les v. Keulen: Gebrek aan mensen vreemde zaak m S01EX Samenwerking voor klein? verenigingen van belangd Maassluisse bebouwing dringt niet te ver op Zelfverzekerde zeeman kende het recept Schiedammers in de schijnwerpers Weten jongelui de weg niet naar ODI"? Bedroevend Hond oorzaak val met bromfiets Bezwaarden Werkgroep Eilandengemeenschap: v2)&JS Televisie: die moet uitzieken ,ramp G.S. over plan Noord-West Een bezwaar van Maasland werd gegrond geacht Pi Pioniers Alle kwaliteiten Ten CASSIÈRE Drumbandconcours -voor derde maal- op 30 september Burgerlijke stand SOLEX-^o 9 1 UNIQUE - SCHIEDAM itti DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 DINSDAG^3 9 Astrid \an D t Schiedam kreeg maandagavond om ten over zeven, een bloeduitstorting aan de rechter toet toen onvoorzchtg de Boer ma\ eïa n ide overateken Het 14 jirgc ne sje werd aangereden door e p motor jes uurd o r C H Een EHBO er heef eerste hulp erieend satrna zj naar hu s kon „aan 11 de nacht van maandag op dins dag is weer brand uitgebroken m de vuiin sstorl Uaats aan de Jan vanRIe- beeckweg te Schiedam Personeel van de gemeente re mg ng hee tot half drie s nachts aan de bestr jding van het vi ur gewerkt Ten nadele van d» heer JAC G s van de gevet van het pand Grote Markt o te Schfedam een kaas jts-automaat oranje rood gekleurd ges o cn nh idende 36 Kaasjes er een hoe vee the d kvastjes De IS jarige mej A H m si haar fiets de n een achtci um aan Stadh juderslsan heeft gestaan 9 Ecu b stuurder van een vorkheftruck verloor zjtcr'ag b j de I an Deventer straat tv Schiedam de macht over het stuur De heftruck reed daarna tegen twee geparkeerde auto s De heftruck werd met een auto licht en ee andere auto zwaar bcschad pd 0 Ba!did gt 3 eden hebben vrijdagm d d'ig van get arkeerde autos m de Hu s m3nstra t en Wei-tfranketilondsestraat te Schiedam een drietal antennes a£ gerukt Later is een afgt rukte antenne n ae Burg Knat perliam teruggevon den Tv ce Noorse zeelieden achtten het /aterdipnncht noodzakelijk de hoorn van het telefoc i toestel m de publieke eet in de SI Lllumastraat te Schiedam mee te nemen Een Sch edammer waar se! iwde dc poht c waarna de 1? jarige Sign rd E en dc 16 jarige Per O zijn ingelote t De kap tun van hun schip de Solunar dJe bj Wilton Fijenoord 1 gt 1 ee t later beloofd de schade van een rijksdaalder tc zullen vergoeden 9 De Srlilcdaime politie heef twee bal rind gt knat en lj tn 17 jaar oud aan gtloulen De jongens hebben met een luchtplstuot op het Hoofdplein di*ie elektr «*ht lampen an de openbare vtilicht ng 3 apot geschoten (Van een onzer verslaggevers) TA het is een heel vreemde zaak zegt de jeugdige voorzitter van de oudste christelijke korfbalclub van ons land, het Schiedamse „ODI" ons Hij zegt het echter niet met een ge W/a K f laten teleurstelling-want les van Keu vit' len is een wilskrachtige jongeman, die gelooft dat zijn goede zaak de steun van vele Schiedammers ver dient Hij weet ook dat hij voort bouwt op wat goede Schiedammers tot stand hebben gebracht Schiedam heeft In elk opzicht een grote korfbal traditie hier ook werd de Christelijke Korfbal Bond geboren Daarom zet les van Keulen uiteen waarom hij zich verwondert ODI zou namelijk op dit moment al een sterke korfbalclub kunnen zijn, er zouden gemakkelijk zeven seniorenteams het veld ui kon nen en nog wat junlorentwaaiftallen ook er is mankracht genoeg, maar