,Chr. Technische School' levert eerste geslaagden Wandelmars, spel, optocht, film, parades, concours Na acht glazen champagne door de Maastunnel Geslaagden CTS krijgen fraai boekwerkje mee P. COOLS ZN N.V. t Bouwrijpmaken terrein in Kethel vergt f 360.000 Mijlpaal: Nu eerst ..goed volwassen' Korap „®rspohos 98.- 1*8.- Belangstelling voor nog jong instituut is stijgende Grepen uit vakantieprogram (2) Ns „Een heel bijsonder vonnis" P. J. Stam schreef ,?Het MORGEN begint de OPRUIMING BETERE FABRIKATEN Voorstellen aan gemeenteraad Regen spelbreker in Sportweek Rozenburg Spaarbank boekte verlies in juni 5 t r Opruiming DE ROTTERDAMMER PAGTNA 4 VRIJDAG 14JUU 1961 k wa I i t eit* koopje* „24419EK9" DEKENS §h PIN IPS mnKMATpASSiN m wsmnmm* smmmmmm ff# PIASTIC MVMMffVIfCt MATtMSSÏÏM MUMA KWALtTKtT 9XP09T PAPTIJ •EKLEUKPS MOITONPEKENS SP9TK**PJt d» ag mnOH, TW*tSM*A ff# smimt DSKPSKENS SPKëtSN KUS SUêPMKKEN SS9T ***TIM* m*n juweeltje" „ZAAL9SH9" jnn*nA*f P'AUTOMNf wvffff **mm se**tM*u9*n *988*9* 9." rmtmw §ms- ima** auttus ♦5, te ■tttirkR Tthfeto 11413.44 S>*»r~ DENK AAN POLIO! Applausje Fotowedstrijd hij nDroomland IV Cl Cl vu CXJLs AFWIJZING WEL JUIST ANDER VERMAAK van Winkelcentrum Binnenweg 57 Rotterdam WAT DAN Zaterdagmorgen en 9 oor be gint de verkoop van deze mo derne demo- naald pasaplafes. voor Zondags of door de week. tedSverse otti puttftfftttft» urn t 'anduag en dagelijks Burgerlijke stand SAr J M f: H B VertMtusy Met een ernatig» hoofdwond «n een hersenachudding werd rij naar lupBw» wegriekenhuis overgebracht,"- r op bet stilatun- (Ad»e«entie) bij *aiv«r wallen m«l «hevnëeiéifeutjej normal* «n bijtendera matan wan baby- tot ltf«.jumo*u< dtltant ••'Slaag dtMtmid atrtfct (d**c atafttm iatt smoazt/if) ZUIVIK LATKX t peet. OvartrokkM ntat damast aanu da da*. alt da fcollaktl* (aan 1Mb NO ca». f"£. iraarraa dazsias vervagen kaarlgk warm aa Rekt fffffff *01tTt** saber wolto» gafcrottée mm aatewxliiSafi band I aarachUlaoda Ueuraa 1 part. ia originate doei vaaPIJO m S7*° antra «wacvanlAOxTIOcm wMUOaa Stevig gerote* gwsroaa 1 yacaaaaa tf»*® aan. anx. aai. Cteuu aaabtedlitgnn igi «II* va» prima kniitait a* bep-arkt laaarbaar. (Van een onzer verolaggererz) Het wm gisteren een grote dag voor de CbriateUjke Technische School voor Schiedam en Omstreken. Voor bet eerst rijn diploma's uiige- reikt en bet was heei goed merk baar aan steer en redevoeringen dal de schoot eerst na als „goed volwas sen te hese boa wen is. oe directeur van de school liet dit sa. uitkomen door te vertellen wat de belangrijke dagen *U geweest ia de geschiede* nis van de school, ia 1557 werd de eerste paal gestagen ia Nteuwlaad, op I september 1X1 kwamen de ja» gens In geboaw Christelijk Sociale Belangen bijeen voor de eerste ken aismaking. Toen ia het werh te de onde BLO-schsoi aan de Baan begon nes. Op M angnstns 1»9 werd de nhrawe school geopend en as aijn er dan de eerste geslaagden van de driejarige cursus. De beiazigsteiticg voor deze nieuwe fcbooj is steeds stijgende. Werd la 1938 begonnen in vier kleine klasjes, deern» werd het tien klassen, toen vijftien en bij de aanvang van de nieuwe cursus wordt begonnen met negentien klassen. Het aantal perso- nelsieden is dan gestegen tot veertig. De voorzitter van het schoolbestuur de heer J Pieterman heeft donderdag avond ia de kantine van de schooi de afscheidsbijeenkomst geopend. Hij merk. te op dat het feest is voor de jongens, voor de school maar ook voor de ouders. Het