Werken Proveniersbrug zijn belangrijk voorspel 1 m Hoofdagent lost seliöten om man aan te houden 134.700 Bus reed - in mist - tegen vrachtauto op: boete Bouw station vordert zaam i Overschieseplein is een put VERMEULEN j* NOG kunt U Uw lettercombinaties inzenden! Meer dan goud Reeds veel werk op laag niveau verzet -rimmir droomland vlaardingen „Lichtsioet" liad naar gevolg voor chauffeur Centrum van de toekomst groeit stap-na-stap "^TVAN NELLFs if theebuikjes. Zand stoort op Harreweg verkeer Vreemde beestjes ivaren krekels Erfpachtsuitgifte van raadsagenda afgevoerd Kb**— fünP, k&VXf hpjs/h tock ^ottiy^L Gevecht met tivee Duitse zeelui Zwavel in brand Vakantie hij kantongerech t Brommer op motor: twee gewonden Ml Kluiskade Maasland nu weer normaaL* au o /jgjs bLtüHlb CpDXiS MoSCpap-&<rr^ AfternoonJk&Z 98 ct Mutatie Shell-Pernis mm SOEPGROENTEN DE ROTTER DAMMER PAGINA 3 DONDERDAG 27 JULI 1961 VLAARDINGEN. Tel. 2075 a PD In r Kluïlrn ut dus oPi Ullll* UHUL.il ORANJEBOOM j Z.H.8. j BARBAROSSA VERENIGDE NEDERLANDSE BROUWERIJEN D'ORANJEBOOM N.V. ORANJEBOOM 2.H.B. j BARBAROSSA Op de inhoud komt 't aan l -m-Met' één theebuiltje zet u een flinke pot heer- i- A 1 ijke krachtige thee f^1$"kvcot heel Ae familie! Verkeersplein Veranderd „FEESTELIJKE BUURT" MEER PLANNEN STIMULEREN VEREISTE voor alles wat uw radio en tv betreft radio modern Vissen aug. 15 juli-12 .en dagelijks Advertentie Modern en degelijk FRANSENSTK. 9 WAALSTR. 38 (Van een onzer verslaggevers) Bat de 23-jarige K. J. M. J. uit Schie dam op 5 mei (bevrijdingsdag) heeft deelgenomen aan de „Lichtstoet" in zijn woonplaats heeft hem achteraf ver moedelijk wel gespeten. Hij bestuurde een der wagens en kreeg van de poli tie tijdens de tocht het bevel harder te rijden. J. gaf daaraan geen gevolg. „Ik was aan het show-rijden en ik was bang, dat van de versierde wagen de flesjes af zouden vallen, die er niet al ie stevig op bevestigd waren", voerde hij tot zijn .verontschuldiging aan. Van die onvaste flesjes wist de rechter niets af en daarom werd de zaak voor nader onderzoek aangehouden. Op de Ketheiweg in zijn woonplaats was de Vlaardingss musicus J. P. A. E. van B. met zijn auto tegen een andere wagen gebotst toen hij een stilstaande vrachtauto wilde passeren. Het weer was slecht' geweest en hij had de tegen ligger te laat opgemerkt, hetgeen de of ficier vreemd vond. want het was een recht stuk weg. Hij werd door mr. Cos met maar 40 boete of 16 dagen hech tenis gestraft. De heer van B. was door die botsing namelijk diep in de moeilijkheden ge- j?1®6"- 2ijn auto was zo zwaar bescha digd dat de wagen de kosten van het repareren niet meer waard was. ,,Maar ik ga toch nooit meer rijden" vertelde beklaagde die zelf nog ,,in de ziektewet' liep "en-nu ook nog de schade van meer dan 600 aan de andere wagen moet betalen, Advertentie 3f juli is absoluut de laatste dag, Completeer dus milTO nog-snel Uw lettercombinaties voor de Si9 (fflK'éw) fkftir ni liril Over-'een paar, dagerr -begint de 3e verrassing,- Over een paar, dagen -begint de '3e verrassing'. Lét-dus óp! - BURGERLIJKE STAND SCHsEEDAM. Geboren: Fokko L. z v L B Kip en H Nobbe; Johanna M. d v H Even- bli] en G van Duijn: Henricus E. z v K J G Robben en A C <Jen Boogert; Cornelia H, j v S v.1"1 Graaf en C Booseers; Leonar- dus FM. z v p van der Heijden en A A M van der