fijnproefsters vinden Rama veruit het lekkerst! Brug bezwijkt onder last van truck met oplegger Acker Bilk en orkest komen naar Dijkzigt „Clownesk heerschap doet vragen rijzen.., «AM BEHjung Chauffeur op verkeerde route Studenten uit 21 landen in Rotterdam üi V00r SMEDING de rotterdammer DONDERDAG 10 AUGUSTUS 1961 PAGINA 3 WAT IS UW KEUS ALSFIJNPROEFSTER? Doodlopend SE 1 AJ2 ..'f Meer salaris en uitkering voor jonge ambtenaren Ds. P. D. Steegman nam beroep aan Zes draagbare radio's gestolen Advertentie Rotterdams Toneel rrrnTinrB bcuw* how Speciale aanbieding f 398.— VROLIJKE MENSEN KENNIS.... Vandaag ....en morgen uur- en dagelijks nüje 111 U graansilo Brand in auto MC. V D WIHTSTRAA.T ta HOEK DIJK Ca Ah* - .TEL. 707 2.' Advertentie Overal in Nederland worden smaakproeven gehouden. Aan honderden huisvrouwen is de vraag al gesteld: „"Wilt U margarine X en margarine Y eens proeven en vertellen aan welke van de twee U de voorkeur geeft?" En Rama komt tevoorschijn als de grote overwinnaar! Rama! Vtd lekkerder! Dat is het antwoord, dat 3 van de 4 fijnproefsters geven. Proeft U maart Vergelijkt TJ maat! Rama geeft U zoveel meet voor Uw geld. achtige vuureters die het vuur aten en uitbliezen alsof het een lekkernij was. Voor het slot zorgden de authentieke acrobaten, die over een verbluffende lenigheid bleken le beschikken. Het lichaam werd gevouwen zoals de gym nast het wenste. Daarbij klopten en ratelden de kalebassen die tevens als een soort valhelm voor de spring- kunstjes konden worden gebruikt. In een grootse finale presenteerde het gehele gezelschap zich met de melo dieuze, maar schelle zang die zo ken merkend is voor deze vreemdelingen Zij brachten de groet van hun nieuwe zelfstandige land. het Dakar 1961. Bij de wisselingen werden fraaie decors gebruikt. niet meer betrouwbaar was. De brug is toen maar gelijk geheel gesloopt. Er is nu een provisorische leuning met weg dek aangebracht, terwijl deze brug voor alle rij-verkeer gesloten verklaard is. De oorspronkelijke brug was voor al le verkeer toegankelijk. Zij werd ech ter slechts door kleinere auto's van be woners aan de Veerstraat gebruikt. De ze straat loopt namelijk voor niet per sonen-verkeer dood. Of de brug in haar oorspronkelijke staat zal worden herbouwd was giste ren in de loop van de avond, toen de werkzaamheden eerst gereed waren, nog niet bekend. Het bijzondere incident trok uiteraard gedurende de gehele dag zeer grote be langstelling. Toen de auto verwijderd was, was er *s avonds ook niets meer van het oude bruggetje terug te vinden. (Van onze correspondent) Het doorzakken van een bruggetje in het centrum van Maassluis onder het gewicht van een zwaar transport heelt woensdagmiddag de nodige con sternatie veroorzaakt. Het geval kan een niet onbelangrijke schadepost betekenen voor de gemeente Maas sluis, omdat een onjuiste aanduiding een misleidende route heeft veroor zaakt. De brug is het voornaamste slachtoffer geworden. Woensdagmorgen werd de bestuur der (J. Ciedenburg) van een zware truck met oplegger (17 ton) van Lino leum Krommenie naar de verkeerde zijde van de Veerstraat te Maassluis verwezen. Het transport moest daar door het ruim vier meter lange brug getje over het Goudsteenwater passe ren alvorens de Veerstraat Z.Z. te kun- nen bereiken. Het wegdekvan het oude ophaalbruggetje droeg nog wel de truck en de voorste wielen van de op legger, maar de dubbele achterwielen kwamen niet ver. Met een hevig gekraak brak het brug dek in tweeën. De wielen