„Alles voor Ikke" bij Vakantiefeest J. Schaper vormde zijn Open Studio Groep GENIET VAN'N weinig hekend w- NG ill HH HH HH HH I a* VAST TAPIJT DE KLERKsZN Yakantief eesten starten op ongewone wijze Afscheid en jubileum bij Havendienst SOLEX-tfto Burgerlijke Stand Alebessen zijn vroeger gereed djflV EN- BURGEMEESTER B OP DE KOEMARKT VOORBEELD ARNHEMWEEK DRAAIORGEL ■**fc 366 cm. breed WAND-TOT-WAND TAPIJT 366 cm. breed DE ROTTERDAMMER DINSDAG 1 AUGUSTUS 1961 Levensechter Ploeteren Met het hart Persoonlijkheid TV-stuk BEGIN ER NU MEE Nu nèg comfortabeler, nog veiliger. De nieuwe SoleX noemen we: Weet U waarom? Omdat de SoieX nu een vof-ofomatische koppeling heeft! zuinig veilig betrouwbaar unieke service SoIeX-oto me! vol-ofomatische koppeling: f 395.- „UNIQUE" afd. moforen St. Liduinastraat 52 - Schiedam Sympathiek EpSigi i,-: mm i Rustiek en dagelijks Ten overvloede In de maand avgvstus geen gelegenheid voer inenting tegen difterie/kinkheest/tefanus, maar alken tegen de pekken Wol-frlsé tapijt van eerste kwaliteit wollen garens.* Hooi en sterk vast tapijt op een breedte van 366 cm. Het voordee! van deze grote breedte? Geen naden en dus minder slijtage. Wij hebben dit kamerbrede tapijt in de kleuren beige, grijs, en horizon. Nu vèr beneden de normale prijs, van 98.45 per strekkende meter nu voor 58.50, dus per vierkante meter van 26.90 m ag NU voor Ie»» TVE vakantiefeesten van de Schiedam- J-' se Gemeenschap starten ditmaal op wat ongewone wijze. Niet op een on gewone plaats, want de Koopmansbeurs Is weer als aan vangsten trum gebruikt, maar wel met een ongewoon program ma. Donderdagavond zal Jan Schaper namelijk zijn „Open Studio groep" pre senteren. De «tel van het spel „Alles voor ikke" schreeuwt het reeds van de affiches. Wat is die groep en wie Is Jan Schaper? Als cineast geniet Jan Schaper enige bekendheid, hij maakte o.a. de propagandafilm voor Viaardin- gen „Vlaardingen koerst op morgen". Jan Schaper was In 1947, 1948 verslag gever voor Het Vrije Volk In Schiedam. Hij won een studiebeurs met het schrij ven van een filmmanuscript. Hij kon daardoor voor een tijdje naar Amerika gaan waar hij in de studio's heeft mo gen rondneuzen. Jan Schaper stapte van de verslaggeverij met de pen, naar de reportage met het celluloid. Twee jaar geleden kwam Schaper weer In het nieuws toen hij aankondigde dat hij actrices en acteurs zocht voor de film. Er kwamen series kandidaten, er werd geoefend, de film is er (nog) niet maar inmiddels zijn de aangezochte actrices en acteurs gekomen tot de „Open Stu dio groep" die modern toneel gaat spe len. Wat die jongeren met modern toneel bedoelen kunnen de Schiedammers van af donderdag enkele malen gaan zien omdat het optreden van de groep in het openbaar voor het eerst geschiedt. Schiedam heeft dus de primeur van een experiment. Gedurende tweeëneenhalf jaar ihebben de tonelisten intensief ge oefend. In de laatste weken hebben ve le Schiedammers de dames en heren zien wandelen over de Lange Haven tij dens de rustpauzes van de oefeningen want de groep gebruikt nu reeds de al oude Koopmansbeurs. Actrices en ac teurs komen uit alle windstreken van Nederland. Met het nieuwe toneel ho pen zij een omwenteling op toneelge bied te bewerkstelligen. Regisseur Jan Schaper meent dat het toneel „levensechter" moet worden ge speeld. De tonelisten dienen volgens hun persoonlijkheid te reageren, alles moet waarachtig zijn. Daardoor zal de ene voorstelling wel van de andere verschil len, maar het gevolg zal zijn dat het contact met