Politie haalt fietsen en brommers op Appelmarkt Kreet in Hoekse Bosjes: Mééésterrr Vijfhonderd Schiedammertjes genieten aan de zeekant GELD VOOR VAKANTIE GESTOLEN Olieboring in de Noordzee Tegen boete weer terugj Neersmijten van voertuigen geeft veel ergenis Biirgerliike stand Dagelijks grote groep er op uit onder leiding onderwijzers „DROOMLAND": MOOI, MAAR KOSTBAAR... Inbraak: £287 uit fabriek gestolen Aanwinsten van Gem. Bibliotheek Dwangsom f 100 voor „neusje van de zalm" iPEUGEOm Eigenraam DE iets oudere Schiedamse jon gens hadden iets anders gevon den om het de leiding moeilijk te maken: zij zochten schelpen bij de voet van de pier en dan gingen ze aan de meester de namen vraoen Spoorzoeken Opstellin gr" Vriendschap Tijd gaat snel. York-heftruck over voet van man B VAKANTIE.... UNIEK FEEST Vandaag MOOIE KANS ER EÉNS UIT.... Gevlogen.... Advertentie a rtlfort meubelen< woninginrichting BROERSVESI è#-éè UiMi PAGINA 3 DINSDAG 18 JULI 1961 c'J&b Hei bureau gemeentelijke inspec tie onderwijs van Schiedam zal van 18 juli tot en met 16 augustus 196! gesloten zijn. 9 B. en W. van Schiedam maken be kend. dat zij in hun vergadering van 13 juli 1961 besloten krachtens artikel 5, eerste lid. sub c van het Wegen verkeersreglement vast te steller, (ie volgende Wijziging van het Verkeers- besluit voor de gemeente Schiedam Gemeenteblad 1937. no. 17; 195S. nrs. 1. 6 15 en 18; 1959, nrs. 3. 4. 7. 10 H. 12, 13, 14, 20, 21, 22 en 23; L960, nrs. 1, 2, 10. 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, en 22; 1961 nrs, 1, 8, 9. 10, 11, 16, 18, 19, 20 en 23). Enig artikel. Met in- gang van heden vervalt onder het hoofd ..Geslotenverklaring van wegen" in de rubriek ..Koemarktplein in een an- dere richting dan die, welke de pijlen aanwijzen (Verkeersplein) alle voer- tuigen, rij- en trekdieren en vee, num- mer 15a" (bord model W.V.R.) de in voeging (Verkeersplein)" en wordt m dezelfde rubriek inplaats van ,15a" gelezen; ,,15". Van dit besluit van B. en W. van Schiedam staat voor ieder belangheb bende beroep open tot het eir.de van een termijn van dertig dagen na he- Het adres van beroep wordt aan -H.M. de Koningin gericht, maar in- gediend bij de commissares der Ko ningin in de provincie, die een be wijs van ontvangst afgeeft. Dit be sluit ts in afschrift verzonden aan de desbetreffende hoofdingenieur-direc teur van de Rijkswaterstaat, aan de Koninklijke Neöeriandsche Toeristen bond A.N.W.B., de Koninklijke Neder landse Automobielclub, de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging en aan Gedeputeerde Staten dezer pro vincie. Het besluit ligt gedurende de beroepstermijn ter visie ter gemeen te-secretarie (stadhuis afdeling al gemene zaken). ^,VA%%W.V»W.V.%V.V.V.V. DftKMDERDCtAAN I» VLAARDINGEN Ttl..<018B8)rSAt JLTET IS DUIDELIJK vakantietijd. Dat is te bemerken aan de velen die vrijwel dagelijks met koffers zeu len op weg naar de stations, dat is te zien aan touringcars die her en der in de Schiedamse straten verschijnen. Het vait ook ie bemerken aan het feit dat de vele vrienden afwezig zijn. Vele telefoontjes klinken nu vergeefs, men heeft de nijvere stad de rug toege keerd om prettiger oorden op te zoe ken. De thuisblijvers wachten allen op hun beurt hun kansen af waarbij zij nauwgezet de ontwikkeling van het weer afwachten omdat het voor ieder mens met vakantie van betekenis is dat er goed weer is. In een TV-uitzen- ding werd onlangs gesteld wat reeds bij een kleine enquête van de SG in Schiedam gebleken was. Twintig pro cent van de Nederlanders gaat naar het buitenlandveertig procent neemt vakantie in eigen land. TT/AAR BLIJFT DIE overige veertig procent dan? In eigen stad. Het is daarom van belang dat ook het va- kantieverviaak in eigen stad nag steeds geboden wordt. Voor de Schiedammers is het daarom van betekenis dat van- .4 SCHIEDAM. Geboren: Carolina H. d v H K J