K. dreigt, maar wil overleg Oproepmethode voor „mensen op de weg" Ida Maria van Dugteren gisteren overleden COUZY Hitiers misdaden door Eichmaim voortgezet Wethouder Van der Vlerk verdeelt twee ton Zeeuwse koopman verzon verlies van ƒ20.000 Frank Buchman (83) in Freudenstadt overleden Primeur P.T.T.simofoon Apparaat weegt slechts vier kilo Kernwapenproeven zonder explosies Hausner na hervatting proces Requisitoir van drie dagen Arbeidsmarkt is nog zeer krap Instellingen ontvangen ten stadhuize Zij gaf een groot deel van haar leven aan de V.U. Regina stoot lek - veerpont neemt passagiers over Negen maanden geëist Grondlegger morele herbewapening Frontale botsing auto en autobus Duits echtpaar steelt benzine Havenarbeider verongelukt Van Donk remise in eerste ronde TE KOOP GEVRAAGD T.E.T.-chauffeurs in Enschede staken Voordelen Accu Prins Bernliard uit Mexico terug Verdronken zeeman geïdentificeerd 4- Einde onzekerheid van in beslag genomen vermogensbestanddelen Nieuw geval van kinderverlanimmg in Waardenburg Beleggingsrekeningen rijkspostspaarbank DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 DINSDAG 8 AUGUSTUS 1961 (Vervolg van pag. 1) ID INNEN afzienbare tijd zal de P.T.T. proeven gaan nemen met een apparaat, waarmee per sonen draadloos kunnen worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met een telefoonabonnee, die hun een boodschap heeft over te brengen. Dit geheel nieu we communicatiemiddel, dat vooral voor mensen die hun werk „langs de weg" hebben van groot belang zal blijken te zijn, heeft men de naam „simo foon" toegedacht. Dit woord is een samentrekking van de om schrijving van het toestel: het si-gnaieren aan een mo- biel ge bruiker, dat met hem per tele foon contact wordt gezocht. PHILIPS TELEVISIE en RADIO een pracht sortering vindt U bij BIJ NAZI-PARTIJ Nederland ivenst Gisteren is in de leeftijd van 69 jaar na vrij lange ziekte overleden mejuffrouw Ida Maria van Dugte ren, gedurende haar leven 41 jaar lang secretaresse van de Vólks- Universiteit in Rotterdam. GEUR. PRINS BOUWSTOFFENHANBEE N.V. Wijnhaven 15 - Rotterdam - telefoon 118940 •A i 7"<> voor militaire doeleinden uitgegeven als Hitier tossen 1933 en het begin van de Tweede Wereldoorlog." Hij vervolgde: „Wij kunnen niet on- verscnilljg toekijken als de agressieve kringen van de westelijke mogendheden toet steun van Adenauer alle stoffelijke en geestelijke hulpbronnen van West- Durtslan-d mobiliseren ter voorbereiding Van een derde wereldoorlog." Volgens hem kan de regeling van een vredesverdrag met Duitsland niet lan ger worden uitgesteld, omdat anders de ■toestacü steeds gevaarlijker sou wor den. Ingeval van verder uitstel zou het Westen direct zijn eisen verhogen. Zo tou de liquidatie van het socialistische stelsel ia Oost-Duitsland worden geëist, ■evenals teruggave van de gebieden die Ka 1845 aan Polen en Tsjecho-Slowakïje sijn gekomen. Hierna zou het Westen, met zijn voor naamste eis komen: de afschaffing van net communisme in alle landen van het Communistische kamp. Over We®t-Ber- lïja. zei Wj nog, dat dit vrij zal moeten zijn ia zijn verbindingen met de buiten wereld. „Wij willen dat de onafhankelijke ont wikkeling en de veiligheid van West- Berlijn zo doeltreffend mogelijk worden geregeld." Chroesjtsjef verklaarde zich verder bereid ie luisteren naar opmerkingen en amendementen van westelijke zijd eten aanzien van toet ontwerp-vr ede s verdr ag voor Duitsland. Hij verzekerde: „Wij willen beslist geen inbreuk maken op "de ■wettige belangen van de westelijke mogendheden." Over de binnenlandse aangelegen heden van de Sowjetunie zei Chroesjtsjaf onder meer, dat het ze venjarenplan een sncces is, al was op landbouwgebied het produktiepefl de afgelopen twee jaar beneden de mogelijkheden gebleven. Dit jaar zou echter dc agrarische produktie ho ger zijn dan ooit. „Zij die vertrouwen hebben in de economische overwinning van hun so ciaal stelsel, behoeven dit niet met kracht van wapenen aan andere volken op te leggen. Wij zeggen tot de leiders van. de kapitalistische landen: iaat het volk, laat de geschiedenis uitmaken, welk