Eind 1961 of begin 1962 start bouw Schiedamse raad geeft fiat aan ziekenhuisplan Hoek van Holland kan Wilton doet bod op Belgische scheepswerf IV a ongeluK overleden Druk, maar toch nog plaats (w-uurt het ext&iteuA,* spipo HAVEN- RONDVAARTEN, DIERGAARDE 8L1JDORP BLIJDORP Droomlandexpres blijft in dienst Uw autokosten gaan omlaag. Stap over op Mobiloll Special, da motorolie dia zorgt voor een perfecte smering - voor een lager benzineverbruik. En... stap over op Mobil Special benzine met ietramef, de nieuwe Ameri kaanse benzine met hoog octaangetai. Nu ook In ons land steeds meer verkrij'gbaar. Met Mobil Special benzine rijdt U veel meer kilometers. Stap over op Mobil en U stapt over op besparingen. Mobil Oil Nederland N.V. Rotterdam pend op de beslissing reeds be gonnen. „GEDOKTERD" „RUIME JAS" Medisclie diensten Vier maal vvl Benoeming directeur J christ. H.B.S. Maasland kan het ook met bloemen zeggen... KELTÜM PLEET VERSCHILLEN vandaag1 ...en maandag ...en dagelijks programma schledam .en dagelijks 'Om er eens echt k uit te zijn" WIUEMSPLEIN (eindpunt lijn 5) Telefoon 135400 Telefoon 82965 Advertentie Wilton Fijenoord heeft een bod gedaan op de in Brugge gevestigde Scheepswer ven van -Vlaanderen, v/aar op het ogen blik voor rekening van Wilton Fijenoord twee vrachtschepen worden afgebouwd. De Scheepswerven van Vlaanderen verkeren in staat van faillissement en zullen, na gereedkoming van de twee be doelde schepen, op 19 augustus in het openbaar worden verkocht. (Van een onzer verslaggevers) De ..Droomlandexpres", het vakantie; treintje van het Vlaardings comité ,,Jeugdvakantievreugd", blijft nog tot zaterdag 12 augustus rijden. Op verzoek van zeer vele Vlaardingers zal het treintje ook in andere wijken der stad rijden. Vanaf maandag 31 juli zijn de stations als volgt: maandag 31 juli en dinsdag I augustus Mendelssohnplein (oostzijde) woensdag 2 en donderdag 3 augustus Van Boisotstraat-hoek Fihps de Goede- straat; maandag 7 en dirtsdag 8 augus tus Van der Linden van den Heuvell- singel bij Emauskerk; woensdag 9 augus tus en donderdag 10 augustus Rotter- damseweg bij Immanuelkerk; vrijdag II en zaterdag 12 augustus Burgemees- Vannacht is de 57-jarige trambestuur der S- Venema uit de Dordtselaan met zijn scooter tegen een op de Walenbur- gerweg geparkeerd staande auto opgere den. De man viel en bleef bewusteloos liggen. Zijn 54-jarige chtgenote, die op de duo zat, viel eveneens en kreeg een shock. Beiden werden naar het Bergweg ziekenhuis gebracht. Bij aankomst was de heer Venema reeds overleden. De oorzaak van het ongeluk is onbe kend. 70 ZIET architect, G. Westerhout in zijn ontwerp het te bou wen Gemeente Ziekenhuis voor Schiedam. V.l.n.r.: de dienstgebou wen, het enorme beddenhuis met zijn acht verdiepingen en de poli kliniek. Tussen polikliniek en bed denhuis ziet men nog juist iets van het behandelhuis. Voor het complex komt een groot gazon, althans als ter plaatse het oude ziekenhuis in de toekomst zal zijn afgebroken. tijd bij ae voorbereiding van het plan ingeschakelde bureau voor bedrijfsor ganisatie. Architectonisch vindt de liberale frac tie het plan nog niet in alle opzichten.zo fraai, hoewel van enige verbetering ten opzichte van het schetsplan sprake is. Ook deze spreker vroeg naar de kan sen op realisering. De WD schaarde zich verder achter het voorstel. Dit laatste deed ook de CHB-fractie bij monde van de heer W. Kok, die lid is geweest van de commissie van administratie voor het ziekenhuis, welke haar 'fiat aan het geheel heeft verleend. De heer