Nederlandse melkers in Duitsland omgekomen 1 1 rfr.j- OX SERVICE 3] „Zoiinebloemcursussen" beginnen nu spoedig Joy-riders gearresteerd na wilde jacht 134.700 Chauffeur weg paar tellen taxi gestolen Voorbereidende wedstrijden voor nieuw seizoen BBSS Zandvoorlen pp wonnen Miljoenenroof Zweeds zeeman verdronken i ii IERLAND Vechtpartij na scheldpartij Ambulance en vrachtwagens in botsing Mislukte sprong op tramwagen +0 voor korlocfeó Leeszaal Schiedam verbouwd weer Bieders wachten beslissing over Belgische werf Voor meisjes 15-23 jaar Kinkhoestepidemie op Nieuw Guinea Kano's dreven Waterweg op Kok stal auto van zijn baas Jongen vermist nit Vlaardingen nubeduidend goedkoper AGENDA Bij het oversteken aangereden JongeYakantiegangerri:" niet verdronkeazftiaar^i Loos weggelopen DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 MAANDAG 21 AUGUSTUS 1961 sloffen Dubbeibrede stoften CJUL GASCOMFOREN WERK VOOR NIETS ONDUIDELIJK VREEMD VOOR UW AANKOOP TIJDENS AANKOOP NA UW AANKOOP LMNBA voor alles wat uw radio en tv betreft modern fristho ....en dagelijks Onder druk Genoeglijk IÉÜ Advertentie Dinsdagmorgen begint de ver koop van een zeldzame partij exclusieve damesstoffen... aan hen die gewend zijn om prijzen tot 10 gulden te betalen voor een dubbelbrede japonstof, die werkelijk mooi en apart is. JaponstoFfen in de allernieuwste dessins van de meest vooraan staande Europese modehuizen. Exclusieve stoffen, in tiental- len mode-dessins en kleuren van dit seizoen koopt U rm per. meter voor nog géén drie gulden vijftig. elkaar voor meter De twintigjarige Nederlander W. Wiersma en de negentienjarige II Zwiers, die in het district Kleef in Duitsland wonen en daar als melkers werken, zijn gisteren bij een motor- ongeluk om het leven gekomen. De broer van een van hen, de eenentwin tigjarige B. Wiersma werd levensge vaarlijk gewond. Zij reden op twee motoren en doordat een van de mo toren begon te slingeren, botsten zij tegen elkaar op. De zeventienjarige kwekelinge mej. H. G, Pots uit Dalen (Dr,)t is zaterdag in Giethoorn door een achteropkomende auto, die door een tegenligger verblind werd, aangereden. Zij is zwaar gewond naar een ziekenhuis overgebracht, waar zij is overleden. In Geldermalsen is de zevenentwin- tigjarige heer J. Govers uit Tiel zater dag bij een verkeersongeval om het le ven gekomen. Hij botste met zijn wa gen tegen een vrachtauto, die onver wachts moest remmen, Op de Domineesweg in TJrk is de vijftienjarige Hendrika Kiefte door een personenauto gegrepen en een eind mee gesleurd. Het meisje was op slag dood. De 83-jarige heer G. H. ïa Crotx uit Den Haag is gisteren in de Groother- toginnelaan in Den Haas door een tram Dinsdagmorgen om 9 uur be gint da verkoop van deze stof fen, dubbelbreed, voor pakjes (2.5Q meter) japonnen (1.50 me ter) rokken 8Q cm) kreuk- herstelfend, in detsins, de één nog mooier dan de andere, voor een ongekende prijs. Cécn tel. of schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) Twee heren meenden zondagnacht te I Schiedam dat zij zich onwelwillend dien- den uit te laten over de hoedanigheden i van eikaars dames. De een merkte wat op over de verloofde van de ander, -waarna i de andere' repliceerde met een opmer- king over de echtgenote van de eerste. I Het gevolg was dat de 25-jarige Rot- I terdamse matroos ging vechten met de I 27-jarige Schiedamse plaatwerker voor j het pand van W. Ernsting op de Koe markt. Toen de politie de strijd beëindigde, miste de matroos twee tanden en was zijn overhemd bebloed. De rechter broekspijp van de plaatwerker was be schadigd. overreden. Hij was op slag dood. De bejaarde heer zou op onvoorzichtige wij ze de straat zijn overgestoken. 