Ziekenh uisp ro i eet voor Schiedam: 16,5 miljoen Gemeentelijk emplacement aan de le Eemhaven 1 Kethelse „Oranjefeesten! zijn geslaagd voortgezet m B. en W. vragen raad definitief besluit w - A m jHavenbelangen' kiest leden Toezichtsraad Aantal bedden is 330 - kostprijs nog niet bekend T eleurstelling: concours kan niet doorgaan Middagpauzeconcert in Laurenskerk Optocht en goed ruiterfestijn Burgerlijke Stand f -II Lira. Medische diensten keitüm pleet Geslaagden m pug smm ***4 :h - v^T-wfj - '■Aètw DK AGE N VA Schiedammer lichtte offerblokken in Aardenbnrg; -(Sau&nerhf DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 ZATERDAG 22 JULI 1961 a irsStaffaE JVog 2 etages Kostprijs Vakantievreugd -J BLIJDORP BLIJ DORP diergaarde /spido haven RONDVAARTEN fflp «reSgssBBWUiig ■Twpaffiw SlfflIISÉ Vandaag en morgen ...ere dagelijks 2 Ponyrijden -1". ".'r" Vandaag... .en dagelijks Terwijl U gezellig winkelt verzorgt de Uw was van A-Zl Reeds compleet v.a. f. Ï460.- draaistroom en f. 1495.- 220 Volt wisselstroom Vraagt demonstr, U VOOCT Schiekade 122, tel. 42414 Rotterdam. r.1.- "■•■.'•uii ,-"u~l De Stichting „Havenbelangen" heeft onlangs op haar ledenvergadering de jaarstukken over 1960 goedgekeurd. De heren mr. F. W. van den Berg, mr. F. J. Brevet, dr. VV. F. Lichte- nauer, W, H. de Monchy, J. H. Oerie- mafls en Corns. Swart touw Jr., die aan de beurt van aftreden waren, zijn ais leden van de Raad van Toezicht herko- De heer C. J. B. Doude van Troost wijk eveneens aan de beurt van af treden stelde zjch om redenen van leeftijd niet herkiesbaar. Voorts zijn mr. A. Blussé van Oud-Al- blas en de heer Ch. E. van Blomme- stein bij acclamatie tot lid van de Raad van Toezicht benoemd. (Van een onzer verslaggevers) B. en W. van Schiedam stelten de gemeenteraad voor nu definitief te be sluiten tot de bouw van een nieuw gemeente-ziekenhuis. Zij leggen het college een plan voor, waaruit blijkt dat het gehele project 330 bedden, maar uitbreiding tot 310 bedden is zon der moeite mogelijk het bedrag van 16,5 miljoen zal vergen. Zij vragen de volgende kredieten: voor het maken van de paalfundering en de onderbouw met bijkomende werken voor het zie kenhuis van 1,199.560, voor het wijzi gen van de bestratingen, een krediet van ƒ340.000. In 1959 besloot de raad het schetsplan te laten uitwerken, waarvoor ee.n krediet van ƒ260.000 werd verleend. Het plan is uitgewerkt. Vele besprekin gen zijn gevoerd, zo delen B. en W. mee, met name met de geneesheer directeur en de specialisten. Het re sultaat heeft de goedkeuring verwor ven van de commissie van administra tie voor het gemeente-ziekenhuis. Het plan dat B. en W. de raad voorleg gen bestaat uitde volgende onder delen: Een begroting voor de paalfun dering en onderbouw ad 1.799.560: bestek voor de paalfundering en onder- ,bouw:stekeningen betrpffepde het 'maken Van de paaïfündering eri ondèr- bopw; tekeningen van de bovenbouw, dieiJnoeten worden- gezonden aan het 'ministerie van" volkshuisvesting en bouwnijverheid en aan de Ziekenhuis commissie van het Departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid (28 stuks). De paalfundering is zodanig geconstru eerd. dat er desgewenst nog twee ver diepingen aan het gebouw zullen kun nen worden toegevoegd. De kubieke in houd is van 74.112 ni3 {voorstel 1959) gestegen tot 87.851 m3. De bouwprijs is thans begroot en: 87.851 m3 a i 140 per m3 12.299,140, kosten van zwaardere fundering 75.000, kosten ophogen terrein 27.600, slopen oude bebouwing 100.000, restauratie en herinrichting van het bestaande kin derpaviljoen