Museum weer stap nader tot de volwaardigheid Deroda-elftal won van „oude" PPSC-combinatie wÊÊÊSSÊESÊÊ^ „Droomland" lijdt schade van hevige baldadigheid d. Veen met gevarieerd programma Waterfront is altijd bekoorlijk r Nu geen bedrijvigheid van bezoekers.... êi t: j.,,i A droomland vlaardingen Verwarming is tegen het vocht Boze Britse zee lui sloegen er op los Blindestok dreef in Nieuwe Haven Pittig voetbal op de Boshoek Man redt leven van kind ATTENTIE Burgerlijke Stand Ergerlijk optreden jongen oud Vrijdag zomeravondconcert Jeugd moet vooral zelf hengelen.... „Thunderbolt rijdt voor oud en jong D' SSSSTVB7?,( iMftsS K5öt«BS Ü1 DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 DONDERDAG 20 JULI 1961 Parkeerplaats NIET OPTILLEN UITGESCHAKELD TE LAAT... SNELHEID Gevaarlijk Advertentie) kopen Genève of Globe. Ir s V vvs'x twee modellen* verkrijg baar Advertentie 15 Juli -12 atig. Vandaag '...en morgen en dagelijks 5? SJiSÜr,*"* middelen om dienst lam te leggen. Zelfs A Toen ijverige lieden woensdagmor- gen om half negen een ijskast in een vrachtauto uit een winkel in de Oran jestraat te Schiedam droegen, hebben twee bromfietsberijders getracht het transport te ontwijken. Daarbij kwa men zij met elkaar in botsing. De administrateur J. W. de H. kreeg een snij wond aan het rechterbeen. De wond is in het ziekenhuis gehecht. De andere bromfietser, de monteur P, u. M. had geen letsel. Twee jongens van 14 en 13 jaar zijn naar het hoofdbureau van politie in Schiedam gebracht omdat zij een wel heel^ kwaadaardig spelletje bedreven. De jongens hadden spijkers tussen de stenen op de Dam gezet. Een passe rende bromfietser kreeg daardoor een lekke band. De politie zal stren ge maatregelen nemen tegen dergelij ke baldadigheid. ,?e et«arlge F. C. mist zijn fiets die hij onbeheerd op de Koemarkt had ge zet. - Een klein bruin hondje verblijft bij de familie H. vao ScJiie, aan de Vlaardingseweg 21 te Kethel. De heer Van Schie heeft het dier gewond aan- getroffen in het gras in de Dorps straat. Een transistorradio is ontvreemd 'lut van de eerste machinist Cb. Warmngham van het schip Welsh- prince bij Wilton-Fijenoord te Schie dam. De waarde van het radiootje be draagt 16 Engelse ponden. Met ingang van 1 augustus wordt voor de kappers in Schiedam de vrije zaterdag ingevoerd. In onderling over leg hebben de kappers besloten in het vervolg dinsdags niet te werken. Zo als bekend waren de kapperszaken reeds op dinsdagmiddag gesloten. Aan het Polytechnisch Bureau Ne derland N.V*. te Arnhem behaalden de volgende kandidaten het PBNA-dipio r^a: D. Rijnaard tc Schiedam voor elektronisch tekenaar, A. M. van Wijngaarden te Schiedam voor adsp. elektronisch opzichter. (Van een onzer verslaggevers) HET is in tie laatste jaren nog niet voorgekomen dat er geen bedrij- J vigheid van bezoekers heerste in het ItOpC/l Z71 S tlllCx Stedelijk Museum, maar in de afge- J lopen weken zijn de deuren van het monumentale gebouw op de Hoog straat gesloten geweest. Dat moet ook wei want andere bezoekers hebben het gebonw in gebruik genomen. De zalen zijn ontruimd en in het lege gebouw zijn arbeiders aan het werk gegaan. Op de vloeren staan nu als schijnbaar verloren tal van radiato ren. Deze zulten worden geplaatst voor de nieuwe centrale verwarming, die het voormalige St. Jacobsgast- huis aan de Hoogstraat te Schie dam weer een stap dichter zal bren gen bij het predikaat van volwaardig museum. jp- COÖP. TUINBOUWVEILING 1?' ROTTERDAM EN OMSTREKEN* ft. ROTTERDAM, 20 juli Sla A 330—7.90; l Staand glas komkommers 75 en op 3113, 60 •Sis-', "i1 °P 33*-■ 50 en op 3038. 