Swart touw. De laatste jaren was hij opzich ter bij de dochteronderneming N.V. Huizenbezit. Tijdens een besloten bijeenkomst is de heer K. v. d. Merwe gisteren door de directie van de N.V. Frans Swart touw gehuldigd. je_ feesten weer gevierd in KetheL Naar «i-nn traditie werden deze feesten altijd ge- ciGUGltf 6/1 OfJ ó\Ja vierd op en om 31 augustus, de ver- T jaardag van Koningin Wilhelmlna. Ook 9 7 /3T-» 99 i'r Ij na de oorlog was dat nog wel het geval, v'L fU/LI inaar nu worden di* fppdpn vpapmp Volgende week worden de oranje maar nu worden de feesten vroeger gehouden. De ruim 4500 inwoners van Kethel zullen ook ditmaal weer met genoegen aan de evenementen deel nemen. Ook nu weer is er een divertis sement in het programma dat fiokloris- tische feesten ziet afgewisseld met modern vermaak. De feesten worden op donderdag 20. vrijdag 21 en zaterdag 22 juli gehouden op het terrein van de heer A. Rip. Hier zijn de feesten twee jaar geleden ook gehouden, maar door de vele bebou wingen is het terrein tweederde kleiner serende Oranjevereniging Wilhelmina geworden. Het bestuur van de organi- vreest dan ook dat er op den duur in Kethel geen terrein meer zal zijn waar massafeesten kunnen worden georgani- see" Da n te betreuren zijn want de oranjefeesten zijn populair in Kethel en Ondanks het opdringen van de nieuwe woonwijken heben deze. volksfeesten het eigen Kethelse karakter kunnen behou den. Het terrein van de heer Rip ligt zo verscholen achter de nieuwe Koekoeks laan dat de organisatoren bevreesd zijn dat de niet-Kethelaars aan het feest terrein voorbij kunnen lopen. Het bestuur van de Oranjevereniging i Wilhelmina hoopt dan ook dat het ge meentebestuur tijdig maatregelen zal nemen. Het moet mogelijk zijn meent dit bestuur om een terrein in Kethel permanent te reserveren voor dergelijke feesten en massale bijeenkomsten. Daar zouden de wijkevenementen kunnen worden gehou den, daar zou Ketheis gymnastiekvereni ging „Animo" openluchtuitvoeringen kun nen houden, daar zou Ketheis muziek vereniging St. Radboud kunnen concer teren. Het bestuur van de Oranjevereniging hoopt dat Schiedams gemeentebestuur dit probleem onder het oog zal willen zien omdat de ernstige bedreiging van (Van een onzer verslaggevers) SOMS IS een mens „aan vakantie toe". Dat merkt hij als het tempo minder wordt na de voorjaarsver moeidheid: Dan komt er soms ook de verstrooidheid bij. Dat gebeurde deze week. We telefoneerden naar de ken nis van vereniging om te vragen over de resultaten van de vergadering. De kennis deed niet verbaasd, hij vroeg slechts naar de datum die we hem trou kennis deed niet verbaasd, hij vroeg slechts naar de datum die we hem trouw vertelden. „Nou, dan" zei hij, toen snapten we het al. ,£orry, het zal de vakantie zijn" hebben we ge zegd „we bellen nu dinsdagmorgen wel op". Het is «en facetje van een periodieke belevenis, die wel bij meer medemensen bezoek aflegt. HET alarmbelletje rinkelt als er her halingen van de verstrooidheid zich gaan voordoen. Zo stonden we ook op dinsdagmorgen plots voor een ge sloten huisdeur. We meenden dat we onze sleutels verloren hadden. Dat zou dus een contact met de poïitie worden, ook al zou de politietaak een hulpvaar dige dienen te zijn. Voor alle zeker heid zijn we teruggegaan naar huis waar natuurliuk juist op dat moment iedereen was weggegaan. We hebben gepoogd het raam op te tillen. Dat ging bijna, dus net niet. Toen hebben we nog eens door het