Planologen stellen voor: bouw negen bruggen en vijf tunnels Dicht net van spoorlijnen m vele Wat gebeurt er nu met Walburg? Fiat 5oo giardiniera G. v. Viegen nam afscheid ienst van ruimte voor 22*600 op IJselmonde m Streekplan voor eiland IJsselmonde Ontwerp uit 1938 op punten gewijzigd TEKENAAR AANKOMEND TEKENAAR BESCHERMING BEVOLKING BUITENDIENST-ASSISTENT Prof. Leibbrand in hechtenis AUTOBEDRIJF BROEDELET N.V. Met eer ambt hooggehouden Nieuwe werf in haven van Lissabon 9 verf van de vakman „DE K R 00 j. ,/T VERFCENTRUM" TN OVERLEG met de Neder- A landse Spoorwegen hebben de planologen van de provincie volgens het ontwerp-streekplan ■een net van spoorwegen op het eiland IJsselmonde geprojecteerd. Commentaar (Van een onzer verslaggevers) TN HET ONTWERP streekplan IJsselmonde wordt voorgesteld over en onder de rivieren, die het eiland omringen, negen bruggen en vijf tunnels te bouwen. het WIE en WAAROM van de nieuwste WIE Iedereen! Man, vrouw en kroost hun bagage. Winkelier heeft nu het bestelgoed. Well-to-do vrijgezel golfstick, hengels, vrien- meest profijt van din en picnic-mand. Vertegenwoordiger de Giardiniera? monstercollectie. Kortom: deze en gene, s, 4|Z»«i hij en zij. U en vele anderen. 4 %i Streekvervoer Zoomweg Verlichting Eemkanaal Voor Rotterdam e.o. Conradstraat 63 Tel. 010—136040 SeddenstJ^teh™rvtvmefre£7er; isi9 «"AStaT Naar de Bijbel WILTON-PMENOORD N.V. niet adverteren betekent potverteren EENDRACHTSTR, 286® :H OOGSTRAAT 48 TEL 2755 V TEL. 4153 Be spoorlijnen, die dan aangelegd zouden moeten worden, zijn: Een lijn evenwijdig aan de Zoom- weg, die een directe verbinding vormt tussen Den Haag-Vlaardingen en het Deltagebied. Van deze lijn zal in zuidwestelijke richting een spoorweg af naar Spij- kenisse-Hellevoetsluis. Deze lijn is dwars door de satellietstad Hoogvliet geprojecteerd. Dwars door IJsselmonde is van West naar Oost een spoorweg ge dacht, die de onderlinge verbinding vormt tussen de havengebieden. Deze lijn zal even ten westen van Huis ten Donek de Nieuwe Maas kruisen. Tussen de Zoomse lijn en de oost- westlijn komt een verbindingslijn. B De lijn Rotterdaru-Dordrecht krijgt, volgens de plannen, even ten noor den van het station Feijenoord een aftakking, die dwars door Zuid naar het Zuidplein is getraceerd. Van het Zuidplein af wordt deze lijn doorgetrokken om even ten westen van Pendreeht aan te sluiten op de west-oost-verbinding. De metrolijn loopt tot aan het Zuid- plein. De officiële kaart van het ont- werp-plan geeft geen verlenging aan naar Ven'drecht en Hoogvliet. De lijn Rotterdam, Dordrecht wordt verdubbeld. Aan deze lijn is tussen Barendrecht en Zwijndrecht een groot emplace ment geprojecteerd. S' Advertentie R®§ï3sK3s*j! IJsselmonde, dat is wel duidelijk na be ft Studering van het ontwerp-streekplan, I wordt een groot knooppunt van belangrijke h verbindingswegen. In bet westen kruist de verbinding Den S Haag-Deltagebied—België bet eiland, in bet midden wordt het eiland doorsneden door de verbinding Rotterdam-Deltagebied g en in het oosten beslaat reeds de bclang- r'jke verbinding Rotterdain-Dordredii- België. Van Oost naar West loopt dan de he ft langrijke verkeersader, die bet havenge bied direct met het oosten verbindt. Daarnaast zijn tal van locale 'verbiadin- Igen geprojecteerd. De. belangrijkste spoorlijnen lopen paral- lel