Goede ontwikkeling in hengelwèzen „Schiedam e.o. telt al ruim tweeduizend leden Achtjarig jongetje in Westerhaven verdronken Doe meer met minder geld „jj Lik -rt H ir im Schoolarts-Assistente Hulp-Elektromonteurs Leerling-Elektromonteurs /C iongelm 1. lelijk vrouwelijk personeel Kampvuur besluit werk Jeugdhaven in De Hoek Hoeks mannen koor- 40 jaar - geeft jubileum concert fi' CSS Z beschikking, taak hij onderhouden Spelend van walkant gevallen Aap bijt meisje in haar been Late bezoeker: Ik ben vermist Vegla-directïe dankt brandweer van Rotterdam Tentoonstelling verzamelingen in september Lj J-A- ^iJ i— <38* <38* de rotterdammer PAGINA 4 WOENSDAG 16 AUGUSTUS 1961 0^trekeKVdireemim^e^uizea^ Vüll StodsiJijvCrS Besef vandaag.... en dagelijks Burgerlijke stand Samenwerking CtCtrC cUl ACTIVITEIT NODIG SOMBER ZAAL GEZOCHT EEN KANS •r I een ■na;i=i3,'iid m'iT:W:i'ii.'iti4;i Het Girokantoor 's-Gravonhage PTT Op het Girokantoor 's-G raven hage PTT (Tan onze correspondent) Het seizoen in Hoek van Holland loopt weer ten einde. Het gezellige kampeer- leven en de vakantiegenoegens op beide kampeerterreinen is zo goed als voorbij. De scholen zijn weer begonnen en vele kampeerders zien zich dan ook genood zaakt het kamperen te beperken tot al leen de weekeinden. Nog is er elke avond op de kampeerterreinen volop vertier. Voor alle avonden is er in het xecreatiegebouw iets georganiseerd. Maar zaterdag gaat toch het afscheid nemen een definitief feit worden. Het ia de Jeugdhaven. die ais eerste het be ëindigen van het zo bijzonder gezellige kampeerseizoen gaat realiseren. De per soneelsleden van de Jeugdhaven die bij bet evangeliserend werk onder de kam peerders voor veel afwisseling hebben gezorgd en die filmavonden, excursies, volksspelen, instuifavondcn, wedstrijden e.d. hebben georganiseerd, dit personeel heeft er een punt achter gezet en zal zaterdag alie kampeerders van de Hoek nog enkele feestelijke uren aanbieden. Ais de duisternis invalt, zat over de kampeerterreinen een lampionoptocht trekken, waaraan de harmonie „RAZ" zal medewerken. Deze optocht wordt be ëindigd op het strand nabij de terrei nen waar een groot kampvuur zal wor den ontstoken. Tot slot is er een intieme samenkomst in het recreatiegebouw, waar van vrien den en kennissen afscheid wordt geno men. Een week later komt het grot? afscheidsfeest van de kampeervereni ging R.A.Z., dat met de boerenkape! van R.A.Z. op het nieuwe kamp wordt gehouden. (Van onze correspondent) Op de eerste oktober viert het Hoeks mannenkoor het 40-jarig bestaan, om welk heuglijk feit reeds op 24 juni een groot openluchtconcert werd gebracht in de Hoekse Bosjes. Het bestuur van het Mannenkoor heeft nu het plan om op de eerste dinsdag in oktober een recep tie te geven. Men heeft de organisatie ter hand genomen van een jubileum concert. dat in november in de Geref. Kerkzaal wordt gehouden. Omstreeks deze tijd zal het koor on der leiding van de heer J. Lucas mede werking verlenen aan een groot con cert, dat zal worden gebracht in de Schouwburg te Rotterdam. Dit concert zal op een zelfde manier worden geor ganiseerd ais het openluchtconcert in de Bosjes. Er werken vier mannenkoren en twee muziekverenigingen aan mee. In verband met dit drukke winterprogram- ma en het komend jubileum heeft het Hoeks Mannenkoor de repetities op de dinsdagavond hervat. Het jubileumconcert zal een bijzonder karakter dragen. Bijzonderheden daarover zullen nog nader worden bekend gemaakt Het be langrijkste zal uiteraard zijn dat deze avond diverse bekende solisten van tele visie en radio medewerken. i bengel-wedstrijden van de Schie- 1 damse Gemeenschap hebben be- D6flwI%IMirfó iCt' en dat er zich de laatste jaren i voltrokken. Enkele laren sele- O en telt - wezen een goede van heeft voltrokken. Enkele jaren gele