Oude tijd herleeft in jeugdhaven Gaslicht" chiedam bi gezelligheid en sfeer UNIQUE k Pipo en aanhang gaven kinderen veel vermaak MtL 1 mw 4 r H. DE RON ZN d i i rocuratiehouder lokte ze ontdekking uit VACANTIE AANBIEDING Opgeruimd staat netjes' w 'A- wilton karpetten haarveiour karpetten 43§> Serie voorstellingen besloten Auto ramt zuil en boom: bestuurder gewond i tI keetman Controles in sfeer van vertrouwen Burgerlijke stand er duisteringen al in 1945 begonnen Oude bromfietser bij botsing gewond 59 ggjöMI I van HEYST de rotterdammer PAGINA 3 VRIJDAG lï AUGUSTUS 1961f nu... beduidend goedkoper /s oren enne Expositie» van schilderijen en oude voorwerpen Cabaret GFFiCIEEL ASEMT' vlaardingen Schiedam -j v I goed advies op het gebied van woninginrichting: Ticee exposities CLCür^r cijL r.o - r S-4 EERLIJK.... ^VER10¥INGSRIN6EN HQ06STIAAT 88-90 - VUASHNGEN MOEILIJK BEROET» NORMAAL.,.. LANGS ACHTER rpOT over de oren was de 52-ja- 1 rige Rotterdamse procuratie houder >VT.S. in de moeilijkheden geraakt, toen hij donderdagmor gen, 13 juli met zijn gezin (vrouw en twee zoons) m zijn luxueuze personenauto 25.000) stapte voor een vakantiereis naar Italië. De dag voor zijn vertrek had hij in het kantoor van W. van Driel's Stoom boot- en Transportondernemingen HERENPANTALONS RGTTESDAM: Kas klopte DroomlandF sluit saterdagavond Vandaag Geld \an \ader Goede controles siaapmeubeis-wentefbedden duo-divans «nz. Eigenraam jongste vrl. kantoorbediende ■Advertentie Wij kochten bij een van de bekendste tapijtweverijen de hele voorraad Wilton en Baar- veiours karpetten uit de serie van 139,- voor een ongekend lage naseiioenprijs. En Zaterdag kunt U ze te kust en te keur uitzoeken, In klas sieke en moderne dessins, bijna, zestig gulden goedkoper dan normaal. AUTOMOBItLBlORIJF Tlissfll Vismarkt en Koopmansbeurs heeft Schiedam een ran de weinige Stekjes vraar sfeer Is en waar de \er» ebttog brandt in deie fee»-:. - eek van de Schiedamse Gemeenschap. Voor het ge» houw van de Cd V hangen de guirlandes boven de r -rkthramct die allerlei be- geerlljke tsaren torsen. Voor die kramen staan pseudo-gereis in Oud-Holiands* stijl dte de Duitse schilder Johannes B. Lera heeft vervaardigd. Achter de kra- prljzen leden van de CJV hnn «ra- (Van een «nier verslaggevers) men prijzen lenen -ran ae uaaa wa- ---r.' ren aan. Er wordt worat gekookt en men ^»nen kan er genieten van de kersverse vra- ren. Vanavond wordt ook Musis Sacrum I» de feesten betrokken. De CJV heeft dei Zowel In boven- sis in bene&Huaat bezoekers genteten van de verkwikkende koffie of limonade. In de be venraai aan de voorzijde va» het gebouw hangen ongeveer vijftig te keningen en aquarellen van Johannes en tevens een vijftiental schiide- e gehad aade stomme. van arte talentvolle kunstenaar Zattrdagmorgen om 9 uur be rin de verkoop v»n deze Wllton karpetten in fraai Perzisch dei- sin en kleuren de hoogpolige haarvtlours in modern dessin, 200 x 280 err, nu voor i m CHm te), of tchnft. kot. films van stal te haten en eens te doen horen hoe de vroegere explicateurs «ier- gelijke films tet leven brachten. Voor dier smakelijke toelichting komt de op dit gebied zo bekende Max Kabarro naar Schiedam Aandachtige jongelm zitten ieder» avond op de stoeien of biervatten in de zaal van het gebouw- De Jeugdha ven De naam