met deze wegverbindingen. OpneabaKod is dat het ontwerp-streek plan onthult, dat de N.S. denken aan een l lijn, die dwars door Rotterdam-Zuid loopt via het Zuidplein in de richting van Pen- ij dreebt en Hoogvliet. Duidelijk is, dat 'het gedeelte van deze geprojecteerde lijn van de spoorwegtunnel tot aan het Zuidplein een doublure zal wor- den van de metro waarvan de bouw reeds is begonnen. Niet minder trekt de aandacht, dat op de kaart van de t.oekomst van bet gebied ten zuiden van de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas de metro slechts tot aan bet Zuidplein is aangegeven en de satelliet stad Hoogvliet reeds prachtige spoorwegver bindingen heeft met Vlaardingen en Rot: terdam. De gemeentebesturen zijn thans in de ge legenheid bun bezwaren aan G.S. kenbaar te maken. Het ontwerp-plan moet serieus worden genomen. Hè-t komt Ons voor dat op de Coolsingel een lange lijst wordt opgesteld. Want reeds lang is bekend, dat men met de 'gedachte speelt de metro naar Hoog vliet door te trekken. Rotterdam beeft een belangenmeerderhekl in de R.T.M. en beschikt dus over de vervoersconcessies in het gebied. De N.S. hebben hun wensen door middel van dit ontwerp-plan geclaimd. We zouden kunnen zeggen, dat de stand tussen Rot terdam en de N.S. in de' strijd om het TVE AANLEG van de tunnel onder de Nieuwe Maas ten behoeve van de Rotterdamse metro-verbinding en de bouw van de Benelux-tunnel bij Vlaardingen staat zo goed als vast. Aan de constructie van de Brienenoordbrug wordt met man en macht ge werkt. Verder voorziet het door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland goedgekeurde plan van de provinciale planologische dienst in de bouw van (zie ook nummering op tekening): WAAROM Omdat deze Fiat nu nog maar (1. 4140.- zoudt U de kost. Omdat hij snel (ruim 95 km/u) en zuinig (1:17) is. Giardiniera kopen? Omdat de luchtgekoelde motor snel start, weinig slijt en steeds de nodige "overpower" heeft. Om dat het centrifugale oliefilter de motor en dus revisiekosten spaart. Omdat er 4 men sen in kunnen of 200 kg bagage in bijna een kubieke meter. Omdat bovenal Fiat ervaring heeft met de gecomprimeerde kracht van zijn sterke Fiat 500-motor. EN VERDER? Door het zuinige verbruik en de laag geprijsde onderdelen bereikbaar voor ieder budget. ~Cs2i ÖU." 'tncL open dak en verwarming) Professor Kurt Leibbrand, die interna tionale vermaardheid geniet als stede- bouwkundige, is thans in voorlopige hechtenis gesteld. Hij werd, zoals gemeld, zondagavond jl. te Stuttgart gearresteerd, toen het vliegtuig, waarmede hij reisde, aldaar een tussenlanding maakte. Prof. Leibbrand. die sinds 1950 als hoogleraar is verbonden aan de Tech nische Hogeschool te Zürïch. wordt er van beschuldigd in de afgelopen oorlog opdracht te hebben gegeven tot het dood schieten van dertig Italiaanse dwangar beiders. Hij zou dit hebben gedaan, toen hij zich, als commandant van een com pagnie genie, in Midden-Frankrijk be vond. Zfjn compagnie trok toen, met de rest van het Duitse leger aldaar, terug. De verdedigers van prof. Leibbrand hadden aanvankelijk verzocht hun cliënt voorlopig op vrije voeten te doen stel len. Zij hebben dit verzoek echter gis teren ingetrokken. personenvervoer op IJsselmonde en ver der naar het zuiden thans 1—1 is. Vooral Rotterdam-Zuid: heeft een groot te-kort aan recreatieruimte. Aantrekkelijk