den beschikte Schiedam nog over ve le hengelverenigingen, die niet altijd eensgezind samenwerkten. Nu Is er de en leden telt, Het gevolg is dat deze enkele grote vereniging de belangen van de Schie- damse hengelaars beter kan beharti gen dan voorheen de talrijke groepen konden doen. De geschiedenis van „Schiedam en Omstreken" in de nieuwe vorm is nog maar kort, maar de stuwende functionarissen als voor zitter Jos Giesen en secretaris Van Breda hebben nog vele plannen. Het bestuur van de nieuwe organisatie streeft er naar het hengelwezen in Schiedam aanzien te doen geven. Enkele jaren geleden begonnen de bestuursleden van de grote organisa ties in Schiedam de besprekingen om te komen tot meer samenwerking. Er werden vele moeilijkheden overwon nen maar het gevolg was dan toch dat er een samensmelting plaats vond. In een oogwenk had de nieuwe vereniging „Schiedam en Omstreken", voortgekomen overigens uit een oude naam omdat er ook vroeger een ver eniging met die naam was, meer dan duizend leden. Nu stijgt het ledental voortdurend. Tot de grote plannen van het bestuur behoort het streven bij de leden liefde en begrip te willen brengen voor de na tuur. Tevens hoopt het bestuur dat de leden bereid zullen zijn de gemeente te wilien steunen bij het onderhoud van de vijvers en singels in Schiedam. Het bestuur is verheugd dat de hen gelaars nu tot het besef zijn gekomen dat de gevangen vissen weer terug moeten worden gegooid in het water omdat deze vis het mogelijk maakt dat er gehengeld kan worden. Vroe ger smeten de hengelaars de vissen weg. op straat. Soms werden ze be waard totdat de visser thuis kwam, of de vis werd in een teil in het con courslokaal gesmeten, maar in alle gevallen was het gevolg dat deze katvis" ten dode was gedoemd. Dat is nu anders. Doeleinden Begrip voor het hengelen als gezonde recreatie en begrip voor het streven van de hengelaars dat zijn de doelein den van. het bestuur van de nieuwe or ganisatie. Begonnen wordt met de veie leden te doen begrijpen hoeveel de ge meente bijdraagt voor de beoefening van het hengelen. (Van een onzer verslaggevers) •-vj. rü i' 'A' i i iz;tv -iü. .«.Ms -• f. r. - vr r:.<y-wX rvNDANKS direkt optreden van ont- v standers is maandagmiddag om kwart voor vijf de achtjarige Jacob Arie van Marion uit de Haagastraat 20 te Schiedam in de Westerhaven te Schiedam verdronken. Wel werd het kind spoedig op de kant gebracht, kunstmatige ademhaling is toegepast, maar de levensgeesten waren reeds geweken. Het jongetje, -dat morgen zijn negende verjaardag zou vieren, was gaan spe len bij de balen katoen van de Breeuwwerkfabriek aan de Westerha ven. De directie van dit bedrijf waar schuwde om kwart voor vijf de poli tie. Op hetzelfde moment was het personeel van het 'bedrijf op het geroep van en kele kinderen naar de waterkant ge rend. Met een pïkhaak 'heeft een der personeelsleden in het water ge roerd, waardoor het slachtoffertje naar boven kwam. De 28-jarige G. F. Veth uit de Roell- straat die juist passeerde, heeft het kind uit het water gehaald. De G.G. en G.D. heeft de drenkeling direkt naar het Schiedamse Gemeente Zie- (Van een onzer verslaggevers) Adrie Reijnders, vier jaar oud, is gis teren heel erg geschrokken. Net had bet kind met plezier de manipulaties van twee aapjes in het Broers veld te Schie dam bekeken, of een der dieren werd kwaadaardig. Een aapje heeft Adrie in het been gebeten. Gelukkig bleef het bij een lichte ver wonding. De aapjes zijn eigendom van de Rotterdammer D. van K. die met de dieren in Broersveld wandelde. Een der aapjes iiep los. De heer Van K. heeft de raad gekre gen in het vervolg de drukke bevolkings centra te mijden als hij met zijn dieren op stap gaat, omdat de aapjes kennelijk niet gesteld zijn op grote belangstelling. Kerk Ned. Protestanten Bond: West- vest, Orgelconcert Aad van der Hoeven. 