Jeugdhuven kan nu met worden gebruikt Het geheel heet Schiedam bij Gaslichten leden van de CJV hebben alweer met de mede werking van de kunstenaar Lura, ge bouw en omgeving de sfeer van het ftn-de-sicclc gegeven Voor het gebouw brandt de gaslantaarn, m het gebouw zijn de wanden op kostelijke wijze be schilderd De benedenzaa! i» m de sfeer van het' cabaret gebracht Daar hangen visnet ten aan de wanden en zijn vele schil deringen Iedere avond 'tot en met za terdagavond i treden de cabaretiers op Zes jongens en twee meisjes spelen en zingen satirieke versies over de com-1 merciele televisie die er komt net als de radiozender Veronica er kwam. Dit -nod um gaat door de spot van het Schicaa-nse hekeldicht evenals de hu dige personeelschaarste waardoor de' bazen onderdanig dienen te zijn aan dei werknemers Hoe moeilijk verliefden het hadden 1 zo om en nabij de eeuwwisseling to- nen de jaugere-is ook. De haJdige- j*u- rerentijd schriften sis Taboe, Twen, Oscar en fsary Tunes krijgen de ge- se5 van een lichtvoetige kritiek en dati alles wordt a ineengepraat door een conferencier die wel de hnmo- i rist genoemd zal worden maar die in i dit ..Schiedam bij Gaslicht" blijk geeft van veel waardigheid waarbij d hu tnor meest gekrold is mei eigentijdse ironie. Dan is er als apart genoegen het op treden van de clown, waarover gis.eren gemeld" In deze grappige figuur ver- bergt zich Johannes, de bekwam*» schil der die vriend is van de CJV -ets sinds bij twee jaar geleden energiek begon r, T in— mee te merken aan het welslagen van en M P v a Zee Mene ctmteiten van de CJV. Hu heeft sisten van de heer H Mevers te bchie- rJJn werkterrem nu ielf vergroot want bij is gaan behoren tot de ..toneelkem". Hu levert met alleen een grappige per soonlijke bijdrage, maar bovendien is hij verantwoordelijk -oor het lichtspel in dc tuin. Daar rijden trein en auto onder het spel van de schijnwerpers. Welk een wonderlijke sfeer dte CJV heeft kunnen oproepei kan mes van avond en morgenavond nog gaan z.en en noren in het gebouw aan de Lange Haven. Lura heeft m de afgelopen twee jaar gezworven door Du tsland Frankrijk er Jsalie Dat is a .n zijn kunstwerken te1 zien In krijt en verf heeft h.j z.jn er varingen vastgelegd Er zijn weer tal van indringende portretten vertegenwour-1 digd op deze tentoonstelling maar ook zijn er de schilderingen van het land schap In deze werken Vmnai bij weet gave: van het detail, toont Luia zich op zijn sterkst Met zwier slaagt hij erin rie sfeer van het ruiden op het doek weer te geven In de undeie luimte op de eervte etage worden de bezoekers getroffen door een stemmige expositie van ge bruiksvoorwerpen en andere materialen uit dc vorige et uw die nier stijlvol zijn tentoongesteld Vooral voor de oudere bezoekers zal een bezoek aan deze Ond- Hollandse kamer een genoegen zijn. om dat velen hier nog herinnerd kunnen worden aan de voorwerpen die groot- moeetoi v roeger gebruikte Onk voor de jongeren is er echter veel te tien. Het schaakspel onderdeel van de entourage staat uitnodigend i op de tafel in deae grote huiskamer, niet voor het komende spel denkelijk, maar meer om de hedendaagse mens er even van de doordringen ia welke een se jaagde wereld hij nu leeft. De rustige bezinning in de Oudheidkamer doef de veie mooie kanten va» de goede oude tijd weer