in dit plan is, dat .ondanks de vele we gen en spoorlijnen, ondanks de sterke uit breiding -van de .woongebieden (totaal aan tal inwoners in de toekomst geschat op een kleide 500.000) en ondanks de industrialisa tie toch een betrekkelijk groot gebied een recreatiebestemming beeft gekregen. Streekplannèn worden in den regel op tal van punten gewijzigd. Beknibbeling op de recreatieruimte, in dit plan lijkt ons onverantwoord. Een nieuwe sport neemt op het Spoorwegtunnel naast de Be- nelux-tunnel. 2, Spoorwegtunnel naast de be staande spoorbrug over de Nieuwe Maas te Rotterdam. 3, Verkeersbrug en spoorbrug in het verlengde van de Zui delijke Randweg naar de Krimpenerwaard. 4, Verkeerstunnel onder de Ou de Maas ten westelfvan Zwijndrecht.. 5, Verkeersbrug over de Oude Maas bij Barendrecht (de oude brug wordt gesloopt) 6, Verkeersbrug en spoorbrug over de Oude Maas in het verlengde' van de Zoomweg (Benelux-weg). 7, Spoorbrug en verkeersbrug halverwege de Groene Kruis weg en de Zoombrug. 8, Verkeersbrug over de Oude Maas in het verlengde van de Zuidelijke Randweg. In het nieuwe ontwerp streekplan IJsselmonde zijn de grondbeginselen van het plan, dat 23 Jaar geleden werd ge publiceerd, gehandhaafd. De grote ver anderingen, die zich sinds 1938 op het eiland IJsselmonde hebben voltrokken, hebben echter ingrijpende herzieningen noodzakelijk gemaakt De ontwikkeling van het gebied heeft in het bijzonder grotere behoefte aan verkeersverbindin gen doen ontstaan. Het verkeer van de Randstad Holland (van Rotterdam tot Haarlem) naar Dor- TJ A drecht, westelijk Noord-Brabant eri Bel- Ridderkerk, Hendnk-Ido-Ambacht gië heeft op IJsselmonde uitsluitendZwijndrecht. dat de wegen naar en door Rotterdam (de Maastunnel) worden ontlast. Ten westen van de gemeente Zwijn drecht is een weg geprojecteerd, die de directe voortzetting vormt van rijksweg 16. De nieuwe weg, die ten westen van Zwijndrecht (ongeveer ter hoogte van Puttershoek) onder de Oude Maas doorgaat, verschaft een snelle verbinding voor doorgaand ver keer naar e'n van de Moerdijk bui ten de zogenaamde Drechtsteden om. De thans bestaande oost-west verbin dingen, de Groene Kruisweg en de Von- delingenweg, zullen als gevolg van de aanleg van de Zuidelijke Randweg hun functie voor het interlocale verkeer ver liezen. De "Vondelingenweg blijft echter een belangrijke functie houden als verbin ding voor het (toenemende) streekver voer naar de nieuwe (eri al in gebruik zijnde) haven- en industrie-gebieden ten westea van Rotterdam. Ten westen van het kruispunt Zoom wegZuidelijke Randweg heeft de eer ste verbinding een aftakking. Deze se condaire weg is geprojecteerd -door de kern van Hoogvliet en Spijkenisse en geeft aansluiting op de toekomstige ver binding op VoornePutten. De Groene Kruisweg zal samen met een route door het zuidelijke stadsdeel van Rotterdam en een ontworpen weg aan de oostzijde van het eiland IJssel monde een goede verbinding worden .voor het verkeer tussen Hoogvliet, Poor- tugaal, Rhoon. Rotterdam-zuid, Bolnes. r i. ttr,. t. en strand van De Panne in België een grote vluchtVoor enkele tronken kan men daar een slee en een para- chute haren. Slechts een flinke bries is dan nog maar nodig om een emotievolle glijtocht over het zand. te maken. Men moet natuurlijk wel op letten om niet met een flinke vaart de