Donderdag start in Koopmansbeurs Vakantiefeest SG belooft I Bestelwagen f 6150.- Leen Smit zet caisson weer succes te worden veilig op zeebodem Particuliere bouw' Oude Hoek gaat rustig door wUSISSBÊESêÊbBSSbSÊÊÊBÊ na Drie scooters in botsing en motor iet antó's Nationale kunst jonge staat 1 Moeilijk karwei zaterdag geklaard CJV presenteert Schiedambij Gaslicht" Training H.V.O. Alle geruchten ten spijt.... Laag water en wind zorgden voor vijf dagen uitstel Zeeuwse zeeman beroofd Burgerlijke Stand .HLS. Brinkman Gascomfoors worden niet meer verhuurd Duitse matroos verdronken De fraude bij Mees eu Zoonen MUITERIJ OP NED. SCHIP Negershow uit Senegal in Schiedam Vuistslagen na opmerkingen tegen meisje H.W. van GORP ZONEN CONTACTEN EENVOUDIGE ZAAK? GEEN GAS- COMFOORS Nationaal theater Inbrekers nerr en 1000 mee PE ROTTERDAMMER PAGINA 3 MAANDAG 31 JULI 1961 Advertentie Bestelwagen f 6150.- Kub.inhoud4.59m;-Nuttig!aadverrnogen95Qfcg: Laadvlak lengte 2.42 m. Hengelwedstrijd Dealer vóór Rotterdam en Dordrecht en omgeving T/IJF' dagen later dan de be- doeling was, hebben sleep boten van L. Smit Co's Inter nationale Sleepdienst te Rotterdam zaterdag de reusachtige stalen caisson (de mondingszeëf voor een koelwatertunnel van een in aan bouw zijnde atoomcentrale) uit de haven van Folkstone gesleept en bij Dungeness aan de zuidoostkust van Engeland op de zeebodem, gezet. Aanvankelijk zou het karwei dins dag worden uitgevoerd maar er stond toen te weinig water in het haventje van Folkstone. Woensdag, donderdag en vrijdag was er te veel wind om het 41 meter hoge gevaarte botten de pieren te slepen. Maar zaterdag waren de weersomstandigheden gunstig voor de moeilijke opdracht, waarbij centi meters een rol speelden. aanbouwmeubelen Ï--SH f hs-t 'jji 18 1 in en dagelijks Vragen aan B. en W. mm* m I1 .4 •M (Van een onzer verslaggevers) TJoEWEL in Schiedam nog niet veel r; van vakanHeactlviteiten te bemer ken is kennelijk zijn alle Schiedam mers nog uitstedig zijn de voorberei dingen voor de vakantie-evenementen van a e Schiedamse Gemeenschap reeds ten volle getroffen. Het programma boekje van het Twaalfde Vakantlefeest ts dan ook bij het Bureau van de SG aan de kop van de Plantage en op ver dere adressen verkrijgbaar. Het pro gramma is niet zo omvangrijk als vori ge jaren, maar toch staat er ook dit maal voor Ieder wat op het rooster. In het boekje van veertig pagina's is dit maal ook een enquêteformulier opgeno men. Dit formulier kunnen de Schie dammers na afloop van de feesten in leveren waarbij zij hun mening over het gebodene kunnen kenbaar maken. De pagina's 3 en. 5 geven een goed overzicht van wat er in de komende tien dagen te gebeuren staat. Dan wordt op pagina 7 speciale aandacht gevraagd voor de eigen activiteiten van de CJV in Schiedam, die het 75-jarig bestaan gaat besluiten met een „dave rend spektakel" en een „groots pro gramma" onder de „schone leuze": Schiedam bij Gaslicht. Tussen Vismarkt en koopmansbeurs zal de CJV in de ko mende dagen een stuk oud Schiedam doen herrijzen. Het programma vermeldt Cabaret"Xr- tistique, Oudhollandse Markt. Pren ten- en Schilderijenkabinet, Oude en Nieuwe Liederen gezongen door beken de Soubrettes, De Kinematograaf en dan „Verversingen en Verfrissingen". Het programma start zaterdag. Het vakantiefeest vangt donderdag avond aan in de Koopmansbeurs. Dan zal de cineast en Schiedamse oud-jour-Maasboulevard en om acht uur ver- nalist Jan Schaper voor het eerst op treden met zijn Open Studio Groep, met het programma „Alles voor Ikke". Een groep jongelui brengt hier op een plat form een nieuwe vorm van toneel waar bij getracht wordt de afstand tussen speler en publiek te verkleinen. De voorstellingen „AUes voor Ikke" worden gehouden op 4, 5. 