Eerste plaatflat komt in juni volgend jaar klaar k £8 B Verolme laat meer dan 100.000 ton te water Aanwinsten der Gemeente- Bibliotheek van Schiedam tü m,. 'Sc Eerste steen en hoogste punt van was present voor opname van Jeugd plaM CITROEN Tritonflat biedt 35 woningen Gladde wegen oorzaak van 12 aanrijdingen Zilveren medaille voor M. Mak Voor ruim halve ton wonen aan Maasboulevard Diefstal samen met minderjarige Binnen de tijd van drie weken Burgerlijke stand „Een man als geen ander" bij het Rotterdams Toneel m. Inbrekers vonden geen geld.... Zeeman met hoofd op bazaltblok Weer aanrijding bij caravankamp vr Gebrs. Steur uit Maassluis weg Bouw unieke drankfabriek vordert goed Stap over op de Botsing: moeder en zoon gewond Ylot werk voor jeugdcentrum Geef „HD" zijn instrumenten DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 DINSDAG 22 AUGUSTUS 1961 Uniek uitzicht Inhoud i \JJU MUZIKAAL (I) MUZIKAAL (II) MUZIKAAL (III) de technisch volmaakte bromfiets,,.. kwalitatief kilometers voor keuze tui meesterlijke modellen Vraag gratis proefrit aan bijt) Unique - Schiedam afd, MOTOREN 20.000 per uur Vertraging .en dagelijks Vroegertje" Advertentie ZAL „HARPE Davids" de nieu we instrumenten krijgen? Het antwoord op deze vraag hangt van u af. Deze week zullen gelden worden ingezameld voor het instrumenten fonds van deze bekende muziek vereniging en wanneer het goed is, zullen weldra de nieuwe stuk ken hun klanken in Schiedam la ten horen. Laten wij nu even meehelpen om cie verarming van ons actie ve culturele leven tegen te gaan: ..Harpe Davids" moet blijven mu siceren! De huis- en straatcoliecte van deze week beveel ik daarom van harte bij u aan. De wild. burgemeester van Schiedam, H. Sabel (Vaneen onzer verslaggevers) Ten gevolge van de slechte weersom standigheden 2ijn .gisteren in Schiedam naar schatting twaalf aanrijdingen ont staan, Het gladde wegdek was oorzaak van vele slippartijen. Er deden zich geen persoonlijke ongevallen voor. De betreffende auto's kregen overwe gend slechts Lchte materiële schade. Op het Broersvest verloor tegen half twaalf de chauffeur A. P. v. d. H. uit Nootdorp de macht over het stuur van zijn zeswielige vrachtwagen. De zware auto slipte van de weg en kwam tegen de geparkeerde personenauto van de vijftigjarige Rotterdammer J. C. M. te recht. De personenwagen werd zeer zwaar beschadigd. Op de hoek van de Griffioenstraat en de Westvëst verleende tegen zes uur de 39-jarige verkoper H. J. S. geen voor rang aan de 23-jarige Rotterdamse chauffeur J. C. de B. Een aanrijding was het gevolg. Beide personenauto's werden zwaar beschadigd. Bij Koninklijk besluit werd aan de heer M. Mak. Graaf Florisstraat 72 te Schiedam de zilveren ere-medaille ver bonden aan de Orde van Oranje-Nas- sau toegekend, wegens langdurige en trouwe dienst. De heer Mak viert vandaag zijn 40- jarig jubileum bij J. J. Meder Zoon N.V. te Schiedam. Tijdens een speciaal daartoe in het stadhuis beiegde bijeen komst werd hem dit ere-teken door de waarnemend burgemeester, wethouder H Sabel. uitgereikt. (Van een onzer verslaggevers) De eerste plaatflat, vlakbij de Spuisluls aan de Schiedamse Maasboulevard zat naar verwacht wordt in juni 1962 in ge bruik kunnen worden genomen. Dit staat te lezen in een omvangrijke prijscourant die de makelaars dezer dagen hebben verzonden. Daarin worden de 35 flats in zeven woonlagen te koop aangeboden voor een bedrag