ts een voldoening om met een goed getuigschrift naar huis te kunnen gain. De grondslag van de school is toch Gods Woord gewest en daarom tijm we, verheugd aldus de heer Pieterman, die steide dat „at die Jaren do jongens met de Bijbel hebben mogen leren. Wij ho pen dat de woorden in hun harten zijn doorgedrongen." haar aanleiding van Mattheus 7 vers 24—27 merkte de heer Pieter» man op dat we allen iets tot een goed «inde hebben te brengen. Ieder gaat Jijn eigen weg. er zuilen nog moei lijkheden komen, maar het geleerde op de school zal de basis zijn voor het verwerven van een goede plaats in de maatschappij. -JJf'et J.e oog hoe we samenkwamen in Christelijk Sociale Belangen, hoe ge* sedig he: was m de oude SCO-school aan de Baan die niemand km einden, jongens?" vroeg directeur H. van der waal „Het was moeilijk in het begin maar ook gezellig. We moesten over de oanken schuiven om bij het tekenwerk van de leerlingen ie kunnen komen. Toen die vreugde voile bijeenkomst op AL i» er op het gebied van de potio-bestrijdir.g grote vooruit gang ge-brokt, toch zijn er nog zo- velen. die onder de gevolgen van deze ziekte gebukt gaan. Zij, die gezond van lijf en leden zijn. heb ben de verplichting hun grote dankbaarheid tot uitdrukking te brengen door zich het lot van de polio-patiënten aan te trekken. Laten wij daarom te zamen onze schouders eronder zetten door a s. zaterdag een royale gift ie depo neren in de bussen van het Prinses Beatrix Pnliofonds. De burgemeester van Vlaerdirtgen J. Heasdens 2d augustus 1959. de school was gereed gekomen, jullie hebben helpen verhui- een. Ml is bet du zover dat jongens met getuigschriften de school gaan ver laten. Drk timmerlieden gaan zelfs naar de ITS. dat to vu zestien leerlingen twintig procent, een maal resultaat, jam- mer dat van de metaal slechts twee jongens naar de CTS gaan. De heer Van der Waal gaf de raad vooral te luisteren naar ouderen, met eigenwijs te zijn. Hij meende dat ook t de jeugd eerlijk voor haar mening mag uitkomen, zich het Evangelie niet behoeft te schamen. Hij merkte np dat het verworven diploma het begin moet zijn. het dient het begin van een goede grondslag voor de verdere bouw asn een positie in het leven te zijn. I-JET tnomcju. waarop het eerste diploma ran de Schiedamse Chr. technische School in handen van een leerfing belandde. Daarna kwamen de jongens een voor een op het podium waar zij bij het schoolbestuur de belangrijke getuig schriften e.d konden tekenen en waar bij zij hartelijk zijn toegesproken door de bestuursleden de heren J. Pieterman. P. C. van der Jagt. X. Koren, P. J. Stam en A_ Dijkshoorn. Startten van Bljnsbergea kroeg een •pedaal applaus. hij ls de enige jongen dl* la overgebleven van het groepje dat veer de bouw van de school als twaalf jarige de eerste paal beeft mogen slaan. Ook Dirk van der Herren kreeg de aandacht, bij was speciaal van vakan- (Van een onzer verslaggevers*. ..Droomland I" in Vlaardlngen in !'Mi een groot succes was de aanlft- din l tot de oprichting der Amateur- Fotorrafenvereiiigirig „Vlaai-dingen" nu een bloeiende organisatie. Daarom was het ee i aantrekkelijk idee ter gelegen heid van ..Droomland IP opnieuw een wedstrijd voor amateur-fotografen te houder, Ket comité „Jeugdvakanti*- vreugd" organiseert deze wedstrijd In samenwerking met de AFV-„Vlaardln- g en." H't onderwerp van d'\ concours is na tuurlijk „Droomland" - en zo ls ook de gehele wedstrijd getiftirï. Alleen ama teurs