helaas er ontbreken op zijn minst een twintigtal dames en wat jongeren Dat is toch vreemd zegt les van Keulen Sch edam is zo n. grote stad dat er wel plaats is voor twee chris telijke korfbalverenigingen misschien weet men de weg niet naar ODI Wij zoeken contact met Sch edammers in De 41 jarige broodbezorger J Frank uit de Herastraat te Rotterdam is maan dagavond in de Zaagmolenstraat met zijn fiets van achteren aangereden door een personenauto De man is met een gebroken 1 nker onderbeen naar het Bergwegziekenhuis vervoerd de leeftijd vin twaalf tot veertig jaa-- Het behoeven geen bekwame sports lieden te zijn Belangrijk is dat in onze club gezonde en gezellige sport kan worden beoefend Het is daarom zeker de club voor de mensen die enkele uurtjes per week op prettige wijze aan sport willen doen in onze lagere twaalftallen zonder dat zij willen of zelfs nog kunnen streven naar topprestaties In onze lagere twaalftal len kunnen we voldoende heren opstel len van omstreeks dertig jaar die er met naar streven nog eens m ons eer ste twaalftal te zullen spelen maar die wel genoeglijke partijtjes korfbal willen blijven beoefenen Het ontbreekt ons echter aan voldoen de dames leden die hetzelfde streven hebben en toch zullen er zeker tiental len dames zijn in Schiedam die graag nog aan korfbal willen doen Men weet de weg met of valse schaamte weer houdt hen of misschien meent men wel met goed genoeg te zullen korfbal len en dat is nu juist bij ons van geen belang NIET ZO BEST ff ET moet e5 -eens van komen Te (iikvnjk, hebben wij gezegd dat alles zo uitstekend is tn Schiedam Soms hebben we zelfs uniek genoemd wat later ~étfs en ook tn andere ste den aanwezig bleek Zo zijn wij nu eenmaal goede chauv\nsten als goede Schiedammers ook al houdt dat heus wel weer tn dat we als goede Schte dammers gezatnenhjk onze fiolen van onze afkeuring doen horen en soms ai en Laten we daarom eens naar Bad Groenoord kijken Keurig bad mooi had prettig 2toembad, echt teel de sensatie voor Schiedam Het is "o mooi dat het gelegenheid tot verpo mg biedt aan uele Vlaardtngers Rot terdammers en Delftenaren maar is het nu allemaal wel zo heel best tn Bad Groenoord Kom nou zeker met Fr aijn baden die beter zijn tn ons land MISKOCHT ff ET I Imkt hard ?iet te moeten me dedelen maar heus er zijn baden d e beter zijn Dat bemerkten we on langs toen onze Gelderse gasten naar het zo geroemde water van Bad Groenoord togen We zijn toen niet meegegaan men kan niet altijd ver tier hebben Toen de gasten echter te rug kwamen hebben we gekeken met het gezicht van nou en"> Wat zeg je daar nou wel vanHadden we naar met zo trots gekeken de lof 0 er Groenoord klonk met wel het bittere geluid van de teleurgestelde man en vrouw die zich miskocht voe len VUIL* BOOS QNZE gakten tertelden Ze vroegen naar Kethel gegaan heel druk heel lang wachten voor het loket Dat wuifden we weg natuurlijk het was toch druk Toen gaan zitten op de g asgazons Een der kennissen zette tch m een stuk worst Ja niet lachen Gelderland en worst zijn heus tut-l te verenigen maar met in 1 et zwembad Dat vonden wij ook Vandaar dat onze gasten boos wer den Wat een v altgheid Nog bo+ei toerdei 23 toen tj zagen dat een klem fctnd ouer het gras kioop om Met een pijnl j^e knie en sehaafwon den s de 39 ar ge b omf etser J den maa dagm ida® om kwart voor vijf uit de Bjr0 Knippertlaan te Schiedam ge fcomei