m Belgisch person* vooral naar Roi 14.' Zeekadetten vragen o bruikbare se en We hadden het ons veel groter voorgesteld Weer inzamelingsactie voor Rlieumafonds 75 Wens op koperen jubileum ®1é Al 150 besloten tot dienstname Jonge Nederlanders weer terug Jaar en week de Ver. Staten Westen op de bres voor Oostdaitse grensgangers leerl. timmerman leerL splitser no. 11.55.88 iÉl DE rotterdammer w fjSmtJui Resultaat Ook elders Gezinsleven Waarschuiving Eenvoudig CM» VJbridU Eigenraam PEUGEOT Gemeenschappeiij ke dienst naar en van Nieuw-Zeeland Dreigende staking in Berlijnse industrie lAG 4 AEGIj&i tiS 19611 JONGENSPANTALONS f 395,. nu wegrijden zonder trappen UNIQUE - SCHIEDAM L. SMIT CO'S en een Voor telefonisch opgeven van advertenties telefoon van MLrl..n,rn, Advericntiën Prechïigej In diverse moderne kleuren. KreukherefoJlead, wasboar» krim pen niet, plooi houdend* Ais échte Coster-verressi ng, tot 10 joor, ALLE MATEN 1Ï-1& foor, m Af "IK. alle moten E (EP ROTTERDAM: KororHoogsuasi 11 Meeat tak. Coaihc- siagel Kateodr. Lagedljk tak. Dorpsweg Wen-Kruiskade SS LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 jl/TET de wervingsactie in Vlaams- België hopen de Nederlandse Spoorwegen ten hoogste 1500 man personeel voor diensten op de stations-emplacementen en als wegwerkers te kunnen aantrekken, In de laatste twee jaren is het aantal vacatures bij de N.S. tot bijna 2000 opgelopen, voornamelijk doordat vele oudere werkkrachten werden gepensioneerd en doordat een vrijwel gelijk aantal arbeiders regelmatig afvloeit om elders, meestal in de kleine metaalbedrij ven, te gaan werken. De meeste Belgische werknemers zullen in Rotterdam worden gehuisvest en de N.S. zullen voor hen woningen zoeken. De Belgen zullen daarbij echter geen voorrang op de Neder landse woningzoekenden hebben. Deze details van de wervingsactie, kortgeleden in Gent begonnen, vertel de ons de cheï van de dienst-personeels zaken van de N.S., drs. S. Buys, op een te Utrecht gehouden persconferentie. Hij deelde mee, dat de personeelssterk te van de N.S. op het ogenblik vrij snel achteruit loopt. In de afgelopen maan den van dit jaar vertrokken 32 werkne mers vanwege pensionering, omdat zij afgekeurd werden ofwel, indien het vrouwelijke employees betrof, omdat zij -gingen trouwen. Bovendien namen gemiddeld 34 personeelsleden ontslag om in andere bedrijven te gaan werken. De kleinmetaalindurstrie, die veel met vrije lonen werkt, heeft grote aantrek kingskracht. De NB. hopen echter, dat, nu er ein delijik toestemming is gekomen tot ver. betering van de secundaire arbeidsvoor waarden. dit verloop, zal verminderen. Het totale verloop bedraagt slechts 4 a 5 procent, betgeen vergeleken bij ande re bedrijven niet -groot is, maar op een personeel van 29.8CX) man toch altijd nog 1500 man betekent. Bij de NB. komen jaarlijks 8000 sollicitaties binnen, doch hiervan blijven na medische en psy chologische keuring slechts ongeveer 1630 over. Tot nu toe hebben zich 600 Belgvn aangeboden Yao hen zijn er na een op roep 300 verschenen en van deze 300 kwamen er 158 in aanmerking. Vijftig zijn al in dienst van de N.S, 50 rui len spoedig volgen en de overige 50 bin nen afzienbare tijd. Een handicap bij de werving is, dat de Belgische vrou wen er over het geheel niet veel voor voelen naar Nederland te vertrekken. Zij worden m door de N.S. uitgenodigd enkele weken abt logee in een Neder- Gisteren is in het marine-oplei dingskamp door 277 zeekadetten de gehele dag het koperen jubileum van het zeekadettenkorps Neder land gevierd. Op 18 februari 1949 werd op initiatief van de tegen woordige kapitein-luitenant-ter zee b.d. A. Kroeze in Gouda de eerste afdeling zeekadetten opge richt. Later zijn er nog acht