kunnen deelnemen aan de wed strijd. die van 15 juli tot en met 15 sep tember duurt. Er zijn drie groepen: zwart-wit tot en met lf> i sar. rwart-wtt, alle overige amateurs, kleurendia's. Voor elk van die groepen zijn drie prijzen- een eerste van 40. een tweede van 30 en een derde vin 20. in de vorm van waardebonnen te besteden voor fotografisch materiaal. De beste opname van de wedstrijd wordt bekroond met een Plaquette van het gemeente bestuur. De beste dia za! de maker een penning van de Vlaardingse Gemeen schap opleveren. De jury bestaat uit leden van de foto vereniging. Men moet uiterïrk 15 september inzenden bij een der Vlaardingse fotuhandelaren. De nieuwe militaire heersers vsn Zuid-Korea hebben nieuwe beschuldigin gen geuit tegen de afgezette premier Chang do-Young. Hij zou een omkoop- som van drie miljoen hwan (ongeveer 8.300) hebben aangenomen van elek triciteitsbedrijven. (Van een onser verslaggevers) Voor de tweede maal nog even een «U het vluchtige greep in de .reelts van evenementen, die Vlaardin- •gen In de komende twee weken te wachten staat Als eerste hoogtepunt van de tweede week valt te noemen de „Jeugd-Vakantie-Wandelmars". die /idlnsdag 25 Juli om 14.15 uur start op het llollandtaanterreln (Park Nieuw riant en daar ook eindigt. Dit sportieve gebeuren is bestemd voor groepen en individuelen. Wie de tocht volbrengt krijgt de „Droomlsuid- medaile". Er is ook nogal film in het program op. genomen. Zo zijn er maandag 24 jall in de Stadsgehoorzaal 153.30 en 15.30 uur! twee voorstellingen voor de jeugd, waarin de hoofdfilm is „Drie jongens en een hond". En dinsdag is er in hetzelfde gebouw een voorstelling (20 uur. alle leeftijdent van de rol prent „The mouse that roared" (De muis die brulde), een Britse parodie op de politiek. Woensdag tf jall om 10 uur beginnen op de speelweide in het Oranjepark de kinderspelen (voor jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar). Die dag is er op nieuw een hoogtepunt: de Drootnland- Lacupionoptocht, die om 21 uur ver trekt vanaf het feestterrein aan de Broekweg «n eindigt op de Oosthaven- kade. Aan dit evenement werken vele muziekkorpsen mee, evenals naar men hoopt duizenden kinderen. Donderdag 27 juli om 11 uur is er in Stadsgehoorzaal weer een speciale jeugdvoorstelling. „De Jeugdspelers" van Carta Flink brepgen dan „De avonturen van professor Prtkkebeen" en „Wlmpie Wakker". Die dag is er (om 20 uur beginnend) de tweede „Pa rade der Amateurs", die als ondertitel draagt „Parade der teenagers". Ook vrQdag CS juli komt de jeugd aan haar trek. Dan rijn er weer drie pop penkastvoorstellingen met een ander programma namelijk achtereenvol gens op het plein Tolleruwtraat, de WlUem Beufcelszooïistraat (bh de Nieuwe kerk) en de Meidoornstraat (9.43, 1.15 en 15.30 uur(. Zaterdag £9 Juli wordt het programma besloten- Twee grote evenementen die dag: om 15.15 uur begint de „Feest parade van versierde fietsen" op het parkeerterrein van de Reinigingsdienst aan de Hoflaan. Er is een wedstrijd aan deze p.rade verbonden, voor de mooiste versiering. Jongens en meisjes vanaf 10 jaar kunnen deelnemen. De stoet treedt aan war de Jury om 14,15 uur en vertrekt voor een rit door de stad om 15.15 uur. Om 18 uur zaterdag 29 jnH. net „Con cours d'elegance voor auto's, scooters en motoren" op de Broekweg bij het Kolpabad. Voor het mooiste rijden voor de beste presentatie van materi aal en voor de meest verzorgde en vlotste kleding worden prijzen uitge