\Doortrekking van de Betere v< weg tunnel en viaducten Luxe autobus voor officiële gasten Schieweg en voor .een Centimeters spelen rol bij slepen van caisson Fiat 5oo giardiniera Omgeving van Kleiweg blijft landelijk Man - knel onder truck - overleden Auto rolt driemaal om en stopt tegen paal Harlem Globetrotters liéten op komische wijze meesterschap zien Gemeente subsidieert lectuur voor blinden ff Engelse opdracht voor Leen Smit Met winches Droomland heelt drie toegangen Burgerlijke stand Lozing afval- «water in; Water-: weg mag J. J. Halk veertig jaar in reklame Spectaculaire botsing in Schiedam Foorstel aan de raad Twee studenten in grot omgekomen (Van een onzer redacteuren) TJW de gemeenteraad, van Rotterdam is een uitgebreid plan ingediend om de noordelijke stadswijken betere verbindingen te geven onderling en met het wegennet van de provincie en het rijk. De belangrijkste verbinding zal de doortrekking van de Schieweg zijn naar een punt ten noorden van de Erasmussingel. Hier komt de aansluiting tot stand met de provinciale weg nr. 19, die een directe verbinding vormt met plaatsen ten noorden van Rotterdam.. Wilde staking duurde maar enkele uren De kosten „Meester" en „juf" Oranje Nassauschool in het huwelijk Avondritten treinje Drie jaar voor serie diefstallen het HOE en HOEVEEL van de nieuwste Door het zuinige verbruik en de. laag geprijsde onderdelen a c\£Sf"\ bereikbaar voor ieder budget, ^EöUL/." Autobedrijf BROEDELET N.V. - Conradstr. 63 - TeL 010—136040 Nieuwe kleurenfilm WÊf imiËÊêm. «ffSST^ iÉh De verlenging van de Schieweg maakt tal van kunstwerken noodza kelijk: Zo zal deze nieuwe weg het Noor derkanaal door middel van een brug kruisen. Voor dg kruising van de Ceintuur baan en eèn aftakking van de Klei weg worden viaducten-gebouwd. Onmiddellijk ten noorden, van het Noorderkanaal en de Staarlijn wordt een hooggelegen verkeers plein aangelegd. De aftakkingen van dit plein geven aansluiting op de verbindingsweg tussen de rijks- wegen 13/20 en 3 (de zogenaamde noordelijke randweg). Een tweede verkeersplein wordt aangelegd even ten noorden van de ErasmussingeL Op dit verkeers plein komen dan samen de provin- cialeweg 19, het verlengde van de Schieweg en een nieuwe weg, die wordt aangelegd tussen de wijken Schiebroek en Overschie. Deze weg ontsluit tevens het recreatiegebied in dit deel van de stad. - In de richting van Schiebxoek duikt de nieuwe verbinding Schieweg- Doénkade nog onder de spoorlijn Hofplein-Den Haag door. Het is de bedoeling 'dat in het eerste stadium de weg Schieweg-Doenkade wordt aangelegd, waardoor het con tact tussen de wijken Hillegersberg en Schiebroek en de,wijken ten zuiden van de Ceintuurbaan belangrijk wordt verbeterd. Ook ontstaat via de Doen- kade een snellere verbinding van deze wijken met de rijksweg naar Den Haag. Een gevolg van dit wegenproject is, dat enkele panden aan de Kleiweg en de Erasmussingel moeten.worden afge broken. Bovendien zal het complex van de voetbalvelden van Xerxes wor den verplaatst. (Van een onzer redacteuren) Onder het tweehonderd man tellen de personeel van de stuwadoors,maat schappij N.V, Felshaven, gevestigd op pier 1 aan de Waalhaven, is gistermor gen een wilde staking uitgebroken, die ongeveer zeventig man omvatte. De reden was, dat de werknemers een directe toezegging verlangden over een winstdelingstoeslag .van vier pro cent. De directie kon deze toezegging echter niet geven, omdat daarop een, goedkeuring-nodigisvarr