Brandweer voor schijnbaar hopeloze tank Fel vuur oorzaak schade in zware Nieuweling Haring w^rd kampioen van Schiedam Wolk van brandbaar gas bntstönd in hete oven m Gen. Van den Wall Bake chef Generale staf Bromfietser bij val tegen boom zwaar gewond Burgerlijke Stand Produktie klinknagelfabriek zal stagneren Geslaagden voor MULO-examens a fttlÉ i f iJL ^iL cL^ 'Sc Bouw noodschool in Sluispolder-W Woonwagenkamp moet nn leég Schaakstrijd eindelijk gestreden Fabriekschef ontdekte brand Vier gewonden bij botsing op berucht kruispunt Week van 476 schepen - Loos alarm voor de Grote Kerk 1 P HEL E™gat. in het dak, verbrande balken en massa's water zwart van de dikke olie, dat bleef er over als een troosteloze puinhoop in de bedrijfsloodsvan' de Klinknagelfa briek te Schiedam maarde in- - Venturis was gered. Hollandse expositie in Müneïien gesloten Straatprediking op K. de Stouteplein DE ROTTERDAMMER MAANDAG 17 JULI 1961 Tar- m "'Uv-J en morgen en dagelijks BEKORING... INITIATIEVEN SFEER BRENGEN Raad Maassluis besluit: Vestingstrijd Instorting 1 Inundatie Sri Luitenant-generaal Le Fèvre de Montigny zal op 1 mei 1962 als chef van de Generale staf, tevens bevelhebber der landstrijdkrach ten, worden opgevolgd dóór gene- raal-majoor A. V, van den Wall Bake, die thans plaatsvervangend chef van de generale staf is. Met ingang van dezelfde datum zal de functie van plaatsvervangende chef worden ingenomen door ge- neraal-majoor E. E. d'Engel- bronner. Zo snel reed de 22-jarige B. W. van K. op zijn bromfiets over de Rotter- damsedijk, te Schiedam dat hij zaterdag- middag om vijf voor half twee de macht over het stuur verloor in de bocht bij de Brandaris. Hij is daarbij met net hoofd tegen een boom geval len. De G.G. en G.D, heeft; hem met een zware hersenschudding inaar het ge meente ziekenhuis te 'Schiedam ver voerd. Voor de r.k.-kerk aan de. Singel te Schiedam is de 71-jarige M. K. uit Dordrecht zondag met het hoofd tegen een verkeersbord aangelopen, Hij is met een hoofdwond en een lichte her senschudding naar het gemeente zieken huis vefvoerd. SCHIEDAM Getrouwd: J. FT. van Epen 24 jr. en A. M. M. Hollaar 22 jr; P C Al- V- en A. J. de Wolff 23 jr; J. Schouten 24 jr, en M. A. A. Steenbergen 21 Overleden: K. Prins wed. C. de Geus. 79 jaar. Geboren: Anthonius A, z.v. J. van Seis en £?elI?r' Remfco z.v. G. Krommenhoek ':n A. Olczak; Anita d.v, C. J. Hoenderkamp en E. M. van den Hoek: Petrus J. z.v. J. de Jonge en C. M. Blomsteel: Bertus W. z.v. H. de Koster er, E. A. M. van Giessen: Mar- garetha" L. G. M. d.v. M. J. van Alphen er. F. A. M. Horters; Jeannette d.v. J. van Haaften en M. M. Hoffmann; Marjolein d.v. C. van Tllborg en -E. van der Geer. (Van een onzer verslaggevers) SPEELS dansten zaterdagavond om vijf uur hoge vlammen over het dak van de fabricage- en opslag loods van de N.V. Nederlandsche Klinknagelfabriek achter de panden aan de Noordvest 121—137 te Schie dam. Aangezien dit fabriekspand, dat ongeveer tachtig bij veertig me ter oppervlakte groot is, nog in de vrije ruimte van de onbebouwde 's-Gravelandse-polder in Nieuwland ligt konden duizenden Schiedammers vanuit hun huizen in Nieuwland en vanuit de straten in Schiedams cen trum de vlammen op de daken zien. De brandweer kreeg dan ook prompt tientallen meldingen van brand, maar uiteraard kon ook de Schiedamse brandweer niet meer voorkomen dat deze uitslaande brand grote schade heeft aangericht aan de werkplaats van de Klinknagelfabriek. Wel slaagde de brandweer er nog in het vuur zo snel te verdrijven dat voorkomen kon worden dat de gehe le loods afbrandde. Er is evenwel zo veel