10 en 11 augustus in de Koopmansbeurs. Tevens geven de harmonieorkesten Crescendo, Harpe Da vids en St. Radboud op donderdagavond om acht uur een Promenadeconcert in de Plantage. Rotte's Mannenkoor komt op vrijdag 4 augustus naar Schiedam om te zin gen in de Grote Kerk. Aan dit concert werkt mee Jacq. P. Bekkers, organist, de bariton J. Th. van der Zeyden en de 'Schiedamse sopraan Puck de Kover. De toegang is gratis, aan de uitgang collecte voor het orgelfonds. Zaterdagmorgen gaan Schiedamse jongens en meisjes naar Het Prinses- Beatrixpark om deel te nemen aan de Jeugdhengelwedstrijd die van negen uur tot halftwaalf wordt gehouden. Om twee uur wordt het attractiecentrum ge opend en tevens beginnen dan de wie lerwedstrijden rond het parcours in de Plantage, die voor het eerst in Schie dam de' bekende 'professionals op de fiets zullen brengen. Van twee tot vier uur is er gelegen heid de toren van de Grote Kerk te be klimmen waarbij de stadgenoten de uit breiding van Schiedam dan eens van uit de hoogte kunnen bezien. De Kunst- fietsers uit Milliagen demonstreren s avonds op de tegels van het Planta gepodium (gratis) hun kunsten. Be voorstellingen in het Passagethea ter worden in de week van 710 augus tus gehouden. Overdag zijn er om half elf. twee en vier uur jeugdvoorstellin gen. Begonnen wordt op maandag met de vertoning van een kleurenfilm „Totoi en de stropers". Om zeven uur houden rcAtnnnio Crescendo. Harpe Davids en St. Rad-|« CltflClMf/ifMo boud een Promenadeconcert aan de toont de Zuidnederlandse Opera de operette „lm Weissen Rössl" in het Passagetheater. Dinsdag vermaken Peter Piekos, de clown Pantasio. de acrobaten The Crocksons de jeugd met drie variété voorstellingen in het Passagetheater. In de kantine van de metaalbuizenfa- briek Excelsior begint om half acht een klaverjasconcours. Dinsdagavond acht augustus acht uur treedt Pia Beek en haar gezelschap op in het Fassagetheateralsmede de men- talist Chandu. het Spaanse danspaar Carmen y Rafael de Lara, de Schie damse goochelaar Al Preston, het Les ter Trio. de clown Rexis, en de paro- disten Chic en Co. Conference Willy Ver voort. Pïpo de Clown, de televisieclown, zal woensdag om half elf en twee uur volle zalen trekken. Van negen tot vier uur worden voor de jeugd ten- nisk&mpioenschappen gehouden op de tennisbanen van de heer Van Viiet aan de Stadbouderslaan. Het torenbe- klinunen staat van twee tot vier op het programma. Woensdagavond wor den in het Passagetheater de avond voorstellingen besloten met het optre den van Les Ballets de Senegal. Pipo de Clown komt ook donderdag morgen om hall elf nog naar het Pas sagetheater. In het Volkspark worden op de banen .van Van Vliet de jeugd- tenniskampioenschappen van negen tot j vier uur voortgezet en in de kantine' van Excelsior zitten om half acht de klaverjassers gereed. Ook vrijdag wor den de tenniswedstrijden aan de Stad- houderslaan voortgezet. Bij de Flats van Ouden van Dagen in Nieuwland zullen Crescendo. Harpe Davids en St. Rad boud een Promenadeconcert geven, aan vang zeven uur. In de foyer van ge-j bouw Arcade is om acht uur een de-I ROTTERDAM, Soerweg 21-25, Tel. 176600 DORDRECHT, Geideloze Pad 76, Tel. 4344 Woensdag 2 augustus om 19 uur be gint de Vlaardingse zaterdag-voetbalver eniging „H.V.O." weer met de wekelijk se veldtraining. De eerste oefenwedstrijd wordt ge speeld op zaterdag 5 augustus en wel tegen een.V.F.C.