Ter hoogte vin de Penmnghiaan is oe heei Don TJ 1 et zijn bromt ets gevallen doordat cc» loslopende hond overstak De juist passerende dokter Beukers heeft eerste hulo verleend Tegen, de egeraar van de hond is proces verbaal opgemaakt De bromfiets is beschadigd 7 JET is prettig tn da z-iem baden van Bad Groenoordmaar schenKt men er wei steeus tie ge wenste aandacht aan de vereiste rein heid9 zich daarna te goed te gaan doen aan broodkorsten die op de grasmat wa ren gesmeten Onze gasten zeiden dat het een vuile boel ts tn Bad Groen oord Er liggen allerlei etensresten en papieren tn het rond Daar moet wat aan gedaan worden meenden zij TOEZICHT! TJITERAARD menen toy dat met diegasten Nu heeft het goede stichtingsbestuur ons weieens een en hele toegangskaart verschaft we schamen ons te verklaren dat wij die enkele kaart nog met gebruikt hebben Vandaar dat we nog met gewezen hebben op een eventuele vervuiling van het bad De foto die ons -werd getoond bewees het echter wel Stukken papier liggen tn het rond Of het altijd 20 is weten wtj met Wel weten wij dat het stichtingsbestuur moet gaan waken dat de goede naam van het bad met verloren gaat Zich beroepen op ouermacht tijdens de drukte is wel mogelijk maar het moet toch ook mogelijk zijn om de enkele smeerpoetsen tn die massa op te voeden 0f desnoods te verwijderen Enige teleurstelling is er toch wel bij de jeugdige voorzitter Het is namelijk nu zo dat de teams voor de competitie moeten worden ingeschreven Met hoe veel twaalftallen gaat ODI aan de tueu we competitie deelnemen' Het kunnen er maar drie hoogstens vier zijn maar dan zullen voortdurend vele heren leden langs de kant moeten staan en dat be droeft Van Keulen Hij hoopt daarom dat nog deze week talloze dames en verder uiteraard voor de junforenafdeling nog jongens en meisjes zich bij de functionarissen van ODI zuilen melden Binnenkort gaat ODI op een nieuw terrein, hij nieuwe accommodaties spelen les van Keulen hoopt dan dat ODI een grote levenslus tige vereniging Zal zijn Nog spelen de Bovenberg s de Van Hoogdalems In ODL Vroeger maakten actieve leden met die naam ODI groot Uit dat ODI kon de CKB worden opge ncht Diverse Schiedamse functionaris «en kregen functies m het landelijke of districtswezen (Van een onzer verslaggevers) Het uitbreidingsplan m hoofdzaak Maassluis Noord West verkreeg op 1 april 1960 zjn vaststelling door de gemeen teraad van Maasslu s Op 4 mei van dit jaar keurden Ged Staten van Zu d Holland het plan goed waarna vorige week de officiële bekendmaking van dit besluit af kwam In een artikel gingen wij maandag reeds even in op enkele hoofdmomenten u t de overwegm gen van G S bij de goedkeuring Tegen het plan zijn de volgen de bezwaarschriften binnengeko men bij G S stukken die dus bij oe behandeling van het plan zijn betrokken 1 J P Chardon Maas sluis en 16 anderen 2 B en W van Naaldwijk 3 J Post Maas sluis 4 W v d Lee Maasland en 23 anderen 5 N V C van der Lely Maasland 6 P van Leeu wen Maassluis 7 B en W van Maasland Gezien de betekenis van dit plan voor Maassluis en Maasland zullen wij in een aan tal artikelen op de argumentering van GS ingaan (Van een onzer verslaggevers) C AMEN WERKING adviezen Deze coördinatie en adviezen Deze drie zaken zijn vooral belangrijk voor de kleine ver emging zegt de werkgroep van de Eilandgemeenschap Voorne Fatten en Rozenburg in zijn rapport over en