systeem het beste is. De zucht naar winst, toet onverzadigbare streven naar verrijking en uitbuiting doet de aanvalsoorlogen van de imperialisten ontstaan. Elk jaar wordt de kloof tus sen de produktie in. Amerika en Rus land kleiner en de dag is niet ver meer, dat wij de V.S. inhalen. Verblind door hun haat tegen de socialistische landen roepen sommi ge imperialistische leiders het anti- eomrnunisme tot de grondslag van hun buitenlandse politiek uit... het kapitalisme is bang voor een vreed zame concurrentie tussen verschil lende maatschappelijke stelsels". Wat onmiddellijk opvalt bij deze simofoon, is de verwantschap met de reeds meer dan tien jaar in gebruik zijnde mobilofoon. De verschillen zijn echter groot: een mobilofoon is niets anders dan een. in een auto of op een schip gemonteerde telefoon, men kan er al dan niet door tussenkomst van een centrale door spreken. De simo foon daarentegen geeft slechts een signaal wanneer iemand de bezitter wenst te spreken. Deze zal dan een telefoon moeten zoeken om met de oproeper verder in contact te komen. eenvoudig om de gewenste simofoon op le roepen. Hij draait het nummer van de simofooncüenst en krijgt dan automatisch een kiestoon waarna het nummer van de simofoon kan worden gedraaid. Behalve deze ,,slandaard"-oproep, kan nog een beperkt aantal codes worden overgebracht, die slechts waarde heeft voor iemand met wie men van te voren een afspraak heeft gemaakt. Deze code bestaat uit een van de zes mogelijke cijfer aanduidingen die na het nummer van de simofoon moet worden ge kozen, Zo'n code maakt telefoneren overbodig. Als het signaal op de simofoon door de eigenaar waar genomen wordt, weet deze, op grond van de afspraak, wat hem te doen staat. De opgeroepen simofoon laat een ge zoem horen en bij codes gaan lampjes branden, die geruime tijd aanblijven, zo dat de oproep gehandhaafd blijft in ge vallen dat de bezitter zijn auto of schip verlaten heeft. Adve.rtentiën Ouderwetse witte stenen soepterrines en juskommen met deksel. Mahonie was tafels met marmerblad en nachtkastjes, verder alles uit Grootmoeders tijd, Br. onder no. 5788 bur. v. d. blad of telefoon 01820—6680. Zowel Enschede als geheel Oost-Twen- the is vandaag verstoken van openbaar vervoer. Het rijdend personeel van de „Twentse elektrische tramwegmaatschap pij" namelijk heeft vannacht besloten in een 24-uurs staking te gaan. Dit besluit is het gevolg van het uitblijven van enige reactie op de looneisen, die de directie van de „T.E.T," waren voorgelegd. Slechts vier bussen van de „T.E.T." zijn vanmorgen uitgereden: de vier bussen, die voor een dagtocht waren gehuurd. Zou men dit als een nadeel van de si mofoon. kunnen zien, de voordelen zijn """'angrijker: men kan het apparaat, dat lagtoaar is het weegt slechts vier kilo overal meenemen en dus voort durend bereikbaar blijven. De simofoon is alweer in tegenstelling tot de mobilo foon, selectief zodat slechts de bedoelde abonnee een oproep krijgt en tenslotte is er het belangrijke verschil in reikwijdte. Deze is voor ae mobilofoon beperkt, maar de simofoon maakt zijn eigenaar, dankzij een hoofdzender in IJsselstein en twee hulpzenders in Smilde en Hulsberg, in het gehele land erop attent, dat men hem te- "efonisch iets wenst mee te delen. Zoals al werd opgemerkt is de simofoon vooral bestemd voor mensen die geregeld op pad zijn. Gedacht wordt aan artsen, vertegenwoordigers van grote bedrijven, kapiteins van sleepboten en binnenvaart schepen, chauffeurs van expeditiebedrij ven enz. Het is voor de telefoonabonnee vrij In de auto wordt de simofoon gevoed door de accu; buiten het voertuig door in gebouwde batterijen. Ook binnenshuis is de ontvangst van een boodschap gegaran deerd, mits men via de veldstrekte-indi- catcurtoets" -controleert of de ontvangst zo danig is dat het toestel werkt. Bij gebruik in de auto wordt de antenne-ingang om geschakeld op de normale auto-antenne. De P.T.T. gaat met dit alles dc twee de helft van het volgend jaar proefne mingen doen en in 1963 hoopt men de normale dienst te beginnen. Voor de proeven zullen een vijftigtal personen