-combinatie. Deze wed strijd begint om 16.15 uur en wordt ge speeld op. het terrein in de Zuidbuurt. De diepgang van de caisson is elf voet; bij hoog water is de haven twaalf voet diep. De stalen mondingszeef werd dus naar buiten gesleept, toen de vloed het hoogst was. De diengang van de havenpieren van monstratie tafelvoetbal te zien. >y-s\ö&V vakantie bracht twee contacten met twee gasbedrijven, Eerst was daar de man van het gasbedrijf uit het Gelderse plaatsje. Hij bracht een even hoge rekening als in Schizdam altijd het geval is. Hier dus geen verrassing. Wel aardig was het dat de man daar bij tevens een brochure overhandigde. Het was een vrijwel compleet kook boekje voor de nieuwste snufjes op kookgebied dat uitgegeven wordt als tijdschrift ten behoeve van de voor lichting van dé gasbedrijven in het Gelderse en de voorlichting van de Provinciale Gelderse Electriciteits Maatschappij. In dat boekje kunnen de huisvrouwen geregeld lezen wat er gedaan kan worden met de huishou delijke apparatuur, hoe de apparaten in de keuken onderhouden moeten worden en wat er op de goedkoopste en prettigste wijze met de kookappa- ratuur kan worden bereikt. Dat is toch iets voor Schiedam dachten wij, waarom in Schiedam en omgeving geen voorlichting op dit gebied? TN Gelderland deed men of dit ont vangen van een voorlichtingstijd schrift een eenvoudige zaak was. Men las het, men keek naar de 'plaatjes maar men leek niet geïmponeerd. Dat het tijdschrift zijn werk wel deed bleek ttit de samenstelling van de menu's, speciaal van de toetjes, later. De gas man had zijn slimme werk gedaan. Het contact met Schiedam was van een totaal andere aard. Eventjes heb ben we ons zelfs afgevraagd of_ een dergelijk contact, misschien specifiek Schiedams te noemen was want het betreft hier niet zoals in Gelderland het uitbreiden van de service, maar integendeel het inkrimpen, van de voorzieningen. A AN de Schiedammers is namelijk een brie/je gestuurd met de me dedeling dat het verhuren van gas- comfoors zal worden beëindigd. De Schiedammers kunnen de oude toe stellen kopen of laten weghalen. Wat is dat? Plots worden de Schiedam mers nu voor het feit gesteld dat zij een gascomfoor moeten kopen. Velen zullen geen prijs stellen op het oude comfoor dat al in huis is. Als men toch een toestel moet kapen, schaft men zich liefst een modem apparaat aan met meer en betere voorzienin gen dan de oude een- en twee- pits bezitten. Dat houdt echter in dat veel Schiedammers plotseling voor hoge en extra kosten komen, zelfs al zouden zij genoegen nemen met de aankoop van het oude en dan hopelijk niet dure apparaat. Was het niet beter en eleganter geweest als vooreerst aan de Schiedammers was aangekondigd dat de gemeente niet meer tot aan schaf en dus tot beschikbaarstelling van gascomf oren zou overgaan. Dan hadden de Schiedammers tot geleide- Zaterdag 12 augustus -wordt het va kantiefeest besloten. Van negen tot elf uur worden de linaies jeugdtenniskam pioenschappen op de banen van Van Vliet gehouden. Voor pupillen van de CAB en bejaarden is er om tien uur in het Passagetheater een filmvoorstelling Er kan weer op de toren worden ge klommen en om half vier gaat Schie dam naar het hoefdveld van SW