I )rie korpsen verzorgen „pr omenade-concerten" vaw;V ai ai m. Ta%S6a%C Tweeduizend kinderen zagen Populair draafde weer in Passage Weissen C.J.V. laat oude stomme films opnieuw vertonen Tezamenuiting van goede gemeenschapszin I! >\f\, gemaakt JONGEDAME Muziekbeoefening Kettingbotsing op Gr. Kruisweg in Foortugaal Vijftal auto's beschadigd bi] botsingen Burgerlijke stand Zeer goed voorprogramma Haags wethouder eet niets over verkoop bussen en goede stemmen Met zwier Met explicatie van Max Nabarro Vlaardingen eerste met - sluitende - begroting 1962 AA TT Familie weg; juwelen gestolen 15.000) UNIQUE 1 DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 DINSDAG 8 AUGUSTUS 1961 Kwaliteit „JE LEEST ZOVEEL" GESTOMMEL BESEF.... Vandaag ....ere morgen ere dagelijks HULPVAARDIG.... Hoopvóller de individuele haarlotion op wetenschappelijke basis a 3,50 as;s WILTON-FIJENOORD N.V. Het Schiedamse Zeekadetcoips„Ja- cob van Hcemskcrck" moet van goe de kwaliteit zijn. Bij de jaarlijkse lan delijke zomerkampen heeft het corps al vele prijzen behaald. Vorige week verbleven de Schiedamse jongens we derom in het Marine Opleidingskamp ■te Loosdrecti: Onder leiding van de heer F. Bergvelt veroverden de Schie dammers de wisselbeker die beschik baar is gesteld door de Koninklijke Nederlandse Redersvereniging. Vorig jaar was deze beker in het bezit van het Haagse corps. Tevens slaagde het Schiedamse corps er weer Tot de aantrekkelijke activiteiten in de vakantieweek van de Schiedamse zv/t> im/irnfllin/ Gemeenschap behoren de promenade- Uco ll/Uui Ito VUL concerten, die drie Schiedamse mu- 1 ziekverenigingen op enlceic plaatsen I fj, if~r?/j/y/I in de stad gezamenlijk geven. Muziek T/UvTH/LVI _'n Blauwe Wimpel j trekt altijd luisteraars en de nodige schonken °eze wimpel wordt ge- i belangstelling ook al is de belang- scnonxen aan het corps dat ciua a *,*-a j u j a j drag, netheid, optreden en kameraad- j?Jt1ell'ng bl* de bejaardenflats of in de schap het meest op de voorgrond 11 la"taSe gewoonlijk wel groter dan treedt. De wimpel zal een jaar lang zoals hier te zien is maandagavond van demast van het oude loodsschip!aan de Maasboulevard het geval is. van de mast van het oude loodsschip i dammers, in de Voorhaven tc Schic- j strumenten in de begeerde lage stem ming. Dan kunnen namelijk de nieuwe in strumenten namens de Schiedamse bur gerij aan Harpe Davids worden aange boden. Er is echter nog een tekort van enkele duizenden guldens, zodat nog niet tot de aanschaf van het begeerde en noodzakelijke nieuwe instrumentarium kon worden overgegaan. dam mogen waaien. Aan het zomer kamp namen ditmaal 277 r.eeka- detten deel, leden van acht corpsen uit Gouda, IJmuiden, Den Haag, Am sterdam, Schiedam, Arnhem, Maas sluis en Rotterdam. Het kamp stond in het teken van het koperen jubileum van het Zeekadetcorps Nederlanrl. De tienjarige Rudolf J. Bannink uit de Portugesestraat 43a viel maan dag op een grasgazon ,n het Prms.-s Beatrixpark te Schiedam met de Im kerhand in een openstaande blikken si garendoos. De muis van zijn hand. lus sen duim en wijsvinger, scheurde m. De vader van de jongen heeft Rudolf naar doktor P. van der Kuy ge bracht. Deze heeft eerste hulp ver leend en later is de wond in hot Ge- Toch werd ook daar onder leiding van dirigent Anton Bosch het ge zamenlijk concert een sfeervol ge- meenschapsgebeuren. Met aandacht hebben de bewoners van Schiedarn- de over te dragen aan de stadgenoten in de wijken. l)c opzet van deze con certen slaagt in dit opzicht ten volle. Met plezier horen de bewoners van de wijken de mars ..Officer of the day' het bekende ..Imperial Echoes" de ver dere marsen als ..Onder de linden" en de pittige speelse jazz-ouverture van Ruell. waarna de musici geïnspireerd door de goede weerklank besluiten met de be kende feestmars van Van de