5 li bsi <1 ieregeli hg voor cultuur in Maasland Raad neemt vele besluiten Geslaagden Chr. T.S in Schiedam Vakantievreugd Medische diensten DIERGAARDE /SPIDO HAVEN- BLIJDORP I RONDVAARTENjj BLIJDORP Telefoon 135400 Telefoon 82965 VAK KL VIN O DE ROTTERDAMMER ZATERDAG 15 JULI 1961 PAGINA 4 OFFICIEEL fa KELTüWLEET EEN ORGANIST WILLEMSPLEIN (eindpunt li;n 5) EERS1E dag Vakantieweken Vlaardingen, zaterdag 15 juli: 15.30 our Stadsgehoorzaal, Aar.k, Jeugdkorps N.L.S. (Klaaswaal) waarna vertrek (met Maskerade optocht) naar Markt; 16 nor Markt, Opening Kindervakantiefeest, toe spraak burgemeester, opl. ballon nen. waarna mars haar Kolpabad; 19.3020.50 nor Speelweide Oran jepark (Schiedamsedljk). Nonstop- uitvoering jeugdkorps N.L.S.; 21 uur Oranjepark (bij 'Watertoren), Opening „Droömland" (tot 23.30 uur). rpWEEDE DAG Vakantieweken. -L Vlaardingen, maandag 17 juli, 13.15 uur Hoofdpoort WHton- Ffjenoord (Schiedam); eerste van drie excursies n. scheepswerven en fabrieken W.-F. (aanm. Visbank); 14 uur Stadsgehoorzaal „Capriolen" feestel. jeugdvoorstelling, m. mu ziek, quiz, sketches, clown, goo chelen. Advertentie Advertentie zitter merkte op, dat dit veel te om slachtig voor de gemeente is. Aangenomen werd het voorstel van B. en W. tot het doen bouwen van nog acht woningwetwoningen door de aannemer J. v. d. Ham. In totaal zal dene aan nemer nu 30 woningwetwoningen voor de gemeente bouwen. Aan het eind van de ^vergadering deel de de voorzitter nog mee, dat het plan inzake de recreatie van Maasland op 20 juli door de heer Zandvoort hij Ged. Staten voor de gemeente Maasland ver dedigd zal worden. Advertentie Y/LAAftOINCE* d£* boottochten voor Vlaardingse be- 0 Op de 'Dr. Wiardi Beckmansingel te jaarden zijn weer in zicht- De MCom- Vlaardingen. reed de 19-jarige longen missie Boottochten" is druk aan het or- N. R. met een lesauto tegen een licht- ganiseren. Dinsdag 1, woensdag 2. don- mast. De auto en de lichtmast Hepen derdag 3 en vrijdag 4 aug. zijn de zware schade op. data. De rondvaarten zijn weer moge- Doordat Z. F. uit Rotterdam op dé lijk dank zij het feit dat de Shell de kruising Florislaan—Broekweg te Koningsplaat beschikbaar heeft gesteld. Vlaardingen met Zijn auto geen voor- Men vertrekt 's morgens om 9.30 uur rang verleende aan het verkeer op de vanaf de Shellponton aan de Maasbon- Broekweg botster, drie auto's op elkaar levard. Dinsdag 25 en woensdag 26 juli. De schade viel gelukkig er mee. beide dagen van 1012 uur. worden de O De heren B v. d. Hoeven en J. van kaarten uitgereikt in de „soos". Em- Uffelen Jzn. te Maasland slaagden voor mastraat. Laten de bejaarde Vlaardin- het examen tuinbouwvakonderwijzer gers deze data alvast noteren. Groenten en Fruit. De laatste met lof. 0 Ook in Vlaardingen zal het Neder- De heer Van Uffelen behaalde het Mulo landse circus „Belli" voorstellingen diploma A en B en tevens het Midden- komen geven: drie dagen op het feest- standsdiploma. terrein aan de Broekweg. maandag 24. 0 Lest best vandaag in deze rubriek dinsdag 25. woensdag 26 juli. Harry Belli over het bijgaande plaatje. Het komt is de directeur van deze onderneming. uit Hoek van Holland, waar toch ook die 2000 mensen zitplaats biedt in haar de woningbouw wel enigszins vordert, viermaster. De heer Belli is van orgine Twaalf huizen aan de Rijpstraat ziet dompteur. Hij komt dan ook in het men hier, de helft van het totaal aan- programma voor met enkele roofdieren- tal. Dan zijn er nog 30 woningen in de nummers. In een van die nummers tre- vrije sector (de vorige zijn premie den hondjes, een paard en een tijger huizen) in aanbouw aan de Dirk van tezamen op. Dan komen er ook nog den Burgweg en de Schelpweg. De berberleeuwen, andere dieren, allerlei meeste daarvan zijn reeds verkocht. En artisten en alles wat het circus eigen dan zal het voorlopig voor De Hoek is» Een nieuw evenement dus in de moeten hlir-n-i bij deze 54 huizen. Meer Vlaardingse vakantieweken. <~r niet. Van zaterdagmiddag I uur tot maan dagmorgen 8 uur zuilen in bijzondere «wallen dienst doen de volgende artsen: VLAARDINGEN: W. H. Rarreman, Joh Eestcrweelstraat 54, telef. 5615, en G. Bordewijk, Floreslaan 148, telef: 2150 Apotheek Van Hoogendorpapotheek, Van Hoogendorplaan 129a, telef. :4233. MAASSLUIS: Dr.P. W. Helleman, Alb. CuypPle-in, teief. 2900,'. HOEK van HOLLAND r H. J. Fokkens, Harwich weg 210, telef 568.' VEEARTS VLAARDINGEN en MAAS EAND F. H. Kleinjan, Pr. Irenelaan, Maasland. i SCHIEDAM H. J. Orrnel Singel 76, te- «toon 68250; G. W. Ormel Schoolstraat 5 telefoon 62244: P. van Santbrink mgr. Nolensla-an 183, Telefoon 62562; P. J. W. Beukers, Burgemeester Knappertlaan 76, telefoon «004. Geopend is apotheek Rembrandt, Rem- brandtiaan 5, die tevens gedurende de volgende week de nachtdienst waar neemt. HERNIEUWDE OPROEP Het College van Kerkvoogden der Hervormde Gemeente van Vlaardingen vraagt voor het in juni jj. gereedgekomen orgel (mechanisch) in de Rehobothkerk te Vlaardingen: Gegadigden die lidmaat zijn van de Nederlandse Hervormde Kerk en in het bezit zijn van een der testimonia voor kerk organist, namens de raad voor de eredienst afgegeven door de commissie voor de kerkmuziek, genieten de voorkeur. Sollicitaties te richten aan de Administrateur der Kerk voogdij, van Hogendorplaan 131d, Vlaardingen. 0 Die 54 woningen in Hoek van Holland worden gebouwd door drie aannemers, waaronder het Hoekse bedrijf J. Kleij- wegt en Zn, die er tien onder handen heeft. Wat de woningwetbouw betreft, or zullen 58 huizen verrijzen. Echter niet voor volgend jaar. aldus hebben B. en W. van Rotterdam de Hoekse wijkraad te kennen gegeven. Het terrein voor deze huizen is reeds geëgaliseerd. Het ligt ten westen van de Rijpstraat, op de foto links van de nieuwbouw. meubelen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 2