tot geriatrische -afdeling 130.000, wijziging van de bestaande be strating 340.000, 3% kostenverhoging sinds 1959 389.152; een totaal van 13.360.892. Daar komt nog bij: 214 jaar a 4% rente tijdens de bouw 1.333.000, inven taris (stoffering, zonwering, aanschaf fing "bedden, aanvulling medische uitrus ting enz.) door de architect geraamd op 4.080 a 5.000 per bed 1.600.000; een totaal van 16.293.892, afgerond op 16.500.000. In dit totaalbedrag is geen rekening gehouden met het bedrag, dat door het ziekenhuis zal moeten worden betaald voor de grond, welke door de gemeente- kwekerij wordt ontruimd, welk bedrag, naar het college aanneemt niet boven 150.000 zal komen. van nieuwe specialismen de hoeveelheid te verzetten arbeid al dan niet Zal ver zwaren. Met alle voorbehoud, veroorzaakt door deze overwegingen, zo zeggen. B. en W., zou kunnen worden gezegd, dat gebaseerd op het huidige prijsniveau, de vermoedelijke kostprijs zal liggen tussen 27,50 en 30,50 per verpleeg- dag. Hierbij is nog niet in rekening ge bracht de ivaarde van de grond en van de gebouwen met inventaris voorzover deze gehandhaafd blijven. Het vermoedelijk bedrag van de kost prijs per verpleegdag, waartoe men t.z.t. zal komen, heeft de bijzondere aandacht gehad niet alleen van de administratie doch ook van de Verenigde Accountants kantoren, die zich, tezamen met het Ad viesbureau voor Bedrijfsorganisatie, met het ziekenhuisplan hebben bezig gehou den. Tot hun spjjt moeten B. en W. mee delen, dat zij .tot de conclusie zijn ge komen, dat ten*aanzien van dit punt geen nauwkeurige raming kan worden ge maakt. Het aantal onzekere factoren is namelijk zo groot, dat niet anders dan een globale rekening kan worden opge steld. Uitgaande van een capaciteit van 330 bedden, kan bijv. niet worden voorspeld of het bezettingspercentage hiervan 70% 80%, 90% of 100% zal zijn. Voorts is het bezwaarlijk de berekeningen te baseren op een ander prijsniveau en op andere arbeidsvoorwaarden dan de huidige. Het zal ten aanzien van de personeelskosten van grote invloed zijn of de overgang van de verpleging der patiënten van zalen naar kamers en de wijziging van werkmethoden, zomede de mogelijkheid Gedurende het komende weekeinde zullen In spoedgevallen dienst doen de volgende artsen: Vlaardingen: Dr. H. S. Mulder, Hoflaan 31 telef. 2203, dr. L. TL de Vries, Petuniastr. 52a telef. 4201. Geopend: Apotheek Walrave Scttfedamseweg 1, telef, 2093. Schiedam; Dr, Vlootman. Singel 155; dr. Jungerius, J-ac. Catslaan *9. dr. Meijer. Swammerdamsingel 43. Geopend Apotheek Bakker, Liduinestraat. Maassluis: dr. B. D. Elsman, Haven 40, telef. 2109. Zondagsdienst veearts: voor Maasland en Vlaardingen. C. v. d. Most, Kethelweg Vlaar< dingen. Zevende dag vakantieprogram Vlaardingen, zaterdag 22 juli: 20 uur Stadsgehoorzaal ..Amateurpa rade" (amateuravond van Vlaar- dingse jeugd), Achtste dag vakantieprogram Vlaardingen, maandag 24 juli: Stadsgehoorzaal, 13.30 en 15.30 uur. Filmvoorstellingen voor de jeugd met als hoofdfilm „Drie jongens en een hond". Advertentie Als gevolg van de toeneming van het aantal leerlingen op de Itehoboth- nlo heeft het bestuur der Vereniging voor Geref. Schoolonderwijs het Schie- damse gemeentebestuur verzocht me dewerking te verlenen voor het aan schaffen van leerboeken. .Het aantal leerlingen, dat bij-het begin van het cursusjaar 1960-1961 .231 bedroeg zal vermoedelijk bij de aanvang van de volgende cursus 280 bedragen. B. en W, stellen de raad voor de gevraag de medewerking te verlenen. Kosten: ƒ2275. GESLAAGDEN STICHTING VAKOPLEIDING In