eens even zien. Dertig jongens en meisjes zijt; op dc tennisbincn van de heet Van Vliet n de Stadhoudeislaun te Schiedam be gonnen aan de eerste wedstrijden voor de jeugrikrmg 'enniskampioenechap- pen d e tb het kader van vakantiefees- ten van de Schiedamse Gemeenschap) vordcti gehouden Het geringe aanta' deelnemers is een teleurstelling voor de organisatoren, de op een massaal tornooi hebben gerekend Vandaag zijn de uedstriiden voortgezet, waar na de finale-wedstrijden worden ge- houden De geringe deelname wordt geweten aan het tolt dat ve'e scholie ren m verband met vakanties uitste- dig zullen z.jn ♦Twee Schiedamse knanen i m hun' fietsen ku utgeraakt D- lS-Jarig' tuinman A. K mist zijn f e's d n et; op slot in de Van der Temoelstraat heeft gestaan De lasser A P heef* aangifte gedaan dat de f ets ran zfto' 11-jarige rooi) is ontvreemd uit del Van Marumstraat Gets. -Biersfcot 37 - Teief. 01898-5450 Burg, Knapperllaan 2 Telef. 010-64500 J~)tT sfeervol geheel vindt men aan de Lcritje Haven tn Schiedam Oud-Hollandic geveltjes steren marktkramen waar allerlei waren te koop worden aangebodenals on derdeel van het evenement .Schie dam bv Gaslicht van de CJV. (Van een onzer verslasgevers) •Voor het Associatie Practijkeramct Spaanse Handelscorrespondent e -1i.» den- mejuffr A. Geurtsen te Schiedam en de heer A Groenenboom te V.j - dingen Z.j werden opzeit'd do ir H v Kaam. beed.gd translateur Spaans, Schiedam. i •Voor het Fraktljkdtploma Boekhouden l slaagden: de heren C. J Groen. A C F. Lansbergen. H K e'a W K ela L i p v d Most. A v d Most C A v. d Moezel P J Over de Vest en J P v Zon Voor het Prakt.,kd:,noma Nedc-j landse Handelscorrespondentie de da.l mes H J Buurman C C v d Tuyn. j ■de heren G v d L.nde en C A J Schefers Vjjpr het certificaat Engel-r se Handelscorrespondente de heren! H A Cordfunke J L. G Hoherhoek Aan de succesvolle klndervoorstel- Hogen lu het kader van de vafean- j iefeesten van de Schiedamse Ge- tneenschap is een einde gekomen Donderdagmorgen is Pipe de Clown en zijn gezelschap voor het laatst voor bijna duizend kinderen opgetre den in bet Passage theater. Wederom was de jeugd enthousiast, wederom 'werden de avonturen meebeleefd en met luide kreten waarschuwden ie kinder» ban held als de tegenstan der Dc Dikke Deur op het podium verscheen. Ditmaal was cr een domme prinses verdwenen De boosaardige Dikke Deur altijd de tegenstander van de goedwillende Pipo ,a de? televisieuit- zendmgen. ontfermde ach over de prinses om haar in zijn circus aan den volke te vertonen Maar dat neemt Pipes niet Met zijn lieftallige vrouw Mammaloe. met de indiaan ..Kluk-Kluk" zorgt hij ervoor dat de prinses weer naar haar land gebracht wordt, Er ligt een beloning van een half koninkrijk te wachten. Dikke Deur is ook niet mis. hij achter volgt de groep, hij vraagt een onhan dige- Chinese tweede klas tovenaar de indiaan te betoveren maar het gevolg is dat Je prinses in een pop veran dert Later in het paleis bij de be droefde koningin wordt alles goed, dan toont de handige Pipo dat met de Dikke Deur maar hij ie prinses ,v eer levend kan maken Het verhaaltje is vrij simpel, het spél van de zo bekende ielevmemensen Is ook met van kwaliteit maar de Jeugd vermaakte zich uitstekend Eik ge baar, elke wending m het verhaal werd met gejuich, met kreten, met