20 uur. Dagblad „De Rotterdammer'': Schie damse redactie tel 64154 b.g.g. tel. 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redac tie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastra^t 23, tel, 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. teler. 115588). Apotheken: Rembrandt. Rembrandt- laan 5. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 98123. Politie-alarra 64668. GG en GD-waarschuwing 69280. kenhuïs gebracht, maar na de kunst matige ademhaling üton ook het toe dienen van zuurstof toch niet meer baten. De kinderen die op de balen katoen aan de waterkant speelden, hebben verklaard dat Jacob een leeg blikje uit hot water had willen vissen. De commissaris van politie verzoekt de ouders van de twee kinderen, die ge tuige waren van het ongeval, zich te willen vervoegen bij de afdeling re cherche aan het hoofdbureau van po litie te Schiedam. Eventueel kan tele fonisch contact worden opgenomen on der 69333. De brutaliteit van sommige dieven is vaak onthutsend. Zo kwam een 39-jarige chauffeur -uit Voorburg dinsdagmorgen tot de ontdekking, dat uit zijn colbertje, dat in zijn geparkeerde auto aan de Aert van Nesstraat te Rotterdam lag. zijn pa pieren en portefeuille waren verdwenen. Deze bevatte een bedrag van f 287,50. Vanmorgen kreeg hij een telefoontje van de Posterijen. dat zijn portefeuille was .gevonden in een brievenbus: Het geld was verdwenen, maar ais si nister -grapje had' de dief een papieren zak om het eigendom van de chauffeur gedaan met de woorden: "Doe meer met minder geld". De Rotterdams:: politie heeft dins dagavond enige tijd in de mening ver keerd, dat zij de zestienjarige jongen J. Haantjes uit Terschelling, die sinds vorige week woensdag wordt vermist, had gevonden. In de loop van de avond had een jon geman bij een wachtsman aan de Waal haven in. gebarentaal om onderdak ge vraagd. De wachtsman wist geen raad met de 'bezoeker en riep de hulp van de politie in. In het politiebureau bleek, dat de jongeman niet doofstom was. Aanvan kelijk gaf hij een gefingeerde naam op, maar tenslotte verklaarde hij de ver miste Johan Haantjes uit Forneruni op Terschelling te zijn. Een telefoongesprek met Terschelling bracht spoedig opheldering: de jonge man heette geen Haantjes en kwam ook niet van Terschelling. Naspeuringen brachten verder aan het licht, -dat de jongeman 22 jaar is en uit een inrichting voor .geestelijk ge stoorden in N-oordwijk was gevlucht. SCHIEDAM. Geboren: Petronella A.M. d. V. C. P. de Vette en A. M. C. Sebel; Gabrielle E, M, d v. A. W. Jacob# en J. M, Vrijdag! Udla d. v» J. B. Beljir «HM. van der Slik. Zo hebben de leden van deze vereni ging toestemming gekregen om de vis sen alt de vijvers over te zetten naar de vijver» in het Prinses Beatrix park. Dat Is dan ook al enkele malen gebeurd. In het park zwemt een grote rijkdom aan karpers. Inmiddels hebben de hen gelaars In de vijvers in de stad alweer nieuwe pootvls uitgezet. Op dit gebied Is er een prachtige samenwerking met de gemeentelijke plantsoenendienst. Het hoofd van deze dienst de heer J, J. Schipper staat de heugelaars met raad en daad terzijde. De hengelaars zijn zeer trots en zeer zuinig op dit recreatiegebied. Zij menen dat er nergens in Nederland zulk een uitstekend en mooi visgebied is gecre- eerd als in het Prinses Beatrixpark. Momenteel vangen de hengelaars ech ter niet zoveel in deze vijvers, hoewel er toch reeds voor vele honderden gul dens vis is aangekocht. Naast de vis uit de Schiedamse vijvers is namelijk vis uitgezet, die van kwekerijen en z.g. „broodvissers" is aangekocht. De hengelaars maken rich echter niet ongerust. Er zal nog meer vis worden aangekocht en uitgezet, echter niet nu want het park is een jong park. De hengelaars menen