raam gekeken. NA INTENSIEF speuren ontdekten w tot onze vreugde de niet verloren, maar vergeten sleutels. Het werd toen evenwel een kunst de eigendommen te rug te behalen. Rechts was de buur vrouw niet thuis, links was de buur vrouw niet thuis, misschien allemaal aan vakantie toe". De buurvrouw van het benedenhuis twee panden verderop was wel. Inderdaad ze had gezien dat de hele familie hei huis had verlaten. Inderdaad ze wilde ons wel even de doorgang door haar huis verlenen, en inderdaad geloofde ze wel dat wij over de hekken zouden kunnen klimmen in de tuinen achter de woningen. Keuze uit vier nieuwe modellen in vele aantrek kelijke kleurencombina ties. Prijzen vanaf f 609.- Compleet dus olie accessoires «begrepen. Kom kijken en rijden bijs UNIQUE - SCHIEDAM afd. motoren St. Liduinastraat 52, Tel. «4313 Betaling wordt desgewenst In overleg geregeid. UITERAARD hebben we de vriendelij ke buurvrouw uitvoerig bedankt want het is geen vreugde op straat te staan-in de zekerheid de binding met het huis te zijn kwijt geraakt. Het was daarna een kwestie van tijd meen den we ook al gaat het klimmen over hekken na de puberperiode heel moei zaam. Achter het huis gekomen ont stond de nieuwe teleurstellig. Ook daar waren de deuren gesloten. Toen heb ben we tenslotte al even moeizaam de keukendeur geforceerd. Met vreugde, maar ook wat gramschap hebben we het hernieuwde contact met onze sleu tels begroet. Soms veroorzaakt de mens zich de meeste lastgelukkig dat men dan nog kan menen dat de vakantie de oplossing kan brengen voor de periodieke vermoeienis. (Van onze correspondent) Dinsdagmiddag is een bestelwagen van de N.V. Hees' en Co., bestuurd door de 25-jarige C. Quak uit Maassluis tus sen Maassluis en Vlaardingen, vermoe delijk tengevolge van een lekke band uit de bocht gevlogen en enkele malen zij delings omgeslagen, alvorens de auto tussen de rijweg en het opgespoten ge deelte langs de Waterweg tot stilstand kwam. De chauffeur en zijn 14-jarig broertje Karei en de even oude Matti van der Snoek, die eveneens in de wagen zaten, werden allen er uit geslingerd. Een pas serende automobilist waarschuwde de politie. Dokter Collet verleende de eer ste hulp en liet de drie slachtoffers per ambulance naar het algemeen zieken huis te Vlaardingen overbrengen. De be stuurder bleek vrij ernstige inwendige kneuzingen aan rug en hals te hebben opgelopen. Hij is ter verpleging opge nomen. De twee jongens, die wonden aan hoofd, benen en handen opliepen, konden na behandeling in het zieken huis naar hun ouderlijke woningen te Maassluis worden overgebracht. De bestelauto werd zwaar beschadigd en moest later op de middag worden weggesleept. volksfeesten, die immer een sfeervol lan delijk karakter hebben, de intimiteit en recreatiemogelijkheden van Kethel In het nauw brengen. Het programma van de oranjefeesten die de Oranjevereniging Wilhelmina vol gende week op het terrein van Rip ach ter de Koekoekslaan organiseert luidt als volgt: Donderdagavond 20 juli opening van de feesten. Dan treden radio- en televisie- artisten op, als Annie de Reuver. André Meurs. De Spelbrekers, Koos Vermeu len. Vrijdagmorgen wordt de traditio nele optocht gehouden. Versierde wa gens van bedrijven, versierde fietsen, dan karretjes en tilburies vertrekken om 9 uur vanaf de Meeuwensingel om door Kethel, Schiedam weer naar Kethel te rijden. Op het feestterrein wordt 's middags een gedeelte van de volksspelen ais ringsteken