Hijksbemid- delaars..Die goedkeuring is reeds lang aangevraagd; - mta'ai; ;tö$' -bp heden is daarop nog geëh antwoord ontvangen. In de loop van de morgen werd een delegatie van de stakers door de di rectie ontvangen. Aanvankelijk leverde de bespreking geen resultaat op. In de loop van de middag echter werd over eenstemming bereikt en gingen .de werknemers weer aan het werk. T-IET gemeentebestuur van, Rotterdam is van plan een autobus van 93,835 aan te schaffen. Deze (dure) bus met geriefelijke zitplaatsen, een conferentietafel met draaibare stoelen en een bar, zal voor de representatie bestemd zijn. Officiële gasten van de gemeente zullen erin worden rond gereden. 26' personen kunnen met deze bus mee. Verder wordt aan. de raad voor gesteld voor de R.E.T, 34 autobussen te kopen. .in het totaal wordt een krediet van ƒ.3,046.275 gevraagd. In de. naaste-toekomst, -zo kondigen B. en. W. nog aan, zullen, nog 30 auto bussen Worden gekocht. -. Er 'kónien, namelijk 100 bussen van de RJE.T., die tien tot dertien jaar oud zijn, voor vervanging in aanmerking. Voorlopig is de aanschaf van 70 wagens vol doende. Als deze bussen zijn afgeleverd heeft de R.E.T. 336 bussen, waarvan 106 geleidelijk' worden, opgeruimd. De kosten van. de nieuwe verbindin gen, exclusief die van de grondverwer ving etc. en de ontruiming en afbraak van woningen worden geraamd op f 21.000.000. De eigenlijke wegenaanleg vraagt f 10.670,000 en de verschillende kunstwerken f 10.830.000.,De doorgang onder de lijn Den Haag-Rotterdam (Hofplein) zal f 6.000.000 kosten. B. en W, denken de kostén zo te verdelen, dat er in 1962 drie, in 1963 en 1964 elk jaar 3(4, in 1965 vijf, in 1966 4(4 en in 1967 twee miljoen gul den wordt uitgegeven. Talrijke leerlingen via dé" Oranje Nassauschool a-an de V-elsenluststraat, koek Beukelsdijk zijn gistermiddag ge tuige geweest van de inzegening van het huwelijk tussen „meester'-' 'H. J. van Haaren en „juffrouw" M. C. van der Wel in de Nieuwe Zuidérkerk a-an de Westzeedijk. Ds. J. Vrolijk van Delfsh-aven leidde de eredienst en sprak naar aanleiding van Johannes 13 vers 34: „Een nieuw ge bod geef ik -u. dat .gij elkander liefhebt, gelijk Ik tl liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt". De predikant herin nerde het bruidspaar er a-an, dat het in afgelopen weken wat men noemt „an der de geboden" had gestaan, maar dat daaraan een eind was gekomen, toen het door de ambtenaar van de -burger lijke stand in de echt werd verbonden. „U bent -als vrije mensen na-ar dit kerk gebouw -gekomen, om God een zegen; over U'.v huwelijk te vragen en nu plaatst God meteen weer onder de ge boden,. Maar daar komt u nooit meer onder uit", aldus ds. Vrolijk. De predjkant, die zeide voor het eerst een huwelijk te mogen bevestigen tus sen een onderwijzer en een onderwijze res van dezelfde school, wees op de gro te paedagogische en psychologische ca paciteiten, die in dit huwelijk w.orden samen-gebundeld, hetgeen schone belof ten voor de toekomst kan inhouden. Na.de dienst was ér gelegenheid, het bruidspaar te feliciteren. Behalve de vele tientallen kinderen, die naar de Nieuwe Zuiderkerk waren ygekomen, maakten ook talrijke ouders hiervan een dankbaar .geibruik.' De bekende IJsselmondse organist A Ouwerts (eveneens behorend tot het on derwijzend personeel van de Oranje Nassauschool) luisterde de dienst op met A Trumpet Voluntary -van Clarke, Choralvorspiel „Erbarm Dich me in, o Herre Gott" van