Lubbe; Ingrid J, d v J W C Schetfers en C T A WUlebrand. Overleden: P a Zljdenbos, 03 jr, echtg van J J S Entering» (Van een onzer verslaggevers) Schiedam graaft en sloopt om te bouwen. Schiedam houwt zich een centrum, een station, veel huizen, wat niet al. Kijk eens in de reusachtige bouwput, waarin men al maanden bezig is een brug te bouwen. Een brug, die een schakel wordt in de verbinding A dvertentie doos van 20 stuks tussen het toekomstige centrum en de nieuwe wijken aan de noordzijde. Een brug, waarover een boulevard zal leiden in de richting van Nieuwland en Overschie. Het Overschieseplein bestaat reeds ehige tijd niet meer. Ter plaatse is vrijwel niets dan die put te zien. Een put, die bovendien afgesloten is vanwege de bouwvakantie. Maar voor wie het ver- gund is eea blik in de diepte te wer pen wordt dan een betonnen gevaarte zichtbaar. De Proveniersbrug in op komst, De onderbouw is vrijwel gereed, de bovenbouw moet nu volgen. In 1962 moet de brug gereed komen. Inmiddels biedt zich voor de Schiedam mers ook al enige tijd een uniek schouwspel. Vanaf de Koemarkt kan men namelijk de spoorlijnen zien naar Delft en Vlaardingen. Het aloude 's-Grave!and is nameiijk opengelegd, een gebied, waar tot voor zeer kort niets dan agrarische rust heerste, zal straks een van de belangrijkste ver- keersschakels van de stad worden. Als de Proveniersbrug gereed is zal van af de Broersvest een weg worden ge maakt over heit Overschieseplein dat straks weer terugkeertover het 'si-Graveland in de richting van de Burgemeester Van Haarenlaan. Waar die weg dan de Burgemeester Van Haarenlaan zal ontmoeten komt een groot verkeersplein. Dat plein wordt bovendien een schakel in de rechtstreekse verbinding Rotter: dam-Vlaardingen door Schiedam. Langs het station komt die weg te lopen, over een nieuwe brug, die ten zuiden van de spoorviaducten ds Sc hie zal kruisen en over de Burgemeester Van Haaren- IfEN deel van de reusachtige bouw- put voor de Proveniersbrug in Schiedam met links de St. Jorisdoele. laan. Hoge bebouwing zal verrijzen aan het plein en de toeieidingswegeru Waar nu nog de RHBS aan de Over- schiesestraat en het Proveniershuis overheersende elementen zijn zal over enkele jaren het beeld totaal zijn ver anderd. De HBS zal er dan niet meer zijn, het Proveniershuis hopelijk wel. Maar bovendien is er dan die brug, dfe belangrijke brug en bovendien is men dan misschien bezig met het bonwen van een zeer groot project: het nieuwe Sehiedamse stadhuis. Dan wordt de Broersvest pas met recht het centrum van Schiedam. Een centrum dat ook werkelijk centraal gelegen zal zijn en langs alle kanten door middel van brede wegen met alle wijken van de stad zal zijn verbonden. Jaren, zal het nog duren voordat dit alles een feit is. Maar stap-na-stap, sloop na sloop, bouwwerk na bouwwerk en weg verbinding na wegverbinding komt tot stand. Het Schiedam van de toekomst groeit nu: in 't nu wat worden zal" (Van een onzer verslaggevers) Het verkeer op de Harreweg in Ket- hel werd gistermiddag ernstig gestoord doordat de krachtige wind veel zand van een nabijgelegen bouwterrein op de weg blies, wat een gevaar voor het verkeer betekende. Enige bromfietsers en scoo terrijders kwamen dan ook op die plek te vallen. Twee werkers van de gemeentelijke reinigingsdienst hebben nog getracht het zand weg te scheppen, maar dat was niet te doen. Toen is de gemeen telijke plantsoenendienst ingeschakeld. Die heeft rieten matten geplaatst ter afscherming van de weg. 