van 52.750 per flat. De acht garages zijn te koop voor 6000 per stuk. Zeals bekend bouwt de firma W. A A. van der Velden uit Rotterdam de r— drie plaatflats naar ontwerp van de ar- *-~i chitect C. C. van Kluyven uit Schiedam De eerste flat zal de naam Tritonflat dragen. Rond' de flats zal de gemeente Schiedam een plantsoen aanleggen be houdens een meter grond rond de ge bouwen. die eigendom is van de bouwers. Tevens wordt een parkeerterrein bij de' gebouwen aangelegd. De gebouwen worden uitgevoerd in be- ionskeietbouw, de gevels worden opge trokken in de gele verblendsteen. De borstwering onö'er de ramen van de woonkamer wordt bekleed met glasmo U zaiek. De ramen aan de voorgevels van de flats, die een uniek uitzicht bieden over het havenfront, zijn van dubbel spiegelglas met een luchtlaag waardoor warmte en koude buitengesloten worden, K Het trappenhuis wordt uitgevoerd in fiS natuursteen, tegels en gewassen terraz- r- zo. Bovendien worden de wanden van de voorhal in overleg met oë Welstands commissie betegeld, er wordt mozaiek j toegepast. Op het gebouw wordt een een- i trale televisieantenne geplaatst geschikt voor de ontvangst van de zenders Lopik en Vlaams België. i Iedere flat geeft de beschikking over een bergingsruimte op de begane grond, j een vestibule (1,36 x 1,81 meter), een hal (2,51 x 2.31 meter), een zitkamer 1 aan de voorzijde groot 6x4 meter. Daar- i naast een slaapkamer/eetkamer groot 5 3,65 x 4 meter met balcon. Dan zijn er j nog een grote en kleine slaapkamer een i badkamer en een. keuken met een luxe inrichting. jj De makelaardij voor deze koopwonin-1 gen is in handen van de MAB K. C. Slijk N.V. uit Rotterdam. T/AN AF de Maaskant gezien zal de Tritonflat, die thans te Schiedam in aanbouw is, dit gezicht vertonen aan de Maasboulevard. 'f -- - '.B'V- Wegens diefstal van een bromfiets heeft voor de rechtbank te Rotterdam terechtgestaan de 29-jarige electrisch lasser J. A. C. S, Verdachte kou dit hebben gepleegd samen met een min derjarige jongen wienS zaak met ge sloten deuren werd behandeld. Na aanvankelijk te hebben ontkend, bekende S. het hem ten laste gelegde feit. Hij zou onder drankinvloed hebben gehandeld. Bij het verhoor kwam naar ■voren dat S. reeds zes maal is veroor deeld en in een voorwaardelijke terbe schikkingstelling doopt. Gezien de gun stige verandering in de levensomstan digheden van verdachte achtte de Offi cie van Justitie het echter ..iet juist om over te gaan tot de maatregel van een onvoorwaardelijke terbeschikkingstelling. Het O.M. verwachtte meer van een proef waarbij bet feit dat verdachte en zijn vrouw een eigen woning tot hun be schikking hebben gekregen een belang rijke rol speelt. Het doel verdachte niet weer tot redieive te doen vervallen zou. meende de Officier, het beste te berei ken zijn met een kort straf en geen terbeschikkingstelling. De eis luidde: vijf maanden met aftrek. .Mevrouw mr. H. M. de Kadt-Presser kon de overweging van het O. M. geheel onderschrijven. Zij bepleitte een n-og kor tere gevangenisstraf. De raadsvrouwe was namelijk van oordeel dat bet aan deel van haar cliënt aan de diefstal niet duidelijk is komen vast te staan. Over 14 dagen zal de rechtbank uit spraak doen. Meer dan honderdduizend ton aan scheepsruimtc zal volgende maand, binnen drie weken tijds, op de Ne derlandse werven van Verolme aan haar element worden toevertrouwd. Op 2 september namelijk