Bach, Choralvorspiel ,Schm&cke dich, o liebe Seele" van .BajCh.en, Preludium.in.Es-dur van Bach., (Van een onzer verslaggevers) DE mannen van Leen Smit moeten volgende week dinsdag of woens dag een karwei opknappen', waarbij centimeters een rol spelen. Uit de Engelse haven Folkstone zullen zij een grote stalen caisson over een. af stand van ongeveer dertien mijl naar de kust voor het plaatsje Dungeness slepen. Voor de sleepreis (dertien mijl) draaien ze hun hand niet om. Maar het zal wel zweetdruppels kos ten om de caisson veilig buiten de ha- venpierèn te brengen en het gevaar te bij Dungeness op de van tevoren vastgestelde plaats aan de grond te zetten. Het.is de tweede -maal,-dat L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst te Rotterdam van Engelse zijde opdracht krijgt een caisson te versiepen, In juli 1958 zette Smit een soortgelijk caisson voor de kust van Aberthaw op de zee bodem. Het nieuwe karwei, dat bij gun stige weersomstandigheden medio vol gende week wordt uitgevoerd, is echter aanzienlijk ingewikkelder. De stalen caisson is in de haven van Folkstone, die bij laag water droogvalt, gebouwd. Het gevaarte, waarin inlaat- filters voor koelwater worden gemon teerd, is een onderdeel van een miljoe nenproject, dat de bouw van een door atoomkracht aangedreven elektrische centrale omvat. De totale hoogte van de caisson is ruim 41 meter. Het platform steekt ruim 21 meter boven het wateropper vlak uit. In een kraan op de caisson is een „vogelkooitje" ingericht, dat als commando-post dienst moet doen: 31 meter boven de zeespiegel! De diepgang van de caisson is elf voet; bij hoog water is de haven twaalf voet diep. Het gevaarte moet dus naar buiten worden gesleept, als de vloed het hoogst is. De ingang tussen de havenpieren van Folkstone is iets breder dan de caisson. Als de reusachtige stalen doos tussen de pieren drijft, zal aan beide kanten nog slechts 85 centimeter ruimte zijn.... Door middel van sterkekabels en win ches zal de caisson van debouwplaats naar de pieren worden .getrokken. De sleepboot kan de haven namelijk niet binnenkomen.... Aan het eind van de pieren zal de Steenbank of de Schou- wenbank (een van de: beide voor de Europoort gebouwde slepers) vastma ken en de caisson vierhonderd meter in zee slepen. Een zeesleper zal daar na het gevaarte naar Dungeness bren gen. Ongeveer 360 meter uit- de kust van Dungeness zijn maatregelen getroffen om de caisson, die moet aansluiten op een tunnel onder de zeebodem, op de juiste plaats tot zinken te brengen. Op de bodem rusten twee zware ankers; op de kant zijn sterke winches opgesteld om de caisson met staalkabels te ver slepen. Voor het geval, dat de winches niet voldoende zijn, staat op de kant een tractor klaar om de* caisson* te draaien. De caisson drijft op 28 tanks en vier frote tanks, die half onder water liggen. ij geven de caisson de diepgang om zonder veel risico's de.haven van Folk stone te verlaten.. Als hét volgende week dinsdag harder waait dan met windkracht twee of drie zal Deen Smit het karwei '24 uur uitstel len., Er is een. speling van zes of zeven dagen mogelijk. Het werk kan dus-des noods een week later nog worden ge daan, als het weer tegenzit. (Van een onzer verslaggevers) Er blijken misverstanden te zijn on- staan over de ingangen van „Droom land" in Oranjepark en Hof te Vlaar- dingen. Het comité van „Jeugdvakantie- vreugd" heeft ons daarom verzocht de drie toegangen met omschrijving te "vermelden: Voetgangers kunnen de kassa berei ken via de ingang aan de Holla an (naast de gebouwen van de gemeente lijke reinigingsdienst) en via de ingang Julianasingel. Als men de aanwijzingen volgt komt .men vanzelf bij de kassa terecht die toegang tot het eigenlijke Droomland verleent. Wielrijders en bromfietsberijders kun nen het beste de ingang Hoflaan kie zen. Daar is op het terrein van de ge meentelijke reinigingsdienst een. ruime en verlichte rijwielstalling ingericht. Zij kunnen eventueel ook de ingang Juliana singel nemen, maar moeten hun kar retje dan buiten laten. Fietsen en brom fietsen mogen namelijk niet in het park worden neergezet.' Automobilisten en -berijders van mo toren en scooters moeten rechtstreeks naar de ingang Julianasingel gaan. Daar is ruime, parkeergelegenheid in de aangrenzende straten. Zoals in de vakantiegids is vermeld zal de „Droomland-expres" die overdag door dé stad'rijdt, in de avonduren rit ten onderhouden vanuit de Westwijk en de Babberspolder naar Droomland. Op de avonden dat Droomland geopend is. maakt de expres vanuit iedere wijk twee ritten, namelijk om 20.30 en 21.30 uur;vanuit de. "Westwijk, standplaats' Floïëslaan, hoek Billitonlaan ter hoog te. van de .Speeltuin en om 21 en 22 uur vanuit de Babberspolder ter hoogte van de .Immanuelkerk-aan de Rotterdamse- weg. •- Vanaf „Droomland" rijdt de expres om 22.15 uur terug naar de Westwijk ,en om 22.30 uur naar de Babberspolder. Een -gevangenisstraf van drie jaar met aftrek van voorarrest heeft de of ficier, van justitie bij .de rechtbank in Utrechjt, m-r. R.W.. H. Pitlo, geëist te gen C.' L. uitRotterdam, .die in de eer ste maanden van ditVjaar een serie in- brakeb'-pleegde in Culemborg, Maars sen, Heemstede, Lisse en Hillegcm, Vooral in Hillegbm was hij actief. Ter zitting bleek dat -verdachte er een ge woonte van maakte, zich toegang te verschaffen tot fabrieken. In Maarssen, waar hij op 3 februari in een verffa- briek inbrak, maakte hij 270 buit, in Culemborg 35, een fiets -en zeshonderd vakantiebonnen. Hij werd in Maarssen geassisteerd door de 29-j,arige W. van de H. uit Utrecht. De buit werd broe derlijk gedeeld. In zijn requisitoir legde de officier er de nadruk op, dat C. L. al omstreeks veertig -processen verbaal wegens dief stal en inbraak heeft gehad en twaalf veroordelingen achter de rug heeft. Van 1943 af had hij -geregeld het verkeerde -pad bewandeld. Ook Van de H. was geen onbekende voor de justitie. Hij was enige malen veroordeeld wegens diefstal en oplich ting. Tegen hem eiste de officier een gevangenisstraf van één jaar en vier maanden met aftrek. Beide verdachten brachten vijf maanden in voorarrest door. Uitspraak over veertien dagen. Advertentie Aangiften van geboorte op 15 juli 1961 Rotterdam: J v. Dijk-Berrevoets d; MG Spaargaren-Jansen z; C NIeipetj er-de Jong d; P Kools-v. Staveren d; A. v Velzen- Hes sels d; A. M. C. Uijlenbroek- v. Bemmelen d; W J A Holterhues-Linders d; A M Was- sen-v d Berg; z; M Kooijman-de Brttin z; P W v As-Willems d; M J de Bmijne-Hart- nran d; W Vermèegen-Vos z; W M Draijer- Langeweg z; G Heijnen-Kroesbeek z. Aangiften Van geboorte op 17 juli *61 Rot terdam: K Gerritse-Rook d: L. v. Rijswijk- Heij d; M M J Dell' Avo-Cafferata d. C G Oorbeek-van 't Hof d; M L v Meteren- v Rij d; M Timmers-de Jong d; C C r Eijk- de Bok d; W J Landman- v.d. Wulp z; W Wisselink-Bravenboer d: T Vemerne-v Uden z; M Lugten-Hoogendijk z; C Boekhout* Bloem d; M E v Dongen-de