de lagere technische scholen aan de HUIevltet, Baljuwstraat en de Gordel weg zijn de examens voor de leerlingen uit Rotterdam e.o. van de Stichting Vakopleiding Bouwbe drijf gehouden. Aan de volgende personen werd het diplo ma uitgereikt: Timmeren: A van der Anker. E Apon, L Barto, D Brandhorst, J J Broekhuize, CAM de Bruin, W Grandia, R C Hoornweg, NFF de Jong, R Koers, P Kool, L van Ostende, F de Roraph, G Roodsant, D van Rooyen, H de Kuiter, A J Kruyt, L J v d Neef, A L Suiker, R A Zanen, L C Zevenbergen, J A Arnolds, A Bergwerff, R Beyer, K P W Fraza, D Goud beek. A Huisman, W Huivenaar. P Heuving, C G le Blanc, J J Legerstee, H Luyten, A PhSIlpsen, A Punt. P Naö, C Pauwels, B v Puften, J Robles, G P Verhey, B winterberg, C J de Bruin, J A v d Berg, M F v Bodegom, 3 van Daalhuizen, .H Dissel, A C Doolaard, K v Erkel, Q v Es, N Faassen, J P v Gelder. N G Groot, F A v d Haterd. H Kooiman. W P M Nagtzaam, T W J Putters, B IJsselsteln. Metselen: B Fillekes, W H Hoogerwerf, H J Kramer, T Plomp, P Quak, W Swaan. Betonljzervlechten: M Bazen, J de Blok, J Bravenboer, C Breur, J de Haan, A v d Maas. Bi Met ingang van 15 september 1961 is tot technisch ambtenaar bij de dienst gemeentewerken, afd. weg- en waterbouwkunde te Spljkenisse de heer W, Lageveen te Leeuwarden, (Van een onzer verslaggevers) De organisatoren van de Vlaardlngse vakantieweken hebben een teleurstelling moeten boeken. Zij hebben moeten beslui ten bet concours d'élêgance voor auto's, motoren, brommers, scooters, af te gelas ten en van het programma af te voeren. De animo bleek namelijk te gering: De tot dusver ontvangen reacties waren tot dusver gering dan dat op basis daarvan de verdere organisatie ter hand kon wor den genomen, aldus de organisatie. Dit concours was het laatste onderdeel en dus min of meer de finale van het pro gramma. dat nu dus zaterdag 29 juli om 15.15 uur zal worden' besloten met .de parade voor versierde fietsen van de Vlaardingse jeugd. Dat was - de tweede grote teleurstel ling voor het comité „Jeugdvakantie- vreugd". De eerste was, zoals reeds ge meld. de vernielingen in „Droomland". Om de gemakkelijk bereikbare dieren zijn nu paaltjes, waartussen draad ge zet, in een poging verdere uitwassen te voorkomen. ..Droomland" heeft in middels meer dan 8.500 bezoekers ge teld. De tienduizendste wordt misschien vandaag, zaterdag, nog bereikt. Voor het overige bleek ook vrijdag de belangstelling voor de evenementen als rondvaarten, boottochten, busritten, excur sies e.d. weer zeer bevredigend. Ter versteviging van de kas gaat de Poortuga&lse Harmonievereniging „La Bona Futura" een zomerfeest houden op een terrein tussen de Kerkstraat en Groene Kruisweg. Woensdagavond om zeven uur wordt het feest geopend en de vermakelijkheden, alsmede de fancy fair zullen geopend blijven tot en met zaterdag 29 juli. (Van een onzer redacteuren) A AX de zuidzijde van de le Eemhaven te Rotterdam zal een emplacement -1 worden ingericht voor de Gemeentelijke Uandelsinricbtingen. Het plan bestaat uit de bouw van twee loodsen, die elk vier hallen omvatten, een dienstgebouw met kantoorruimte voor de gebruikers van de hallen, een rijwielstalling en twee steigers, die 90 meter lang worden. Het emplacement komt aan ondiep vaarwater te liggen (4.65 N.A.F.). Aan de gemeenteraad wordt gevraagd voor dit project 3,433.000,beschikbaar te stellen. De tarieven voor de te verhuren loodsrnimte etc. zullen zodanig worden vastgesteld, dat een sluitende begroting zal worden verkregen. De aanleg van dit emplacement Is nodig omdat een groot aantal bedrijven de gemeente om loodsrnimte heeft verzocht met walfaciliteiten voor de op- en over-, slag van goederen en er op de terreinen van de Gemeentelijke Handelstnrichtingen aan de Spoorweghaven en Binnenhaven geen ruimte meer aanwezig is. Aan het Radio Instituut Steehouwer te Rotterdam slaagden na het cursus jaar 1960-1961 de volgende kandidaten voor het diploma adspirant V.E.V.