Vraag naar aanleiding jaarverslag Blijft zaterdagvoetbal in Schiedam ten achter? Cop Weini belangstelling amusement voor goed Waterman is weer thuis met teleurgestelden Trommelaerenbrengen een kleurrijke show Vlaardingen gaat ruim 33 miljoen investeren Geniet Politiepost te Pernis aan de Soetemanweg Zondagclubs met meer elftallen in vorig jaar Passage-avond van kwaliteit Na lichte aanvaring Ongeschoolden vooral niet Australië naar Als besluit vakantiefeesten Gestolen auto is terecht Spaanse dansen in Dijkzigt Loslopende hond bezorgde last Brandje: rokende stroomleiding Lijst te verwachten kredieten Fietser maakt val DE rotterdammer DOUWE EGBERTS DE Geen besehaving Niet allen LEO van IER LAND Emigranten-rel Bij inhalen met scooter gevallen Ontwerp-verordening grondbedri j f Rotterdams Toneel met d'ObaMia's „Jenuzie" Vrachtauto botst tegen busje fristho TE K009 GEVRAAGD Verkleedwedstrijd in j e ii gd bi I) 1 i o I heek 1 I sri "S 5 PAGINA 4 WOENSDAG 9 AUGUSTUS 1961 Junioren Bedreiging Cursussen irr handige plastic tabakszak OPMERKELIJK (I) SCHULDIGE OPMERKELIJK (II) FIETSEN GOED RESULTAAT Populair Vooral had hij kritiek op de VOOR v BRILLANT Buiten mededinging Burgerlijke stand o Fw' Vandaag ....en morgen eti dagelijks «i r f>1l® V' Advertentie "DLIJFT HET Schiedamse zaterdag- voetbal achter bij de algemene ontwikkeling op dit gebied in Schie dam en omgeving? Het is gerecht vaardigd om deze vraag te stellen omdat in het jaarverslag van de af deling Rotterdam van de KNVB we derom met genoegen wordt vastge steld dat het aantal teams en het aantal leden is gestegen. Inderdaad heeft ook Schiedam deel aan deze vooruitgang maar het zijn ionter de Schiedamse clubs, die op zondag voet ballen, die meer seniorenelftallen op de been hebben gebracht waarbij de clubs uit de lagere amateurregionen zelfs vrijwel alle een juuiorenafde- ling hebben kunnen oprichten. Evenals vorig jaar heeft Schiedam vijftien elftallen in het zaterdagvoet bal vertegenwoordigd gezien ondanks de stijging in deze afdeling. De resul taten van de Schiedamse teams wa ren bovendien van slechte kwaliteit. PPSC kon zich op de voor-voorlaatste plaats nog handhaven in de eerste klas, maar GTB degradeerde naar de tweede klas waar GSS zich op de voorlaatste plaats nog maar net voor een duikeling kon behoeden. Het goede voorbeeld gaf PPSC 4. Dit team van veteranen {net rugnummers» werd kampioen. Dat bleek nogal geluk kig voor de jongeren in PPSC 3 want het derde team zou moeten degraderen. Omdat PPSC 4 uit 2 F naar <fe eerste klas zou mogen promoveren kon PPSC 3 nu in de eerste klas blijven. Ook GSS 3 belandde op de laatste plaats. HBSS nam met £en derde, vierde, vijf- de en zesde elftal deel aan de competi tie van de afdeling zonder echter tot prestaties te komen. PPSC speelde met vijf elftallen. GTB en GSS elk met drie elftallen in de competitie 1960-1961, Vooral het Schiedamse junioren voet bal maakt een goede ontwikkeling door. Zaterdags komen 106 elftallen in het veld, dat is procentueel een zeer grote bijdrage tot het voetbal van. de afde ling Rotterdam. Het zijn vooral de clubs uit het lagere voetbal die veel aandacht De behuizing van de politiepost te Per nis bij het woonwagenkamp aan de Uiter dijk is onvoldoende. Bovendien ligt de post te excentrisch. Zowel de hoofdcommissaris van politie als de wijkraad van Pernis hebben reeds enkele jaren geleden bij het college van B. en W. aangedrongen op verbetering. De pogingen om door aankoop van een bestaand pand aan de Burgemeester van Esstr&at een betere politiepost te vesti gen. mislukten. Daarna heeft het colle ge opdracht gegeven op een centraal ge legen punt bouwgrond te reserveren en een bouwplan voor een nieuw politiebu