e.d. afgewerkt, 's Avonds zal een ponyclub uit Waddinxveen een demonstratie geven. Zaterdagmiddag zijn er weer volksspelen en 's avonds verzorgen muziekvereni gingen een concert. Daarna worden de feesten besloten met een vuurwerk. Op het feestterrein staan gedurende de drie dagen tal van attracties. Bij koninklijk besluit van 24 juni 1961 werd aan de heer P. K. Notenboom, Van Esveldstraat 14b te Schiedam dc bron zen eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau toegekend wegens langdurige en trouwe dienst. De heer Notenboom zal na een meer dan 48-jarig dienstverband bij de fa. W. Hasekamp Co te Schiedam dit bedrijf verlaten. In een daartoe belegde bijeenkomst hef et burgemeester mr. J. W. Peek het ere-teken uitgereikt. (Van een onzer verslaggevers) Het kleine Sociaal Adviesbureau voor Gezinsmoeilijkheden heeft in I960 veel werk verzet in Schiedam. Dat staat te lezen in het jaarverslag van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken I960 van Schiedam. Na enige mutaties in de personeelsbezetting werkten in I960 een sociaal werkster en drie gezinsverzorgsters in het bureau. Iedere dinsdag en vrijdagmorgen zijn de spreekuren gehouden, die door 2885 personen werden bezocht. Vrijwillig kwamen 596 personen en na een oproep zijn 2289 stadgenoten in het bureau ver schenen. Bij a-sociale gezinnen werden 26 bezoeken, in zwak-sociale gezinnen 139 en en om andere redenen 1050 huisbezoeken gebracht. De gezinsverzorgsters hebben werk ver richt in acht zwak sociale gezinnen en in dertig gezinnen om andere redenen. Zij waren daar in totaal gedurende 44 hele en 280 halve dagen werkzaam. In vier a-sociale gezinnen werd alleen huisbezoek toegestaan. Van de douche werd 253 maai gebruik gemaakt Het personeel verleende zestienmaal bege leiding naar ziekenhuis, rechtbank e.d. Het verslag vermeldt: „Hulp werd ver leend aan bejaarden en alleenstaande hulpbehoevenden voor wie geen plaats was in een inrichting en die zo tot hun genoegen in eigen omgeving konden verblijven. Het aantal uitgebrachte rapporten be droeg 136. Van andere diensten werden 6 rapporten ontvangen. De gezinsmoei lijkheden bestonden veelal uit afbeta lingsschulden. Met medewerking van de gezinsverzorgsters kon vele malen een regeling getroffen worden met de schuldeisers. De contacten met doktoren, specialisten, politie. Rechtbank, ziekenhuizen, ker kelijke instellingen, Raad van Kinder bescherming, enz. waren ook dit jaar weer voortreffelijk." De officier van justitie bij de recht bank te Rotterdam heeft tegen de 24- jarige tweelingbroers C. en E. D., van beroep resp. zakkenstopper en zakken- sorteerder, een jaar en drie maanden gevangenisstraf met aftrek geëist we gens het plegen van ongeveer twintig diefstallen, waarvan het O.M. er vier en vijf ten laste had gelegd. Verdachten bekenden volledig. Zij zouden zich hoofdzakelijk hebben toegelegd op artikelen uit radtozaken. De een zou steeds met de verkoper hebben onderhandeld, terwijl de ander dat nam wat van zijn gading was. Bij een oom, de 39-jarige brander Ch, D. D., zouden verdachten een afzet gebied hebben gevonden voor hun goe deren. Tegen deze verdachte eiste het O.M. twee maanden gevangenisstraf. Verdachte C. D. zou hebben gehan deld onder druk van schulden. j De raadsvrouw van de broers, mejuf-1 frouw mr. N. M. Traas, bepleitte voor haar cliënten een gecombineerde straf. Op 21 juli zal de rechtbank uitspraak doen. Na hun overweldigen 1 succes