geschiedt in Alblasserdam dc tewaterlating van de 24.000 br reg. ton metende bulkcarrier Aubade, die voor Zwitser se rekening wordt gebouwd en om streeks de twintigste de definitie ve datum is nog niet bepaald gaan op Rozenburg de dokdeuren open voor de mammoettanker van de Es- so, die een draagvermogen krijgt van 78.000 ton. Bovendien is de werf Veroïme-Heus- den klaar gekomen met de constructie van de vierde zgn. midbody voor een bestaande tanker, die t.z.t. door Mary land Drydock and Shipbuilding Com pany in Baltimore zal worden inge voegd in een tanker van 15.000 br. reg. ton. Het nieuwe draagvermogen, wordt dan ca. 25.000 tor.. Het tussenstuk gaat op 26 augustus van de helling en wordt daarna voor verdere afbouw versleept naar Rozenburg. De Gemeente-Bibliotheek van Schie dam boekte de volgende aanwinsten: Wijsbegeerte: Jaspers fiber das Tragi sche. '58; Jung: Die Beziehungen zwis- schem dem Unbewussten. '38. Mens en Maatschappij; Hiitermann. Dit is uw we reld. '61. Rooyen. Het bevolkingsvraag stuk. '61. Bouman. Industrieel klimaat. f61. Natuurwetenschappen: Sielmann. Een jaar tussen de spechten. '61. Kunst: Brion. Marc Chagall. '59. Charpentier. Prisma smalfilmboek. '61. Nederlandse orgelpracht. '61. Letterkunde: Benoot. Gabriel Marcel. '61; Argernis Brecht, Das. *61. Salomons. Toen en nu. '61. Wispelaere. Hendrik Marsman. '6J. Etienne. Thomas Stearns Eliot. '61. Geboren: Hugo M. J. z. v. G. H. A. Smits en C. A. Olsthaorn; Rudolph C. z. v. L. Vis ser en C. C. M. Daalmeijer; Petronella d. v. J. W, Bos en P. Overgoor; Astrid d. v. W. de Jong en A. van Henten: Robertus W. z. v. J. W. Rietveldt en E. C. Veringmeier; Rudolfus J. M. z. v. A. J. Veliscèk en L, E. W. M. van Gendt; Clasina M. T. d. v. G. J. Wijzenbroek en M. S. Dröge: Miranda M. L. d .v. A. van Oorschot en A. Gilain; Ja ne E. d, v. A R. Krak en G. E. Frfeser; Johanna P. W. d. v. A. J. M. van den Berg en A. J. M. Bakker; Marianne d. v. J. van Put en H. S. Janssen. Overleden: E. ScheHer, 58 jr. echtg. van J. W. de Bruin; W. van Beelen, W jr.; C. T. Krowlnkei, 49 jr.: M. Bakker, 59 jr. (Ned. tekst). Boll. Erzahlungen, Hör- spiele, Aufsatze. '61. Böll. Im Tal der donnemden. Hufe. '57. Michiels. Dertien Vlamingen. '61. Geschiedenis Land en volkenkunde. Groen. Amsterdam in cognito. '61. Schroevers. Op zoek naar Joego-Siavië. '61. Grote. Die Tucher. '61. Hartog. Curasao. '61. 2 dln. Jeru- sjaimi. Een ster voor Moisjele. '61. (Het Rotterdams toneel heeft in studie genomen het toneelspel ..Een man als geert ander" (A man for all seasons) van Robert Bolt, dat een periode uit het le ven van Thomas More behandelt. ©e vertaling is van Hans Andreus. Pim. Dekkers 'heeft ce regie en de de cors en, costumes werden ontworpen door Hans van Norden. De medewerkers zijn: Ton Lutz (ais Thomas More), Enny Mols-de Leeuwe, Steye van Brandenberg, Ton Kuyl, Pe ter Aryans, Jo Vascher jr, Ina van der Molen, Adolf Rijkens, Guido de Moor, Jacques Commandeur, Willem Tollenaar, Marlies van Ailcmaer, Jos Knip3cheer en Lex ScoordL De gigantische Esso-tanker de trots van het Verolme-concern wordt het grootste schip, dat ooit op een Neder landse werf is gebouwd. De werkzaam heden in bet dok, geschikt voor sche pen tot 110.000 ton, vergden ruim 13 maanden (de kiellegging geschiedde op 16 augustus i960). Na het uitdokken volgt uiteraard nog de verdere afbouw, die enkele maanden zal duren. De Esso Petroleum