Vuurwerk grootse finale van Jonge inbrekers hadden brandkast in hun auto... over Droomlandtrok eerste week 18.000 bezoekers KLEINE SLEPERS DWINGEN GROOT SCHIP... Einde van drie dagen onbekommerd vermaak Waslijst van inbraken nu opgelost Man aan ival kijkt bewonderend toe Aanbevelingen ter benoeming in vele betrekkingen Burgerlijke stand Spelen trokken weer publiek In twee dagen 8 diefstallen uit auto's fik Schiedamse politie doet goede vangst Etage uitgebrand van Ind. produkten Jongenna viertal dagen gevonden Lagere bijdragen voor B.B. nodig Tienduizendste kwam zaterdag Explosie: brommer vloog in brand Droomlandmars door Schiedam Aen Vlaardingen *W*MÊWO& mi mMë%< HEl KIND kan op eigen benen, staan. Y;&^ - *m l' \S DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 MAANDAG 24 JULI 1961 «c JSÉv' Kleurrijk ISiet vermist.... Uitslagen Gas niet afgesloten HET WONDER NET WAS de moeder in een heel lang gesprek of het wonder gebeur de. Zij staakte het draadgesprek, mis schien zullen de anderen aan de verre lijn niet bevroed hebben dat het won der gebeurde maar het was nu een maal zo. Kleine handjes hesen zich aan het houtwerk van een babyge vangenisje omhoog en met feilloze zekerheid stond het kind in de box. De moeder was sprakeloos. Zo zal het vele moeders in vele, lange lange jaren zijn gegaan. Misschien geschiedt dat niet als de moeder het opgroeien, van twintig kinderen heeft gekend, maar deze baby bracht nog de verrassing. De moeder keek naar de vader of deze het ook een verrassing vond. Nu is het vaderschap voor vaders de meest moeilijke kwestie die er is omdat de moeders in wezen een deel van het vaderschap voor hun rekening nemen. Zij hebben namelijk van te voren al bepaald hoe het allemaal zal moeten zijn en heel democratisch mag de vader dan later raden hoe hij het zal moeten doen. OOK HIJ. .en morgen en dagelijks ALTIJD BEZORGD Hard rijden in De Hoek a rtilo rt meubeien< ytCTÖfitV mkhhm" V ïfl j. C t ''A (Van een onzer verslaggevers) B. en W. van Schiedam bevelen de gemeenteraad ter benoeming in de com missie voor de gemeentelijke dienst van Sociale Zaken in de vakature-J. van den Tempel aan het aftredende lid oo- meuw te benoemen. Ter voorziening in de vakature, ont staan door het periodiek aftreden van ds. A. Hoffman in het college van cu ratoren van het Stedelijk Gymnasium te Schiedam doen B. en W. de gemeente raad ter benoeming de volgende aanbe- vehng; 1. ds. D. J. Spaling, 2. ds. H. W. Hemmes. van curatoren van het Stedelijk Gymnasium doet de volgende aanbeveling voor een herbenoeming van leraren voor de volgende cursus: 1. J Brizee, leraar Duits; 2. L. H. Koster, leraar wiskunde. Hetzelfde college be veelt de benoeming in vaste dienst aan yanf.f| h?er W. M. v. d. Schouw, thans in tijdelijke dienst. Het college van curatoren van het Schiedamse gymnasium doet nog meer aanbevelingen, namelijk tot benoeming Vier ierare" vo°r de cursus 1961- 1962, ds. J. E. L. Brummelkamp, her vormd predikant in Kethel, leraar cul tuurgeschiedenis van het Christendom; G. L. Wanrooy, tijdelijk leraar te Den Haag leraar biologie; C. van Bree, as- sistent m het Nederlands aan de Leid- se rijksuniversiteit, tot leraar Neder- tinmfj ,dfn Haan, leraar Gemeen telijke Handelsdagschool in Zaandam le raar Nederlands. e" ,w- dragen voor tot benoeming tot hoofd van de Willem de Zwijger-ulo te Schiedam ter voorziening in de ko- niende^vakature M. P. Heijboer de heer A. de Jong onderwijzer aan die school. Ook bereikte de raad een