het publiek directer wordt en dat de toeschouwer zelfs zo zal gaan meeleven dat hij het idee heeft mee te doen. Met dit nieuwe toneel is afstand ge daan van enkele oude vormen. De improvisatie is het grote nieuwe en heslist ongekende element in. dit op zicht Uiteraard beziet een ieder bet debuut van dit experiment vol ver- wachting en het is dan ook heel plei- zlerlg dat de Schiedamse Gemeen schap er in Is geslaagd dit novum te kunnen opnemen In het programma van de vakantiefeesten. "Wat zegt Jan Schaper er zelf van? In het maandblad van de Schiedamse Gemeenschap schreef hij het volgende: In april 1959 stond er in de grootste Nederlandse kranten een advertentie, waarin gezocht werd naar „jonge men sen met talent", om in een nieuwe Ne derlandse speelfilm de hoofdrollen te vervullen. Zoiets klinkt nogal opgeschroefd en in ieder geval te mooi om waar te zijn of nogal lichtelijk verdacht. Maar tege lijkertijd gevolg van een persconfe rentie die tevoren, gehouden was stond in het nieuws, dat deze zaak wel betrouwbaar was, omdat het twee be kende cineasten waren van wie deze op roep was uitgegaan. Een oproep, die ge boren was uit nood, als laatste redmid del. omdat zij 'niet geloofden met to neelspelers hun film te kunnen maken. Nu zijn er vele mensen en vooral jonge mensen, die geloven dat de stap vanuit het eigen kleine bestaan naar de grote roem maar klein is en direct ge zet kan worden. En dus kwam er een lawine van 2000 brieven de brievenbus van de cineasten binnen, die daarna een week niets anders deden dan brieven lezen en foto's kijken om te zien of er wat bij was. Van iedere zeven sollici tanten bleef er toen eentje over, met wie het de moeite leek om te gaan pra ten. Gevolg: drie weken interviewen en de kranten die er over schreven met grote koppen Jacht op jong talent. Voor film telt het gezicht erg mee en daarom werden er van de 80 die van de 300 overbleven fototests gemaakt. Bij de eindselectie bleven er nog dertig over, met dertig in reserve. En toen en dit is het begin van dit verhaal begon de training; de ..coaching" van deze jonge mensen van 18 tot 36 jaar: leken, amateurspelers, hoorspelacteurs, toneelspelers, studen ten. mannequins, fotomodellen, journa listen. ontwerpers enz. Ze kwamen uit het hele land. die „gekozenen"; uit Maastricht. Zutfen, Almelo, Amersfoort, Arnhem, Nijmegen enz. En omdat je vanuit die plaatsen niet even 's avonds een retourtje kunt ne men, werd gedurende de weekeinden getraind. Bijna niemand van de uitge kozenen had een zo zware training ver wacht. trouwens, niemand van hen wist wat hem of haar eigenlijk boven het hoofd hing. De een had gedacht, dat het een kwestie van een paar weken oefenen voor de camera zou zijn een ander, dat het er voornamelijk op aan zou komen je rollen goed uit je hoofd te leren, en allemaal waren ze ervan overtuigd, dat ze het zo wel zou den kunnen. Nu is het bijna 2'£ jaar later; en on dertussen hebben van de zestig die hun kans hebben gehad, de veertien overge blevenen ondervonden, dat er wel iets meer voor nodig is om voor een came ra „jezeLf' te kunnen zijn. Zij hebben ervaren, dat acteren een der schoonste maar ook een der moeilijkste vakken blijkt te zijn. Méér dan een vak; een kunst, omdat men zelf moet kunnen creëren. Zij hebben, 24 uur eerst en daarna 35 uur per week geploeterd en gezwoegd om aan dit creëren toe te kunnen komen. Zij zijn nu vijftien maanden lang met twee weekeinden vakantie door de molen heengegaan van een systeem, waaraan jaren was gedokterd, voordat