met een simofoon worden uitgerust. De P.T.T. heeft met dit nieuwe commu nicatiemiddel een primeur op haar naam staan. Weliswaar worden in verschillende bedrijven en ziekenhuizen dergelijke op- roepingsinstallaties reeds gebruikt, maar op veel kleinere schaaL Helemaal nieuw zijn echter het code-systeem en de auto matische oproepmethode. Het belangrijkste is echter dat het hier gaat om een landelijk net waar niet min der dan vijftigduizend nummers kunnen worden bediend: een capaciteit, die men tot dusver niet kende. Om kwart over zeven vanochtend is prms Bernhard, die de vorige week naar Mexico reisde om daar de 22e verjaar dag van prinses Irene bij te wonen, op Schiphol teruggekeerd. Na een kort op onthoud reed hij per auto naar Soester- berg om in de loop van de dag met de koninklijke Friendship-machine naar Ita lië te vliegen. Daar zal hij zich na een onderbreking van bijna een week weer bij zijn overige familieleden voegen, die in de villa bij Porto E'cole in de buurt van Napels van vakantie genieten. Door het gebruik van een ingewik keld Computersysteem zijn in de afge lopen maanden in de Verenigde Staten kernwapenproeven zonder explosies genomen, zo bericht het blad Reporter. Dank zij deze Computer „Stretch" genaamd zijn schijnexplosies van atoombommen tot stand gebracht en nieuwe atoomwapens ontwikkeld, hoe wel strikt de hand gehouden wordt aan het vrijwillige verbod tot opschor ting van de kernwapenproeven. Voigens het artikel zijn de Ver. Staten hierdoor in staat geweest zich op het gebied van de ontwikkeling van de kern bewapening te handhaven zonder ont duiking van het verbod tot het nemen van proeven mits Rusland evenmin in het geheim proeven genomen heeft. „Stretch" kan de waarschijnlijkheid berekenen van ontelbare kerngebeurte- uissen, die in microtijd en microruimte piaats vinden en de uiterst bewerkelijke keten van oorzaak en gevolg volgen tot en met de stralings- en ontploffingsresul taten in macrotijd en macroruimte, aldus het artikel. Andere buitengewoon ingewikkelde Computers hebben het mogelijk gemaakt het resultaat van gehele oorlogen in een kwestie van minuten uit te rekenen en nog ingewikkelder Computersystemen worden in gereedheid gebracht, die au tomatisch de vergelding voor een aan val automatisch uitvoeren. De Rotterdamse politie heeft de iden titeit vastgesteld van de zeeman, wiens stoffelijk overschot zondag uit de Nieuwe Maas is opgehaald. Het is de zeventien jarige opvarende van het Noorse s.s. Steinfarg, H, M. Lundal uit Bergen. De jonge zeeman werd reeds sedert 1 augustus vermist. Zijn schip lag toen m de Rijnhaven. Advertentie Zeer belttigrijk It diet gediplomeerde monteurs, met jarenlange ervaring steeds tot Uw dienst staan. Aert van Nesstraat 38, tel. 118811 1* Middeliandstrut 70, tel. 30348-17434 Zeer gemakkelijke betaling. Na een onderbreking' van twee weken is vanmorgen in Jeruza lem het proces-Eïchmann weer hervat. Onmiddellijk na de ope ning kreeg de Israëlische open bare aanklager, Gideon Haus ner, het woord om zijn requisi toir uit te spreken, hetgeen naar Verwacht wordt drie dagen in be slag ral nemen, Hausner begon niet Adolf Eichmann te vergelij ken met Adolf Hitler. „Eich mann zette misdaad voort die Hitier aan hem had toever trouwd", zo zei hij. „De schadu wen van Hitier en diens mede plichtigen staan hier om ons heen". Eichmann, die er aanvankelijk kalm en uitgerust uitzag, leunde wat naar voren in zijn glazen ruimte, toen de openbare aanklager zijn misdaden opsomde: „vervolging, mar teling, onmenselijke behandeling, vernedering van de Joden". Zenuw trekken gleden over zijn gezicht, toen Hausner vervolgde: „Adolf Eichmann heeft dit allemaal aange hoord, hier, uit de mond van over levenden. Maar zelfs na zestien jaar horen we geen enkel woord van spijt of berouw, In plaats daarvan waren zijn verklaringen volledig in over eenstemming met de bekende nazi- opvatting, met de cynische verkla ring dat de oorlog tegen het Joden dom aan het Duitse volk was opge drongen". Hausner steide dat Eichmann van me ning was „dat de eed die hy aan Hitier bad gegeven, hem vrijpleitte