Kok sprak verder zeer kort over het voorstel. Hij verklaarde zich overtuigd te weten dat hieraan zeer veel overleggingen en adviezen van des kundigen ten grondslag liggen en hoop te dat nu spoedig met de bonw kan worden begonnen. Uit de wegens vakantie wat ge dunde gelederen der raadsleden kwa men geen verdere sprekers over dit onderwerp naar voren. Met dit besluit stond de raad B. en W. een krediet toe van in totaal 2.150.000: 1.800.000 voor het maken van. de paalfundering en de onder bouw met bijkomende werken en 340.000 voor het wijzigen van de be strating ter plaatse. Eind 1961 of begin, 1962 mag het bouwvolume voor de eerste fase fundering en onderbouw worden verwacht, zo heeft burgemeester ror J. W. Peek meegedeeld, toen hij ant woordde op tal van vragen, die uit de raad waren voortgekomen'. 9 De bouwtijd voor dit project, zo heeft burgemeester Peek ook meege deeld, is steeds gesteld op vier jaar. Het is de normale gang van zaken te genwoordig bij een project als dit om eerst de fundering en de onderhouw aan te besteden en later het overige werk. Of de bouwperiode langer dan vier jaar zal worden is in Sterke ma te afhankelijk v.an het feit of na de 400 dagen, die de eerste .fase ongeveer in beslag neemt, het bouwvolume voor de bovenbouw vlot zal worden verstrekt. Bijna anderhalf uur pauze inbegre pen heeft de Schiedamse raad be steed aan dit voorstel van B. en W. Als eerste spreker vuurde mr. H. B. Engels man (P. v.id. A.) tal van vragen op het college af. De socialistische fractievoor zitter stelde dat de P. v. d. A. in vroe gere raadsdebatten over dit onderwerp ook reeds de vrees voor vertraging heeft geuit. Hij wees op de verschillen tussen de vroegere plannen en het huidige. DE HEER ENGELSMAN bleef volle dig in medische stijl toen hij op merkte dat er veel aan het plan, is ge dokterd". Hij informeerde nadrukkelijk naar het contact tussen het gemeentebe stuur en de ministeries van sociale za ken eai volkshuisvesting over deze kwes tie. Wil bet college duidelijk maken of het heeft samengewerkt met de ziekenhuis- commissie van sociale zaken in Den Haag? Rijden B. en W, niet op een ge vaarlijke schaats als zij denken dat het ziekenhuis vlug kan worden, gebouwd als de raad deze beslissing neemt? Loop: Schiedam niet de kans dat er straks een onderbouw staat eri dat de bovenbouw nog niet komt, omdat er geen bouwvolu me is? Zijn er aanvragen voor dit plan ingediend bij de betrokken ministeries? Zijn de plannen ingezonden? Dit alles vroeg de P. v, d. A.-fractieleider. De K.V.P. -woordvoerder G. Schuier betreurde dat de kosten van het pro ject aanzienlijk zijn gestegen. Hij sprak van een percentage van 18 in vergelij king tot het vorige plan ea van een be drag van 5,5 miljoen. Hij noemde nog vele andere cijfers en percentages, o.a. aangaande de stijging van het aantal bedden van 311 tot 330, terwijl 370 mo gelijk is. Een hoeveel geld. zal er nog bij komen en wat is de duur van de bouw? Kunnen die vier jaar -worden ge handhaafd. HET ZIEKENHUIS zal in een ruime jas zitten als het klaar is. Dat be tekent een onderbezetting volgens de heer Schuier. Dat betekent ook tekor ten. die dan op de begroting zullen druk- ken. In welke orde van grootte kunnen die tekorten liggen? De vreugde van de KVP-fractie over het gereedkomen van het plan, zo zei de heer Schuier, wordt wat getemperd door de gestegen kosten. Daaraan voegde hij echter toe dat de op 50.000 becijferde bouwprijs per bed van het ziekenhuis niet afwijkt van het gemiddelde voor dit soort bouwwerk van het ogenblik. De heer J. J. van Weerkom (V?D) toonde zich met de heer Engelsman en over diens vragen enigszins veront rust Hij vroeg speciaal boe het staat met de werkzaamheden van. het inder- SCHIEDAM. Ondertrouwd: T G U Ahs- man. 27 jr en M J E Alberts; J H. Blok, 29 ir en J E Groenweg, 20 jr: A L van Docren, £2 jr en P Meijers, 28 jr: J B van Hees, 24 jr en C T G Hellemons, 21 jr; J Kelder. 