Invalide zigzaggend in wagentje over straat 'es ton voor een nieuw iloeks recreatiegebied en verstoort spo Clir. Technische School Waarom is het publiek zo opdringerig, verzucht Charles J. Kemper RESULTATEN EUROMAST BOVEN VERWACHTING WAT WAAR NieuweDorus is kostelijk Troost zoekend in de drank.... Wijkraad toont zich dankbaar constant-beker Volkstuinders exposeren hun produkten Bootpassagiers, voor Engeland in De Hoek gestrand Alleen zwemmen in Schiedam Rudie krijgt reis door Rliönc-dal Middagpauzeconcert in Laurensterk Ongeluk in de Rijnhaven I Schip gestrand bij I Poortershaven GEEN BESLISSING Angst voor schande DE, 12 ZATERDAG 15 JULI 1961 horizon-faal uit een wereldhaven ïpgjsa»»ya DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 I Circus failliet ^Afwijzing Geslaagden Types Gewoon een vak Lolbroeken Kinderen Hét is nerveuzer Buitenland ts&pg&PSS? MP» (Van een onzer verslaggevers) Dorus is terug in Rotterdam. Maar niet de Dorus van de televisie. Ten minste: niet helemaal. Hij draagt nog, steeds zijn gelapte hoed. zijn rafelige! regenjasje, zijn haveloze broek en zijn' reusachtige snor. Maar zijn show is nieuw. Hij heeft nieuwe gabbers, die hem op zijn toernee door ons land vergezellen, De Rotterdamsche Schouwburg was vrijdagavond tijdens de première op en kele plaatsen na uitverkocht. Tom Man mens proberen te bereiken en te hel pen.... Toch zijn het er nog' altijd tc weinig. Ware dat niet zo. dan zou de invalide man die zich alleen kan voort bewegen in zijn in valide wagentje, niet - voor de politierechter hebben behoeven ders, alias Dorus, heeft zijn publiek, dat! ie verschijnen, omdat hij, zijn troost na de vorige shows hoge verwachtingen zoekend in de drank, onder invloed koesterde, met teleurgesteld. De van het Amsterdamse Waterloo- plem. weggesleepte spullen had Dorus deze keer thuisgelaten. In plaats daar van had hij een leuk decor ontworpen met oud-Hollandse huisjes en bomen. De kolder-praatjes zijn Dorus' groot ste kracht. Maar de ervaring heeft hem ook geleerd, dat hij daarmee zijn be zoekers niet een hele avond kan laten schateren van het lachen. Cor Martelly en zijn ..acterende honden", de Noten- balkers, Tineke van Leer. Marianne Berk en de T.V. Toptuners zorgden daarom voor een welkome afwisseling. Spectaculair was het slot van de Dorus-show, toen de drummerband van de kapel van de Haagse muziekvereni ging Klein maar dapper" speelde resp. in de zaal en op het - toneel verschenen om Tom Manders' poging Amsterdam en Rotterdam via Den Haag en de Scbe- vaningse pier nader tot elkaar te bren gen, muzikaal kracht bij te zetten. Zoveel instanties, zoveel verenigin-|door de verkoop'van tabaksartikelen. gen .en particulieren die de eenzame {dacht dat ik nog kon rijden", was ook van die drank in zijn wagentje over de weg zigzagde. Hij was een week eerder ook al opge roepen, maar niet verschenen. „Ik kon moeilijk komen". Maar de politierechter wilde de man toch graag zelf zien, vooral omdat het al de tweede keer was dat hij voor hetzelfde feit terecht moest staan. Om het hem te vergemakkelijken werd de zitting in de grote zaai geschorst en beneden, gelijkvloers in het gebouw in de kamer van een van de kinderrechters, voortgezet. Het invalidewagentje bleef buiten staan en onder de armen gesteund door twee vriendelijke politiemannen kwam de invalide binnen waar hem voor de tafel van de politierechter deze keer niet groen een stoel wachtte. De politierechter toonde veel begrip voor de moeilijke levensomstandigheden, waaronder deze verdachte gebukt gaat. ,.U hebt het niet zo gemakkelijk en om de eenzaamheid wat te verdrijven gaat u weieens naar café's? Ja. knikte de man. die een kleine bron van inkomsten heeft (Van onze correspondent) DE WIJKRAAD voor Hoek van Hol land heeft donderdag met dank aan B. en W. van Rotterdam kennis geno