40 en op 28—35, - p as en op 2028, kromme komkommers 35—45; e". PI. gl. komkommers, stek komk. 10—26; To- I fee maten A -5.105.70, B 5—5.60, C 5.10—5.70, CC IP f 4.70—5.10; Tomaten binnenland 1.203.90; lV f" Bloemkool A S5—80, B 45—61. CC 36—45; Spi js,, nazie 4575: Waspeen 2830; Bospeen 28— 31: Tuinbonen 1318; stam pr. bonen 87—95; ,5 Snijbonen 1.47—1.70: Andijvie 7—B; Postelein teï «4—83: Selderij 3—S; Kroten 15—17; Uien 15—18: Rode kool 10—II. Het is namelijk nog steeds niet zo dat het grote gebouw geheel gebruikt kan worden als museum. Zelfs de op slagruimten zijn niet allemaal bruik baar. Er ontbrak een goede verwar ming waardoor tal van ruimten wa ren prijsgegeven aan het vocht. Zo was het bijvoorbeeld onmogelijk om in de kelders het historische bezit van Schiedam, speciaal gilden, schut terij en branderijen, te tonen omdat de ruimtes te nat waren en de schim mel spoedig over de eigendommen zou heersen. Nu wordt er gewerkt in het Stedelijk Museum. Gaten worden in de muren gehakt, buizen worden gelast, verbin dingen worden gelegd, door alle zalen lopen de werkers. Het gevolg zal zijn dat over enkele weken in alle ruimten op alle verdiepingen van het omvangrij ke gebouw de verwarming kan worden gebruikt om de strijd tegen het gevaar lijke vocht te kunnen beginnen. Voor het zover is zal op het binnen plein van het Stedelijk Museum een gi gantisch kanvel moeten worden ver richt. Tot nu toe was het zo dat de te geringe verwarmlngsinstallatie van het museum op kolen gestookt werd. Deze kolen werden aan de achterzijde van het gebouw In de Lange Achterweg de kelders ingereden. Telkenmale weer een hooveelheldje de ovens In tot schrik en last van het personeel dat verantwoor delijk is voor de werking vau de instal latie. Nu komt er oliestook. Daarvoor lig gen op het voorplein van het museum twee omvangrijke cylindertanks, meters hoog en meters lang. Deze tanks zul len onder de grond in het museum moe ten worden geplaatst. Dat betekent dat net voorplein geheel moet worden om- gewoeld, dat graafmachines en takels ae grote voorraadtanks op hun plaatsen moeterr brengen. Na dat grote karwei kunnen conser vator en personeel gerust zijn. dan heerst er voortdurend de zo nodige con- Suante temperatuur in het gebouw zon der dat telkenmale allerlei maatregelen moeten worden genomen. Het omwoelen van het voorplein kan mogelijk tot gevolg hebben dat het her- stellen van het plein een verbeteren van de binnenplaats wordt. Tot nu toe zien rechtervleugel en binnenplein er haveloos uit. Het zou voor een goede en tree naar de aula en voor het totale muieren. Het moet zelfs mogelijk zijn bankjes op het plein te plaatsen zodat de bejaarden er in alle rust kunnen toe ven. Het verwaarloosde plein veroorzaakt het personeel van het museum veel Tast en verdriet. Steeds weer moeten zij het aanzien dat opgeschoten kna pen papiertjes van ijs en patat en der gelijke snoepzaken op het plein wer pen. Steeds weer is het binnenplein een vuilnisbelt. Dit schaadt het aan zien van het Stedelijk Museum en het geeft het personeel van dat gebouw - onnodig werk. Verwacht mag worden dat bij een verfraaiing en eventueel enkele maatre gelen deze euvelen kunnen worden be streden. Het zal het culturele werk in Schiedam ten goede komen. (Van een onzer verslaggevers) Drie Engelse zeelui hadden woensdag avond geen best humeur toen zij in Schiedam passagierden. Zij vernielden de wasbak van een w.c. in een bar, verder de ruit van een woning aan de Vlaardingerdijk. In een ander café vernielden zij de- vitrage en een stoel en bovendien sloe gen zij tenslotte de deurruit stuk. De heren horen thuis op het Engelse schip Sheaffield dat bij Wilton Fijenoord ligt. De politie heeft de vernielzuchtigen R. P., N. V. en J. W. ingesloten. In het water van de Nieuwe Haven bij de jacht