Hooijmans en H M van Gogh; Jan P z v A Kiela en J Kalfsbeek; Johannes J z v J J Meure en J Syriër: Augustinus z v A Gerrets en G Jongste; Robert J z v J Schip pers en R van Bloemendal, William J z v J Schenk en J G M Jansen: Diana d v M Pa- lij am a en A A Nieberg; Adriana d v J Bak kes en J Magielse; Hendrica C L d v J L J Dries en E M L B WiUemse; Jan W A z v J L, Vorstenbos en T van der Horst'. Over'eden: I) Brak, 81 jr echtg van S Klinkhamer. Plantage Podium: S. G. Internationaal votksdansfeest VIMA, 20 uur, Agentscbapi H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. tel. 115588). Apotheken; Rembrandt, Rembrandt' laan 5, tel. 68855. avond een uniek internationaal volks'- dansfeest op het Plantage Podium ge boden wordt. Gratis is dan met de her leving van sfeervolle folklore kennis te maken. Er komen overigens nog meer vakantieactiviteiten in Schiedam en uiteraard wordt u in deze kolom men op de hoogte gehouden van de vele mogelijkheden. Donderdag, vrij dag en zaterdag kunt u reeds naar Ke- thel waar de Oranjefeesten van de Kethelse oranjevereniging Wilhelmina het Bad Groenoord en het Prinses Beatrixpark concurrentie gaan aan doen in het bieden van prettige re creatie. JJUITEN SCHIEDAM staan' nog meer stukjes Schiedam gereed om de Schiedammer vermaak te bieden. In deze weken ligt het Schiedamse schoolbuitenhuis ongebruikt in de bossen van Oosterhout. De scholen hebben vakantie, zij gebruiken het te huis niet. Er is dus voor Schiedamse verenigingen nu de unieke gelegenheid om op goede en goedkope wijze ge bruik te kunnen maken van een prachtig ingericht vakantiecentrum. Belangstellenden kunnen bij de Schie damse Gemeenschap alle inlichtingen en medewerking verkrijgen. Dan is er nu ook een brokje Schiedam geënt in Hoek van Holland waar degelijks hon derden Schiedamse kinderen met vreugde deelnemen, aan de vakantie dagkampen van de Rotterdamse Raad voor Lichamelijke Oefening. niE VAKANTIETOCHTEN zijn een Uitstekende vorm van recreatie roor de Schiedamse jeugd. De kinderen genieten 'alreeds van het tochtje met de trein, dan zijn er de prettige wan deltochten langs duin en strand, door de bossen en er zijn de altijd weer enerverende en gezonde spel- en sportevenementen. Dergelijke uitstap jes zijn het mooist wat de kinderen zich wensen kunnen. Zij zijn er êens uit, Het vermaak in de stad is zo ge bonden, tentjes bouwen op grasveldjes mag al niet meer, veel andere moge lijkheden zijn er niet. Het bouwen van een jeugddorp zou iets zijn, maar waar komt het materiaal en wat even be langrijk is: het omvangrijke speelter rein voor een dorp van duizend kin deren vandaan. Waar zullen de vrij willigers als assistenten, medewerkers en leiders vandaan gehaald worden! Nee, vakantie in de stad is niet al te best mogelijk ondanks Bad Groenoord en Prinses Beatrixnark en bovendien is het wel zeker dat ook de veertig vrocent thuisblijvers er eigenlijk lie ver ook eens uit zouden willen zijn! (Van een onzer verslaggevers) jV/lééééésssterrr, méééésssterrr" klinkt het na dagelijks in de Hoekse bosjes en tien tegen één dat het Schie damse kinderen zijn die bun roep laten horen. Zij geven dan de wens te kennen om lekker gezellig aan de arm van de mijnheer of „de juf" te hangen, of misschien wel om de hal terug te willen gooien naar de mijn heer of de juf die gedurende een week het toezicht op hen houdt. Momenteel wandelen dagelijks vijf honderd kinderen door de Hoekse Bos jes, naar de Staelduinse bossen" of langs het strand. Zij doen dat in het kader van de goede samenwerking die de Schiedamse Gemeenschap met de Rot terdamse Raad voor Lichamelijke Oefening heeft verkregen. Sinds meer dan 35 jaar organiseert de Rotterdam se Raad dagkampen voor de Rotter damse schooljeugd in Hoek van Hol land. De commissie „Vakantievreugd aan zee", onderdeel van, de Raad, beschikt daarvoor over een uitgestrekt