Beun d; N P Boeren*Verheul d; J de Bruin-Diepenhorst z; W Gonzalez-Engel z; C M EHagendoorn-v. d Mout d; 'M* v Belzen-v d Hboven zJ A Nuis-v d Poel d; J F v Veen-Snoek d; M A Eestermans-Jooren z; J A v d Heiden- Bosman z; M Vollemans-Risse d; J Hassing- de Lobel d; ME Lotte-KHerx d: M E A v Vlaardingen-Veger 2; A- A Wouters- de Wolff z; J B Klein Obbinïc-Rutgers 2; M A Timmermans-Kooren d; P Kerkhof-Die- rijck z; A Brandsema-v Bladel z; J T Land man-Kruithof d; E Vermeulen-Muijzer d; H H v Hulst-Goossens d: P Ritmeester- van *t Zelfde d; J C Schenkes- v d Panne.z\ A Voncken-Westerwaal z; J L Stuijvers-Berns d; L J J v Hoof-v Deuren 2; E' Nieuwen- burg-v Berghem z; JG E v Vliet-Timmers z; J H G Konigs-Aartsen d; M T Talboom* Heerbaart z; H Ritmeester- v 2andvliet z; J Keijzer-v d Herik d; G Roelse-Fauwels r, z; J Li- Langer ak-Hecht z; CP Korenhof- Siermans z: G Vogel-Kleingeld z; J S Lin- ger-op *t Hof z; S M v d Meer-v Leeuwen d; J W Aandeweg-Spierings d: C J v d Bosch-Voortmeijer z; W v Leeuwen-Kapsen- berg d; MA Labordus-Kasteleijn d: P de Leng-de Vries d; G Bongaertz-Groenendijk d; AH lóieppel-Verhoek z; WE Bleiksloot- v d Bel d; M ter Haar-Breedveld d: J S V Eijsden*Schepers* z; J- J v d Put-Speiken* burg z: J M Bosaelaar-Wijnstekers z; J F P Schol- van 't Hoff d; G A M v d Meulen- Grummels z: A P Nederlof-Wijmans d: P v Belle-de Wijs z; L LensenrSmol -d; M C v d Velden-Wessel d; M H Boer tien-Muller d; C v d Vlag-Hoornweg z: E A v Wijn- ga arden-Nales z; J M S Blauw-v Zutphen d; 1 Y Muije-Kuijpers z; G Schenk-v San ten z; A Looij-Mout z; D de Vroed- v Deute: kom d; A Boer-v Gelder d; K Berends-Ne- lisse z; L. K v d Leeden-Schelling z;. A, Du ^ppUnyApon^.* HOE komt deze auto aan zoveel ruimte? HOEVEEL verbruikt, rijdt en kost deze Giardiniera? EN VERDER? Door de horizontaal geconstrueerde motor, die onder de vloer geplaatst werd. Gevolg: royale ruimte voor 4 per sonen of bijna een kubieke meter (200 kg) bagage. Hij verbruikt 1 op 17. Zuinig dus t Hij rijdt ruim 95 km/u. Snel dus. Hij heeft daarbij nog de nodige reserve en als prak tische en sparende extra's: centrifugaal olièfilter, luchtgekoetde motor en thermostatische regeling. Hij kost bovendien nu nog maar fl. 426C> Verder is er ruimte voor S-dagen-werk- week-weekenders en hun bagage. Voor. vrachtgoed en visgerei. Voor een kinder wagen en butagascyiinders. Voor monster collecties en kampeeruitrustingen! (Incl. open daV •fi vüfw«n»lRfl) VOOR ROTTERDAM E.O,: 1 ET landelijke karakter van.de omgeving van de Kleiweg tussen de Oudedijkse Schiekade en de spoorhalte Kleiweg móet bewaard blijven. Dat is de ge hele opzet van het uitbreidings plan in onderdelen „Kleiweg en omgeving",, dat aan de raad van Roterdam is voorgelegd. Met het oog op dit landelijk ka rakter wordt het gebied ten zuiden van. de Kleiweg, met uitzondering van enkele stroken bestaande wo ningen, geheel voor de recreatie aan gewezen. Het is mogelijk om dit re creatieterrein aan te sluiten op het recretatiegebied in 'de Zestïenhoven- sepolder. Bovendien is het landgoed „Stadszichi" als buitenplaats in het plan opgenomen. Het plan omvat het .gebied aan weerszijden van de Kleiweg, dat in het noorden wordt begrensd door de Zestienhovensepolder, in het oosten door de Hofpleinlijn.en in hêt zuidén door de spoorlijn Rotterdam-Gouda. In de loop van de jaren is dit ge bied door ongeordende bedrijfsontwik keling (lintbebouwing en bedrijfsop- stallen) ernstig ontsierd. Dit nu