Kethelse „Oranjefeesten" nog droog geopend m Leermiddelen voor nog te bouwen clir. school Na lange strijd „Zilveren Koning" in goede handen Basketbaldemonstratie stond op laag peil Reuzen: in dok nog groter UNIQUE L ;srn» 98 Belangstelling was nop; gering ff ATTENTIE W. de Zwijgerschool II op komst Hulde voor Schiedamse schakers St. Wg# Teleurstelling: weinig publiek omcim Krediet f 88.000 voor diverse gemeente diensten Burgerlijke Stand; Opruiming 1(96} van HEYST tïane*!e" DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 VRIJDAG 21 JULI 1961 Adecrt entte WÈÜSÊi Vandaagj en morgen ,en dagelijks programma persoons schiedatn I 1'olop bouwen IM WEISS EN RÖSSL COCKTAIL 1961 NEGERSHOW uit SENEGAL ALLES VOOR IKKE JEUGDVOORSTELLINGEN Koopt het programmaboekje TV-LO.NNEKE Groeiend ZOVELEN HET IS IETS Slechte baskets Bouwprojecten ^VERLOVINGSRINGEN HOOGSTRAAT 88-90* VLAA8DWGEN -STT.fc? 5~"£"S7,;. „VctH A8EITI vlaardincjen Schiedam éénpersoons Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze flanel len lakens voor Oprulmingt- prijzen, die U geen tweede keer kunt verwachten. c**" af mhrlf jNwfe ter meuien W'U maken <m*c lezers In hrhie- d»ni erop attent. dat zij voor redactie-aangelegenheden tijdelijk met onmiddellijke Ingang niet hel nummer van de Srhiednmse mlae- tie kunnen bereiken. Telefoon nummer voor drie zaken tv thans 11538ft toestel 511 - b.g.g. 8041:17 (men tie ook onder de agenda dadelijks"». Vervollen» een verroek aan de Schiedamse abonnee», die hun abonnement per week betalen. tVilt u met de bezorgers voord.it rij met vakantie «aan van Ir vuren afrekenen? V tuit hen en de ad ministratie daarmee een genoegen doen! Zaterdag is het de dag voor hen, die een 1-persoons binnenveer- matras van een heel bekend merk, Catalogusprijs 59 gulden willen kopen voor nog géén veertig gulden. Want nu is het Opruiming.. geen vastgestelde prijzen meer, neen, onze Opruimingsprij» voor onze hele voorraad van deze matrassen, méér dan twintig gulden goedkoper- (Van een onzer verslaggevers) rVUDENS de oranjefeesten te Ke- a thel stonden de toeschouwers van Schiedam hreft"'ditmaal *dê: hoofdzakelijk jeugd zo te wachten tot het programma ecu aanrang zou nemen. Op de achtergrond een deel van het bij het terrein aan de Koe koekslaan opgestelde vermaakscen trum. gURGEMEESTER rat. J. W. Peek Oranjefeesten in Kethei geopend. Dat gebeurde onder het dreigen van grote, j donkere wolkenvelden, waaruit nog net; geen fikse regenbui te voorschijn kwam. j Het lerrrln aan de Koekoekslaan was de plaats, waar de feesten, georganiseerd door „tVilhelmina" zijn begonnen. De! eerste avond trok nog niet zoveel be langstelling. De twee volgende dagen, i vandaag, vrijdag en morgen, zaterdag, aal daartn nog wel verandering komen, j In zijn openingswoord verklaarde hij er prijs op te stellen de feesten! weer eens te openen. ..Want andere; jaren ben ik deze tijd meestal met va-i kantte", zei hij, De burgemeester: noemde dit Kethelse evenement een j bijzonder gebeuren Tegenwoordig vcr-i eenzaams de stedeling meer en meer I Hij blijft bever bij zijn t.v.-toestel j zitten, waardoor hij moeilijk uit zijn j huis te lokken is. Maar hier in Kethei heeft men de rollen omgedraaid. Op du terrein treden nu de t.v.