Glas. Vrij- Zuid op de nog open vlakte aan de, Maasboulevard „jMslerd m.r 4. X?""v^SSS".» Vlaardingerdijk—Burg. Gijsenlaan. prestaties van hun stadgenoten. Schiedam is een stad van muziek minnaars, maar ook van muziekbe- j fg "root oefenaren. Toen 60 jaar geleden de Glasblazers begonnen met de vorming van hun korps, is het gekomen in Schiedam. De ene na de andere muziekvereniging kon worden opgericht en nu is het dan zo ver dat vijf. zes Schiedamse harmonieën zelfs landelijke faam hebben. De mu ziekbeoefening als waardevol cultuur- meente ziekenhuis gehecht. De jon- goed wordt goed bewaard bij de Sehie- gen had de doos op het gras gelegd. j domse harmonie-verenigingen. Bij een controle in enkele straten van Schiedam als Vlaardingerdijk. Burg. Knappertlaars. Stadhouderslaan. Westfrankenlandsestraat. Nieuwe Dam- laan heeft de Schiedamse politie maan. dag liefst 13 bekeuringen uitgereikt aan bromlictsberijders, die de maxi mum-snelheid ver overschreden. Advertentie Grote HUNTER fotowedstrijd „Vader en Zoon"! 150 Prijzen van f. 1000.- tot f.25.- Zie affiches t Sigaret--? HÜNTER! Oo de promenade-concerten dan ook van zulk een goede kwaliteit zijn? Het is een vraag, die niet beantwoord be hoeft te worden, want het is zeker niet primair de bedoeling dat deze prome nade-concerten specimen van bewonde renswaardige concerten zullen zijn. In de eerste plaats is hier van belang dat een r.k. harmonie uit Kethei tezamen concerteert met korpsen van twee vak verenigingen. omdat Crescendo geboren is in de kring van het N.V.V. en „Har pe Davids", naar bekend is de wieg had bij de Chr, Besturenbond in Schie dam. Als een uiting van goede gemeen schapszin musiceren de drie korpsen tezamen met de bedoeling de vreugde van de muziek te beleven en die vreug- rJE DAMES spraken in de bus over een probleem. Of het» een Schie dams probleem is of speciaal een pro bleem voor enkele Schiedammers we ten wij niet, we hoorden het als pro bleem. Nu. is het beluisteren van niet voor ons bestemde gesprekken niet goed, maar de verslaggever heeft nu eenmaal een beroepsoor en bovendien is hij ook wel eens nieuwsgierig. Hij hoorde dan ook een naar zijn mening apart Schiedams probleem. „Ja, je leest tegenwoordig zoveelje kunt niet meer gerust met vakantie" zei de ene mevrouw. ,Ja. zo is het maar net", zei de andere, „maar wij hebben lekker alle ramen en deuren goed ge sloten, zodat we het huis veilig hebben kunnen achterlaten." 'POCH, MENS, ze komen bij je bin- nen ook al ben je thuis", zei de andere weer en het verbaasde gezicht van de vriendin stimuleerde de spreek ster tot een compleet verhaal. Onlangs waren ook bij haar de ramen en deu ren goed gesloten, maar vergeten was te denken aan het bovenlicht. We be grepen later dat met dit bovenlicht kennelijk het raampje boven de deur van de keuken werd bedoeld. Op een goede of noem het kwade avond, had mevrouw gestommel in huis gehoord. Ze was alleen thuis, maar dat bete kent nog niet dat ze bang is. Ze ging dan ook naar beneden. W/ANDELEND. VOORZICHTIG op de blote slaapvoeten in het grote Schiedamse huis, bemerkte mevrouw alras dat er iets in de keuken niet pluis was. Wat deed ze tobn? De poli tie roepen, om hulp schreeuwen, de telefoon hanteren? Nee. Mevrouw ver telde haar vriendin hoe het gegaan was, ze wist later zelf niet hoe dat nu allemaal kwammaar hangende over de trapleuning was ze plots zo kwaad geworden dat een brutaal iemand in haar huis had durven komen dat ze geschreeuwd had: „Wil je hier gauw vandaan gaan, lelijke boef." Mevrouw heeft het gezicht van de boef niet ge zien, maar het was lelijk van hem om dat huis binnen te dringen. Dat moet de boef ook direct beseft hebben want Passagetheater: Jeugdvoorstellingen. 