brand- en waterschade dat de productie geruime tijd zal stagneren. De schade is zeer groot, schattingen lopen op tot een totaal van één a an derhalf miljoen. Bert Kramer, een Schiedamse jonge man, was om één minuut over vijf de eerste die de Schiedamse brand weer telefoneerde. Toen zagen met hem velen vanuit hun woningen in de lange Burgemeester van Haarenlaan het vlammenspel over de daken van. de lange fabrieksloods in het veld. Di rect daarna hebben tientallen Schie dammers de brandweer getelefoneerd. Ook de waarnemend commissaris de heer W. H. Kloeseman zag vanuit zijn woning de brand. Toen hij zich in verbinding stelde met het hoofdbu reau van politie kon hij zijn man schappen naar de brand dirigeren om- I-fOOG kolkten tde> dikke 'rookwol ken en tiet vuur' uit het kapotte dak en de ramen, maar de 'Schie damse brandweer slaagde ér al spoedig in het vuur terug te drin gen. Hier gaan de spuitgasten er toe over door de ramen op het open vuur te spuiten.. Voor de te Schiedam gehouden ULO-exa- mens zijn geslaagd: voor het diploma A de dames P. A. Sehuddebeurs, H. Dijkhuizen, J. M. Vonk. J. de Lange. M. Herweijer (allen Schiedam), M. Rietdijk (Vlaardingen) C. J. Makx (Vlaardingen). M. A. van der Lelyx. J. S. W. de Keljzerx (Schiedam). J. H. Fostx (Vlaardingen), C. van Staalduijnenx, M. J, Zonneveldx, B. J. M. de Ligtx (Vlaardingen), IJ. C. L. A. Zwetheul (Schiedam). C. A. Krommenhoekx (Schiedam); de heren H. E. Scheffer (Vlaardingen), C. van Marie. A. Jan sen, C. den Ouden. P. van Wameien, N. de Winter. W. Poot. J. H. Wattez, R.A. Louisx (Schiedam). W.A. Sluijterx. J. A. vander Snoekx, D. Loyenga (allen Vlaardingen), H. van Hernenx(Schiedam); de dames J. P. man, J, van 't Koff (Schiedam). J. Moerman, H. A, van Breukelen, N. J. Riel. A, P. Groe- neveïd, R. Bolderhey, J. Vat (allen Vlaardin gen). C.A, Corbeau. F. M. Droppertx, J. A. Hartman. B. Chr. van der Waterenx. J. van Barneveldx, H. Meurex (allen Schiedam): J. M. Sommer (Rotterdam). M. Stuivenbergx. S. Verkaikx (Schiedam); de heren J. Oiieman (Schiedam). E. van Spronsen, K. van der Krans. P. J. Lagendijk. G. Schaar, J. A. van der Linden (allen Vlaardingen}, F. M, J. W. M, Cantersx, J. van Diggelen (Schiedam), de dames; M. C. Bernds, A. P. J. van Gijzen. J. C. Leune (Maassluis), M. van Meursx. A. van Noortwijk. J, M. Dröge, A. E. Pootx, M. van der Bergx. J. A. Bijlx. C. A. Ravesteynx (allen Schiedam), de heren H. van Beest (Maassluis). A. Buitelaar (Maas,and). A. N. van der Doel (Maassluis), D. Kornaat (Vlaar dingen), J. Kruidlnier (Vlaardingen). M. G. R. Barendrecht (Vlaardingen). J, Mooiman (Maassluis), M, Mosterd (Maasland), H. J. Oosterman (Rozenburg), E. Paalvast (Maas sluis), W. Pootx, C. L. Poulusx, L. van der Markx. R, Krommenhoekx (ailen Schiedam), de dames C. Vink (Schiedam. J. W. C. Vreug- denhil (Maasland!. W. M. Zwartveld (Hoek van Holland), W. G. Kroonenx (Schiedam), A Herlaarx, J. Brcmsx. U.C. Bagchus (Vlaar dingen), J. W, Kremer. K. F. Raadsenx (Schiedam). C. J. Verloopx (Vlaardingen). de heren: C. Pool (Maassluis), P. M. Potjer (Maasland), B. Prins (Maassluis), J. van der Snoek (Maassluis), L. Brinkman (Schiedam), C. van Hartingsveldt (Schie' cm). J. Eibers H. den Uijl (Schiedam), H. Sietnkist. G. Zee- gers (Maassluis), D. I. Hoogstad (Schiedam), W C Brouwer C. Voorburgx (Vlaardingen), de dames: M. de Witx. J. H. van der Zouwen .X, M. Henkelmanx, E. Dijkhuizen. C.C. van Peltx. E J. van Ravensx. C. van Eijnassenx, W. M. Flilekes. E. Barisx. E. Cr3"13," <3!!