Koordzee in geblazen tt worden. rijksweg 16 ter beschikking. De Zoomweg (ook wel Benelux-weg ge noemd) garandeert het verkeer een aanzienlijk kortere en dus snellere verbinding. Zoals bekend, gaat de Zoomweg tussen Vlaardingen en Schiedam met een tunnel onder de ri vier. Op het eiland IJsselmonde zal de weg nagenoeg noord-zuid lopen en na kruising van de Oude Maas (door mid del van een brug) via de Hoekse- waard, de Haringvlietbrug, de Vol- kerakdam door westelijk Noord-Bra bant naar Antwerpen. De overzichtelijke tekening, die bij het streekplan behoort, geeft voorts het tra cé aan van een rijksweg, die het Zuid- pleip in Rotterdam-zuid via een brug over de Oude Maas (die de Barendrecht- se brug vervangt) zal verbinden met de Zoomweg ter hoogte van het dorpje Klaaswaal. De snelle uitbreiding van de woon-, haven- en industriegebieden op Rozen burg en Voome-Putten maken goede oost-west verbindingen noodzakelijk. In verband hiermee is (zoalsbekend) de Zuidelijke Randweg ontworpen. De weg is geprojecteerd ten zuiden van de ha ven- en industriegebieden en van Rot terdam-zuid. In het westen zal de Zuidelijke Rand weg de Oude Maas met een brug krui sen; in het oosten de Nieuwe Maas (bij Slikkerveer) met een brug "naar de Krimpenerwaard. De Zuidelijke Rand weg zal er ongetwijfeld toe bijdragen, Langs,de zuidzijde van het eiland ligt het tracé van een secundaire doorgaande oost-west verbinding: Hoogvliet, ten zui den van Poortugaal, Rhoon, Barendrecht, kruispunt rijkswegen 15 en 16 ten zui den van Ridderkerk. Ten zuiden van Barendrecht heeft deze oost-west ver binding een tak naar Zwijndrecht. Een belangrijke wijziging in het streekplan van 1938 is de vervanging van hetKoedoodkanaal als scheepvaartver binding tussen de Waalhaven en de Het Streekplan IJsselmonde, dat door de Provinciale Planologische Dienst werd gemaakt, druist op sommige punten wel in tegen het plan voor de Drechtsteden. Om slechts een enkel voorbeeld te noe men: de polder „Walburg" heeft in Zwijndrecht, via het Drechtsteden-plan en later via een officieel raadsbesluit, de bestemming van woongebied ver kregen. Zwijndrecht heeft zelfs plannen om het bestuurlijk centrum van de gemeente juist in deze hoek te d-oen verrijzen. Men denkt daar (in de toekomst) aan een ziekenhuis, middelbare scholen, openbare gebouwen, winkels e.d. De Zwijndreehtse tuinbouw heeft zich destijds gedupeerd gevoeld en de ont eigeningsprocedures hebben reeds enige maanden geleden hun begin gekregen. De tuinbouw moestin dit vruchtbare gebied ten offer vallen aan de vooral in Zwijndrecht sterk voortschrijdende woningbouw. Althans in het Drech-t- stedenplan. In het Streekplan IJsselmonde daaren tegen.heeft het gebied van Zwijndrecht naar de grens met Hendrik Ido Am bacht 'zijn agrarische bestemming be houden. Dat klinkt allemaal nogal vreemd en het zal interessant zijn te zien, hoe in de toekomst deze bedde plannen in Wal burg hun overlapping sullen krijgen. Want: wat zal nu worden uitgevoerd? Het Drechtstedensplan met bebouwing, of het Streekplan met behoud van. de agrarische bestemming. Dat is een klemmende vraag, die vooral de tien tallen tuinders-in dit gebied zal bezig houden. (Van een onzer verslaggeveis) leiding van de post Vlaardingen. Col- T7RTm«numnar lega's, vertegenwoordigers van handel iyliIJDAGMBDpAG heeft de heer G. en bedrijfsleven