het op deze mensen werd toegepast, en dat maar één doel heeft: gave acteurs te maken, die echt zijn, levenswarm, waarachtig. De groep, die u straks in de Koren beurs aan het werk zult kunnen zien, zijn deze mensen: veertien in getal, de sterksten en de meest talentvollen waarschijnlijk van de 2000 die eens schreven. Verschillende malen hebben zij reeds voor de T.V. camera's in Bussum ge staan en er is een tele-recording van hun optreden gemaakt, zonder dat kran ten of buitenstaanders daar iets van wisten, want sinds de training In de studio aan de Eendrachtweg begon, is er nooit meer iets over deze groep ge publiceerd. Het optreden in de Koren beurs tijdens de vakantieweken zal het eerste naar buitenoptreden van deze Open Studio Groep zijn. Zoals *wij hierboven reeds aanstipten is bij de opleiding, of ..coaching" zoals deze in de groep genoemd wordt, van begin af aan de eis gesteld, dat alles wat men in de scenes deed, natuurlijk en waarachtig moest zijn, omdat de ca mera nu eenmaal onechtheid niet ver dragen kan. Dus: geen gezichten trekken en geen grote en mooie gebaren maken, maar echte emoties op laten komen van uit het innerlijk. Acteren met het hart zou je het kun nen noemen, wat deze jonge mensen hebben moeten, leren. Zoals trouwens alle echte kunstenaars van film en to neel dit altijd hebben gedaan. Er is op dit gebied van wat we „het nieuwe ac teren" zouden kunnen noemen, nogal wat gaande in de wereld. Bovendien heeft de film Shadows, die op het Filmfestival in Arnhem zozeer de aandacht trok en die door een soort gelijke acteergroep werd gemaakt, sterk de nadruk op de voordelen van deze stijl van acteren gelegd. Bij dit „nieuwe acteren" wordt de speler zoveel mogelijk geplaatst in si tuaties waarin hij volgens zijn eigen aanleg en karakter terecht zou kunnen komen. Daarbij wordt hij tevens vrij gelaten te doen en te laten wat zijn hart en-of zijn verstand1 hem ingeeft. Het gevolg hiervan is, dat de speler of speelster zich kant ontplooien en de din gen zeggen of doen waarin hij gelooft en die hij inwendig ook verantwoorden kan. Vandaar dat er bij het opzetten van een nieuwe scene altijd uitgegaan wordt van de improvisatie, het vrije spel. En zo, al spelende maar men spreekt toch ook van toneelspeler ontstaat onder leiding van de regis seur en op aanwijzingen van de schrij ver die er eveneens hij aanwezig moet zijn de definitieve scene en ten slotte het gehele spel. Waarbij dan toch bij iedere opvoering weer nieuwe elementen worden toegevoegd of weg gelaten, omdat die nu eenmaal al spe lende ontstaan. Op deze wijze is ook het stuk tot stand gekomen, dat het Schiedamse pu bliek tijdens de vakantieweek te zien zal krijgen. Is dit dan acteren zonder techniek. zou iemand kunnen vragen. Integendeel! Er is juist een bijzonder grote beheer sing (dus techniek) voor nodig om dit te kunnen. Vandaar, dat in de training die aan de leden van de Open Studio gegeven wordt, veel verwerkt is van de basis-techniek voor het acteren, die door de Rus Stanislawsky een kwart eeuw ge leden in zijn „An actor prepares" uit eengezet is, alsmede van de opvattingen die Bertold Brecht destijds naar voren heeft gebracht. Alleen..., we leven nu in een andere tijd dan die van Stanislawsky. Het pu bliek, dat bij twee van de drie t.v.