gelach ol! met uitroepen van afkeer &b het de Dikke Deur betrof begroet Zoals bij de voorstellingen gebruikelijk is zorgden een aantal Schiedamse dames voor het goede toezicht bij deze geslaagde bijeenkomsten. Advertentie Advert en tien SR HilLEDUK 20S-211 - TEL. 7166C DE SLINGE .183 - TEL 71181 Met grote vaart is vanmorgen om tien over vijf de 33-jangt Rotterdam mer A.K. met zijn auto in de Burg. K? -pperUaan in Schiedam tegea een verkeerszuil en daarna tegen een bocna gereden. De heer K. is met icn rech ter schouderfractuur, een hoofdwond en «ren hersenschudding naar het Dijkzigt ziekenhuis in Rotterdam vervoerd, D auto is aan de voorzijde ernstig beschadigd. AdDertentie Dan dient men ook met te verzuimen 1, naar de lokalen op de eerste verdieping te gaan waar twee mooie exposities zijn ingericht V li;ke handelingen de moeilijke onder delen van zijn beroep zijn. HE verzekeringsagent begon met snel te praten Dat deed de vrouw Dc agent keek maar. Op de stenen rioer ran dt keuken lag na- djeiwSL de echtgenoot te s'-apen Snur kend had deze het zich nogal gemak- jkel'Jk gemaakt De echtgenote echter maakte een ontijdig eind aan de dro men). JVou. doe now maar niet of je slaapt, hy snapt het toch welzeg jtj nou maar zelf eerlijk dat je nog niet .betalen kunt", klonk het utt de mond an de vrouw e» hiermee was het eind ran het verhaal gekomen. De verzekeringsagent heeft nu aan rijn .ervaringen het slapen run klanten op keukenvloeren toegeroepcfmaar of hit daardoor zijn kassalao tref of met vergroot heeft is ons met duide lijk oetcorden. Advertentie rwftstrs preoseeweHt co x r b#st' At,!««ferc*:** shackfFocf, RL 425 f4f0~ hoHogtr juwcfitr •dthltonlmft&gts LUMA1* 92 155-157 ratttrda» '1 LllJ had een moeilijk beroep, die Schteda'DOTcr, en mtsscmen is het ook iv "l een t meres san: booep u-anf hi' tt 1st »*r t cl run e ivrte let Oren eens is elk bern* p tuirdevol czls het inailr inet liefde *df uitpe- voe-d Die Se!.., La-rr'k *e kc.i- neltjk wet liefde maar ~i,n arbeid lererde vreemde enaringcn op Dat maakte hu om ook dmrfe.' ,k uaarbij hij room! s'-'Ui" dat het imir befiin- nclinöen heel moeilijk tg?- Dal ge loven WIJ ook het namelijk :o dat alle begin nog steeds moe.hjk is ook al zal het i oor enkelen onder ons teel altvd een beetje gestotter bitten De rneestpn echter groeien later hecht tn hun arbeid zij tullen tnuner bi'Jteu gemeten an de vreugde i an dc nrbeid als ;n er tenminste voor waken dat z.j niet de domper ran de tegen zin, she de sleur nu eenmaal mee brengt, ondergaan IfET dte Si hiedanimer was het met :o Hu terftirfe maar en ht> ter- t°lde door zodat ui' na enige tijd ons als t*errekermg-ngent naar een 'ue- dams huts -age n gaan Het tras de e rearing tan on:c kennis, ijij rertelae oni dat ha moeilijke en lastige klan ten had Dit u'ti er zo ei n Toen h.,; lirj de deur i .tn -tjn klant swam bleek deze niet 'htm 'i(' verzeke ringsagent keek door ne: raam Dat moet je doen. he -ei hu nie£ ot er- tmgmg Er ju er tnj die 'e gewoon laten staan nou je leen :e u et ken nen Hu handelde (lm normaal, het Kijken door ramen geschiedt als een onderdeel tan de arbeid JCHTEK dat raam zag hy de heer dei hn.:"s lopen Di rerzeke- linffsageiit belde daarom «eeer Er iicrd met -mengedaan Tornt keek »rj diWï de br*ei «nbtts. ~Ktf< moet je doen. he - zei hij