-cur- sist: M. M. Benner,' F. J. J. Brugman, F. J. den Hertog, R. Kappel, J. Kt I. Koszo, J. Kuik. W. L. van der Laan, P. Moons. B. Plomp, A. Priester, F. K. Rijsdijk en A. de Wilde. Voor ra dio-detailhandelaar. V.E.V.: J. P. van Adrichem, P. van Doorn, H. A, van Hessen, - TC C. Noordzij, J. Kuik. B. Plomp en J. van Wag-ensveld, Voor ra- dio-huipmonteur V.E.V.: J. P. van Adri chem. Radiomonteur N.R.G.F. J. Din- geriouts. H. Fonteyne. H. v. d. Heerik, F. J. -den Hertog, W. Korporaal, P. Moons, J. Ottens, A. Priester, F. K. Rijsdijk, A, P. Soesman en A. de "Wilde. Radiomonteur V.E.V.: J. P. van. Adri chem. Radiotechnicus N.R.G. P. J. Bos, G. Klunder, A. Metselaar, H. van Peenen, W. Roos. Radiotelegrafist 2de klasse: H. P. Fisser, J. Hoffmann, H. S. H. de Jong, J. Mellegers, Sj. Noorda, G. J. M. Robeerst. J. W. Slegtenborst, IV. C. Urbanus en L. M. G. Weldering. Ter secretarie van Spijkenlsse is voor een ieder ter lezing neergelegd de rekening over het dienstjaar 1960 van het streekschap drinkwatervoor ziening Voorne-Putten en Rozenburg, zoals deze aan de streekraad is aange boden op 13 juli. Advertentie "Om .er eens echt uit té zijn Telefoon 82965 WILLEMSPLEIN (eindpunt lijn 5) Telefoonl3540Ö Dat Jet Dubbeldam een organist® is, die niet alleen over een uitmuntend technisch kunnen beschikt doch ook de uit te voeren werken stylïstisch fraai weet te realiseren, bewees zij vrijdag op haar middagpauze concert in de Laurenskerk wel zeer boeiend. Een zeer goede en aantrekkelijke keuze waren om te beginnen de vier barokke composities. Direct al beluisterde men de Partita over het koraai „Nun Laszt uns Gott dem Herren" van Vincent Liïbeck, een werk, dat stellig een plaats op het programma waard is, met heel veel artistfek genoegen, temeer, daar Jet Dubbeldam de boven genoemde prijzenswaardige eigenschappen in deze muziek volkomen wist te ontplooien. Ook de registratie was zeer karaktervol, zoals zö dat ook was in het fraai even wichtige Adagio van Bendetto, Marcello en het eerste deel uit Bachs Concerto IV. Deze laatste twee stukken genoten trou wens eveneens een vertolking die aan hoge eisen kon voldoen. Via het aantrekkelijk klinkende Trio in G van Homilius, besloot de organiste haar recital met vier delen uit de „Suite Evo- eatrice" van Charles Tournemire. Ook de muziek, die in harmonisch opzicht indi recte invloeden uit de school van César Franck verraadt, doch overigens zeer per soonlijk geaccentueerd is en een grote in ventieve kracht bezit, genoot een wellui dende uitvoering. Fraai, geregistreerd en zeer doorzichtig van klank speelde Jet Dubbeldam deze Suite, waarvan zjj de uiteraard brillante organistiscbe allure eveneens met groot talent tot uitdrukking wist te brengen. H. van Born. FIS WINNAARS van de eerste prijs voor zowel de mooist versierde wagen als voor de beste ringstekers in wagens tijdens de Oranjefeesten te Kethel. .e..t .F-5 -.Jt- 4BfeW -,A- %4i (Van een onzer verslaggevers) TIE Oranjefeesten van de verenig ging „"Wilhelmina" in Kethel zijn ook vrijdag op zeer geslaagde wijze voortgezet. Vooral in de avonduren was er vee! belangstelling op het ter rein aan de Koekoekslaan, met name voor. de