9 De 75-jarige mevrouw M. Scheper uit Tilburg is gisteren overleden aan de ernstige verwondingen, die zij zaterdag had opgelopen, toen zij op de Bredase- weg in Tilburg door een auto werd over reden. Bij Gemert in Brabant is de 21-ja- rige M. A. van den Bos uit Boekei met zijn motorfiets in botsing gekomen met een bromfiets. De bromfietsberijder, de negentienjarige militair M. M. Manders uit Venhorst overleed direct. De heer Van den Bos. zijn verloofde, de twin tigjarige E. J. de Ruiter uit Gemert en de verloofde van. de heer Standers, de twintigjarige mej. A. M. G. van der Horst uit Boekei, moesten in een zie kenhuis worden opgenomen. Te Sittard is een personenauto, be stuurd door de heer M. uit Geleen, gis teren in botsing gekomen met een be stelauto. Vier inzittenden van de perso nenwagen werden zwaar gewond. Een Duitse automobilist heeft zater dag te Arcen in Limburg een botsing veroorzaakt, waarbij negen personen werden gewond. Hij wilde de rijksweg VenloNijmegen oprijden, maar sloeg niet voldoende acht op het overige weg verkeer. Een ambulance-wagen en twee vracht auto's kregen vanmorgen ernstige scha de bij een slippartij op de Charloise Lagedijk te Rotterdam. In een wegvernauwing remde de be stuurder van een der vrachtwagens voor de ziekenauto, die uit de tegenoverge stelde richting kwam. De wagen slipte en botste tegen de ambulance. De vracht auto, die achter de slippende wagen reed. kon niet snei genoeg remmen en botste eveneens. Persoonlijke ongelukken gebeurden niet. Alle auto's werden met een kraan- wagen weggesleept. De 63-jarige heer A. C. Stout, die in de Generaal v. d. Heydenstraat te Rot terdam woont, heeft zondagavond in de Jonker Fransstraat een mislukte sprong gemaakt op de treeplank van een rij dende tramwagen van lijn 10. De man viel op straat en kreeg een bloedende hoofdwond. Hij werd naar het Bergwegziekenhuis overgebracht. •vb'-' WE komen nog eens terug op de kwestie van de gascomforen in on ze stad. Bij de bevolking heerst ern stige ontstemming over het jeit dat de huurcomforen kunnen of moeten wor den gekocht of door het gasbedrijf zui len toordén ingenomen. Ook leden van de gemeenteraad hebben hun ont stemming kenbaar gemaakt, maar naar een antwoord van B. en W. zou het hier slechts een enquête betreffen. Tevens hebben wij echter vernomen dat de gemeentelijke commissie voor de bedrijven reeds haar toestemming had gegeven voor de nieuwe maatre gelen. Dat is best mogelijk, maar naar goede democratische begrippen houdt dat toch niet in dat dit gemeentelijke bedrijf dan alvast maar kan gaan doen waar de gehele gemeenteraad zich later nog over moet uitspreken. HET »s eigenlijk te dwaas. Er komt nu een ambtenaar aan de Schie damse woningen om te vragen of de gascomforen gekocht worden. In arrenmoede stemt men toe omdat nie mand direct voldoende geld beschik baar heeft of uitgeven wil voor de aan koop van een nieuw toestel. Toch is het heel goed mogelijk dat de ge meenteraad die verkoop van huur comforen niet goedkeurt. Dan hebben tal van Schiedammers het oude huur- comfoor gekocht. Hun moet duidelijk worden gemaakt dat de verkoop niet doorgaat. De enquêtemannen zouden het werk vergeefs hebben gedaan. De anderen, die dan maar alvast een nieuw toestel hebben gekocht, hebben de aanschaf voor niets gedaan. HET blijft een onduidelijke situatie met onze gascomforen. Hopelijk laten B..en W, spoedig duidelijker ge luiden horen over deze kwestie op dat niet tal van burgers zonder enige reden in de moeilijkheden zijn ge bracht. Indien de gemeentelijke com missie inderdaad reeds toestemming heeft verleend voor de huidige maat regel dan stellen wij toch het te be treuren dat het werk van de gemeen teraad wordt genegeerd. TE veel wordt in commissies besproken en behandeld. Dat schaadt het wezen van de democratie. De gemeenteraad is de plaats van de openbaarheid, waar de belangen van de gehele burgerij wor den behartigd. Het is onjuist ais alvast de beslissingen in de commissies wor den genomen en men dan maar gaat uitvoeren omdat de rest van de ge meenteraad er toch wel bij voorbaat mee zal instemmen. Nog niet zo lang geleden hebben leden van de A.R.