in het Théatre des Nations in Parijs in 1960, het jaar van de onafhankelijkheidsver klaring van hun land. Senegal en dade lijk na beëindiging van hun grote tour nee die nu door Engeland wordt ge maakt, komt de „African Dance Com pany from Senegal" voor slechts korte tijd naar ons land, waar o.a. enige weken in de Stadsschouwburg te Amsterdam (van 27 juli tot en met 8 augustus 1961) zal worden opgetreden. Ook Rotterdam staat deze grote verrassing te wachten, want dan zal de nu al beroemde neger show van donderdag, 10 augustus t/m maandag, 14 augustus worden gegeven in de Rotterdamse Schouwburg. De African Dance Company werd ge sticht door Maurice Senghor, een neef van de president van Senegal, ter gele genheid van de viering van de onafhan kelijkheidsverklaring van de Republiek Senegal (20 juli 1960). De groep be staat uit 40 kleurlingen, allen afkomstig uit Senegal: danseressen, dansers, zan gers, muzikanten enz. De muzikale begeleiding geschiedt op authentieke, inheemse muziekinstru menten. De kleui-rijke kostuums en de fantastische hoofdtooien zijn vervaar digd van hetzelfde prachtige materiaal, dat ook in het Nationale Tbeater te Da kar, de hoofdstad van Senegal, wordt gebruikt. Het geheel is een tintelend, wervelend feest vol kleuren en ritme. (Van een onzer verslaggevers) Het tamboers- en pijpercorps van de Schiedamse CJV „Harmonie" heeft de inschrijving van nieuwe leden weer opengesteld. Meisjes en jongens vanaf acht jaar kunnen toetreden. Meisjes van acht tot dertien jaar kunnen lid worden van Jong-Harmonie en meisjes van veertien jaar en ouder van Harmonie. Voor belde groepen meisjes geldt dat zij uitsluitend kunnen toetreden ais flui tisten. Jongens van acht tot veertien jaar kun nen lid worden van Jong Harmonie omdat zestien leden overgegaan zijn naar Harmenie. Deze jongens kunnen toetreden als tamboer, hoornblazer of fluitist, de jongens van acht tot tien jaar uitsluitend als fluitist. Jongens vanaf veertien jaar kunnen zich bij Harmonie aansluiten als tamboer of hoornblazer. Voor beide groepen jongensleerlingen zijn de repetities reeds begonnen. Die worden gehouden donderdagavond van 19 tot 20 uur in de school aan de Dwarsstraat 4. De repetities voor de meisjes beginnen weer in september. Het bestuur heeft een beroep op de le den gedaan in verband met een leden- werfactie. Men verwacht dat ieder lid een nieuw .id aanbrengt. Het bestuur vertrouwt er op dat vele jonge CJV- ers zullen toetreden en dat ouderen in CJV-verband het tamboer en pijper corps „Harmonie" zullen steunen. Het verbeteren van de uniformen en de aanschaf van instrumenten is zeer kost baar. De CJV verwacht niet dat al het benodigde geld zomaar zal binnenrol len. Men wil graag daarvoor werken en acties ondernemen maar men moet zich gesteund weten door een grote schare van meelevende en sympathi serende Schiedammers. Het contactadres van het tamboer- en pijpercorps „Harmonie" is L. A. Snik kers, De Wildestraat 15, Schiedam. (Van onze parlementsredaetie) Minister Beerman (justitie) heeft vanmiddag aan het begin van de Tweede-Kamervergadering medege deeld, dat de Duitser Rudolf Walter Arndt door de Nederlandse justitie aan Zwitserland zal worden uitgeleverd. „De uitlevering zal nog hedenmiddag ten uitvoer worden gelegd", zo kon digde de minister aan. Arnds uitlevering is door Zwitser- Aan het Nederlands Ballet dat in maart van dit jaar in het Theatre d'es sai te Parijs, tezamen met enige