raakten het water, doch het achterste gedeelte van de laadbak bleef op het bruggehoefd rusten. Een takelwagen bracht, nadat de oplegger gedeeltelijk van z*n zware tast was ontdaan, het transport weer op j de goede weg. i De dienst van gemeentewerken trof; bepaalde voorzieningen om de brug we-j derom voor voetgangersverkeer te kun-i nen gebruiken. Daarbij kwam aan het licht, dat de hamei (poort) van de brug O Bij een bezoek aan Schiedam is de achttienjarige schipper M. C. C. uit Schipluiden woensdag zijn bromfiets kwijt geraakt. Het voertuig stond ge parkeerd bij het spoorwegviaduct aan de Oversehieseweg. Het hoofd van het gemeentebestuur van Schiedam maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 der Woningwet bekend, dat Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-HoUa,xi bij hun besluit van 24 juli 1961 G,S. No. 579 hebben goedgekeurd het bij besluit van de gemeenteraad 24 februari 1961 vastgestelde uitbrei dingsplan in hoofdzaak „Kethel-Schie- dam". Tevens is vorengenoemd raads besluit goedgekeurd voor zover het strekt tot gedeeltelijke intrekking van het uitbreidingsplan in onderdelen „Tuindorp Kethel". Het goedgekeurde uitbreidingsplan ligt voor een ieder ter gemeente-se cretarie (Stadhuis - afdeling algeme ne zaken) ter inzage, Ingevolge de Wegennet wordt ter openbare kennis gebracht, dat ter ge meente-secretarie van Schiedam (af deling algemene zaken - Stadhuis) van 11 augustus tot en met 24 augus tus 1961 ter inzage van een ieder is gelegd het besluit van de raad der gemeente Schiedam van 26 juni 1959, goedgekeurd door Gedeputeerde Sta ten der provincie Zuid-Holland bij hun besluit van 27 juli 1961 G.S. no. 103, tot het onttrekken van een ge deelte va» de Oversehieseweg met ingang van 1 januari 1960 aan het openbaar verkeer. Het lever» bij de rivier werd getoond, een kinderlijk spel waarbij de vissers Betten en pagaaien hanteren. De eeuwi ge tragiek van de verkoop van een jong meisje aan een handelaar werd ge speeld. Br ontstond een wat verrassend kennelijk Europees happy ending want het bedroefde meisje wordt later Met ingang van 1 juli 1951 zijn de sa larissen van de jeugdige ambtenaren bij het Rijk aanzienlijk verhoogd, j Bovendien hebben deze ambtenaren j voor het tijdvak van 1 april 1980 tot 1 juli 1961 een uitkering ineens gekregen. Deze uitkering overbrugt het verschil tussen het oude en het nieuwe salaris. Aan de raad van Rotterdam wordt nu voorgesteld een overeenkomstige sala- risregeiing te treffen voor de jeugdige ambtenaren in dienst van de gemeente. Ds. P. D. Steegman te Bennekom heeft het beroep van de Hervormde kerk te Rotterdam-Vreewijk, wijkgemeente Stre- velswjjk aangenomen. Woensdag is ingebroken in de piano- en orgelhaodel van de N. V. B. aan de Witte de Withstraat. De firma mist twee Philips- en vier Grundig portable radiotoestelletjes. Advertentie Het Rotterdams Toneel zal op maan dag 14 augustus de vijftigste voorstel ling van „Irma Ia Douce" geven in het Nieuwe de la Mar-theater te Amster dam. Momenteel wordt aldaar met suc ces een serie opvoeringen van deze mu zikale eomedie gegeven. (Van een onzer verslaggevers) een afsluiting van een reeks feestelijk- Charley Chaplin met een trompet? Een heden. Morgen, vrijdag, hopen we na- dorpsdwaas, die te veel heeft gefuifd? der en uitvoeriger terug te komen op Een verklede stoomtreinmachinist? Of „Schiedam bij Gaslicht". Vandaag al- soms een echte landloper, die een in- leen dit wat raadselachtige plaatje. braakje heeft