namen op hartelij- van Viegen, in het belastingkan-ke wijze afscheid van de heer Van toor van Vlaardingen, wegens het be-Viegen, die werd geschetst als een reiken van de pensioengerechtigdepUchtsgetronw ambtenaar, leeftijd, afscheid genomen van de be- r* ho»- v.B de de post van hoofdassistent- sterdam en wel als commies. Vijf jaar dienstgeleider en had de dagelijkse later ging hij naar Vlaardingen en Tussen een groep Portugese, Zweedse en Nederlandse werven zijn besprekin gen gaande om te komen tot de op richting van ..een scheepswerf voor de bouw en reparatie van grote zeesche pen in de haven van Lissabon". Van de Portugese groep maken o.m. deel uit Navalis-Sociedade de Constru- cao e Reparacao Naval (S.A.R.L.) en H. Parry and Son Lda. De Zweedse groep wordt gevormd door Eriksberg Mekaniska Verkstads a-b te Gothen burg en Kockums Mekaniska Verkstads a-b te 'Malznö. De dok- en werfmaatschappij Wilton- Fijenoord N.V.te Schiedam en de Ne- dertandsche Dok- en Scheepsbouwmaat schappij. (V.O.F.) te Amsterdam vor men te zamen'de Nederlandse groep. Het uiteindelijke doél is om „kt sa menwerking met de Portugese belang hebbenden te komen tot de oprichting van een nieuwe- werf in de haven van- Lissabon", zo. wordt van de zijde der beide betrokken Nederlandse werven - meegedeeld.: :'S: wetp streekplan voor het ei- Het aantal inwoners van grenzen van de voor de stads land. toenemen tot 147.000. Hoogvliet (op 1 januari 1961 en dorpsgebied te bestemmen 0„ tt n Dit betekent buna een ver- 25.000) kan groeien tot57.000; oppervlakte zijn de ontwer- P het eilandIJsselmonde dubbeiing van het aantal in- dat van Rotterdam-zuid (op I persvan het streekplan uit- (uitgezonderd Rotterdam- woners. januari 1961 248.000) - (Van een onzer verslag gevers) zuid en Hoogvliet) is nog een Voor wat betreft Rotter- 257.Ö0Ö;t0t prS^teJrfe woongebfeden en oppervlakte woongebied dam-zuid en Hoogvliet is de indisteie-terremenT Er is ge- onwan8 Y35 het stadsgebied Uiteraard liggen de belang- streefd naax een evenwicht 5'1vo-or!}a,T1e!i-!^ bepaald door de rijkste uitbreidingsmogelijk- tussen woon- en werkgelegen- tnMaj nhL„ rutmteUjke mdehng: met an- heden van de Maasstad niet heid. Het toekomstige aantal woorden de handhaving aan de zuidzijde van de stad, werknemers vormt echter ïïSwl iTThsSt y?n. voldoende landelijk ge- maar de oostzijde van Rot- een onzekere factor. Daarom t „J; V vormbepalende ele- terdam-noord: de Prins Alex- kunnen de plannen later n T Zwgnareent, die op 1 januari tncnton spelen verder een anderpolder. eventueel aan dp nipt tp vnnr- Oude Maas door het langs de oostkant van dit jaar 78.000 zielen tel- rol de havenspoorlijn en de ziene ontwUckeimz wórden van Hoogvliet ontworpen Eemkanaal. Ine, kan dus, aldus het ont- Zuidelijke Randweg. Bij de bepaling van de aangepast worden werd daar achtereenvolgens assistent, hoofdassistent en sinds 1959 hoofdas- sistent-dienstgeleider. In Vlaardingen draait de dienst dag eri nacht" door" en door de scheepvaart is er steeds veel' werk te verzetten. De heer Van Vie gen -moest, de -dienst regelen'voor een twintigtal ambtenaren. Zoals 'door ver schillende sprekers werd verklaard: deed hij dit uiterst nauwgezet en s 'kt rechtvaardig. D kunt met volle tevredenheid op üw ambtelijke loopbaan, terugzien, ofschoon u de hoogste sport van de ladder niet hebt