29 jr en P A van Male, 24 jr: B Laarhoven, 23 jr en G Stieber, 20 jr; H Lammers, 23 jr en M T J Janssen, 21 jr; T Nagel. 21 jr en K Nijs, 13 jr; P J Nie- stadt, 25 jr en N van der Meulen. 22 jr; J H Ooms, 21 jr ea E de Rooij, 20 jr: M Smalbroek, 24 jr en H P Post, 23 jr; J van Staaijeren, 22 jr en C J E Amersfoort, 21 jr; W J Vroegen, 24 jr en A L van den Brink. 19 jr; A C Wagenaar. 22 jr en H van der Heijden, 20 jr. C E Weber, 36 jr en M C Ltrijcx, 19 jr. Getrouwd; A de Pous, 24 jr en M A T Alberts, 23 JR: F C van der linden. 32 jr en J F M tVillemse, 21 jr; P Fokag, 27 jr en J Heïj, 18 jr; H J Koppenol, 23 jr en B M Schoenmakers, 18 jr; P Slagmooien, 22 jr en C Kriek, 24 jr. Geboren: Emma M d v P van Veen en X B Frey; Martin J z v J T Voorbach ea W C Faatz: Patricia A d v F A Steennis en G M van Dorst. Gedurwute het aanstaande weekeinde zul len in voorkomende gevallen de volgende artsen dienst doen: VU1ARDINGEX: Dr. N. Warmolts, Hof- Sa'an 37, TeieL 2074; dr. L. T. de Vries, Fetuniastraat 52a, telef. 4201. Geopend: apo theek Wester*A-p. Voorstraat 53. telef. 2683. MAASSLUIS; J- Collet, Zuiddijk 68, telef. 2002. HOEK VAN HOLLAND: H. J, Fokkeus, Hanvichweg 210, telef. 500. SCHIEDAM: Franke. Geerdes, Klomp. Ge opend apotheken Jansen, Swammerdamsingel eji Nieuwland, dr "Wibautpleln. VEËARXSENOIEXST VLAARDINGEN EN MAASLAND P. B. Kleinjan, Pr. Irenelaan, Maasland. (Van onze correspondent) Hoek van Holland verwacht nu een topweekeinde. Tenminste als er zon en dientengevolge warmte zal zijn. Dan kan De Hoek een bezoek als nooit te voren tegemoet zien, zoals dat in alle badplaatsen het gevai zal kunnen zijn. WV, politie en Red dingsbrigade zijn voorbereid. De vo rige weekeinden heeft De Hoek de drukte nogal kunnen verwerken, om dat het weer niet zo aangenaam was voor de zeekust. Desondanks nam de trek naar deze badplaats dér mate toe dat de VW maar weinig bedden meer over bad. Vele kustplaatsen en andere vakantie- centra dichtbij de kust zijn totaal „volgeboekt": Hock van Holland niet. Voornamelijk bij particulieren kan me® nog onderdak vinden. De kam peerterreinen daarentegen bieden de toeristen met tenten geen plaats meer. Het caravanterrein, de tijdelijke camp ing aan de Eangeweg, blijkt al bijna te klein. Vorige weekeinde kon er bij na geen. caravan meer bij en dit is zo gebleven. Een grote drukte voor De Hoek levert ook het .transitoverkeerop, waar mee in dit opzicht de doorstro ming van. passagiers met de Harwich- boten van en naar Engeland wordt be doeld, Duizenden komen per trein, zeer veel uit Duitsland op het 1 Berghavenstation -aan om per dag- f§ of nachtboot naar het Verenigd Ko- fê ninkrijk over te steken. v-: P Viermaal per etmaal gaat deze stroom ft thans door De Hoek; omstreeks 12 uur >j| bij het vertrek van de dagboot, om:.-.li zes uur als de dagboot uit Engeland. 