men van de plannen om in het terrein ten Noorden van de f.angeweg groen voorzieningen aan te brengen ter waar de van ƒ600.000. De voorzitter legde er de nadruk op dat het gebied op aan dringen van de wijkraad is bestemd vrtr recreatie. Vooral de Hoekse bevol king nit het Dorp zal hier voordeel hij krijgen. Het gebied staat bekend on der de naam „Roomseduin". Tevens kwam nu ter sprake het verzoek van de federatie van Hoek se .winkeliers om het tijdelijk cara vankamp aan de Langeweg te bestem men als blijvend caravankamp. De voorzitter zei daarover mei de fede ratie te hebben gesproken. De fede ratie blijkt volledig begrip te hebben voor de bezwaren die van de zijde der wjjkraad naar voren zijn gebracht tegen dat plan. Zo heeft het huidige kamp te weinig accomodatie. het ligt aan een drukke weg en naast de ge meentelijke begraafplaats. IOok werd in Ijet .begin van, de.- ver- ga dering dos gesproken over, de notu- jen vgn dftjvonge .vergadering.. De heer f Srwejt.tPvdA) zei'-dat men er juist voor was dat er een circus naar De Hoek §5 zou komen- De notulen vermeldden na- ISroelijfc het tegendeel, fes De voorzitter.' de heer B. Kleywegt, «antwoordde dat getracht'is met de di- f-èrectie van het circus contact te krij- '"Sgen. Later hoorde men dat het circus Iffaifliet was gegaan. Aan B. en W. is gHeehter gunstig geadviseerd. Is er een -SJander circus die dan van dezelfde naam :f gebruik maakt, dan kan dat de vergun ning krijgen. 1' Naar aanleiding van een vraag zet de voorzitter dat met de plantsoenen- f? dlenst reeds contact is opgenomen om ffhet plateau waarop de zomeravondcon- eerten worden gegeven, te vergroten. De heer D. Vermeulen (PvdA) sugge- i reerde de muziektent geheel af te bre- ken en midden in de vijver te hcrbou- ,|£wen, De mededeling van de wethouder i voor sport en recreatie over de stich- fjting van een zwembad aan de Tasman- fsweg ontlokte aan de heer Bots (KVP) iïde opmerking dat deze zaak in Rotter-. dam warm moet word en gehouden, g Het dagelijks bestuur van de wijk- 'ï.raad heeft afwijzend beschikt over een «O-verzoek van de heer Th. v. Biezen voor Seen standplaats en van de heer H. Kooks jSjvoor een rijdende winkel op de Kon. jpEmmaweg langs de Waterweg. p. Ook werd gesproken over het afwij- ijzen van de premieaanvraag voor de botiw van acht woningen aan de Plan- gci us straat Deze afwijzing laat echter v (Van een onzer redacteuren) II Het 1473 brt metende s.s. Marghen- fvta, afkomstig uit Beirouth (Libanon) is «gisteravond, oy weg naar zee, ter hoog- ||te van Poortershaven aan de Noordelij ke oever van de Waterweg vastgelopen. •^.Ogenblikkelijk voer de sleepboot Hua- son. van L. Smit Co's Internationale Sleepdienst uit om hulp te verlenen. 'De Margherita kwam kort daarop ech- 1.1 er op eigen kracht vlot en keerde te- rug naar Rotterdam. Op weg daarheen echter moest het weer voor anker gaan f.omdat de stoommachine en de verlich- ting onklaar raakten. De Hudson heeft pioen vastgemaakt en de Margherita (Snaar de Vulkaanhaven iu Vlaardingen Ift gebracht. de mogelijkheid open om in 1962 een nieuwe aanvraag te doen. Deze woningen moeten er komen ter vervanging van de goedkope huurwo ningen aan de Paardenstraat die wor den gesloopt voor winkelbedrijven. De rijkspremie wordt onthouden omdat er in De Hoek woningen zullen vrijkomen door vertrek van de Engelse militairen. Volgens de heer Snoey zullen nu de huurders van de premieafwijzing de du pe worden. De voorzitter merkte op dat eerst moet worden afgewacht wat de aan nemer zal doen. Want worden de hul zen in de Paardenstraat gesloopt, dat zal er toch eerst moeten worden ge bouwd. Het is ook nog niet zeker dat dezelfde huurders de nieuwe woningen aan de Planclusstraat zullen mogen be trekken. Is dat wel het geval dan zul len de nieuwe woningen een bereikba re huurprijs moeten