ten dienste van het verenigingsleven in dit gebied (In een eerste artikel besteedden wij reeds aandacht aan de publicatie van de werkgroep, dit is het tweede en laatste) ■erdient 4&~égw Imgjdnt IES VAN KEULEN leden gevraagd Stam Havendijk 166 telefoon 6o058 m het Oosten, bij Cor van Kooy New tons tra at 48 telefoon 6692L in Nieuw land bij Magda van der Bruage Mrgr Nolenslaan 183 en in het Wes ten by les van Keulen Jan Steen straat 24 (Van een onzer verslaggevers) EEN aantal reclam enten tegen het uitbreidingsplan Maassluis Noord West vreest dat een te sterke uitbrei ding van Maassluis het gevhar mee brengt dat het Westland en^het wei degebied van Midden Delfland Ged Staten antwoorden in hnn overwegm gen daarop dat het plan zich met Vroeger, vijftig jaar geleden telde Schiedam zelfs vele pioniers Zeer be kend is het werk van de veteraan K J Heyboer die vanwege zijn propaganda tlsche arbeid voor het korfbal de bij naam de pedagoog kreeg omdat hij in Schiedam en de verre omgeving leder kon duidelijk maken van welk een rote betekenis de beoefening van het nrttfci is M h -y *r Onbekend maakt echtere onbemind' het korfbal is wat op de achtergrond geraakt en daarom is het prettig dat. ODI enthousiaste functionarissen telt die gaarne iets over deze sport willen vertellen Uiteraard kan men gaan kennis maken, op het sportterrein aa sportpark Harga Korfbal behoort tot de weinige spor ten die de zuiverste sportieve en op voedende eigenschappen m zich vere ,gt Bd het korfbal is ruw spel onno gelijk Het korfbal wordt tezamen be oefend door dames en heren dat is wel eens de triomf van de coéducatie ge noemd het betekent ook dat korfbal met snelheid en behendigheid kenmer menspel een factor die het saamhorig heidsgevoel bevordert Vandaar de goe de sfeer m ODL Bij het korfballen kunnen alle lcwali teiten aan bod komen het Is niet alleen van belang dat men een goed schutter is want ui drie vakken moet worden ge speeld. Na twee doelpunten wordt van vak verwisseld dan moet men na aan vallend ook verdedigend kunnen spelen Bij de lichamelijke opvoeding neemt het korfbal een voorname plaats in vooral voor dames is het een der prettigste veldsporten Het is daarom dat les van Keulen wat verbaasd is over de ontwikkeling bij ODL De club kan zeven twaalftal ien opstellen maar dan dienen er zicb twintig dames leden aan te melden Voorzitter Van Keulen meent dat de be langstelling voor ODI veel groter kan zijn in Schiedam en hij gelooft dat die belangstelling ook groter zal worden als de eerste stappen maar zijn gedaan Daarom rekent hij op de aanmelding van vele nieuwe leden Belangstellenden kunnen over dit on derwerp eens gaan praten bij enthou siaste ODI anen die graag inlichtingen geven n I in het Zuiden by Nelly HOOGSTRAAT 192 salaris tol f. 65.-p.w (Van een onzer verslaggevers ZZftf tSjJZAddr^langenmagWudun van haaf en heeft niets Van een tzeeman TocbTzegt-rhvj heel?,zelfUerze feerd t Recept om een zeilrace te w innen' Daar zyn drie dingen voor nodig een uitstekend schip een ge routineerde bemanning en een dosis geluk Jf Otto J van der Vorm zoon van de president-commissaris van d° Hol land Amerika Lijn kreeg vooral veel van het laatste ingredient En dat lever de hem en zyn bemanning (negen kop pen) de overwinning op in de beroemde Fastnetrace een tocht van zeshonderd mijl van Cowes op het eiland Wight via Land s End en Fastnetrock (onder de kust van Zuidwest Ierland) en vandaar terug naar Plymouth Maandagmiddag kwam het zeiljacht ZWerver (eigendom van Otto s vader) (Van een onzer verslaggevers) Voor de derde maal zal een drumband coucours in Schiedam worden ge houden De eerste maal werd dit concours door het vendel Schiedahi van de Oranje Garde gehouden Vorig jaar orgamseeide hopman Flip van Oordt dit concoLXs wederom maar ditmaal deed hy het in samenwerking en ten bate van het jubilerende OH K Nu zal het derde concours op zaterdag 30 september s middags om drie irur m de Plantage worden gehouden onder auspiciën van de sectie muziek van de Schiedamse Gemeenschap Er zyn vier afdelingen najnelyk supe rieur eerste tweede en derde afdeling Inschrijvingen kunnen geschieden by het bureau van de Schiedamse Gemeen schap Plantage Schiedam terug m de eerhaven te Rotterdam De Koninklijke Roei en Zeilvereniging had cfë ""féfhorinlbi 'r"Van het luxueuze" jiröU een hartelijke ontvangst-/-bereid, schepèd waren vrolijk gepavpiseerd en toen de Zwerver de jachthaven binnen voer werd de bemanning begroet met een concert van scheepstoeters Aan de race namen 94 zeiljachten deel 24 schepen gaven de strijd op Het jacht Stormvogel van de heer Cees Bruynzeel arriveerde als nummer één in Plymouth maar nadat de handicap in rekening was gebracht werd de Zwer ver (het derde schip dat binnenkwam) tot algemene winnaar uitgeroepen. Twee jaar geleden moest Otto van der Vorm m deze zeilwedstrijd met een bescheiden plaatsje in het emdklasse ment genoegen nemen verder uitstrekt dan tot de Maas dijk Ook wanneer te zijner bjd de gronö tossen de Maasdijk en de rijksweg 20 (Rotterdam - Hoek van Holland) mede m de stedelijke be bouwing wordt betrokken kan naar de mening van dit college nog met worden gesproken van een te ver op dringen Overigens zo zeggen Ged Staten hoort bedoelde grond reeds thans met meet tot bet Westland of tot het open te houden gebied van Midden Delfland Rijksweg 20 zal te zijner tijd als de natuurlijke begrenzing van het stads gebied kunnen gelden Ook deze be zwaren oa afkomstig van het col lege van B en W van Maasland worden ongegrond geacht De colleges van B en. W van Naald wijk en Maasland hebben bezwaren geopperd tegen het m de westelijke hoek van het plan (m de Dijkpolder) ontworpen industrieterrein Naar de mening van Ged Staten leveren deze bezwaren geen grond op om aan het plan goedkeuring te onthouden Aan de aanvankelijKe bezwaren zo memo reren GS is de Maassluisse raad reeds tegemoetgekomen door de om vang van het terrein van 25 tot 5 ba terug te brengen v Bovendien heeft Maassluis toegezegd de nodige beschermende! maatregelen te zuilen nemen Bij de> uitwerking van het plan m onderdelen -kan nog wor den overwogen iu hoeverre door be perkende bepalingen bijv Inzake de hoogte en de inhoud van de op te richten gebouwen ae bedoeling om het terrein te bestemmen vobr z g schone industrieën meer formeel kan worden vastgelegd. Een van de bezwaren die bet Waas- landse gemeentebestuur indiende, wordt gegrond geacht.. -Het is, bet .be-, zwaar dat - het plan ^rra da "raaatjW hetbontwerp ^daarVaw^ireranderingeit heeft aangebracht,v opnieuw in "ont werp ter visie had moeten zijn ge legd De gegrondheid van dit be zwaar geldt volgens G S voorzover dit betrekking heeft op het industrie terrein gelegen ten oosten van bet bij het plan geprojecteerde winkel