-spe- len die op het scherm komen, de knop omdraait voordat het stuk goeden wel gesubsidieerd wordt..., het publiek, dat niet meer geboeid wordt door het he dendaagse toneel, dat zich alleen nog maar in leven kan houden doordat het gesubsidieerd wordt.... het plbliek. dat de Nederlandse speelfilms op een en kele uitzondering na nogal vervelend vindt.... dit publiek roept door zijn af wijzing van het bestaande, dat het niet geeft wat het nodig heeft, iets nieuws op. Niet alleen in Nederland, maar in de hele westeiijke wereld. Want dit publiek wil mensen op het toneel en op het t.v.- en filmscherm zien. van wie het hou den en met wie het meeleven kan en situaties waarin het geloven en zich ver plaatsen kan. Een aantal jongenre, die zich met het brote publiek cén voelen..., die er net zo over denken..., die vinden dat het gelijk heeft, zijn daarom aan het werk gegaan..., zijn gaanproberen om voor die camera's en op die planken iets te iaten gebeuren, waardoor zijzelf en dus ook dat publiek, toch weer gegrepen zonden kunnen worden. Het doel van de besten onder deze vernieuwers is hetzelfde: wat meer echtheid en menselijkheid in het theater brengen. Dingen laten zien en later, mee beleven, zoals die in ons eigen leven kunnen voorkomen. Dingen waar we als toeschouwers onmiddellijk bij betrokken zijn. omdat we ze herkennen. Dingen die ons iets doen. zodat we een beetje blij, een beetje triest kunnen worden. Met als hoogste doel: ons besef, ons begrip een beetje te doen toenemen. Mooie en gemakkelijk gezegd in een paar zinnen. Maar om het waar te ma ken wordt door deze jongeren in de hele wereld -een hard en lang gevecht geleverd. In Nederland o.a. door deze Open. Studio Groep, waarvan de oplei ding waarschijnlijk vijf jaar duren zal, aldus Jan Schaper. Advertentie "WE Maandag heeft de heer J. Verkam men de Havendienst van Schiedam ver laten. De havenmeester, de heer H. Groenhof, heeft de scheidende func tionaris met enkele persoonlijke woor den toegesproken en hem een cadeau overhandigd. In een andere bijeenkomst is de heer A. Etten gehuldigd wegens zijn 25-jarig dienstjubileum in gemeentedienst. De jubilaris is beambte in speciale dienst bij de haven. De heer A. Etten ont ving uit handen van de heer H. Groen hof. namens het personeel, een geschenk benevens een gratificatie. I Maandagmiddag omstreeks een uur is er brand geweest in de distilleer derij van W. Hasekamp aan de Wil lemskade 29, die lang niet zo ernstig was als het leek. Door vonken uit de schoorsteen waren de houten dakspan ten gaan branden. De Schiedamse brandweer die onder leiding van com mandant D. de Jager was uitgerukt, heeft met de nevelspuit het vuur ge doofd en kon na een half uur weer inrukken. De schoorsteen was overi gens schoon, maar er was met vette kolen gestookt. SJNLANGS FIETSTEN wij, naast de burgemeester van Vorden door de uitgestrekte bossen van de Achterhoek. Enthousiast wees ons de burgemeester op het natuurschoon van zijn gebied. Enthousiast vertelde hij over de kas telen Hackfort, Bramel, Wildenborch, Medler, Wiersse, Onstein, Kiefstkamp en Vorden die hij ons liet zien. Ent housiast vertelde hij de geschiedenis- jes van Lodewijkslinde, van de Linde- se Kapellebult en de Reuzeneik die we zagen. Nu is het niets ongewoons dat de burgemeester van Vorden toe risten de schoonheid van het Gelderse land laat zien. Hij doet dat zeer re gelmatig en met ons fietsten onlangs zelfs tientallen achter de burgemees terdie een goede gids blijkt te zijn. De edelachtbare heer doet dit werkje met pleizier, hij ziet dit als een taak in het kader van het werk voor de VVV van Vorden. Advertentie Telefoon 64313 zal gaarne alle getcenste inlichtingen verstrekken.