reau te ontwerpen. De dienst van ge meentewerken heeft nu een aan de eisen beantwoordend ontwerp voor een modern politieposthuis ingediend. De post wordt gebouwd op een terrein aan" de G. A. Soetemanweg, hoek Overhand straat De kosten van de uitvoering van dit project worden geraamd op 259.125. Aan de raad wordt voorgesteld dit be drag beschikbaar te stellen. (Van een onzer verslaggevers) besteden aan de opbouw van een jeugd afdeling. Van de zeventien Schiedamse voetbal clubs hebben slechts GSS en Schiedam se Boys geen juniorenafdellng. De jonge jeugdafdeling van GTB heeft het al tot een B- en een C-elftal gebracht. HBSS heeft als vanouds met acht elftallen een zere grote afdeling, vier C-teams, twee B- en twee A-elftaUen verdedigen de oranje kleuren. PPSC behoort met zes jongerenteams ook tot de grote iunlo- renafdeltogen ba Schiedam, drie O-, een B- en twee A-teams. In deze competitie moest helaa3 HBSS c 5 worden teruggetrokken. Goede pres taties werden geleverd door PPSC A. kampioen in afdeling 8; PPSC C2 kam pioen in afdeling 34. In het jaarverslag der afdeling Rot terdam van de KW/B wordt dank ge bracht a»n het gemeentebestuur van Schiedam, dat aanleg en onderhoud van de sportvelden doet verzorgen. Over de Schiedamse situatie wordt gestold: „In Schiedam is een dezer dagen ten noordwesten van het Sportpark „Har- ga" een aanvang gemaakt met de aan leg van een. 9-tal nieuwe sportterrei nen, waaronder één korfbal terrein. De twee In 1960 gereed gekomen ter reinen in het Sportpark ..Harga", waarvan in het afgelopen seizoen de verenigingen H.B.S.S. en Schiedamse Boys gebruik maakten, worden nu reeds, en eerder dan redelijkerwijs de aanleg van de Beneluxweg. Dit in verband met de binnenkort te ver wachten versnelde uitvoering van de Vlaardingse tunneiplatinen. H.B.S.S. en Schiedamse Boys zuilen echter zeer vermoedelijk nog één seizoen van de terreinen gebruik kunnen maken. Het staat nu wel vast, dat de vereni ging S.V.D.P.W. het inmiddels gereed gekomen terrem in het Sportpark „Thurlede" waarvan in het vorige jaarverslag sprake was. in het a.s. seizoen 'zal gaan betrekken. Met de plannen voor de bouw van eigen kleed gelegenheden en recreatieruimte zijn bestuur en leden van S.V.D.P.W. druk bezi<*. Evenals m een deel v*an het voorbije seizoen, zal de vereniging G.T.B. ook in het komende seizoen gebruik ma ken van een der bijvelden van S.V.V. in het Sportpark „Harga"." Dank wordt ook gebracht aan de heer W. Nieuwstraten. die de moeilijke en omvangrijke toewijzingen voor scheids rechters aan het zomeravondvoetbal in Schiedam en Vlaardingen zo goed heeft verzorgd. Herinnerd wordt aan de opening van het sportpark Harga. die met een feestelijke ingebruikneming van de Sportparkbrug gepaard ging. Gewezen wordt op het huldebetoon aan nestor bondseonsul Chris van Dijk. Het over lijden van. de erevoorzitter van HDVS, Fr. van Buysen, wordt herdacht. Ge wezen wordt op de jubileumvieringen van de Schiedamse clubs Demos, Ur- sus en Excelsior'20, die veertig jaar werden. Het afdelingsbestuur is gestart met cursussen voor jeugdleiders. Reeds zijn 69 jeugdleiders geslaagd, maar helaas treffen wij bij de geslaagden slechts de naam aan van leden van een enkele Schiedamse club namelijk „Schiedam" en niet van functionarissen van Sc hie- mocht worden verwacht, bedreigd door damse clubs uit het zaterdagvoetbal. (Van een onzer verslaggevers) Een WATERVAL van uitstekend licht amusement is dinsdagavond de zaal van het Passagetheater Inge stroomd, maar heel vreemd hebben en kele honderden Schiedammers verstek laten gaan voor dit soort ontspanning. Verwacht mocht worden dat deze voor stelling in hei kader van de Schiedam se Gemeenschap de grootste belang