Nieuw boekje bezingt de lof van Pr. Beatrixpark Wielerronde voor profs gaat door op 5 augustus Moet ÏI.B.S.S. nu reeds weer van velden af met succesvolle actie Kostbare dokken zijn goed benut Rotterdammer en Schiedammerwaarheen? Werk in havens: kracht der industrie Soldaat stal portemonnee: 4 weken geëist Vele renners gecontracteerd Maatregel iverd van te voren niet bericht Adviescommissie volkstuinen kan nu benoemd worden Overtredingen jeugd gedaald mn DINSDAG 25 JULI 1961 DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 Eigenraam EEN ZAKENMAN MET WIJS BELEID, PLAATST EEN KOERIERTJE OP ZIJN TIJD Ontdekking ROOSTERKLACHT WAT RUIMER GOED TOEVEN Vandaag .en dagelijks ftURKACHrTlSCHE FMfUtK Advertentie formule aanbouwmeubelen de bromfiets die Uw vakantie verlengbdie Uw onkosten verlaagt! WONINGINRICHTING-BROmVEST 44-64 Zij, die al eerder zo'n franse Scaldyldeken kochten weten uit ondervinding hoe heerlijk het slapen Is onder-deze dekens... lekker warm en toch zo licht als een veertje. Bekend uit Amerikaanse en Hollandse damesbladen. Een nieuwe vinding, zuiver wol in combinatie met 100% Scaldyl. Heerlijk warm. een droom van een deken in pasteltinten. Morgen koopt U deze Scaldyl- dekens van 29.50 heel gemakke lijk te wassen, in een extra grote exportmaat, voor nog géén vijftien gulden. DIRK D6 DERDEIAAN 10 VLAARDINGEN teu{o »s aej nM Puch VS 50 L 2 Versn. f. 670.— Puch VS 50 LH Hoog sfuyr 2 Versn. f. 655.- Puch VS 50 D 3 Versn. f. 695.- Puch VS 50 L Sport 2 Versn. f. 720.— UNIQUE Schiedam Afd. Motoren ST. LIDUINASTKAAT 52 Tel. 6 43 13 Betaling wordt desgewenst in overleg geregeld. Bevestiging van het vonnis van de krijgsraad te velde West in Den Haag namelijk vier weken gevangenisstraf, waarvan twee weken voorwaardelijk eiste vanmorgen de advocaat-fiscaal bij het hoog militair gerechtshof ror. D. J. van Gils, tegen de 20-jarige dienstplich tige soldaat A. J. W. uit Schiedam. Hij had op 24 februari tijdens een verblijf in het revalidatiecentrum Aardenburg bij Doorn van een andere soldaat een portemonnee met 32,93 weggenomen. Er was echter een verzachtende omstan digheid wat hem en zijn raadsheer deed besluiten in hoger beroep te gaan. W. had tijdens zijn verlof en op een uitgaansavondje te Rotterdam kennis gemaakt met een lief vrouwtje van wie hij weg was. Dit vrouwtje vroeg veel geld aan W. Als klap op de vuurpijl kwam toen echter de mededeling dat het vrouwtje getrouwd was en twee kinderen had, zodat W. helemaal uit zijn gewone doen raakte en de portemonnee weg nam. Iets wat gestraft moet worden,- aldus de advocaat fiscaal mr. D. J.' van Gils. Deze vroeg dan ook bevestiging van het vonnis van de krijgsraad. Uitspraak over vier weken. -■ lijkheid is de natuur te beleven op een rustige manier. IJ ET wijkt wel enigszins af van de in Rotterdammer waarheen?" be schreven route, maar het hoort ook bij Schiedam's recreatie, waarover in de nieuwe gids voor wandelaars, brommers en fietsers de loftrompet wordt gestoken, Bad Groenoord, waar het nu behoorlijk druk kan zijn als het water niet al te koud is...) en dat zijn naam uitstekend eer aan doet, temidden van het groencom- plex, dat bijna een geheel vormt met het Prinses Beatrixpark. van Cyrene) over het bekende smalle paadje aan de ene kant de lage polder, - aan de andere kant een diep vaarwater). Dan in de richting Delft tot aan het kleine bruggetje, waarover men het veerhuis „De Kandelaar" (dat eigenlijk tot de Kethelse gemeenschap wordt gerekend) bereikt. Tot slot langs de Poldervaart, de Polderweg en weer naar de Schiedam- se Sehie. Dan heeft men in de „open lucht" genoten van de vrije natuur, vlakbij de grote stad. reeds enkele jaren het plan iets groots te brengen in de vorm van een ronde voor profs. Voor een der gelijke wedstrijd is echter geld nodig, meer geld dan anders. Daarom werd contact opgenomen met het Schiedam- se bedrijfsleven, maar ondanks her haalde toezeggingen, zo meldt de B.C. „Schiedam", leverde dit contact niets op. Dit jaar kwam van de zijde der Schiedamse