loofd. Tenslotte zijn er allerlei vaste evene menten en attracties, die so na en dan terugkeren: Van de vaste attracties Is „Droomland" de belangrijkste. Voorts zijn er bus- en boottochten, kao het stadhuis worden bezichtigd, zijn er schietwedstrijden van de SV „Wilhel- mlna", kan men door de volkstuinen wandelen, zich laten wegen fa» de „Stadswaag" (vleeshal) en rondvaar ten over Vlaardingse Vaart en Vlieten maken. Advertentie DE Schiedamse jeugd heeft het in middels toet semonwti, het Schie damse gemeentebestuur kan niet goedkeuren dat er tenten worden op geslagen op de grasgazons tussen de woningen in Nieuw land. Wel heeft het lid van de gemeenteraadde heer H, Komfeld, nog gepoogd door middei pan vragen aan B. en W, een wijziging of een verzachting van het verbod te krijgenmaar het gemeen tebestuur heeft gemeend afwijzend te moeten beschikken. We fciunnen niet aan de indruk ontkomen dat de ge makkelijkste weg is gekozen. Het plaatsen van tenten op de praspazems sou zoveel schade berokkenen aan de maaimachines. omdat stokken, ste nen en self* ijzeren pennen t» de bo dem achterblijven. 3. en W. hebben de heer Komfeld medegedeeld dat na de invoering van het verbod geen reparatie* aan maaimachinet meer nodig waren, dat er ook geen spijkert meer in de bomen rijn ge slagen en dat er minder stenen zijn geruimd. 15 dat nu teel geheel juist, vragen wij ons af. Dat verbod tot plaatsen pan tentjes is in mei ingevoerd. Het wij one af. Dat verbod tot plaat- Het werd aan de Schiedammers ken baar gemaakt door middel van me dedelingen in de dagbladen. Zou de jeugd nu ineens abrupt zijn gestaakt met het plaatsen van tenten? Dat betwijfelen we, vooral omdat er niet direfct een contrdle op het nieuwe verbod is gehouden. We vermoeden dat hier sprake is ran een complex'er het boek van factoren en dan wordt het onjuist} koms tie nlt V«MthdMs nam de «fcekeMs- avortd gekomen. Drie leerlingen hebben de directeur, de leraren en het sctHwt- bestsnr dank gezegd. Voor directeur en leraren waren er geschenkjes, o.a. een schilderij voor de leraarskamer. Het l.d van het schoolbestuur, de heer P. C. van der Jag:, heeft de twee bes te leerlingen toesesproken. Hij gal de timmerman J. Korpershoek het boek Technische gegevens" van Stam. Voor Arie Sonne veld. metaalbewerker, was De bouwers van de toe- (Van «en onser verslaggevers) Asn het slot van de afscheidsbij eenkomst van de Christelijke Tech nische Schoei voor Schiedam en Om- stroken ls donderdagavond een mooi Initiatief ten uitvoer gebracht. Aan aita teerlingen van dese school 15 een beek werkje „Het Kompas" geschre ven door de heer P. J- Stam uitge reikt. In dit hoekje wordt in een twaalftal pagina's, verlucht met fo to's van de CTS, uiteengezet watde betekenis is van do Christelijk# Technische School. om de eventuele verkeerde gevolg trekkingen als bewijsmateriaal te gaan gebruiken. Het is namelijk heei goed mogelijk dat de kinderen na dej mededeling in de dagbladen zelf rijn overgegaan tot het verwijderen van de «alen pennen, de «enen en de l stokken. Ook hebben misschien dt\ volwassenen meer toezicht uitge- oef end. Dan is hei uiteraard zo dat de' jeugd tijdens de hitte in juni vrijwel dagelijks in Bad Croenoord verbleef. JUIST de kinderen die tenten bou tven, behoren tot de meest zwem- lustigen. Dat zijn namelijk de kinde ren van tien tot veertien jaar. die ook tijd in grote groepen naar Bad Groen- oord gaan. Zodra het weer onge schikt is gaan zij uitzien