stelling in hei kader van de Schiedam se Gemeenschap de grootste belang stelling zou trekken. Veie plaatsen zijn echter onbezet gebleven- De bezoekers hebben zich buitengewoon geamuseerd. Elk programmaonderdeel was van kwa liteit. Niet in het minst droeg tot het suc ces bij de Schiedamse goochelaar Al Presten, die onlangs kampioen gooche len van Nederland werd. Hij toonde aan het slot van deze avond zijn topaummer. In een kostelijke, sier lijke show waarbij gebruik werd ge maakt van moderne materialen plaat- QPMERKELIJK PROZA ontdekten wij laatst in een onzer plaatselij ke bladen. Wij Schiedammers", deelt een ingezondenstukkenschrijver mee „hebben met pijnlijke verbazing ken nis kunnen nemen van de politiële actie betreffende het verwijderen van rijwielen bij Stedelijk Museum maar ook op de Appelmarkt. Waarom -mag een rijwiel wel op de Rotterdamse- dijk en de Koemarkt worden ge plaatst?" vraagt deze ingezondenstuk kenschrijver. Waarom wet tegen lan taarnpalen en niet tegen het mustim? De opposant stelt dan dat er al lang rijwielhekken langs de Lange Haven staan, maar dat se niet werden opge merkt. Er staan auto's voot de hek ken en de eigenaars van dure sport- fiets of brommer zullen .hun karretje er niet zo gauw neerzetten. LEERLINGEN van de plaatse lijke scholen echter aldus deze schrijver van het ingezonden materi aal slingerden hun fietsen tegen de ge vels van museum en Appelmarkt. Nu de tentoonstelling voorbij is moeten de fietsen weg. De ingezondenstukken schrijver concludeert daaruit dat de conservator van het Stedelijk Mu seum de schuldige is. Deze conserva tor wou oE niet hebben dat er licht- slingers guirlandes kennelijk) aan de gevel van het museum zouden komen te hangen bij een winkelactie. ,Jiet zou brandgevaar opleveren voor de historische kunstschatten en de in het museum verzamelde moderne schilde rijen". De vraag is, aldus het be richtje in die krant, of de leiding van een plaatselijk museum hel recht heeft dit alles te eisen. Dan nog: Op zaterdagmiddag komen heel wat men sen per rijwiel naar de oude binnen stad. Bij goed weer kan je er om zo te zeggen over de hoofden lopen. De ingezondenstukkenschrijver be sluit dan met de vraag: onze fiets te mogen plaatsen waar niemand er hin> der en overlast van heeft." £JET IS opmerkelijk proza. De ver ordening van B. en W. die het parkeren bij Appelmarkt en Hoog straat verbood was namelijk bedoeld om niemand hinder en overlast te be zorgen. De vraag van de ingezonden stukkenschrijver zou dus beantwoord kunnen zijn, vooral omdat hij stelt dat het in de Hoogstraat zo druk is dat men er over de hoofden kan lo pen. Dan is er zeker geen plaats voor rijwielen, die veroorzaken maar last en kapotte kleding. Opmerkelijker wordt het wanneer de conservator van het museum bij de nieuwe regeling wordt betrokken. Uiteraard heeft deze conservator niets met verkeersregelin gen van doen ook al sou hij als hoofd van een gemeentelijke dienst verzoeken kunnen richten tot B. en W. ET ET IS uiteraard de verkeerscom- missie die de problemen bekijkt en zoals de schrijver ook stelde maan den gelden werden reeds hekken langs de Lange Haven geplaatst om het parkeerprobleem enigszins te ver lichten. Men maakte geen gebrink van deze mogelijkheid. Fietsen werden te gen de gevels gesmeten tot last van de winkeliers en de voorbijgangers. Dit werd zeker niet in de eerste plaats gedaan door scholieren, bezoekers van het museum. Later kwamen er de ver bodsborden. Dat kan men lezen in de plaatselijke dagbladen. Het ambtelijke werk gaat niet zo snel. Toen de bor den er enkele dagen stonden en de po litie mocht verwachten dat men de borden had kunnen opmerken diende de politie dan ook tot het verwijderen van