®.n Schiedam), K. Nieuwstratenx, A. Fostx, F.M, Rietveldx, E. A. Vroomboutx. F. G. van der Bordenx, J. van Amenx, Jvan der Schaftx, C. G. Kuypersx (allen Vlaardingen). de he ren: C. J. Winkelmanx (Schiedam), E. Ham- minghx, H. van Oostenx. A. Dropx, P. J.van der Ends, G. J. Gilhuisx. W. JX van der Bordtnx. J. M. van der Veldenx f ^l'en Vlaar- dingen); De examens zijn in de afgelopen week gehouden, voor het diploma A werden afgewezen veertien ksndidaten. Da geslaaB- den bij wier naam een x staat behaalden te vens het Middenstandsdiploma, m Plantage Poflinm: S. G. Internationaal volksdans feest VIMA, 20 uur. Dagblad „De Rotterdammer": Schie damse redactie tel. 6«o4 ib_g.g. 115588 toestel 51) alleen voor redactle-aange legenheden. TIJDSCHRIFT van de Schie damse Gemeenschap vermeldt deze maand dit grapje: „Veel Vreemie Vragen..,, krijgen onze V.V.V.-ers te beantwoorden. Maar de vreemdste'Stelde dezer dagen een heer in de bloei zijner jaren, komend uit een welvarend land, oostelijk van het onze gelegen. ,JIoe vroeg dit argeloos heer schap komt het toch, dat Schiedam zoveel oude gebouwen 'en straten heeft, terwijl ze in Rotterdam zo opvallend ontbreken?" De ogen van de vrager straalden hierbij zulk een naïeve „Un- scauld" uit, dat. het pijnlijk was deze reine ziel met harde feitenkennis te beladen: Het geschiedde nochtans toch waarop de heer so so" mompelde en (hopelijk) enig historisch inzicht rij ker', de bron zijner informatie verliet. Nu lijkt het ons niet aangenaam om het „nicht gewusst" van het oosten met de bekende feiten te gaan weer leggen, voor --ditmaal willen we wij zen op het typerende in de opmerking van de Duitser. Schiedam heeft oude gebouwen, Schiedam heeft daar door aparte bekoring. De jongens (en meisjes.'van de CJV weten dat, zij maken zelfs met Duitse hulp van een jeugdig kunstenaarvan een deel van de Lange Haven een attractief stukje oud-Schiedam. Over twee weken ver keert de Lange Haven van gebouw Jeugdhaven tot de Korte Haven in het negentiende-eeuwse kleed van „Schie dam bij Gaslicht T/ERHEUGEND achten wij het dat enkele andere bewoners van de Lange Haven ook plannen hebben om Schiedams mooie binnenstad meer luister te geven. Zo wil de nieuwe eigenaar van „Musis Sacrum", de heer IV. M. van der Most, met assistentie van de kunstenaars Wiegman fleur geven aan het deel Lange Haven voor en rond Musis. Een goed idee. Indien meer dergelijke initiatieven worden uitgevoerd zal Schiedam een attractie worden voor de tourist, die dan in derdaad meer oog gaat krijgen voor de oude gebouwen en de sfeervolle grachten. Hopelijk krijgt het voor beeld van CJV en Mus is Sacrum na volging. Daardoor wordt voorkomen dat de feestelijke stemming rond Jeugdhaven tijdens de vakantiefeesten meer een eilandvreugdedan „ge meenschapsfeest" is. TJET IS NOG niet zo lang geleden dat tijdens de vakantiefeesten delen van de stad werden geïllumi neerd. De Lange Haven was o.a. fee- eriek verlicht. Enkele malen was het Julianapark een lichtfestijn. Nu ge beurt er niets, de kosten zijn te hoog. Het gevolg is dat „hoofd-illuminator Kees Aleman naar Vlaardingen moet gaan om daar twee parken kostelijk te verlichten. Het is heel jammer dat niet kan wat eigenlijk met regelmaat zou moeten gebeuren. We geloven dat daardoor de verkeerde weg wordt ge- 'volgd, er zal namelijk eerst wat sfeer in de stad moeten worden gebracht voordat er vakantiefeest kan worden gevierd, voordat de Vlaardingers, Del- venaren en Rotterdammers naar Schie dam komen, voordat de tourist vindt wat hij nu over het hoofd ziet. Daar om zouden overheid, SG, particulie ren en bijv. middenstandsverenigingen tezamen ieder jaar wat duiten in het zakje moeten doen om Schiedam met ere