naar een De heer Vsr der Jagt hoopte dat de jongecs a hun verdere leven nog veel aandacht aan boeken zullen schen ken omdat boeken schatten van wijs heid bevatten. Namens alle ouders hroft de heer Schouten een dank woord gesproken. J>it ia een heel bijzonder vonnis"", zei de pUatsvcrvanprnde politierechter mr. S. H. Sieperda tegen e»m grosnitnparteur uit Doorn (kantoor te Rotterdam), die op 19 mei is de- Maastunnel onder in vloed van acht glazen champagne (pro- milage bij bloedproef 1,75> is een file terechtkwam en niet tijdig zijn wagen tot stilstand kon brengen. Verdacht* liet rijn auto zogenaamd vrij «aan. waardoor- het voertnig achter uit gleed tegen de volgende a uit de file. Drie weken voorwaardelijke ge vangenisstraf en een jaar ontzegging van de rijbevoegdheid luidde bet vonnis. Inderdaad heel bijzonder, wanneer zoen dggt dat in Rotterdam aBe „dronken'" ijders. (de kwalificatie is van de politie rechter mr. A. Keinsius) on' een week gevangenisstraf n- krijgt. Op deze «wel wordt soms alleen een uitzondering gemaakt wan neer bet een buitenlander betreft. De verdachte ia de» zaak bad beigwe- ktogen gevoerd met zakenrelaties, maar in de loop van de dag de behartiging van de reihting Maasdam, waar hij nou over- nachten. „Verdachte heeft gemeend zelf nog wei te kuna enrijden", zei. de officier van jus titie. „Maar ook dat ia een gevolg van het alcoholgebruik." D* officier verwee' verdacht ro weinig veraatwoordeUlkheids- gevoel te hebben gehad. ..Iemand die met zakenrelaties aan- een diner aanzit «n alcobot gebruikt, moet «xtra voorriebtij zijn. Er «tel toch taxi's", was het oordee vw de officier» Het O.M. eiste tien dagen gevangenis straf en vet maanden ontzegging van de zijn belangen aan rijn soon overgedragen, „voor de gezelligheid" bleef hti echter bij het gezelschap en tegen half «tf 's avonds reed hij achter zijn zoon aan in (Advertentie) Witte Flats bl 38 7.9S Timlar Bivièra't tot m. 39 12J5 FLATS IN DIV. KLECBXN KINDERSCHOENEN tot m. 37 vorm oa» «raaïrerrr: „alc. In de mo derne tcijfc is niet veel vermaak mo gelijk voor deze kinderen. De gras gazons in de binnentuinen bieden de enige mogelijkheden. Wat er tot last te doenVoetballen en daardoor de kleine kinderen en moeders tot last rijn? Het beste to inderdaad het bent wen van tenlen e.d. omdat dit .kam peren" onder het oog van de ouders de minste moeilijkheden veroorzaakt. Te dikwijls veroorzaakt de jeugd in Nieuw land bij zwerftochten uit de ge zichtskring ran het ouderlijk huis moeilijkheden. Wij denken kier aan vernielingen die worden gepleegd in bouwerijen en bij de clubhuizen ato bijt), het gebouwtje in Spieringshoek, De machines gaan kapot en het ont breekt de plantsoenendienst aan de nodige mankracht. Dat is het motief voor het verbieden van een vermaak dat tot het potntlairste ran de zchool- jeugd met vakantie behoo't. WIJ stellen dat dit cerbod zeer rait te betreuren want u-at moet de Schiedamse jeugd van tien tot veer tien jaar nu in de komende vakantie- i treken gaan doen. behoudens het zwemmen in Grocnoord en deelnemen (Van een onser verslaggevers) Voor een bedrag van k 369.