Gemeenschap weer het ver zoek om medewerking te verlenen aan het vakantiefeest in de vorm van een wielerfestijn. In verband met de ko mende uitbreiding van het sportpark ..Harga", waarin dan ook een wieier- baan is geprojecteerd, zoals bekend, achtte de rennersclub het nodig eens een meer spectaculair evenement op touw te zetten. Men vond een Amsterdamse onderneming bereid^ geld te steken in de ronde. Zo nam allengs het plan vaste vor men aan. De contracten met de ren ners kwamen aanvankelijk zeer traag af. Maar nu het dan toch zover dat men definitief tot het doorgaan van de ron de kon besltüien. De start zal om 14 uur zijn als de adspiranten in een voorwed strijd aan de streep verschijnen. Om 14.45 uur komen de profs op de start lijn. De wedstrijd wordt verreden op het volgende parcours: Tuinlaan en Lan ge Nieuwstraat (rondom de Plantage dus.). In de morgenuren van zater dag 5 augustus zal een reclamekara vaan door Schiedam trekken om 'pro paganda voor deze ronde te maken. De organisatoren hebben een sport- commentator geëngageerd, die tijdens (Van een onzer verslaggevers) Naar wij van de Renners Club „Schie dam" vernemen staat nu definitief vast dat de wielerronde voor profes sionals op zaterdag 5 augustus zal doorgaan. De wielerronde, die gezien het succes in de jaren 1946 tot en met 1949 daarna als een der vaste onder delen op het programma van de Va- kantiefeestweek Schiedam werd ge plaatst, wordt ditmaal op flinke leest geschoeid. Het bestuur der rennersclub had Het voorwoord in het boekje zegt het zo: „en die de zoeker van stilte en na tuurschoon in aanraking zullen kunnen brengen met deze begerenswaardige zaken. Wie zich door deze gids laat leiden zal tot de verrassende ontdekking komen, dat de „klomp steen", zoals Rot terdam vaak wordt genoemd, toch heus nog wel wat te bieden heeft op dit ter rein en dat zijn omgeving niet zo trooste loos is en arm aan groen als dikwijls wordt beweerd. En zo zal deze gids de helpende hand reiken aan een ieder die in het jachtige en spanningsvolle leven van vandaag wat recreatie en ontspanning, ja, wat vreugde en geluk tracht te vinden in het contact met de natuur, om zich daardoor mede de kansen te scheppen op een ietwat harmonischer leven." (Van een onzer verslaggevers) „Hoewel dit no® jonge park eerst in augustus X959 werd het officieel open gesteld nog niet een echte „bossfeer" heeft, is het er heel plezierig vertoeven. Eigenlijk is het Prinses Beatrixpark een recreatieoord voor de Schiedammer, doch daar deze vaak van onze recreatie mogelijkheden geniet, zal hij ons vast en zeker gastvrij van „zijn" park laten mee profiteren." Dat staat te lezen in een alleraardigst nieuw boekje, dat getiteld is „Rotterdam mer waarheen?", samengesteld natuur lijk door enkele Rotterdammers. Dat boekje bevat rontes met veie gegevens voor wandelingen, fietstochtjes en zelfs bromfietstochten. Twee van die wande lingen gaan ten dele of geheel over Schiedams gebied, reden om wat aan dacht te wijden aan de uitgave. „Rotterdammer waarheen?" is een uitgave van de N.V. Uitgeverij Njjgh en Van Ditmar te Rotterdam. De ondertitel luidt „Gids voor wandelaars, fietsers en bromfietsers". De samen stellers zijn de heren Hans Haven, Jaap Mennema en Peter Nijhoff, leden van de commissie voor de natuur- recreatie van de Rotterdamse Raad voor de Lichamelijke Opvoeding. Het boekje wil de Rotterdammers (maar ook wel de Schiedammers en de Vlaar- dingers) duidelijk maken dat er op redelijke afstand van zijn woonwijk in dit geïndustrialiseerde en met havens doorsneden gebied toch nog een moge- Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Scaldyidekens in de extra grote maat 170x215 cm, in pastel tinten, geel s% en blauw. voor dPMBP*--» T/ERGEET vooral niet de kinder boerderij in het Beatrixpark, zo staat o.a. in het boekje Rotterdam mer waarheen? „Nu, de schrijvers be hoeven niet bang te zijn dat de die ren van die attractie er bekaaid af komen. Men zie slechts naar het plaatje. De ezel krijgt de aandacht, die hij