voordracht voor benoeming tot hoofd van de nieuw te vormen ulo, Willem de Zwijger II Op de voordracht staat de heer M v. j „?.an- onderwijzer aan de Willem «wtfSCTSchool. B. en W. dragen voor ter benoeming ais hoofd van de LOM- scnool (school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden) de heer H. Heesen, onderwijzer aan de dr. A. Ver- schoorschool in Nunspeet. SCHIEDAM- Geboren: Lucia d v J I de Beer er. I Thio; Erica d v E Früneke en A 2!S"Ï bS™ j z v A J J van Kas- teren en A J Hüienaar. Overleden: L Broere 7.4 jr. iin -t nogal meekreeg! Vuurwerk, dat d f L>/~in 1 het laatste onderdeel van het LttlL tvijfl luCltcil De Kethelse Oranjefeesten zijn weer ten einde. Zaterdagavond was het vuurwerk een grootse finale van. deze vrolijke driedaagse, die het weer toch was programma op het feestterrein aan de Koekoekslaan. Het einde van drie dagen' onbekommerd plezier, zoals men dat in Kethel nog kan hebben. Plezier, maar ook met een bedoeling, namelijk de oranjeliefde te bestendi gen en te verhogen, de band met ons vorstenhuis nauwer aan te halen. Vandaar ook de leuze „Leve de Ko ningin" in grote, lichtende letters, waarmee het vuurwerk werd afgeslo ten en tevens dus de feesten. Ge kleurde pijlen spatten om die letters heen stuk. Of» de laatste dag van de fees ten is de pret ook al weer vroeg be gonnen. Onder grote belangstelling werden, weer de oude vertrouwde volksspelen gehouden, waarvan jong en oud hebben genoten. De volksspe len zijn anders een middel bij uitne mendheid om de feestvreugde te ver hogen. Behalve de deelnemers ver maakt ook het publiek zich opperbest. Een vermaak dat eigenlijk steeds meer lijkt te verdwijnen, maar dat in Kethel gelukkig nog altijd in ere wordt gehouden. Het was overigens een koddig gezicht de jongens en meisjes te zien zaklopen. Voor velen viel dit nummer echt niet mee. Zo af en toe werd het evenwicht wel eens verloren en tuimelde een deel nemer in het lange gras op het speel (Van een onzer verslaggevers) terrein. Eveneens trok het nummer hardlopen met hindernissen veel be langstelling. Hierna werd onder grote hilariteit kruiwagen gereden. Nadat men van de vermoeienissen was bijgekomen en de hongerige ma gen waren gevuld, startte 's middags het grappige nummer tonsteken. De omstanders amuseerden zich koste lijk wanneer een deelnemer in zijn rood-wit-blauwe karretje van de stel lage kwam suizen en dan een tonnetje water over zijn lichaam kreeg, wan neer hij 'misstak. Het slachtoffer lachte daar ook wel om, maar of hij van ganser harte lach te, weten wij niet. Bij de temperatuur, die er zaterdag heerste lijkt* het toch niet prettig zo'n koude „douche" te krij gen. Gelukkig hadden de deelnemers wel droge kleren en een handdoek bij zich om het weer lekker warm te krij gen. He uitslag kruiwagenrijden dames luidt als volgt: 1. T. v. d. Water; 2. J. van Lindt; 3. R. v. d. Winden. Bij de ren luidde de uitslag 1. Th. Maat; 2. M. van Mil; 3. A. Gunneweg. De uitslag bij het tonsteken dames was: 1. R, van Winden: 2. T. Mos terd; 3. H. Bijl; 4. J. Bijl. De uitslag bij de heren was: 1. J. Jonkste; 2. M. van Mil en 3, S. Heijdra. r>- vror d" fscht'Uende nummers be- I schikbaargestelde prijzen zullen dinsdag .ui: j ..uiueij Ui.gereikt. (Van onze correspondent) Op het parkeerterrein aan de Prins Willemweg te Hoek van Holland is een bromfiets ter waarde van 700 gulden gestolen. De brommer stond op slot. Eigenaar is de 16-jarige W. P. uit Lu- beck te Duitsland. Uit een op het Helmpad te Hoek