1: aankomt, 11 uur 's avonds bij.het vér-i:•jg trek van de nachtboot en in de zeer 2 vroege ochtend als de nachtboot uit Harwich aankomt Er zijn ons geen cijfers bekend over het aantal passagiers,- dat peg.,.scUp ff ia deze dagen wordt vervoerd. Tot dusver heeft men het vervoersaan-, bod kunnen verwerken, o.a. ook door f tijdens de weekeinden extra diensten II in te lassen. Dan vertrekken dus per ij' dag zowel uit De Hoek als uit Har- wich 'drie-, boten. Reeds Is het echter ij' een keer voorgekomen dat vanuit Dé: fj Hoek oók nog een vierde schip moést) g varen vanwege het grote aantal toerfg.' ten dat naar de overkant wilde, g Deze drukte houdt nog wel enige tijd g aan, omdat de meeste toeristen,die gi zijn overgestoken later ook weer per j Harwich boot terugkeren naar Be Hoek. j H Naar ons werd meegedeeld maakt tbaos het merendeel der passagiers gébruik, j§ van de nachtboten. Maar er zijn ook veel mensen, die gaarne de bootreis ■op de dag beleven en dit op zichzelf i reeds een vakantiereis vinden. Het bestuur van de christelijke K-B.S. li aan het Henegouwerplein te Rotterdam heeft vrijdagavond de heer J. Notenboom 1 benoemd tot directeur. r Jl Hij wordt dus de opvolger van de on- j| langs overleden directeur dr. M. Kruys- wijk. De heer Notenboom was tot nu toe rj waarnemend directeur. Advertentie 97) JO en 17 uur ds F Luitjes Legér des Kelts Lange haven 27 10 uur helligtngs- dienst, 12.15 uur zondagsschool. 18.30 uur openluchtprediking Gerrit Verboonstraat, 19.30 uur verlossingssanaenkomst Baptis ten gemeente 10 en 19 uur ds H Reilfng Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) 9.30 en 16.30 uur ds C Vonk oud-katholieke kerk 9 uur H Mis Evangelisch lutherse gemeen te 10 uur ds S G van der Haagen Chr gereformeerde kerk Warande Ssk B K laan Ned protestanten hond 10.30 uur ds E A J Alberts Amsterdam Ned herv (geref) evangelisatie gebouw Irene 10 uur ds Van Herpen Kinderdijk en 16 uur ds Van der Vel de Dordrecht Ned herv gem Kethel De Rank 8.30 uur raej ds J H Siegeman Den Haag; Dorpskerk 10 uur raej ds Stegeman, 19 uur ds J Noordemans Vlaardingen Ned hervormde gemeente Grote kerk 10 uur ds J D Smids, 17 uur ds M N Schrale R'dam (jeugddienst) Bethelkerk 10 uur ds E C B Kok Chariois, 19 uur dr L J Ca2Cmler; Op- standingskerk 10 en 19 uur ds H J Hoff mann: Vredeskerk 19 en 30.45 uur dr L J Cazemier, 19 uur prof W C van Ummel Biit- hoven Gereformeerde kerk Oosterkerk 10 uur ds J Rodenberg Geesteren, 17 uur ds J D Boer; Kethe! De Ark 9.30 en 34.30 uur ds A Elshout Koudekerks: kantine SCF Burge meester Honnerlage Grethelaan 159 10 uur ds J F Boer, 17 uor ds J Rodenberg; De Goede Haven 10 uur ds W A Krijger, 17 uur de F Visser Tilburg; Julianakerk 10 uur ds P Vis ser. 17 uur ds W A Krijger. MAASSLUIS. Ned. Herv. Kerk 10 uur ds. H. F. Meijer; 19 uur ds. L. v. Hardings veld- Herv. Rusthuis 10.30 uur ds. L. v. Har- tingsveld. Jeugdkerk (Sursum Corda) 10 uur dhr. M. C. AJers en (geb. Gen. de Wetstr.2) 10 uur dhr. L. v, d. Pol. Kinderkerit (Catb. lok. Gr. Kerk) 10 uur mevr. De Haas. Geref. Kerk 9.30 uur ds. C. Mak; 16.30 uur ds. E. J. Dtrursema. Zufderkerk 930 uur ds. E. J. Duursema; 16.30 uur ds. C. Mak. Gerei. Kerk (vrijgemaakt) B.30 en 34.30 uur ds. F. Lok IBerkei). Chr. Geref. Kerk 9.30 uur lees dienst: 17.15 uur ds. S. M. Roos ('s-Graven- zande). Ned. Frot. Bond 10.15 uur ds. J. P. Hulsbos (Sassenheim). Leger des fieils 10 uur HeUigingsdienst: 18.45 uur Openluchtsa- menkamst op de Markt en 19.30 uur Verlos- stngs3ainenkomst o.l.v. majoor P. E. Hokke ea luit. J. Terlouw. HOEK VAN HOLLAND. Ned. lïerv. Kerk 920 u. Duitse dienst voor touristen. 10 u. d N. Luyendijk van Zeist. 19 u. ds. R. Alers van Rotterdam. Geref. Kerk, 10 en 16 uur ds. H. J. Kouwenhoven van Vlaardingen. Herv. Evang. 