centrum Deze grond was aanvankelijk voor woningbouw bestemd Daarom wordt op dit onderdeel geen goedkeu ring verleend Maasland had ook bezwaren tegen de bestemming in hoofdzaak van gron den die m de nabije toekomst zullen worden bebouwd maar waarvan het nog niet 2eker is dat dit m de eerst volgende jaren zal gebeuren. Dit be zwaar behoeft volgens GS met te* leiden tot onthouding van goedkeuring „aan het plan De lokale en interlokale x. king zo zeggen de samenstellers het rapport kunnen de basis verbre den en versterken en bet kiezen van t. bestuursleden vergemakkelijken. Voor-., al m een streek aldus de conclusie van de werkgroep met verspreidé. be- volkmg is bet zaak de aanwezige krachten zo goed mogelijk te gcbrui-f ken Het is geen schande raait te vra gen bij een zustervereniging of in een- naburige plaats Het is loffelijk als ét- hulp verleend wordt buiten de etgén kring De verenigingen dienén aandacht* te-^1 wijden aan de kwaliteit van hun, i>ro f3 gramma met name van uitvoeringen^, v maar ook aan de gezelligheid en de^ic' stemming onder het publiek vooraVtte JV pauze kan een belangrijk element zijfu^f De jaarlijkse uitvoeringen van de ver~$£ enigingen zyn met alleen als bron Vah» inkomsten nuttig maar ook..omdatA^uj de leden stimuleren belangsteHmg;wek—n ken en kontakt leggen. Ongetwijfeld is er behoefte aab l ziekonderwns op de scholen. Dit m gezien worden als uitgangspunt om eindelijk te komen tot mnziel en concertbezoekers Het verd gens de werkgroep aanbeveling voor bepaalde rayons vakleerkrat voor muziekonderwijs benoemd worden Ook van de gelegenheid tot het gever van schoolconcvrten dient gebruik worden gemaakt De werkgroep vrijetljdsT-'-1'v verenigingen gezin en jeugd." televisie in de gehele streek voor het verenigingsleven. Dit zal ten uitziekenGezocht, zal j men de positieve mogelijkheden 1 televisie gebruikt in het verenig ven Te denken valt bijv aan hetlkrix tisch bespreken van televisie-program- "i ma 8 Het zou gewenst zijn. dat'<men,Ilh|'; televisie-kringen meer" aandachtybe^ sleedde aan deze sociaal pedagogische! mogelijkheden. - L Vooral ook de volksumverslteiteoffd vindt corcurrentie van de televisie 4 danks enkele verschillen, ze persoonlijk kontakt met de cussie ^vraagstellen De kwesite import is zekervi belangrijk voor dit gebied Waar de laatste jaren zoveel n gen Het woord import t* brrnkt by ^ebrek aan beter wenst aldys de werkgroep^ tact gelegd <-wordt tussen- import fel 'erugingsleven .Het import-aantal i scheid ene verenigingen -is klem. Contacten die gelegd?.! de kinderen,- versnellen/vaak c smg der otiders jj s, Ook kan de overheid de jmw streeks hulp bieden door,-1 voorlichtingsbrochures-» em. avonden daarbij kanJajNi langstelling van de impoi verenigingsleven trachten"1" De overheid kan'-voorts7 haarSl met de ve^enigingsbesturereOB om verbindingen tussenSWerei__. ven en import tot stand te breng* /"YTTO J van der VORM poseert voor de fotograaf met de cups die hj tn de Fastnetrace heeft gewonnen VLA.A«tOINCert Ook Maas.and bouwt zoals de iaat ste weken herhaaldelijk in berichten van onze correspondent naar voren kwam In de Dijkpolder wordt in be hoorlijk snel tempo een wyk tot stand gebracht Wegen zyn aange legd funderingen aangegeven en op sommige plaatsen zyn de heiers met hun veel lichaamskrachten veigend werk De heistelling wordt geplaatst de palen geslagen de stelling weer