's Avonds zijn er lantaarns geplaatst. Ook is de brandweer gevraagd om, indien noodzakelijk, het zand nat te spuiten. De heer A. S. van de Parallelweg te Schiedam alarmeerde woensdag de po litie omdat hij vreemde beestjes in huis zou hebben, die hij niet kende. Twee agenten van politie zijn er met een surveillancewagen op uit getrokken en in korte tijd hadden zij dertig van die .beestjes gedood. Toen een deskundi ge ze bekeek deed hij een grote ont- king: het waren krekels. ROTTERDAM, 27 juli. Ir. E. J. G. Toxopeus is met ingang van 1 augus tus benoemd tot directeur van Shell Ne derland Chemische fabrieken N.V. in Pernis. In verband daarmee zal ïr. T. P. van den Bergh vanaf die datum uit sluitend de functie van directeur Shell Nederland Raffinaderij N.V. bekleden. Advertentie t?R GEBEURT te weinig in Schie- dam. De industrie doet niets zegt men. En dan bedoelt de foeterende Schiedammer gemeenlijk dat het cul turele leven, de activiteit in de sector van de vrijetijdsbesteding tc weinig gestimuleerd wordt in Schiedam. Er zouden te weinig activiteiten zijn, er zou te weinig worden gecreëerd en dat bedrijfsleven zou dan meer geld beschikbaar moeten stellen om aller lei mogelijk te kunnen maken. Er zit iets in. Zo kunnen we ons indenken dat het bedrijfsleven een financiële bijdrage levert aan een wielerronde van Schiedam omdat een dergelijke wielerronde dan een hoogtepunt kan vormen in de vreugde van de vakan- tiejeesten van de Sehiedamse Ge meenschap. Er gebeurt echter toch wel iets in Schiedam, Laten we iets noemen en ditmaal wijzen op de acti viteit van de CJV. die weer als vorige jaren „een feestelijke buurt" maakt van gebouw De Jeugdhaven en omge ving. Op en bij de Lange Haven zal het over een weekje weer heel druk worden. De CJV hoopt dat veel mate riaal zal worden verkregen, mogelijk ook veel geld en in ieder geval veel steun, waarbij uiteraard primair op de medewerking van de leden wordt gerekend. TIET WERK van de CJV is in ieder geval al in de belangstelling geko men. Het idee van de CJV zal moge lijk worden nagevolgd zodat niet al leen op het stukje Lange Haven tus sen Korte Haven en Elzensteeg illumi natie, vertier en verkoop bij markt kramen zal zijn maar mogelijk zelfs in de buurt van Koopmansbeurs en in de buurt van Musis Sacrum. De eige naar van Mtisis Sacrum, de heer W. M. van der Most, denkt aan dergelij ke activiteiten. Ook een aantal kun stenaars hebben plannen. Zo zijn er Daniel ran Golden en Dick Bos. schil ders die naast Musis Sacrum een ate lier hebben, verder Hein de Koster en nog tal van schilders uit Vlaardingen, Rotterdam en uiteraard Schiedam die plannen willen uitroeren voor het hou den van een kunstmarkt. Ze willen hun werk exposeren en tevens dat werk in de vakantieweken niet te duur te koop aanbieden. Leuk idee het zal de sfeer van de evenementen ten goede komen. TfR LEEFT het nodige enthousiasme in Schiedam en dat is heel pret tig., Hopelijk zal de gemeente dit en thousiasme willen stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld alleen al door de techni sche verzorging van verlichting en il luminatie beschikbaar ie stellen. Uiteraard is het nodig dat wat fraaie gebouwen in centrum en langs de