10 30 14 en 16 uur, Vakantievariété met Peter Piekos, Fantasio. The Crocksons. Passagetheater: Cocktail 1961. Pia Beek. Chandu, Carmen y Rafael de Lare, Al Preston, Lester Trio, Rexis, Chic Co treden op in kader vakantiefeest SG, 20 u Passagetheater: Jeugdvoorstellingen, 10.30 en 14 uur, Pipo de Clown. Tennispark Van Vliet: Stadhouderslaan, Jcugdkringtenniskampioensehappen, 9—16 uur. Grote Kerk: Torcnklimmen, 14—-16 uur. Passagetheater: Les Ballets de Sernyjal treden op in kader vakantiefeesten SG, 20 uur. Dagblad „De Rotterdammer": Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel 115o88 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redac tie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost. Aleidastroat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. teief. 11 Apotheken: Van Westendorp, Singel 83 hoek Emmastraat. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politie-alarm 64668. GG en GD-waarschuwing 69290. met nogal wal lawaai stortte de vent zich door de keukendeur naar buiten. f ACH END VERTELDE mevrouw dat haar echtgenoot met veel waardering over haar optreden had gesproken. Wel vond ze het jammer dat de dief niet gegrepen was. Dat ootid de ene mevrouw ook. ,Ja, we zijn nog naar buiten gegaan ook, de buren kwamen ook kijken, we hebben hem achterna gerend maar hij stapte in een auto en hij reed weg. Toen bleek dat er iemand het kentekennum mer had opgeschreven, we waren al blij, we dachten: nou hebben we hem", maar toen we het uitzochten was het ook al niks." De andere me vrouw behoefde nauw ,,o, nee?" te zeg gen. Mevrouw vertelde verder. Het kentekennummer behoorde bij de auto van een bekende. Die had op de be wuste avond „gewoon" een lift gege ven aan een man, die haast had. De haastige man had verteld dat hij naar het station moest en hij had de lift in de goede richting gekregen. Snel en veilig, want hulpvaardig zijn wij Schie dammers toch wel... De drie verenigingen zijn niet spe ciaal uitgekozen. Zij dienen namelijk met elkaar te musiceren in een gemeen schappelijk optreden omdat de andere korpsen als Gusto. Wilton-Fijenoord, St. Ambrosius. O.B.K.. een lage stemming hebben. Bij een gemeenschapsconcert zouden de anderen dus tesamen dienen op te treden, maar dan wordt het korps te grout. Toch ziet het er naar uit dat ook St. Radboud, Crescendo en Harpe Davids aigd. voor het laatst tezamen hebben opgetre den. St, Radboud heeft weliswaar on langs nieuwe instrumenten in de hoge stemming aangeschaft, maar de instru menten van Crescendo zijn totaal ver sleten. In die kring streeft men er naar nieuwe instrumenten aan te schaffen. Er is nog geen geld. maar als het er is. dan koopt Crescendo uiteraard het welluidender koper en hout in lage stem ming. (Van onze correspondent) Maandagmorgen stopte op de Groene Kruisweg in Poortugaat een perso- neelsbus om enkele werklieden gelegen heid te geven in te stappen. Achter de ze grote autobus reed een kleiner bus je eveneens met werklieden. Deze auto wist tijdig te stoppen. Maar een vol gende wagen, ook een klein busje met werklieden, reed met zo'n hoge snel heid. dat tijdig stoppen onmogelijk bleek. Met een grote klap raakte het de andere bus en duwde die tegen de grote autobus. Drie passagiers van de kleine busjes werden licht gewond. De kleine busjes werden ernstig bescha- Bij Harpe Davids ziet het er nog hoopvoller uit. Als er nog enig kapitaal door de Schiedammers wordt gestort op het gironummer 404041 van de pen ningmeester van het huldigingscomité, de heer A. BaUijns, Lange Haven 73. dan kan Harpe Davids bij de viering van het 40-jarig bestaan op donderdag avond 2 november in het Passage-thea ter ook spelen op prachtige, nieuwe in- 'Van een onzer verslaggevers) Vijf voertuigen zijn maandag in Schie dam ernstig beschadigd bij enkele bot singen. 