- fractie in de Schiedamse gemeente- raad aangedrongen op meer openbaar heid in de behandeling van de ge meentelijke zaken. De kwestie gas comforen is nu juist een voorbeeld van verkeerde geheimzinnigheid. AFGEZIEN van de al of niet ver keerde handelwijze inzake toestem ming van de gemeentelijke commissie blijft ook het begrip enquête hier nog al vreemdgehanteerd. Bij een enquê te stuurt men-vragenlijstjes, stelt men een onderzoek" in. Hief hebben 'alle huurders van gascomforen een ge drukt briefkaartje gehad met de me dedeling dat het de bedoeling is de huur in zeer belangrijke mate te ver hogen. (Dat is dl een vorm van pres sie). Dit „doet mij zoeken naar mid delen tot geleidelijke stopzetting van de verhuur te komen. Ik stel u in de gelegenheid het komfoor te kopen waartoe zich binnen enkele dagen ie mand van ons bedrijf bij u zal ver voegen" schrijft wnd. dir. J. van Har dingsveld via deze kaartjes. Inderdaad houdt deze merkwaardige enquête in dat een ambtenaar komt mededelen wat men voor het huurcomfoor beta len kan. 9 Vandaag een opgave van gevonden voorwerpen in Schiedam: Te bevra gen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9.00—12.00 uur en 2 —6 uur. kindermuts; paar regenpij pen; driew. kinderfietsje; portemon nee met inhoud. Te bevragen bij de vinders: driew. step, van Leeuwen. Jan Vermeerstraat 12a; vlieger, T. Simmers. Nic. Beetstraat 22b; plastic bai, P. Haak, Aleidastraat 16; auto ped, Huijsman, Idenburgstraat 64; jongensjack, Boer, v. "s-Gravensande- .straat 56; plastic regenjas, v. d. Burg. Kerkweg 65; suède portemonee, J. Oosterwaal, Hogenbanweg 83; paraplu Schopenhouwer, Goem. Borgesiuslaan 6; bruine aktetas met inh. Brouwer, P. K, O. laan 118b; fietstassen, E. Blok. Boerhavelaan 117b; portefeuille en agenda, J. de Koster, Populieren laan 26; polshorloge, H. J. Nordijk, van Smaleveltstraat 41b; broche P. Vesthuis, Ouddorpsestraat 7b; ringe tje met rood steentje, v. Vonderen, Geervlietsestraat 2a; étui met sleu tels, M, Ekelenburg, B. v. Haaren- laan 552; bril in étui, H. v. Beek. C. v. d. Lindenlaan 87; wandelstok, Broersveld 121a; emmers en schoffel. Portier werf Gusto; padvindersriem v. Katwijk, Havendijk 218. Uit de Francois Haverschmidtlaan te schledam is in de nacht van za terdag op zondag een Chevrolet gesto len, kenteken XG 8023. De auto stond afgesloten, het contactsleuteltje was uit het slot genomen. De bromfiets van de buffetjuffrouw E. van A. is uit de Lange Kerkstraat ontvreemd. Het voertuig is zondagavond voor een. café neergezet, 's Nachts was het voertuig verdwenen. De twaalfjarige scholier H. S.. mist zijn fiets, die tegen een boom in de Burg. Van Haarenlaan heeft gestaan. Vrijdagmiddag heeft de Schiedam se brandweer een brandje geblust achter de panden in de Hoofdstraat. Personeel van een aannemersfirma had een oude handwagen in brand ge stoken. Zaterdagmiddag om tien over een is de 54-jarige gasfitter P. van E. op het voetpad van de Zalmstraat te Schiedam gestruikeld. De heer Van E. viel daarbij door een ruit van een woning van de heer K. de M. De hoofdagent S. heeft een sneiverband gelegd, waarna de G.G. en G.D. de heer E, naar het Gemeenteziekenhuis heeft vervoerd. Daar zijn een diepe snijwond aan de rechter bovenarm en een hoofdwond behandeld. Advertentie afgeregeld. Fabrieksfouten uitgesloten. deskundig advies. Bijzondere garantie en nazorg .voor een lang leven van Uw horloge. 