afde lingen bijgekomen in Maassluis. Amsterdam, Schiedam, Arnhem, IJmuiden, Den Haag, Groningen en Rotterdam. De doelstellingen zijn nog altijd de zelfde: jongelui to de leeftijd van 13 —IS jaar, die naar zee willen, op te vangen ea hun belangstelling aan te wakkeren en te richten. O.a. door zater dags en in hun afdelingen onder des kundige leiding onderwijs te geven over dc zee en de zeevaart en hen Biet net schip en alles wat daarmee verband houdt, vertrouwd te maken. De afdelingen, die momenteel in to- taal 420 zeekadetten tellen, beschikken over oude schepen. Het schepenbezit vraagt dringend om uitbreiding en ver nieuwing. „Wij willen het liefst, dat elke afdeling ook inderdaad de beschik king heeft over een bruikbaar schip, bij voorbeeld een voormalige mijnenve ger". aldus mr. J J. Ooievaar, voor zitter van het zeekadettenkorps Neder land. .Den Helder, Hellevoetsluis en Maastricht rijn namen, die als nieuwe mogelijke afdelingen genoemd worden maar schepen en kader moeten eerst voorhanden zijn om belangstellende jon gelui ook daar op te vangen fn de loop van de twaalf-en-een-half jaar zijn 443 zeekadetten ook inder daad naar zee- gegaan (marine, vaardij en vitterij). „Het is ons ech ter voor alles te doen om de belang- Het Zeekadetkorps Nederland, de vereniging, die de jeugd de weg naar zee wijst, bestaat 12Vz jaar. Het jubileum werd don derdag gevierd in het Marine Opleidingskamp in Hilversum, waar het Zeekadetkorps, onder auspiciën van de Koninklijke Marine, zijn jaarlijkse zomer kamp houdt. Een zeilwedstrijd besloot de feestelijkheden. stelling voor de zee en de zeevaart te wekken. Wij zijn en biijpen een zee varende natie en wat het wekken van die belangstelling betreft heeft het zeekadettenkorps aan zijn doel beant-; woord", aldus mr. Ooievaar. j Daarvan getuide op deze jubileumdag j ook de commandant zeemacht Neder- land. schout-bij-nacht mr. A. N, Baron de Vos van Steen wijk. die de geluk wensen namens de Koninklijke Marine aanbood. Spreker had de wensen om op te leggen schepen in bezit te krijgen vernomen. Hij zei deze verlangens aan de voet van de marine troon te zullen neerleggen. Aan de feestelijkheden namen onder meer deel tal van marine- en koopvaar- dij-autoriteiten. Na een défilé van de zeekadetten zijn tal van onderdelen van hun lessen gede monstreerd. Op de Loosdrechtse plassen werd gezeild in B-2-sloept-n van de Ko ninklijke Marine. De jubileumviering werd s avonds besloten met een caba ret-voorstelling in het marinekamp. lands arbeidersgezin door te brengen. De aan de N.S. verbonden stichting so ciale bijstand draagt daarvan de kosten. Ook zijn er enkele maatschappelijke werksters van deze stichting in Vlaan deren aan het werk to de gezinnen die op vertrekken staan. De grens, die de N.S. zich steller- wanneer zij spreken over 1500 Belgi sche werknemers, moet men niet te scherp zien. Het is zeer de vraag, of er inderdaad i500 Belgen naar Nederland zullen ko men. De N.S. rekenen ermee, dat zij in de toekomst mogelijk nog meer buiten landse arbeidskrachten zullen moeten aantrekken. Indien de personeelssterkte niet behoorl'jk op peil gebracht kan worden, zouden er slechts twee wegen open staan: de dienstverlening beper ken of in andere landen arbeidskrach ten zoeken. Men is reeds met twee lan den daarover in contact: met Spanje en (nog zeer in het begin met Oostenrijk). Men verheelt zich echter niet, dat de taalkwestie hierbij grote moeilijkheden kan opleveren. In de veiligheidsdienst zou het niet goed verstaan van aanwij zingen grote gevaren, ook voor de ar beiders zelf, kunnen opleveren. Aantrekken van Belgische werkne mers betekent geen schade voor de Bel gische spoorwegen aangezien deze hun personeel, dat uit