-artisten op en komen de mensen kijken. De burgemeester legde er de nadruk op. dat deze festiviteiten belangrijk zijn. Zij versterken niet aïleen de band tus- j sen het vorstenhuis en de bewoners j 'de Oranjefeesten werden oorspronke-i lijk gevierd ter ere van de verjaardag j van Prinses Wilhe'.minat. maar tevens! worden de banden tussen de inwoners van Kethei onderling nauwer aange haald Advertentie Keihei: Feestterrein achter Koetoeks-j laan: Oranjefeesten Oranjevereniging" Wilhelmina 9—17 uur en 20 uur. Juliattakerk: Concert Orpheus giet so-1 listen, 20 uur. Kethei: Oranjefeesten. |^jf£T WAS niet altijd gemakkelijk 'net terrein van de Kethelse oranjefeesten tc bereiken. Enkele me dewerkers aan het cabaret programma hebben dat bemerkt. Zij liepen een beetje te t er en u'ifderi toen over een sin or. Eet poitiiemu ti sloeg snel een noodbrug van planken en probeerde tiie rerbmding verst maar zelf Dagblad ..De Rotterdammer'*: Schiep damse redactie tjjcSel, alleen bereikbaar j tel 115588 toest. 51 'bgg 80037» alleen voor redaetle-aange legen heden Agentschap: H. J. Troost. Aleidastraat; 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, ad-; vertenties en abonnementen b.g.i. tol. i 1155S31 Apotheken: Rembrandt. Rembrandt-, laan 5. tel. 6385a. Belangrijke telefoonnummers: Brand-! alarm 63123. Folitie-alarm 64666, GG en: GD -waarschuwing 63290. Voorts memoreerde burgemeester Peek dat volgend jaar. wanneer de hui zenbouw in Niemvland bijna gereed zal zijn. Kethei aan de beurt is. Dan zal; hier volop worden gebouwd. Maar on- j getwijfeld zal de Kethelse sfeer hier i b ijven hangen. Tot slot hoopte hij dat j de feesten aan de verwachtingen, die men er aan gesteld heeft, zullen vol-j doen. Toen de openingsplechtigheid W3S ge- j emdigd. begon de kermis die op het terrein is opgebouwd, tot leven te ko- j men. Vrolijke tonen klonken terwijl oe draaimolens ronddraaiden. Onderwijl was de r.k. muziekvere niging St. Radboud weggetrokken en werd er op het overdekte podium een variétéprogramma afgewerkt. Me dewerking hieraan verleenden: de conferencier Henk Bukman, de Spel brekers, de accordeonist Jan van Oost. Ans Meyer. Army de Keuver en Koos Vermeulen. augustus Passage-theater: DE ZL1D NEDERLANDSE OPERA brengt m grote bezetting een operette van Ralph Benatzky. Toegangsprijzen I 3.- en f 2.-. 8 augustus Passage-theater: Een sprankelende geserveerd door Pt» Beek Chaiidu uestertrm Al Preston Carmen v Rafael de Lara Wilty Vervoori Toegan «spnjaen 3 - en t Z 9 augustus Passage-theater: THE AFRICAN DANCE CBOIT een wilde werveling van dans. zang en muziek Toegangsprijzen r' 3.- en '2*. 3-4-5-10 en XI aug. Korenbeurs: Het familiespel gebracht door de Open Studio Groep o.I.v. Jan Schaper Toegangspas 1.*- Pa ssage-theater Vier dagen 7 augustus: Film Toto eo de stropers 8 augustus; Variété 9 en 10 augustus: Pi po de Clown Toegangsprijs 0.50. Kaartverkoop en plaats bes pre ken vanaf heden V.V.V.. Plantage, Schiedam, tel. 66000. J~)E7.E WEEK hebben we haar ont- moet in een Schiedams koffiehuis, achter een glas ys, Lonneke. We heb ben met genoegen naar de verhaten van de charmanet Lonneke geluisterd. Ze is by de ..teevee heel Nederland kent haar want Lonneke „brengt" programma's voor de kinderen en ook speelt ze wel toneel. Het is heel tcat, die teevee, en de andere mensen ach ter ijs keken dan ook wel naar char mante Lonneke van de teevee. Die mensen wisten helaas niet dat Lon neke weliswaar in Vlaardingen woont, maar toch een