aan de Westfrankelandsedijk -waar dè Trom- melaeren van Roesendaele hun muzika le show geven. ■Als extra attractie is er het optreden van het Thebaans Kwartet uit Antwer pen. Om negen uur begint het traditio- lijke aanschaf van toestellen kunnen overgaan. Nu worden zij voor een noodzaak geplaatst louter omdat de rq gemeente meent plots een bepaald oe-jnelé slotfesfijn, het vuurwerk op de sluit te moeten nemen. speelweide, aan-dé VTaardingerdijk. Advertentie formule WONJHSINRICHTJNG-RitOERSVEST 44.44 Dagblad „De Rotterdammer: Schie- 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. lei- 1 Apotheken: Jansen, Zwammerdam- singel, Nieuwland, Wibautplein. Belangrijke telefoornnumers. Brand, alarm 69123. PoUtie-alarm 64666. GG en GD-waarscbuwing eszau. I De Schiedammer H. Z. heeft aan gifte gedaan van diefstal van de uit laat van zijn bromfiets. Het voertuig stond op slot voor de woning aan het Boerhaveplein. In Bad Groenoord is het polshorloge van de twaalfjarige H. J. van der V. ontvreemd. Met verwondingen aan het hoofd en het linkerbeen is de 45-jarigt Rotter dammer J. Vredebregt vrijdag naar het ziekenhuis vervoerd. De heer V. had met .zijn bromfiets op de hoek van de Broersvest en de Korte Sin gelstraat in Schiedam geen voorrang aan de automobilist M. F. uit Vlaar- dingen gegeven. De bromfiets werd ernstig beschadigd. Op de hoek van de Vlsardingerdijk en de Juliaaalaan in Schiedam reed de automobilist N. W. M. A. vrijdag middag om drie uur tegen de 16-jari- ge Duitse bromfietser Wolfgang H. aan. De jongen had een vleeswond aan de knie. De G.G. en G.D. heeft hem verbonden waarna hij zijn reis kon voortzetten. Beide voertuigen zijn beschadigd. In .Schiedam is gevonden en te be vragen aan het hoofdbureau van po litie tussen 9 tot 12.30 en 14 tot 18 uur: een herenhoed. Te bevragen bij vinders: portemonnée mét inhoud, Conners, Nieuwe Damiaan 647; da- mesparapluie, J. Verwiel, Parallel weg 173c; porteleuille. J. Putter, Brugmanstraat la; ring met sleutels, A. Mijdam. Schietbaanstraat 24, Ket hel; ballpoint. Uitenbogaard, Dr. Kuij- perlaan 61; bedrag aan geld, B. On- derdelinde, Lange Nieuwstraat 13; he renpolshorloge. De Kok, v. Hogen- dorpstraat 102; reserveautowiel met band. Löke, Brugmanstraat 40; bad handdoek, mevr. Uittenwilligen, W. (Van een onzer verslaggevers) Morgen zullen voor de officier van justitie worden geleid de 33-jarige zeeman P. J. en zijn vrouw, de 38- jarige G. J.-S. In de nacht van donderdag op vrij dag zouden zij een Zeeuwse zeeman 250,— afhandig hebben gemaakt. Het echtpaar had met de zeeman een bezoek gebracht aan een café. Na dit bezoek is het gezelschap naar een woning in de binnenstad gegaan. Ir deze woning heeft de Zeeuwse zeeman zijn jasje even onbeheerd in een kamer laten liggen. Later bleek, dat het bedrag uit zijn jasje was verdwenen. SCHIEDAM. Grbofen: Pieter z. v. A. van Voorden en J. Klop; Theodores L. C. z. V. T. L. C. van Beek en M. J. Kazen- broot; Ivonne M. J. d. v. J. C, Magielsen en J. C. van den Nouwland: Catharina C M. d. v. P. C. H. Wijnen en M. Vermeer; Willem x. v, J. Hellentha! en W. M. P. Wijzenbroek: Maria M. F, A. d. v. J. P. Wetering» en A. M. E. Steens; Jan z. v, J. de Waard en N, H. Hollaar; Jacob a H. d. v. H. Loendersloot en M. Koens. Overleden: J. Tanis, 57 jr., C. J. M. van der HMde, «3 Ir. A. Vliegenstraat 32; -damesvest, C. Ho des, Spoorbaanstraat 19, Kethel; cor set. mevr, Wuisman. v. Leeuwen noeekstraat 76; kinderjasje, Radema kers. Groenelaan 19; herenvest, W. de Reuver, Ribeslaan 3, Kethel; auto step, H. Bergkotte. Galüeïstraat 37a; kruiwagen, Rademakers, Groenelaan 17; tamme kau. v. Geertsen, Lokhorst straat 20, Rotterdam. De Schiedamse postduivenvereni ging Snelvliegers hield donderdag een wedvlucht vanuit Bordeaux over een afstand van 870 kilometer. De uitslag was: A. Taas en zoon 1. 