dat de vijvers een natuurlijke ontwikkeling moeten door maken in het park. Er moet voldoende natuurlijk voedsel groeien voor de vis sen. Daarom zou het onjuist zijn om nu vissen toe te voegen aan de vij vers omdat er nog niet voldoende vege tatie is. Als er later meer planten groeien kunnen meer vissen worden toe gevoegd. Het heeft vrij lang geduurd voordat de gemeente aan de hengelaars toe stemming gaf om ln het park te gaan vissen. De hengelaars weten dan ook dat zij de gemeente erkentelijk dienen te zijn voor de medewerking omdat na de verkregen toestemming van B. en W. er zelfs een subsidie van 409 volgde zodat het hengelen werd gestimuleerd. Nu mogen alleen leden van deze ver eniging vissen in het park. Het bestuur hoopt dat de mogelijkheid tot het ver strekken. van vergunningen later zal worden verruimd. Samenwerking met de gemeente. Dat is het waarnaar het bestuur streeft. Een van de eerste taken van. de leden zal zijn het schoonhouden van de vij vers in de stad. Het bestuur ziet deze nieuwe werkzaamheden als een goede taak voor.de leden met .de bedoeling het wgrk van Schiedams plantsoenen dienst'te .steunen. Het is namelijk zo dat de vijvers in de stad worden gebruikt als kweek- gebied voor de groei vac de jonge vis, die later In de vijvers ln het Prinses Beatrixpark worden uitgezet. De vere niging heeft er belang bij dat de vij vers goed worden onderhouden. Nu meent het bestuur dat de leden van de grote club dit kunnen doen. Er is daarom een schouw aangekocht. Te vens zal een wagenstel geschikt wor den gemaakt voor het vervoer van deze schouw. Volgend jaar kunnen de henge laars hun schouw van de ene vij ver naar de andere rijden waar ze dan bet vuil en al wat verder schade lijk is uit de vijvers in de stad zullen verwijderen. Deze activiteit van de nieuwe grote hengeiorganisatie ver dient aller waardering. De henge laars gaan op deze manier een goe de bijdrage leveren voor het ge meenschapsleven in onze stad. Een opgave van gevonden voorwer pen in Schiedam Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie 9.00—12.30 uur en 2.00— 6.00 uur: kinderportemonnee met in houd; kinderbril; bril; kinderschoen tje; jongensjasje; broekriem; Post Ke- thel: bril in étui. Te bevragen bij de vinders: een 'oaal rijst, Idema, Justus van Effenstraat 42, Rotter dam; zijden sjaal, Van Steijn, J. Ou degeeststraat 64; damessjaaltje, v. d. Fluym, Loeffstraat 114; kindertruitje, Dijkhuizen, Mrg. Nolensla an 193; kinderschoen (L), mevr. Thijssen, Abbenbroeksestraat 29; kinderschoen tje, Piet Bart, Herenpad 9a; jongens- vest, G. Winkelman, B. v. Haaren- laaa 1275; -wit schort, L. de Groot, Heinsiusstraat 90; gouden ringetje, Bergsma, Gasstraat 18; bedrag aan geld. Lagendijk, J. Oudegeeststraat 106: bedrag aan geld, K. Vermeulen. Anth. Muijsstraat 8b; bril, G. Sut- torp, L. Nieuwstraat 13b; zonnebril, C. v. Netten, Ouddorpsestraat Ia; ring met sleutels, J. Lemmen, Lan ge Singelstraat 24; zonnebril, mevr. Lagendijk, J. Oudegeeststraat 108; ring -met sleutels; J. de Vries, Prof. Aalberselaan 71; portemonnee met inhoud, Quadt, Van Swindenstraat 59; kinderportemonnee met inhoud, M. Prein. Oosterstraat 35, portefeuille met inhoud, L, El-shof, Plein Een dracht 17b, teL 66155; aktentas -met inhoud, J. Kramer, Klaaswaalse- straat 18; -bedrag aan geld, mevr. v. Santen, Re mb r and tl a an 24b. De Schiedamse mevrouw M, A. K. is haar flets kwijtgeraakt, -die in de St Liduinastraat te Schiedam gepar keerd heeft gestaan. De brugwachter van de Oranje- brug te Schiedam hééft aangifte ge daan. van vernieling van de red dingsboei, die achter het brugwach tershuisje aan een beugel hing. Een truck met: oplegger is dinsdag middag om tien1 over drie tegen een bestelauto gereden: op de Rotterdam- sedijk te Schiedam, Vermoedelijk heeft de 20-jarige