van Holland geparkeerd staande auto is door het verbreken van het tochtraampje een stuurhoes gestolen. Dit is de achtste diefstal uit geparkeerde auto's in De Hoek in twee dagen, zeven keer uit auto's op het Helmpad en één keer uit een auto aan de Barwichweg. Achter de woning van H, B. A. uit Hoek van Holland is een kinderfietsje gestolen ter waarde van 20 gulden. QNDANKS het minder- prettige weer was er zaterdagmiddag in Kethel toch nog een twintigtal jongedames die voor het tonsteken voelde. De installatie hiervoor bleek prima te werken. Even naast het gat gestoken betekende een prima ge timed watergordijn. Als natte katjes zaten de tegenstanders bij elkaar gehurkt om gezamenlijk toch nog wat warmte op te doen met dit „barre zomerweer". Met muziek van de R.K. Muziekver- enigingiging ,,St. Radboud" werden 's avonds de feestelijkheden weer ijverig voortgezet. De muziekvereniging trok lustig spelend door Kethel en Tuindorp Kethel. De muziekvereniging heeft .trou wens gedurende alle dagen dat er ge feest werd, de feestelijkheden in een muzikale omlijsting geplaatst. Om 11 uur 's avonds hebben exploi tanten van de vermakelijkheden het een tijdlang zeker niet druk gehad. Ieder een, die toen het lunapark bevolkte, werd toen door een kleurrijk schouw spel geboeid. Met harde knallen en sis sende geluiden schoten toen de eerste pijlen de lucht in. Dit vuurwerk vormde werkelijk een kleurige kroon boven het nachtelijk Ke thel. Een Kethel waar men wederom bewezen heeft feest te kunnen vieren. Met het vuurwerk, dat groots van op zet was, was echter niet iedereen te vreden. Telkens als er een doffe knal de omgeving in een fel licht plaatste gingen de koeien in de weilanden rond om vreesachtig aan de haal. Kennelijk begrepen de dieren niets van dit men selijke vermaak. 17EN routine-onderzoek die de Schie- damse politie in de nacht van donderdag op vrijdag in de Burg. Knapperllaan hield, is twee jeugdige inbrekers, de 18-jarige matroos J. A. v. d. O. en de eveneens 18-jarige pompbediende F. van D. beiden in Schiedam woonachtig, noodlottig ge worden. De jongens, die nog niet eer der in aanraking zijn geweest met de justitie, hebben bekend een lange reeks van grote en kleine inbraakjes gepleegd te hebben. Ze zitten nu opge sloten in het Schiedamse hoofdbureau van politie en zuilen dinsdag voor de officier van justitie te Rotterdam wor den geleid. Bij die technische controle van de politie op de rijvaardigheid van mo torrijtuigen, werd Van der O. aange houden. die in een huurauto reed. Daar hij geen rijbewijs bleek te be zitten, werd hij naar het hoofdbureau gebracht. Toen de auto daar werd onderzocht, kwam uit de kofferruimte een gesloten brandkast te voorschijn, terwijl in de auto verder inbrekersgereedschap werd aangetroffen, evenals ongeveer 40 pak jes sigaretten, die in Rotterdam waren gestolen. Van der O. deed toen een lang ver haal over vele inbraakjes. Samen roet F. van D., die even later gearresteerd kon worden, had Van der O. op die be doelde donderdagavond ingebroken op een plezierjacht van Yacht Holidays Ltd., een onderneming die voor Engelse toeristen boottochten op de Rijn organi seert. Daar was de nog afgesloten brand kast buit gemaakt, die door de eigenaar nog niet eens werd vermist! In de brand kast bleek ƒ1700 te zitten en vele be langrijke papieren. Dezelfde avond hadden de jongens ook nog de sigaretten in Rotterdam buit gemaakt en in Vlaardingen een inbraak-: je gepleegd dat niets meer had opge leverd. Maar de