1 jaar gratis verzekerd. Elk horloge wordt getest en afgeregeld op onze nieuwe vibrograph type 1961. Bij voorkeur laten wij U ad viseren door gediplomeerde horlogemakers. Ook na Uw aankoop biijven wij belangstelling voor Uw horloge koesteren, hiertoe in staat gesteld door ons eigen, met de meest moderne apparatuur uitgerust, atelier. Op de rijksweg 's-Hertogen- boschUtrecht, nabij Vianen, raakte zaterdag de Duitse wagen van de heer G. F. uit Düsseldorf door de gladheid van de weg aan het slingeren. Hij kwam daardoor even op de linkerweg helft en kwam in botsing met een tegenligger. De gevolgen waren verschrikkelijk. De heer G. F, werd op slag gedood. Zijn echtgenotemoeder en 15-jange zoon werden ztuaar getcond. Van de wagens bleven slechts twee vrrakken over zoals de foto toont die kort na het onge luk werd genomen.. Het wordt een traditie dat tijdens de vakantieweken in het centrale gebouw van de Gemeentelijke Openbare Lees zaal en Bibliotheek in Schiedam verbou wingen gebeuren. Dat is ook ditmaal ge schied. De ruimtes op de begane grond hebben frisse tinten en een moderne aankleding gekregen. Belangrijk is de kleine verhuizing die tot -gevolg heeft gehad dat het uitlenen van studieboeken in het vervolg in het lokaal aan de voorzijde van het gebouw- zal geschieden. Vroeger was hier de ruimte voor de leeszaal met kranten en tijdschriften. In de achterste ruimte achter de uitlening van de romans is nu een gezellige ruimte voor de lees zaal met kranten en tijdschriften ge creëerd. Langs de wanden staan moderne sta len rekken waar de tijdschriften en an dere bladen een plaats hebben gekregen. Moderne stalen stoelen met plastic zit tingen en houten tafels staan zo opge steld dat de bezoekers in een prettige sfeer met uitzicht op de tuin het vele ter beschikking liggende materiaal kun nen lezen. Waar vroeger de 'balie voor het uitle nen van studieboeken was, is nu een wand van glas neer-gezet zodat de ge wenste stilte in de nieuwe leeszaal wordt verkregen. (Van een onzer verslaggevers) De beslissing over de toekomst van de gefailleerde „Scheepswerven van Vlaanderen" te Brugge zal nog wel even op zich laten wachten. Curatoren hebben nog geen datum bepaald voor de openbare verkoop. Zij vinden het namelijk nu nog niet in het belang van de schuldeisers, gezien de lopende werkzaamheden. Het bericht dat afge lopen zaterdag deze veiling zou worden gehouden bleek niet juist. Twee sche pen staan nog op stapel, in afbouw vol gens opdracht van de Werf Wilton- Fijenoord in Schiedam. Half september zal dit werk gereed zijn. Wilton-Fjjenoord heeft' een bod ge daan op de Belgische werf. Geruchten dat de onderhandelingen zouden zijn mislukt spreekt de directie van het Schiedamse bedrijf tegen. Wilton-Fije- noord moet overigens, zoals eventuele andere gegadigden wachten op de open bare veiling, aangezien de Belgische faillisementswet geen onderhandse ver koop toestaat. Curatoren hebben nog niet gerea geerd op het huurkoopvoorstel, dat enkele weken geleden namens een Ne derlandse groep in de scheepsbouwsec tor werd ingediend door de Rotterdam se rederij en scheepvaartkantoor James Smith en Zonen. Dit voorstel houdt in een onmiddellijke storting van 50 miljoen Belgische francs (ongeveer 3,5 miljoen gulden), met het recht van huur voor een periode van zeven jaar, waarna een definitieve overname, ge paard aan een restitutie van 17 miljoen Belgische francs (ongeveer 1,5 miljoen gulden), zou moeten volgen. Smith en Zonen verwacht voor het einde van deze maand een antwoord op dit voor stel. TN SEPTEMBER zullen in Schiedam, A Vlaai-dingen en Maassluis de Zonne bloemcursussen weer beginnen voor meisjes van 15 tot 23 jaar. De opzet van deze cursussen is niet alleen huis houdelijke vorming voor. de jonge vrouw, maar. ook. persoonlijkheids vorming. 