de fietsen over te gaan. Het ge schiedde tot lering van ieder want nu staan de fietsen keurig op een rij in de haken aan de haven. OVERIGENS zijn de genoemde Koe markt en Broersvest immer on derwerpen van gesprek in de verkeers- commissie. Er wordt naar een goede oplossing gezocht Tijdens deze vakan tieweken heeft de politie zelfs aparte regelingen getroffen en het resultaat is uitstekend. De fietsen staan ditmaal niet tegen lantaarnpalen, maar wat de relatie tussen genoemde lantaarnpalen en ons museum is is in het geheel niet duidelijk. Dat museum is inder daad een groot cultuurgoed, ook al heeft de conservator het al druk ge noeg met te trachten de organisatie van dat museum tot stand te brengen en er een volwaardig en aanvaard baar museum van te maken. Met verkeersproblemen, zelfs met de ver waarlozing van het middenplein bij het museum, kan deze overbelaste functionaris zich niet ophouden. Hij is wel altijd bereid om te vertellen van de rijkdommen die in het Schiedamse museum zijn. Dan kan men o.a. zien dat er niet speciaal sprake is van „moderne schilderijen" maar dat in de loop uan enkele jaren (o.a. dank zij gijten e.d. aan de oud-conseruator C. H. Schwagermann) heel mooie schil derijen uit vroeger eeuwen zijn ver zameld. Er is bijvoorbeeld een kunst werk. van Maris dat tot het beste uit de verzameling behoort. ste Presten met luchte hand talloze glazen en vazen met levende goudvis sen op het podium. Helkleurige visattributen ais netten en dobbers e.d. wexden daarbij aan toe gevoegd en tenslotte kwam zelfs een WAT SCHRAMMEN op de door storm en water toch al gehavende huidverf van de Waterman en een ver bogen verhaalvleuge! achteruit aan bakboord zijn de enige schade, die dit schip gistermiddag opliep, toen het achterschip bij het afmeren in de haven van Southampton door een plotselinge sterke windstoot in aan raking kwant met de boeg van het 29.664 ton metende Britse schip Arca dia. De Arcadia kreeg geen schade en de schok was aan boord van de Water man nauwelijks merkbaar. Vanmorgen is de Walerman te Rotter dam binnengelopen en reeds diezelfde ochtend werd het ijzerwerk hersteld. De Waterman bracht naar Nederland terugkerende ouders mee. die hun naar Australië geëmigreerde kinderen hadden bezocht, emigranten," die met verlof naar ons land kwamen en ten slotte ook te leurgestelde repatrianten of emigranten die om andere redenen zijn gerepa trieerd. De heer K. J. Mooyekind was negen buigend Jongentje met hengel en jam-1 maanden in Australië gtweest en hij kon pot vol levende vis te voorschijn, die op een minuscuul plaatsje onder een doek had gestaan. Pia Beek en haar trio speelden se ries populaire liedjes, waarbij Pia met haar zang in allerlei talen op de voor grond trad. Pia speelde bekende lied jes, improviseerde en liet de boogie woogie horen. Deze pianiste met gro te bekendheid in Amerika heeft een eigen genre ontwikkeld en gezien het ruime applaus waren de aanhangers naar het Passagetheater gekomen. Chic en Co zijn twee muzikale dwa zen die aan piano en met snaarin strumenten alsmede met zangparo dieën veel succes verwierven, maar nog vrolijker werd het toen de uit stekende muzikale clown Frans Rexïs na zijn solo zich bij het duo voegde om de dwaasheid als het Lester Trio ten top te voeren. Voor Spaanse dans en muziek zorg den Carmen y Rafael de Lara, waar van -de vrouwelijke partner Maria Jesu meer de indringende volkszang en de klinkende castagnetten voor haar reke ning nam en de mannelijke helft met voortreffelijk voeteorytme de flamenco tot klinken bracht. Beiden dansten in fraaie stïjL Chandu. ni ent slist, verblufte twee slachtoffers en de aanwezigen doordat hij geblinddoekt precies wist vast te stellen hoe