jongens bekenden ook In de weekeinden van 2 en 16 juli de Inbra ken gepleegd te hebben bij de Hadef te Schiedam, waar eerst ƒ1400 en later nog eens ƒ300 was bult gemaakt. Van dit geld hadden de jongelui een auto ge-' kocht. Maar deze verspeelden zij weer toen zij er zaterdag 15 juli op de Borg. Knapperlaan hoek Warande een taxi mee aanreden, waardoor hun eigen wa gen ernstig werd bescahdigd. Toen hebben zij maar een auto ge huurd voor hnn verdere strooptochten. j Nog een aantal inbraken in Schiedam. Rotterdam en Vlaardingen gepleegd; met geringe resultaten, zijn door de jon gelui bekend. 1 De uitslagen van het zaklopen da mes was: 1. L. Bijl, 2. R. van Win den en 3. A. Bijl. Heren kwamen op dit nummer niet uit. De uitslag hardlopen heren was: 1. H. v. d. Ven: 2. T. Gunneweg; 3. C. Vol- lebregt. Bij de dames was de uitslag: 1. T. v. d. Water; 2. W. v. d. Ven; 3. R. Kester. AJATVURLIJK meende het sterke geslacht van Kethel dat het allemaal niet zo moeilijk was. De theorie bleek ook hier aanmerkelijk gemakkelijker dan de praktijk. Het stortbad dat volgde bleek een prach tige ontnuchtering van al het ge praat. Maar voor het geval de spor tieve heer toch gelijk mocht hebben hield het bestuurslid van de Oranje vereniging de heer Rip, links op de foto, alvast een puts water gereed. Zoals de foto toont hoefde hij deze niet te gebruiken. tJEZE Schiedamse vader deed zoals alle vaders, hij giste snel 0} hij nu dol enthousiast zou zijn, nee niet te dol maar toch ook weer niet. te ge woontjes, het zou wel weer net mis zijn. Dat gebeurde ook. Toch vond ook de vader .het een wonder. Maanden lang ziet hij daar de sabbelende baby, er gebeurt niets naar zijn mening. Het kind eet om te gaan slapenhet kind slaapt om te gaan eten en na een der gelijke vermoeiende dag houdt het kind zich 's nachts op peil door al brullend om meer voedsel te vragen. Dan komt het buikrond liggen in de boxook al geen spectaculaire gebeur tenis al grijpen boze handjes al spoe- De Ark, Kethel, Prijsuitreiking wed strijden Oranjefeesten, 20 uur. Dagblad „De Rotterdammer": Schie damse redactie tijdel, alleen bereikbaar tel 115588 toest. 51 (bgg 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. tel. 115588). Apotheken: Bakker, Liduinastraat. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, Politie-alarm 64666, GG en GD -waarschuwing 69290. dig 'het behang van de muur. Het krui pen wil daarna niet vlotten, totdat men bijna op het kind trapt omdat het kruipen zo plots ineens wel ging. De moeder zal altijd verwonderd blijven. Want ze heeft het idee dat dit kind, haar eigen kind toch nooit zon der haar goed op eigen benen zal kunnen staan. Zo zijn moeders, als het kind geen kind meer is klinkt nog de bezorgde stem van moeder die aan het overjarige kind vraagt of het nu toch heus wel gaat. Moeders kunnen ont roeren, met hun lieflijke menselijkheid zou er een betere wereld moeten zijn of komen, maar kennelijk hebben de moeders niet alles te zeggen. Vandaar ook dat de kinderen zo spoedig op eigen benen gaan staan. Bestuursleden en mannen met liefde voor hun werk zijn eigenlijk ook moeders, zij geloven nooit dat het zonder hen ook wel zal gaan, zij blijven altijd bezorgd over en zorgen voor hun kind, dat kan de vereniging en hun werk zijn. Toch is het ook voor deze moeder-functiona rissen weieens goed het kind de eigen benen te laten. Vandaar dat wij dezer dagen hopen dat vele Schiedammers onbezorgd van hun vakantie zullen ge nieten, rij kunnen dan met hernieuwd enthousiasme weer veel goed gaan dóen voor Schiedam over enkele weken: |Van onze correspondent) Doordat de 18-jarige bromfietser VV. M. uit Bahden (Duitsland) veel te hard reed, is hij met zijn brommer over de kop geslagen. In de Lichttorenstraat op de hoek van de Prins Hendrikstraat te Hoek van Holland sloeg een voor hem rijdende auto links af. De brom fietser moest uitwijken, maar door de te hoge snelheid sloeg hij over de kop. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, De brommer werd beschadigd. Op het rijwielpad aan de Lange- weg ter hoogte van het caravankamp in Hoek van Holland is een bromfietser op een personenauto gebotst. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Wei werden de auto, zowel als de brom fiets aanzienlijk beschadigd. De brom fietser, de 15-j'arige M. G. A. uit Naald wijk kreeg een proces-verbaal, omdat hij 15 jaar, was en dus nog geen brom mer mocht berijden. Aan de 's- Gravenzandseweg te Hoek van Holland is door een onbeken de een lantaarnpaal aangereden, die grote schade opliep. (Van een onzer verslaggevers) In het pand Boterstraat 19 te Schiedam, waar een bedrijf voor Indische produk ten, Keijap en Tentpeh, is gevestigd, is zaterdag op de eerste etage brand uitge broken, waarbij de hele etage is uitge brand. Aan Indische produkten, die op de tweede etage waren opgeslagen, Is grote schade toegebracht. Zaterdagmorgen was de 18-jarige T. C. S. bezig geweest met het drogen van tempeh of soja-kockjes. Dit geschiedde in een droogfcast met behulp van een gascomfoor. Tegen half twaalf had S. het pand verlaten zonder het gascomfoor afgezet te hebben. Vermoedelijk door oververhitting is toen de droogkast in brand geraakt, waarna de hele etage uitbrandde. Een voorbijganger, de heer H. V., ont dekte de brand 001 12.30 uur, waarna de brandweer werd gewaarschuwd, die on der leiding van commandant D. de Jager het vuur snel doofde. De eigenaar van- het bedrijf, die geen nalatigheid verwe ten kan worden, was verzekerd. De 19-jarige T. van D. uit Monster die sinds_ vier dagen spoorloos was ver dwenen, is zaterdag in het Lunapark te Hoek van Holland aangehouden. Hij is door de politie van Monster afgehaald. (Van een onzer verslaggevers) B. en W. van Schjedam bieden de gemeenteraad de begroting aan van de A-kring Zuid-Holland C, waartoe Schie dam behoort ingevolge de gewijzigde gemeenschappelijke regeling, tezamen met zestien andere gemeenten. Reeds eerder heeft het college de raad mee gedeeld aangaande financiële consequen ties der nieuwe indeling dat de gemeen telijke bijdrage in het nadelig saldo hier door geen verhoging, maar een verla ging zou ondergaan. De nieuwe kringraad der A-kring Zuid-Holland C heeft de, om technische redenen voor een jaar vastgestelde, be groting voor 1961 overgelegd. De Schie damse bijdrage is hierbij geraamd op 24.026. Aangezien deze begroting slechts 1 voor acht maanden behoeft te dienen, kan ook deze bijdrage voor ten hoogste twee derde deel worden aangesproken, of wel voor 16.017, zeggen B. en W. De oorspronkelijk geraamde bijdrage van 42.046 zal derhalve maar voor een derde deel nodig zijn of wel 14.015. De gemeentelijke bijdrage voor 1961 moet dus gesteld worden op 16.017 (tweederde van nieuwe raming) plus 14.015,(eenderde van oude raming) is 30.032, aldus B. en W. NADAT vrijdagavond het bezoekersaan tal van „Droomland" de tienduizend begon te naderen, is het totaal zaterdag met een sprong omhoog gegaan. Die avond waren er namelijk ruim 3300 be