met overtuiging anden laten ze je gewoon staan Hy zaa mm het eind van de gang me vrouw staten ate in de keuken nan net werk was De verzekering*iioent belde ii eer. Er «erl met opengedaan "oen liep hij lang: 'iet huis „Kijk dat moet ink^ '*'nou 'l'óo'p'f1 'te wenloor" maa*zo' Schiedam s.mt binnenkort ook tn ruime Ink ..nou loopt e uet wo „ndacht v»ti«cn op dc actie ÏIJTI U-u y," toornde Opgeruimd ta.it netjes' Dajrvoor telde rerder Langs h< nu»S tapet a frame helKtkleurde pamer- was htj bij de keukendeur gekomen en, b|kkt,n dangeWhaft dual had h»i dt deur roor de rer-f haaide lersihrikit hniTnnue open- Gisteren zijn deze moderne papierbak- ge rukt.' Demon t ertelde dat derge- ken naar ae» terrein van dc knekeru SCHIEDAM - Ooöeitrammd: A Baronets, 28 jr en A E M Daalmeijer» 20 jx C W Barto, 20 jr tn A L C Slingerland, 20 jr, R H Boon. 2f jr w J C Wintery»jj*t, 22 jr F H J de Bruin. 3tö jr en J \an der Wamt 23 jr. J D F Companus. 32 jr en A B %an Van een onzer verslaggevers Prachtige deiykc wijze misbruik gemaakt S was belast net dc uitbetaling van <ie salarissen Als procuratienouder was hu ook gemachtigd andere 'betalingen te t Hof, zs jr. l W Handstede zz jr -■'■ m a Jo Maaikadê een kasbewiisdoen M var. de Ven IS jr A C Harlaar. Z5 jr enaan ae lvlaasKaue ^,is' i b itijsdijk, 32 jr. j He.der is jr er, j c ter waarde van f 38 000 uitgeschre f Bi ?m 22 jr A C san den Heuvel, 20 jrj a. en h v-n vv..«-r. 2ï ,i s 2, iiz...;!.-. 27 jr'ven. Hjj tekende het papier met dei jr *n R «"xfirvmieniiek. gedachte: „Als ze het nu nog niet j \anHo'manHo& if en jV^ ontdekken, zijn ze sufferds". A L J van trrsel. 28 jr en M H Dries sen I 23 jr. a c van Kimk. 29 jr en m J A De verdnfsteriitgen kwnnea aan feefj Zagvijn 33 jr H Korporaal 22 jr en C M ltehk De directeur van bet bedrijf, de van Leijden 20 je F van Oordt. S3 jr t heer K. F. H. tVolterx. die gestie» jaar) M A Gelderbloro 29 jr C A F de Sehnj-'bet volste vertrouwen In zijn procuratie-j «Trir^n a'm r jrs hooder had gehad, besloot na de feerteb 21 Jr en A M G de Kok. 22 jr S Si j brands ...vaaiik. a,,...,al;j l.( 26 jr en P Kool 32 Jr. C van Toom. 32 JrJfn oVfr fntaae by en J A H van der Wfdt. ïl jn W A J van1 Rotlerdanwe bankiershuis B- Mees it Veen, 3? jr tn T M E van Coïh, 63 jr H Zoonen de kas «elf eens te controleren. J Visschor, Wrscnaar Getrouwd n. l. van uuuien, u jr cn r- - w MeiJers 28 jr, DM van Ko«ts\cid 22 jr en v f f. M E Kersten 23 jr L J Friedrich. 24 jr enfoots en belde het hotel in Alaaaio op. M E van Putten. 24 jr. A J X Wiüerr«e. 24 waar de procoratleHouder en fijn gezin j Jr en C Machtelsen 29 Jr W J Wansmk. 21 bon vakantie doorbrachten. jr en C E Josen 20 Jr P JF S M Adams 27 .Waar iiogc» die 38 000 gulden*".! .,D* kas klopte steeds Dekasbew ijzei| -m»#t I». run nrocuratiehtwder Jn .5 getekend werden al, Tjrpci-end voor de ijze, waarop S te werk ging is bet getal va» de B-rxlewcs-werf i." ci.a voor het bedrijf een schip bouwde De werf kreeg als termijnbetaling ƒ80 000 De volgende dag verscheen S en vertel de. dat er een vergissing ai het spel was: het bedrijf had slechts ƒ40 000 willen betalen De werfdirectie ver trouwde S en schreef eer cheque aan toonder uit van ƒ40 000 De procura tiehouder inde het bedrag bij de banc rn stak het in eigen zak Vermoedelijk heeft hij deze ..truc" drie