beetje Schiedamse is icant ze studeerde aan de Schiedamse HBS, het gebouw aan de Gedempte Broersvest dat zo spoedig gaat rer- ook alle prijzen waarbij de gerenom meerde en beroemde draaiorgels bij onze ..Waterpoorter" achter blijven. Een draaiorgel is „typical Dutch", de Waterpoorter is dus summa sutnma- rum meer dan ..Typical Dutch". Toe risten zouden speciaal vanuit de Sa hara. Vuurland of Kaap Finisterre naar Schiedam moeten draven otn Uk h maar die mooie Wzterpoorier te mogen horen. Dat hebben wij Lonne ke verteld. Wij vertelden ook over de struggle for life ran de beheerder Al bert Teunissen. hoe hy heel moeizaam (Van een onzer versUfftftrs) „j JE Zilveren Koning'*, de wissel- trofee voor Schiedams beste scha ker is voor een jaar in handen van de jeugdige secretaris van de schaak vereniging ..Schiedam*' overgegaan. De voorzitter van de Rotterdamse Schaakhond de heer W. J. Smit heeft donderdagavond in gebouw Irene ter afsluiting van de lange strijd om het persoonlijk kampioenschap schaken van Schiedam de prijzen uitgereikt. Hij was verheugd dat de heer Ka- ring de eerste prijs had verworven. Jarenlang waren het de heren Rcits- ma. Penning en Meyers die als de slerksten elkaar het kampioenschap betwistten. Net zou Reitsma de wis seltrofee definitie! veroveren of de jonge Haring diende zich als kampi oenspretendent aan. De heer Smit schonk daarna de beer Haring de Zil-j veren Koning, die beschikbaar is ge-' steld door De Schiedammer. Teverss ontving de heer Haring een persoon lijke prijs en de medaille van de ge meente Schiedam. Na het openingswoord van voorzitter Van der Berg heeft ae heer Smit dei prijzen uitgereikt. Hij memoreerde dat i in Rotterdam. Dordrecht en Vlaardingeni de wedstrijden om het persoonlijk kam-! pioenschap onder auspiciën van de' als vanouds de leiding voer het verzor gen van de volgende wedstrijden. Ditmaal hebben een twintigtal lief hebbers geanimeerd deelgenomen aan snelschaakwedstrijden ter afsluiting van het seizoen. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze één persoons binnenveermstrassen, 80x190 cm, overtrokken met Cün t«I. of Mchrift. Mft (Van een onzer verslaggevers) B. en W. van Schiedam stellen de gemeenteraad voor een krediet van 16.250 beschikbaar te stellen voor leermiddelen ten behoeve van de 3e chr. lagere school in de wijk Nieuw - land. Reeds in 1956 besloot de raad deze scholenbouw goed- te keuren. De school, die acht lokalen krijgt. staat op de urgentielijst. Doordat rijksgoed keuring nitbleef kon echter nog steeds niet met de bouw worden begonnen. lil Nieuwland is echter wel reeds een aantal leerlingen aanwezig, dat de school zal gaan bevolken. Deze jeugd is o.a. geplaatst op de 2e chr. lagere school, de Prins Bernhardschool, die hierdoor overbelast is geraakt. Het gevolg daarvan is dat regelmatig paral- ïelklassen moeten worden gevormd en aanvragen moeten worden ingediend voor leermiddelen voor deze parallel klassen. Om dit te voorkomen komt het B. en W. verantwoord voor dat reeds thans gelden beschikbaar worden gesteld om de nieuwe school aan leer middelen te helpen. Deze oplossing ver dient naar de mening van het college aanbeveling omdat de school gemakke lijker werkt als er niet regelmatig een tekort aan leermiddelen dreigt en ook omdat deze oplossing economischer is. B. en W. stellen de raad ook voor een tweede ulo-schooi te