Company ltd. te Londen verwacht het schip begin volgend jaar in de vaart te kunnen brengen. De tanker krijgt een lengte van 260,86 meter, een grootste breedte van 34,29 meter, een holte van 19,05 meter en oen feladen diepgang van 14,28 meter. De voorstuwingsinstallatie een PametTa- da-werkspoor stoomturbine met een vermogen van 26.500 pk bij 108.5 omwen telingen per minuut zal het' schip een (proeftocht)-snelheid geven van. 17,5 knopen. - Voor de lading zijn er 13 middentanks en twee rijen van. 13 zijtanks, die met uitzondering van twee zijballast- tanks een gezamenlijke inhoud heb ben van 3.605.000 kubieke' voet. Speciale aandacht is besteed aan de conservering van het schip: o.m. werd al het staal voor het enige bewerking onderging blank gestraald. De 75 bemanningsleden krijgen elk een een-persoonshut. Opdrachtgeefster van de Aubade, die dus op 2 september te water gaat, is de firma Maritime Commercial Corpo ration, Inc. te Geaève. Mevrouw B. Bur ger ral om tien uur de doopplechtig heid verrichten. Het schip met de machinekamer en de accommodatie in het achterschip en versterkt voor de vaart door ijsgebie- den heeft een lengte van 180,60 me ter, een grootste breedte van 22,40 me ter, een holte van 14,60 meter en-een geladen diepgang van 10,16 meter.. De gezamenlijke inhoud van de zeven laad ruimen is 32,000 kubieke meter. Het ma ximale vermogen van de 9-cilinder die selmotor Verolme-Mann bedraagt 8950 pk bij 134 omwentelingen per minuut. De vierde midbody, Verolme's bouw- nummer 654, komt in een tanker van de Amerikaanse Cities Service Oil Com pany. De belangrijkste afmetingen zijn: lengte 127,71 meter, breedte 22,86 me ter en holte 13,33 meter. Er zijn-30 la dingtanks. Het transport van het. logge gevaarte van Heuden naar Rozenburg vergt ook ditmaal speciale voorzieningen! Zo wordt een noodballastinstallatie aan gebracht voor de passage onder de brug gen. 70 zal twee de Maasboulevard, waar aannemers nu plaatflats drie stuks) en sterflats (twee stuks bouwen, er over twee jaar uitzien. Momenteel tekenen Ae betonnen skeletten voor de. woningen aan de Havendijk zich nog niet af. Over twee jaar zal de oude wijk achter de hoge nieuwbouw zijn verdwenen. Dan zal de gemeente ook naar belofte de dijk voor de flats aan de havenzijde verhogen. De tekening toont dat de aanleg van een weg aan de voorzijde van de flats in de bedoeling ligt. De strook tussen weg en waterkant zal vsorden benut als recreatiegebied-groenstrook. TJET zal de vakantie geweest zijn en mogelijk de daarbij aansluitende aversie. De vakantie maakt wat indo lent en het ontstaan van de aversie heeft een geschiedenis. Vw scribent heeft namelijk een muzikale voorge schiedenis. Zijn grootvader creëerde een Schiedams harmoniegezelschap, zijn vader toeterde uiteraard braaf mee en daarop aansluitend kent uw verslaggever slechts de eigen activi teit door middel van de muzikale tech niek. Toch is er de belangstelling, in eigen stad is dat de vreugde over het verlenen van steun aan onze actie voor Harpe Davids. In het oosten van ons land was dat de aandacht voor het muzikale werk van de daar wonende familieleden. Die oosterlingen schon ken ons ook een maandblad van de landelijke federatie. Het was vakantie en daarom zagen wij eerst deze week in het augustusnummer van dat blad de advertentie van de sectie muziek van de Schiedamse Gemeenschap over zaterdag 30 september in de Planta