ongeveer 80.000 man bestaat, toch wegens reorganisatie moe ten terugbrengen tot 50.000. ook vrij zijn weer weg te gaan. Aangezien de Spoorwegen een grote concentratie van werknemers to Rotter dam hebben, zullen ook de meeste Bei gen In deze stad dienen te worden on dergebracht. Zij zullen er rekening mee moeten houden, dat zij voorlopig geen gezinswoning kunnen krijgen, hetgeen de Belgen, die niet weten wat woning nood Is, vreemd aandoet. De arbeiders, die voorlopig zonder hun gezin hier ko men, worden ondergebracht als kost ganger*. Zij moeten daarvoor f 25.— tot 35,— per week betalen. Een aantal Belgen, dat in Roosendaal wordt tewerkgesteld, zal voorlopig in België blijven wonen, maar het is de bedoeling, dat ook zij in Nederland ko men wonen. De NB. zoeken in België het liefst ongehuwde werknemers en ongeschool de arbeiders. Het is namelijk de opzet, dat zij cursussen gaan volgen om hoger op te kunnen komen en het eventueel tot seinwaebter of arrangeerder bren gen. Ook in de werkplaatsen is perso neel nodig, zodat ook daar vacatures kunnen worden aangevuld. Vooraanstaande musicologen in Hon garije en Oost-Dultsland zullen samen werken voor een uitgave van de volle dige. herziene werken van de Hongaar se componist Franz Liszt, wiens 75ste sterfdag dit jaar herdacht zal worden, aldus is officieel te Boedapest bekend gemaakt. (Van een onzer verslaggevers) ER werden vanmorgen veel talen gesproken aan boord van de „Groote Beer", toen dit schip om 8 uur afmeerde aan de Wilhelminakade te Rotterdam. 3elgïsche, Nederlandse en Duitse ouders waren naar 't terrein van de Holland-Am erika Lijn geko men om er hun kinderen, die in het kader van de American Field- Servïce-uitwisseling een jaar ang in de „States" waren ge weest, af te halen. Over wie de jong is en meisjes vooral praatten, was de loods, die voor de Nederlandse kust, ondanks de hoogopslaande golven, het ge presteerd had om aan boord te klauteren. Nauwelijks was hij op het schip of de loodsdienst in Hoek van Holland werd gestaakt. Maar even later kwamen de verha len over Amerika los. „We hadden het ons allemaal veel groter voorge steld." Dat was bijvoorbeeld het commentaar van Marjo Zoethout. Met de andere winnaars van de op stelwedstrijd, uitgeschreven door de Nederlandse Reders vereniging, heeft zij een reis van een week door Ca nada en Amerika gemaakt. Overigens had Marjo niets te klagen over de Verenigde Staten. Op weg van Montreal naar New Yors kwam' ze tot de ontdekking dat ze in Montreal haar tas met paspoort had laten liggen. De JCEN groepje opstelwinnaars aan de afscheidskoffie, na de reis door Canada en de .JStates", aan boord van de „Groote Beer'. Van links naar rechts: Henk Weseman uit Oene (bij Epe), Joh. Melein uit Leiden, Marjo Zoethout uit Voeren- daal, Gert Jan Dix uit Groningen en Maryoke Wils uit Amstelveen. bus mocht niet terugkeren. Maar in de eerstvolgende rustplaats werd getelefo neerd en toen kwam een politieman per auto de bus achterna met de bezittin gen van Marjo. Een aantal ieraren met hun dames heeft deze reis van de opstelwinnaars mogen meemaken. De leiding had de heer H. V. Quispel. directeur van het Instituut voor Scheepvaart en Lucht vaart. De winnaars van de opstelwedstrijd hebben maar even Amerika gedaan en uiteraard een oppervlakkige indruk -ge kregen van het land met zijn vele mo gelijkheden. Dc A.F.S.