krijgen. Het is nog niet uitgemaakt welk team dit jaar voor de eerste keer gaat strij ken met de Constant-wisselbeker. Don derdagavond traden Het Oosten en Constant iri'dë finale 'aah. Het werd ech ter remise, zodat over enkele weken een nieuwe ontmoeting zal plaats heb ben. De gedetailleerde uitslag is als volgt: Roozenburgv. d. Boogaard 20; de Kluyverv. Prooyen I—1; v. d. Doe Aarts 20; Koopmeiners—Stuurman 0 2: Hiilebrandv, d. Velden 11; v. d. WaalsVermijs 20; Geerlingv. Eijk 11: Olsenv. Baarlen 11: Gorree Klomp 02; v. d. Veldev. Tol 02, Leden van de volkstuindersvereniging Ons Streven hebben in het verenigings gebouw „Het Contact" aan de Vredehof- straat in Spijkenisse een aantrekkelijke 2omertentoonstelling van hun producten ingericht. Onder grote belangstelling werd de expositie, die tot en met vanavond 10 uur te bezichtigen is, vrijdagavond of ficieel geopend. Het is de eerste maal, dat op Voorne en Putten een dergelijke tentoonstelling is georganiseerd. Burgemeester P. J. Bliek had gerust stellend nieuws voor de amateur-tuin ders." Hij beloofde, dat de volkstuin dersvereniging in de wijk Schiekamp de beschikking krijgt over een stuk grond. Het nieuwe terrein is groter dan het huidige. Dit betekent, dat het' aantal le den (op het ogenblik tweehonderd) aan merkelijk kan worden uitgebreid. De heer H. Lankhaar won met zijn groente-inzending de, eerste prijs: een grasmachine. De eerste prijs Voor de mooiste bloemen ging naar de heer D. Tol. Alle producten worden na afloop van de tentoonstelling naar het streekver- pleeghuis te Brielle gestuurd. Ik de mening van deze verdachte. Hij had zeven glazen bier en een paar glazen on schuldiger vocht gedronken. „Ik vond hem lekker dronken", verklaarde de ver balisant. „Hij slingerde goed". Een medewerker aan het consultatie bureau voor alcoholisme die geregeld contact heeft met deze verdachte, wilde iri het gebeurde een incidenteel geval zien. De officier van justitie eiste 40 ot acht dagen en drie maanden ontzegging van de rijbevoegdheid (een invalidewa- geutje kan 45 km per uur rijden), maar dit voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De officier vond het een moei lijke zaak. „maar ik sta hier tenslotte ter bescherming van het openbaar belang", zei hij. zich min of meer verontschuldi gend. De invalide kon er weinig op zeg gen. Tenslotte zou hij zijn wagentje mogen berijden wanneer het vonnis conform de eis zou uitvallen. En dat gebeurde hoewel de politierechter, mr. S. H. Sie- perdn, er met nadruk op wees dat de drank toch ook geen uitweg biedt. „En als u dan al drinkt, ga dan niet in uw wagentje zitten", was zijn laatste waar schuwing. Door het plotseling uitvallen van het m.s. Koningin Emma van de Maat schappij „Zeeland" hebben een drie honderdvijftig reizigers naar Engeland de afgelopen nacht in Den Hoek moeten doorbrengen. Voor dit schip hadden vierhonderd vijftig reizigers geboekt. De Koningin Emma echter was tegen de verwachting in nog niet uit het dok van een lichte reparatie en kon dus niet varen. Een honderd passagiers konden met het s.s. Amsterdam van de Har wich Line de overtocht maken, de ove rige moesten wachten op een volgende vervoersgelegenheid. Ten behoeve van hen stelde de Maat schappij ..Zeeland" een van de scheper, uit de dagdienst beschikbaar als „drij vend hotel". Tweehonderdentien reizi gers hebben op dit schip een hut ge kregen. Een honderd passagiers waren gedwongen in de stationsrestauratie te verblijven, die voor deze gelegenheid de gehele nacht geopend bleef. Met het s.s. Arnhem, dat vanmorgen voeg in Hoek van Holland arriveerde, zijn de gestranden omstreeks acht uur naar Engeland vertrokken. Donderdag omstreeks 12 uur werd in de Nieuwe Waterweg binnen de ge meente Maassluis het stoffelijk over schot van een tot nog toe onbekende vrouw aangetroffen. Het is