andere buitenlandse balletgroepen optrad' en land verzocht in verhand met verden- daar een aantal moderne Nederlandse i king van moord. Hoewel de arrondis- chorecgrafieën uitvoerde (Nachteiland-1 sementsrechtbank te Maastricht van Sonate - Ritme en klank.is door een onschuld van de Duitser overtuigd jury samengesteld uit Franse kunst critici de eerste prijs toegekend voor de beste presentatie. Bovendien prees men het gevarieerde artistieke gehalte van de groep. De prijs bestaande uit een vaas van Sèvres aardewerk, zal bin nenkort aan mevrouw Sonia Gadeel! worden overhandigd Aan Rudi van Dantzig, solist en cho reograaf bij het Nederlands Ballet, is de eerste prijs toegekend voor zijn cho reografie „Nadhteiland" Voorts is het Nederlands Ballet uitge nodigd om in het volgend seizoen aan verschillende manifestaties in Parijs deel te nemen. I Op het kruispunt Anton Heinsius- straatVan der Duinstraat te Ylaar. dingen botste mevrouw M. J. R. A.-N. uit Schiedam met een auto tegen een van rechts komende auto, bestuurd door J. E. uit Rotterdam. Zij verleen de geen voorrang. Beide auto's wer den zwaar beschadigd. Twaalf jaar geleden organiseerde Viaar dingen in zijn stadsparken een evene ment onder de naam „Droomland", dat zeer grote belangstelling ook vaa buiten Vlaardingen trok. Het Hof en het Oranjepark waren hiertoe geheel benut. Het geheim van de attractie die van dit „Droomland" uitging, was een verfijnde combinatie van uitgezoch te muziekweergave met toepassing van bijzondere lichtefecten in een fraaie parkaanleg. Nu komt er een nieuw „Droomland" tot stand in het kader van het 15e vakantie- bestedingsfeest. De serie vakantiefees ten is dus aan een lustrum toe en in verband daarmee heeft het Viaardingse gemeentebestuur zijn medewerking ver leend aan „Droomland", dat ditmaal de ondertitel „Meester-symfonie van licht, klank en kleu>-" draagt. Zaterdag 15 juli worden de vakantie- feesten in Vlaardingen gevarieerd program voor jeugd, maar ook voor volwassenen geopend. Dan gaat ook „Droomland" open. Men zal er thans nieuwe vindingen toegepast kunnen zien, nieuwe lichteffecten, nieuwe mu ziek en dat alles over een aanzienlijk groter gebied dan in 1949. „Droomland" duurt van zaterdag 15 juli tot en met zaterdag 12 augustus, met uitzondering van de zondagen. De poorten gaan elke avond om negen uur open. SCHIEDAM. Geboren: Alida d v J van Haren en J v der Struis; Angela M L d v B G Prins en H A Feijen; Sandra W d v S Krouwel en I H van Kluijve: Dilliaantje E d v L. Schollen en M IJpma. JUWÉLIER-HOR.LOGER EDEL5TEENKUNDIGE LIJNBAAN 92ROTTERDAM Op de kruising Mercuriusstraat 3e Industriestraat ,te Vlaardiogen reed de bromfietser K. A. uit Vlaardingen tegen een auto bestuurd door W. H. W. uit Vlaardingen, waaraan hij geen voorrang verleende. De bromfiets werd zwaar be schadigd. De auto liep lichte schade op- Op het kruispunt Rotterdamseweg - Van der Duinstraat in Vlaardingen bots te L. L, oud 55 jaar, uit Vlaardingen met een bromfiets tegen een auto be stuurd door A. van Y. uit Vlaardingen. Hij verleende geen voorrang. L. kwam bovenop de motorkap terecht en werd enkele meters meegesleurd. Desondanks werd hij vrijwel niet gewond. De brom mer werd echter beschadigd. De schade aan de auto viel nogal mee. Op de Koningin Wilhelminahaven in Vlaardingen verloor C. A. 19 jaar, wo neode'te Schiedam, rijdende op dé los- wal met een bromfiets, de uitlaatpijp van zijn bromfiets. Hij keek evea achterom en reed hierdoor tegen een tas - volle haringvaten op. C. A moest in de No- letstichting worden opgenomen. De brommer werd zwaar beschadigd. Speelweide Prins Bemhardlaan: Volks park, kinderspelen chr. gymn.ver. „DOK", 14 uur. A,.