van alle verantwoordelijkheid en alles wat hij ha<j gedaan, volledig rechtvaardigde". „Hij heeft getoond dat hij bereid is al zün verklaringen tegen te spreken en zijn eigen bekentenissen in te trekken, met de suggestie dat documenten zijn ver valst, dat getuigen zich hebben vergist en dat de verslagen onjuist zijn". „Dat is het enige wat hij te zeggen heeft als hij wordt geconfronteerd met wat hij zelf een van de ernstigste misda den in de geschiedenis der mensheid n<^Zorg en bezorgdheid kennen alleen de mensen die een menselijk hart hebben, maar hij die een hart van steen bezit is bewogen noch geschokt, als hij wordt gec0pfronteerd met de verschrikking van ziih afschuwelijke activiteit". Hausner noemde Eiebmanns verklarin gen voor het hof „een bundel valsheden en ontwijkingen". Als de nazi's ooit spijt toonden, dan was dat omdat het walge lijke werk <de uitroeiing der Joden) niet voltooid werd. Als er at iets betreurd werd, was het dat de middelen niet doel matig genoeg waren om dit werk vol ledig uit te voeren". Eichmanns vroegere carrière na gaand zei Hausner dat Eichmann Oos tenrijk had verlaten en zich bij de nazi-partü had aangesloten vanwege zijn verlangen om leider" te vol gen, zelfs tot in de diepte van de hel, met gehoorzaamheid aan de meerde ren, wat de orders ook mochten om vatten, met verloochening van alle morele remmen om het gestelde doel te kunnen hereiken. Daarbij was alles toegestaan: valsheid, laster, moord. Hausner verwees naar Eichmanns op merking voor het hof dat hij tijdens de gesprekken in Argentinië met de jour nalist Sassen aan „terugvallen" leed. Dat, aldus Hausner, was meer dan twaalf jaar na de ineenstorting van het nazisme. Bevrijd van zijn eed aan de Führer en niet meer onder bevel staande viel Eich mann terug in zijn geloof aan de lerin gen van moord en rassenhaat. Toen zijn tong. in die latere periode, loskwam toonde hij spijt dat het Jodendom nog steeds leefde m de wereld. Tijdens een in Den Haag gehouden werkbespreking tussen de Nederlandse en Duitse delegaties, die de over hert Ne derlands-Duitse verdrag gerezen kwesties zullen moeten bespreken, is van Neder landse zijde de wens uitgesproken, dat aan de Duitse kant spoedig een einde zal worden gemaakt aan de onzekerheid, die ten aanzien van in beslag genomen Duitse vermogensbestanddelen zijn gerezen door de in Duitsland ontwikkelde „Spaltungs- theorie". Daarbij werd gesteld, dat de Duitse re gering maatregelen dient te treffen om te voorkomen, dat de uitvoering van de des betreffende bepalingen van het Duits-Ne derlandse verdrag zou worden afhanke lijk gesteld van een besluit van de Duitse rechter. Naar voorts verklaard wordt is de kwestie van de Eemsmonding bij het gesprek slechts summier besproken. De Nederlandse delegatie stond onder leiding van de juridische preadviseur van het ministerie van buitenlandse zaken, prof. mr. Riphagen en de Duitse delegatie weid geleid door dr. Van Haeften, hoofd der juridische afdeling van het Westduit- ae ministerie van buitenlandse zaken, die onlangs in Bonn al contact had met de Nederlandse staatssecretaris van buiten landse zaken, dr. Van Houten. (Van onze soc.-econ. red.) Hoewel eind juli de geregistreerde arbeidsreserve iets bleek te zijn ge stegen, is de krapte op de arbeids markt toch eerder toegenomen dan ge daald. De stijging van de arbeids reserve werd namelijk vooral ver oorzaakt door het aanbod van jonge arbeidskrachten, die in juli hun school opleiding beëindigden. De geregistreerde arbeidsreserve van mannen steeg in juli van 21.460 man tot 24,813 man. De bezetting van de aanvul lende werken onderging een verdere daling van 2644 tot 2185 man. Het aantal ingeschreven werklozen steeg van 18.816 tot 22 618. Van de stijging van het aanbod met 3353 mannen had 84 procent betrekking op jonge arbeidskrachten, met name bouwvakarbeiders, metaalarbeiders en kantoorpersoneel. Voorts deden zich in de bouwvakken enkele ontslagen voor als gevolg van het tekort aan bakstenen, terwijl in de landbouw enkele belang rijke werkzaamheden afliepen, terwijl de oogstactiviteiten ais gevolg van het