verzet Het ziet er naar uit dat de weste lyke wyk van Maasland die nauw zal aansluiten op de lintvormige be bouwde kom een aardige woonbuurt zal worden Een rustig oord met lage huizen en tuinen schetsten de stede bouwkundigen hier Dat past in de gedachte Maasland tot elke pnjs lan delyk en zo weinig mogelijk steeds te houden Huizen zullen de komende tijd bij tientallen verrijzen En be langstelling om hier te wonen is er genoeg Ged Staten hebben behalve het plan Noord West van Maassluis ook 9 in tegenstelling tot de andere brug kort toe overgaan deze lichten aan te het uitbreidingsplan voor de Sluispol ders nu definitief goedgekeurd Krach tens de voorlopige goedkeuring is al een groot deel van het plan uitge voerd Nu is echter officiële toestem ming gegeven met name inzake de aanpassing en de wijziging van het recreatiegebied m de Sluispolder Oost r r A-TM m'JL. J ;,i- M UK' Geboren 10 Cornelia E L T F M Bruggeling en J M Hooger vorst 10 Janna dv A Karstanje «OLM Lauschke 11 Elizabeth C üv W Rodenberg en G P Weber 10 Ingrid C Ut L iv G-J i®"*1®"101 ™SIL Rensman 11 Headrikca 10 Cornelia J M dv C van den Oever 10 Alphonsus - Engels en H P Sneb Overleden 10 c E Jansen 35 jr O W van Dam t J 3 Ommoring en J van Nieten Ber Si, ,:..en morgen, Kerk Ned. Protestanten* Al vest Orgelconcert Aad van dei 20 UUl j t i. v* en dagelijks Dagblad „De Rotterdammer damse redactie teL 64154 bgA teli21558&i toestel 51 (bgg 80037) *Ueen/Voor,rediU Me aangelegenheden. Agentschap H J Troost, ,-Aleidastraï 23 tel 65451 (alleen vore Machte® yertenüea en abonnementen bg,g „tele Apotheken Rembrandt, Rembrandl laan 5 Belangrijke telefoonnummers >s Brand alarm. 69123 Politie alarm 64666 GG|e GD waarschuwing 69290 oarda G d v M H van de-*,Steeg Groenewegen Casper P H z V C,- vattóMl Velden en O H Straten Atóbert, VJafc en T van eter'BÓrdoi'_ L yt J de Leede en ACM Arkes bfbnina G Cd v A yn1 Katwijk en C vZm Merode Robert z v J H van Wass^en-ySll M den Hartog Vineent P z v G CnnTï»ï^ en C C G Coster Overleden L Bliekendaal 77 Jr C de BioóaWv Jf A iteauss 77 jr wed van P i<te5p| Brui» A van Geldèren 88 jr wed van J^Hf! Heijkoop (Advertentie) Nu wegrijden zonder frappen I SoleK tijden, voor li nu nog veiliger- nu nog gemaltfcali|lter, donk nj de nieuwe vol-ofomatische koppeling! 4^ zuinig comfortabeï betrouwbaar unieke service SoIeX-oto met voi-otomaKsch» koppeling: ƒ395. JS over de Haven te Maassluis zyn tot nu toe op de Scbansbrug geen ïich ten ten behoeve van het scheepsvaart verkeer aangebracht Het is echter wel noodzakelijk gebleken dat aan weerszyden van de brug de bekende rode en groene lichten worden aan gebracht De gemeente zal er binnen Op de kruising Prins Hendrikstraat Schoolstraat in Hoek van Holland bot sten twee personenauto s maandag te gen elkaar Deze werden bestuurd door de 40-jange J v B uit Den Haag en de 37 jarige F B uit Rot terdam De oorzaak lag bij het met verlenen van voorrang Er ontstond alleen materiele schade Dit was ook het geval by de aanrydmg tussen twee personenauto S op de Qrusius weg Deze werden bestuurd door de 39 jarige C T uit Vlaardingen en de 33 jarige A. B uit s Gravenzande Persoonlijke ongelukken deden zich met voor P Vraag ans sat proefnt hj ij afdeling MOTOREN f g St. Lidulnastraat 52 Telefobn^64 Betaling wordt desgewenst m overleg geregel 1 5^» 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1