twee Schiedammers op het podium heetten, wat ze in hun tas of portefeuille hadden en wat hu» beroep was. De conferencier Willy Vervoort slaagde er eveneens in lachsalvo's te ontlokken ook ai zijn zijn moppen ai vele malen bij de kapper geweest. daar niet aarden. Ook de heer E. van Tongeren kwam na twee jaar tot de ont dekking. dat hij maar naar de oude wereld terug moest. Niet omdat hij geen werk kon vinden of omdat het klimaat hem niet aanstqnd, maar, zoals hij zeide, omdat hij er een Zekere beschaving miste. „Overdag was het er erg gezellig en ik heb twee prachtige jaren gehad. Maar enig beschaafd amusement vinden te Perth is niet mogelijk", aldus de heer Van Tongeren. Beiden ontkenden dat er armoe heerst voor alle daar verblijvende Nederlanders. „Grote gezinnen kunnen het zwaar hebben en ongeschoolden kunnen thans in Australië helemaal geen werk krij gen." meenden zij. Volgens de heer Van Tongeren zijn er nog te weinig emigranten, die de Engelse taal behoorlijk machtig zijn. (Advertentie) 7hvcrt ~'r'1 LIJNBAAN 50 (Van een onzer verslaggevers) Dc vakantiefeesten van de Schiedam se Gemeenschap naderen alweer het einde. Zaterdagavond wordt het tradi tionele slotvuurwerk op de speelweide aan de Vlaardlngerdijk gehouden. Za terdagmiddag wordt het programma be sloten met een bijzondere show op het hoofdterrein van SVV aan de Westfran- kelandsedijk. Het bureau van de Schie damse Gemeenschap schrijft ons over dit programma-onderdeel: „De Delftse Taptoe heeft in enkele jaren stormenderhand het publiek ver overd. Tegelijkertijd excerceren en mu siceren bleek een boeiend schouwspel. In Delft zijn het echter altijd de be roepsbands van leger of luchtmacht, waar het publiek zich aan vergaapt. Dat een dergelijke show ook door riet militairen kan worden uitgevoerd, heb ben de jongens uit Roosendaal bewe zen. Het was daar een drumband van goedwillende amateurs, zoals er in ons land zoveel zijn. Door strakke discipli ne en uitstekende leiding is het echter gelukt deze groep op te heffen tot het peil van beroepsmusici. Tot welk" peil wordt afdoende bewe zen door het feit, dat de „Trommelae- ren" vorig jaar op een concours ter gelegenheid van de Delftse taptoe uit sluitend „buiten mededinging" moch ten deelnemen. Natuurlijk werden zij „buiten mededinging" het grote succes van het concours. Zaterdagmiddag marcheren de zeven tig in gala-uniformen gestoken muzikan ten het S.V.V.-terrein op om hun pres taties nu ook in Schiedam te tonen. De band is verdeeld in drie korpsen: tamboers, trompetters en jachthoorns. Elk voor zich en allen gezamenlijk zul len zij de toeschouwers laten genieten van bijna feilloze prestaties. Zonder zichtbare leiding resultaat van maan- iden geduldig oefenen lopen de korp sen kunstige figuren, zichzelf op de in strumenten begeleidend. Een extra attractie is het optreden van het Thebaans Kwartet uit Antwer pen, waarover wij liever nog het zwij gen bewaren. Het tweede optreden van „De Trom- melaeren" is zo mogelijk nog meer spectaculair dan het eerste. Nu wel onder leiding van een tamboer-maitre zullen zij de aanwezigen onafgebroken boeien. De vrolijke klanken van de jachthoorns, de smaakvolle kleuren der uniformen, het felle geluid van de trompetten en de machtige roffels van de tamboers zuilen niet nalaten groie iisdruk in Schiedam ie maken. Kaarten voor dit bijzonder evenement zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij de V.V.V., Plantage, Schiedam." De auto van de Schiedammer S„ die donderdag in Schiedam is gestolen, is vannacht onbeheerd aangetroffen op de Schiedamseweg te Rotterdam. Op de mooie, witte Studebaker waren aan beide zijden grote diepe krassen aangebracht. SCHIEDAM. Geboren: S: Rcnê, z v .1 Verbiest en S van der Weijden: 7: Lauren- tius G. z v A J Tousain en A M Alkennade, Overleden: 5: M Hoegee. 