2, 4, 6. 8, 9, 11. M. Broekh van Mourik 3. 12. G. Rietveld 5. H. J. Ajadin 7. Egging 10. De uitslag van de zaterdag vanuit Mons gehouden vlucht over 165 kilo meter was; Schikhof-Semeyn 1, 15. A. Taas en zoon 2. 8, 9, 12, 13, 16, 20. J. van. Rossen en Co 3, 10. P. Sprong 4. 5, 7. 14. ,M Broekh van Mourik 6. 13. S. Kréuwel 11, 17, 18 en T. Morza 21. (Van een onzer verslaggevers) TLTET is typisch. De vele geruchten ten ■*"i spijt over verbreding van de Wa- terwegmonding en io verband daar mee afgraving van de z.g. Oude Hoek gaat de particuliere bouw in dit veel besproken deel van. De Hoek rustig door. Het bijgaande plaatje toont dit duidelijk aan. Terwijl de nieuwe woning voor de wijk- raadsvoorzitter van De Hoek, de heer B. Kleijwegt (links) in aanbouw was werd iets bekend over de (eventue le) voornemens van de rijkswater staat met dit stukje Hoek van Hol land. Het huis is nu reeds enige tijd klaar, maar het is dus niet uitgeslo- Aduert entte Zoais wij reeds „Aan de Schie" op merkten, hebben de Schiedammers van de technische bedrijven van de gemeen te een circulaire ontvangen waarin wordt meegedeeld dat de sinds 1900 in Schiedam bestaande regeling over ver huur van gascómfoors zal worden stop gezet. Het gemeenteraadslid voor deP.v.d. A de heer H. Kornleld heeftnaar aan- leiding daarvan vragen gesteld aan B. \en W. van Schiedam. De heer Korn- feld vraagt of B. en W. het juist vin den dat deze vanaf ongeveer 1900 be staande regeling wordt opgeheven zon der de gemeenteraad daarin tekennen. Voorts verzoekt de heer Kornfeld, in dien B. en W. het met hem eens zijn. of zij willen bevorderen dat deze aktie van de technische bedrijven direct wordt be ëindigd totdat de gemeenteraad daarin is gekend. ten dat het opgeofferd moet worden als de plannen zouden doorgaan. Inmiddels is men echter ook voortge gaan met de verbouwing van het voormalige gereformeerde kerkje aan de Strandweg tot hotel. Daarvan plaatsten wij onlangs een foto. Na dat eerst een afwachtende houding was aangenomen gaat de nieuwbouw echter door ondanks geruchten, span ningen en bezorgdheid. De voorgrond van. dit plaatje toont namelijk dat er weer een woning in aanbouw is! Toch blijft er over dit alles een don kere wolk hangen. Noch B. en W. van Rotterdam, noch de rijkswaterstaat weten kennelijk wat er zal gaan ge beuren. Die wolk d-oet dus iedereen in het duister verkeren. Het is te hopen dat er intussen niet ai te veel werk' (zoals deze nieuwbouw) voor niets zal worden ondernomen.... - - (Van een onzer verslaggevers) TER HOOGTE van de Steenplaat in de Nieuwe Maas is zaterdagnacht de 18-jarige Duitse matroos W. W. Hemmerling uit Marktredwitz in Beie ren uit een roeiboot gevallen en ver dronken. Het ongeluk gebeurde omstreeks 1 uur. De matroos was in de roeiboot met de scheepsjongen van het Malie- gat naar het Duitse Rijnsehip Klöek- ner VIII gevaren. Nadat hij de jongen aan het achterschip had afgezet wrik te hij naar de voorkant van het schip om de roeiboot vast te maken. Tijdens de korte tocht langs het schip sloeg hij overboord.