terrein in Hoek van. Holland waar tevens om vangrijke -accommodaties zijn neerge zet De Schdedatnse schooljeugd mag dankzij de SG in bet vervolg ook van deze accommodaties gebruik maken. en de leden van de. Reddingsbrigade goed het toezicht kunnen houden. Maandagmorgen zijn de eerste groepen kinderen naar de dagkampen in Hoek van Holland gegaan. Om acht uur ston den, ruim vijfhonderd verheugde kinde ren gepakt en gezakt op het Stations plein. Ieder had zich keurig opgesteld achter de jongen, of meisjes met het geel zwarte bordje dat het nummer van een bepaalde groep droeg. De kinderen wisten dus waar zij zich moesten opstellen en dat was voor ouders en de vrijwillige leiders en leidsters heel prettig omdat dpardoor een voorspoedig vertrek mogelijk werd. In colonne wandelden de kinderen door het station naar het perron waar de spe- ciaje vakantieterrein uit Rotterdam voor Hoek van Holland arriveerde en vlot ging het eerste Schiedamse contingent naar de badplaats. Volgende week zullen weer vijfhon derd- andere kinderen dagelijks naai Hoek van Holland gaan en in de daarop volgende twee weken gaan wat kleinere Schiedamse groepen: Uit Rotterdam zijn de groepen uiteraard groter, maar rela tief levert Schiedam reeds nu de grootste bijdrage. Het roepen van de kinderen om één van de tweeëntwintig leidsters of leiders is kenmerkend. Nauwelijks hadden de kinderen kennis gemaakt met de leiding en met elkaar of de goede stemming was er al, de vriendschap was al aanwezig en daarna is de prettige sfeer niet meer ge weken.. Op het kampterrein aangekomen krijgen de groepen de gelegenheid hun dagindeling naar believen in te richten. Elke groep bestaat uit ongeveer 25 kin deren. Het zwemmen kan om veiligheidsre denen niet massaal geschieden. Dit is een van de onderdelen, dat aan een schema is onderworpen -omdat de kin deren op een speciale plaats van het strand gaan zwemmen waar de leiding Voor het overige vermaken de kinderen zich naar het inzicht en de fantasie van de leiding en de jeugd. Zo zijn maandag morgen enkele groepen gestart met spoor zoeken. Daar biedt het terrein van de Baad v. L.O. alle gelegenheid voor. Het is prettig toeven tussen de hoge bosjes met bramen. Andere leiders maakten al spoedig een fikse wandeltocht waarbij gekeken werd naar de komst en het ver trek van de zeeschepen in de riviermond, andere groepjes zochten schelpen, weer anderen trokken van bunker naar bun ker in de duinen uit zucht naar avon tuur en louter vanwege het pleizier van de klimpartij. Uiteraard zijn er heel wat spelletjes gespeeld, op het strand is alle gelegen heid voor vele kringspelen. Op het ter rein van de raad is het veel genoeg lijker „rovertje" te spelen omdat het verstoppen daar zo gemakkelijk gaat. Het alziende oog van de leidster of leider en- de daarbij aanwezige fluit voor het waarschuwingssein of het verzamelsignaal zorgen ervoor dat elke groep weer na elk spel compleet wordt. Mocht de fantasie van de groep tekort schieten dan kunnen de kinderen naar een gebouwtje op het terrein gaan waar tal van spel- en sportmaterialen gereed liggen om zo intensief mogelijk te wor den gebruikt. Achter de bosjes beschikt de Raad evenals het buurkamp van de KNVB over enkele sportvelden. Tegen twaalf uur zetten gedienstige handen vele honderden flesjes melk op de tafels die by slecht weer in de open loodsen staan en die voor het overige zo veel mogelijk in de buitenlucht worden gezet. Daar eten de vele honderden kin deren zij aan zij als gezonde Schiedam mers de vele meegebrachte boterham men. Er worden grapjes gemaakt, er wordt gestoeid, er wordt gezongen en gelachen, dit alles als teken dat de va kantieuitstapjes de kinderen de zo be langrijke levensvreugde geven. „Vreemd, hé. maar de tjjd gaat hier zo snel" zei ons een der leiders die ons van onder zijn vakantiepetje vrolijk aankeek. Rond en bovenop hem sprongen