81 jr. echtg van W de Jong. enügratlevocrit*,hting van de Neder landse ret. .m„Het wordt alle maal erg rooskleurig voorgesteld", zo meende „en de mensen maken het zelf ook al mooier. Die voorlichting is niet onjuist maar vol strekt eenzijdig. Alleen de mooie dingen worden verteld. Van misluk kingen hoort men nooit iets. Die worden in de doofpot gestopt". Een andere teruggekeerde emigrante vertelde, dat er in het doorgangskamp in Melbourne grote ontevredenheid heerst, omdat de mensen, geen werk kunnen vinden. Niet lang geleden, zo vertelde zij, sloegen groepen emigranten de boel kort en klein en de politie moest er aan te pas komen om de gemoederen te kal meren. Die relletjesmakers waren voor al Duitsers en Zuidslaven Over het algemeen luidde het advies zowel van de repatrianten als van de anderen: „Ga niet naar Australië zolang daar de economische crisis duurt. En ga De 18-jariee student T. Buitendijk van de Lombardkade te Rotterdam wilde dinsdagmiddag met zijn scooter op de 's-Gravenweg een vrachtwagen inhalen. Van de andere kant kwam echter een personenauto aan. De scooterrijder personenauto aan. De scooterrijder week uit, reed tegen de achterkant van de vrachtwagen aan en viel. Hij brak de rechterarm en liep een hoofdwond op. Zijn duo-passagiere, de 18-jarige Vaïly Siereveld uit de Veel zichtstraat, kreeg eveneens een hoofd wond en schaafwonden aan beide benen. Ze zijn naar het Bergwegziekenhuis ge bracht. De scooter werd zwaar bescha digd. B. en W. stellen de Rotterdamse ge meenteraad een ontwerp-verordemng voor op het beheer van het gemeentelijke rondbedrijf. Met ingang van 1 januari 1960 is het wederopbouwfonds opgeheven door de vaststelling van een afkoopsom met be trekking tot de wederopbouwvergoeding. Daardoor kwam de noodzaak om ten behoeve van dat fonds de administratie van de in het grondbedrijf ingebrachte bezittingen te voeren in twee afzon derlijke groepen de gronden die geen verband houden met de wederopbouw en de in verbard met de wederopbouw onteigende of op andere wijze daarvoor aangewezen gronden te vervallen. Met het oog daarop achten B. en W, een wijziging van de verordening nood zakelijk terwijl ook de wenselijkheid van een afzonderlijke administratie van de erfpachtsgronden en van een aanpassing aan de algemene beheersverordening op de bedrijven een nieuwe verordening noodzakelijk maakte. t vooral met als ongeschoolde." Het Rotterdams Toneel heeft thans de comedie „Je'nuzie" (Gcnousie) van Rene d'Obaldia in studie genomen. Onder regie van Luc Lutz werken hierin mede: Enny Meunier, Annie Hasekanap, André van den Heuvel. Pieter Lutz, Siem Vroom, Trins Snijders, Trees van der Donck en Wim Kouwenhoven. Hst stuk wordt opgevoerd in de Neder landse bewerking van Max Nord. De decors zijn van Theo Kurpershoek. Op de Baan bij de Pierre Baylestraat te Rotterdam reed dinsdagmiddag een vrachtauto tegen een volkswagenbusje. De chauffeur van het busje, de 22-jarige M. de Jong uit de Kabeljauwstraat, liep een hoofdwond op- Hij is^ psaiujiêt. Dnhzigt2iekenhw3 gebracht. Beide -wagens werden zwaar bescha digd. Zaterdag geeft de Catalaanse dans groep ..Centro Cultural de Santiago" uit Barcelona een uitvoering in het open luchttheater Dijkzigt". Zij zal dansen brengen uit Valencia. Mallorca, Andalu- cia. de Canarische Eilanden en Catalonië. De bezoekers krijgen onder meer de „Sardana", de ..Danzas" en de „Corns'" te zien. Een lastige loslopende hond -heeft dinsdag m de Prins Berahardlaan te Schiedam enkele kinderen onaangename ogenblikken bezorgd. Het dier, een grote zwarte hond, reu geschoren, onbekend ras, is af te