ha vens in flood-light worden gezet. Daarbij sluit goed aan het streven van de nieuwbeheerder van het café aan de Oude Sluis naast het Zakken dragershuisje óm hier een cultureel centrum te maken. Waarom geen ex posities of iets dergelijks in het Zak kendragershuisje vragen velen. Nu is er dan het plan om op het plein voor het Zakkendragershuisje een terras met bloemgazon te maken. Het zal wel worden uitgevoerd binnenkort, il luminatie komt er ook. Dat sluit goed aan bij de plannen voor de Lange Ha ven. De Oude Sluis is nog een fraai stukje oud-Schiedam, hier heeft de sfeer van eeuwen terug zich nog ge handhaafd. Vandaar misschien dat de glazeniers Hendricx in hun atelier aan de Oude Sluis zulke fraaie kunst werken vervaardigen? Misschien. Mis schien ook dat het culturele leven in Schiedam met al die plannen en idee- en nu eindelijk tot leven kan komen. Ij?EN EERSTE VEREISTE is bedrij- 'J vigheid. Er wordt nu nog te wei nig gedaan (beter: in het geheel niet gedaan) omdat men denkt.dat men dan alleen tot activiteit zal komen. Die vrees behoeft men overigens niet te koesteren want de CJV creëert al „Schiedam bij Gaslicht". Het wordt ongetwijfeld een succes zoals vorige jaren ook het geval was. Misschien dat men naast of met de CJV nog meer wil doen op of bij de Lanae Ha ven? Graag. Er valt met de CJV al tijd over een vorm ran samenwerking te vraten. Voorzitter Wim F. de Wolff is altijd in het gebouw aan de Lange Haven 129 en secretaris P-et Plainer is verhuisd. Hii i.s nu bereikbaar: Flat Vijfslutzen. Vlnardinperd'<ik 414, tele foon is ongewijzigd: 66475. (Van één onzer verslaggevers) B: en W. van Schiedam delen de raad mee dat het voorstel tot uitgifte van grond in erfpacht bij het kruispunt Haarenlaan aan' de N.V. Muys en de Winter's Beheermaatschappij afge voerd wordt van de agenda voor de raadsvergadering van vrijdag. Het ging hier om een perceel van 2600 m2, waarop woningen en winkels zouden worden gebouwd volgens de plannen. Een deel van de grond is nog 'eigendom van de Nederlandse Spoorwe gen. maar zou, volgens het voorstel van B. en W„ ingevolge een afspraak reeds kunnen worden overgedragen. De erf pachtscanon zou ƒ21.105 per jaar oe- dragen. Bij B. en W. van Schiedam is inge komen een schrijven van de Stichting ter behartiging van de belangen van de Burgemeester Van Haarengroep van „De Nederlandse Padvinders". Het be stuur van deze stichting verzoekt in de ze brief met aandrang de groep, ter vervanging van de door haar te ontrui men lokaliteiten in gebouw „Sursum Corda", aan een ander geschikt onder dak te willen helpen. B. en W, hebben dit schrijven nog op de agenda voor de raad^ van vrijdag geplaats en verzoe ken de raad het schrijven in hun ban den te stellen voor advies. (Van een onzer verslaggevers) Een Sehiedamse hoofdagent van po litie heeft vannacht omstreeks 12 uar in de omgeving van het Broersveldi drie waarschuwingsschoten moeten lossen als climax van een gevecht dat daar geleverd is tussen twee Duit se zeelieden en tien Schiedammers. Slechts een der betrokkenen werd licht gewond: de 18-jarige Duitser De ruzie tussen de Schiedammers en de Duitsers begon in een -café aan het Broersveld. Een van de Duitsers had zich opgehouden -bij een kapsto kwaar- aan een damesmantel hing. Advertentie De Schiedammers wilden weten wat hij daar deed. Toen er geen antwoord