door de politie Maassluis over gebracht naar het lijkenhuisje op de al gemene begraafplaats. Een onderzoek naar de identiteit wordt ingesteld. „Och meneer, zou ik morgen thuis mo gen zijn, want dan is mijn zwager jarig en ais fk er dan niet ben komt de familie misschien te weten dat ik hier zit". Ook hier angst voor de schande. Wie zou dat niet hebben? Maar nee, de gedetineerde haisvrouw, die tengevolge van een psy chisch defect een hoeveelheid winkel diefstallen had gepleegd (waarde goede ren 250) zal nog zes dagen moeten zitten. De officier van justitie vond het een heel lelijk feit. Weliswaar gaf hij toe de oorzaak niet te weten, maar dat weten we zeiden bij winkeldiefstallen", zei hij. In ieder geval had deze vrouw niets met haar veroveringen op textiel- en ander gebied gedaan. De evangeiiste zr.»Haayer verklaarde zich in een brief bereid het toezicht op de vrouw op zich te nemen. Dat vond de officier een geruststellende gedachte. Hij eiste zes weken met af trek. waarvan drie weken voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De raadsvrouw tilde een tipje op van de sluier waarachter de onbegrijpelijke handelwijze van haar cliënt verborgen was gebleven. Zij bepleitte een onvoor waardelijke staf gelijk aan de tijd in voorlopige hechtenis doorgebracht en zij vroeg onmiddellijke invrijheidstelling. Dat zou zes dagen schelen me,t de eis. Maar. zoals wij reeds schreven, mr. Sie- perda dacht er anders over. Familie of geen familie, verjaardag of geen verjaar dag, die zes dagen kwamen er nog bij. „Mag ik nu naar huis?" vroeg de vrouw na het uitspreken van het vonnis. Dat „voorwaardelijk", dat „afwijken van het verzoek tot in vrijheidsstelling"Ze had er niets van begrepen. De teleurstel ling ontlaadde zich op de gang in een niet te stuiten 'huilbui. (Van een onzer verslaggevers) Een opgave van gevonden voorwer pen in Schiedam. Te bevragen aan het hoofdbureau vau politie tussen 9 12.39 uur en 2—8 uur: Groene deken. Te bevragen bij de vinders: duimstok, Braakhuis. Burg. v, Haarenlaan 500; vishengel, v. d. Kooy, Dr. wibaut- plein 131; ring met sleutels. Spaar bank, Lange Haven 80; bedeltje. L. v. Milaan, Louise de Colignystraat 32; herenpolshorloge, L. Beijaars, Rijn straat 5; bedrag aan geld, T. v. d. Grijp. Anth. Muijsstraat 61a; porte monnee met inhoud. A. Mostert. Burg Verveenstraat 5. Kethel; kinderporte- monnee met inhoud, J. Vermeulen, Heinstraat 4. Vlaardingen* aktentas met irth.. J. Acda. Rösener Manzstraat 54, Rotterdam: portemonnee met in houd,* mevr. De Raad, Dr Kutjper- laan 21: zwarte hor d, d.ere^kcyi S.. Anr.a Zuit-rrva -'"T m-; :'erci, J Verhaal, S:a.xns:raa. 06. Uit een veelheid van gegevens heb je het belangrijke weten te ondei scheiden. Je hebt kennis gemaakt met öe proble men. die er zijn rond het streven naar een grotere eenheid in Europa. Met je opstel over de Europese integratie heb je als èèn van de vijftigduizend deel nemers uit dertien landen kennis ge nomen en heb je je verdiept in de een wording van Europa. Rudie, je hebt met je opstel een negende prijs gewonnen. Je beloning is een reis door het Rhóne- dal met een internationaal gezelschap". Verbluft luisterde Rudie Willemstein. leerling van de vierde klas van het Calvijn lyceum, naar de woorden van de wethouder van onderwijs en volks ontwikkeling, de heer A. J. van der Vlerk, die hem vrijdagavond deze pret tige mededeling kwam doen in de ouder lijke woning aan de malle Weer in Rot terdam-Vreewijk. Rudie. winnaar van de negende prijs in de Europese tekeningen- en oostellen- wedstrijd, kreeg nog een goede raad van wethouder Van der Vlerk. „Je hebt talenten gekregen, Rudie". zei hij. „Ieder mens is een rentmeester, zorg daarom dat je je studie afmazkt. Onze maatscharmii heeft mensen nodig, die met beleid beslissingen kunnen nemen. Werk daarom als een goed beheerder