rulterdemonstraties. Maar ook overdag zijn de onderdelen, die op het programma stonden, succesvol afgewerkt en met zo goed ais droog weer, hetgeen voor een evenement als dit vanzelfsprekend zeer belang» rijk is. Het begon in de ochtenduren met een optocht van versierde wagens door Kethel, een deel van Schiedam en weer terug naar KetheL Er namen dertig wagens deel, vrij veel als men bedenkt dat het agrarische deel van Kethel hoe langer hoe kleiner wordt. PRESENTATIE van de jongens en de pony's tijdens de pony show in KetheL VLAARDINGEN. Herv gem BettieUcerk za terdagavond 7,50 tot .8.15 uur avondgebed. Grote kerk 10 uur ds CH van Rhijn. bedie ning Heiig Avondmaal, 5 uur de eerw heer J Hoogendam. Hehobothkerk 9 uur ds J 'Bouterse, 10.30 uur ds J Bouterse, met me dewerk kerkkoor olv d« hr Gij» da Graaf. 7 uur ds M J ten Brtiggenkate pred te Rot terdam-Vreewijk. Bethelkerk 10 uur ds M J ten Bruggenkate, 7 uur, de eerw heer J van Lamtoalgeo. Immanueikerk 10 uur ds Th G Tonnon, predikant te Amsterdam, 7 uur ds P van der Vloed. Nieuwe kerk 10 uur ds J Korpershoek. pred te Anna Fau- lowna, 5 uur de eerw heer J van Lambal- gen. Westwijk-Kapel 10 uur de eerw heer J E L van der Geest cand tot de Heilige dienst te 's-Gravenhage. Rusthuis Emma- straat Dinsdag 10.30 uur uitzending korte kerkdienst vla de "kerktelefoon. Geref kerk 10 uur ds G AalbersBerg, onderwerp „Vreemdeling op aarde". Lucas 9 57 en 53. 17 uur ds J P Mantz van Rozenburg. Emmauskerk 9 uur ds H Zaadbergen, 1030 uur ds idem, 17 uur dr A Dondorp van Heemstede. PnlfflkerK 9 uur. dr,,A Dondorp, 10.30 uur ds J F Mantz. 17.00 uur-ds Th Swën. Ds ff de Cockschool 16 uur ds H Zandbergen. Chr geref kerk Emmastraat 116 10 uur ds D Briessen, 17 uur ds D Dries- sen. Aula ds H de Cockschool, Fflipe da Goedestraat 102 (West) 10 uur leesdienst, 20 uur ds M S Roos van 's-Gravenzande. Gerfonneerde gemeente Westniettwlan.d 56. 10. uur ds H Rijksen van Gouda, 17 uur leesdienst. MAASSLUIS. Ned Herv kerk 10 uur ds KM Vogel, 19 uur ds A Hoffman (Schiedam). Herv rusthuis 10.30 uur ds ff F Meijer. Jeugdkerk. (Sursum Cqrda) 10 uur dhr B van de Stoep en (geb Gen. de Wetstr 2.) 10 'uur dhr M J Siepmau. Kindehkerk (Cath 1 Gr kerk) 10 uur mevr Meijer. Geref kerk 920 uur ds W Kreuzen (Delft); 16.30 uur ds T v d Bos ("s-Gravenzande). Zuider- kerk 9.30 uur dsFïd Bos; 18.30 uur ds W Kreuzen. Geref kerk (vrijgemaakt) 8.30 uur dr H J Nijenhuis (Ovetschie); 1430 uur ds H Bouma (Assen). Chr Geref kerk 9.30 uur leesdienst: 19.13 uur ds J C van Ravenswaay (Schevealngen). Ned Prot hond L0.15 uur ds L van Os (Voor burg). H006STUA! 8S-».VUARDIM6EB VLAARDINGEN; Oranjepark en Hof, „Droomland", 2123.30 uur. MAASSLUIS: Markt, Straatpred. MaasL v. Chr., spr. ds. H. F Meijer, herv. predikant, medew. koortje, 19.30 uur HOEK VAN HOLLAND. Opening Lunapark. VLAARDINGEN: Oranjepark en Hof „Droomland"', 21-23.30 uur. HOEK VAN HOLLAND: Betonsteiger, Oorlogsschepen Panter en Hefnng (vanaf 16 uur), ter bezichtiging. Langeweg; Lu napark geopend. Bijkantoor Vlaardingen: Smalle Ha- venstr. 11 voor red., acta, en adv., tel. 6775 'b.g.g. voor red. Klachten bezorging:. Joh. Poot. cera niumstraat 28, tel. 334o, maanoagtoen met vrijdag van „18.30 tot 19.30 uur, 's Zaterdags van 1718 uur. Agenten: W. Hagenstem._ Emmastraat 103 mevrouw C. M de heyzer-v. d Bte, P. C. Booftstraat 17: Joh. Poot, Geram- UTofheke8n:eWalmve, Schtedamseweg. Visbank: Vakantiebureau geopend voor in]., ingeschr. en aanmeldingen Je.u.sJ- prograrnmapunten912.30, 13.