zoekers, zodat oen aantal van 13000 werd bereikt. Het vrij koude en vaak dreigende weer in aanmerking genomen acht het bestnur van Jeugd vakantie vreugd dit cijfer bevredigend en niet on der de verwachting. Het bezoek neemt per. avond toe, en ook het bezoek uit de omgeving- wordt steeds groter. De tienduizendste was mevrouw E. M. C. Gennissen-Heinink uit Den Haag. Zij werd met haar man door het dagelijks bestuur rondgeleid en in. het restau rant ontvangen. Ook overdag ontvangen het Hof en het Oranjepark zeer veel bezoek. Met na- (Van een onzer verslaggevers) Toen de 21-jarige J. van L. zaterdag middag omstreeks vier uur over het Spimhuispad te Schiedam reed, ontplofte de beneinetank van zijn -bromfiets. Door de uitstromende benzine vloog daarop de brommer'in brand. Met een snelle sprong kon de bestuur der zich in veiligheid stellen. De auto van de heer M. D. van der M.. die vlakbij het brandende wrak stond, liep ook gevaar in. bra-nd te raken, maar werd door omstanders haastig weggeduwd, zodat het bij wat laksdhade bleef. De brand werd met zand gedoofd, waarna de brandweex- kwam nablussen. Van L. was niet verzekerd tegen brand. Dinsdag 25 juli staat op het program-1 ma van de Vlaardingse vakantieweken de grote jaarlijkse „Jeugd-Vakantie- Wandelmars". die ditmaal als onder titel Droomlandmars" draagt. De mars staat in het teken van de attrac tie „Droomland". Wie deze afstand volbrengt ontvangt een medaille, waar op de kenmerkende elementen van „Droomland" zijn afgebeeld. De start is om 14 uur op het Hollan- diaanterrein in Park 't Nieuwelant. De route leidt door Vlaardingen en Schie dam. Die route ziet er als volgt uit: start clubgebouw v.v. de Hollandiaan, volkstuinencomplox Babberspolder, langs bad Groenoord naar tuindorp Kethel. brug Poldervaart, park Beatrix, sportpark D.W.S. (waar limonade wordt geserveerd) via de Burg. van Haarenlaan langs tennispark Spierings- hoek terug richting Vlaardingen naar eindpunt clubgebouw v.v. de Hollandi aan. me zondag was er voor de levende dieren zowel als voor de daar opgestel de dierfiguren enorme belangstelling. Niet minder voor dé fraaie parken zelf. die door de extra verzorging van de gemeentelijke plantsoenendienst en de voldoende regenval, maar ook door het feit dat de noordenwinden de kwa de dampen tegenhouden, er voortref felijk aan toe zijn- De leiding van „Droomland" consta teert telkenmale, dat vele bezoekers vroeg komen. Zij moeten dan soms wachten bij de loketten, gaan met ve len tegelijk naar binnen terwijl het nog niet geheel en al donker is. Voor de kinderen kan dat misschien niet anders, maar voor wie het wél kan: rustig en volledig van „Droomland" wil genieten (ai of niet op een bank zittend!) is tussen 10 en 11 nur het best mogelijk. Ook de muziek komt dan het beste tot niting. Niet iedereen weet. dat men na cte rondgang door „Droomland" dit niet direct weer behoeft te verlaten. Men kan rustig een tweede rondgang ma ken. Wie dit wenst, dient vóór dat het restaurant is bereikt rechts af naar beneden te gaan -om weer de gewone route te volgen. Advertentie Honderden handige tassen met handvaten en ruime voorzak met draalsluitlng... grote ruime buide!tassen van 4.90 voor de vacantie, naar 't strand... voor mee te winkelen of alleen maar om aardappelen te halen. Nu koopt 0 deze tassen van zwaar gegummeerd waterdicht linnen,, met koperen bodem nagels, guldens goedkoper, voor nog géén twee gulden. Dinsdagmorgen ont 9 uur be gint de verkoop van deze grote waterdichte