Holidays in Schiedam dreef woensdagmorgen om omstreeks half negen de stok van een blinde. Schiedamse politiemannen hebben naarstig onderzocht wat de betekenis kon zijn van de drijvende stok. Zeker is dat niemand te water is ge raakt, maar nog niet duidelijk is wie de blindenstok heeft verloren. (Van een onzer verslaggevers) TIET voetbalelftal van, ons blad 11 h„ van •heeft gisteravond op ons het sport- beeld van het bouwwerk van ontwerper park Boshoek te Schiedam haar se- Cr IU 0u Cl 2Ö6CÏ /flirt alc tah urm* rro JJÈT ff> ONLANGS gebeurd m 'Schiedam. Een bejaarde stadge noot stapt zijn huis uit, hij wil op zijn rijwiel .stappen, maar de heer K. komt zo ongelukkig te vallen dat hij ern stig gewond op straat valt. Later is gebleken dat de heer K. zijn heup had gebroken. Zijn familieden ren- deri'bezorgd naar, buiten, droegen-herr daarna zorgzaam naarbinnen. De dokter werd getelefoneerd. Die kwam nifet^Üpöctfig. getiddg.' In''die periode lag de oude man te kreunen van de pijn. Toen de dokter arriveerde schrok deze. Hij maakte de familie duidelijk dat 'men de man niet had mogen op- i'Ven, het slachtoffer moest direct naar het ziekenhuis worden gebracht. Dat. gebeurde dan ookt enkele uren te laat» FEAT TWEEDE VOORVAL. Bij een ernstige brand was onlangs een personeelslid van de getroffen fabriek aanwezigDe man rook een brand lucht. Hij vond dat niets ongewoons want er wordt wel meer rommel ver brand op de braakliggende gronden in Schiedam. Later trok hij op onder zoek uit. Toen hij de brand bespeurde is hij gaan telefoneren. Hij kreeg geen contact met de brandweer of politie. Later is gebleken dat de telefoniste van de fabriek de telefooncentrale had uitgeschakeld in het bedrijf zodat de telefoons in de fabriek buiten wer king waren. Later is de man naar buiten gerend waar hij aan voorbij gangers heeft gevraagd de brandweer te willen waarschuwen. pWËE -ONGELUKKEN van de vele. Beide maden werd telaat alarm geslagen. Nog te weinig Schiedam mers beseffen wat er dient te ge beuren als er ongevallen geschieden of onraad voorkomt. Het is uiteraard heel onjuist om gewonden te vervoe ren. Juister is direct GG en GD en politie te waarschuwen. Men bemerkt direct of een telefoon niet functio neert dan ontbreekt de bekende brom- toon. Dan draaft men uiteraard naar een volgende telefoon, er zijn tegen woordig voldoende van dergelijke ap paraten in onze stad. Het zou zo moe ten zijn dat de Schiedammers te allen tijde eerst de telefoon hanteren. fJET IS HERHAALDE malen ge beurd dat politie of brandweer zeer snel konden uitrukken, maar he laas beseffen nog weinigen, dat, dit kon geschieden door de goede mede-, werking van de stadgenoten. Bij de brandweer bemndt zich een bekwame staf van telefonisten, die de alarm centrale bedienen. Hierbij behoort ook de mobilofoon, het electronische snel heidsapparaat tegen ongevallen. Door middel van de mobilofoon kunnen de patrouillewagens van de politie vlot naar de plaatsen van het onheil wor den gedirigeerd. Het is gebeurd dat men vanuit een teleiooncel naar de politie telefoneerde, toen men uitge sproken was stond de gewaarschuwde en gedirigeerde patrouillewagen al achter de „hulpverzoeker". Zo is het goed, het winnen van enkele seconden of minuten kan het redden van men senlevens betekenen. Het is de laatste tijd al herhaaldelijk gebleken dat de brandweer in een oogwenk ter plaatse kan zijn als men die brandweer dan maar op de juiste wijze waarschuwt. Snel telefoneren via het alarmnum mer het speciale nummer 69123), juiste omvang van brand en juiste adres zeggen en de kundige telefo nisten hanteren de ingewikkelde ap paratuur van mobilofoon en telefoons zo vaardig dat in een oogwenk'brand weer en politie ter plaatse zijn. Voor de politie is het speciale alarmnum mer: 64666 en voor de GG en GD: 59290. f.