„0 16.30 uur. PC LIER HMiDVK 'tl,, MAASSIO'S V.I, HOllAOO Vt MOblMCCN Dii is een tafereel uit Hoek van Hol land. een rommelig tafereel ook. Het is namelijk een opslagplaats van de ge meente en een opslagplaats is altijd rommelig. Maar dit terrein van „be stratingen" is. dachten wij. wel zeer rommelig. Belangrijker is echter dat de opslagplaats nu spoedig zal gaan ver dwijnen. De verhuizing tiaar een ter rein aan de Prins Hendrikweg'is aan staande. Zeer belangrijk is het zelfs dat het terrein van dit plaatje vrijkomt. Want hier moet namelijk een flinke christelijke kleuterschool worden ge bouwd. Men kent namelijk iu Hoek van Hol land behalve alle andore vraagstuk ken ook nog een „probleem kleuter school". Reeds lang heeft het bestuut van de Chr. Schoolvereniging plannen voor de bouw van een kleuterschool, die vier lokalen zal tellen. Maar de uit voering laat op zich wachten. Alles is in kannen en kruiken. Zelfs het terrein komt nu vrij. Maar nu is het wachten nog op de gcmïentclijke vergunning. In het jaarlijks bouwvolume voor scho len is De Hoek echter nog niet opgeno men. Dat gaat nu al jarenlang zo door. Men vindt dit in De Hoek een onhoud bare toestand. Er is natuurlijk wel een chr. kleuterschool. Maar de huis vesting van deze schooi is bijzonder on gunstig. De drie klassen kan men vin den in de achterzaal van de gerefor meerde kerk. eën zeer ongeschikt zaal tje achter de hervormde kerk en in een lokaaltje van de openbare school. Hoe lang nog Rotterdam? zo vraagt men in i De Hoek ook op dit punt maar weer. MAASLAND, rNed ,-Herv kerk .10 uur ds Kol- Rerkt, Vlaardingen, 19* uur ds Van Emöen Zoetermeer. Geret kerk 10 en 19 uur ds J Z Potjer. ROZENBURG. Ned Herv kerk immanueikerk 9.30 uur ds Jansen van. Schiedam: 18.30 uur de heer De ..Bruin te 's-Gravenhage; Wes- terkerk 930 uur de heer !De Bruin. Ge ref kerk 9.30 en 1830 uur ds Chr Geref kerk 9.30 en 18.30 uur dsHP Brandsma. Geref kerk (vrijgem) 9.45 en 15.30 uur ds Bruin van EotterdamGharlois. HOEK VAN HOLLAND. Ned Herv kerk 82)0 uur Duitse diénst voor touristen, 10 uur ds C J van Oostenrijk van Nieuwlande, 18 uur ds K 3 H Burgy uit Den Haag (Jeugd dienst). Geref kerk 10 uur ds Sillevts Smith Vlootpredikant, 16 uur ds L J Boey-, Inga van Rijswijk. Herv ©vang 14A0 uur ds A Vroegindewey uit VeenendaaL SCHIEDAM, Vrije Chr Geref gem (Tulnlaan 50) 10 en 16 u ds U IJsselstijn. Oud- - Geref gem (Jeugdhuis L Haven 97) 10 en 17 u ds F Luitjes. Leger des Heils, Lan ge Haven 27 19 uur heüigingsdienst, 12.15 uur zondagsschool, 13.3? uur openluohtpre- -during Gerrit Veribocnstraat, 1930 uur Ver- lossingsamenk. Baptisten gem 10 en 19 u ds B Reüing. Gereformeerde kerk (Vrijgemaakt) 9.30 en 1630 uur ds C Vonk Oud-Katholieke kerk 10 u H Mis. pred eerw heer J Bergers vicaris. Evangelisch Lutherse gemeente 10 uur ds S G van der Haagen. Chr Gerefonn kerk Warande hk BK Laan 10 en 17 uur ds M Rebel, Amsterdam. Ned Prot Bond ds J B Sehou- wiEk. 1030 u. Ned Herv (geref) JEvange- tteatte Gebouw Irene 10 en. 16 uur ds Vroeglndewey, Delft. Ned Herv. gem Grote kerk 10 uur ds -A Vink, Vriezenveen en 17 uur ds W M Kalmijn, Rotterdam. Be thelkerk 10 uur ds J P Storm, NIjbroek en 13 uur dr I J Cazemler. Opstandingskerk 10 uur dr L J Cazemler en 19 uur ds A Hoffman. Vredeskerk 9 en 10.45 uur ds F van. der Grift. Someren en 19 uur ds K M Vogel. Maassluis. Gereform kerk Oos- terkerk 10 u ds J Verlare, Schiebroek, 17 H E Smit Geir.eJe. Kethel De Ark 9.30 u kand B ter Hoor, Rotterdam, 1430 u ds Th Hoen, Vlaardingen. Kantine SCF Burgem. Honnerlage Grethelaan 159 10 u ds M S A Zijlstra, Rotterdam. 