halen door de eigenaar aan het Dierentehuis, St. Annazusterstraat. Vandaag weer een opgave van ge vonden voorwerpen in Schiedam: Te bevragen an het hoofdbureau van Politie tussen 912.30 uur en 2 6 uur: portemonee met inhoud; kin- derportefeuille met inhoud; regenjas; kindervestje; huissleutel; Te bevra gen bij de vinders: plastic bal, R. Habermehl. Vlaardingerdijk 21Sb; 1 paar dameshandschoenen, Eldershorst, Paulus Potterstraat 23; ring met sleu tels, Der Broeder. Thielïnan Oem- straat 18; sleuteltje v. bromfiets, A. v. Dijk. Alb. Thijmstraat 77b: ring met sleutels. H. Bunte, Simon Stevin- straat 3a; huissleutel aan ring. B. Winkel, v. Ruijsdaellaan 28a; brille- étui, M. Karelse. Hoevestraat 18a, Rotterdam; kinderzonnebril, A. J. Tas, v. Karaebeekstraat 76; medaille. Warmerdam, Potgieterstraat 54b; gouden ring, de Meris. Heinsiusstraat 51; kettinkje met bedeltjes. H. Steen bergen, Havendijk 166b; polshorloge, P. de Bruin. v. Ostadelaan 31a; be drag aan geld, B. Br k, Tuinlaan 52; gouden ringetje, G. Blauw, Flat Nieuwland 27; sjaal. mevr. Voorsluis, Geert Reindersstraat 14c; hoed. G. Smits, Kerkweg 4, Kethel; windjack, mevr. v. d. Guyp, v. Heuven Goedhart straat 81a; zijden sjaal, L. Ronen, Nieuwe Maasstraat 81a; zwembroek je, R. Geneuglijk, Carthesiusstraat 21d; wollen vest, mevr. Visser, Ribes laan 25; jurk, Kuijken, Lekstraat 100; kmderportemonnee met inhoud, G. v. Collenburg. Gordonstraat 20b; porte feuille met inhoud, H. v. Dijk. W. Brouwerstraat 27b; aktentas, Neder- Haven 90; Portemonnee met inhoud, M. Nauwels, Lekstraat 51a; porte monnee met inhoud, Postkantoor, Tuinlaan; zwarte hond, W. Remken, Rotterdamsedijk 10a. tel, 67791: zwar te hond. Dierenasyl, S. Anna-Zuster- straat; kinderportemonnee met in houd, mevr. Vis, Buijs Ballotsingel 50b. De maandelijkse ruilbeurs van de vereniging De Verzamelaar zal ook maandagavond gehouden worden in de zaal van Liberty m Broersveld te Schiedam, aanvang half acht, ingang aan de Grofbaan. De elfjarige Schiedammer G. M. is zijn fiets kwijtgeraakt die hij onbe heerd op de Broersvest had gezet. Van de middenstandsopleiding ,,On- verwagt de Pater Meyers, Maas" te Schiedam slaagden m juli voor het di ploma „Algemene Handelskennis" de dames: W. C, M. v. d. Berg, M. C. Burger, C. Christen, F. v. Dijck, J. de Graaff, M. C. R. v. Gurp, J. den Held, T, C. Keyzer, A. A. Lansber gen, A. v. d. Lande, M. H. M. v. Mil, E- v. d. Most. J. H. Meerman. A. Overgoor, N. Putters, M. J. Robbe- regt, C, J. G. Smit. L. D. Troost- Burghoudt N. v. d. Velden, C. H. M. Se bel en N. M. J. Vroon en de he ren: J. H. M, Blom, J, P. M. Brounts. B. A. v. d. Berg. H, L. Baartmans, A. J. Blanker, F. B. Berger. M. Baanvinger C. A. v. Deyk, P. J. v. Groot, M. F. A. v. Gelderen, P. H. Hendriksen, H. C. v. Hal, J. J. Jo- meubelen I«en H ulivs.f-Jftg WONiKClMlCMriNC iKQCKimi 64. nas, C- C. M. Kalmeyer. J. F. M. de Kort, G. A. Kreuger. G. Kouwenho ven, R. A. A Kronenberg, L. F. Krab bendam, P. J. J. de Koning, E. Lips, J. A. Luyendijk, M. v. Lammeren. A. Moret J. W. Meulendijk, W, Th. Meyer, A. v. Noortwijk. C. P. Nagt- zaam, P. H. Opschoor. J. J. Ozephi- us. F. A. C. Overdijk. G. Over'rteul, J. C. A. Poot, J. M. Poot, D Poot, J. C. Raymakers, A. Th. Ruygrok. J. Ro- meïjn, F. Sey, P. Schaper, Th. A. Scholte, G. J. Stolk. J. J. v. Steen oven, J. Stuivenberg, K. J. Syriër G. Stroeve, J. P. v. Troost. D. H. Voort- meyer, D. W. Voulon, P. L. de Vet te. J. de Vette, H. Vermeer, G. M. L. Westhuis, J. B. J. Vestdijk en G v.d. Kroon. Advertentiën Ouderwetse witte stenen soepterrines en juskomtnen met deksel. Mahonie was tafels met marmerblad en nachtkastjes, verder alles uit Grootmoeders tijd. Br. onder no. 5788 bur. v. d. blad of