bereikt, zo zei de hoofdinspecteur W. de Vries. Het hoofd van de post Vlaardingen, verificateur J. K. de Vries, zei, dat de heer Van Viegen tegenover de buiteri- wereld de eer van het ambt had hoog' gehouden. Hij -heeft door ziijn optreden' de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van de Nederlandse burger gediend. Hoewel hij vele ambtenaren'van ver- schiUende aard en aanleg onder zich iieeit gehad, was er nimmer sprake., van wrijving. - Namens de ambtenaren sprak de-.heer J. Swart en deze zei: „Wij bcschonwen a als een vader. U hielp ons steeds »Js we eens moeilijkheden hadden." HH bood namens: de anobtenxren een triin- stoet aan. Door de chef van de tie, de heer W- 'ri*Böfhnis. werd boek aangeboden. y* t De,j1®fr Meijboom sprak na&ens'i. de afdeling Vlaardingen van de- Cair^ V Bond van Overheidspersoneel. Van de-;/ ze afdeling is de heer Van Viegen ve- le jaren secretaris geweest. De ""heer Meijboom schetste de' heer: Van Viegen als iemand; die recht, op zijn doel af» gaat, zowel, in (Lenst als in de bond. '- Helaas is het hem niet altijd gelukt pjn doel- te bereiken, want in dienst heeft hij niet de post bereikt, die hij verdiend had. Zijn dienst heeft hij als een plicht beschouwd. Tót slot zei de heer Meij- booin: „Moge u een kwade post \wor- den voor het pensioenfonds. Hij bood een boekenbon aan. „In zijn dankwoord zei de heer Van Viegen .altijd getracht te hébben te le ven naar de Bijbel: Doe wat uw hand vindt om te doen en doe dat met: alle kracht. Hij zei verder: „Doe te best. ook al zit het tegen." Van de gelegenheid om persoonlijk aiscneid ié nemen werd druk gebruik gemaakt door vertegenwoordigers uit de Vlaardingse handel en nijverheids kringen. Door de grote hitte en de felle wind; ziïn gisteren in het gebied rondom Lis sabon. bosbranden uitgebroken/ die hiel en daar zware schade veroorzaakt heb ben. Duizenden pijnbomen gingen in vlammen op voordat honderden brand weerlieden met assistentie van soldaten en burger-vrijwilligers de branden mees ter werden. DOK- EN WERF-MAATSCHAPPIJ SCHIEDAM vraagt voor de afdeling M. f. (pijp leidingen buiten de machinekamer) van haar Tekenkamer Scheepsbouw met praktische ervaring op het gebied van scheepspi jpieidingen. Eigenhandig (niet met ball-point) geschreven sol licitatie-brieven te richten tot Wilton-Fijenoord, Postbus 22, Schiedam. Bij de Dienst Bescherming Bevolking van de A-kring Zuid-Holland c. is te vervullen een vacature van met standplaats Vlaardingen Salaris fl. 4688,64—fl 6336,— p.j. (incl. comp. premie A.O.W.) De aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst; na gebleken geschiktheid kan aanstelling in vaste dienst volgen. Behalve op de genoten schoolopleiding (bij voorkeur MULO-niveau) zal worden gelet op karakter-eigen schappen, welke nodig zijn voor het leggen van con tacten met de noodwachters, hun instructie en oefening. Gegadigden moeten bereid zijn: a. zich aan een psychologisch onderzoek te onder werpen. b. onder handhaving van de normale arbeidsduur, de werL amheden veelvuldig in de avonduren te verrichten. Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van deze ad vertentie te richten aan het hoofd Bescherming Bevolking, Goudsesingel 150 te Rotterdam, onder vermelding, op de envelop in de linkerbovenhoek, van BDAV,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1