met je gaven". PLANNEN waren goed by de Christelijke Technische School voor Schiedam en Omstreken, op het schoolbord in de hal had donderdag ook gestaan welke jongens in tie voetbalelftallen voor de wedstrijd van vrijdag stohden opgesteld, maar de regen verstoorde het plezier. Ter afsluiting van bet schooljaar zouden de leerlingen van de Christe lijke Technische School voor Schie dam en Omstreken een sportdag hou den, maar vanwege de weersomstan digheden is het niet meer dan een sportmorgen geworden. De atletiek- en voetbalwedstrijden die op de ter reinen aan de Schietbaanstraat zou den worden gehouden zijn afgelast. Wel zijn de zwemwedstrijden gehou den, ook deze evenementen zijn ech ter wegens de regen enkele malen onderbroken. Tweehonderd jongens waren naar het bad getogen om te zien wie de snelste HET middagpauzeconcert in de Lau- renskerk werd vrijdag verzorgd door Addie de Jong, die opnieuw weer bewees als organist geheel uit het goede hout gesneden te zijn. Dank zij een uit muntende technische beheersing bezit zijn spel de nodige openheid om de meest snelle passages en een rank lijnenspel zeer positief te realiseren. Bovendien weet hij de uit te voeren werken fraai en stijlvol te registreren een derhalve vormde dan ook dtt korte recital weer een zeer aantrekkelijk muzikaal moment Het beknopte programma opende De Jong met de Variaties over Psalm 24 van Van Noordt zeer stijlvol hetgeen "ook kan worden gezegd van het hierna gespeelde gefigureerd orgelkoraal „Jesu meine Freude" van J. G. Bastiaans. Tot slot kreeg men een driedelig werk over Psalm 150 van Adriaan Schuurman te horen. In harmonisch opzicht hanteert de componist hierin een modern gecom pliceerd idioom, maar vermijdt de conso nant niet. hetgeen dan ook de nodige ontspanning brengt. Overigens bevatten de Toccata en Fuga (die in een zeer ge lukkig gevonden Trio. het middendeel, een interessant en levendig klinkend con trast vinden) uitmuntende vondsten, ter wijl de compositie in haar geheel uiter aard zeer brillant voor het instrument geschreven is- Daarvan maakte De Jong dan ook een alleszins dankbaar gebruik, waardoor de vertolking tevens een boei ende virtuoze allure meekreeg. H. v. B. zou zij.n van hun vijftig vriendjes. Gym nastiekleraar E. Beekman, heeft, voor de goede organisatie gezorgd. Na afloop zijn de jongens weer naar. de school aan de Nieuwe Daxnlaaa teruggegaan waar de directeur de heer H. v.an der Waal de prijzen in. de hal heeft uitge reikt. Er waren tevens tractaties be schikbaar. Ondanks de tegenslag heb ben de jongens een prettige morgen ge had. De uitslagen zijn: oudere jongens 50 meter schoolslag 1. A. Putter, 2. P. van der Schalk; Vrije slag 50 meter 1. C. W. van Pelt, 2. De Jong; Rug- slag 50 meter 1. C. W. van Pelt,. 2, A. Putter; Jongste deelnemers: 50 meter schoolslag 1. Punt, 2. Vart Kossem; 50 meter vrije slag 1. D. Krommenhoek, 2. Punt; 50 meter rugslag 1. D. Krom menhoek, 2. Mak. Tot 29 augustus hebben' de leerlingen nu vakantie,- daarna wordt het nieuwe leerjaar begonnen. Op 29 augustus kun nen de nieuwe kandidaten zich ook doen inschrijven. De lijst van geslaagden aan deze school ziet er als volgt uit: Machine-Bankwerken: Schiedam. D. Brenkman, P. Dubbeldam, "W. W. K. van der Haar, D. van der Hoeven, P. L. J. Houmes, C. Jansen, J. Speksnij der, R. van der Velden, N. Vermeulen, J. G. Voogt. Vlaardingen. M. van Ber- kel, A. P. Bos, L. van Harén, A. A. Hekkert, J. Jumelet, D. Meylink, A. G. Noordhoek, A. Schouten, A. Sonne veld. Rotterdam. N. P. W. Goudswaard, W. T, Otto, T. Schultink. Maassluis. J. Oosterlee, J. Pein, J, C. Qualm. Maas land, S. Verkade, C. Vreugdenhil. Af gewezen: 4 Teerlingen. Timmeren: Schiedam. G. Huyzer, J. P. Koppenhagen, B. Kuiper, D. Kunst, H. Pegels, L. Poot, P. van de Schalk, M. Versluis. Rotterdam. A. H. Leef- lang, H. van