stichten, die Willem de Zwijgerschool II zal heten. De bestaande school aan de St. Liduinastraat zal dan Willem de Zwijgerschool 1 gaan heten. Voor de tweede school zal dan een gebouw van tien lokalen met twee vaklokalen worden gebouwd op een ter rein bij de A. H. Gerhardschool in Nieuw land. Uitbreiding moet mogelijk blijven in de latere toekomst. Voorlopig, aldus het voorstel, kan deze schoolformatie worden ondergebracht in het gebouw van de oJ. kleuterschool aan de Laan. De belangstelling voor het ulo is steeds groeiende, zo merken. B. en W. op die er (Van een onzer verslaggevers) TELEURSTELLEND was de geria- ge belangstelling voor de demon stratie basketbal die de jeegdsoeiëteit Guillatune in samenwerking met de afdeling Rotterdam van de Neder landse basketbalbond donderdagavond op bet Frans Ilalsplein te Schiedam heeft georganiseerd. Guillaame gaat met een basketbalafdeling deelnemen aan de competities van de NBR, maar donderdagavond waren looter de liefhebbers naar het Frans Hits- plein gekomen. De organisatoren had den to gehoopt dat meer mensen naar het plein zonden zijn gekomen omdat dinsdagavond ia de sport school van Berry Jaase in de Niéuw- straat de oprichtingsvergadering van de baskethalvereniging wordt gebon den. Er zijn nog nieuwe leden nodig. Overigens was het niet alleen de be perkte belangstelling die de demonstra tie met tot een succes heeft gemaakt. Het spel van het Rotterdamse team. dat op de auur aaem te kort kwam. tegen het team van de legerplaats Het Harde was niet van kwaliteit Toch speelden drie internationaals in deze wedstrijd mee. Bovendien is het sportveld op de speelplaats van slech te kwaliteit en daar komt nog bij dat de uitgezette lijnen van witte stenen op het veld de verkeerde vorm en af metingen hebben. Nu moesten krijtlijnen voor het straf- worpgebied worden gezet, uiteraard komt dit het spel niet ten goede. De spe lers zijn goed gestart, raaar het schie ten was niet van kwaliteit. Toen het scoren zuiverder werd ging het spel achteruit Gespeeld werd volgens de nieuwe spelregels, maar heel vreemd ontbrak het commentaar bij deze de monstratie zodat zelfs de insiders niet goed duidelijk werd hoe de ontwikke ling was. het orgel heeft gerestaureerd, hoe hij jp* worden georganiseerd. Tn Scbie- - - flam l.t HF® rinrdt PnidCTtne onriave nmrint het voor verval behoedde. Lonneke weet nu dat Schiedam het allermooiste draaiorgel heeft. dat is te weinig be kend. .Het is iets roor een teeree- uttremdinpzei Lonneke. die behoed- Broersvest aat zo spoeaig gaat ier- a!!ej OPer Waterpoorter en Al- awi/nen Dat gebouw heeft dan toch Tennissen tn haar zakboekje maar heel wat t^rsmagesbrnntn haar js zeker lct, meenden tri? muren gehad die Inter met stem «uj^ daarom -oi De Waterpoort er via beeld in alle Nederlandse huiskamers Jje£ kijkglas nog u*e! tn de Nederlandse Zijn doorgedrongen. i kamers komen. Tenminste, daar voortbabbeldc ^TERWIJL Lonneke over de mooie teevee, het mooie werk by de teevee gingen onze ge dachten naar het vreemde feit dat zo veel Schiedammers of tijdelijke stad genoten de weg vonden naar het radio- j en televisiemedium in het Gooi. Arie KleywegtLeo Nelissen. Henk Teeuw. Bep Rijnders, Willem O. Dugs. Piet" Heystcr. Ton van Duinhoven zijn en- kelen uit de groep Schiedammers die S a's journalisten hier eerst pennewerk verrichtten en die later de weg