's Morgens om tien voor half tien gaf de heer J. H. R. uit Voorburg op de Rotterdamsedijk ter hoogte yan de Branctaris metr zijn bestelauto géén voorrangjan. een tram. Bij de botsing ontstond veel schade, persoonlijke onge lukken kwamen niet voor. :De heer R. had een buil op het voorhoofd. 's Avonds werden in de Burg. Van Haarenlaan bij de Van Manenstraat drie auto's beschadigd. Om kwart voor negen reed de 44-jarige monteur P. de B. over de Burg. Van Haarenlaan uit de' richting Parkweg naar zijn woning in de Van Manenstraat. Uit de tegen gestelde richting kwam de 35-jarige heer J. H. L. de B.„ die ook in de Van Manenstraat woont. Hij bemerkte de tegenligger te laat, waardoor een 'botsing ontstond. De 'heer J. H. L. de B. week naar rechts, hij verloor de macht over het stuur, waar door hij daarna tegen de auto. van de 47-jarige bedrijfsleider W. A. A. uit de Burg. Van Haarenlaan. die bij het trottoir stond. reed. Alle voertuigen wer den zwaar beschadigd. SCHIEDAM. Geboren: 4: Ronaldus HAz v H Monster en M JL van Kragten; 5: Neel- tje C d v C Knook en M N Bouman; 5; Mariene G d v R Olivier en M E Loeft; 7: Leo z v L vdn Barneveld en A J van der Kroon: 5: Johanna dv FA Overdijk en E J de Kwaadsteniet; 6: Hendrikus H M z v H H M Voorwald en J W Jongste; 6: Albertus M z v A L J van der Veer en A J Turel; 5: Caroline M d v G H M Oostrum en M C van Baarle: 5: Ronald z v A de Bruijn en A M Maltha: 6: Willem z v N Goudriaan en J M van Brandwijk; 5; Irene d v B Molen dijk en B C Jongebreur; 7: Pieter A J z v M Bas en J van Leeuwen. Overleden: 3: PC van Gelder, 68 jr. 4: D den Besten 67 jr. 4: M van der Burg 78 jr. echtg A van den Bos. R. 2A. $.13. 1579. 8. suh. In de nacht van ^ondag op maan dag heeft een Britse militair van het transitcamp te Hoek van Holland een 12 stuks geraniums uit een bloembak getrokken die een terras versierde van een hotel-restaurant aan de Riet dijkstraat. AI was het dan ook nacht, men had het toch gezien en de poli tie heeft de dader kunnen opsporen. De militair is aan de Engelse militai re politie te Hoek van Holland uitge leverd. Advertentie HAAR-TABAC is een individuele fworlotioa op wetenschappelijke basis - bestemd voor de persoonlijke verzorging van Uw hoor. H AAR-TAB AC wordt vervaardigd uit zuivere alcohol, Vitaminen B-complex en andere hsor-opbouwende substanties. H A A R-TA B AC bevordert de natuurlijke bloedcirculatie van de hoofdhuid en bestrijdt haaruitval, roos- vorming en hoofdjeuk. Regelmatige mossage met HAfjR-TABAC geeft U het gewenste resultaat: gezond, levendig en glanzend haar Uw leven lang. HAAMABAC merit verfrissend en op wekkend. De individuele geur accen tueert het gevoel goed verzorgd te zijn. Het werkzame H AAR-TAB AC is gericht op individuele haarverzorging HAAMABAC »DRY« speciaal voor normaal tot vet haar HAAMABAC >01 L< speciaal vacr droog hoar HAAMABAC >S!lVERc speciaal voor grijs en wit haar. Het corrigeert de geelachtige verkleuring *n is verkrijgbaar in »D RY« en >01U MSURER+WIRTZ-SJQLBERG Ifè RHEINLAH8 HAAMABAC in de doserende flacon (Van een onzer verslaggevers) Opgetogen hebben meer dan twee duizend Schiedamse kinderen maan' dag de filmvoorstellingen van de Schiedamse Gemeenschap in het Pas sagetheater bijgewoond. Niet alleen de prachtige kleurenfilm „Toto en de Stropers" trok de aandacht van de kinderen, maar vooral het voorpro gramma was van uitzonderlijke kwa liteit. Een omvangrijk aantal tekenfilms van Amerikaanse, Duitse en zelfs Russi sche origine werd vertoond. Zo trad Popeye de zeeman ais de „altijd on- overwinnelijke" op. Er was een leuk filmpje over een Mao- ri-jongen die het land van zijn voor ouders gaat zoeken. Op dat parel- eiland beleeft hij vele avonturen, met haaien, met moderne Duitse weten schappelijke onderzeeërs en meer van de wonderen in het kleurenrijk van de Stille Oceaan. Ten slotte komt het-jog met de schatten van het oude rijk te rug. De Russische tekenfilms, die tal