-f:/ Plantagepodium: Concert Gusto's Mu ziekvereniging (met drumband!, 20 uur. Dagblad „De Rotterdammer": Schie damse redactie teL 64154 (b.g.g..115588, toestel 51) alleen voor - redactie-aange legenheden. - - - Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 231 teL 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. tel. 115588).s Apotheken: Gouka, Groenelaan 127, tel. 68035. (Van een onzer verslaggevers) XfLAARDINGEN heeft op het ogen- blik een put midden in de stad. Een flinke sleuf die nog alsmaar lan ger wordt als gevolg van het wroeten van draglines. Vlaardingen bouwt een viaduct door zijn centrum. En Vlaar dingen doet dat snel. Nauwelijks een week geleden sloeg burgemeester mr. J. Heusdens de eerste paal voor dit werk bij de helling van de Hoogstraat naar het Liesveld. Nu telt men op die plaats al enkele tientallen paalkoppen. Anderhalf jaar is de bouwtijd van het eerste deel van het viaduct, waar aan men nu bezig is. Een lengte van ruim 140 en e.en breedte van 16 meter krijgt dat stuk weg dat zich straks van de Hoogstraat in de richting van het (toekomstige) Veerplein zal span nen. De sleuf die nu het Liesveld in tweeën hakt is bestemd voor de kel dermagazijnen van de dagwinkels die onder het viaduct zijn gepland. Het heiwerk trekt evenveel aan dacht van de Vlaardingers als voor heen het slopen van objecten als de Kuiperstraatkerk op deze zelfde plaats. Vlaardingen zal er nog ongeveer an derhalve maand van kunnen genieten. Want als men op deze wijze doorgaat zitten alle 10 meter lange betonpalen eind augustus in de grond. Daarna kart dan de N.V. Beton- en Aannemings maatschappij Koudijs metterdaad be ginnen het viaduct „uit de grond te stampen". Bij een botsing tussen twee personen auto's, die vanmorgen gebeurde op de kruising Afrikaanderplein Johannes Brandstraat in Rotterdam-Zuid sloeg een van de wagens om. De auto werd aan de achterkant ge ramd, sloeg om en kwam op de linker zijkant terecht. De veertigjarige stempel- maker L. M. te Beest uit de Zuidpolder straat en zijn passagier klommen onge deerd via het rechter portier naar buiten. (Van een onzer verslaggevers) Tal van de beste wielrenners in Nederland hebben te kennen gegeven belangstelling te hebben voor deel name aan de Ronde van Schiedam op zaterdag 5 augustus. I'eter Post, Daan de Groot, Coen Niesten, Sijthoff. Steenvoorden e.a. behoren reeds tot degenen, die een contract voor deze ronde hebben afgesloten. Het is daar om jammer dat de organisatoren nog niet voldoende medewerking hebben verkregen van het Schiedamse be drijfsleven omdat bij voldoende prij- zenmatcriaal de ronde op het voortref felijke parcours aan de Vlaardinger- dijk-Honnerlege Grethelaan zou kun nen worden gehouden. dergelijk mooi parcours met hoogte verschillen meer tot haar recht. De rennersclub „Schiedam" verwacht dat een „profronde" rond dat parcours zelfs vele tienduizenden bezoekers zal trekken. Het is dan echter nodig dat er meer kapitaal voor de prijzen beschikbaar is en daarom hoopt organisator H. Breur. Van Karnebeekstraat 54, tele foon 65201, dat op korte termijn enkele Schiedamse bedrijven nog financiële steun zullen willen verlenen aan dit vakantie-evenement dat kan uitgroeien tot