buideltassen, In diverse kleuren en dessins, door elkaar, voor,j Gitn Ut. of schrift, fmt. I B on W. van Schiedam stellen de ge meenteraad voor in hun handen om advies te stellen een adres van de heer J. Moonen en 23 andere bewoners van de Parallelweg, waarin wordt verzocht het raadsbesluit van 28 mei jj., waar bij de per 1 april 1960 ingevoerde huurverhoging voor die woningen van WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 (Van een onzer verslaggevers) rpOT de trots van de havens behoren de sleepboten die kleine krachtpat sers zijn. Met hun sterke machines dwingen ze het grootste schip waar zij willen. Het feilloze manoevreren v-an de slepers beeft dan ook altijd de 'belangstelling van de man aan de wal. Hij ziet steeds weer met bewondering dat de drijvende kastelen als willoze speel goedbootjes moeten varen zoals de slepers het willen. Fluitjes -klinken, stoomsign-alen worden gegeven, de draden -spannen of ont spannen zich en geleidelijk glijdt het schip behoedzaam naar de bestemde plaats. Bij Wilton heten de bekende sleper» met hun geelzwarte pijpen Drydock's. namen die de kracht en de beteken!: van de werf benadrukken. Het bren gen van een schip, naar het dok. zelfs al is het een schuit uit het ver re en zo onbekende Monrovia, is vc<- dergelijke geweldenaren een eenvou dig karwei. het complex van 148 woningen aan deze weg. waarvoor een huurverho ging in rekening is gebracht, wordt teniet gedaan, uit te breiden tot de 1 34 woningen aan de Parallelweg, ge zien de toestand van deze huizen. A De heer IV. Breagem te Schiedam wil een perceel grond langs de Vlaarding- seweg kopen voor de bouw van eèn woning met bedrijfsruimten, waar onder begrepen een garage, en een speellokaal. Het terrein is 250 m2 groot en B. en W. stellen voor hier van 200 m2 te verkopen voor 45 pér m2 en 50 m2 voor f 20 per m2, W'. Ged. Staten hebben. B. en W. van' Schiedam bericht dat het presentie geld voor het bijwonen der raadsver- >-'■ gaderingen voor de raadsleden wordt gesteld op f 25 "pér bijgewoonde ver gadering. De 7-jarige Anna T. uit de Molenaar straat te Rotterdam stak zondagavond om half zeven in de Rijnstraat te Schiedam zo plotseling de rijweg over. dat de bromfietsrijder W. W. D. niet meer kon uitwijken en het kind over reed. Anna brak het rechter been en. liep schaafwonden cp. Haar vader heeft haar in de auto naar het ge meenteziekenhuis gebracht. De heer J. F. deed aangifte dat de buitenspiegel van zijn auto, die aan de Swammerdamsingel te Schiedam stond geparkeerd, is afgebroken en meegenomen... De 13-jarige J. M. van S, is zijn fiets kwijt, die niet op slot voor de woning van de Stationsstraat te Schiedam stond. De heer H. C. A. S. deed aangifte van de vermissing van zijn fiets, die niet op slot aan de Lange Haven te Schie dam was neergezet, Het bestuur der woningbouwvereni ging „Samenwerking" Maasdijk heeft plannen ingediend voor het bouwen van negen woningwetwoningen waar-' onder drie bejaardenwoningen. Het hgt m de bedoeling van B. en W. dezs plannen zo spoedig mogelijkte :doen realiseren uit het toegewezen bouw- contmgent voor 196i. Ingevolge de be- bepalingen der woningwet wordt daar om aan ae raad voorgesteld de nodige, voorschotten te verlenen voor aankoop: van grond en bouw der woningen. De grondkosten worden geraamd op 21.419,13 en bouwkosten op een be- drag van 121.742,13. Verder woedt voorgesteld een bijdrage te verlenen in hef: exploitatie-tekort.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1