^ NOG VRIJ onbekend voor de vele Schiedammers ligt aan de rand van de Rijksweg 20 in het nienwe Prinses Beatrixpark een heemtnin die uniek kan worden genoemd. In deze heemtuin bloeien de gewassen die in Nederland groeien. Nergens in Nederland zijn op een enkele plaats alle inlandse gewassen bij elkaar bebracht- De tuinarchitect de heer J. J. Schipper heeft dit bij de aanleg van het park wei gedaan en zo is er nn een gebied ontstaan dat van grote educatieve waarde is en dat door zijn rustieke aanleg veel bezoekers een gezonde verpozing kan bieden. Vooral in deze vakantietijd kan de heemtuin aan zeer velen iets van de schoonheid van ons land tonen. Dicht bij huis beschikt Schiedam over een prachtig recreatiegebied. Welke beteke nis deze heemtuin heeft is te lezen in onderstaand artikel dat de deskundige heer H. E. van der Gaag die al ja ren de leicing heeft van de Schiedam, se schooltuinen onlangs in het altijd lezenswaardige tijdschrift van de Schie damse Gemeenschap schreef. Staande voor de collectie half verkool de graankorrels, in 't veen geconser veerde zaden van vlas, huttentut, lis, zuring en zeggen,- vergrote foto's van stuifmeelkorrels, alsook „monsters" .an 2000-jarige mestvaalten, op de ten toonstelling „Op het spoor van de mens", doemde bij schrijver dezes een beeld op van het landschap, waarin de mens hier in 't verre verleden rond dwaalde. Veel kwam hem bekend voor: weide en bouwland, verspreid liggend tussen bos, moerasbos, het zgn elzenbroek, waarvan restanten in de vorm van dik ke boomstammen herhaaldelijk te voorschijn kwamen bij graafwerken. We mogen aannemen dat zonder menselijke bemoeiing deze streken ook nu nog gro tendeels bedekt zouden zijn met oerbos, tenzij de zee inmiddels weer bezit zou hebben genomen van ons lage land. Bos is nu eenmaal het eindstadium, de zo genaamde climax van de natuurlijke begroeiing, zo leert ons de vrij jonge wetenschap van de plantensociologie. Het was dan ook een bijzonder sym pathieke gedachte van de heer Schip per, de geestelijke vader van ons mooie Beatrixpark, om een gedeelte van dit park te bestemmen voor de aanleg van een heemtuin een reconstructie als het ware van de hier oorspronkelijk thuis horende plantengemeenschap. Een be langrijk aandeel in de voorbereiding en de uitvoering van dit project had een, inmiddels elders werkzame, assistent van de heer Schipper, de heer Gerrits- ma. de ontwerper van o.a. de fraaie duiventil op de kinderboerderij. Nog slechts drie jaar geleden werd begonnen met het kieidek te verwij deren en te vervangen door veen. dat door uitbaggeren van een langgerekte plas met grillige kreken, landtongen. j andere bestaande uit elzen, wilgen, kan noemen op de duur even inten haagbeuk. lijsterbes, vogelkers, gelder-1 sief zal blijven ais tot nu toe. zullen se roos en eik, met een rijke onderbe-er zich ongetwijfeld spontaan verschii- groeiing van gevlekte dovenetel, heksen-1 lende soorten komen vestigen die men hebben en krijgen we het zogenaam- i en gaan wc een geheel ander gebied in. bekwame handen bij de heer Kapel, die de „verlandingsproces" te zien. j n.l. dat van het gemengde bos. onder van alle planten de naam en toenaam Maar laten we in gedachten eens een rondwandeling maken door dit se- mi-natuurgebiedje. We kiezen de toe gang tot het park even voor de Halve- maanbrug aan de Schiedamse weg en slaan, bij een vijver gekomen, dadelijk rechtsaf, het pad in, dat evenwijdig loopt aan rijksweg 20. Rechts van dit pad strekt zich het doel van onze wan deling uit. Het eerste het beste zand paadje gaan we in: voelt u hoe grond