kwam begon het gevecht. De jongelui werden door de hoofdagent van politie weggestuurd, maar kwamen later terug om het gevecht voort te zetten. - De hoofdagent zag toen dat een van de Schiedammers een Duitser, die op de grond lag, tegen het gelaat schopte. De hoofdagent wilde de dader aanhou den, daar hij aannam dat de Duitser zwaar lichamelijk letsel was toege bracht- Maar de dader koos het hazen pad, waarop.de hoofdagent de drie waarschuwingsschoten loste. De dader liep echter door. maar is door de hoofdagent toch herkend. De verwondingen van de Duitser bleken achteraf nogal mee te vallen. De Vlaardingse brandweer werd woensdagmiddag omstreeks 14.00 uur gealarmeerd in verband met een boe veelheid zwavel, die op het terrein van de E.N.C.K. in brand was geraakt. Men slaagde er echter in de brand met eigen middelen te blussen. Dit brandje leverde geen -schade op. (Van een onzer verslaggevers) Vanwege de vakantie was het aan tal „klanten" van de Sehiedamse kan tonrechter woensdag wel geringer dan normaal. Mr. P. B, Cos y?as enigszins verbaasd over die geringe belangstelling voor de loop van het recht in het gebouw aan de Lange Hagen. Weinig zaken dus, maar toch wel enkele waar enige tijd mee heen ging. Zoals die van de REI-bus- chauffeur Van G., die te Vlaardin gen op de Kesperweg, tijdens mistig voorjaarsweer (20 meter zicht) tegen een stilstaande vrachtauto reed. Enkele buspassagiers werden licht gewond bij dit ongeval en de bus liep zware schade op. De raadsman van Van G., mr. J. v. d. Hout uit Am sterdam, voerde aan dat zijn cliënt langzaam reed en op die weg geen obstakels verwachtte en de vracht auto dan ook te laat opmerkte. De kantonrechter vond een snelheid van 30 a 40 kilometer bij dichte mist als Op die dag nog veel. De chauffeur diende er, naar de mening van mr. Cos, rekening mee te houden dat er bij de ze omstandigheden wel eens auto's zou den kunnen stilstaan om de een of an dere reden. De officier van justitie, mr. A. Wendels, betoogde dat de heer Van G. onverantwoordelijk heeft gereden. Hij heeft geen rekening gehouden met het feit dat een aantal mensenlevens van zijn bestuurderschap afhing. Omdat Van G. beroepschauffeur is wilde mr. Wendels geen intrekking van diens rijbewijs vragen. De offi cier van justitie nam in aanmerking dat verdachte reeds disciplinair was gestraft met terugzetting in rang. waardoor hij, 61 in loon achteruit was gegaan. Daarom eiste hij «en boete van 60 of 24 dagen hechtenis. Mr. Cos bepaalde de straf op 50 of 20 dagen hechtenis. In -het sportpark „Harga" te Schie dam mag men niet vissen -zonder ver gunning. Maar de 29-jarige, M. H. uit Vlaardingen had het toch gedaan. Hij betoogde wel een visacfe te bezatten en toch met zijn hengel aar, de openbare weg' te hebben gestaan. Maar dat is al- lemaal niet voldoende.De"- vissen be vonden zich namelijk niet op -de open bare weg en deze dieren zijn-beslist eigendom van de pachters van bet be trokken viswater. „Als u lid wordt van de Sehiedamse hengelaarsvereniging mag u daar wel vissen", zei mr. Cos. De 16-jarige zeeman P. van D. uit Maassluis veranderde woensdagmiddag op de Burg. Pruyssingel in Vlaardin gen met zijn bromfiets van richting, waardoor hij werd aangereden door een achter hem rijdende motor. De motorrijder, de 36-jarige operator A. W. uit'Hoek van Holland, kreeg een snijwond aan de hand en van 'B. moest met een hersenschudding en een hoofd wond in het algemeen ziekenhuis wor den opgenomen. Op woensdag 9 augustus zal van een van de hellingen van de N.V. Scheeps- bouwwerf Gebr. Pot te Bolnes het m.s. Ganymedes te water worden gelaten. In verband hiermee zal op de Nieuwe Maas tussen kmr. 991-6 en kmr. 992-3 het scheepvaartverkeer worden ge stremd vanaf circa 16.15 uur tot na de tewaterlating. 