een hoogtepunt in de feesten van de Schiedamse Gemeenschap. Tot de wielrenners die op vijf augus tus naar Schiedam komen behoren wie- Iergroten die nog mimtfter op Schiedams Ongetwijfeld komt een strijd op een gebied aan wedstrijden hebben deelge nomen. Naast enkele buitenlanders is daar in de eerste plaats de beroemde ploegmaat van Rik van Looy de baan- kampioen, achtervolger, stayer Peter Pos die in 1959. I960, 1961 kampioen van Nederland werd en die in 1960 de ronde van Nederland won. Dan komt Daan de Groot naar Schiedam, hij is eveneens een befaamd achtervolger tweede tn 1960 en 1961 by de Neder landse kampioenschappen), zesde in ronde van Nederland 1961. Geurt Pos behaalde dit jaar de tiende plaats in de Ronde van Nederland. Coen Niesten was ook in de Ronde van Nederland, een van de rebellen. Henny Marinus werd baankampioen in 1959. Piet van As excel leerde in Aerdenburg, Sluiskil, Leende, Axel, Terneuzen, Elsloo en andere plaat sen. Jan Hofland, derde in de ronde van Schiedam 1954 werd twintigste in de profronde van Hoensbroek 1961. Manus Brinkman is de bekende tt» sterke Rotterdamse renner met vele successen. Frans Stevens, Arie Jonge- jan. Kees Lute, Theo Sijthoff, H. van Bastelaar, Piet van Steenvoorden be vinden zich steeds bij de voorsten in belangrijke wedstrijden, Ab van Eg- mond moest slechts Rik van Steen bergen ,$oor zich laten in de Acht van Chaairp-hij deed mee aan de Rondes van Spanje, Zwitserland en Vlaande ren Noppie Koch Is bekend als favo riet bij de kampioenschappen stayeren. Werner Swaneveld werd derde in de Ronde van Tunesië. Joop van der Put ten behaalt ieder jaar een tiental over winingen. Al deze' wielercracks hebben deelname aan de Ronde van Schiedam contractueel toegezegd. Er zullen nog meer wieier- groten worden ingeschreven voor deze wedstrijd, die daardoor ongetwijfeld van grout formaat zal worden. Om zijn doel te bereiken heeft P. het kind zo 'dicht met de voorkant van haar lichaam bij een brandende ka chel gezet, waardoor zij tot in de tweede graad een brandwond op haar buikje opliep. De kleren, dié. zij die middag droeg, vertoonden geen enkel spoor van verbranding. P. ontkende opzettelijk het lichaam van het kind te hebben ontbloot. Het psychiatrisch rapport schetste ver dachte als verminderd toerekenings vatbaar en adviseerde een langduri ge gevangenisstraf en voorwaardelijke terbeschikkingstelling van de rége- ring. P. ontkende de handen van het kmd bij een vorige gelegenheid tegen de brandende kachel te hebben ge drukt. Hij zou dit bijde politie heb ben toegegeven „om er af te zijn' De officier van justitie zei van wrevel walging en afkeer vervuld te zijn bij* deze zaak. Hij betreurde het, dat dit misdrijf, niet adequaat met een lijf straf zal kunnen worden gevonnisd. „Waar zijn de stokslagen en het hete ijzer! riep hij uit. 'y;„ De president van de rechtbank her- naaide de eis voor v rdaehte. Deze antwoordde daarop: „Dat's goed mé- daan' bleef hij: onaange- De raadsman, mr. K. W. Brevet, acht te de misdadige opzet twijfelachtig Naar zijn mening is P. voor alles dom en onbedachtzaam opgetreden. „Hij heeft geen berouw, want hij beseft niet wat hij heeft gedaan", aldus dé raads man. Op grond van een en ander be pleitte mr. Brevet een lichtere straf. De uitspraak volgt op 21 juli. sia'er. slaapkamers moderne divans aup rig-hazei-rawi enz. 'M WONINGiNRICHTING BROERSVESr 64-44

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1