onder de schijnwerpers te kunnen zetten. (Van onze correspondent) In de Slulspolder-"VVest te.Maassluis zal een noodschool worden gebouwd, een ge meenteschool, waarvan verscheidene scholen gebruik zullen kunnen maken. De Maassluise aad heeft gelden beschik baar gesteld voor de bouw en inrichting van deze school tijdens zijn laat ste vergadering. De voorzitter, burge meester W. J. D. van Dijck en de wet houder van onderwijs, de heer P. v. d. Snoek, lichtten dit voorstel toe. Daarbij kwam ook de wenselijkheid van de bouw van permanente schoolgebouwen ter sprake. Ook bij dit voorstel gaf de raad blijk van waardering jegens een bepaalde po litiek, die met betrekking tot de eventu ele scholenbouw door het college van burgemeester en wethouders wordt ge voerd. Tot de hamerstukken in deze vergade ring behoorden de verlening van subsi die in de kosten van restauratie van de toren van de Grote Kerk; de stichting van een kinderspeelplaats nabij de oude Kon. Wilhelminaschooi aan 't Hoofd; grondverkoop van industrieterrein in de Kapelpolder aan de N.V. Empïce i.o. te Schiedam en G. Nieuwland te Noordwij- kerhout en verkoop van grond in de Sluispolder-oost aan de Stichting voor Christ. Nijverheidsonderwijs te Maas sluis. De raad ging tot 14 september uiteen en zal in verband met de invoering van de vrije zaterdag in het vervolg op donderdagavond, in plaats van op vrij dagavond, gaan vergaderen. (Van onze correspondent) Ged. Staten van Zuid-Holland hebben het raadsbesluit van Maassluis tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling, inzake de aanwijzing van een woonwagenkamp goedgekeurd. Zoals bekend zullen Maassluis en Vlaardin gen met Schiedam in Laatstgenoemde gemeente het' woonwagenkamp exploi teren. Het gemeente-bestuur van Maassluis heeft de op het kamp te Maassluis staande woonwagenbewoners gelast het kamp deze week te ontruimen. Het aan tal woonwagens in het kamp, dat aan de Industrieweg in de Kapelpolder staat, is reeds sterk teruggelopen: van onge veer 20, via 12 tot slechts vier de laat ste dagen. dat ook de politie nog geen (tijdige) melding had ontvangen. De brandweer stond dus schijnbaar voor een hopeloze taak toen het gehele materieel reeds enkele minuten na de meldingen op de Noordvest arriveerde Toch slaagde de brandweer er in binnen drie kwartier de moeilijke strijd te winnen. Nu zij gezegd dat het „aan- valsobject" ideaal te noemen was. Van alle kanten konden de brandweerlieden de bedrijfsloods gemakkelijk benaderen en bovendien kon het water gemakke lijk uit de dichtbijzijnde Schie worden gepompt. t Commandant H. J. C. Putter startte met een deel van de manschappen aan de stadszljde In de lengte van de loods. Daar speelde bet vuur over de balken en het schuine dak. Enkele stralen wer den op de gevel en het dak gericht. Bo vendien klommen andere brandweerlie den met korte ladders op het nabijgele gen dak waardoor zij er al spoedig in slaagden het vuur van het dak te ja gen. Toen was echter reeds bijna de helft van het dak weggebrand. Inmiddels waren de vlammen aan de andere zijde van het gebouw (aan de kant van de spoorlijn Schiedam-Vlaar- dlngen) naar buiten geslagen. Daar spo ten ook enkele spuitgasten op dat mo ment op geve! en naar het dak. Toen commandant D. de Jager de opdracht gaf om door de ramen in de fabriek te gaan spuiten werd het vuur heel spoe dig teruggedrongen. Hierna begon een strijd, die veel weg had van. een vestingoorlog. Aan drie kanten drongen de spuit gasten de fabriekshal binnen. Steeds meer slangen werden uitge rold en op den duur waren een twintigtal spuitgasten in de strijd. Het