telefoon 01820-6680. In de jeugdbibliotheek te Overschie is een verkleedwedstrijd gehouden waar aan eenentwintig jeugdige lezertjes en thousiast hebben meegedaan. ,De kinde ren hadden de opdracht gekregen om de figuren uit de jeugdliteratuur uit te beel den, wat ze vaak met veel fantasie heb ben gedaan. De jury had het daarom niet gemakkelijk bij het toekennen van de prijzen. De eerste prijs kregen uiteindelijk de kinderen Hoögenboom met de voorstel ling van „Hans en Grietje en de Heks". De tweede prijs was voor Josetien van Iperen als „Assepoester". Alle andere kinderen die meededen kregen een trac- tatie. Passagetheater: Jeugdvoorstellingen, 10.30 en 14 uur, Pipo de Clown. Tennispark "Van Vliet: Stadhouderslaan, Jeugdkringtenniskampioenschappen, 916 uur. Grote Kerk: Torenklimmen, 1416 uur, Passagetheater: Les Ballets de Senegal treden op in kader vakantie-feest,SG, 20 uur. Passagetheater; Jeugdvoorstelling 10.20 uur Pipo de Clown en de verdwaalde prinses. Tennispark: Van Vliet, Stadhouders laan, Jeugd kringtenniskampioenschap- oen, 916 uur. Kantine: .Vteiaalbuizen fabriek Excel sior, Klaverjasconcours SG, 19.30 uur. Koopmansbeurs: Open Studiegroep speelt „Alles voor Ikke....?", 20 uur. Dagblad „De Rotterdammer": Schie- damse redactie tel. 64154 b.g.g, tei 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redac tie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. tëief. 115588». Apotheken: Van Westendorp, Singel 83 hoek Emmastraat. Belangrijke telefoonnummers; Brand alarm 69123. Politie-alarm 64666. GG en GD-waarschuwing 69290. Een rokende elektrische leiding was er de oorzaak van. dat dinsdagmorgen in de G.S.W.-werkplaats in Vlaardingen klein brandalarm werd gemaakt. Het bleef bij wat rook en de brandweer be hoefde niet in grijpen. Vermoedelijk is de leiding doorge- smolten. Schade werd niet aangericht. 'Van een onzer verslaggevers) Naar de verwachting van B. en W. zal in Vlaardingen in 1962 voor ruim f 33.000.000 worden geïnvesteerd. De rentekosten van bijna tien miljoen daarvan zijn reeds geraamd bij de diverse begrotingsposten. Van ruim 21 miljoen komt de rente ten laste van de bouwkredieten en van ruim De 46-jarige wielrijder C. de R. kwam dinsdagmorgen op de Westland- seweg te Vlaardingen met zijn fiets te vallen, omdat enig visgerij dat de man bij zich had, tijdens het trappen tussen zijn krieen kwam. De R. kreeg een kneuzing aan zijn linkerbeen. Vertegenwoordigers uit Nederland, Scandinavië en andere landen, die papier en karton naar Australië uitvoeren heb ben gisteren geprotesteerd tegen even tuele verhoging van de invoerrechten op deze produkten in Australië. twee miljoen is bij de post voor on voorziene uitgaven gerekend op rente. Een lijst van de te verwachten investe ringen, waarvoor de raad dan t.z.t. nog kredieten zal moeten verlenen, ziet er als volgt uit; Aanleg weg tussen :Ary Koplaan en Broekweg 500.080. Vernieuwing sluis- wachtershuisje 25.000. Vernieuwing van vloedpalen c.a. 20.000. Vervan ging gasstraatverlichting 183.000. Uit breiding straatverlichting 134.000. Onderwijs: Bouw openbare school voor g.l.o. m Zuidbuurt 200.000. Bouw openbare school voor buitengewoon Za ger onderwijl- debielen 300.000, id. imbecielen j 50.000. Bouw openbare kleuterschool in Lage Weide f 10.000. Bouw hervormde school voor g.l.o. -in Zuidbuurt of Lage Weide f 50.000. Bouw rooms-kathoïieke school in de Babberspolder f 200.000, Bouw rooms- katholieke school in Lage "Weide f 200.000. Restauraties openbare- en bijzondere scholen voor g.l.o. f 100.000. Diverse voorzieningen open bare en bijzondere scholen 100.000. Diversen (afronding) 28.000. Totaal 2.100.000. 52 >1 'Xt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1