van dieren tot hoofdrolspelers hadden, wa ren van prima kwaliteit en bevatten een goede humor. De kinderen schater den voortdurend. De lange hoofdfilm vroeg daarna misschien te veel de aandacht van de kleintjes. Het ging hier namelijk minder om het verhaal tje dan om de fraaie kleurenopna men van een natuurreservaat in Afri ka. Wilddieven schieten olifanten om het ivoor te bemachtigen. De film laat zien dat deze stroperij het uitsterven van de dierensoorten tot gevolg moet hebben. De kinderen zien hoe de slim me Toto. het kleine negerjongetje dat bij de blanken in dienst is, de misda dige stropers opspoort. Wethouder mr. R. M. van Reenen van 's-Gravenhage heeft gistermiddag in de Haagse raadsvergadering mede gedeeld, dat hem over verkoop van autobussen van de Haagse Tramweg Maatschappij aan de Rotterdamse Electrische Tram niet bekend is. Het Haagse gemeentebestuur en ook de raad van beheer van de H.TJYI. zullen eerst rekening moeten houden met de vervoersbehoefte in Den Haag, aldus wethouder Van Reenen. Aan de Hollandse beton maatschappij is de bouw van een nieuwe steiger in Biak gegund, die in 1964 gereed moet zijn. De totale kosten bedragen 2.910.000 Het eerste gedeelte van de steiger met een lengte van 132 meter, zal eind 1982 wordenopgeleverd, op 1 juli 1963- is het} btinkerhoofd voor tankschepen klaar en op 1 april 1964 zal het laatste gedeelte' worden opgeleverd. Uit de woning van de familie E. P. aan de Rotterdamse Rijweg te Overschie is voor een waarde van vijftienduizend gulden aan gouden sieraden, ringen, armbanden, horlo ges etc. gestolen. De diefstal moet gepleegd zijn na verleden week woensdag, toen de familie voor en kele dagen van huis was. Met artistiek verzorgde program ma's vestigt de Schiedamse C.J.V. er de aandacht op dat vrijdagavond in Musis Sacrum een aantrekkelijk onderdeel van het vakantieprogram ma wordt afgewerkt. Dan komt de bekende Max Nabarro, een van de weinigen die aan de wieg van de speelfilm hebben gestaan, naar Schie dam om op ouderwetse wijze een explicatie te geven bij stomme films uit het verre verleden. Max Nabarro heeft vanwege zijn geestige explicaties grote faam in ons land. Hij zal de sappige toelichting ditmaal verstrekken bij de film ..De kruide niersoorlog", een authentieke gooi en smijtfilm uit de film. de beginjaren van Velen kunnen nu de voor hen totaal on bekende grote komiek Zigoto zien, die als eerste ervaren blijkt in het gooi en met taarten, het vallen in meel, stroopvaten e.d. Na de pauze wordt vertoond de ontroe rende film van de arme zwerver met het weeskind. Charley Chaplin is hier de zwerver die zich ontfermt over de verstoteling. Jackie Coogan speelt het weeskind. De film „The Kid" behoort tot het beste wat de wereld van het celluloid in de vertolking van menselijke drama's heeft geleverd. Kaarten zijn verkrijg baar bij „Schiedam bij Gaslicht", Lange Haven 129. De voorstelling wordt vrijdagavond om acht uur gehouden in Musis Sacrum aan de Lange Haven. Als eerste gemeente van ons land heeft Vlaardingen maandag de gemeentebegro ting van 1962 in de openbaarheid ge bracht. De begroting is sluitend: de to- taaltelling bedraagt 19.365.290, er is een post onvoorzien geraamd van 227.225. Zowel de uitgaven als de inkomsten van Vlaardingen zullen in 1962 aanzien lijk stijgen. De kosten voor maatschappe lijke zorg en huisvesting zullen hoger zijn. Wat het laatste betreft worden voor 1962 betere mogelijkheden verwacht. Naar schatting zullen in dat -jaar in Vlaardingen ruim 1500 woningen gereed komen. De sanering van de binnenstad stelt Vlaardingen ook voor grote uitgaven. Bijna vijftig jaar lang zal dit werk on geveer zes ton per jaar vergen. In de aanbïedingsnota bij deze begroting spre ken B. en W. van Vlaardingen o.a. over het grote personeelsverloop bij de ge meentediensten. Vlaardingen