'De meisjes werken met elkaar in groepen en daarbij spreken ze over de onderwerpen die hun be langstelling hebben. Op de huishoud scholen wordt les gegeven door be voegde leerkrachten. Tal van bedrij ven, steunen dit werk. In Vlaardingen wordt les gegeven ia de huishoudschool aan de Van Hogen- dorplaan 201 en in Schiedam op de school aan de Prins Mauritsstraat 9. Voor deelname kunnen de meisjes zich vanaf heden melden in het ge- gebouw van De Zonnebloem, Nieuw- straat 12 te Schiedam, telefoon 67792. De cursussen van Zonnebloem zijn voor de meisjes van grote betekenis. Zij krijgen de gelegenheid bun creatieve vermogens te benutten. Zo worden kledingstukken ontworpen en vervaar digd. Ook artistiek zijn de meisjes actief, o.a. in het boetseren. In de praktische keuken leren de meisjes koken. De maaltijden eten ze zelf aan de gedekte tafels. Verder staan wo ninginrichting en bloemschikken op het programma. Dan worden excursies gemaakt naar In Kepi, in Zuid-Nieuw-Guinea, heerst op het ogenblik een kinkhoestepidemie die vooral onder de jongere kinderen veel slachtoffers schijnt te eisen. De ge zondheidszorg in Hollandia heeft onmid dellijk na het bekend worden daarvan een extra zending vaccin naar Kepi ge stuurd. De gouvemementsarts is voort durend met zijn mantri's op tournee om te trachten met vaccin en door bestrij ding van de complicaties der infecties de sterfte tot zo gering mogelijke proporties terug te brengen. musea en Bouwcentrum. Er wordt ge sproken over de besteding van het huishoudgeld, er zijn lessen in kinder verzorging, in opvoeding, in handen arbeid en er wordt les gegeven in ziekenverzorging. Er wordt ook aan toneel en sport gedaan. Drie Duitsers zijn, evenals de Bata vieren dat hebben gedaan, onlangs de Rijn in kano's komen afzakken. Het wa ren de heer en mevrouw Wieczorek, beiden 22 jaar, en him vriend, Winfried Rennaar, 20 jaar, allen afkomstig uit Keulen. Via Rotterdam peddelden de (Duitsers de Waterweg op naar Hoek van Hol land. Toen hebben zij ingezien dat het maar beter was niet de zee pp te gaan. Daarop heeft men de tenten opgeslagen op De Beer. De kano's werden daar ver de oever opgetrokken. Maar buiten landers hebben niet altijd weet van eb en vloed. Het water kwam dus langzaam op en hoger dan normaal. De kano's kwamen vlot en dreven on bemand de Waterweg weer op. Een van de bootjes konden mensen van de radarpost -bij de seinpost tegen houden en personeel van het baggerbe drijf V. d. Hoeven redde de andere. De rijkshavenmeester beeft daarop de Duit sers overgezet en hun de kano's weer teruggegeven. 1 .riïTwr; ife- (Van een onzer verslaggevers) NA een wilde achtervolging heb ben radiowagens van de Rot terdamse politie zaterdagavond drie jongelui, die in een gestolen bestelauto reden, gearresteerd. Dè achtervolging begon in Over- schie. De achttienjarige kok J. van N., die de bestelwagen enkele dagen ge leden van zijn werkgever had gesto len, de zeventienjarige bijrijder T. G.B. v.d. B. en de negei .tienjarige losse werkman W, B, H. merkten vrij snel, dat de politie hen op de hielen zat en probeerden vol gas weg te rijden. Kris-kras ging de jacht door Over- schiese straten en via de Aelbrecht- kade naar Blij dorp. Inmiddels was de Advertentie (Van een onzer verslaggevers) De commissaris van politie te Vlaar dingen verzoekt namens de ouders de opsporing, aanhouding en terugbren ging van de minderjarige Theodorus Arie Johannes Thomas de Jonge, gebo ren te Rotterdam, 17 juli 1948, scholier, wonende te Vlaardingen, Havenstraat 12. De jongen verliet op 18 augustus 1961 te omstreeks negen uur de ouderlijke woning en keerde tot heden niet terug. Hij Eep reeds eerder van huis weg. Signalement: lang 1.60 meter, tenger postuur, donkerblond haar, groen-blau- we ogen. Hij was