17 u R D Renkema. Schiebroek. De Goede Haven, tO uur A Scherpenisse, Scheveningen, Schiebroek, 17 uur kand -B ter Haar. Julianakerk 10 uur - ds K B Smit, 17 uur ds G Aalbersberg, Vlaardingen. Onderweg -ondervond deze stoet een goede belangstelling. J Vervolgens begon op het terrenr. -de wedstrijd ringsteken, onder belang- stelling van ongeveer driehonderd Ke rnels ars. Het aantal deelnemers voor elk nummer bedroeg ongeveer tien. Er is. aardige strijd geleverd en -de toeschouwers hebben dan ook kunnen genieten. i -■ De uitslagen luiden: wedstrijd «p losse paarden: 1 J. Jongs'e. 2 Henk MM? terd, 3 J.v.d. Vlugt; tractoren: 1'A.y; Maat. 2 Riet v.d. Bos, 3 G- v. Mitt; tflbnries: X J. "Vlugman, de voorzitter van „Wilhelmina", 2 A. Poot. 3 A-Re-- denburg. 4 A. Jongste. - Ev. De uitslagen van de wedstrijden, verben- den aan de optocht, luidt als' vdlgtt. versierde wagens: 1. A. v. Mil, van Buerden, 3 J. -de Valk: versierde tractoren: 1 IJ v.d. Ende, 2 W. Boot; tilburies: 1. J. Vlugmah, 2 Klaas v.d. Bos, 3 IJ; Jongste, 4 Jac. v.d. Eijk- Ook was er nog een. wedstrijd voor ■versierde fietsen, waaraan echter slechts tot verbazing der orgaaisa--.. toren twee Kethelaartjes deelna men. Uitslag: 1 Tineke v.d. "Water, -2: Rob Hooghart. .- Het avondprogramma betekende een zeer geslaagde hoogtepunt ia de drié-.,, daagse feesten, in de vorm van een demonstratie ponyrijden, waarvoor 19 meisjes en jongens, 1-ed.en. van. de.- „Gouweruiters" uit "Waddinjcveen,- zorgden. Jammer was dat de Wad- dinxveners een half uur te laat kwa men doordat zij klem hadden gezeten"' in het Rotterdamse" stadsverkeer. Dit had tot gevolg dat enkele 'nummers moesten vervallen, omdat de duister nis inviel. 'f Onder leiding van hun instructeur.' de heer J. v. d. Bertraden, de jeuï ge ruitertjes op. Zij waren gekleed |n hoge zwarte rijlaarzen, een donkere broek,' grijze jasjes en zwarte jagers-' petjes. ;-V,"if^" Van deze aardige demonstratie vaKên vooral te noemen, de sHSvoHe entree» manoeuvre en de vrijhefósdressuar. Vermakelijk waren nummers als bet zafclopën met de pony aim de band en de cowboycae# (in pftwbttskle- ding). - 3| Tijdens de numttters^speelde de-imtBiek- verenaging ..-„St-^dSadbaud" i&i cS^iöli- ziekten t. „St. Radboud" en de band van „Excelsior" hadden bij aanvang ook gezorgd voor een .Jfeêste- lijk inhalen der ruiters. Ongeveer zend: tot vijftienhonderd Ke hebben -dieze- avond' genoten.1 ïdfeïriai- h bij dé nfeêste- eveer'dui- Cethela^i i VLAARDINGEN. Getrouwd: I-zaak Paal vast, oud 23 jr- en Petrouelia WcsterdlJk. <)Ud 22 jr. Geboren: Haartje, d.v. P ^tijnsn en sA. BrobbeL VI: Caileutourgstraat 7»; Jbhannes Albert, z.v. J. C. Rienks en k.Veeaeroan, VI: Liesveld 34; Jaeobus Theodoras .alalia, z.v, J, T. van -der Helm en Ci M., van der Staaij, VI: Hogelaan 24; Abraham, z.v. A."W, M.-vaa Rij en L M. Droge, VI: van. WescÉn- bekestraat 91. Overleden: Gerritje NooisHJk, oud 80 Jr., eehtg. v. K. Scheffer, VI: Floris de Vijfde, laaa 74: Aart Jacob van Gameren, oud -21 jr., VI: Hyacinthstraat AA: Use CObet, oud 39 jr., echtg. v. A. van der Hoeven, VI: Hor» tensiastraat 6. VLAARDINGEN Getrouwd: Gerardus Casparus van der Velden, IS jr eir Atrthofüa Hessels. oud 34 jr: Eddy Slee bos 30 jr en VIc- torine Florentine Stavers 26 Jr; Gerardus Pas- schler 31 jr en Baukjen van der Burg, oud 23 Jaar, Geboren: wilma, d v J Eggeps en G w Nootenboom. V!: Wettnleuwland «4; Peter Albert z v A WUshake en J M G de Gelder, VI: v Hogendorplaan 124B; Lucia Maria d v A L van Eijk en N van den Heetkamp,- VI: Bm Pruissinget 104C. Overleden: Peter Zwaagstra -oud 2 dagen, VI: Paulus Buysstraat 