naar; woord en beeld van radio en tv ron den. Nu is het jammer genoeg niet zo dat die oud-stadgenoten by voortdu ring met dankbaarheid terug denken j aan Schiedam. Bij een enkele ..kwiz j heeft Leo Ndissen nog weleer aan- dacht get'raagd roor Schiedam of j Schiedammers, maar in hel algemeen j zijn ook de vroegere lotgenoten ge neigd te zeggen dat Amsterdam, Delft en Zierikzee of Zutfen heel teat aan trekkelijker steden zijn dan chicdam. Wc vragen en vroegen ons af of daar verandering in kan komen. fiAAROM HEBBEN we Lonneke ge- wezen op iets wat in heel Europa niet aanwezig is, namelijk de kwali teit pan Schiedams nadsdraaiorgci Onze AVaterpoorter" is de beste, de mooiste, de zuiverste, de grootste van allen. Het prachtige orgel u?mt dan huiskamers komen. vertrouwen u'e wel op. dam is de opzet enigszins anders omdat Schiedam de wedstrijden reeds lang! kent. I De doelstellingen van de wedstrijden j zijn de kracht te leren kennen van dei schakers, een prettige tijdpassering tel bieden en. tevens van huisschakers mo-l gelijk goede krachten var. de verenigm-i gen te maken. De heer Smit hoopte' da: de wedstrijden in dit opzicht aan dei doelstelling zullen beantwoorden. Op ver-! zoek van de,heer Smit lieten alien daar-j n a cc n a pp I a u s h u r c n uiv a a rdc nr. 51 I voor de goede leiding er. organisatie bij; [de wedstrijden. I Woensdagavond overhandigde de f$CH"(Hl(lfjrtng heer P. van Os. voorzitter van de vereniging ..De Postduif", mede na- Hierna kregen de heren J, S. J. M. mens de Vereniging van Duivcnhou-Haring, Reitsma <2*>. de zestienjarige ders ..De Vrijheid" een bedrag van Johnny- van Baarle als eerste van de t" 147 aan het bestuur der afdeling parailelgroep. Peter Sey. eveneens Schiedam van het Nederlundsche tzestien Jaar. die tweede werd: Hern:sen Roods Kruis. Dit bedrag hadden de en de kampioen van de tweede klas! leden bijeengebracht met een wed-(Weeda. hun prijzen. vlucht voor jonge duiven van Zwijn-1 drecht naar Schiedam. 1470 duiven na- i Met bewondering sprak de heer Smtt! men deel aan de strijd. Zij waren'van de prestaties van Van Baarle die gratis vervoerd door een vrachtauto van de cracks Reitsma en Haring heeft! van de fa. Kteinekoort. Poot en Bade, f kunnen winnen. Daarna kreeg wedstrijd-! gereden door de chauffeur P. Stap leider C. 31. Smits en zijn secundanten (zelf duivenhouden. J. van Grout veld en C. Vrijland «veer AUTOMOBIELBEDRIJF De experts hebben overigens met af keuring gesproken over de baskets, die van dusdanige il echte kwaliteit zijn dat de bal soms hard vaa het houtwerk te rug ketst en op andere plaatsen als dood langs het hout doet vallen. De vloer op het veld is goed. maar de lij nen zijn bedrieglijk zodat het rytme niet in het spel ton worden gebracht. De le gerplaats won tenslotte met 65—51. Bij bet Rotterdamse team speelden I rijf spelers van The Arrows usee en twee van Rotterdam-2nid. De militairen speelden met vijf maa, zij wisselden dtts niet. Bij Rotterdam stonden opgesteld de interaationaala, leden van The Ar rows Rian» de Jong en Frans de Haan (ex The Wolves). Bij de militairen de internationaal Tea Boot (The Wetves) en bovendien de Amerikaan Waites, die prima speelde. Het schieten was zo zwak dat eerst na zeven minuten do score op 86 stond voor de militairen, daarna ging de sco re gelijk op. Bij de rust was de stand 23—24 voor de