de kin deren, die geen groter vermaak kennen dan op het strand eens een genoeglijk partijtje te stoeien met de ..meester". „Wat een herrieschoppers, hé", zei ons een leidster en ze zei het alsof ze het meende, r--vr ze voegde er aan toe dat het leiding geven aan deze jeugd tocll heel wat prettiger is dan het kantoor werk dat ze anders verricht. Zo vermaakt ieder zich in en ver bui ten het kamp in Hoek van Holland waar de administrateur A. H. Wunderink met zijn assiri^nten in het kantoor als van ouds voor een goede regeling zorgdragen. De eenentwintigjarige loodsarbeider S. M. Neervoort uit de J. A. Alberdink Thijmstraat te Schiedam heeft maandag middag in een loods van Van Gend en Loos aan de Westzeedijk te Rotterdam een vork-heftruck over zijn linkervoet gekregen. De man is met kneuzingen aan de voet naar het Dijkzigtziekenhuis vervoerd. ATEEIVI twee parken (Oranjepark en Hof), leg daarin duizenden meters lichtkabel, breng honderden lichtpunten aan, zet nog wat acces soires neer als een paar grote roof dieren en je hebt „Droomland", zo als dat nu in Vlaardingen is te zien. Duizenden hebben „droomland" al gezien. Het is een belevenis apart. De veie lampen zorgen voor sprookjesachtige lichteffecten, fon teinen spuiten, een theeschenken) zorgt voor lafenis van wie moe van het wandelen en kijken naar en in het veelkleurige licht wordt. Uit Vlaardingen en tot ver daarbuiten komt men naar de grote attractie van de vakantiefeesten, waarvan wij u bijgaande plaat tonen. .Droomland" is een kostbare ge schiedenis. Alleen al aan ornamen ten bevindt zich in de Vlaardingse parken voor een ton aan waarde. Het is de. door zijn werk op dit gebied in Schiedam zeer bekende, „illuminator" C. Aleman die voor het licht en alles wat er bij be hoorde heeft gezorgd. En dan de dieren, die men in „Droomland", angstwekkend-realistisch, ziet staan. Deze „attributen" werden speciaal uit Engeland gehaald. Zij vertegen woordigen een waarde van onge veer een halve ton. Daarom is het begrijpelijk dat Vlaardingen niet elk jaar een der gelijke attractie binnen zijn gren zen kan hebben. Het zou wel pret tig zijn, maar de kosten vormen een bezwaar. Reden te meer voor alle Vlaardingers om nu „Droomland" te gaan zien. T")E SCHIEDAMSE politie heeft maandagavond 23 bromfietsen en fietsen uit de Appelmarkt en omge ving verwijderd. De eigenaars heb ben later tegen betaling van een boete van 5 voor een bromfiets en 2,50 voor een fiets hun eigendom men aan het hoofdbureau kunnen af halen. Het optreden van de politie heeft nogal consternatie verwekt bij de bezoekers van het Monopole-Thea- ter, die ondanks de verbodsborden toch hun rijwielen op Appelmarkt of tegen de gevel van het Stedelijk Museum hebben geparkeerd. Sinds jaren veroorzaken de eigenaren van fietsen en bromfietsen veel last aan de bewoners van Appelmarkt en omgeving. Rijen fietsen worden tegen muren gesmeten zodat het soms ook voor de voorbijgangers heel moeilijk is te passeren. Bovendien ondervin den de winkeliers in deze buurt veel stoornis. Om de moeilijkheden tegen te gaan heeft de gemeente langs de Lange Haven een aantal insteekhaken voor rijwielen laten plaatsen in de ver wachting dat de fietsen in het vervolg langs de minder drukke Lange Haven zullen worden geplaatst, maar deson danks werden de fietsen op hopen te gen de muren op het drukke kruis punt Appelmarkt-Hoogstraat gezet. Twee weken geleden zijn daarom voor het Stedelijk Museum en "in de Appel markt verbodsborden geplaatst, die aangeven dat rijwielen hier niet meer mogen worden geparkeerd. Deson- VEHING BA REND RECHT S OMSTREKEN BAREt-TD RECHT. YJ juli. Andijvie 7-10 aanvoer 30.000 stuks; bloemkool AI 7078. BI 5565, Cl 4853, aanvoer 35.000 stuks: sla 7,2010,10. aanvoer 40.000 krop; staandglas- komkommers 75—op: 34—418, 60—74; 32—35, 50—59; 2S-31; 4049; 23—26; aanvoer 40.000 stuks. Stamprincessebonen 