gepleegd? Al die vragen ukkp. kan men stellen bij het zien van dit plaatje, dat „ergens in Schiedam" werd SB? USB gemaakt. [■1 II Dat „ergens" we helpen u snel uit de fe~lK dLdSBIH droom is bij de Lange Haven. Nader f tlJI m gedefinieerd: bij het GJV-gebouw, nog jpKySgpr, "'trSSHI naden in de „tuin" van dat gebouw fc* I - v En dit clownesk heerschap heeft iets te B>|K'- .7" "Bi, maken met de manifestatie „Schiedam Het gebouw en zijn omgeving ademen deze dagen eer geheel andere sfeer, r - zoals Schiedam toch wat anders is in L iW deze Vakantiefeestentijd. Om serieus lIMI ffSSifl te beginnen: men kan er een tentoon- j ff' .t.7jï V f stelling zien, maar men kan er ook ca- 5 JErfM A baret zien, men kan er verpozen bij \iïtMEÈM£mïXfèvföWeUÊ£r+3iW,f wat lichte muziek en men kan er nog fMR jg meer dingen doen. «PU *- ,- 3$ Dat alles dan in het kader van de jubi- jgt g, t* - leumviering der Federatie van Chr. JkS jt Jongeren Verenigingen in Schiedam. t*JH|SpB SSSwJ Kg!jfe Het is voor de altijd actieve CJV-ers jjgEf - cpèj X 13 1 huw fit.— p. m. reet reent van koop KlUliMÉhhJi R'Onm - tel. 94HS DLOTSELING liepen ze door onze stad, vrolijke mensen gehuld in lange wat al te wij de jurken en daar iceer overheen een soort sluier of gordijn. Hun vrolijkheid werd onder steund door de fleurigheid van de veelkleurige gewaden. Nu zijn we wel wat gewend in Schiedam, er komen hier veel vreemdelingen, we weten j». ook dat het niet netjes is naar ande- t ren te kijken of ons met anderen te bemoeien, maar goed dit waren s-pe- I ria!e vreemde linger, en daarom heb- I ben we allen eens eventjes stilgestaan om rustigjes naar die vreemdelingen I te kijken. Ze liepen gewoon en ze gin- I gen naar een patatkraam. Senegale- f ten, die patat eten. Of ze het lekker ronden zagen wij Schiedammers niet. f te giechelden wel en dat doen wij nooit als we de vette mayonnaisezak- I jes hanteren. was dat niet mogelijk. Ouderlingen en diakenen Dus geen deining in de moesten dan maar zien in kerk b|j de afkondiging de kerkeraadskamer te van deze nieuwe regeling, komen. Er ontstond zo Thuis, bij de. koffie, zal een vreselijk gedrang, het wel een punt van „be- spreking" zijn geweest. T)E jeugd waardeerde De een vond het zeer in- *-/ het echter in het ge- grijpend en de ander heel met. De jongens en wist te vertellen dat het meisjes voelden zich niet al in vele kerken ge- prettig met de ouderen woonte is. der kerk achter zich. Het heeft hen bepaald bele- ENKELE weken ging digd. Want in tegenstel- het zo goed. Het leek Ling tot veel andere ker- echter alsof de gemeente ken was het in Hoek van de nieuwe regeling niet Holland altijd rustig, zo goed had begrepen. Na Toen de jongelieden in afloop van de kerkdien- de gaten kregen dat de sten wist men kennelijk vernieuwing ook op hen niet of men nu moest betrekking had poogden wachten tot de ouderiin- zij de regeling ongedaan gen en diakenen naar vo- te maken. Daar is men ren waren gelopen naar dan ten volle in geslaagd, de kerkeraadskamer, of want zonder enige mede- niet deling hebben de kerke- Het gevolg was dat men raadsleden inmiddels het na de zegen onmiddellijk „voorgestoelte" weer be- opstond en ging lopen, trokken. (Van onze correspondent) ER ontstond geen dei ning onder de kerk gangers toen enige tijd geleden van de kansel van de Geref. kerk te Hoek van Holland de me dedeling werd gedaan dat de ouderlingen en diake nen voortaan achterin de kerk zouden plaats ne men. Waarom niet, het was nergens mee in strijd. Het