è De matroos kon niet zwemmen. De scheepsjongen dook hem nog na, maar slaagde er niet in hem te redden. Omstreeks half drie 's nachts heeft de rivierpolitie het stoffelijk over schot opgehaald. "TiE gewezen kassier van de Kotler- damse bankiersfirma B. Mees en Zoonen, die er van verdacht wordt tijdens zijn leven een grote frande te hebben gepleegd, is op de avond van de Se juli aan een beroerte overleden. 's Morgem.op zijn werk is hij onwel geworden. Nog voor hij overleed is diezelfde dag door zijn plaatsvervanger ontdekt, dat het een en ander niet in orde was met de kas. Zoals bekend, is een tekort san 459.06ft geconstateerd. De 60-jarige kassier J. B. B. had de laatste negen jaar geen vakantie op genomen. Zorgvuldig heeft hij er al die tijd voor gewaakt, dat hij niet in zijn functie vervangen werd. Zo ver men kan nagaan, heeft hij in de laatste negen jaar geen dag door ziekte, verzuimd. B. moet steeds in een grote spanning hebben geleefd. Zijn medebewoners in de flat aan het Oostplein was het opgevallen, dat hij eigenaar was van een vrij dure auto. Hij gebruikte de wagen alleen tijdens öe weekeinden. Zélf had B. geen rijbewijs. Maar hij liet zich door familieleden rond rijden. De algemene indruk was, dat B. op grote voet leefde. Over de toedracht van de fraude is nog mets bekend. Dé politie heeft de zaak nog in onderzoek. Het s.s. Rotterdam van de Holland Amerika Lijn zal vanavond niet, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, öin half zéven, maar om acht uur parade varen, langs de pier vain Scheveningen. 9 De Schiedamse sigatemvlnkeUer- siermevrouw R.deed dit week- ein^r bij teriigkomst van vakantie een vreemde ontdekking. Onbekenden hebben het Ijzeren rijwieUiekidat voor de .deur van., haar winkel stond - ont vreemd. Folkstone is iets breder dan de caisson. Door middel van winches werd bet .ge vaarte tussen de pieren door gesleept. Daar nam de nieuwe Europoorisleepboot Steenbank de caisson over. Vierhonderd meter verder op zee. maakten de Gele Zee en de andere Europoortsleper Schou- wenbank vast en zetten koers naar:het plaatsje Dungeness, dertien mijl vab Folkstone. Ongeveer 36D meter uit de kust van Dungeness werd de caisson tot gebracht, precies op de plaats, waar net gevaarte wordt aangesloten op de grote koelwatertunnel onder de zeebodem. Het is de tweede maal, dat Leen Smit van Engelse zijde opdracht heeft gekre» gen, een caisson te verslepen. In de zomer van 1958 zette Smit voor de kust vatt Aberthaw, een soortgelijk caisson op de zeebodem. De caisson was in de haven van Folkstone gebouwd, omdat de aam- voer van materiaal daar gemakkelijk was. Nadelen waren echter de nau we ingang van de haven en de lage waterstand. Bij eb valt de haven droog. Aan boord van het Nederland» vrachtschip heeft zich gisteren mui» terij voorgedaan. De kapitein riep de marine-poiltie te hulp met de mede deling dat er muiterij aan boord was, De politie was er snel bij. Naar vernomen wordt hadden acht leden van de bemanning, die zich mee messen hadden bewapend, l gerebel leerd toen het schip de haveml' van Port of Spain binnenvoer» Met de politie waren de -Neder landse consul en de havenmeester aan boord gegaan. - Het schip, dat 2000 ton meet,'werd in 1959 gebouwd en is eigendom van de fa. Waling van Weest ün. *s-Gra- vehande. Toen de Vlaardingse glazenwasser* J. van D." vrijdagnacht om tien voos een. - komende:.itót,- de i Mariastraat, haar de Nieuwe Haven in Schiedam plotseling moest- remmen is hij lmel zijn