gekleed in een kor te, grijze broek, grijze slipover, beige overhemd, zwart windjack en zwart- geel gestreepte kousen. Hij draagt brui ne schoenen. Een ieder die inlichtingen over deze jongen kan verschaffen, wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de af deling kinderpolitie, bureau van politie te Vlaardingen. GEDURENDE de enkele ogen blikken, waarin zaterdagavond een taxichauffeur zijn wagen on- meubelen In t*ak-, p*IUiand*r' *n ultvo«ril»jf WONINGINRICHTING 6HOERSYUI M'M Dagblad „De Rotterdammer": Schle-, damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel 115o88 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588). Apotheken: Gerika, Hoogstraat. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politie-alarm 64666 GG en GD-waarschuwing 69290. O Op de kruising Wolphaertsbocht-Dorps- weg te Rotterdam werd zondagavond de 85-jarige heer J. Fruitier uit de De Quackstraat bij het oversteken aangere- den door een autobus. De bejaarde voet- ganger kreeg een grote wond fan de rechter slaap en werd naar het DljK- zigtziekenhuis overgebracht. (Van een onzer verslaggevers) De vakantie is voorbij, de voetbal clubs hebben het oog alweer gericht op de komende competitie. HBSS heeft zaterdag de vakantie gecombi neerd met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Ruim honderd Schie dammers zijn een dagje uit geweest naar Zandvoort waarbij HBSS zo en passant een voetballesje heeft gege ven aan de teams van de zaterdag afdeling van Zandvoortmeeuwen. Hoe wel Zandvoortmeeuwen een sterke zondagafdeling heeft waren de teams uit de zaterdagafdeling van deze (4e klas KNVB'-er zaterdag) vereniging niet tegen HBSS opgewassen. Het werden dan ook gemakkelijke over winningen voor onze stadgenoten. Vro lijk zijn supporters en leden van HBSS weer in de twee touringcars ge stapt om een tocht te maken door de mooie omgeving van Zandvoort. De tocht werd zelfs begunstigd door goed weer want in tegenstelling tot Schie dam heeft het in het duingebied niet geregend. PPSC bleef thuis, maar ook de PP'-ers waren sterker dan hun te genstanders. Na vier minuten opende linksbuiten Scheffers voor HBSS de score. Verras sand schoot hij in. Dit doelpunt werd al spoedig gevolgd door een treffer van Scheffers. Het Schiedamse offen sief hield aan en in de elfde minuut schoot Menlendijk hard in maar de doelman kon de bal tot hoekschop verwerken. Vier minuten later stomp te keeper Koper de bal weer naar de hoekvlag. In de 26e minuut ontstond de eerste aanval op het doel van HBSS, maar de weg naar het doelge bied werd versperd. Drie minuten la ter had HBSS weer het offensief waar bij de doelman reddend moest optre den. Uit de hoekschop werd niet gedoel punt. Eerst in de 35e minuut schoot middenvoor Putters raak. Zes minuten later ontstond een mooie combinatie tus sen Putters, Scheffers en Van Veen. Wel trad de doelman keurig op, maar de bal kwam terug en verdween toch nog over de lijn. De scheidsrechter keurde het doel punt af wegens buitenspel, hoewel hij eerst had laten doorspelen. Een hard schot van Scheffers verdween in de 44e minuut rakelings over de lat zodat de rust inging met een 03 voorsprong voor HBSS ondanks de vele kansen voor de Schiedammers. Hoewel Zandvoortmeeuwen na de thee startte met een hoekschop was het HBSS dat het initiatief overnam en Van Veen voerde de stand op tot 04. In de vijf tiende minuut werd het doel van Zand voortmeeuwen danig onder druk gezet. De doelman liep ver uit zijn doel, hij trapte de bal weg voor de voeten van Putters die de bal naar rechtsbuiten Droge plaatste. Deze schoot echter hard tegen de lat. In de 24e minuut kwam Zandvoort meeuwen alleen voor doelman Van Heest maar de jonge keeper kon de bal tocb nog wegslaan. Het leer kwam bij Put ters. Deze zette