Noort, A. W, van Sorge. Viaardingen. D. Tempelaar. Maassluis. C. Hoogendam. Maasland, J. Korpers- hoek. Afgewezen: 1 leerling. TJIJ staat verscholen tussen twee gebouwen aan het water. Het is alsof hij bang is voor nieuws gierigen. Op zijn ezel staat een doek. Een sleepboot aan een .stei ger is er op afgebeeld. Enkele voorbijgangers hebben hem toch opgemerkt. Ze dringen ofn, hem heen. De een wat -dichterbij dan de ander. Eèn zelfs zo dicht dat het bepaald hinderlijk moet zijn om zo te werken. De Heen en Weer V neemt wat omstanders mee. Even wordt het stiller en vinden we de moed om de schil der in zijn concentratie te storen. Want geconcentreerd werkt hij, de Rotterdamse kunstschilder Charles J. Kemper wiens wieg in Heem stede stond maar die zich door zijn lange verblijf in de Maasstad Rotterdammer voeltGeconcen treerd en snel. Zo snel en driftig dat het ons verbaast. Wanneer hij opkijkt, zien we een expressief ge zicht met een scherpe kin. Onder rossig krullend haar een paar blau we ogen van iemand die veel en langdurig in de buitenlucht ver blijft. Zonder schildersezel doet hij denken aan een zeeman. Charles J. Kemper heeft weinig tijd maar is bereid ons in zijn atelier te ontvangen. Daar wordt al snel duidelijk dat hij een heel gewoon mens. is met liefde voor mooie dingen en een hekel aan de opdringerige belangstelling van het publiek voor de schilder die buiten werkt. Maar, voegt Charles J. Kemper er direct aan toe, de mensen bedoelen het niet zo kwaad en daarom is het jammer dat ze niet begrijpen dat ik gewoon mijn vak beoefen. Schilderen is voor deze man een vak zoals instrumen ten en meubels maken. Met muziek is dat anders, Muziek vindt hij een wonder en mensen die uit een stel witte en zwarte toetsen geluid weten te halen dat je wat doet noemt hij kunstenaars. „Bleef het publiek nu maar op zo'n meter of twee afstand dan was het nog niet zo erg, maar het gebeurt dat je aan weerskanten van het doek twee hoofden ziet zo dat het zicht volkomen ontnomen wordt. Vraag je dan beleefd of ze misschien een stapje achteruit wil len dan zijn de meesten nog beledigd ook. Op het kruispunt Hekelingseweg- Groene Kruisweg te Spijkenisse is vrijdagmiddag omstreeks half vijf een ernstig verkeersongeluk gebeurd. Een vrachtauto, die uit de richting Hekelingen naderde, botste tegen de R.T.M.-tram. die uit Rotterdam kwam. De chauffeur. D. V. S. uit Ouderkerk aan de IJssel, die de tram - -iet had opgemerkt, kwam met de cchrik vrij. Zijn auto kwam in de iloct berecht. Aan boord van het Duitse m.s. Jobst Oldendorff in de Rijnhaven is vrijdag avond de 35-jarige Spaanse matroos Ma nuel Serautes van twee meter hoogte op het dek gevallen. Met een schedelbreuk werd de -ma troos. die het bewustzijn had' vèrloren, naar het Havenziekenhuis overgebracht: Het bestuur van de twee jaar geleden opgerichte Euromast N.V. heeft de aan deelhouders in de voor de eerste keer in het hoogste uitkijkpunt van Rotterdam gehouden jaarvergadering in het alge meen gunstige geluiden kunnen laten ho ren. De resultaten over 1969 overtroffen de raming aanzienlijk, niet alleen in de periode van de Fioriade-tcntoonstelling. maar ook in de wintermaanden. In totaal maakten van 35 maart (de openingsda tum) t.e.m. 31 december 749.691 bezoe kers gebruik van de liften. De restaurants waren goed bezet en de suvenirshops deden goede zaken. Al met al resulteerde dat - op een ge plaatst kapitaal van 2,4 miljoen gulden in een bruto-bedrijfswinst van ruim 997.000 gulden, dat het mogelijk maakte de oprichtingskosten e.d. (ca. 155.000 gul den) en de inventaris 59,000 gulden) onmiddellijk geheel af te schrijven. Voorts kon 157.000 gulden worden overgeboekt naar de algemene reserve en werden ri goureuze afschrijvingen toegepast op de mast (4 procent is 110.000 eailden) en de machines en installaties (10 procent is 88,000 pulden). De aandeelhouders ont vangen over het eerste exploitatiejaar een dividend van zes procent. Het bezoek was in de eerste zes maan den van dit boekjaar relatief geringer dan in de overeenkomstige periode van 1960. Maar toen was uiteraard de Florlade een extra trekpleister. Toch is het bestuur beslist tevreden over de huidige gang van zaken. In studie is een eventuele aanvraag voor officiële notering van de aandelen ter beurze. De heer J. H. Oerlemans. een der initiatiefnemers tot de bouw en gedele geerd commissaris, werd benoemd tot president-directeur, dit vooral met- het oog op het contact met de overheid en het bedrijfsleven. De heer A. J. M. Schut ter blijft directeur. Volgend jaar zal aan de aandeelhouders een tantièmeregeling voor commissarissen en directie, die over 1960 gezamenlijk 8000 gulden aan tan tièmes ontvingen, worden voorgelegd. De collecte die de vereniging Asthma bestrijding verleden week zaterdag heeft gehouden, heeft ƒ7241.49 opge bracht. Het was voor de eerste maal dat de Vereniging een straatcollecte hield. Charles J. Kemper zou er een hele avond over kunnen praten. Ook over de verschillende types die je op die manier ontmoet. Daar heb je in de allereerste plaats het nieuwsgierige type. Dat begint altijd te vragen: „Meneer doet u dat nu voor uw plezier of is het uw beroep?" Dik wijls is het antwoord afhankelijk van je stemming. De ene keer zeg je: „Kunt u dat niet zien?" een ander maal gewoon: „Dat is mijn beroep". Bij die categorie is het hek dan ge lijk van de dam. Prompt beginnen ze te vragen: „Kan je daar nou van le ven?" Meestal lach ik maar eens. Een keer is het me overkomen dat ik grof werd. Ik- had er later wei spijt van. Het lukte die dag allemaal niet en ik was al wat geïrriteerd toen iemand weer eens vroeg of ik er van kon leven. „Meneer", heb ik toen gevraagd, „wat helü u nu ia uw portemonnaie?" De goede man was hevig ontsteld, over zo'n brutale vraag en verdween dan ook direct. Ik vraag me af, zucht de heer Kemper; of het ooit bij hem is opgekomen dat bij hetzelfde aan mij heeft gevraagd, zijr-, het met wat andere woorden. Dan heb je de lolbroeken en onbe schaamder!. Die beginnen op - tiental» len meters al te schreeuwen; „Ha jongens, daar heb je Rembrandt"? Meestal zijn ze dan in clubverband en dat maakt de zaak alleen maar' erger. Kan Tik wan de meeste mensen - nog wel hébben dat ze. nieuwsgierig zijn, als zo'n groepje aankomt ga-an mijn laakbaren overeind staan. Nog- maals ik oefen gewoon, m'ji vak uit het als ieder ander die a-an de weg timmert. Nu moet H zich voorstéllen dat op de Blaak een PTT-monteur ln een tentje zit. U komt langs en roept vriendelijk: -„"Wil het Hakken?"! Op dat moment;had die man juist het .goede draadje gevonden. Door uw spontane uitroep;3djkt bij op, u lacht allervriendelijkst'; tegen ■- bem. maar als hij weer naar zijn werk fcijfct dan is hij negen van.de tien keer zijn igoede draad kwijt. Gelooft nu maar nooit dat die -monteur .uzo'n vrien- délijk mens;vindt. Hij vindt c een zeur want iiij moet opnieuw .begin-" nen. Met ons Is het precies eender. Jé. bent .gespannen-'bezig-en-Ineens is De Voorhaven die vorige maal werd afgedrukt heeft vele pennen in beweging ge bracht. Een duidelijk bewijs dat het kleine stukje Rotter dam dat echt oud is, door ve len wordt gewaardeerd. Jam mer dat ook dit gedeelte moet verdwijnen. Het aantal goede inzendingen was enorm. Margo Troost van de Willem Buytewechstraat 231b is deze week de gelukkige die de prijs van vijf gulden in de wacht sleept. Nu een plaatje uit een heel andere wijk van Rotterdam. Wie weet WAAR het is en WAT het is. Inzendingen voor -woensdag 26 juli instu ren dan de redactie met ver melding in de linkerboven hoek van brief of kaart: WAT en WAAR. er weer iemand die een broer of een neef of een. oom