zal door het uitbreidingsplan in onderde len worden tegengegaan.. Het uitbreidingsplan is geheel in overeenstemming met de plannen voor de verlenging van de Schieweg als uitvalsweg voor het centrum van Rot terdam in noordelijke richting. Deze nieuwe wegenaanleg is ook af gestemd op de recreatie. Het uitbrei dingsplan houdt tevens in, dat de woonbestemming langs het nog onbe bouwde gedeelte langs de Oude Klei weg komt te vervallen. Op de Mamlxlaan te Vlaardingen raakte dinsdag' een Geha-truck, een drlewielig voertuig met voorwiel aandrij ving, beladen jnet huishoudelijke goede ren, onklaar. Het voertuig kantelde, waarbij de be stuurder, de 21-jarige A. J. van G.'uit Viaardtogen gedeeltelijk onder het; voer tuig bekneld raakte. Omstanders wis ten hem met veel moeite te bevrijden. In de loop yan de dag is Van Gl 'aan opgelopen inwendige" v-erwondingen overleden. 5 13 j ïffu 'f a(. (Var. een onzer verslaggevers) Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van* Naaldwijk het be sluit genomen tot aanleg van een pers leiding naar de Nieuwe Waterweg. De goedkeuring op dit besluit werd even wel door 'Ged. Staten nog steeds aan gehouden. omdat het hele Westland met het probleem der waterlozing heeft te worstelen. Sindsdien is ook bij het werkbezoek dat de commissaris der koningin aan Westland en midden-Delfland, bracht herhaaldelijk gewezen op de noodzake lijkheid om tot een oplossing van het probleem te komen, vooral ook omdat Delfland in 'de .toekomst het riool- en ander water niet meer in het boezem water wenst te ontvangen. Getracht was een oplossing te verkrij gen door het water eerst te zuiveren al vorens het te lozen. Thans kan worden meegedeeld, dat de betrokken instanties, rijkswaterstaat en Ged. Staten, hebben besloten toestemming te verlenen tot lo zing in de "Waterweg, met echter vooraf mechanische zuivering van het afvalwa ter. (Van een onzer verslaggeefsters) De heer J. J, Haik, die in 1921 als noodhulp op de boekhouding van het N.V. Adviesbureau voor Reclame en Al gemeen Adviesbureau Nijgh en Van Dit- max werd aangenomen, is -gisteren tij dens een besloten bijeenkomst door di rectie enpersoneel en zakenrelaties, wegens zijn veertig jarig dienstverband gehuldigd. Na drie jaren op de boekhouding te hebben gewérkt, kwam de heer Halk in de afdeling buitendienst en had hij ja renlang de zorg voor de reklame in de plaatselijke telefoongids en de rekla- mes op de vervoermiddelen van de R.E.T. Nu is de heer Halk reeds geruime tijd account-executive van Nijgh en Dit- mar, ih welke functie hij de publiciteits- belangen van een groot aantal bedrijven en ondernemingen behartigt Tijdens de huldiging is de heer Halk toegesproken door één der directeuren de heer M. R. de Block. Deze overhan- digde hem een cadeau onder couvert Namens het personeel sprak de heer A. de Haan. Een volledig toegeruste filmapparatuur was het geschenk dat hij aanbood. Verder is de heer Halk ge- ridderd tot Ridder in de orde van de Duizend. Millimeters". Een. bijzonder geestig ontworpen oorkonde begeleidde deze vrolijke scherts. De receptie, die is gehouden in het Dakpaviljoen van het Groothandelsgei bouw te Rotterdam is zeer druk bezocht door zakenrelaties en kennissen van de heer Halk en zijn echtgenote. Door de herbouw en uitbreiding van de stad zijn. de films over de Maasstad sterk verouderd. 