39. MAASSLUIS. Geboren: Jacob, rv. E 3. Tuüoo en M. van der Kraan; Matthéus Jo hannes, z.v. M. J. v. Leeuwen en M. v. d. Stelt, Ondertrouwd: J. P. Chardon en J. C. Kou- wvnhoven. Getrouwd: F. Schrander en J. C. Sehbirten; J. P. Jordaan n M. J. van Leeuwen. Overleden: Jakobus Cornells Rietdijk, echt- gen, v. G. Prins, oud 76 jaar. Het schoolbestuur blijft niettemin opti mistisch, Het zal al dankbaar zijn als de nieuwe school er over drie jaar staat. Geloven doet men dat nog niet De heer A. v. d. Veer uit Vlaardingen is, zo wordt ons gemeld, toegelaten voor de studie aan de Theologische School der Chr. Geref. Kerken te Apeldoorn, de predikantsopleiding dus. 0 Bij B. en W. van Vlaardingen is inge komen een aanvraag van Technisch Bu reau „Massier" uit Den Haag voor bet verstrekken in erfpacht van een perceel grond aan de Energieweg voor de bouw van een kantoorgebouw met bovenwo ningen en een werkplaats met maga zijnruimte. In Hoek van Holland worden voort durende kennelijk georganiseerde diefstallen in auto's gepleegd, vaak door het forceren van het tochtraamp- je. Zo is nu weer gemeld dat uit niet minder dan zeven auto's, die gepar keerd stonden langs Helmpad en Har- wiehweg, allerlei goederen zijn ont vreemd. Verdwenen zijn bijv.: een verbandtrommel, een autokompas, een temperatuurmeter, passeerhoorns, jer rycans, bordje met de letters NL, vier wieldoppen, drie reserve-wielen met banden, plastic en linnen gereed- schaptassen met inhoud en plaids. De Hoekse politie vraagt ieder die over deze verdwijningen inlichtingen, kan verstrekken zich met haar in verbin ding te stellen. In Hoek van Holland is verloren een portemonnaie met een flinke in houd: ƒ250. Het is een portefeuille- model, dat kwijtgeraakt werd in de Prins Hendrikstraat en naar de vin der waarvan vanzelfsprekend vurig wordt verlangd. t Vanavond, zaterdag, gaat in De Hoek het jaarlijkse „Lunapark" ten bate van een zeer goed doel, weer open. Het terrein aan de Langeweg zal weer een week domein van ver maak zijn. Nog een attractie voor Do Hoek: maandag arriveren de schepen Panter en Hefring, het eer ste 's morgens, het tweede 's mid dags. Deze oorlogsbodems zijn dan te bezichtigen. Beginnende met september, zal uit gaande van de Chr. Boeren- en Tuin- dersbond te Maasland, bij voldoende deelname een twee-jarige tuinbouw- avondcursus aanvangen en een eco nomische cursus boekhouden, bedrijfs leer e.d, De heer J. F. M. Alsemgeest uit Maasland slaagde voor zijn hooldacte lager onderwijs. De Aardenburgse politie heeft vrijdag de 23-jarige W. de H. uit Schiedam ge arresteerd, die bekend heeft donderdag voor ruim 200 aan papier en kleingeld uit de offerblokken van de R.K. kerk van Aardenburg te hebben gestolen. Schoon maaksters betrapten de dief donderdag morgen op heterdaad, maar De H. zag kans te ontvluchten. Zijn signalement was toen echter bij de politie bekend en vrij dag kon hij in een plaatselijk hotel wor den gearresteerd. De buit is inmiddels achterhaald. Precies een jaar geleden zijn de offerblokken in deze kerk ook geleegd, een diefstal die nooit is opge helderd. Kethel, Oranjefeesten. „"Wilhelmina** Dagblad „De Rotterdammer": Schie- damse redactie tijdeL alleen bereikbaar tel 115588 toest. 51 (bgg 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. tel. 115588). Apotheken: Bakker, Liduinastraat, Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, Poli tie-alarm 64666, GG:en GD -waarschuwing 69290. Advertentie 8 volledige wasautomaat Imp. N.V. Mentor - Apeldoorn. f-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1