on gunstige weer nog niet waren begonnen. Hoe krap de arbeidsmarkt nog altijd is, blijkt wel uit het aantal openstaande vragen. Eind juli we-den 97.819 mannen en 47.285 vrouwen gevraagd. Vorig jaar juli bedroeg die vraag 73.933 mannen en 41.383 vrouwen. Ook sinds eind juni van dit jaar nam de vraag naar mannelijke arbeidskrachten met ongeveer 6000 toe. Wethouder A. J. van der Vlerk zal donderdagavond in het Rotterdamse stadhuis enige honderdduizenden gul dens uitdelen. De gemeente Rotterdam heeft aan een aantal instellingen een subsidie toe gezegd van in totaal 270.393.69. Het is de bedoeling, dat de wethouder van on derwijs en volksontwikkeling donderdag avond aan vertegenwoordigers van de ze instellingen cheques overhandigt als voorschot op deze subsidie. In dertien van de veertien gevallen bedraagt dit voorschot drie kwart van de toegezegde subsidie. De hierbij betrokken instellingen zijn: het college van kerkvoogden van de Hervormde Gemeente Hillegersberg voor het kerkelijk "centrum aan het Kas tanjeplein in Schiebroek: de Federatie van Rotterdamse chris telijke Jongemannenverenigingen voor het jeugdgebouw aan de Vondelweg; Zaterdag is in Waardenburg opnieuw een geval van kinderverlamming gecon stateerd, ditmaal bij een kind van zes jaar. Na een kort onderzoek is dit dade lijk overgebracht naar het ziekenhuis van Zaltbommel. In verband met het gevaar van uit breiding van deze poliomyelitis is de oriënteringsrit, die door de Jeugdraad en door de plaatselijke afdeling van het Verbond voor Veilig Verkeer zou worden georganiseerd, uitgesteld. de Stichting Ankerclufcwerk Rotter dam voor het clubhuis aan de Zonne veldstraat in Overschie en het clubhuis aan. de Havenstraat; de Speeltuinvereniging Kralingen voor het clubhuis aan de Honingerdijk; de St. Clemensstichting voor het wijk- gebouw aan de Gruttostraat: de Stichting Clubbuis Hillegersberg voor het padvindersclubhuis aan de Bergse Achterpias; de Speeltuinvereniging *t Kinderhoek je voor het clubgebouw aan de Werk- hoefstraat; het r. k. kerkbestuur van de Parochie St. Bavo te Pendrecht voor het wijk- centrum onder de kerk aan de Soromels- dijkstraat; de Gereformeerde Kerk van Papen- drecht voor het jeugdhuis *t Slag: de Stichting Clubhuis Hoekse Padvin ders voor het clubhuis aan de Prins Hendrikstraat te Hoek van Holland; de Stichting ter Behartiging der Be langen van de Spoorzoekers voor het clubhuis aan De Slinge: de Stichting Buurtwerk Kruiskade voor het pand Coolsestraat 84: de Vereniging voor Sociaal-Cultureei Vormingswerk De Brink voor de restau ratie van het pand Brink 7; de R.S.V. Het Zuiden voor het clubhuis aan de Enk. (Van een onzer redacteuren) Het grootste deel van haar leven heeft de overledene gegeven aan het werk van de Rotterdamse Volksuniversiteit. En ze heeft dat gedaan met inzet van ai haar krachten. Minder dan één jaar na het op richten van de Rotterdamse Volks universiteit in 1919 werd zij be noemd tot secretaresse en tot maart 1860, toen zij wegens ziekte moest aftreden, is zij practisch dag en nacht bezig geweest voor het Rot terdamse culturele leven. Op haar heeft bijna voor honderd procent het werk van de Voiks-Uni- versiteit gerust. Haar persoonlijk heid heeft een onuitwisbaar stempel gezet op de Rotterdamse Volksuni versiteit. Zij was het immers ook, die een zeer belangrijk aandeel had in de gevarieerde curcussen. Wie haar op het eerste gezicht ontmoette, kreeg een stuurse indruk van mejuffrouw Van Dugteren. Maar achter deze stuursheid ging een menslievend hart schuil, dat vooral klopte voor de culturele ver heffing van de Rotterdamse bevol king. Cijfers kunnen heel veel zeggen. De V.U. startte in 1918 met onge veer 500 leden. Thans is het aantal Voor een twintigtal vakantiegangers, die met het Nederlandse Rijnschip Re gina een reis naar Duitsland maakten, is gisteren de reis letterlijk en figuur lijk in het water gevallen. Het schip voer namelijk in Hitdorf bij Keulen tegen de tros van een sleepboot en wel zo hard. dat het ontbijtservies van de tafels op de grond viel. Boven dien stootte het schip lek. De veerpont van Hitdorf