snelle en efficiënte'optreden van de brandweer heeft ongetwijfeld onge lukken voorkomen. Stap voor stap dron gen de brandweerlieden het gebouw bin nen waarbij zij de vlammen die rond het houtwerk en de machines speelden wegspoten. Een deel van het dak met de verbrande balkenlaag stortte in. Voorkomen werd dat de withete zuur- stofflessen (en andere gasflessen) onheil zouden veroorzaken. Tijdig brachten twee brandweerlieden een sterk verhit te zuurstoffles uit het pand. Nog gevaarlijker was het aan de zijde van de Schie waar achter de kantoorpanden de toegang is tot de opslagloods. Hier stonden tientallen kisten met eindproducten, die afgele verd moesten worden. Uiteraard leve ren ijzeren klinknagels geen gevaar op, hoewel het houtwerk rondom fel brandde, maar drie spuitgasten stre den hier toch een levensgevaarlijke strijd. In de nok van het gebouw hangt namelijk een grote cylin der geheel gevuld met gasolie. Dit vat is met leidingen verbonden met de machines om de toevoer van de olie te verzorgen. De vlammen kronkelden voortdurend rond het vat met de hon derden liters olie. Een explosie of In ieder geval een felle uitbreiding; ,vaa ffe brand door het vlamvatten vair'de-* grote voorraad olie op die moeilijk bereikbare plaats In de top van het gebouw leek waarschijn lijk maar de brandweerlieden konden zoveel water op en langs de plaats van bet onheil werpen dat ook bier het vuur verdreven werd. Dikke rookwolken dreven in de aan vang door de grote hal, die verdeeld is in enkele ruimten. Daardoor kon niet direct worden overzien waar de vuur haarden waren. In de fabrieageloods sta an kostbare semi-automa tische ma chines, die het ponsen van de klinkna gels bewerkstelÜgen.De olie in deze machines heeft de dikke rook veroor- i zaakt, die als een laaghangende zwarte wolk de wijk Nieuwland indreef. Toen de ruiten van het pand knallend' kapot sprongen, toen een deel van het dak instortte en toen de brandweerlie den door de vensters van alle kanten het water op. het vuur richtten verdween de rook waardoor de brandweer van urie zijden hetgebouw kon inklimmen. H;erwerd (alles meter voor meter, ma chine voor machine, oridér water gezet. De straalpijpen werden voortdurend op het dak gericht waar het hout- en het asfalt steeds weer vlammetjes toonden. Om kwart over zes was het vuur bedwongen. Toen was dé vloer van de fabrieksloods een roetzwart meer van veel water en verbrand hout. De ma chines waren echter gered, ook al is hier veel waterschade. In een hoek van de-opslagloods aan de zijde van de Schie en de spoorlijn bevond zich een kantoorruimte. Een deel van de administratie, de bu reau's zijn verbrand, het overige werd volslagen geblakerd en onder water ge zet. Tot Iaat ln.de avond heeft een ploeg -brandweerlieden de nablussing verricht nadat om half zeven voor de overigen het sein tot inrukken was ge-I geven. I Doordat de chauffeur J. B. met zijn zeswielige zandauto vrijdagmorgen om tien over half twaalf geen voor rang gaf aan de bestuurder van een personenauto, de Rotterdamse verte genwoordiger J. C. K. is een frontale botsing ontstaan op het kruispunt Willem de Zwijgerlaan - Stadshouders- laan te Schiedam. De voorzijde van de personenauto werd geheel ver nield. Beide voertuigen moesten wor den weggesleept. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor. Personeel van de plantsoenendienst t te Schiedam heeft een zwaan bevrijd die in een vijver 1 aan de Marconi straat verward was geraakt in een nylondraad. De Schiedamse politie heeft een aantal lijnen en stekken met vishaken In beslag genomen, die Schiedamse knapen gebruikten bij net verboden vissen in de Schiedamse vij vers. De Schiedammer W. A. P. mist zijn bromfiets die op de Broersvest heeft gestaan. De windhoos heeft zaterdagavond omstreeks zeven uur enige schade aangericht in Schiedam. Woonwagen bewoners zagen hoe een koe het lucht ruim werd ingezogen, waarna het dier in een sloot terechtkwam. De koe is weer op het droge gebracht. Een werkkeet van de aannemer Oosterwijk bij de rijksweg 20 te Schie dam waaide om. Het gereedschap uit de wagen kwam op het wegdek te recht. Enkele bomen in het Prinses Beatrixpark werden ontworteld. 9 De machine-bankwerker van K. heeft aangifte gedaan van vermissing van zijn versnellingshandle, die op zijn bromfiets bevestigd was. De bromfiets stond op de Rotterdamse- dijk. De Kon. Ned. Ver.Eerste Hulp bij Ongelukken (E.H.B.Ó.) te Schiedam houdt op zaterdag 22 juii haar jaar lijkse collecte. Zoals alom bekend ver- f js> „mn leent'.'deze vereniging de eerste hulp UL bij spo^ev^ériKnentSi?^' ktaderfeesttm Keitsma ^^als.^eede^te Harrng en daar waar vele mensen bijeen ko men. Al dit menslievend werk wordt zonder enige betaling verricht. ,Wil daarom deze collecte met uw gift ge denken. U doet daarmee een goed werk en stelt de E.H.B.O. wederom in de gelegenheid haar mooie taak voort te zetten. (Van een onzer verslaggevers) DE SCHIEDAMSE SCHAAKSTRIJD is eindelijk gestreden en niet de favoriet L. Reitsma, maar een nieu weling, de dertigjarige secretaris van de schaakvereniging Schiedam, de heer J. S. J. M. Haring, is schaak kampioen van Schiedam geworden. De heer Haring heeft dit resultaat niet eer bereikt dan na een ware en spannende eindstrijd, waarbij Reitsma bijna zijn titel heeft kunnen prolongeren. De eerste maal speelde Haring met zwart de beslissingsstrijd tegen_ Reits ma, Toen de partij in remise eindigde kreeg Haring door loting nogmaals zwart toegewezen. Toen kon Haring, die reeds eerder in Ziervkzee en- in Den Haag kampioen is geweest, de 'begeerde winst grijpen. Donderdag avond zullen in gebouw Irene de prij zen worden uitgereikt. Dan ontvangt de heer Haring de wisselprijs, 'het Zil veren Paard. De wedstrijden om het schaakkam pioenschap van Schiedam hebben on geveer vijf maanden geduurd. Iedere donderdagavond kwamen de beste schakers van Schiedam naar grebonw Irene om elkaar partij te kunnen ge ven. Kampioen L. Reitsma was favo riet. Het was bij de aanvang echter al een verrassing dat de jeugdige Ha ring Reitsma kon slaan. Toch slaagde Reitsma erin zich van de tegenslag in deze voorronde te herstellen. Het zag er later zélfs naar 'uit dat Reitsma toch weer de titel zou grij pen waardoor hij definitief de wissel- prijs zou veroveren. De hegemonie van Reitsma werd echter gebroken, maar niet eer voordat diverse span nende duels zijn uitgestreden. tot de finalegroep doorgedrongen Hierin hadden zich ook Den Uyl en de vijftienjarige revelatie, Johnny van Baarle, die de Schiedamse Tal wordt genoemd, geplaatst. Als eerste .viel Den Uyl af. Haring verkreeg een sterke positie, maar toch 'kon Van Baarle eerst nog Haring een neder- (Van een onzer verslaggevers) chef van de machinefabriek, de heer j.