-.7 «mi uuvrvciuci Giudici goed zijn als het plein zou wor den opgeknapt. Mogelijk dat van het plein een parkeerplaats kan worden ge maakt, of dat er een plantsoen of een vijver kan worden aangelegd. Nog mooier zou het plein worden als er een beeldhouwwerk in het centrum kon worden neergezet. Een dergelijke verfraaiing is de volgende stap op weg naar de volwassenheid van het museum. Als dan. daarna de zalen in .de rechter vleugel worden gerestaureerd beschikt Schiedam voor het eerst na zestig jaar over een volwaardig museum. Een fraaie entree naar het historische gebouw zal het bezoek ongetwijfeld sti- (Van een onzer verslaggevers) Met een ferme duik in het water van de Westerhaven heeft de 30-jarige plaat werker D. van der Berg uit de Een- drachtstraat 58b woensdagmiddag om half vier het leven gered van. de tien jarige Krijn van Gerven. De jongen die niet kan zwemmen, was aan het spelen op de balken aan de waterkant Hij is er af gevallen en toen Krijn vier meter uit de kant dreef, passeerde juist de heer Van der Berg. Deze kan niet reddend zwemmen, maar toch sprong hij vrij wel gekleed te water. Hij slaagde er in de jongen naar de kant te brengen. De jongen is naar huis gedraafd. Kle ding en schoeisel van de heer Van der Berg zijn beschadigd en boven dien is zijn rechterhand verwond door dat hij tegen een stalen draad heeft geslagen bij de duik in de Westerha ven. rie vriendschappelijke wedstrijden voortgezet met een ontmoeting tegen een combinatie van PPSC. De thuis club had voor deze gelegenheid haar elftal samengesteld uit oud-eerste elftalspelers, die er uiteraard nog wel een houtje van konden. Vooral qua techniek speelden zij een goede partij. Tot de rust wogen de partijen goed tegen elkaar op, waarbij vooral de achterhoeden geen krimp gaven, met als gevolg dat de beginstand de rust stand werd. Daarna ging de vermoeid heid een hartig woordje meespreken, waarvan de PPSC-ers de meeste hin der ondervonden. Bekende figuren zo als Kalden en Van de Berg, die in hun •beste jaren bun mann-tjes. wel dege lijk standen, waren gedwongen enig terrein prijs te geven, waarvan de „Deroda's" een dankbaar gebruik •wi-sten te maken. .Vooral Daan Verschoor profiteerde hiervan door twee maal de roos te tref fen, waarvan de eerste keer via een fraaie kopbal. Ook -onze* sportredacteur. Meandert Leerling was van de partij eo excelleerde in de achterhoede, waai* hij een struikelblok vormde Schiedamse aanval. voor menige Wij maken onze lezers in Schie dam erop attent, dat zij voor redactie-aangelegenheden tijdelijk met onmiddellijke ingang niet het nummer van de Schiedamse redac tie kunnen bellen. Telefoonnummer voor deze zaken is thans 115588 (toestel 51)- h.g.g. 80037 (men zie ook onder de agenda „en dagelijks". Vervolgens een verzoek aan de Schiedamse abonnees, die hun abonnement per week betalen. Wilt n met de bezorgers voordat zij met vakantie gaan van tevoren afreke-, nen? li zult hen en de administra tie daarmee een genoegen doen! .SCatBO-AM: Geboren: Jan P, z. v,: f: Herbach en H. W. van Katwijk, Micfciel 'A.z. v. J. Hersbach en E. W, van Katwijk. Jc- hannis M. z. v. J. G. van Roest en K. de Wit, Gerrit J. z. v. J. buijendijk en J. Dui ker. Albertus 3. z. v. A. S. Bolwerk en W, J. Maters. Elisabeth IL d. v. A. K. Quartel en H. van der Marei, Robert J. z. v. J. de Knegt e C. R. Walop. Overleden: J. van den Bergh, S3 jr. wed. van W. de Nle, J. M. M. Verburgh, 26 jr. echtg van C. P. Sebel, H. de Vries, 51 jr. Opvallend wa:s het, dat hij ditmaal meermalen met zijn kuif het gevaar wist te bezweren. Ook de jeugdige Frits van de Meijden