onder uw voeten veert? kruid, maagdepalm. bosaardbei, marjo lein en allerlei varensoorten. pleegt te verwensen, zoals het nachte gaalskruid ofte wel brandnetel, en plan ten die we mijden om een minder aan genaam geurtje, zoals de valeriaan. Maar wie zou er het fluitekruid, de wil de kervel hier geen plaatsje gunnen? Op onze terugwandeling door het piepjon- Naarmate het houtgewas hoger en zwaarder wordt, zullen allerlei kruiden beter tot hun recht komen en zoals over al in de natuur zaJ ook hier de strijd. de om het bestaan gevoerd worden. De ene; ge bos staan we nog even stil bij een i soort zal zich uitbreiden ten koste van j uitsparing in de aanplant, grotendeels Onze aandacht wordt al dadelijk ge-jde andere en enkele zullen misschien j begroeid met kraaiheide. thiim. hei- trokken door de helderrode bloemen van j geheel verdwijnen, want Moeder Na- deanjer. marjolein en akkerklokje, en de Dagkoekoeksbloem. Rechtsaanhou- j tuur heeft het laatste woord, j onverwacht zijn we dan op het punt van dend wacht ons na enkele meters een uitgang, waar de bodem bedekt is met ware verrassing: een zeer laag én dras-! Het komt mij voor. dat vooral in dit (het blauw,roene, glimmende bied van sig veldje met margrieten, koekoeksbloe- i gedeelte van de aanleg t oorspronkelijke <ie rode bosbes, men. vergeet-me-niet en heelblaadjes te- i principe i~ losgelaten om ai dadelijk tel gen een achtergrond van griendhout en een ruig begroeid eilandje. Links een flauwglooiend veld met eer. spaarzame boom en een weelde van wilde bloemen, ongedwongen gegroe- i peerd. Veldsalie, ossetong. teunisbloem, silenes, pimpernel, zenegroen. vlasleeu- vvebek, beemdooievaarsbek. rolklaver, j muizenoor. Die dikke, groene spelden kussens. witbespikkeld, zijn vetmuur- j soorten isagina). j i Vanaf een rustiek brugje, zonder leu- i riing, hebben we een goea overzicht over komen tot een voor iedereen mooi en boeiend geheel, wat danook volkomen bereikt is. Tenzij het onderhoud in en eilandjes beschikbaar kwam. Wan-ihet waterrijkste deel van de aanleg met neer de oever- en watervegetatie op' volle gang zal zijn gekomen, kan hier op de duur nieuwe veenvorming plaats (Advertentie) auping-epeda malrasïen pullman-peerless WOHINGINB1CWIMG SROERSVEST z'n bevolking van eenden, meerkoeten en waterhoentjes. i Grote bossen lissen, lisdodden, zeg- gen. biezen, moe'raswólfsmelk en wa terweegbree zijn hier pioniers van een toekomstige moeraswildernis. Bij een volgend bruggetje bloeit de zwanen- bloem en steekt het waterdrieblad bo ven het water uit. De waterkant vol gend komen we langs grote plekken, ge heel bedekt met penningkruid, zacht vet- Hopelijk ten overvloede doen we hier nog een beroep op alle toekomstige be zoekers. om erop te willen toezien dat er in deze aanleg niet gefietst wordt en ook. dat er geen bloemen worden ge plukt. H. C. VAN DER GAAG SCHIEDAM.' Geboren: Petronella C. C. d.v. G. IJT. van den Brink en E. J. P. Weber; Patricia d,v. A. Mesker en H. J. Struta; Ar* noldus T. M. z.v. A. J. de Vette en J, M„ Ham; I.ambertus t.v. \V. P. post en G. Vrij hof; Maria d.v. W. C. van Tilborg en C. Balltjns; Hendrlkus A. r.v. H, A. van der Dagblad ,,Dc Rotterdammer: Sehie- Pluijm en M, Maas; Michael J. z.v. N. J. damse redactie tijdel. alleen bereikbaar! Hoenderkamp en J M A Soeters: Theodo- tel 11 5588 toost 51 tbnt? RÖ037) alleen ras P. M. z.