9 B. en W. hebben daarom «en voorstel aan de gemeenteraad gedaan om een krediet tot een bedrag van 63.530 be schikbaar té stellen voor een 1 nieuwe toeristische film in kleuren "over Rotter dam. De N.V. Nederlandse Filmproductie Maatschappij heeft op v-erzoek van de gemeenteraad een scenario ontworpen voor een film van vijfhonderd meter lengte. In Sao Paulo is een man gearres teerd, verdacht van spionage voor Oost- Duitsiand. Volgens het Braziliaanse blad „O Estado de Sao Paulo" heeft hij be kend en. de namen genoemd van andere Oostduitse spionnen, die naar Latijns- Amerika zijn gezonden. (Van een onzer verslaggevers) ZO stevig is de Rotterdamse vertegen woordiger C, Paul met zijn Opel tegen de flank van de lichte Citroën, bestuurd door dé Vlaardingse vertegen woordiger C. Mey'er gereden op het kruispunt Van Hogehanweg-van 's-Gra- venzandestraat dat bet „lelijke eendje" met de drie inzittenden enkele maien omrolde,, om tenslotte tegen een lan taarnpaal tot stilstand .te komen. Het autootje is geheel vernield, maar heel wonderlijk zijn de inzitten- den er goed afgekomen. Het specta culaire schouwspel heeft dinsdagmid dag veel belangstelling getrokken van de bewoners uit Schiedam-Oost en Rotterdam-West. Om drie uur reed de heer C. Meyer in de gehuurde Citroën vanuit Schiedam over de Van 's Gravenzandestraat in de richting Rotterdam. De heer Meyer had voorrang op de van links komen de Opel, bestuurd door de heer C. Paul. Deze was op de Van .Hogeban- weg niet eerder zichtbaar, voordat hij op* hét kruispunt kw'arri'. Hij verklaarde met een vaart van. 30 kilometer in de richting vim de Rot- terdamsedijk te hebben gereden. Het ■autootje werd eerst finaal ingedeukt, waarna het tegen het trottoir duikel de, en tegen de betonnen paai bleet liggen. De bestuurder, de lieer Meyer, kon uit de auto kruipen. De 20-jarige monteur F. van Dorp, die naast de heer Meyer zat, Is met verwondingen naar het zie kenhuis gebracht. De heer D. Sonne- veld, 26 Jaar, uit "Vlaardingen, die achterin de Citroën zat, had een De 52-jarige W. C.Bouthoorn uit Rotterdam is zaterdagavond op de.. Put- terweg te Ermelo 'met"zijn bromfiets komen te vallen. Hij liep een schedel- basisfractuur op en overleed korte tijd later. Het ongeval gebeurde bij een inhaalpoglng van een aantal bromfietsers en wielrijders door een bromfietser. De echtgenote van. de heer Bouthoorn, die op de duo van de bromfiets zat, is in een ziekenhuis opgenomen. snede in de hoofd. knie en een bult op het De Citroën moest later worden wegge sleept, de Opel heeft een beschadigd spatseherm. 52?# 5.;iï7's*i*.Crv1 ï-' -JVj -11: j (Van een onzer verslaggever») „The Harlem Globetrotters", 's we relds beste basketball-gezelschap, dat reeds in vele landen mei groot succes optrad, was dinsdagavond te gast op het terrein van Sparta te Rotterdam. De Amerikaanse hegerploeg van directeur Abe Saperstein won met 52—40 vajo de American League Stars". Hiermee voegden de Globetrotters weer een zege toe aan de 6784 overwinningen, dfë ge durende 33 jaar top-basketball werden behaald, waartegenover slechts 303 ne derlagen'te boek. staan. Overigens zullen de circa, twaalfhon derd toeschouwers de uitslag wel" snel vergeten zijn. Wat in bet geheugen werd geregistreerd, wtas de aantrekkelijke show die de ploeg op fameuze wijze ten beste gaf. Spelers als Tony Wilcox, Murphy Summons, Hallie Bryant en de clown Lemon,- om en nabij de twee me ter lang, haalden ongelofelijke flues met de bal uit. Met verbluffende lenigheid deden- zij het voorkomen of het scoren van basket- balltreffers een zeer