verdient, temidden van het „Schiedamse bos" Gfin tel. of schrift, best. de ronde het publiek van toelichting zal dienen. Het Is ditmaal Barend Ba- rendse. In het rennersveld zal men o.a. aan treffen: Peter Post, Daan de Groot, Coen Niesten, Jo de Roo. Piet Steenvoorde, Henny Marinus. Ab van Egmond, Joop van der Putten. Theo Sijthoff. Manus Brinkman, Noppie Koch, Michael Stol- ker, Mik Snijder, Leo v. d. Ven, Cees Lute. Piet Rentmeester en Jo Lamers. Met andere renners is men nog in on derhandeling. De ronde te Schiedam is dit seizoen het enige wielergebeuren van deze soort in het westen van Nederland. SCHIEDAM. Geboren: Elisabeth B d v W van der Pas en J AL van Mil, WUco z v J Meijer en W Kooke. Olga d v F van Marion en C Bruggeling, Maria A d v A J Licbetcn en W C Zuidema, Diderick W z v C A Velthoen en C J Bosman, - Leenüert G M z v L G M Huigen en P C G van der Most, Clemens W G z v W A Post en A M Otjens, Eletta L M d v P J Offerman en A M de Jong. Engeltje P d v F C de Ron. de en N van den Bergb, Cornelia J d v J Groeneweg en M .A de Reuver, Yvonne A d v J B C B-em-.ng en T C van Amerongen, Ronald z v W J Moermeijer en F M Feijen, Reinier J z v ,L H A Marrevee en J G Ver ver. Hendrik.a C d v J van Bruggen en W van Maarten, Benjamin z v C W Visser en L B Groenewoud. Overleden: J T-J- Mulder, 15 jr, T van Scheindeler., 80 jr. W J Houtbraken, 58 jr. klopt niet. Waar de fout ligt laten wij in het midden. Het is wel te hopen dat de Schiedamse derde klasser per om gaande weet waar men aan toe is. Wan neer men ruimen moet dan dient de .gemeente te zorgen dat men drie vel den terugkrijgt. Gebeurt dat niet dan doet men. de Schiedamse jeugd tekort. Bij de behandeling van het voorstel van. B. en W. van Schiedam inzake de aanleg van een tweede volkstuinencom plex in de raadsvergadering van 23 juni jl. werd op initiatief van enige leden uit de raad besloten tot de instelling van een adviescommissie, bestaande uit raadsleden en vertegenwoordigers van het volkstuinwezen. Aan deze commissie was de taak toegedacht het college en de volkstuindersverenigingen te advise ren omtrent zich voordoende vragen met betrekking tot het onderhoud van tuinen en de eisen van welstand, te stel len aan de op de tuinen te plaatsen op stallen, ten einde te bereiken, dat de tuinen een redelijk aanzien verkrijgen en behouden. Het college heeft zich nadien beraden over de wijze van samenstelling van voormelde commissie. Op grond daar van willen B. en W. in de raad in overweging geven de adviescommissie te doen bestaan uit vijf gewone leden en één adviserend lid; namelijk drie le den te benoemen uit de gemeenteraad en als de overige twee leden te benoe men de voorzitters van de beide volks tuindersverenigingen. Als adviseur ware te benoemen de tuinarchitect van Schie dam, de heer J. J. Schippers. De voorzitter van deze commissie wa re door de commissie zelf aan te wijzen uit de leden, die tevens raadslid zijn, menen B. en W. Als secretaris ware aan de commissie toe te voegen een door B. en W. aan te wijzen secretarie ambtenaar. B. en W. stellen voor thans over te gaan tot de benoeming van drie leden uit het midden van uw raad, zo mede van de heer J. van Rosmalen, Van Ruysdaeliaan 7b. voorzitter van de Volkstuindersvereniging „Klein Babbers- polder"; de heer J_ Zuidgeest. Antb. Mnysstraat 6, voorzitter van de Tuin- bouwvereniging „Nuttige Ontspanning" en de heer J. J. Schipper, tuinarchitect. voor de keuze van de drie leden uit de raad onthouden B. en W. zich zo als gebruikelijk van een aanbeveling. Het ziet er naar uit da.t de Schiedamse chr. voetbalvereniging HBSS binnenkort voor- de vijfde maai in haar 35-jarig be staan van sportvelden complex zal moe ten veranderen. Toen de can tinebeheer der C. G. Coster namelijk vorige week dinsdag op het terrein kwam, consta teerde hij dat er op twee van de drie vel den paaltjes geslagen waren. Het bestuur was van deze zaak niet in kennis gesteld. Wel wist HBSS dat het huidige terrein, dat nog maar een jaar in gebruik is, een