-ers zijn er een jaar ge weest en Focke Jan Reitsma spreekt dan ook uit ervaring als hij zegt. dat hij het huiselijk verkeer in de avond ure» beeft gemist De Amerikaan drinkt dan niet een ge zellig kopje koffie. Heeft hij ergens be hoefte aan, dan haait hij een flesje melk of cola uit de ijskast. Een andere Amerikaanse eigen schap heeft ook veel indruk op hem gemaakt. Als een Nederlander een plan ontwikkelt kan daar uren over De hoofdinspecteur voor de scheep-] vaart, de heer J. Metz, heeft tijdens de gisteren gehouden zitting van de raad voor de scheepvaart te Am sterdam een pleidooi gehouden voor het stellen van dezelfde opleidings eisen met betrekking tot de kennis en het gebruik van radar aan stuurlie den van de kleine handelsvaart en van'de grote vaart. ,Het is noodzakelijk", aldus de in specteur, „om de verplichtingen van een dergelijke opleiding voor de kleine I handelsvaart te bespoedigen". Het is volgens hem, ook voor de kleine vaart, een internationaal vast recht en een on afwijsbare eis in druk bevaren rou tes en bij slecht weer de radar perma nent bezet te houden door een deskun dige. De heer Metz zei. dat de kleine vaart daaruit de nodige consequenties zal moeten trekken. „Indien men op het standpunt blijft staan dat op klei nere schepen economisch gezien niet meer dan twee navigators (een kapi tein en een stuurman) kunnen varen, zuilen deze functionarissen beiden moe ten weten hoe ze het radarapparaat moe ten bedienen en zullen ze dat ook voort durend ondanks de daardoor onge twijfeld zwaardere belasting moeten doen". De heer Metz maakte deze opmerk!» gen tijdens de behandeling voor de raad van twee aanvaringen, die beide-**» dichte mist hadden plaatsgevonden^, Te gen dé 47-jarige kapitein van het m.s. ..Favoriet". E. R. E. uit Delfzijjjt eiste de inspecteur ontzegging van dijens be voegdheid om als kapitein te mogen va ren "oor de duur van een maaind, om dat kapitein E. op 15 februari jt. tijdens een reis door het Engels kanaal in aan varing was gekomen met het Engelse s.s. „Lady Sharon". De kapitein had dit schip op zijn radar waargenomen, maai was in de dichte mist doorgevaren. Tegen de tweede gezagvoerder, die door de hoofdinspecteur schuldig werd geacht aan een aanvaring, de 46-jarige kapitein A. R. uit Vlaardlngen. eiste hij slechts een berisping. Kapitein R. was op 8 maart jl. tegen de veerpont „Hoofdingenieur van Elzelingen"' opge varen, toen hij met zijn schip, de „Geestdam". de haven van Maassluis binnenliep. De kapitein verklaarde de veerpont niet op zijn radar waargeno men te hebben. Hij was ondanks de dichte "mist zonder loods de haven inge varen, omdat hij een lading pony's aan boord had. die hij zo spoedig mo gelijk aan land wilde brengen. De hoofdinspecteur vond het genomen risi co weliswaar te groot hij sprak van een „huzarenstukje" maar achtte toch voldoende verzachtende omstandig heden aanwezig om het bij een beris ping te laten. Hel bestuur van de Nederlandse tele visiestichting heeft in de vacature-pater E. H. J. Wasberge O. P., benoemd tot secretaris van het bestuur mr. H. W. van Doorn, die voorzitter is geworden van de K.R.O. De minister-president van Jamaica. Manley. heeft -donderdagavond meege deeld dat de volksstemming waarbij de bevolking kan kiezen of Jamaica al of niet deei van de Westindische federatie moet blijven uitmaken, op 19 september zal worden gehouden. Tiet jerk bij een inhaalmanoeuvre kt,' de last zand ping schuiven, de iers bleven ongedeerd. (Vervolg van pag„ 1) hatste etmaal (tol donderdagmiddag) veer 1155 vluchtelingen uit Oost-Duits- and en Oost-Berlijn in West-Berlija ge- Irrivcerd. Ia een gesprek met de Italiaanse pre- nier Fanfani heeft de Russische premier, throesjtsjef, ingestemd met het' denk beeld, dat er eerst over Berlijn en Duits- and onderhandeld moet worden voordat toevlucht wordt genomen tot „extra- ne of eenzijdige oplossingen". Fanfani heeft Chroesjtsjef daMeJQk ge laakt, dat Italië volledig solidair temet 9a westerse bondgenoten. HQ heeft de fctucateehe premier ervoor gewaarschuwd bereidheid na het Westen tot