eenvoudige zaak is. Veel moeite behoefden de virtuozen niet te doen om de lachlust van de kij kers op te wekken. Zij hielden het pu bliek op humoristische wijze, niet afla tend, bezig. Er kwamen- zelfs emmers gevuld met.... papiersnippers aan te pan waarbij scheidsrechter Elliot Hassan bijna tot „wanhoop" werd gebracht. De blanke ..tegenstanders gaven er blijk van, wanneer het gebeuren even op een echte wedstrijd leek, eveneens over niét geringe basketballkwaliteiten te beschikken, al zullen zij nooit de il lusie koesteren hun sportieve collega's uit Harlem te kunnen verslaian. (Van een onzer verslaggevers) ]")E gemeente Rotterdam zal er toe overgaan de lectuurvoorziening voor blinden te subsidiëren. Aan de raad hebben B. en W. voorgesteld om voor iedere uitlening van een brailleboek aan een blinde of slecht ziende inwoner van Rotterdam 0.25 te geven. Voor een gesproken boek wordt per uitlening 0.15 be schikbaar gesteld. In. het totaal zal voor -deze lec tuurvoorziening in 1961 10.000 wor den uitgetrokken. De voorgestelde subsidieregeling sluit nauw aan bij de onlangs door de provincie vastgestelde subsidiever lening. Vooral de laatste tijd, aldus de toelichting op dit voorstel, hebben de blindenbibliotheken met extra geldelijke moeilijkheden te kam pen. Omdat de laatste tijd naast het brailleboek het gesproken boek in gang heeft gevonden. De nieuwe ge luidstechniek, die nog in ontwikke ling is, brengt hoge kosten met zich mee. De blinder "Miotheken hebben na de subsidiëring w rijk en provincie per uitlening van -en brailleboek nog een tekort van 0.46. Op de geluidsband moet men per uitlening nog ƒ0.25 toe leggen. Door de gemeentelijke subsidie kunnen deze tekorten belangrijk lager worden. De subsidieregeling is v-oor de jaren 1961 en 1962 voorgesteld. Vanmorgen vroeg zijn twee Ameri kaanse studenten die zich bezighielden met het onderzoeken van grotten In de omgeving van Orleans in de Ameri kaanse staat Indiana, dood aangetrof fen, nadat iheér dan drie dagen naar hen is gezocht. De leider van de zoe kers, Robert Armstrong, deelde mee, dat de studenten, de 25-jarige Moreland en de even oude Arnold, bij een po ging om aan het water te ontkomen, in een doodlopende gang zijn terechtgeko men, op meer dan 3 km. afstand van de ingang van de grot. Zij waren zon dagavond van de buitenwereld afgeslo ten, doordat een ondergrondse rivier door plotselinge regens buiten haar oevers trad. "ÈÜtf J9L- «Uw.* In de vier speelperioden werden de volgende standen genoteerd: 1: 188; 2 32—22; 3 46—32 4: 52—40. Tafeltennis van hoog gehalte werd eveneens gedemonstreerd. De vijfvoudi ge Engelse wereldkampioen Richard Bergmann speelde tegen Norikazu Fujii, zeven keer Japans kampioen. De laat ste won na wederzijds prachtig spel met 21—19. Variété-nummers van we reldklasse vormden de omlijsting van bet programma. Guy Allan haalde ge vaarlijke capriolen uit met brandende staven, Ton Wells toonde op een onna volgbare manier zijn veelzijdig kunnen met een en meer voetballen. Als geblinddoekt boogschutter schoot Bob Markworth (Amerika) van een me ter of twintig afstand een kleine lucht ballon lek. Zo waren er nog verscheide ne anderen. Bijvoorbeeld-„The Bauer's" een vader met zoon waarbij de senior op de grand liggend, 28 salto's achter elkaar met de junior uitvoerde, wanneer Dlck van Rijn, die achter de microfoon commentaar gaf, tenminste gdedi-gêtew- ■faeeft.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1