bromfiets tégen een verkeers- paitl gevallen, f De héér "Van D, j gaf j geen-voorrang aaa eén passerende auto. De verkeerspaal* werd verbogen - dé bromfiets is beschadigd én dé heer Van B. geraakte evenals zijn echtgc note, die ,-op de dm zattge&lesseerd Va neen onzer verslaggevers) TIJDENS het afgelopen weekeinde hebben zich weer tal van ver keersongelukken voorgedaan In het totaal kwamen drie scooters in bot sing met een auto. Verder vloog nog een motor tegen een auto aan. De eerste botsing gebeurde zater dagmorgen op de kruising Pieter de Hoochweg-Willem Busten wechtstra at. Het was de 21-jarige K. W. Mascara (Meerfeldstrasse 1 te Köla-Longerich), die na et zijn scooter tegen een perso nenauto reed. Hij liep een scbedelbasisfra-ctuur op. Zijn duo-passagier, de 19-jarige G. Wlo- (Stu Cloudstrasse 12 te Bad-Godesberg), kreeg een seheurwond aan de linker enkel. Beiden rijn naar het Dijkzigtzie- kenhuis gebracht. Zaterdagavond botste op de Larsgen- horst bij de Nederhorst de 50-jarige magazijnbediend'. K. Kooiman uit de Boekweitstraat met zijn scooter tegen een personenauto. Hij werd gewond aan zijn hoofd ea linker bovenbeen. De heer Kooiman is naar het Zuiderzieken- huis vervoerd. De derde "scooter, die bij een on geluk was betrokken, is van de 17-jarige M. Lambermon uit de Sneilinckstraat. Op het kruispunt Bergselaan-Schieweg kwam hij zondagavond met zijn scoo ter in aanraking met een personenauto. Het gevolg van dit ongeluk was een bekkenfractuur en een hersenschudding die de 17-jarige M. Lambermon opliep. DE STICHTER van het Staats-ensemble „The African Dance Group from Senegal", Maurice Senghor, heeft meer dan 3000 kilometer dwars door Sene gal afgelegd. Dat was nodig om een programma over Senegalese dans- en andere volkskunst samen te stellen. Ieder stam moest worden benaderd en iedere kleine bijzonderheid omtrent zulk een volksgemeenschap opgespoord. Geen kleine taak In een land waarvan de bewoners twaalf verschillende talen spreken, die nog geen van alle op schrift werden vastgelegd. Toch is het gelukt uit al de gegevens een uniek en grandioos schouwspel sa- men te stellen, waarin tempo, ritme en sfeer tot een homogeen geheel wer den verbonden. Dit programma wordt nu in Schie dam tijdens het Vakantiefeest van de Schiedamse Gemeenschap uitgevoerd. Maurice Senghor wilde niet. zoals men dat vaak bij andere gekleurde dansgroepen aantreft, eenvoudig de ver- schillende dansen aan elkaar rijgen, doch hij zocht doelbewust naar een volgorde van de scènes, die er toe zou kunnen bijdragen Senegal te leren ken nen en waarderen. De zorg om Sene- gal te brengen zoals het in werkelijk heid leeft, heeft hem ertoe bewogen uit sommige dorpen speciale dansfiguren te halen en uit andere weer hun kle derdrachten en toebehoren. Hij was genoodzaakt uit alle delen van dit grote land zangers en muzikan ten te engageren, die lang niet allen beroepskunstenaars waren, doch gewo ne vissers of boeren. Deze nu zijn trots mKi en gelukkig het hunne er toe te kun nen bijdragen om Senegals kunst en leven aan de wereld te brengen. Het geheel is geworden tot een lo gische aaneenschakeling van oeroude dansen, gebracht met een overmaat van fy3ïeke capaciteit, die de West- Europeaan naar adem doet snakken, verhalende scènes. dorpsepisoden, voorvallen uit het dagelijkse leven en liederen. Wie dus uit de Franse naam, „Les Ballets de Senegal", het geijkte ballet zou verwachten komt bedrogen uit. Wat hier gebeurt stijgt