81140, aanvoer 43.000 kg; kroten kg 2430. aanvoer 20.000 kg, rode kool 4,5016, aanvoer 10.000 kg; spits kool 3743, aanvoer 6.000 kg, Uien 16—20, aanvoer 25.000 kg. BADPAKKEN waren een verbo- den bezit voor de Schiedammer tjes maar te water moest men toch gaan. De leidsters zorgden er dan wel voor dat de jurkjes e.d. uitge wrongen werden want het tons bij lange na geen zomer aan het strand REEDUIT namen de Schiedamse kinderen bezit van het Hoekse strand (Van een onzer verslaggevers) Onbekenden, hebben zich toegang ver schaft tot de fabriek van hijs- en hef werktuigen Hadef aan de Warande 1 in Schiedam. De inbrekers zijn over een muur ge klommen, waarna zij via een roldeur in de kantoren kwamen. Daar zijn twee stalen kasten tegen de grond gesmeten. De scharnieren en de sluitingen wer den geforceerd, In totaal wordt een be drag van 287,22 vermist. De Gemeente-Bibliotheek" en Leeszaal van Schiedam boekte de volgende aan winsten: Godsdienst Mens en Maatschappij: Methorst-Kuiper Kxishnamurü '60, Sin- jer Spionage verhalen '61, Albeda Vak- oeweging en maatschappij, Bahkspiegel 61. Opvoeding op het gebied der sexua- liteit '61, Es Gezinnen met zwakzinnige Technische wetenschappen: Broek en Reyngoud Beerekenen en con strueren van werktuigonderdel ,i Dl. 2 '52, Reyngoud en Zweekhorst Berekenen en construeren van werktuigoriderdelen Dl. 1 '61,' Handleiding bij cursus vak bekwaamheid voor het rijwielbedrijf *56, Otterloo Langsdraai-automaten. draad- snij- en meetgereedschappen '53, Jagt Hefwerktuigen en transportmiddelen '58, Bloemen en Cazemier Gelijkstroomma chines 1. Theorie en metingen '59, Ca zemier en Bloemen Gelijkstroommachi nes 2. Constructie en ontwerp '53, Drie transistorontvangers '60, Koning Leidin gen en verdeelstations '55. Ludolph en Mesritz Elektriciteitsleer; 4e herz. dr. '59, Eccelent; goedkope HiFi versterker van 20-20.000 Hz. '60, Tschichold Wat ie dereen van drukwerk behoort te weten 51, Banden; hun onderhoud en verzor ging '57, Hessing Automatische regeling in de verwarmingstechniek '61. Kunst: Piccardt Kernvragen der kunstgeschiedenis '60, Speiser China '61, Brion Kandinsky '60 (Duitse tekst), San chez Cantón Der Prado '59, Coliaer en van der Linden Historische atlas van de 'muziek '61, Panofsky Die hundert schönsten Konzerte '58.-'Meyer en Heggie Elektronische muziekinstrumenten in orie en praktijk, Schnog Charlie Chap lin '60 (Duitse tekst), Krook Modem kamperen '61. Letterkunde: Picon Malraux par lui- même '59, Giraudoux De engel van het kwaad '61, Coster Verzamelde werken '61 4 dln., Gexhardt Verzamelde gedich ten '61. Charles De menseneter van Nowawes '61, Toynbee Underdogs '61. Land- en volkenkunde: Fuchs Neder land '61. Meyer Het Jonas Daniël Mey- erplein '61. danks bleven de merendeels jeugdige eigenaars hun tweewielers neerzetten tegen de muren in deze omgeving. De politie heeft eerst nog even gewacht of de jeugd het goede parkeren als-), nog zou leren, maar toen de kinderen hardleers bleken, is maandagavond voor het eerst een auto met .politie-: mannen naar de Appelmarkt gezon den. d.i ;\i.« In een oogwenk was dé auto volgeladen, er bleven nog vele rijwielen -achter. Toen de politie een half uur later te-: rugkwam om nog meer rijwielen .mee naar het hoofdbureau van politie te nemen, bleken de jongeren het par keerverbod plotseling wel te hébben begrepen. Het restant rijwielen .was namelijk-snel verwijderd. De politie hoopt nu dat eigenaren van rijwielen de fietsen in het' vervolg zullen zetten op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen/omdat er anders we derom razzia's moeten worden gehou den. a'aPaï Ook voor de Passage is een dergelijk verbod van toepassing, maar ook hier worden de rijwielen steeds maar weer tegen de winkel-etalages gesmeten. De president van de rechtbank te Rotterdam, mr. J. G. L. Reuder, heeft uitspraak gedaan in