legerplaats, direct daar na trok Rotterdam ten aanval en vijf minuten voor tijd was het 48—47 maar toen toonde de Rotterdamse verdediging zoveeï gaten dat de militairen bij het emd van de laatste tweemaal twintig minuten zeventienmaal konden scoren. Het tempo van de militairen gaf toen ae doorslag. Persoonlijke prestaties Rotterdam: De Jong voor rust veertien, na rust twaalf doelpunten: Leo Boode: 2 en 6: 't Har de: Boot: 11 en 6; Waites: 6 en 8; De Zeeuw: 4 en 8; De Rijk: 6 en 6; Alexan der; 2 en 6. aan berinneren dat in 1953 een der twee ulo-scholen werd opgeheven. De school die overbleef verhuisde m de loop der jaren als Willem de Zwijgerschool naar een gebouw met 20 lokalen en twee vak lokalen en daar werd op 16 mei 1961 aan 588 leerlingen les gegeven (ten tijde van de samenvoeging der scholen was het aantal 4221. Voor het nieuwe cursusjaar zUa tot dasver 644 leerlingen opgegeven, een aantal waarvoor de school te klei# Ook wanneer over enige tijd de leer lingen uit de z.g. geboortegolf de school hebben verlaten zal het santal ulo-scho lieren op hoog peil blijven, mede door de uitbreiding In Kethei, so verwachten B. en W. De school aan de St. Liduinastraat kan niet verder worden uitgebreid en een ongelimiteerde groei zou bovendien niet goed zijn. Vandaar dat wordt voorgesteld een tweede school te stichten. Muüs en De Winter's Beheersmaat- schappij N V. te Rotterdam wil een stuk grond bij de kruising van "s-Gravelandsc- weg en Burgemeester Van Haarenlaan om daar winkels en woningen te doen bouwen. Ter plaatse is een plein gepro jecteerd. De waarde van het terrein (2600 m2) is 469.000, de canon bedraagt 21.105 per jaar. Voorgesteld wordt tot uitgifte van het terrein. Voorgesteld wordt ook aan de N.V. Aannemingsbedrijf J. v. d. Tempel en Zn. te Schiedam een perceel grond op de hoek van de Calandstraat en de Plesman- straat in erfpacht uit te geven voor de bouw van een drietal industriehallen. Het terrein is 1050 m2 groot Ook wil de N.V. optie op een onmiddellijk naast het eerste terrein gelegen strook grond van 175 m2. die nog niet bouwrijp kan worden opgeleverd. De canon voor de grond be draagt 2,13 per m2 per jaar. Advertentie (Van een,onzer verslaggevers) B. en w„ van Schiedam vragen de raad een krediet van f 88,86» voor aan schaffingen ten behoeve van de Ge- meentetljke Vervoer*-, Reiniging»- en Onismetüngsdienst. Hei gaat hier om een driezijdige kipper voor gemeente werken. een veegmachine voor de rei nigingsdienst «n een menia voor de technische bedrijven. De kipper strekt ter een driezijdige kipper, die sede gebruik, was en nu geheel is a ven, maar nog dienst kan doen voor reinigmgswerk. De tosten bedragen 24.25». De twee veeggnachines van dé reinï- gingsdiecst, die thans ia gebruik rijn, moeten vanwege de ouderdom veelvul dig voor reparatie en onderhoud uit de dienst worden genomen, hetgeen voor- ai bij het huidige personeelstekort een goede dienstuitvoering belemmert. Mede doordat als gevolg van de stads uitbreiding het schoon te houden straat- oppervlak steeds groter wordt vinden B. en W. het noodzakelijk dat tot aan schaffing van een nieuwe machine wordt overgegaan. De kosten bedragen ƒ54.250. Voor de afdeling gas en water der Technische Bedrijven bestaat dringend behoefte aan een tweewielige montage- trailer in dezelfde uitvoering als die van de reeds aanwezige aanhangers. De hos ten