noodoplossing was, maar dat er nu reeds ingegrepen zou worden, werd niet verwacht. In een gesprek dat de secretaris A. Win ter met de heer J. C. Brormeman van de gemeentelijke sportraad heeft ge had, is gesteld dat de Schiedammers op het huidige complex in september weer kunnen beginnen en misschien de com petitie ook nog wel kunnen afmaken. Ter afdeling sportzaken op het stadhuis bleek men niet op de hoogte te zijn van de verrichte werkzaamheden. Men sprak als vermoeden uit dat de rijks waterstaat de paaltjes had uitgezet voor de weg die aansluit op de Bene lux-tunnel. Men nam aan dat de paal tjes tijdelijk geplaatst zijn en men in september normaal van de terreinen zal kunnen gebruik maken. Dat HBSS geen bericht ontvangen heeft langs geconstateerd dat het goed toe ven is in Hoek van Holland. Zij hebben de vreugde van de Schie damse jeugd gezien. De zeelucht maakt jong en gezonddat za gen wij aan de frisse bruine gelaten van de leiders, die in het dagelijkse Schiedam soms bedaagde lieden zijn. In Hoek van Holland komt men ze te gen met een ijspetje op met aan de arm hangend trossen kinderen die niets liever willen dan de gehele dag met hun „meester" over het strand te wandelen, langs de zee, langs de dui nen, langs de tentjes. Ze zijn er eens uit, dat verschaft al vreugde genoeg. Het uitje van het dagje uit" greep ook enkele sportieve verslaggevers. De herinnering aan de kinderjaren werd te machtig, een race op het strand- paard ontstond. Heel gelukkig voor de mensen „van de pers" wensen strand- paarden zich niet te haasten zodat de race door het toeval moest worden be slist. Gelachen werd er toch omdat de betrokkenen daarna de show maar met wat toneel hebben „verkocht". Zelfs de man van de pen geraakt kennelijk ondër de bekoring van de vrije ruimte die er voor de Schiedamse vak antie dagtochten te over is in de Rotter damse badplaats. rPERWlJL we naar de vestingwallen van het oude Gelderse gravenstad- je kijken (het regent weer) willen we nog graag iets vertellen over Hoëk van Holland. Het is niet ver van oost tot west, zeker niet in Neder land. In Hoek van Holland nu komen dagelijks vele honderden kinderen, met een speciale trein, dank zij het initiatief pan de Schiedam se Gemeenschap. Het is er bijzonder prettig en dit dankzij de goede leiding van een 25 vrijwilligers uit Schiedam. Die leiders houden zich tevens aan de voorschriften van de kampraad van het kamp in Hoek van Holland en dat is begrijpelijk omdat de Schiedammers gebruik mogen maken van het kamp van de Rotterdamse Raad voor Licha melijke Oefening. Nu houdt dat niet in dat de Schiedammers het geheel eens zijn met de voorschriften, een klacht is dat de kinderen slechts via het roos ter mogen zwemmen. Elk groepje gaat op een bepaalde korte tijd het zeewa ter in. den gemaakt, dat hun kinderen zich hadden schuldig gemaakt aan een verkeersovertreding. Tevens werd daarin vermeld, dat hun kind, indien dit weer een overtreding zou begaan, verbaliseerd zou worden. In het totaal zijn al 140 van deze schriftelijke waarschuwingen ver stuurd. De actie is door het Schiedamse pu bliek met sympathie ontvangen. Voor al werkten vele ouders mee, maar ook de hoofden van diverse scholen bleven niet achter en hebben er toe bijgedragen dat de actie een succes geworden is. Het aantal overtredingen van de jeugd is sterk gedaald. Indien de invloed van deze actie weer mocht verwate ren, start de po litis echter opnieuw met eenzelfde ac.'ic. J\JU begrijpen ook de Schiedammers wel dat de Rotterdamse Reddings Brigade goed het oog moet kunnen houden op de kinderen van de va kan- tiedagtochten, maar toch hadden zij het schema graag wat ruimer gesteld gezien. Overigens hebben de kinderen geen last van de kleine beperkingen. Zij gaan dagelijks weer met evenveel pleizier naar Hoek van Holland, er is al veel pret gemaakt en vanaf de eer ste dag was iedereen met iedereen bes te vriendjes. Angstig hebben de be zorgde leiders gekeken naar de open loodsen die bij felle of langdurige re gen onderdak