P. de J. niet vol doende reisafstand gehouden toen hij achter de bestelauto, bestuurd door de 21-jarige F. S. reed. Beide voertuigen zijn ernstig beschadigd. Een der directeuren van de N.V. Ver- eenigde Glasfabrieken te Schiedam, ir. M. Greutert, heeft de Rotterdamse brandweer hartelijk dank gebracht voor het aandeel, dat zij heeft gehad bij de blussing van de felle brand in het be drijf op maandag, 3 juli. Zoals bekend, heeft de Rotterdamse brandweer twee motorspuiten naar Schiedam gestuurd om de brandweer van Schiedam te as sisteren. De president-hoofdman van de Rot terdamse brandweer, de heer J. J. Os- ter Jr. heeft de brief, die is afgedrukt in „De Brandweerman", beantwoord met de wens, dat de verhouding tussen het Schiedamse en Rotterdamse brand weerkorps weer als vanouds wordt. En kele ongelukkige uitlatingen, die tijdens een vorige brand zijn gedaan, hebben de verhouding toen bepaald geen goed gedaan. In september zal in Schiedam een ten toonstelling worden gehouden van ver zamelingen van de leden van de ver eniging ,,De Verzamelaar", Dit ter gelegenheid van het feit dat de maan delijkse ruliibeurs van deze vereniging nu sinds een jaar en op succesvolle wijze in Schiedam word: gehouden. De afdeling Schiedam van de Neder landse vereniging ..De Verzamelaar' is snel tot ontwikkeling gekomen. Vo rig jaar heeft het echtpaar Kieffer Uit Rotterdam de ruilbeurzen van deze vereniging in Schiedam geïntrodu ceerd. Nu gaat Schiedam al als zelf standige afdeling optreden. Als consu lent zal fungeren de heer G. Poot, Boerhaavelaan 55b. Het ligt in de bedoeling dat aan de ko mende verzamelaarstentocmsteHing hobbyisten uit het gehele land zullen deelnemen, zodat een omvangrijke en gevarieerde expositie tot stand kan komen. ATOGr hangen de bordjes Cabaret- Expositie" voor het gebouw Jeugd haven van de CJV, nog hangt het bord „Open Studio Groep" voor het gebouw De Koopmansbeurs maar er is geen activiteit meer aan de Lan ge Haven. De vakantiefeesten van de Schiedamse Gemeenschap zijn voorbij en da vraag rijst welke evenementen nu op het programma zullen worden genomen. De agenda's vermelden nog niets en we hebben niet het idee dat er rond de vergadertafels veel plan nen worden uitgebroed. Toch dient er in Schiedam, activiteit te komen ten bate van een gezonde vrijetijdsbeste ding in onze stad. Wie neemt de ini tiatieven en waar worden deze geno men? UET ziet er heel droevig voor ons uit" zei laatst een beheerder van een grote zaal. Hij deed heel somber want er komen geen verenigingen meer naar de Schiedamse zalen, er worden geen bijeenkomsten meer ge houden, Een schouwburg zou nooit kunnen floreren hier meent hij omdat er voor de huidige zalen at geen em plooi is. Het klinkt heel somber, maar moet men het wel zo somber bezien? Enkele activiteiten van de SG tijdens de vakantieweek hebben getoond dat er volle zalen kunnen zijn. Er is ze ker belangstelling voor evenementen. Men dient echter te weten wat men moet organiseren. Uiteraard zal niet alles slagen, maar er is heus wel wat te creëren in Schiedam. *70 zijn er zelfs lieden die zoeken naar een zaal in Schiedam. Wij doelen hier op de kunstenaars, schil ders, beeldhouwers e.d. .uit het ge bied van de Maasmond, uit Rotter dam, Schiedam en Vlaardingen die een vaste plaats zoeken in Schiedam. Zij menen dat het oude Schiedam met de vele pittoreske gevels zo bijzonder geschikt moet zijn voor het houden van geregelde kunstmarkten. Zij heb ben expositieruimte nodig om in die ruimte hun kunstwerken te koop te kunnen aanbieden. Zij verwachten daarvan landelijke belangstelling. Mis schien is het een goed idee. Dan zal er een zaal beschikbaar moeten wor den gesteld. Uiteraard niet tegen hoge- prijs omdat er peen geld beschikbaar is. Nu kan men het liedje fluiten van de „filantropische