speelde een 'gave pair tij. Volkomen geconcentreerd.en daardoor uiterst rustig, verschalkte hij menig PPSC-er. Ce drie gebroeders Mast, uiteraard geen onbekenden in Schiedam op sportgebied, speelden hun eigen spelletje. Aanvoerder Lies Mast, de vroegere zo gevreesde HBS- m id den.voor toonde zijn spilpla-ats volkomen waard en had het middenveld vrijwel voortdurend in handen. Zijn broer Dirk, die eveneens het oranjeshirt heeft tgedragen deed bet op de backpiaaits kalmpjes aan. Hij had het zeker niet gemakkelijk tegen zijn vroegere tegenstander Tini van Havens, die zijn speltechnisch inzicht niet bleek te hebben, verloren. Tegen hef einde verminderde het ho ge tempo iets, maar de Deroda's ble ven voor het blauwwitte doel gevaarlijk en wisten nog eenmaal het net te vin den, waardoor de eindstand 30 werd in het voordeel van ons elftal, dat als volleerde profs met rugnummers speel de. Het was- een zeer prettig gespeelde ontmoeting, die door -de scheidsrechter op uitstekende wijze werd geleid. De G. van goede tabakken vindt U terug in Wintermans sigaren, de Genève en de Globe. Verwende rokers, die weten wat een lekkere „sigaar is, kopen Genève of Globe. In "-êyVTjy' well een icrtnti u sJiyuui- CVan een onzer verslaggevers) T^R is geen houden aan, ze slopen het voorje voeten weg". Zo klaagde woensdagmiddag de heer C. Aleman, uit Schiedam, bouwer en .hoofd- illuminatorvan Droom land" te Vlaardingen zijn nood. De grote attractie der Vlaardingse va kantieweken lijdt namelijk schade door een plaag van hevige baldadig heid, die niet te stuiten schijnt te zijn. En was het nu alleen nog maar de jeugd, maar, zo constateren de heer Aleman en zijn medewerkers, ook onderen gaan zich belaas te bui ten! Elke «vond *sn 21,00 tot 23.30 our (niét op zondag) (Van een onzer verslaggevers) E heer B. J. v. d. Veen, stadsbei- aardier van Alkmaar en Hoorn geeft vrijdag 21 juli een zomeravondconcert op het Oranje-carillon der Grote Kerks- toren te Vlaardingen. Het programma vermeldt o.a. werken van de Belgen De- nija en Nees, van Handel, Gluck en Moore. De heer Van Veen speelt zowel oorspronkelijke beiaardcomposities als bewerkte nummers, voor het klokkenspel Het volledig programma ziet er als volgt uit: 1, Impromptu. Improvisatie. 2. Prelu dium in Bes. Jef Denijn, (Jel Denijn, 18631941, de bekende Mechelse öeiaar- dier, had als uitnemend improvisator grote verdienste voor de beiaard door zijn muzikaliteit waarmee hij het bei aardspel in zijn tijd tot grote ontwikke ling bracht Zijn drang naar nuancering, zang der klokken en ritmische veran deringen is kenmerkend, in dit prelu- Irene: Prijsuitreiking persoonlijk schaakkampioenschap van Schiedam, 20 uur: Kethel: Feestterrein achter Koekoeks laan. Opening Oranjefeesten Oranjever eniging Wilhelmina, 19 uur. Kerk: Ned. Prot. Bond, Orgelconcert, 20 uur. - Frans Halsplein: Basketbalö'emonstra- tie- Rotterdams teamMilitair team, 19:30 uur. Kethel: Feestterrein achter Koekoeks laan: Oranjefeesten Oranjevereniging Wilhelmina 9—17 uur en 20 uur. Jullanakerk: Concert Orpheus met so listen, 20 uur. Dagblad ,,Dc Rotterdammer": Schie- dalnse redactie tijdel, alleen bereikbaar tel 115588 toest. 51 (bgg 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel, 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. tel. 115588) Apotheken: Rembrandt, Rembrandt- iaan 5, tel. 68855. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politie-alarm 64663, GG en GD -waarschuwing 69290. (Van een onzer verslaggevers) CCHEPEN beh4>rcn tot het beeld van Schiedam. Als vanouds gaan vele Schiedammers steeds weer naar het havenfront om het spel van de schepen op rivier en aan de kaden te zien. De stad Schiedam geeft aan vele duizenden het werk op, om en in de schepen in de levendige havens. Daardimr heeft Schiedam een spe ciaal karakter gekregen. Schiedam is de stad met de grootste en relatief de meeste scheepswerven van ons land. Dat verschaft de stad een aparte beko ring ook al wordt weieens bezorgd gesproken over de eenzijdige oriënte ring van Schiedams industrie. Dat die bekoring ook buiten Schiedam wordt onderkend kan worden bewezen aan Schiedams goede naam op scheep vaartgebied, aan de vele excursies die dagelijks naar de werven in Schie dam worden gehouden, aan de be langstelling die in binnen- en buiten land voor het havenbeeld wordt ge toond, aan de betekenis ook die het restaurant Europoort zo spoedig kon verwerven. Dat restaurant heeft nu reeds tot ver in den lande zulk een goede faam, door de mooie ligging aan de rivier, dat velen louter naar Schiedams Maasboulevard gaan om daar een poosje te genieten van het vertier dat het Maasmondgebied toont. Altijd weer wordt er gekeken naar het im mer fascinerende af- en aanvaren van de schepen. De fotograaf wou het ditmaal eens an ders zien. Hij klpm in een der hoge hefkranen, die Schiedams werven rijk zijn, en zo keek hij neer op. een zee reus en de minuscule zusterscheepjes die 'heel bedrijvig tussen olietanks- Pemis en Schiedam* waterfront de «teer bepalen. - TlgBUC Jl dium)3. a.Sarabande G. F, Handel; Gavotte P. G. Martini; (Beide nummers zijn niet voor 'beiaard geschreven, maar bewerkt). 4. 3 Natuurllcderen: a. Woud Idylle Fr. Abt. b. Mij spreekt de blom- me een tale, Cath. van Rennes, c. Des zomers. Cath. van Hennes- 5. Suite Louis XV Géo Clément, a. Moderato pomposo, b. Menuet Lent, c. Moderator con brio. (Het moderato pomposo geeft door haar brede, volle accoorden een statige indruk. De koraalmatig aandoen de zinnen worden afgewisseld met speel se motieven. De zangerige m-elodie van het tweede deel, het menuet, met duide lijke chromatische harmonieën, waar bij 'bovenstem en 'bas bepaalde motie ven afwisselend doen uitkomen, biedt ge legenheid dit deel tot een kleurig geheel te maken. Het derde deel, een rondo- vorm, wordt afgesloten met statige, brede accoorden), 6. 4 Ierse liederen: a. Arranmore Th. Moore, b. The girl I left behind me Th. Moore, c. The min strel boy, Th. Moore, d. Believe me. Th. Moore. (iDeze Ierse liederen, fris en melodieus, dankbaar materiaal voor vertolking op de beiaard). 7. a. Menuet Baustetter. (Waarschijnlijk een 18e eeuws beiaardwerkje of arrangement; dit menuet komt voor in het 'beiaard- boek van De Gnuyter (1709-1772) welke 194 handschriften van beiaardcomposi ties en arrangementen bevat), b. Ga votte: Chr. W. Gluck, (uit ..Iphigenie en Aulide"). c. Gavotte Chr. W. Gluck (uit Don Juan") Cb. en c. voor beiaard be werkt door Leen 't Hart), 8. 3 Wiegelie deren. a. Slape zacht Em- Hullebroek, b. Wiegedeuntje Cath. van Rennes, c. Wiegelied Joh. Brahms. 9. Thema met variaties. Staf Nees (Het thema is door haar uitgebreidheid een volledig lied. Va riatie 1, 2 en 3 zijn figuraties van de melodie, terwijl variatie 4 de finale is, een vrije bewerking waarin vooral de bas met syncopen een belangrijk aandeel heeft). 10. Improvisatie over: Gezang 291 „O God van hemel zee en aard". (3, 4, 6 en 8 zijn eigen bewerkingen van de concertgever). Zo staat oud en jong te rukken aan de koppen der bewegende dieren, die ixt de Droomlandparken staan opgesteld. Het gevolg daarvan is dat de assen in die koppen breken. Die assen wor den door motortjes voortgedreven en die "krachtbronnen gaan (zodoend* stuk. Er zijn nu al; twee-motoren stuk en dus evenzovele dieren: twee giraf fen, een grote en een kleine. :"l „Ik heb het nog nooit zo meegemaakt", zegt de in attracties als deze bedre ven heer Aleman." Terwijl wij lam- ■pen aan het repareren zijn. proberen jongens een eindje verder de volgen de lamp stuk te gooièo. Als je er wat van zegt loop je de kans stenen naar je hoofd te krijgen". Inmiddels rit de organisatie mei de handen in hei haar. Want. de schade gaat „in de papieren lopen". Lampen stuk, het mechanisme van* dieren stuk en ga zo maar door. Aangeries in de beide Droomlandparken' TTóor 'ik totaal ruim anderhalve ion if 150.000) aan materiaal staat opgesteld b bet wel iets om zich het hoofd over ter breken. - .