ge. Hé, dachten wij, dat hadden we dus eerder kunnen weten. J~\E agenda in dat blad vermeldt ook dat Oefening Baart Kunst (O.B.K.) op 14 okt, in Arcade een groot zaal concours organiseert. Hé. dachten wij en de familie verkondigde dat de beste landelijke harmonieorkesten naar Schiedam zullen komen. Er is ook een advertentie te zien van hoofdcommissaris van Politie uit Am sterdam die een Hoge Tubaist en Trompettist voor zijn Amsterdamse Politiekapel wenst. Nee, dachten wij, dat is toch niets voor Schiedam ook al is onze commissaris een sportieve, en een kunstminnende functionaris. Wat zou die Amsterdamse commissaris doen als de hoge tubaist te hoog ts om straatdienst te verrichten als politie man? Rustigjes laten toeteren op die tuba? Overigens heeft niet alleen die Amsterdamse kapel behoefte aan mu sici, het zou voor de Schiedamse poli- tiefanfare wel prettig zijn als er wat meer musici gingen, deelnemen aan het werk van dat corps. Nog_ pretti ger zou het zijn als zoveel politieman nen muzikale activiteiten konden ont wikkelen dat dirigent M. Brilleman met wat houtblazers, ook een hobo'- tje, van de fanfare een harmonie kon maken. TJET blad geeft ook nog kennis van een omvangrijk adres dat de vier landelijke organisaties op het gebied der fanfare- en harmoniemuziek aan de gemeenteraden hebben gezonden. In dat adres wordt gesteld dat een corps over een goed instrumentarium moet beschikken, dat er een vakbe kwame dirigent, een drumband en uni formen moeten zijn en dat deze vorm van muziekbeoefening een gemeen schapsbelang is. Daarom stellen de hoofdbesturen gezamenlijk aan de ge meenteraden voor subsidies te ver strekken, variërende van 750 tot 2000 per jaar naar gelang van de afdelingen(klassen) waarin de corpsen verblijven. Het is heel watin Schie dam wordt zoveel subsidie aan de ve le corpsen nog niet gegeven, maar als het gedaan zou worden kwam Harpe Davids" toch wel heel dicht bij het benodigde bedrag voor het aan te schaffen instrumentarium (U weet het nog wel: giro 404041). (Van een onzer verslaggevers) Het kantoortje van de expediteur C. van P. aan de Bakkerstraat in Schie dam heeft vannacht bezoek gehad van een of meerdere inbrekers. Men ver schafte zich toegang tot het gebouwtje door een ruitje in te slaan waarna men de hevelsluiting kon openen en het kan toortje kon betreden. Men heeft kennlijk naar geld gezocht want het gehele kantoor was doorzocht. De sigaretten op tafel waren echter niet aangeroerd. Geld heeft men met gevon den, dat was te zorgvuldig opgeborgen. De 42-jarige Ierse zeeman Eugène Hol lywood, machinist van de Stellenenary die gemeerd lag aan de steensteiger in Hoek van Holland,is maandag met een voet in een gat van de steiger gestapt. Het gevolg was dat hij bij het lostrek ken vaii zijn voet, waarbij enige vrien den aanwezig waren, voorover van de steiger gevallen is, Hollywood kwam 'met zijn hoofd-op een bazaltblok terecht. Dokter Fokkens heeft de zeeman ver bonden eri hem vervolgens direct laten overbrengen naar een Haags ziekenhuis. De in- en uitrit van-het earavankamp in Hoek van Holland kruist het rijwiel pad van de Lange weg. Deze toestand is reeds eerder oorzaak van ernstige aan rijdingen geweest. Ook in het afgelopen weekend reed een bromfietser tegen een personenauto die het fietspad overstak. Het was nu de 21-jarige G. J. E. uit Vlaardingen die na door dokter Lonk- huyzen te zijn verbonden naar