daar ver bo ven uit. Het is meer een show; een sa menstel van zuiver spectaculaire pres taties die boven alles het menselijk li chaam en de sociale functie van de mens in zijn beperkte gemeenschap laten zien. 2o leeft en denkt en doet dit negervolk; dat we daar in een per- fect-gewogen dosering het een en an der van mee kunnen beleven is positief winst", heeft eens iemand opgemerkt. Het is' de bedoeling dat over een paar jaar een eigen Nationaal Thea ter zal worden opgericht, waarvan de ze mensen als voortrekkers zullen die nen. De komst van zulk een nationaal toneel za! dit volk, zelfs in de meest afgelegen dorpen, tot een verdere graad van ontwikkeling brengen «p hen vor men tot wereldburgers. Woensdag 9 augustus zal deze dans groep In bet Passagetheater in Schie dam optreden. Mejuffrouw WJ '2fljdenj»l; dietop; de duu zat, werd eveneens gewond. Beiden zijn naar het DijkzigtziekenbuiA gebracht. De botsing tussen motor en autt, bad. zondagmiddag plaats in de Wïttelde IVithstraat. De ,19-jarige Duitse tdexis; P. H. Koch, die m de Niehlerstrasse te Keulen-Nippes woont, kwam op dg kruising met de Hartmanstraat en d» William Bootblaan in aanrijding met eer. 'bestelauto..: De -motorrijder-liep'.een wond aan bel linkerbovenbeen en vermoedelijk eet hersenschudding op. Hij ja in het.Dijl} zigtziekenhuis opgenomen., v TN de nacht van vrijdag op zater dag hebben inbrekers een bezoek gebracht aan het assürantiebedrij: van M. in de William Boothiaan t# Rotterdam. Bureaus en laden zijn geforceerd Er wordt een bedrag van ongeveet f 1.000 vermist. Een opvarende van het vliegdekschip Karei Doorman deelde zaterdagavond «p öe Hoogstraat Sn Schiedam klappen uit aan de opkoper K. J. uit Kethel. De heer K. J. heeft tegen de politie ver- kiaara, dat de eerste machinist C, de M. uit Den Haag minder fraaie opmer- kmgen tegen het meisje van de Schie dammer zou hebben gemaakt. Hierna diende de heer J. hem met deskundig commentaar repliek. Daarna aÏÏ Le- z?®man kwaad zijn geworden Au .met de rechterhand een vuistslag gaf waardoor M. met een dieoe -aa'? ,de Jiéker2«de van het ftoofd in bet ziekenhuis terecht kwam. Bij het duel is de rechterhand van de matroos gekneusd. Zondag 6 augustus "s avonds om acht uur 0*1 An en rond de muziektent van het Afrikaanderpiein te Rotterdam een grote samenkomst worden gehou den. georganiseerd door de Baad voor Interkerkelijke straatprediking Rotter dam L.M. Er wordt een kort en goed programma gegeven» waaraan medewer- king hopen te verlenen: dr. E. Masse- link. H P. Wattimena, zangsolist met guitaar begeleiding en een koperkwartet van de politie. Vanavond (maandag) houdt de wijk raad van Overschie een excursie naar de tuin van De Tempel, het stadsbui- tengoed aan de Delttweg. Be excursie is gratis en iedereen kan er aan deel» nemen. Het vertrek is om half acht De heer A. Tuitet Athletïekstraat 1 te Overschie was dezer dagen 25 jaar in gemeentedienst als aardwe ver bij de afdeling bestratingen. Dit jubileum is niet onopgemerkt voor de heerTuttel voorbijgegaan, 's Motgens ts de jubilaris met zijn echtgenote en -wee kinderen van. huis gehaald en per auto naar het lokaal aan de Futsebocht 183 gebracht, waar hij hartelijk is ge-»' huldigd. De technisch hoofdambtenaar, de heer W Meekers sprak hem iwaar- aerend toe», Namens het jubiieuioXond® sprak .de heer A. den Hertog. De. jubi laris ontving vele geschenken en oio* men. iipï

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1