snelde onmiddellijk te hulp en nam de passagiers over, terwijl de kapitein van de Regina naar de wal koerste en daar zijn zinkende schip, aan de grond zette. Bij het ongeluk zijn twee mensen licht gewond. Een van iien is de kok die zich aan heet water brandde. Men vermoedt dat de Regina door schade aan het roei tiit zijn koers was gelopen. leden meer dan 25.000. Deze sterke groei voltrok zich in al die jaren gedurende welke mejuffrouw Van Dugteren secretaresse was. Haar grote verdiensten hebben dan ook algemeen erkenning gevonden. Zo werd zij benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau en ontving zij enkele Belgische onderscheidingen. In maart 1957 is haar als secretares se van de Volks-Universiteit de Paul Nijgh-penning uitgereikt, de penning, die de woorden draagt „Niet wie gij zijnt, maar wat gij zijt." 21 december 1932 is in onze krant geschreven: Maar het verwonderlijke welslagen van deze ideële onderneming in on ze tegenover de moderne cultuur zo onervaren stadis te danken aan da gelukkige keuze van haar leidster mejuffrouw Van Dugteren. Zij is dochter van een bekend en ge waardeerd huidarts, die zich uit Utrecht had gevestigd aan de oever van het Haringviiet. Zij had in Am sterdam gestudeerd, haar middelbaar staatswetenschappen gehaald, was daarna lerares geweest aan de H.B.S. te Vüssingen, Zij had werken, zelf standigheid, snel beslissen en hande len, mensenkennis geleerd op haar studiereizen om te zien wat er voor het armzalige Duitsland werd gedaan in de oorlogsjaren- en daarna in de prak tijk van de nood, toen wethouder Wi- baut ook haar in Amsterdam onder zijn leiding nam aan het distributie- bureau voor levensmiddelen, waar ge heel onvoorbereid de bevolking van de hoofdstad voor honger moest worden bewaard." Advertentie Formicahèt merk voor hardplastic wip. *tb* dsn hug AUeenvertegenwoordiging voor R'dam en otnsfr. - Uitsl. voor Handel en Industrie Verdacht van oplichting *-n poging tot oplichting heeft voor de rechtbank te Rotterdam terechtgestaan de 35-ja- rige koopman P. J. S. uit Terneu2en. Verdachte heeft de hem ten laste ge legde feiten bekend. Bij het verhoor kwam naar voren, dat S., die aanvan kelijk twee jaar medicijnen studeerde en dit om gezondheidsredenen moest opgeven, tot de firma van zijn vader, een graan- en kunstmestbedrijf, is toe getreden. Hij zou echter niet hebben beschikt over koopmanscapaciteiten en mede daardoor zou het bedrijf in financiële moeilijkheden zijn geraakt, R2A 7.13 1545 8 augustus. - Verdachte bekende met het doel deze moeilijkheden het hoofd te bieden in I960 een valse aangifte te hebben inge diend bij een verzekeringsmaatschappij, waarbij hij zich voor f 1500 zou hebben verzekerd tegen eventuële scha de door verlies op een reis, die hij met zijn ouders vorige zomer heeft onderno men. Op het aangifteformulier zou hij het verlies hebben gemeld van een gouden polshorloge met band, een fototoestel en een tas met inhoud. Slechts het fototoe stel zou hij werkelijk hebben verloren. Van de verzekeringsmaatschappij zou hij 1050 uitbetaald hebben gekregen. OP DE COOLSINGEL Op 18 april 1961 zou S. valse aangifte Bij de rijkspostspaarbank is, zo wordt medegedeeld, thans ook de mogelijkheid opengesteld om op zgn. beleggingsreke ningen gelden in te leggen, waarover on der bepaalde voorwaarden een rente van 3'i% per jaar wordt vergoed. Dit blijkt uit een heden in het Staatsblad (222) ge publiceerd Koninklijk besluit, waarbij het postspaarbankbesluit in verband met het instellen van beleggingsrekeningen wordt gewijzigd. De" voornaamste bepalingen, die op be leggingsrekeningen van toepassing zijn, kunnen als volgt worden samengevat. De eerste inleg en het minimumtegoed die nen ten minste 1.000 te bedragen, stor tingen en terugbetalingen zijn slechts mo gelijk in bedragen van minimaal 100 of een veelvoud hiervan, met dien verstan de, dat eenmaal per jaar de rente over liet afgelopen kalenderjaar mag worden opgenomen. Iedere inlegger kan slechts één beleggingsrekening openen, ter wij! over een tegoed van meer dan 25.000 geen rente wordt vergoed. Voor het opnemen van gelden moet een aanzeggingstermijn van minstens 6 en hoogstens 7 maanden in acht genomen worden. Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan wordt een rentereductie toegepast van 1 procent 's jaars over het opgenomen bedrag gedurende zes maan den. Indien tot verlaging van het rente percentage van beleggingsrekeningen wordt overgegaan dan is voor opvraging geen aanzegginsgtermijn vereist, mits het gehele tegoed wordt opgenomen binnen 2 weken nadat de renteverlaging is in gevoerd. In de zee voor Scheveningen is gisteren de 16-jarige scholier A. G- Keersemaker uit Den Haag verdronken. Hij kon niet zwemmen. Frank Buchman, de grond legger van de beweging voor morele herbewapening, is gis teravond, 83 jaar oud, in Freu denstadt (Zwarte Woud) overle den. Hij logeerde in hotel „Wald- lust", waar hjj, naar eigen zeg gen, de gedachte tot het vormen van zijn beweging had opge vat. Hy was luthers predikant van Amerikaanse afkomst. Buchman legde de grondslag voor de „morele herbewapening" na de Eerste Wereldoorlog met zijn „bewe ging ter bevordering van de politieke en maatschappelijke vrede", welke sedert 1946 de Zwitserse plaats Caux tot centrum heeft Buchman, mede-oprichter van de Ox- ford-beweging, kondigde in juni 1938 de „beweging voor morele herbewapening" aan op een bijeenkomst in de Eastham Town hall in Londen. Deze beweging moest door veranderingen bij de mensen persoonlijk: een verandering in de we reldverhoudingen bewerken. Frank Buchman werd op 4 juni 1878 in Pennsburg in de Noordamerikannse staat Pennsylvanië geboren uit een rond 1740 naar Amerika geëmigreerde Zwit serse familie. Hij studeerde theologie en was sedert 1902 luthers predikant in Philadelphia. Reeds voor de Eerste We reldoorlog maakte hij vele missie-reizen o.a. naar de landen in het oostelijke Mid dellandse zeegebied, Indië, Korea, Chma en Japan. Zijn ideeën werden niet alleen in Eu ropa en Amerika maar ook in Azië en Afrika door politieke en geestelijke lei ders overgenomen. In 1952 werd hij door de Westduitse president Heuss benoemd tot grootkruis in de Orde van verdienste van de Bondsrepubliek. Buchman heeft zijn ideeën neergelegd in talrijke geschriften. In vele landen zijn toneelstukken, waarin deze ideeën ver werkt waren, opgevoerd. Iemand uit Buehmans omgeving heeft verklaard dat dr. Buchman „na een zeer korte ziekte" aan een hart aanval is overleden. Dr. Buchman wenst in zijn familie graf in AUentown (Pennsylvanië) be graven te worden. Op een vraag wie nu de leider van de beweging zou worden, verklaarde deze woordvoer der de Britse dr. Morris Martin dat „het werk precies zal doorgaan zoals het tot op heden liep. Er is nooit «Msn leider geweest. De enige leider is God", zo zei hij. hebben gedaan bij een andere verzeke ringsmaatschappij van het verlies van 20,000. Op het transport van dit geld van Terceuzen naar Rotterdam was eveneens een verzekering afgesloten. S, bekende de 20.006 in feite thuis te heb ben weggestopt, 5000 zon hij hebben gebruikt voor een reis naar Argentinië la verband met emigratiepiannen naar dat land. S. heeft een blanco strafregister. Het psychiatrisch rapport schetst hem als volledig toerekeningsvatbaar. De officier van justitie eiste negen maanden met aftrek waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proef tijd van drie jaar en drie jaar toe zicht. De raadsman, mr. B. Greve, lichtte in zijn pleidooi de achtergrond van de zaak toe en bepleitte een straf met een zo kort mogelijk onvoorwaardelijk deel. Op 10 augustus volgt de uitspraak. De 52-jarige expediteur J. van der Kaaden uit Berkel en Rodenrijs is maandagmiddag licht gewond bij een frontale botsing tussen zijn auto en een autobus op de Landscheiding tussen Berkel en Rotterdam. De heer Van der Kaaden kreeg een wondje boven het rechteroog en is in het Bergwegziekenhuis behande'a. Het ongeluk ontstond toen de be stuurder van de personenauto moest uitwijken voor twee voor hem rij dende wielrijdsters. Hierdoor kwam hij in botsing met een uit tegenover gestelde richting komende autobus. De bus zowel als de personenauto liepen ernstige schade