aan de Schiedarosesmget had, stopte hem geld toe Het had dus de schijn, dat S. er financieel op vooruit was gegaan. te 1945 werd S «evortïerd tot chef va» de administratie. Toe - tl)a Af verdefate- rtngea haog«tw«arsehUnlUk al begsmmen. .rote zfmeUngjï kregen de malversa ties toen S. ia 1948 tot pmcanUduBder j werd benoemd ea vermande bevoegd-f beden ontving. Zijn vader hoefde hem! toen »een geld meer toe te schuiven. De procuratiehouder heeft het door verduistering verkregen geld laten i rollen. Hij verwende zijn itouiu met; bontjassen, kocht regelmatig dure oersonenauto's en het zyn beide zoons naar internaten gaan. in modeme, veel gevraagde kleu ren grijs; d»5k in groen en beige coteld.Kreukherstel(end, was- baor, krimpen niet, plooihwdeod. Noretool 29.75 T NU, ALLE MATEN Ktzte Hocgataat 11 Meent hk. Gcsrise-, uogei Kateadr. Lagodjk tik. Doqmn-.; w«R Kmukade 33 lifDEN: Hiiriemzoeutrnt 25 De politie van het bureau Sandehns- pietn. die deze byzonderheden vanmorgen tijdens een peRsccmferentie bekend maak te, vermoedt, dat het nog wel een maand zal duren voordat alle details van de taak zijn opgelost v 22 jr e» H rte Neelt 21 jr 3 Hifftt vind bet kasbewhs. Itet ultzobdertilki«er keer uitgehaald H.erbu waren 22 jr en 1 M van Slobbe 2t jr bedrat. er op ni vermeld,! bedragen gemoeid van 40 000 itwee f i. k wekte tfln argwaan. Hij greep de tele-)keerƒ38 000 en ƒ29 000 jr en J G T&tilemse 24 Jr JA Jaspers. 26 jr en B M T Bal. 23 Jr J B van Hees 24 jr en C T G HeUemon,21 jr A H Bosman, froeg hij ï«jn procu«Itieh<Wder u». w beschoUAd In"werk:e-Ujlch6.[d «'aren 11 F sumrt \fif ,r P Jcn*s- 29 )r, ""J" brandkast vertelde S. die jde bedragen er dus met Wanneer tie om df vakantie van z\jn vro^'W en bedraden op de kasbeu*iuon te hoog vver- •Op het nieuwe siwrtveldencomplev murtffitet fë berferi en nog met met den. topte S geld dat hy door middel aan de Snortla-n 'e Spijkenlsxe is een i de bekmttenu ran de i -rdiiiitcnngen van^ i^n cheque had gema m de kas fraate kantine gebouv%d Deze kantine t oor de duq kuam (Van een onzer verslaggever*) ts thans gereed gekomen, en ral zaterdag m lebnji! worden genomen Het te)efomsch m spies weid bee in digd D«" heir Walters zirg n de b and- «-t kuken uur vord rit t» Maar tagrwrgf r jl ««au S weer het kantoor Ontkc np b.iatti hem rut meet Voordat de direct e de politie in lichtte ging ril raar ae v ouw van S om h ir Van dt mnher»a*ns op de hi ogte *i stilie"? De schrik -loec haar im tni"r g ng ide-nen ni Cu h irt /is'iei J »ar lang had zij ie waai vi ate d ri" haai man bo hit ten af i.i fibciachtig god satan- .nou ie Flats Ouden van Dagen: Burg. Gijse. i- laan. Promenadeconcert door Creacsado, Harpc Davids en Sint Radboud. 19 uur. Arcade: demonstratie tafelvoetbal, 20 ..Droomland" Vlaardingen. aangeduid) uur als ..mee ster symphonic van licht, i Musis Sacrum: CJV, Vertoning films klank en kleu-' kreeg tot nu tot on-»uit de oude doos met als explicateur de dank», vaak slechte weersomstandighe befaamde Max Nabaxro. 20 uur. den 33000 bezoekers Bij mooi weer zo-1 Koopmansbeurs: Open Studio Groep als woensdagavond ligt het bezoek tus-ispeelt „Alles voor Ikke. 7". 20 uur. sen de twee en drieduizend, waarvan mnnron veien uil de provincie Ook veel buiten-!"" landse tourisien bezoeken 'Droomland. Tennispark Van Vliet: Finales Jeugd- Aanstaande zaterdagavond is ..Droom-' kringtenniskampioenschappen. 