instelling" die men dan zeker niet is, maar beter is te denken aan de tering die naar de ne ring moet worden gezet. Zalen die niet betaald kunnen worden blijven leeg. Die kosten dan veel geld, veel verlies. Zalen die wel betaald zullen kunnen worden vanwege de bezoekers die er komen geven uiteraard alsnog, zij het secundair misschien, rendement. *70ALS wy al eerder stelden zal er georganiseerd en gestimuleerd moeten worden in Schiedam. Te waar deren is het dat Jan Schaper met zijn Open Studio Groep een kans kreeg in Schiedam. Het is geen succes gewor den, maar dat is in wezen minder be langrijk. Er was activiteit. Schaper wil doorgaan. Dat kan Schiedam slechts in de belangstelling brengen en hemden. Schaper wil in de Koopmans beurs toneel blijven spelen, hij hoopt met schilders, fotografen, schrijvers e.d. van het Zakkendragershuisje een Cultureel Centrum te maken. Hij ziet daar al exposities, lezingen en ge spreksbijeenkomsten. Hij ziet er ook. een bibliotheek van louter boeken over toneel. Ook hier geloven wij dat er ge stimuleerd moet worden. Jan Schaper en zijn jongeren verdienen een kans. Het kan het culturele leven van Schie dam ten goede komen. En zeker ook- de toeristische belangstelling voor on ze stad. formule I aanbouwmeubelen WONING!MR1CHTING-BROERSVEST 44M Bij de gemeentelijke geneeskundige dienst kan worden geplaatst. Aanstelling zal geschieden in de rang van schrijfster of klerke. Voor aanstelling in de rang van klerke is het bezit van het U.I.O.-diploma vereist. Salaris volgens gemeentelijke regeling. Sollicitaties vóór 25 augustus as. in te zenden aan de afdeling personeelszaken, stadhuis, Vlaardingen. Bij de gemeentelijke energie- en waterleiding bedrijven te Vlaardingen kunnen worden geplaatst: en Het bezit van het diploma van een lagere technische school (afd. electrotechniek) strekt tot aanbeveling. Salaris volgens gemeentelijke regeling, afhankelijk van leeftijd. Regeling ter tegemoetkoming in studie kosten. jLr-rmrj Gunstige vakantieregel., ó.a. \vijei;zattn-da£,^ Sollicitaties vóór 1 september a.s. in te zenden aan de afdeling personeelszaken, stadhuis, Vlaardingen. vraagt voor wsrkxaamhsdon vaa verschillende x*rd op administratief gebied. Vereisten: enige jaren voortgezet onderwijs, leeftijd 16-30 jaar, O prima socieie voorzieningen e pensioenregeling na 2 of 5 jam dienst O gunstige verlofregeling - vakantie-uitkering 4% O ais regel wordt op zaterdag niet gewerkt Belangstellenden kunnen sti« snftcbtingen over salaris, reiskostenvergoeding enz. mondeling verkrijgen. Daartoe zal vanwege het Girokantoor zitting worden gehouden te: Schiedam in restaurant „De Amstribron", Broers vost 13, op donderdag 17 augustus a.s-, 's-avonds van 19.30 - 21A0 uw. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Algemene Personeelsaangelegenheden van het Girokantoor, Spasmeplein 2 te 't-Graven hage. worden geplaatst in een administratieve functie op aantrekkelijke voorwaarden. Vereisten: diploma MULO A of B, bewijs van overgang van de 3e naar de 4e klas HBS, Gymnasium, diploma 4-jarige handeisdagschooi of andere gelijkwaardige ontwikkeling. tewerkstelling in prettige omgeving prima sociale voorzieningen pensioenregeling na 2 of 3 jaar dienst gunstige verlofregeling - vakantie-uitkering 4% ais regei wordt op zaterdag niet gewerkt Belangstellenden kunnen afle inlichtingen over salaris, reiskostenvergoeding enz. mondeling verkrijgen. Daartoe zal vanwege het Girokantoor zitting worden gehouden te: Schiedam In restaurant „De Amstelbron", Broersvest 13, op donderdag 17 augustus a.s. 's-avonds van 19.30 - 21.30 uur. Schriftelijke sollicitatie» te richten aan de afdeling Algemene Personeelsaangelegenheden van het Girokantoor, Spaarnepiein 2 te 's-Gravenhage.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1