op aan de voorzijde. Vannacht kreeg de meldkamer van de politie een boodschap, dat inzittenden van een Duitse auto zich verdacht op hielden bij een auto aan het Nieuwland te Rotterdam. Na verloop van tijd was de Duitse wagen met gedoofde lichten weggereden. Dit bericht werd doorgegeven aan de surveillerende wagens. De bemanning van één van deze politieauto's zag de Duitse auto al spoedig rijden op de i Beukelsdijk. De passagiers waren de 38-jarige boekverkoper H. W. H. uit Berlijn en zijn echtgenote. Zij hadden op het Nieuw land uit twee geparkeerde auto's tach tig liter benzine getapt. In het hoofdbureau van politie zijn zij in bewaring gesteld. De 19-jarige Johan te Weyde uit Haarlem is gisteren als gevolg van een verkeersongeluk in Brinkum bij Bremen om het leven gekomen. Hij kwam met een personenauto in botsing met een vrachtwagen. TIJDENS haar werk aan de Volks- Universiteit deed mejuffrouw van Dugteren de merkwaardige ontdek king.. dat de Rotterdammer vooral visueel is ingesteld. Op een avond zaten een vijfhon derd Rotterdamse arbeiders gereed om een verhandeling van een inge nieur aan te horen over de staatsmij nen, verduidelijkt met een film. He iaas bleek de spreker onverwachts verhinderd te zijn. Juffrouw Van Dugteren wist toen niets beters te doen dan alleen-maar de film af te draaien. En zij deed dat met een bezwaard hart. Maar weldra bleek, hoe gespan nen het publiek toekeek. Men scheen zich verlost te voelen van de geachte spreker. Later is dr. Mansbriage, de Engel se autoriteit voor arbeidersontwikke ling gekomen, om de leiders en leden van de Volks-Universiteit in te lich ten over zijn inzichten en ervaringen. Het bleek, dat de docenten evenveel hadden te leren als de cursisten. Daarna is men met de Volks-Uni versiteit een andere weg ingeslagen. Na deze en andere ervaringen. Het streven werd de zelfwerkzaamheid van de mens op allerlei gebied te be vorderen. Van louter kennisspreiding kwam men tot culturele ontplooiing. En het was de secretaresse "van de V.U., die ook nu de nieuwe koers aan gaf. ZO heeft de overledene velen aan haar verplicht. Haar heengaan wordt in brede kringen van het Rotterdamse le ven betreurd. Na haar aftreden heeft zij de V.U. nog korte tijd kunnen dienen als lid var. het bestuur en lid van het bestuur var. de Bond van Volks-Universiteiten. De begrafenis is bepaald op donder dag aanstaande om half drie op de eer ste algemene begraafplaats „Soestber- gen" te Utrecht. In het Dijkzigtziekenhuis te Rotterdam is maandagavond de 49-jarige havenar beider H. H. F, Wanda uit Schiedam overleden aan de gevolgen van een val. die hij "s morgens maakte van een hoog te van zeven a acht meter. Hij verricht te werkzaamheden aan boord van het Duitse schip Travestein, dat in de Mer- wehaven lag. De uitslagen van de eerste ronde van het tornooi om het open schaakkampioen schap van Nederland, dat in Bussum wordt gehouden, luidden als volgt: Bay- ',or nor, dr. J. H. O. Graaf van den Bosch (Hilversum) afgebr., H. J. Bredewout (Zwolle) H. F. Crabben- dam CA'dam) 1-0, ir, H. J. van Donk (Dordrecht) mr. J. G. Eibergen (Bits- sum) M-li, D. van Geet (Utrecht) P, A. Hoogendoorn (Dordrecht) 1-0, M. J. Quakkelaar (Oldenzaal) N. B. Speier (Nijmegen) 0-1, H. Steffers (Amersfoort) Th. van der Tol (Leeuwarden) 0-1 en G. J. Verhoit (Utrecht) R. D. Westra (Leiden) 1-0. Het kinderfeest op de speeltuinvereni ging „SchlewUcR" aan de Verlengde Plossingel te Overschie is zaterdag middag, ondanks de regen, toch een succes geworden. Ruim 400 kinderen waren van de partij en velen namen aan de spelen deel. Er was een kleine kermis en vrolijke muziek. Aan het slot van het feest, dat was georgani seerd door de speeltuinvereniging in samenwerking met de wijkraad, zijn prachtige prijzen uitgereikt. Zaterdagavond hield de speeltuinver eniging een tuinfeest voor de be woners van Schiewijck De Over- schiese Edelweiszkapel vrolijkte het feest op. De Jolly Boys", het huis orkest van de vereniging „Nieuw Leven" liet zich zaterdagavond horen in de zaal aan de Delf weg 11,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 2