- Het is zowel overdag als *s avonds- druk in „Droomland". En er gebeurt veel dat niet door de beugel kan. Do lijst van klachten kan o.a. nog wor den uitgebreid met het volgende: met brommers door de bosjes rijden en pogingen om de (verplaatsbare) nat- ziektant te slopen.... r. Er is polltlesnrvelllance natuurlijk. Maar als de baldadige figuren een uniform zien worden rij plotseling kalm en netjes of rij duiken weg. Po litie in burger kan misschien uitkomst brengen. Een suggestie van de heer Aleman -is „Zet ergens bij of in het parit een oude auto neer. Daar kunnen ze (de jeugd) dan. mee doen wat ze willen. Laat ze dat maar slopen!" Inderdaad gebeurt zoiets elders met veel succes, Hoe het ook rij: hier is duldeiijk iéts mis. Vooral de ouders mogen wel 'om- hun verantwoordelijkheid denken. In tussen beraamt het comité „Jeugd va kantievreugd" maatregelen, want het neemt dit euvel ernstig op. Onder auspiciën van het comité Jeugdvakantievreugd" houdt zaterdag 2 juli de Vlaardingse Hengelaarsbond het traditionele jeugdhengelconcours in de vijvers van het park Nieuwlant. Jongens en meisjes tot en met 14 jaar kunnen zich tot en met donderdag 20 juli voor deelneming aan dit con cours aanmelden in de Visbank aan de Westhavenplaats, waar het vakantiebu reau is gevestigd. Het concours begint zaterdagmorgen om 10 uur. De Vlaardingse hengelaars- bond doet een beroep op -de ouders van de deelnemende kinderen, om wet te ko men kijken, maar de kinderen niet be hulpzaam te zijn bij het vissen, of deze bezigheid van hen over te nemen. Tijdens een speciale bijeenkomst te Heerjamdam hebben bestuur der chr. school, ouders en belangstellenden af scheid genomen van mej. Drost, hoofd leidster der chr. kleuterschool. Mej. Drost heeft een gelijke betrekking aanvaard in Gorkum, Aan haar adres werden vele waarderende woorden ge sproken. Geschenken werden overhan digd. De opvolgster van mej. Drost, mej. Goudriaan, werd welkom geheten. (Van een onzer verslaggevers) In het kader van de vakantiefeesten zal donderdagavond om acht uur eea trein rijden in de Vlaardingse Stadsge hoorzaal. Dat heeft niets te maken met het z.g. „Vakantietreintje" (Droomland- express) die door de stad rijdt De trem is een film trein en het onderwerp ^om!^che Britse rolprent „The Titfieid Thunderbolt", een film, waar- ken 30158 e" °ud zictl kwnea venna- Het kleine stadje Titfieid. heeft slechts' één verbmdmg met het nabije, grotere, MaUmgford. Dat is een boemeltje, -waar op de Tttfielders zeer trots zijn. Flot- dt fUhp7°rdt\^an hogerhand meegedeeld dat het lijntje zal worden opgeheven. De bewoners van het stadje proteste ren hevig, behalve enkele ondernemen- knrb?^ „ie een bus hebben ge- f cht om zelf het vervoer in handen wL IÏÏi"' Nu ga,an de Titfielders on- der leiding van hun bisschop zelf de lijn exploiteren. p eu ae De spoorwegen willen eerst hel he wijs dat Titfieid zijn taak in dit opzidht goed kan vervullen. Dan zal vergunning worden gegeven De nroef tijd van een maand6 voor - enthousiaste puTëlTers zeeVmoTüük - fin h?, omdat de buse ten hun toevlucht nemen tot allerlei trein- V «ïrtA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1