#04 wil de directeur van Gemeentewerken te Schie dam bet terrein tea Noorden van Kerk- taan. ten Oosten van Xoekeekslaan en ten Westen van Meeowensingel In Ke thel bouwrijp doen maken. B, en W. san Schiedam vragen de gemeenteraad het krediet beschikbaar te wUSen stel len. bij de opbouw van de cfiristeltjk-socia- le bewegin?". verantwoordelijkheid kunnen dragen, In „Het Kompas" gaat de heer Stam aandagtochten ten de. S.G.7 Er ts op eenvoudige wijze in op het veria- ten van de school door de jongens. Hij herinnert aan het werken in de school, de genoegens die er waren. Daarna vertelt hij wat de hogere waarden n het leven voor ons dienen te zijn. Hij merkt op dat het prettig is als b'j <k- kennismaking met het bedrijfsleren eerst in dj bednjfsschoot kan worden gewerkt. Hij stelt dat activiteit van belang is ia Damheer <?7am tweede voorzitter van het j hét teven. (Spreuken 19 4), Dé ton- .cÖKr hroftV bakjes donder-; gen. die te 1*1I M»«mond,.bted wo- dagsvond uitgereikt. Hij merkte op dat nen tien dageiltka schepen. Z>1 sullen er ia dsn lande geen school wordt aange-net ais dte schepen voor dienen te troffen die een dergelijk geschrift ter sargen dat si het goede kompas vs- intormatie voor de leerling kent.; De l^rStom vertelt dsn dat de Schiedam heeft de primeur. Bijbel het goede kompst te- Hij zet Do hoer Stam wees op de betekenis i uiteen wst de ervaringen la maat val» het sociale vraagstuk. Hij wilde I schappij m bedrijfsleven kunnen rijn. zich meer tot de ouders dan tot de HU merkt ten slotte op dat het dan van leerlingen richten dejr te wijzen op dit i belang to dat men heeft geleerd te we- facet vsn de maatschappij „Begin te ten dat er belangrijker dingen sijn dan doen wst God van ons vraagt", zei hij tot jongens en tot de ouder»! „werk me* opdat ook de jongeren een goede baan of een goed vakman schap omdat wij niet alleen bij brood leven, maar bij alle Woord van God. geen recreatie-mogelijkheid - in de groeiende wijk Nteuwland. Waarom wijst het gemeentebestuur nief enke- 0 Ie braakliggende gronden aan, die' wet geschikt rijn voor het bontven ran (ciilcn en finfren of waarom irordti met gesproken met de bewoners ra» de wijk? Misschien kari de wijkge- meenschap er 111 onderling overleg Schiedamse gras rt«Ts«*n de huizen in heei schoon olijft. Wij zijn errant# tttigd. dat er voldoende rofiea,"tenen f rullen rijn. die toelicht uni'en uitoefe nen. die ook wel het storende mate riaal urif'en verwijderen. Wii geloven oolc rf'it hef ern mooi stnnl'ie ran pe dagogie ro<< ri-in ah de ouders de kin- deren ronden feren riaf de grasveldies oereiniad moeten worden na gebruik. Oeraelttlr orerfea en d«re stnhtnwer- j hinc zou de aemeenschavs-in ovnr. Mrtofe'd bevorderen in de nieuwe n-l-fc. nog afgerien van hef feit dat rerba- '•*n nimmer de sfeer bevorderen. Voor de stichting sc Schiedam vragen B. en W. van dam aan de gemeenteraad een kre- 15.000 om de aanschaf van diet van 1 I alrotors en compressoren in cars" mogelijk te maken. .dental- B. en W. van Schiedam delen de ge meenteraad mee een aanbieding te hebben ontvangen tot het ieaen van een miljoen gulden tegen een rente van 4 procent. Dit bedrag saL wor den aangewend voor de financiering van kapiUalswerken In S«h5tdam.„B. en W. stellen voor dese aanMMby niet vermeld wordt wie deze ianbte ding doet) te aanvaarden. In de bestsufe briMWbg te Schie dam moeten een aantal watermeter» worden vervaagen. I), en W. verroc ken de gemeenteraad hienraer een krediet van 4.494 beschikbaar te villen ateiten. H er: ISM-hiedam >'111(11 dt gemeenteraad vmu aan de N.V :Ook zullen 240 electriciteitsmeters moe Sands ik Staal «e R 'tierdam een per cee! groifi. srnot 5000 m2. aan de; "S-Gravvluitttnweg m erfpacht te ge ven vr> Hc Verttging v.m een be-l drijf. Arm erfjirtch) zul worden betaald i (2.18 