13 u. ds. C. v. d. Bosch var. Bodegraven. Vrijz. Hervormden 19 uur ds. W. de Weerd van Oost-Voomc. MAASLAND. Herv. Kerk 10 uur do heer Groenendijk. Scheveningen, 19 uur ds. J. D. Smids, Schiedam. Geref. Kerk 10 en 19 uur ds. K. W. Dercksen, Maassluis. (Van onze correspondent) Tot op heden was Maasland versto ken van een zaak. waar men een bloe metje kon kopen. Wilden de Maasland- se huismoeders haar kamer met een bloemetje een vrolijk aanzien geven, dan was men aangewezen op het nabu- rige Maassluis, behalve dan dat eens per week een bloemenkoopman langs de deur kwam. De beer L. Stolze heeft de grote nood zaak hiervan gevoeld, temeer daar Maasland een grote uitbreiding te wachten staat. De heer Stolze heeft van het gemeentebestuur thans vergunning verkregen tot het bouwen van een bloe- menstalletje aan de Diepenburchstraat. zodat in het vervolg de Maas landers in eigen gemeente hun bloemen kunnen ko pen. Het beroep van glazenwasser, wordt ook nog niet in onze gemeente uitge oefend, en nu er in de toekomst diver se woningen gebouwd worden, is een bestaan ia dit bedrijf verzekerd. VLAARDINGEN: Herv kerk Bethelkerk za terdagavond 19.30 tot 20.15 uur Avondgebed; Grote kerk 10 uur ds A Romijn van Noorde- ioos, 17 uur ds D Noordmaas bediening HD: Jtetiobotfckerk 9 en 10.30 uur ds C H van Rhijn. 19 uur de eerw heer J van Lambal- gen; Bethelkerk 10 uur eer v.- heer J van Lambalgen. 19 uur ds J A van Boven van Loosduineu; Immanuelkerk 10 uur ds J B de Stoppelaar van Laren, 19 uur ds S v d Boa (HA); Nieuwa kerk 10 uur ds J Boutersc, 17 uur ds A Romijn van Noordeloos: West- wijkkapet 10 uur eerw heer J Hoogendam Geref kerk Oosterkerk 10 uur ds H Zandber gen,. 17 uur ds Th Swen; Ernmauskerk 9 uur ds G Aalbersberg. 10.30 uur ds D Broer van Spijkenisse, 17 uur ds H Zandbergen; Pniël- ■kerk 9 en 10.30 uur ds Th Swea. 17 uur ds D Broer van Spijkenisse: Ds H de Cock- school 16 uur ds H J Heynen tbr geref kerk 10 en 17 uur ds Q Driessen; auta ds H de Cockaehool 10 uur prof L H v d Mel den van Den Haag en 19 uur ds J W v d Gronde van Enschede Geref gemeente 10 ea 17 uur leesdienrt Geref kerk vrljg 10 en 17 uur ds K Houwen van Zutdhom Chr geref gemeente 10 en 17 uur ds KI van Twlllert Geref gem ta Nederland 10 en 17 uur leesdienst Rem gem en NPB 20 uur mej ds E F van Mcrvennee rem pred te Den Haag Evangelie des Konlnkrijks (Vol le evangelie) '19.30 uur zaal Keyzer broeder Schouten uit Den Haag. SCHIEDAM: Vrije chr geref gemeente (Tuinlaan 501 10 en 16 uur ds I 3 Usselsteïn Oud-gerei gemeente (Jeugdhuis L Haven (Van een onzer verslaggevers) Verheugd zal de burgemeester mr. J. TV. Teek van Schiedam maartdag morgen in gezelschap van de archi tect, de heer G. Westerhout en een aantal andere betrokkenen naar Den Haag reixen om daar het plan voor de bouw van een nieuw ziekenhuis op de betrokken ministeries aan te bieden. Hij kan dat met blijdschap doen want na de antwoordrede van de eerste burger toonde de raad zich vrijdagavond tevreden. Wel vestigde- mr. Peek er de aandacht der raads leden op dat het hoger instanties zijn die beslissen over de verdere gang van zaken. Wat eventuele wijzigingen in de op zet betreft, die zullen er nog wel ko men. Want al werkend en pratend ko men er altijd weer wensen naar vo ren, waarmee rekening moet worden gehouden, Maar de structuur van het plan is hetzelfde gebleven als in 1959, zo zei burgemeester Peek die ook nog. beloofde de raadsleden - ver trouwelijk als het nodig is - en het publiek - door middel van de pers als daarmee de openbaarheid gediend wordt - op de hoogte te houden van 'die ^verdere gang van zaken. In zijn lange