voor aan Dröge maar rechtsbuiten Dröge miste. De oud-natio nale hardloper Tlemeyer kreeg in de 26e minuut een kans. Met een goede sprong bracht Van Heest weer redding. Zandvoortmeeuwen hield dapper vol. Van Heest trad nog enkele malen uit stekend op en in de 33e minuut trok HBSS weer naar het doel van de gast heren. Ferry Groeneweg wipte de bal over de doelman naar het doel. (05). Vier minuten later brak linksbuiten Scheffers alleen door de defensie. (06). Doelman Koper kon twee minuten voor het einde de bal nog uit zijn doel ran selen, maar een minuut voor het einde stoof rechtsbinnen Bert van Veen weer naar het Zandvoortse doel waar Koper het leer wel en Van Veen niet miste. (0—7). HBSS 2 won met 19 en HBSS 3 zege vierde met 27. beheerd liet staan om op de Oost zeedijk een passagier op te halen, ging een dief er met de wagen van door. Een voorbijganger zag, dat de taxi (een zwarte Opei-Kapitan met het kenteken BT 67-44) slingerend in de richting van de Honingerdijk verdween. De 23-jarige corrector C. J. S. uit de Melissantstraat te Rotterdam vermist zijn beige Vespa-scooter (kenteken TU 06-73), die hij in de nacht van vrijdag op zater dag op de 's Gravendijkwal had gepar keerd. Bij het volkstuincomplex aan de Groe ne Wetering is vannacht een Belgische auto gestolen. Het is een Wauw-grijze Opel Olympia met het Belgische ken teken M 5643. Eigenaar van de auto is de 54-jarige scheepshandelaar C. J. B. uit Antwerpen, die met zijn vrouw de nacht op zijn volkstuintje had doorge bracht. assistentie ingeroepen van meer radio- - wagens en werden waarschuwingsscho-. ten gelost om de joy-riders tot stoppen," j: te dwingen. Op de Statenweg in Bl(jdorp werd" de bestelwagen klemgereden en weréwiéi. den de drie jongelui in een raidiowageig^J naar het hoofdbureau van politie aan*»**». het Haagseveer overgebracht. De achttienjarige kok had in de ge-, ,.s. stolen wagen al een tochtje naar Bel-*,b» gië gemaakt met zijn vrienden. De" - auto was al eerder in de Maasstad ge signaleerd, maar de politie was er toen niet in geslaagd de joy-riders te pak-A ken te krijgen. .rihfö. Een grote boerderij aan de Vlusch"-"' in Krommenie, eigendom van de heer - C. Reijne, is gisteren door brand totaal''4*' vernield. De familie was luist met va-^l'«S kantie vertrokken. Het vuur vermoed'"Vl, delijk ontstaan door hooibroei, greep^W" zeer snel om zich heen en de brandweer. '-*<• uit Krommenie heeft daardoor .weinige kunnen uitrichten. De schade wordt ge-"'- r schat op ruim een ton. De heer Reijne- was tegen brand verzekerd. Woensdag*'-1 zou de raad van Krommenie beslissen'">-** over de aankoop van deze boerderij, die'" moest verdwijnen iu verband mei de_; V aanleg van een sportveld. .'-'r-'". "0 Terwijl politie, en inwoners van. Tei»»#. schelling en op diteiland verblijvend#®*4 vakantiegangers op zoek waren'naar dëËffp sinds 9 augustus vermiste Johan HaÉÈQEB tjes, (van wie men vermoedde dat hijw!*;' was verdronken), was deze uIo-scholter?*sI „ergens" in Nederland bezig met hefSS; opknappen van allerlei karweitjes zo in zijn onderhoud te kunnen vi zien.' v.;' Zaterdagmiddag is, aan de ongerusts*^ heid over zijn .verdwijning,.-een ëindëS gemaakt, dank. zij de oplettendheid vaig een inwoner van Appingedam. Op zijn,,^ aanwijzingen kon de jongen daar wos"b<s den - aangehouden. De "jongen hadCfweg?® gens het niet-overgaan op de uio oa-;5j enigheid met zijn-ouders >gekr«geai£sï®. waarop hij besloot het ouderlijkv htn,vc;; te veriaten. Hij- zag kans enig-zakgal:1^ te vérdienen, waarna hij met zijn mets® naar het oostelijk deel" 'van. het^t. eiland reed. Daar liet hij zijn fiets ach«S» ter en begaf hij zich naar het; weste-r**" lijk deel van Terschelling. Toen gitigjJ hij aan .boord van de dagboot naariË; Harlingen. vanwaar hij alliftende het land is doorgetrokken. Hij 'kwam -daari'S. bij zelfs in Noordbrabant terécht.' In zijn onderhoud voorzag hij door W het opknappen van karweitjes.