911 uur. land Vlaardingen voor het laatst ge- Passagetheater: Film voor bejaarden en opend Men verwacht dan m elk geval pupillen CAB 10 uui de 40 000e bezoeker te kunnen noteren. Grote Kerk: Torenbekltmmen, 1416 die een ve-rassmg te wachten staat 'uur AL siot-apotheose zal zaterdagavond Prinses Bratrixpvk: Hengelwedstnjden om 22 uur boven .Droomland een I voor senioren. 91130 uur aantrekkelijk lucht-vuurwerk worden' Terrein SVV: Westfranketandsedyk, S oi-Treod h haar dom te zeggui dat j ontstoken Droomland blijft daarbij nor-Optreden De Trommelaeren van Roesen- maal tot 1130 uur nm geopend Zo- jdaele met muzikale show, tevens mede- als bekend is Droomland Vlaardingen werking van het Thebaans Kwartet uit georganiseeid ,n de stadsparken Hof Antwerpen. 1530 uur. er Oranjepark. liggende aan de ver-Speelweide Vim dlngerdijk: Finale keersweg Westland-Rotterdam Vakantiefcesten SG Vuurwerk 21 uur. vernutigde het oude tn vehreef een euw kasbtwij-, ml een lager bedrag uit In het ooriogM3.il 1942 werd S als sous-chef i.in d jdministratie aan gesteld T.\oni had hij gewerkt op de ifdelmg Sociale Zak, r, can de gemeente Rotterdam Zin crouw was ei op tegen dat hij can betiekking veranderde maar tn <4o U*np var atrNii-reV t rHn* i düic tctr W itt' ttk bq dt ec»ii*C7t ^an hit bunau Situdkhr 1 pitm bfhlnot S middctUiK tt* airt^ tn uit v us n ,t hl mai het bui tt 1 i,i» j 11 v1 c r* n Hij tii m\n 11 1 1 de n J kj\ï i fi ui hiH>4*e ïn h u^t in nui-di t»p \UHM Vti \j, wit 1 ui van rur b« d jt licit Tudi het hnnr ht rhxial if Hlj awr" i* 2 de of t nter ift rite lm rred- tc*eiu>vt ifi bicttie Had «td»ta /lm k\v im mtt tin ernttr ^ahtis thuis v Kkr (in \ik 1 dt isorlnft et n bt.drijf Hoe Is het mogelisk. dat de trau zestten jaar: onontdekt is grbleven*' vraagt de politie ikh af „De lofkh'iu- ding van he» liedriif. een dochteronder in de Burgemeester Knappeittajn ge- nen4|fn. de Maalsmljnen werd torh h'-'e!»: regelmatig door drie rrschi! iriuir In- stanlirg gecontroleerd"" Birmehkort ku-nen de Sih edammers ?.cn 111 welke (raate voorwertien /ij hun choeo'ade mk ir< tïen tram bus- en andere pap ertjes dienen te werpen opdat de Sch.cdatnse straten wat rei eer zulten worden Dc pincui atichduder genoot een onbi- liencd veitrouweu van cie directie De conti oil's werden steeds uitgevoerd inVermoedelijk heeft deze sfeei S heeft daarvan op schan-1doorgang versperd 1 - oen 011/er vei slaggevei s> Op de hoek van cie Vlaard.ngerdijk en de S'achthuislaan is donderdagmorgen on vijf voor half t,en een botsing on' staan 'ussen een bestelauto bestuurd dooi di 19jarigi Ro terdammt: J S en de Ttt trige biomte'ser J W Ket De het 1 Ket ie m»t "en hoofdwond gekwet ste linkerhand schaafwonden en een hersenschudding nair het Gemeente Zie kenhuis 111 Schiedam en later naar het Dijk/igtziekenhuis m Rotterdam ver- voeid Kr bestaat geen dnect ievensgevaar de bestelauto dc WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-46 i l PEIEt _1 mes o* otsoiuus la VLAARDINGEN Tte.toia»«)zs« HANDELSKANTOOR te VLAARDINGEN vraagt een Geen 'oopwerk. WIJ garanderen een goede kantoor- opleiding tn een p/ettige xfeer. Brieven onder no 5M3 aan het Bureau van dit Blad. S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1