zal naar schatting in 1962 voor 33 miljoen in vesteren. TIET Witte Paard heeft weer over de planken van het Passagethea ter in Schiedam gedraafd. Dat paard is zo populair in Schiedam dat tel- kens weer de zalen volstromen louter voor het pretentieloze amusement dat de operette „lm Weissen Rössl" van Ralph Benatzky biedt. Voor de vakan- tiefeesten van de Schiedamse Ge meenschap had de Zuid Nederlandse Opera maandagavond de prettige taak het klapgrage publiek haar ver sie van de bekende operette te bie den. Dat heeft die Zuid Nederlandse Opera met zwier en met een prach tig stemmenmateriaal dan ook goed gedaanzij het dat orkest en zangers ïn de aanvang het verkeerde toontje aansloegen. Maar vermoedelijk is hier sprake van een verkeerde instel ling van de technische apparatuur van het theater. Het euvel was na melijk snel verholpen. De operette, het kindje van de ope ra, is nu eenmaal het amusement voor de ware liefhebbers. Men is fer vent voorstander of men bekijkt met min of meer verbazing de wisseling van de helgekleurde decors, de bal letjes, de massale zang en men on- derkent dan niet de relatie met het verhaaltje, in dit geval het leven in het hotel Het Witte Paard in St. Wolf gang am Wolfgangsee. De ware liefhebber zal menen dat er geen relatie behoeft te bestaan tussen de onderdelen van het programma, hij acht de betekenis van het verhaaltje ook niet van belang. Hij zet zich eens recht voor de stroom van vlotte melodieën die vrolijke zangeressen en zangers in bonte gewaden de zaal in zullen zen den. Die ware liefhebbers waren er maan dagavond. Voor elk solootje, voor elk duetje kwamen de handen op elkaar. De actrices en acteurs dankten met vreugde en gestimuleerd door de Schie damse geestdrift heeft de Zuid Neder landse Opera een fleurige, levendige en genoeglijke vertoning van de bekende operette geboden. Willy Keulartz was de goede ober Leopold Brandmeyer, die eerst als de onderdanige later bij de komst van Robert Stolz als de erken de vakman zingt van zijn liefde voor de waardin Josepha Vogelhuber (Karin Latasler) in zijn „topsong": ,,Es muss was wunderbares sein... René Claassen zette een levenslustige jongeman dr. Siedler op de planken, die niet gediend is van de adoratie van de waardin, maar die heel vlot verliefd wordt op de dochter van de Antwerp se koopman Willem Giesecke. Uiteraard huwt de Amsterdamse advocaat dr. Siedler de schattige O.ttilie (Mia Grub- ben). Vergeten wordt dat Siedler Gies ecke en hun relaties een zakenoorlog hadden. Hub. Steins speelt de komische berekend op vervoer van 2 personen - zweefarm-vering voor en achter rotsvaste weg- ligging - prijzen vanaf f 609.- Vrasg een RAP-proefri! bij SCHIEDAM afd. Motoren. St. Liduinastr. SZ TeL 6 43 13 0 Betaling wordt desgewenst in overleg geregeld. rol als de „typisch" Antwerpse zaken man. Er ontstaan allerlei goede contacten in dat overgezellige hotel en het resul taat is dat er vele (huwelijks-)verbin tenissen ontstaan. Het stemmenmateri aal van dit gezelschap is van goede kwaliteit, zodat de bekende liederen harmonieus en volimuneus gezongen werden. Voor de goede begeleiding zorgde een geheel orkest voorin de bak van het theater. Van matige kwaliteit wa ren de balletjes, maar de meisjes misten dan ook ruimte op het dit maal toch wel te kleine podium. Het grote gezelschap zocht, vooral vanwe ge de changementen, herhaaldelijk naar ruimte. N, v. t. DOK- EN WERF-MAATSCHAPPIJ SCHIEDAM vraagt voor typewerk op de afdeling CORRESPONDENTIE. MULO-Opleiding strekt tot aanbeveling. Sollicitatie te richten aan bovengenoemde maatschappij: Postbus 22, Schiedam. Voor het maken van een afspraak voor een peisoonltjk onderhond trant tl zich ook telefonisch met om. in verbinding stellen, tel. (010) 69200 (toestel 3072).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1