li- r m? i>rr jaar. ten worden vervangen. B. en W. vra gen hiervoor een bedrag van 17.400 beschikbaar te willen stellen. Acht honderd gasmeters zullen moeten wor den geplaatst omdat de oude meters onjuist registreren. Het benodigd» krediet is voor dit jaar 83.000. raadsman was het er mee eens dat zijn chftti iets heeft gedaan dat door de maatschappij niet kan worden ge tolereerd, maar hij vond, dat ieder geval op zichzelf moet worden beachmrwd. Mijn cliënt beeft een buschauffeur in dienst genomen om herhaling van het gebeozde te voorkomen, aldtó de raads man. Hij bepleitte een voorwaardelijke straf met een proeftijd. Verdachte, die ten laatste woerd bad, beriep zich op zijn positie als man. vader en grootvader. Denkend ais iedere andere verdachte aan de schan de dte er bij een onvoorwaardelijke vrij heidsstraf over hem zou komen, kon hij een snik nauwelijks bedwingen. Na die sefcanae is hem in tegenstelling tot ieder ander bespaard gebleven, tenzij de officier van justitie in hoger beroep gsat en het Hof in Den Haag anders be slist. De regen was donderdagavond spel breker in de Roxenburgse Sportweek. De handbalwedstrijd tussen.De> Schutters en Snelwiek moest worden afgelast. De demonstratus judo en Jiu jitsu moesten echter worden gehouden in het vereni gingsgebouw De Schans. De vele toeschouwers, de zaal vu tot de nok toe gevuld, hebben eerst gekeken naar demonstraties valbreken van leer lingen van Sportschool Henneveld uit Maassluis. De heer Henneveld speelde hierna een wedstrijd tegen acht van Is het nu beslist nodig om Uw dure paraplu te waar U vijftien gulden of meer voor betaalde, iedere dag mee te nemen Of hem In een halve storm of dagelijks bloot te stellen aan alle mogelijke beschadigingen in tram of bus! Wij kochten speciaal met dia gedacht* 1000 naald-parapluis* met stevige baleinen en mooie* moderne knop. Mat deze paraplules, keurig an solid* overtrekken hoeik U niec. zuinig om te springen,,, om: voor de vakantie maar n*«. m spreken! Want U kunt ze morgen kopen In 5 moderne tinten voor nog gian vier golden. De Spaarbank Vlaardingen, zo blijkt nlt de maandcijfers, boekte in juni een teruggang van het tegoed der spaarders - rti namelijk een totaal van /L28L44R31 en uitbetaald een totaal van 1.381.579,84. een ongun stig verschil van Het te^ ed was op 1 juni f 29,891856,4» en op juni 29.594.72S.13, zodat ds weg naar «en totaal van ƒ30 miljoen nog niet is feopend. Ér was in juni een totaal nm. ihteg- posten van 7254 en een totaal aan tc- rugbetalingsposten van 4416, algemeen totaal der posten 1870. Het aantal boek jes In omloop bedroeg op 1 juni 390011, «r werden in die miand 227 nieuwe boekjes uitgegeven en 130 boekjes m- 2«K>men, zodat het aantal steeg tot 39098. Wat het sehodspajren betreft, er werd voor een bedrag van ƒ6.868,45 aan spaarzegels verkocht Op Mi juni waren 1197 spa ar busjes fn omloop, bet geen een besnaard bedrag te aten gaf judoka's. Binnen vijf minuten had beer Henneveld overwonnen. Na een pauze volgde een wedstrijd tus sen het Maasriutoe team en een ploeg van Verolme Electra uit Maassluis De scheidsrechter, de heer V. <L Lee, had bet niet moeilijk want de jongens van de sportschool waren verreweg superieur over die van Verolme. De scheepsbou wers werden met 0—9 verslagen. De heren 3. Henneveld en H. J. van Vliet demonstreerden ook «ven het jiu jitsu. De heer Henneveld zegevierde over zijn gewapende tegenstander. Bij de prijsuitreiking zei de heer Henneveld