onder delen vooral niet op te vatten als teken van zwakte. Het sob gevaaxXjfk t te denken, dat een eerafjdig optrë- |ën een eind zon kunnen maken amsède de moeilijkheden. - ';-hp Chroesjtsjef hield -vast aan zjjn stand- bunt, dat de toestand in West-BediJn lient te worden „genormaliseerd" op jrond van een met Oost-Duitsland té luiten vredesverdrag, als het "Westen Jet bereid zou zfjn de kwestie voor het nd van het jaar te regelen. cati^ Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij Sico Jacquard cocas in diverse breedtes. Nu koopt U o.a. 50 cm breed, per meter voor nog géén drie gulden. CWb tvi. ef seMft, bert. Minister Rusk, die inParijsde komen- e dagen met zijn collega's van Engeland, Frankrijk ea West-Duitsl&nd zal spreken over Berlijn, heeft voor zijn vertrek uit Washington verklaard: „Er bestaat geen reden waarom het probleem niet door vreedzame middelen, kan worden opge lost, indien de tegenpartij aan' de ande re kast; van hét ijzeren gordtja bereid is het in dezelfde geest als wjj to bena deren. Xn wezen is het vraagstuk zeer eenvoudig. Er heerst vrede .itt Berüb» en bet is niet nodig deze te verstoren. Er bestaat vrijheid toe West-BerlSn e* wij kannen niet toestaan, dat deze wordt ondermijndof vernietigd"- mr, Volgens de New Vork Herald Tribune ma Waiter Clbrichi, het Deafdsitee staatshoofd, met een straalvliegtuig naar üfmkou xQn gevlogen «a daar te -trach ten van Cbreêsjksjef toestemming te krjj- fn de grens taaien Ot»< «n W- lij» onmiddellijk te sluiten.. Hij wil védr alles paal es perk stelles aas de uittocht van Oostdnitaers» die de. Ooddillie eco nomie dreigt te vertammeB. HQ wenst op At moment de grens te statten, exn- dat naar sijs oordeel de viBehteöagm*- siroem vdér het eisd-van 'het Jaar afmetingen... zat aannemen, daler geen enkele doeltreffende methode meer, te vinden sal zijn <un het regiem inatoad te houden. hij ongeveer 200 dia's van Nederland liei zien. De Rotterdammers. die door het AF.C.-werk in staat zijn gesteld gedu rende een jaar het Amerikaanse leven van nabij te bekijken zijn Johanna de Heer, Anna Human, Dini Latooy en worden geboomd. Een Amerikaan, zo Antjë Tolk. vertelt Focke, is snel in zijn heslis-1 14 augustus a.s. vertrekt onder auspi- singen. ciën van de A.F.S. met het s.s. „Wa- verder heeft hij zich verbaasd terman" een nieuwe groep van 72 jon- over het sterk ontwikkelde clubleven, jgens en meisjes. Uit Rotterdam gaan Iedereen is geweldig actief in dieAriane Brusse, Beatrix Dijkman Wil- clubs. In zo'n club genoot Focke bij-;lemien van Klaveren. Hanneke Mastik voorbeeld grote belangstelling, toen1 Heieen Veder en Jan Oosterwijk mee! Voor de tweede maal aai er een grote nationale inzameling worden gehouden voor het Rheamafonds. dat tal van aktiviteiten voor de rheuma- bestrijding steunt. Dit wordt weer gedaan in de vorm van een grote loterij onder de titel „Geef rheumaxieken meer klinieken", en onder de prijzen zijn vijf woon huizen en tal van luxe- en huishou delijke voorwerpen. Wie er idet voor voelt om aan een loterij mee te doen kan ook giften storten op giro 824, ten name van Rhenma Rotterdam. Het is dringend noodzakelijk, aldus werd er ons van de zijde van het De Nederlandse vereniging tot be scherming van dieren heeft een schrij ven gericht aan de besturen van gemeen ten, waar veemarkten zijn gevestigd. In dit schrijven verzoekt de vereniging deze besturen om in hun gemeenteverorde ningen een bepaling te wiJien opnemen, waarbjj bet verboden wordt op de vee markten runderen aan te binden of ge bonden te houden met een halstouw of met «en hoorntouw. Donk zi| de nieuwe vol-otomatische koppeling rijdt d« Sof«x-oto U gelijkmatig en ge makkelijk neer Kuis. En aU li stopt voor verkeerslichten of wat dan ook, blijft hef pittige motortje lopen, startklaar om op te trekken, zon* der dat 'J trapt. aideunr Motoren St. Liduinastraat 52 - Tel. 64313 Betaling wordt*desgewenst in overleg geregehd a rtiiort meubelen* WONINGINRICHTING INTERNATIONALE SLEEPDIENST SkOIkSVEST 64-66 vraagt voor zijn reparatie- en onder- houdswerkplaatscn te Maassluis een •v.w.vy;Av.v.v.;.