\. T, w. JVI. Winkelman en E. F. 11, alleen van Hulst: Diana J, d.v. 3. van der Heide voor redactie-aangelegenheden. i en A. Vets; Hendriks F. d.v. E. Forsten en E. Agentschap: H. J. Troost, Aletdastraat Molenaar: Jalanda d.v. D. van den Hoek 23. tel. 65451 (alleen voor klachten, ad-jen ft. C. Steenbergen: Germaine d.v. A. Go- vertentics en abonnementen b.g.g. tel. i vaart en A. Moerer: Helena M. d.v. K. den 115588). Braven en L. T. Spoelstra; Holandu» F, z.v. Apotheken: Jansen, Zwammerdam- i g; 5 rM „?lh^eninaker"' kruid, tripmadam en bosandoom, het'singel. Nieuwland, Wibautplein. vin dèii Heuvei ovértedew laatste druk bezocht door honingpuren-1 Belangrijke tëlefoornnumcrs: Brand-171 Jr p Reijngoud 74 jr C J wijten de hommeltjes. alarm 89123, Politie-alarm 64666. GG j broek." 69 jr. echtg. van A. Verboom; A. W Aan het eind versmalt het terrein zich i en GD-waarschuwing 69290. I Blom, 88 Jr. MU "WILLEN -we niet gaan suggere- - ren dat burgemeester mr. J. W. Peek morgenmiddag met 2ijn fiets op de Koemarkt moet gaan staan om se ries vakantiegangers door Schiedam te gaan loodsen waarbij hij uiteenzettin gen zou gaan genen ouer de betekenis van de koopmanshuizen langs de ha vens. over de bouwerken van Giovan ni Giuduci die hier zo vruchtbaar ge werkt heeft. Het zou te vreemd zijn als hier plots een bloeiende VW met dergelijke rondritjes kwam. Hier het mooie Prinses Beatrixpark, dames en herenlet u op de unieke heemtuin ziet w de mooie sportvelden, het prach tige zwembad, achter ons de zoom van de oude stad met de unieke molens (hoogste in Europa) en aloude torens en daar in de lagere polders de rijen betonnen bouwwerken van de nieuwe stad met als randgamering de toren hoge flatgebouwen. Volgt u mij, Schie dam heeft een uniek havengebied waar tienduizenden werk vinden bij de bouw en reparatie van tientallen zee reuzen. EIET ZOU niet kunnen, nee. Vorden is niet te vergelijken met Schie dam. Toch stelt dit kleine Vorden een voorbeeld. Ergens een voorbeeld" zegt men dan en dit ergens ligtdan in het feit dat men het voorlichtende werk aan de touristen zo serieus opvat en dat men het zo goed en zo plei- zierig doet. De gasten krijgen folders, de gasten kunnen onder gedegen lei ding de schoonheid van de streek zien, ten behoeve van de gaslen wordt een ouderwetse folkloristische boerenbrui loft georganiseerd. Dat is het goede werk. Waarom kan dat hier niet, waar om is Schiedam voor het toerisme ter ra incognita? "JNLANGS WAS er in een Engelse badplaats een ,Amhemweek". Er was een uitgebreid programma, de ty pisch Arnhemse producten werden de Engelsen aangeboden. Hert Rotterdams Philharmonisch Orkest speelde, het Dutch Swing College was er, een draaiorgel van Perlee uit Amsterdam, bracht de Engelsen in verrukking. Dan was er ook de typical Dutch Far mers Band" uit Arnhem stond er in het programma. Allemaal boeren en landbouwers die de authentieke klom- penmuziek uit het boerenland spelen stond er te lezen. Het betrof hier ove rigens een boerenkapet van het har monieorkest Crescendo uit Zutfen die onder leiding van voorzitter F. H. de Wit triomfen vierden, maar dat zagen de Engelsen niet zo precies. Ook hier wist een VW, ditmaal van Arnhem, op voorbeeldige wijze de aan dacht te vestigen op haar stad. Waar om kan dat niet in Schiedam? De ge zamenlijke distillateurs en branders zouden voor een meesterlijk brokje folklore kunnen zorgen, jjr^AW HEBBEN wij hier hét beste draaiorgel van Europa, de Water poorter. Middenstanders, zakenlieden en gemeente kunnen met folders en acties de aandacht vestigen op de toch toe! rijke schoonheid (oud en modern) van onze stad. Er ts al veel recreatie terrein. Er kan heus wat