hiervan bedragen 4000. Dan. moet voor de reinigingsdienst een lichtaggre- gaat en een Gravelty-tractor worden aangeschaft. Het aggregaat is nodig voor de uitvoering van werkzaamheden *s avonds of 's nachts. Kosten: ƒ25061 De tractor is bestemd voor klein reini- gingswerk en kan worden voorzien van een veegbezem en een sneeuwschuiver. Kosten; ƒ3000, Aduerteittia r061*1^ J W* van JPeit IX J: E«Jc- iS-l' ri dtn ^rtag Z3 L. J. frwd- nch H j en at. v»n Putten 24 j; L, Hamer- Star «1 P. W. Etsen 3! j; S. vaa der Hoe« te J en H. D. Bekkers 22 j; J A. Jas pers 26 j B. M. T. B«) 23 J: P. Jones 26 j Geü. Biersloot 37 - fdef. 01898-6450 Burg Ensppertlaan 2 - Telef. 01Q-64SOO (Van een onzer verslaggevers) j CCHIEDAM is rie s'ari vi.n di* -c werven met de enorme dokken i waar al even enorme zeereuzen wtl». j ge ligplaatsen kunnen krijgen. Hoe enorm de afmetingen zijn bemerkt del Schiedammer eerst dan als hij een be-j zoek brengt aan hel werkterrein ,n het j havengebied. Zelfs in het kléinste dok vnn d<' vele in Schiedams haven* verkrijg» e«vij zeereus gigantische afmetingen. L"it her water opgedoken laat het schip j veest recht zien U>' welke prestaties de 4 mannen vim de scheepswerven in staat zint, man. die -- wandelend «p de droge! bodem van het dok opkijkt naar de' stoere steven van het zeeschip rcali-f sevrt zich dan pas r.oed welk een vak- j manschap er bij de duizenden op de' scheepswerven voor nodig is om derge- 5hike gevaartes zeewaardig aaa bun clement af te leveren. 1 ff F" fjonel 32 j: A. Velk ai j «n c. aen f !t F".L-.voomn 24 j «s j «..oogje S3 b L. Zonneveld 21 ei C. G. Krabbendam Geirocwd: L. J. Kraamer 30 j en C C de! if f." Ii! Di"Ts!"ra 53 i **r' M. >t. Louis i VI a* Vj4te,l,ar 1 A- N- <te Jonge g. A j.3" J en J. T. H. ae Vries I 4- H. Kooijman 2S j en H. M. van Hees! f V 4 CorveJeijn 29 j en J. Schrumpf 313 j; tv. c. Jawen 28 j en H. M. Some veld 28! 1- J- *an Uiden 34 J en E. Ek>nker 37 j Geboieo: Renê z v t. Speijer en M. j, Thoomen: Arjen z v A. Versctaxir en A. G v.vn Herwaarden: Johannes E G. z v E M var K.«ue„ en H. C. van Spebbruek; Joha». na M. <J v A. B. Osterhoït en J. M. J. van' Giezen. Overleden: A M. Hendrik» 68 j echtg. van r orrrr. Het bestuur der Vereniging voor! Gereformeerd Schoolonderwijs tel Schiedam verzoekt hei gemeentebe-l stuur medewerking te verlenen voor! de aanschaffing van klim- en klauter-1 materiaal ten behoeve van de kleuter-! school aan de Fr. Haverschmidtstraat la. In deze school zijn geen klim- en! klauterwerktüigen en daarom vindt het verzoek bij B. en W. een gunstig ont haal. De kosten zuilen ongeveer 4000 bedragen. B en W. stellen de Schiedamse ge- meenteraad voor een krediet van1 9.306 beschikbaar te stellen voor de aankoop van warmtemeters. Dit voor stel houdt verband met de centrale! verwarming die aangebracht wordt tn> 152 woningen en 28 winkels aan de! Mgr. Nolenalaan en waarvoor de raad! vorig jaar 434.3M beschikbaar stelde, j In dat krediet waren echter nog geen! kosten voor warmtemeters opgeno men. I Morgei» begint de spedtóe ver koop van flanellen lakens tegen uitzonderlijk lage zomerprij- xen. Lakens, die deze winter nog verkocht werden voor zeven 4 acht gulden, kunt U nu kopen voor prijzen 30 tot 40% lager dan normaal. Donzig warm, antirheuma. van een extrazware kwaliteit flanel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1