-Saaiman, heeft de brand bij de Klinknagelfabriek ontdekt. Hij was achter de fabriek aan het werk bij zijn auto. Om tien voor vijf zag hij vlammen' rond- de...oven bij de hardefïj.' De beer Saaimaniheeft nog drié schuimblusapparatcrf léég gespo ten, in de oven en daarna heeft' hij een voorbijganger verzocht de brand weer te waarschuwen. De handel van de oven moet na de werkzaamheden, die vrijdagnacht ver richt zijn, op half zijn blijven staazi. Daardoor bleven de electrische ver warmingselementen gedeeltelijk bran den zodat een bak met vluchtige vloeistoffen tot oververhitting is ge raakt. Deze vluchtige vloeistoffen (koolwater stoffen) worden gebruikt om de klink nagels te ontvetten. De gevaarlijke oplosmiddelen hebben de gelegenheid gehad om volledig te verdampen, waardoor zich in de hete oven een wolk van brandbaar gas heeft samen gepakt. Hierdoor kon het vuur in de loods zich zo gemakkelijk tot een gro te brand ontwikkelen. De. schade, is nog niet. bekend, .verze kering dekt de schade. Op het tijdstip Van de ontdekking van de brand was de oven in de harderij nog steeds .in werking. De opzichter van "de technische bedrij ven, de heer J. J. van Mèchelen, heeft, 'even na vijf uur de electriciteit uitge schakeld. Loco-burgemeester H. Sa- bei heeft bij het pand het blussings- werk gevolgd. Duizenden Schiedam mers hebben vanaf de open vlakte in Nieuwland, vanaf deoverzijde, bij de Schie en vanaf het Proveniersplein de strijd tegen de vlammen en de rook ga de geslagen. ■De brand moet reeds lang voor de ont dekking in het .pand hebben gewoed, 's Zaterdagmorgen heeft een schoon maakploeg nog in de loods gewerkt. De tentoonstelling „Holland, Land und Letite", waarvan „Rotterdam en de Zee" deel uitmaakte, is zondag geslo ten. De expositie, georganiseerd ter ge legenheid van de Nederlandse Week in tiet Münohener Stadtmuseum, trok 24.500 be!angstellenden. 'ff De tot. de Rotterdamse inzending be horende maquettes van de Stichting .Haven'oelangen'gaan nu weer naar. 'Nederland terug. V: De veertig panelen en een modél van het s.s, Rotterdam blijven evenwel voor lopig nog in Duitsland. Ze zullen daar in verscheidene plaatsen worden geëx poseerd. De organisatie van de tentoonstelling was in handen, van de Nederlandse" Am bassade in Bonn, diè nauw(samenwerk te met het Bureau Voorlichting ;ea Pu bliciteit in Rotterdam. Wat in de loopvan de dag steeds meer een onmogelijkheid leek 'gowardeti. een evangelisatiesamenkomst in de open lucht, bleek onder onverwachtverbe terde weersomstandigheden toch op het vastgestelde uur nog/mogelijk. En. zo trof men zondagavond nog .een groot aantal belangstellende voorbijgan gers op het Karei de Stouteplein bij dé straatprediking, .georganiseerd door de Raad voor Interkerkelijke .straatpredi king Rotterdam-Zuid. De heer A, Ramaker, evangelist: van de Vergadering van Gelovigen, bracht in een korte toespraak de bijbelse bood schap met als uitgangspunt het woord van Pauhis: „Dit is een 'getrouw woord en alle aanneming waard, dat- Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden". J Niet alle mensen zijn behouden -of zullen behouden worden. Want God wil de mens niet dwingen in Zijn gemeen schap te leven.. Maar allen, die Jezus: Christus aan nemen, zullen behouden worden. Dat be tekent, dat zij bevrijd zijn van de zon demacht, die Hij verbroken heeft. Dat zij niet bang meer zijn voor leven of dood, omdat Hij de toorn van God tegen ons heeft overgenomen. En dat Hij ons in de wedergeboorte een nieuw leven wil -geven. In deze drie dingen ligt de kern van het Woord, dat christenen nog steeds ervaren als een kracht Deze toespraak werd-, behalve met een kort persoonlijk getuigenis, ook nog aan gevuld met zang door The Glory Sin gers, een zangduo met gitaarbegeleiding. T)1T is de 30-jarige secretaris der SV. „Schiedam", die het schaak kampioenschap van zijn woon plaats heeft gewonnen. laag toedienen. Daardoor kon Reitsma weer naast Haring komen, maar (jaarna sloeg Van Baarle ook Reits ma. -./; Toen Haring en Reitsma tenslotte voor de vierde maal tegen eikaar uitkwa men