was eens wat anders. Vooral was het ■van betekenis voor de jeugd, die altijd achter in ds kerk plaats neemt Nu kon men de jonge kerk gangers goed in de gaten houden. Een voordeel was ver der dat de ouderlingen en diakenen nu tijdens de dienst bij hun eigen ge zinnen konden gaan zit ten. In de kerkeraads- banken voorin de kerk De zeventigjarige M. C. va» Koute ren uit" de Paul Krugerstraat te Rotter dam is woensdagmiddag toen hij met zijn fiets van de Brielselaan de Den Hertigstraat in wilde rijden door een personenauto aangereden. De bejaarde man viel en Is met een hersenschudding en een scheurwond boven het linkeroog naar het Zuiderzie kenhuis vervoerd. SCHIEDAM. Geboren: 5: Gregorius H. z. v. C. W. Heeren en H. G. Brouwers; 7: Frederik J. z. v. J. J. Drcleng» en A. van Plateringen: 8: René z. v. H. J. Wolf en P. A. van Oijen; Maria C. d. v H, van de We- teringh en C. C. M. Huts; Gcrardus W. J. z. v. G. W. .J Veldhoven en J. van Leeu wen: René W. z. v. A. Brökling en R. E. Snel: Roland M. z. v. P. M. Meiiers en G. H. M. Ubbink: Katharine M. d. v. J F, Beenhakker en C. J. Smit; 9: Johannes M, z. v. J. M. J. Sebel en H. M. van de Voordat 63 uit 21 verschillende landen in Nederland stagelopende studenten vandaag Rotterdam en enkele Rotter damse bedrijven bezichtigden, zijn tij vanmorgen ontvangen door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Bot terdam. Hier gaf mr. N, Ccholtens, staflid van de Kamer, in een korte rede een over zicht van de economische aspecten van Rotterdam. Zo merkte hij onder meer op dat „Rotterdam een haven met een stad is. terwijl men van andere haven steden kan zeggen dat het steden met een hf^n zijn." Na dè inleiding van de heer Schoitens was er voor de studenten gelegenheid om vragen te stellen. De studenten die vandaag een be zoek aan Rotterdam brengen jujn in ons land in het kader van het uitwis selingsprogramma van de AIESEC, de in 1948 opgerichte internationale ver eniging van studenten in de economi sche en handelswetenschappen. De ac tiviteiten van deze organisatie; zijn vooral gericht op het bevorderen van internationaal contact tussen de stu denten van de aangesloten hogescho len en faculteiten- Aangesloten zijn op het ogenblik meer dan honderdzeven tig hogescholen uit 24 landen. Na de ontvangst door de Kamer van Koophandel ging het gezelschap naar het stadhuis waar stadsbussen wachtten voor een rondrit door de stad. Verder stond op het programma een havenrondvaart, aangeboden door de Stichting ..Havenbelangen", een bezoek aan de Unilever en in de avonduren een ontvangst door de bierbrouwerij ,,d' O- ranjeboom". T ATER zagen 942 uitbundige Schie- dammers de nog uitbundiger Se nega lezen. Het werd een dolle, voor Schiedam ongekende avond. Zo ener giek. zo wervelend onstuimig dansten de Senegalezen dat de zaal er ook moe van werd. De temperatuur werd na melijk heel hoog en in de pauze vroeg een ieder zich af hoe lang een Schie-j dammer in het Senegalese tempo zou kunnen springen en huppelen zonder j hulp van de volledige inventaris «anj ons ziekenhuis. ..Het is goed voor een] vermageringskuur, maar er komt dan; natuurlijk een hartkwaal", zei een bedachtzame Schiedammer. T3AR zaten wij dan Schiedam- mers. We hebben het gezien. Als nu het woord Senegal valt in een hoogstaand gesprek dan is er niets aan de hand. Dan zeggen toe: Sene gal. och ia die lui ken ik zeg". Daar Advertentie Kantine: Metaaibuizenfabriek Excel sior. Klaverjasconcours SG, 19.30 uur. Koopmansbeurs: Open Studiegroep speelt Alles voor Ikke20 uur. Tennispark: Van Vliet, Stadhouders laan. Jeugdtenniskampioenschappen, 9— 16 uur. Grote Kerk: Torenbeklimmen. 