rede ging burgemeester Peek eerst de voorgeschiedenis van. het plan nog eens na. Ruim 15 jaar reed. Maandag worden de stukken dus op hoog niveau aangeboden. Men moet er, zo zei mr. Peek, aangaande de fi nanciën; rekening mee houden dat het eerst .ging om een betrekkelijk vaag Schetsplan dat nu is geconcretiseerd en dus nauwkeurigs bedragen vermeldt Bet volume is toegenomen o.a. doordat de losse schoorsteen (waartegen in 1959 de raad grote bezwaren voerde) is in gebouwd en ook de goederenliften zijn geprojecteerd. TENSLOTTE NOEMDE mr. Peek enkele cijfers uit rapporten van bet efficiency-bureau inzake de te verwach ten tekorten in de eerste tijd, dat het ziekenhuis zal draaien, Bij een bezet ting van 90 pet. bedraagt de verpleeg, prijs per dag-ongeveer ƒ27,- maar bij ■een bezetting van 70 pet stijgt die prijs tot 30,- Dat geeft een verschil van ƒ250.000 om de orde van grootje eens te bepalen. De adviezen van het efficiency-bu reau waren in het algemeen niet zeer belangrijk, zie de burgemeester nog. Daarom zal de relatie met dit bureau, die overigend goed was, nu worden beëindigd VLAARDINGEN: Hof en Otanjepark „Droomland", (verlicht van 21—23.39 uur. MAASSLUIS: Start Vakantieweek Luxortheter kindervoorstellingen. Raad huis, Oudheidkamer geopend, 14.30— 16.30 uur. Rembrandtlaan, Openl. zang- dienst „Maassluis v. Christus", 10.30 uur. VLAARDINGEN: Hof en Oranjepark „Droomland" (verlicht 21—22.30). Ge bouw Emmastraat, Schietver. „Wilhel- mina", schietwedstrijden voor 18 /tm-89 jaar, 19—22 uur, MAASSLUIS. Vakantieweek, Luxor- theater, Kindervoorstellingen. Bijkantoor Vlaardingen; Smalle Ha-! venstr. H voor red. adm. en adv., tót 6775 (b.g.g. voor red- 010-115588). Klachten bezorging; Joh. Poot, Gera- mumstraat 28, teL 3345, maandag tot en met vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur, 's Zaterdags van 17—18 uur. Agenten; W. Hagenstein, Emmastraat 103 mevrouw C. M. de Keijzer-v. d. Bie, .P C. Hooftstraat 17; Joh. Poot, Gerani umstraat 28 tel. 3345. Apotheken: Wever Apotheek, Voor straat 53. tel. 2683. Visbank. Vakantiebureau geopend. Advertentie Parcours Plantage 2 u. n.ra. Prof. Wielerronde met o.a. Peter Post. Coen Niesten. Michel Stolker, Jo de Roo Toesan s 1-25 Maar dezelfde plaatsen kosten in voorverkoop bij V.V.V. slechts 75 cent Advertentie VERBOUWINGEN £N£:. BETIMMERINGEN VOORHAVEN 101 ROTTERDAM TEL 34971 «hum» Passage-Theater DE ZUID-NEDERLANDSE OPERA brengt in grote bezetting lm Weissen Rossl Een operette van Ralph Benatzky Toeganssprijzen 3- en 2.- Passage-Thealer Een sprankelende Cocktail 1961 Geserveerd door: Pla Beek, Chaudu, Lestertrio. Al Presum, Carmen y Rafael de Lara, Willy Vervoort Toegangsprijzen 3— en 2.- Passage-Theater THE AFRICAN DANCE GROUP Negershow uit Senegal Een wilcie werveling van dans, zang en muziek Toegangsprijzen S 3-- en I 2— Korenbeurs Het familiespel Alles voor Ikke .1 Gebracht door de Open Studio Groep ol.v. Jan Schaper Toegangsprijs 1- Dagblad „De Rotterdammer: Schie damse redactie tijdel. alleen bereikbaar tel. 115588 toest. 51 (bgg 80037) allee» voor redactie-aangelegenheden. Agentschap; H. J. Troost, Aleidastraat: 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. teb 115538). Apotheken: Jansen. Zwammcrdam* singel, Nieuwland, Wibautplein. Belangrijke telefoornmtmers; Brandt) alarm 69123. Politie-aïarm 64666. GG en GD-waarsciiuwing 68290. X;# Kaartverkoop eo plaafcsbesprpken vamu heden V.V.V.. Plantage, gchiedank Telefoon 66000 Koopt bet programmaboekje

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 2