0 In verband met de tewaterlating van het m.s. Main Lloyd, eveneens op 9 augustus, - zal het scheepvaartverkeer op de Nieuwe Maas tussen kmr. 1005-6 en kmr. 1006-4 worden gestremd van af circa 15.45 uur tot na de tewater lating. Eis: 7.50 of drie dagen, vonnis: 5 of twee dagen. Broodbezorger A. v. d. M. uit Vlaar dingen bracht 's morgens zijn waar te vroeg rond. Hij voerde ter verontschul diging aan dat er een personeelstekort Is. De kantonrechter vond dat er in zo'n geval contact moet zijn met de Arbeidsinspectie, Maar dat was niet ge beurd. Bovendien stond v. d, M. voor de derde maal wegens een dergelijke overtreding terecht. De officier van. justitie zei dat hij eigenlijk hechtenis zou moeten vragen. Nog eenmaal zal ik het met een boete proberen, aldus mr. Wendels. V. d. M. kreeg conform de eis - 25 o£ tien dageu. Voor de Keer Corn, van der Meer en mevrouw N. van der Meer-van den Bo- gerd uit de Borchsatelaan 80 te Rotter- dam-Hillegersberg was het gisteren een belangrijke dag. 55 jaar geleden traden zij in het huwelijk. In een van de zalen van cafe-restau- rant „De Plas" aan de Straatweg heb ben zij met hun kinderen, kleinkinderen en verdere familie en bekenden deze dag herdacht. Het bruidspaar heeft negen kiïiae- ren, 14 kleinkinderen en 3 achterklein kinderen. De heer Var 'er Meer heeft altijd een kruideniersza x gehad in Hil- legersberg. Hij is eve. .als zijn vrouw, geboren en -getogen in - deze stadswijk. Ook zijn kinderen wonen in Hillegers- berg, en zij kozen allen, evenals hun vader, hei kruideniersvak. Uitgezonderd i één zoon, die naar Amerika emigreerde. De bruidegom, die S0 jaar is, is nog bijzonder,-vitaaj. -Tiecu jaar geleden trok 'f hij zich. „uitdezaak .terug,, maar hij San f niet nalaten nogjelka;.dag zijn zoon.'te helpen en* mee te--rijden met--de-melk wagen. De bruid is' 77 'jaar. Zij is ook nog goed gezond» maar kan allen niet meer uit de voeten. Gelukkig krijgt zij veel hulp van haar dochters. Gedurende hun hele huwelijk is het echtpaar een trouwe lezer van ons blad. Advertentie (Van een onzer verslaggevers) voort zuilen gaan met het storten van Sedert in januari van dit jaar de beton, heistelling haar werk begon in de "®t geheei wordt door een hek omsio- grote bouwput voor de nieuwe sta- len zoc: publiek wemig ziet van iinnseeKm,,,,»-, c„u„,ide wertïen. die hier tot uitvoering bo- üonsgebouwen van bchiedam is er al men_ De reizigers hebben varL dit0aues veel wens verzet. Het blijft echter tot weinig last, want die dienen op gro- dusver werk op laag niveau. De fun- te afstand langs de bouwplaats te damenten hebben veel tijd gevergd te gaan en via een tijdelijke weg naar en pas nu komt er wat te zien van de perrons te klauteren, de eigenlijke bovenbouw. Het is nog Wanneer men dit alles ir, ogenschouw |||f: ■niet vee! meer dan bekisting. Voor neemt, rijst de vraag wanneer Scbie- *21] Schiedam een half jaar verder is zal echter een