---Terag-lit- in het Noorden heeft hij in Delfzijl po*2ÏÏ gingen gedaan op een schip'te monstef?? ren. Toen hem dit niet lukte, ging MES naar Appingedam. Daar werd hij aan-e* de hand van het opsporingsbericht' herij^l; kend door een inwoner, dié-de rijkspo^Sj li tie waarschuwde. - „*3t yocttiljlf -ïfxy®.- Ook PPSC speelde een genoeglijke oe fenwedstrijd. De Schiedammers hadden geen moeite met DOS'32. Bij de rust was de stand nog 11 maar in de tweede helft behielden de stadgenoten het overwicht. De revelatie was het op treden van de junior Loutje Meulstee als middenvoor. Deze jongeman scoorde een hattrick waardoor PPSC met 31 won. Het tweede elftal van PPSC bracht het zelfs tot de dubbels cijfers. DOS'32-i werd met 112 geslagen. (Van een onzer verslaggevers) De zeventienjarige Zweedse zeeman Kleus Krines, opvarende van het Zweed se tankschip Börnjo, liggende in Pernis, raakte zondagavond omstreeks 23 uur in de Haven, nabij het Westerhoofd in Vlaardingen te water. Na ongeveer twintig minuten dreggen gelukte het de politie het slachtoffer aan de wal te -brengen. De levensgeesten bleken toen reeds te zijn geweken. Het stoffelijk overschot is naar de algemene begraafplaats over gebracht. Ds. P. Holst, predikant der Neder lands Hervormde gemeente te Rotter- dam-Charlois, heeft het beroep van de Hervormde kerk, wijkgemeente 32 te Den Haag, aangenomen. De Franse gangsterbende, die de vort-ri ge week aan de rand van Brussel gen'jS vrachtauto aanhield en een bedrag van een miljoen Belgische frank huümaakte, blijkt alleen in de verbeelding van de „aangerande" chauffeur, te hebben be staan. Na urenlang door de Belgische^ politie te zjjn verhoord heeft de chauf- four, de 33-jarige Marcel Niels, beken#A het verhaal te hebben verzonnen. Het geld, een bedrag van ruim TO.OOOJ4?' had hij in een koffer bij" een vriend ge?* deponeerd. Hij viel doorde mand, foenwi.v deze, achterdochtig geworden door de-'- berichten over de „overval" in '.de kranrifl- ten, de koffer openmaakte en daarin tot,'4 zijn verbazing het miljoen aantrof. Het „slachtoffer" had aanvankelijk de.j. politie verteld, dat hij was aangehouden -4 door twee mannen, die in een auto met i een Franse nummerplaat reden. Het geld j l was bestemd voor het uitbetalen van sa- i i; larissen. Voordat zjjn vriend de koffer J met geld bij de politie inleverde hadden de ondervragers van Niels al achterdocht t gekregen doordat hij zich ondanks de „Schrik" zoveel bijzonderheden van „overval" kon herinneren. de -■jS? ■■Mr. Sla t Sél- COÖP. TUINBOUW VEILING DER ZUÏDHOLI,. EILANDEN GA ROTTERDAM 21 augustus 1961. per stuk I 3.70—10.30. per kg 15—24; derii 6—7: Kroten 12—24: Uien 8—16; Rode f. kool 1024; Prei 3742: Groene kool 1222; Gele kool 3642; Andiivie 914: Peterselie 3—7: Postelein 29—39; Spinazie 29^—59: - Bloemkool Ia 27—59. Ib 23—27; Dubbele Bonen I 28—64; Snijbonen 6011; Eigen-V;: heimers groot 13—16; Bintje groot 9—12: Tomaten export A 3.10—3.20, B 2.95—3, O 2.70—2.80. COOP. TUINBOUWVEILING ROTTERDAM EN OMSTREKEN. ROTTERDAM, 21 aug. 1861. Sia A 4—,,, 9.70: staand glaskomkommers 75 en op: 39^-,. 47; 60 en op: 32—40; 50 en op: 27—35; 40 en;, op: 2429: 35 en op: 18—24; lapmme-'Körasiii kommers 32—43; stek komkom. 26—42i ten A 3.10—3.25: B 2.90—320; C 2 60-3.95: CC 1.501.95: tomaten binnenland 1.202.45;,:. bloemkool A 37—52; B 22—34; C 16—20; spw nazie 2027; waspeen 3214; stam pr. fc 37—57: snijbonen 60—33; andijvie-7—10; telein 14-20; selderij 2—4; kroten 14 uien 611: rode kool 17—21; prei 3740. êB; h mw mw \v jwAï.»iwc""" - fï'<;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1