het kort geding, aan hangig gemaakt door de eigenaar van het restaurant De Zalm, A. van den Berg. te Brielle, contra een bewoner van Rockanje, H. G. Limburg, die te Briellr aan een soortgelijke zaak de naam „Hei neusje van de zalm" heeft gegeven. De president van de rechtbank heeft gedaagde in het ongelijk gesteld over wegende dat de aard van de bedrijven dezelfde is en gedaagde met «ijn naam geving heeft willen suggereren, dat zijn zaak exquiser zou zijn dan de zaak van eiser. De president heeft gedaagde veroor deeld tot betaling van een dwangsom van honderd gulden voor iedere dag, waarop gedaagde in. de naam van zijn zaak het woord zalm handhaaft. (Van een onzer verslaggevers)'0si In de nacht van zondag op maandag is hij de Stichting Kerke lijk en Maatschappelijk Werk Cte Rotterdam ingebroken. Een bedrag van ruim ƒ2.300, dat. bestemd is voor de uitzending van kinderen naar vakantiekampen, - is gestolen. De Stichting K.S-A. is gevestigd in het pand Westersingel 109. Ook eWers in dit gebouw hebben de dieven maatschappelijke instellingen bena deeld. V Zo miste het Oranje Groene Kruis maandagmorgen ƒ103 en de Vereni ging Protestantse Gezinsvoogden ƒ200,—. De benedenverdieping van. het pand, waar de Stichting Gerefor meerd Maatschappelijk Werk is ge-- vestigd, is-ongemoeid;- gelaten.? De inbrekers hebben een ruitje van/ de voordeur ingeslagen en zich zo toegang tot het pand verschaft. By. de Stichting K.S.A. hebben zij alle bureauladen overhoop gehaald, en het gesloten bureau, waarin, het. geld voor de vakantie van de kinde ren was opgeborgen, geforceerd. Alles wijst er op, dat zij zich rus tig de tijd hebben gegund. Want een. overmatige bende heeft men niet achtergelaten. Wel zijn in het pand enkele deuren geforceerd. Door deze diefstal is vooral de Stichting K.S.A. gedupeerd. Uiter aard gaan de vakanties van de kin deren wel door. Maar het saldo-van de uitzending zal zeker nadelig zijn. Di den regel heeft de Stichting K.S-A. weinig geld in. huis. Mak? juist - voor de kindervakanties had. men hetï nu gestolen bedrag bewaard. Wanneer zij twee dagen later waren gekomen, zouden de dieven niets hebben ge vonden. Op ongeveer 3,8 km buiten de kust,- dus'nog binnen de territoriale wateren, ter hoogte van Kijkduin zal de N.V. Ne derlandse Aardolie Maatschappij-in sep tember een exploiratieboring verrichten' in de Noordzee. De boring gaat tot een diepte van ongeveer 2.000 meter. ;- Er zijn nog enkele onzekere factoren. ojn. bét tijdig gereedkomen van en kele vitale onderdelen op scheepswerven in Amsterdam. Ook de weersgesteldheid in augustus, wanneer de ponton Triton wordt gesleept en geplaatst, is een factor waar rekening mee moet worden gchou-I den, daar deze handelingen slechts on-j der gunstige weersomstandigheden kun nen geschieden. Het transport van de 42 meter lange1* ponton naar de hoorplaats zal worden-: verzorgd door L. Smits en Co's interna tionale sleepdienst te Rotterdam. De ponton verheft zich op haar vier'- stalen potea. 2o'n veertien meter hoven de zee. Er is een helikopterdek aangebracht. De aan- en afvoer van personeel en ma teriaal zal gebeuren met drie toestellen: van de World Wide Helicopters, die op: de luchthaven Rotterdam worden gesta tioneerd. ,v' De hoorplaats wordt omgeven door vier boeien, die 's nachts verlicht zullen zijn. De ponton zelf is voorzien vatx ver - lichting en misthoorns. Er komt een constante radio-tóèfóniX fene,, verbinding met de ponton. Hetï K.N.M.T. zal weer-adviezen geven. Als Het weer tijdelijk te ongunstig zal zijn voor boorwerkzaamheden, zal bet persijneeiV met helikopters naar de vaste.wal wor den teruggebracht. Na een eventuele suceesvblle beëtndi. ging van de boring, wordt de boo «pon ton weggenomen en de putmond - beveiligd! door middel van een stellage. - .J -"'"rt VT Advertentie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1