worden ge- Vroeger dan andere jaren is deze da gen een authentiek Schiedams product, de „alebessen" gereed gekomen. De bessenjenever, het Nieuw Rood, wordt geëxtraheerd van Brabantse zwarte bes sen met Schiedamse jenever. Ieder jaar weer zien de distillateurs hoopvol uit naar de kwaliteit van de zwarte bessen. De vele zon in het voorjaar heeft de bessen voorspoedig doen rijpen, er zijn tonnen zwarte bessen naar Schiedam aangevoerd en nu zijn weer vele hon derdduizenden liters gereed voor ver zending naar binnen- en buitenland. De voorspoedige ontwikkeling van de zwar te bessen heeft voor een goede kwali teit van de Schiedamse drank .gezorgd. Naar traditie heeft de firma Rijnben- de, die in 21 bakken van meer dan 5000 liter elk het Nieuw Rood fabriceert, ook ditmaal weer tal van genodigden de kwaliteit doen proeven. Tevens heeft de heer A. J. Breve, directeur van Kijn- bende daarbij verteld dat ditmaal geen Bessenfee door Nederland zal trekken en op tal van plaatsen het Nieuw Rood te laten proeven. Rijnbende zal ditmaal een omvangrij ke reclamecampagne organiseren om dat haar afnemers vorige jaren teleurge steld waren dat de Bessenfee en baar hofhouding niet in elke plaats in Neder land kwam. Het is jammer dat Rijn- bende dit besluit genomen heeft want de Bessenfee in haar fleurig gewaad en haar hofhouding in de oud-Hollandse costuums vormden toch altijd nog een klein stukje Schiedamse folklore en een VVV-propaganda voor Schiedam. Op de kruising Schiekade-Pdderweg te Kethel zijn twee personenauto's gistermiddag om half vijf met elkaar in botsing gekomen, doordat de melk handelaar J. P. L. uit Rotterdam geen voorrang verleende aan de anto, be stuurd door de heer C. J. P. de 'B. uit Schiedam. Beide wagens werden flink beschadigd. Maar er werden geen per sonen gewond. Advertentie Op donderdag 3 augustus 1961 van 1.30 2.uur run. zal er ten huize van de Vlaardingse artsen gelegenheid worden gegeven voor kosteloze inenting tegen de pokken voor kinderen, die de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt. Men kan zich zonder voorafgaande aan melding vervoegen bij de huisarts. Het inentingsboekje dient overgelegd te wor den. Ter voorkoming van eomplKatias" zalt in, de maand augustus geen gelegenheid worden gegeven voor inenting tegen dif- terie-kinkhocst-tetanus. Advertentie daan op dit gebied. In Deventer, in Zutfen zagen wij honderden vakantie gangers de musea en de kerken in gaan om de historie van déze stad na der te leren kennen... Schiedam heeft een uitstekend museum, het moet nog aantrekkelijker worden gemaakt. Schiedam heeft 'n tweede museum, 't „Flesjesmuseum" op de Lange Haven met een ynieke en omvangrijke collec tie. Zakkendragershuisje en Koopmans beurs zouden kunstenaarscentra kun nen wordenmen zou er de plannen voor een gedistilleerd Museum kun nen uitvoeren, over de historie vah de Grote Kerk en de graven in de kérk kan heel wat worden vertéld. Er: zal dan echter wat moeten worden gedaan, reclamemateriaal moet tporder. ver vaardigd, een gids voor Schiedam moet worden gemaakt, onbekend Schiedam moet worden getoond aan de vreemde lingen en dat kost uiteraard eerst gels Later brengen de stromen vrq gen geld naar Schiedam, de initiatieven voor de dj arbeid van onze VW? bloedende Snel naar ru eersi ge "t -ïmen. «gen 1 dankbaar 'onbekende zij weet iedammer werd, de verzorg- Üier. ope- >nd weer-, woning, 4 rollen 'EI BINNEN WfG*CITV CENTRUM" MUEMANDSEUAN - UT«CHI VUSSK«*!* 1 r -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1