behaalde Haring wel enige pion- nenwïnst, maar tot een overwinning kwam het niet. Eerst in de vijfde wedstrijd zegevierde Haring. De voorzitter van. het district Rotter dam van de K.N.S.B. zal donderdag avond de prijzen uitreiken. Daarna is er voor iedere belangstellende gele genheid tot deelnemen aan een sneL schaakwedstrijd. Vanmorgen omstreeks tien uur is weer een ongeluk gebeurd bij do kritisïrig' Hoofdweg-rijksweg 3 te Rotterdam waar bij twee personenauto's waren betrokken; De wagen van de 65-jarige handelaar C; Mudde uit Rotterdam werd, toen,hij de rijksweg op jyjlde. öraaien^gegrepén "door: .de ;mt de'3chmg. ;Gpu^^kpEflende personenauto vaii 'dë' 24-jarïgé vertegen-: .woordiger H.M. Deurvorst. uit Délffc De heer Mudde kreeg een-'ernstige hoofdwond en inwendige kneuzingen, zijn echtgenote klaagde over pijn in de rug en verkeerde in een lichte shocktoe stand. De vertegenwoordiger liep een hoofd wond op en wondjes aan beide handen. Zijn 61-jarige vader kreeg enkele wondjes en bloeduitstortingen aan het hoofd.*: De vier gewondenzijn naarhet; Benf* wegrièkenhius-'vervóerd. ,/In ;*de (afgelopen week zijn cle Nwe." Water weg binnengekomen 478 stoom en motor schepen. metende 2(106.726 bor.&.HiewbttïWia- ren: 157 "Ned.. 1 Arg., 5 Air.r.. :7'Belg.ï:;;i CoL, 9 Denen, 99 Dts.,' 69 Eng.,(l2! Fin;',:/10 Fr.. - 4 Griek.,,. 1 Hor.d.. 1 Isri. 5 Itali, 2 teS:, 2 Jap., 1 Joeg., 1 Uban.. 7 Liber.." 41 Noor.', I Oost Dtsl., 2 Pan.. 5 Polen. 4 Bus— 7"Sp„ "2'Turk.,';IJsli/ia .'Zweed. Bestemd voor' Rotterdam (m.i.v. Pemis gr VondL plaat) 3S9. Schiedam 3, VldgZL:-15, -Maassluis IS, Dordt 29. H. v. HolL M) '2Twöil- 'drecht1 overige- In het zelfde tijdvak 1960: Nwe. Waterweg 548 stoom en motorschepen, - metenden 2.2X3.007 b.r.t. Bestemd voor- Rotterdam m.i.v. Pemis en Vondel, plaat) 455. Schie dam 4. Vldgn. 20, Maassluis 9, Dordrecht (26, H, v. Hon. 16, Zwfjndreeht 1> Cap. a d. Ijs- sel 2."Overige havens 12. - Sinds Xjanuari zijn aangekomen: ..Nwe. Waterweg 1960 14.762 schepen, - metende 56.X96.917 brt. >-■■ Nwe. Waterweg 1961 15.205 schepen,-'me tende 60.396.191 b.r.t. -"-Y-r ..(Van een onzer verslaggevers). In de nacht van vrijdag op zaterdag trad om 00.55 uur de brandalarminstal- latie van de Vlaardingse Grote Kerk, die is aangebracht in het politiebureau, in werking. Op het daarop gegevea groot alarm rukte de brandweer uit. De straf fe wind deed het ergste vrezen. Gelukkig bleek bij grondige inspectie van toren en kerk dat nergens vuur te bespeuren was. Een verder onderzoek wees uit dat de alarminstallatie defect was geraakt. Om twee uur kon brandweercomman dant Groeneveld zijn manschappen huis waarts zendefl.v^Personeel van P.T.T. teh «emeentewrijBm."i=Iiérstéldiende defecte installatie.om 02.25 uur huis waarts keren."?-'.- Naar aanleiding van het vorige'week gepubliceerde bericht, dat de chef van de luchtmachtstaf, luitenant-generaal Hit Schaper, tegen het einde van het jaar';' luitenant-generaal tit; C. F. Pahud dé Montange zal opvolgen als chef van het- Militaire huis van H.M. de Koningin, deelt het departement van defensie mee, dat het in het voornemen' ligt met in gang van 1 december 1861 generaal, majoor H; P. Zielstra te benoemen tot chef van de Luchtmachtstaf, tevens be velhebber der luchtstrijdkrachten. - Het departement deelt voorts méde" dat aan luitenant-admiraal H. H. £L Pröpper op diens verzoek wegens lang- durige dienst eervol ontslag zal worden verleend per 1 mei 1962. Luitenant-admi raal Pröprper is voorzitter van het comité'' van verenigde chefs van staiveiui'^^K^l MÜB

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1