heeft die ook schil dert. Je wilt niet onbeleefd zijn en geeft dus antwoord. Maar binnen vijf minuten kan het licht veranderen en lioht is voor de schilder nu een maal heel belangrijk. - Het 'begint al als je ergens...Igimt - staan en jé kist uitpakt. Direct, zijn er belangstellenden. De schilder die buiten -werkt, voelt 2ich dan. ook dik wijls een standwerker net als vroe- ger de kermisklanten -die met. een beer liepen of met - molentjes voor de kinderen. Over kinderen;.' gaat Charles J. Kemper in een adem door, weet je dat die dikwijls het meest - dankbare publiek vormen? Ze willen alles weten maar wanneer je erivijf-j minuten voor -neemt zijn. ze tevreden en gaar. rustig verder spelen; -Na tuurlijk, zegt de heer Kemper la chend, heb ik het weieens anders' meegemaakt. Zelfs zo dat de kleinsten tussen de poten van m'n ezel zaten te -spelen. Maar dat is -het. risico,van- het vak, -met duidelijk de nadruk op vak. Op het platteland heeft de kunst schilder toch 'andere ervaring. Char, les J. Kemper werkt veel op de Zuidhollandse eilanden- voor-tiet Ge meente-archief. Dit in verband mét hét steeds .wijzigende, beeld-vart-de kleine gemeenten door de indu-stria- iïsatïe.. De mensen, daar blijven al tijd op een afstand. Niet uit stugheid, zegt hij, -als je een kopje koffie-gaat drinkenwillen zóook"" van aHes. we-":-. ten maar- als je werkt- lafenwze;. je met rust Zo vertelt Charles J. Kemper s van hét. schOderen ta de nptedr.iv: iby «hét levende onderwerp. ;:-*OTJsSS2 vindt bet heerlijk. Als ik twee dagen achter elkaar op het lier werk moet ik er ut) Hét' fcV* allemaal nerveuzer, téegegeveiu. maar-bet is ook veel spontaner, .p het boudt: je fris. JBr; aijn achU-- dew die buiten werken - hebben opgegeven. Die kunnen er niet meer tegen de hele dag het mik-. punt van het publiek te zijn. Door -de publieke belasgs^elliiig zijn er weieens werkstukken mis-'.: lukt, ja, zeHs vernield door een' of andere vlegel die eensteen "door-hét -doek gooide. - Ga nu niet denken «rat ik daarom Iedere voorbijganger zie als mjia: natuurlijke vijand, zegt Charles J.51 Kemper, dat. is beslist' niet waaitgEr; .zijn genoeg inénsen -dié^"begrip,;-yoor>": mijn werk 'hebben 'aJs ik 'büiten.: sta. Neem nu de bootwcrkars. door-mijn werk in.de haven ontmoet ik veelvuldig. Uit de verte roepen ze een groet en verder bemoeien ze zich ;hïe£ s< met me.; Of de mensen die m- hartje - winter een kop koffie aanreiken. Ze vragen niets,ze -zeggen mets,' zei-zijn 1 alléén maar, meelevend met. Iemand die. buiten moet werken om. dat.het binnen niet gaat. '5 Even is. het stilin het atelier. Charles J. Kemper staart in de vet- i te, iets wat hij met regelmatige'tus-i senpozen doet. i.lWeet je' wat rnjj xo* bevreemdt?" zegt hij dan. „Dat in Bel» gië- de mensen* je al veel minder: last; bezorgen. Om over Frankrijk enilta-, lië maar niet te spreken. daar :2ien ze je -niet -eens. Ik heb.- het méege- s maakt in Brussel bij het Graffvatd) ïi de Onbekende Soldaat, Er passeert: j een dame op een meter -van' m?if t. schilderezel. Ze loopt in gedachten' verzonken. Opeens schrikt ze op, ziet me en komt spontaan haar verorrt-'-' schuldi-gingen aanbiedenomdat- -zé 2' misschien gestoord heeft. Toegéget 'j ven, het was wat overdreven maar wel een bewijs dat je daar éen stuk rustiger op straat kan werken. Maar buiten schilderen is en-'' blijft fascinerend,,zegt de heer: Kemper, ik zal er dan ook zo lang mogelijk mee blijven door- gaan. De wind waait je ezel weieens om, de mensen zien je? weieens dis publieke vermake- Iijkheid maar op den duur1 wordt je slim. V hebt het-,zelf gezien, gisteren aan de- Heij- plaat. Ik stond wel dertig me- ter bij mijn onderwerp vandaan maar ik stond, beschut enbui-- ten de gezichtskring van al :te' veel nieuwsgierigen." .-Vijv'.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1