zullen moeten geven. Wat dan te doen? De leiders Weten het nog niet zo precies, er zullen spelletjes worden gedaande kinderen zullen in ieder geval bezig gehouden worden maar liever wenst de leiding de regen naar 4e Sahara waar afkoeling wel ge wenst is. De Schiedamse kinderen vin den het overigens zo prettig dat enke len die slechts voor de beginweken hadden ingeschreven zich daarna ook gemeld hebben voor deelname in de weken in augustus. Het kan nog, wie meer inlichtingen wenst oaat naar het gebouw van VVV en SG aan de kop van de Plantage. Vandaag weer een opgave van ge vonden voorwerpen in Schiedam: Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie, tussen 9, en 12.30 uur en 14-18 uur: kinderschoentje; damespolshor- loge; autowiel met band. Te bevra gen bij de vinders: rol kastpapier, Kappel, Popuiierenlaan 24. Keihei: 5 hoezen voor bank, Hezermans, Heen- vlietsestraat 35-1: halskettinkje met hanger, A. Rolaff, v. Ruysdaeliaan 23b; polshorloge. Zeeman, Rotterdam- sedijk 26c; damespolshorloge. W. Dij kers, Pabriplein 32b; portemonnee met inhoud, P. Dries, Alex Numan- straat 16c; autostep, v. Gerven. Over- schiesestraat 88; drlewjelig autostep- je. Gröneveld. Singel 199; voetbal, C. Bakker, Vlaardingerdijk 347b; huis sleutel. M. Vermeer. Vliegerstraat 59a. Rotterdam; lipsieutel en fiets- sleutei, Tiessingh. v. 03tadelaan 38a, rozenkrans in étuitje. A. Hendrikse, Brugmanstraat 47 b; kinderjakje Ternapel. Buys Ballotsingel 41a: re genkapje. Verspoor. W. Frankeland- sestraat 133; wollen sjaal, Mansem, Burg. Knappertl. 264a: kinderschoen tje, mevr. Zwaar., Loeffstr. 95; por temonnee met inhoud, A. M. Knip- scheer. Marconistraat 51. Uit het tuinhuisje van de heer M. J. B. aan de Vijfsluizen te Schiedam zijn gisternacht een doos sprits en een schrepel ontvreemd. De daders hebben een ruit uit het huisje ge licht en zijn door de ontstane opening naar buiten gekomen. 9 Uit het botenhuis van de heer G. K. aan de Poldervaart te Schiedam zijn 25 repen Mars, 25 repen choco lade en 15 spritsen meegenomen. Om 2.20 uur gistermiddag is de personenwagen van de heer H. P. J. Z. in de Nieuwe Haven te Schiedam gereden. In de wagen bevonden zich op dat moment geen mensen. De wa gen verdween geheel onder water maar is later weer opgetakeld. Dc eigenaar was verzekerd. (Van een onzer verslaggevers) DE KRACHT van Schiedams industrie is sinds een halve eeuw het werk in de havens. Schepen komen af en aan, voor de duizenden werkers in Schiedam is het van belang dat er zeer veel schepen komen voor de no dige reparaties en schoonmaakbeurten. De kostbare dokken kunnen niet onge bruikt blijven liggen, daarom is het verheugend een bedrijvigheid te ont dekken als op bijgaand plaatje. Een schip van de HAL ligt broederlijk in het dok naast een reus van een tan ker, die zelfs te groot is voor het aller grootste dok, namelijk dok 4 van 45.000 ton van WF. Dat grote schip draagt dan ook de naam van een verwant van een der Griekse reders die wereldfaam heeft. De sche pen van Onassis komen graag naar Wilton's haven, soms liggen ze in rijen in de Schiedamse haven, 9 De heer Z. had de auto voor zijn zaak aan de Nieuwe Haven gepar keerd. Hij had echter de handrem niet goed aangetrokken, zodat de wa gen is gaan rijden en in het Schie damse water terechtkwam. In de auto bevonden zich enigs; koffers en kledingstukken. 41 De heer P. v. d. H. vermist uit een Schiedams café zijn regenjas ter waarde van 70. Advertentie vertegenwoordigers van de Schiedamse dagbladen hebben on- De Ark, Kethel, Prijsuitreiking wed strijden Oranjefeesten. 20 uur. Dagblad „De Rotterdammer": Schie damse redactie tijdel. a'leen bereikbaar tel 115588 toest. 51 <bgg 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost Aleidastraaf 23, teL 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. tel. 115588). Apotheken: Bakker, Liduinastraat. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123, Politie-alarm 64666, GG en GD -waarschuwing 69290.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1