-.w.y.v, «nnMtMUW» VtAARDINGEN *%y.%v.vv.v •VS ,*,w zaterdags rsf. De Stoomvaart-Maatschsppj) „Neder land" te Amsterdam en de Koninklijke Rotterdamse Uoyd te Rotterdam zullen i met Ingang van oktober a.s. een gemeen schappelijke maandelijkse dienst openen van Nieuw Zeeland naar het vasteland van Europa. Hierdoor zal dan tevens een volledige dienst tot stand komen voor de schepen van belde maatschappijen, dl* sedert het begin van dit jaar reeds emplooi vonden In het eerlrhUngsverkeer van Europa besloten naar Nieuw Zeeland. r> j i programma wordt opgeluisterd Dc directies verwachten dat een regel- door een quiz tussen patiënten to twee Rheumafonds medegedeeld, dat in oh* land rbeumacentra worden opgericht ea ook da rhauma-afdeltogen in de zieken huizen hebben grote behoeft# aan meer bedden. Rheuroa is een ziekte, die lang niet altijd gepaard gaat mét be jaardheid: ook kinderen lijden in de ze tragische ziekte, evenals vete jonge mensen. Het is verder nodig, dat de weten schappelijke medische arbeid ea. het researchwork intensief kunnen worden voortgezet en dat er la zéér vele gé vallen individuele hulp wordt geboden, bijv. door het verstrekken van invali- denwagens, speciale voorzieningen in dé woning, door het betalen van huishou delijk e hulp en vooral ook door bet exploiteren van vakantieoorden voor patiënten, opdat ook het gezfs waarin de patiënt wordt verpleegd eens op va kantie kan gaan en de zieke zelf een paar heerlijke weken heeft Voor dit alles is zeer veel gekt no dig en at en toe ook een extra bijdra ge. Bovendien maakt zo'n extraatje bet mogelijk nieuwbouw te starten ea daar voor subsidie te ontvangen. Men hoopt daarom uit deze 'actie anderhalf miljoen gulden over te hou den voor hulp over het gehele laad en voor zieken van alle gezindtes. Op vrijdag 29 September a.s. zal de actie in een radio-uitzending van de KRO <jcexameniiik programma van KRO. AVRO, VPRO en VARA), met de bekendmaking van de prijzen wórden Aanmelden schriftelijk of mondeling aan het kantoor dsr rederij te Maassluis. Covert van Wijnkade 48. maUge directe verbindingg tussen Nieuw I rheumacentra, nL in Noord wijk en tn Zeeland en Europa in een behoefte zal I Nijmegen, voorwen en van betekenis zal zijn voor - de groeiende handelsrelaties tussen beide gebieden. De schepen zullen iaden in de belang rijkste havens van Nieuw Zeeland en bij "oldoende ladingaanbod eventueel ook in andere havens. De thuisreis wordt gemaakt vla het Panama-kanaal naar Duinkerken en de havens Antwerpen—Hamburg—Range, terwijl bij voldoende ladtogsanbod ook andere havens worden aangelopen. Internationale monetaire fonds a.M.F.) heelt gisteren bekendgemaakt, dat het z»Jn medewerking heeft verleend ?5n, een voorstel van de regering van IJsland om verandering te krengen in kroon met Ingang van vandaag. Sommige arbeiders in een van West- berlijna voornaamste takken van nDver bekt, de confectie industrie, walen ste ken tenzij bun looneisen ingewilligd worden. De spanning heeft «tets,te ma- stad Berlin? dr®i*ende coafltet om de Vakverenigingen, waarin 30 proces* van «Ce confectlearbeiders van Se sted ^^«oj^rdigd riJa - in totaal e- geveer 13.500 werknemer* hebben de directies tot 10 augustus de tUd.gect» ven hun etsen la te wOUgcrL daarn» ander* gestaakt zal worden, -f. - ?1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1