huis kon worden gebracht. Bestuurders van auto's blijken niet voldoende aandacht te besteden voor het verkeer' op de Langeweg. (Van één onzer verslaggevers) Binnen tien minuten nadat maan dagmiddag bij de firma Melchers aan de Burgemeester Honnerlage Grethe- laan de eerste steen was gelegd voor het nieuwe pand van de wijnhandel Gebrs. Steur kon ook de vlag reeds op het hoogste punt van het bouw werk worden gehesen. Deze hande lingen symboliseerden echter niet een nieuwe van verbluffend snelle arbeid. Het leggen van d e eerste steen en het hijsen van de nationale driekleur op het hoogste punt zijn slechts samengegaan; Het was de vijf jarige John Melchers, zoon van de commissaris van het nieuwe bedrijf met de 132 jaar oude naam, die on der de vertederde blikken van een talrijk publiek om kwart over vier de metselaarstroffel hanteerde om de zware gedenksteen in een hoek aan de voorzijde van de gevel te metse len. Op de steen staat het wapenfeit van John, die voor "Zijn arbeid met speel goed werd beloond, vermeld. Ehkele minuten later heeft de president-com missaris; de heer J. Melchers uit Am sterdam (een familie van de Schie damse takken v.an de families Mel chers), de vlag op het hoogste punt ST. LIDULNASTRAAT 5Z TELEFOON 6 4313 Betaling wordt desgewenst in overleg geregeld gehesen. De heer Melchers heeft vo rig jaar december ook de eerste paal geslagen. Naar verwacht wordt zal het pand in het komende voorjaar offici eel in gebruik genomen kunnen wor den. Overigens is het grootste gedeelte van. het nieuwe pand reeds in gebruik. De aannemer L. Borrani en Zn. houwt naar ontwerp van de architect ir. Har ry Nefkens tegen het bestaande pand van de firma J. J. Melchers een vrij wel identieke vleugel in vier bouwlagen. Het kantoorpand, dat nog niet gereed is, zal als een geheel in een soort ver lenging van het bestaande pand aanslui ten bij de kantoren van de firma Mel chers. Beide bedrijven krijgen aparte toegan gen. Naast de kantoren verrijst het be drijfspand in vier bouwlagen. In de kel ders liggen reeds .150.000 flessen wijn van de firma Steur uit Maassluis, die nu haar panden in Maassluis'heeft-verla ten. Vandaag arriveert een colonne vrachtwagens uit Bordeaux met de bot telmachines, die het Zwitserse druiven sap grapillon in een tempo vari 20.000 flessen per uur zullen gaan bottelen. De machines zullen vanaf morgen op de ruimte van de begane grond worden ge ïnstalleerd. De twee ruimtes boven de bedrijfsruimte Ge en 2e verdieping) zijn bestemd als opslagruimte. Met spanning wacht de directie van het bedrijf op de installatie van de machines omdat voorheen het druiven sap bij een firma in Tiel werd ge botteld. Dat bleek vorig jaar niet meer mogelijk en daarom heeft deze firma tot voor enkele maanden zulk een dat de firma Steur gedurende maan den met de levering kan doorgaan. Met de insLallatie van de machine heeft Schiedam er een nieuw drank- bedrijf bij dat enig is in Nederland. Het gaat hier om de totale levering van een nog vrij onbekende vruchtendrank, die in speciale tankauto's gekoeld naar Schiedam zal worden gebracht. De bouw van de panden in Schie- dam heeft enige vertraging ondervon den omdat er. personeelsgebrek is en omdat bovendien de weke grond moeilijkheden opleverde. De betonnen palen dienden extra gesteund te wor den en bovendien zijn de kelders, die de zware last van 200.000 flessen en drie verdiepingen moeten dragen van zwaar beton gemaakt. VEN jeugdige metselaar: Johnny Melchers (5) brengt de eerste steen aan voor het nieuwe pand der wijnhandel Steur te Schiedam. Even later werd ook het hoogste punt voor deze; vestiging bereikt Op de Schelpweg in Hoek van Holland heeft zich maandag een ernstig ongeval voorgedaan waarbij de 32-jarige me vrouw W. J. A. uit Den Haag een sche- delbasisfraetuur kreeg en T.