14—16 Fiats Ouden van Dagen: Burg. Gijsen- laan. Promenadeconcert door Crescendo, Harpe Davids en Sint Radboud, 19 uur. Arcade: demonstratie tafelvoetbal, 20 uur. Musis Sacrum: CJV, Vertoning films uit de oude doos met als explicateur de befaamde Max Nabarro, 20 uur. Koopmansbeurs: Open Studio Groep speelt .Alles voor Ikke,20 uur. Dagblad „De Rotterdammer": Sehie- damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel.ol 15588 toestel 51 (b.g.g, 80037) alleen voor redac tie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451. (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588). Apotheken: Van Westendorp, bingel 83 hoek Emmastraat. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politie-alnrm 64666. GG en GD-waarschuwing 69290. (Van een onzer verslaggevers) Een enkele maal per jaar komt de Schiedammer in feeststemming, dat was op Bevrijdingsdag ook gebeurd. Voor de chauffeur 3. betekende het dat op zo'n feestdag geen rekening kon worden gehouden met de gebrui kelijke regels. Trots reed hij in de mooie auto, die zijn firma speciaal voor de deelname aan de optocht had opgesierd. Toen de chauffeur op de Koemarkt kwam kreeg hij onenigheid met de politieman. De chauffeur zag slechts het feest en de mooie wagen, de agent zag zijn taak, hij wilde het verkeer bekwaam en met spoed re gelen. Twee weken geleden had de chauf feur gesteld dat hij niet snel over de Koemarkt had kunnen rijden met zijn versierde wagen. Dan zouden de fles jes van de wagen zijn gevallen en dat had dan weer schade gebracht aan het welslagen van het gemeen schapsfeest van die avond. De kan tonrechter had öegrip voor die rede natie. gal, och ja die lui ken ik zeg raten we met onze kennis van het klassieke ballet. Geen rijtjes op de tenen trippelende meisjes en jongens ditmaal, geen gelijkvormigheid, geen 5' dansen misschien ook, maar een onge- I' kend tempo en ritme dat gedurende tweeëneenhalf uur de Passage in ea> i tnse bracht. Na elk onderdeal klapte I Schiedam enthousiast voor Senegal. S; Een dame in onze buurt was over- I enthousiastzij klapte soms al heel luid als de Senegalezen het program- l ma nog moesten beginnen. (Van een onzer verslaggevers) In het hoge gebouw van de Graansi lo-Maatschappij N.V. langs de Rotter damse Maashaven heeft vannacht kort na twaalf uur een brandje gewoed. Stof en afval waren gaan smeulen, toen het lager van de transportband tussen de zevende en de tiende verdie ping warm liep. Personeel van het be drijf begon de blussing met schuim- en C02-apparaten en werd zeer spoedig geassisteerd door de brandweer, die twee stralen op het vuur richtte. Uitgerukt waren de G 8, A 9, een heid 611, de L3 en eenheid 612. Brand meester P. Leeflang had de leiding. De nieuwe zeesleepboot Thames, die gebouwd wordt voor rekening van L. Smit en Go's Internationale Sleepdienst, zal op 25 augustus te water wórden ge laten bij J en K Smit's scheepswerven N.V. te Kinderdijk. Mej P. C. Viëtor verricht de doop plechtigheid. Het schip krijgt een lengt» van 53,40 meter en een vermogen vu 3250 pk. Kortsluiting heeft woensdagavond brand veroorzaakt in de auto van de heer K. Mosterd ijk, die in de Klaverstraat te Bot terdam woont. Hot vuur richtte in de auto die op de Kruiskade was gepar keerd, voor vijftienhonderd gulden scha. de aan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1