dat waarschijnlijk nop in september van dit jaar in Rozenburg een judogroep rijn activiteiten zal beginnen. Vanavond wordt op het spopteid aan de Laan van Nieuw Rozenburg een kort- bslwedrtrijd gespeeld tams Excelsior w®»?01 uit Delft en Rotterdam-guid. Deze wed- ÏL j strijd begint om #.15 uur. JE w Op de Dr. W'iardl Beckmansingrl te Vtaardlngeu reed de 19-jarige jon- Injjcvuigf ;ir!ikvl 12 lid 2. vim de Wegennet uurdt ter openbare kenniaj gebracht, dat ter zemecnte-secrcta- rie v ,if Schiedam 1 afdeling ui gemene® zaken stadhuis i van 15 tot en me» 28 juli ter inzage van is gelegd hei; gen N', R. met een lesauto"tegen een besluit van de Staten der provincie lichtmaat. De auto en de lichtmast Zuid-Holland van I februari 1981, liepen zware schade op. goedgekeurd b!) Koninklijk bestuit var, 28 mei 1981. NV 27, tot het anttrek Doordat Z. F. uit Rotterdam op de ken aan het openbaar verkeer van I '"uis'na FioristaanBravhveg te een gedeelte van de Oude Dijk. welk g.-dcci'o is gelegen tussen de sr» >r wegoverrtang In de spoorlijn Schte, dam—Delft en de brug over de Pol- j derwatering, 1 Vlaardiugen met zijn auto geen voor rang verleende aan het verkeer op de Broekweg botsten drie auto's op elkaar. De schade viel gelukkig «rg mee. V-V-, p l v Z-vm* Z' f* t -• .- tA'. "«|4. ss*^r Ned. Frotestsaten Bood: Weststest, Or gelconcert Addie de Jong (Frans pro* grammoj, 30 uur. Iren*: Prinses Irene ULO. Ouderavond, 1» uur. Dagblad „De Rotterdammer": Schie dam*# redactie tel. 64154 (b.g.g. 113388. toestel 31) allee* veer r*daeU*4**g»- MffMIIMMI J. Troost. Aletdastrast 23, t*L 85451 (aileen vaar ktsdrtts, ad- tel. verteatlsa atemstemaaten b.g.g. t13588). Apatheke*: Goukt, Grocnaiaan 127, tel. 68033. SCh.ii.UAM. Gecrwrwd! C J Vteneodari SS jr en L Grootendorit 11 jr: G Lts X* Sr M A van Otterioo SS jr: W C M Goudriasui 15 Jr ei: D E H Verhasj 19 jr H J Moe ten 14 jr «n 7 L Srix-ite SC-jr; M Verkade J* ir en W C D.KotRnaa 15 jr: C G van dn Veldeh Jr en J Port jr; K Meliuuna 1 tn /,.M ^wehtra 13 Jr; H M J Koel «en jr en. M w Pootean Et ptn.3 vao 2?r S"8 23 Jr en J MC v*s» .Grootirsld ja Jr: P G F van G«en-i jr A C Bte- 3d Jr: B M Beett 30 Jr <m S.lt H fc C tk scbolte sa te en T van oer Stelt 21 - - - IJS van Jr en W an J C C A vOti ItU M VoOnrink 11 Jr. A Sen VU_Groatvtki tb Ff tr m 3 M Brasita »*jr enrold *1 Jr eo H M OUwmm - Werunulter 31 Jr ea C fans <»*r Tulja a Jr. vma .^•fertroewd; G v*n te Ree «jr en A von A M va» Geene n Jr ca - te; SAhiM Prit M jr; 3 TSvoaa 17 Jr 9* te; B Zaitecra 0 J* te; E Ssbri 84 te «DJ tokte te: A Brvoer IS jr en T Kernei A te jr *a L Meijer Mlr. W rootroJö 44 jr co A S Tettoaw fi jr Meer t» te. L ve» Dtjk j - Dufadmke M jn A de Poua 14 te en M A T jr; Jt van der VH« jr «n C J 2? Ktetiveiil 3B Jr *n M B Ktrsten te Jr; J B Heuer Jr *0 M J T Krcmdnkti so te: J p v«* MO 14 jr ea M V Oehatea: IbJwte K x v K R E Seiferi en M H v*a d*r Stoot: Joh*nna« A s t J A colUspon en C ttranyei Paul R M z V r J 5IICH.I» *n B W Timnwrmtn; usJt Sta.Vm ytoen; Chris- nSite'c B J OoBtrunK nöao dvOCFdi Orifftt tn U 3 t|Q' Xroff- WSJI-e ,De. zeventigjarige mevrouw C. dc JZo- ningin-Madera uit de IJsclubstraat te Rotterdam werd donderdagavond en de Bergweg bU de Noordsingel aangeredeü door «en roekeloze fietser. ZH kreez een ernstige hoofdwond, toen ab weru gegrepen door een wielrijder ogentaik. dat de vrouw tn een ae tram Viö ujtt n ««Ude sta:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1