betonskelet hoog boven dc reeds lang in gebruik zijnde glazen overkapping moeten uitsteken. De chaos, veroorzaakt door bouwerijen zal echter ook op deze plaats in Schie dam nog zeer lang heersen. Weinig bespeurt men nog van het Stations plan. zoals dat in de toekomst zal moeten worden met zijn hoge en zijn lage deel. Het verhoogde deel is volop opslagter rein en "werkplaats. Ondanks de bouwvakvakantie zagen wij daar de- dam zijn spoorwegwerken voltooid zal zien. Deze vraag is zeer moeilijk te beantwoorden. Aan het eind van dit jaar zou het stationsgebouw al ge reed moeten zijn. Een 26 meter hoog torenachtig stedebouwkundig verticaal element, waaronder tunnels, die van het lage pleindeel naar de perrons moeten leiden. Het valt echter zeer te betwijfelen o! de N V Spoorwegopbouw. die de bouw verzorgt, dit schema zal kunnen vol gen. AL het gebouw gereed i zal dit voor de reizigers een prettige entree naar „het spoor" betekenen. ze week nog mensen bezig met de ar- Maar ooic dan is het Stationsplein no. rvöi/4 ra Ot» notricrm non Hfiivtrvrnnn beid aan bekistingen. waartussen straks de nijvere betonwerkers weer Advertentie Vraagt vers verpakte aart uw groenteman alleen onder dit handelsmerk Fabriek te Hoofddorp, niet gereed. Om het plein, dat een grootsteedse allure moet krijgen te voltooien dienen nog tal van panden te worden gesloopt, o.a. ook de kleine, lage rijenhuisjes bij Stationsstraat en Spoorstraat. Dan dient de weg Rotter- dam-Schiedam-Vlaardingen, die het plein zal kruisen en via een brug over de Schie naar de Burgemeester Van Haarenlaan zal voeren, ook ge reed te zijn. Hiervoor is tijd nodig en geduld. Het kost jaren voordat Schiedam van zijn erfenissen uit oude tijden toen men bekrompen bouwde zonder veel visie verlost raakt m Bkc avond van 21.00 tot 23.30 uur (rikt OP zondes) V M. (Van onze correspondent) De Kluiskade te Maasland ondergaat op het ogenblik een belangrijke verbete ring. Eind vorig jaar moest de Kluis kade op last van het Hoogheemraad schap Delfland, belangrijk worden ver hoogd. Deze verhoging had tot gevolg ten eerste dat de straat voor de wo ningen belangrijk werd versmald, ten tweede dat de woningen belangrijk in de diepte kwamen te staan en last van binnenstromend water kregen en ten laatste dat geen auto's meer op dit gedeelte konden komen. Het nadeel was bovendien dat ook de auto die het vuil nis ophaalt daar - verstek moest laten gaan. Enige tijd geleden heeft de gemeente langs de Kluiskade een strook grond om niet gekregen van het r.k. kerkbe stuur, Door het verkrijgen van deze grond kan nu de straat weer op nor male breedte komen en wordt de Kluis kade vanaf de Kluisbrug tot aan de Burgemeester van der I,«iykade, weer op gewone breedte gemaakt. Dagblad „De Rotterdammer: Scbie- damse redactie tijdel. alleen bereikbaar tel. 115588 toest. 51 (bgg 8003?) alleen voor rcaactfe-aangclegenfteden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23. tel. 6545! (alleen voor klachten, *d- en ab°nnementen b.g.g, tel. IxöüoBJ', <- Apotheken: Bakker. Liduinastraat. Belangrijke telefoornnnmers: Brand- a!ar™ 69123. Folitie-alarm 64666. GG en GD-waarschuwing 69290» F ANGZAAM komt.de bouw van het Sehiedamse NS-statUm boven de grond uit temidden van een grote chaos, die aan elk groot project voorafgaat. I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1