\ zorgwekken de toestand in een. Haags ziekenhuis is opgenomen. Mevrouw A. reed op haar bromfiets met haar zoontje op de duo uit de rich ting Den Haag. .Zonder op^hefivrerkeer te letten-stak'Zij'ovéatbEerSw^Sf; met de passerende ,au^/ bestümd, door- de 21-jarige M. J. A.-3T uit, Rótterdhaftrwas. onvermijdelijk. o:7jb: Het achtjarig zoontje Hep slechts ^en kele lichte verwondingen op. Zijn-moe der was er ernstiger aan toe. Dokter Fokkens constateerde een schededbasis- fractuur. De bromfiets en de personen auto werden beide ernstig beschadigd. De firma M. van Gils en Zn, handel; in marmer-graniet, zand .en kalksteen opent zaterdag een nieuw bedrijfs pand aan de Oudendijkse Schiekade langs de Rotterdamse Schie. Eerder was de firma -gevestigd aan de Noor- derkanaalweg. Voor de veertiende avondbespeling .van het carriHon in de, stadhuistoren morgen, woensdag 23 augustus om 20 uur heeft de stadsbeiaardier Leen "tHart een populair programma sa-1 mengesteld. Na een Inleidende im provisatie op een thema van Handel volgen. o.m. werken van Mozart, Schumann, Chopin en Grieg. - Als de Oranjevereniging van Hoek van Holland op 1 september het 40-ja- rig bestaan viert zal toch even geheel Hoek van Holland bij dit jubileum worden betrokken- De harrhonievereni- ging „Rotterdam aan Zee" die ook 40 jaren lang met de oranjevereniging zeer nauw heeft samengewerkt voor wat betreft de organisaties van de Oranjefeesten in de Hoek, houdt daags te voren, dus op 31 augustus, een lampion- en fakkeloptocht, ter '.ére, van dit jubileum De Hoek en het de jubilerende .vereniging aangeboden.' De Oranjevereniging zal op vrijdag 1 september een receptie houden van half vijf tot zes uur in het -, hotel!; restaurant ,,'t Koetshuis" .en te acht' uur des avonds een jubileum-feest avond houden in de zaal. Harmonie voor al haar leden. ,é-v". Dagblad „De Rotterdammer": Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b g s telef 115588). s 6 Apotheken: Gouka, Hoogstraat. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politie-alarm 64666 GG en GD-waarschuvving 69290. (Van een onzer verslaggevers) De Vlaardingse gereformeerde jeugd heeft gisteravond duidelijk be wezen dat het present is wanneer op haar gerekend wordt. De opkomst in de Emmauskerk waar de opname werd gemaakt voor de grammofoon plaat waarvan de opbrengst ten goe de komt aan de bouw van een nieuw gereformeerd jeugdcentrum, was bij zonder groot. En dat hadden de or-, ganisatoren niet durven hopen want om half acht hield de stromende re gen nog steeds aan. We meldden reeds, dat de opkomst tij dens de zaterdag gehouden „generale" ook al slecht was, zodat gevreesd werd dat een en ander een fiasco zou worden. Dat was het persé niet, want toen de voorzitter van de commissie „Actie Bouwplaat", de heer A. v. d. Schee, om acht uur de aanwezigen welkom heette, was hij uitermate verheugd over de grote opkomst. Ook de Haagse koordirigent. Jan van der Waart stak zijn vreugde niet onder de kerkbanken, maar had respect voor het Vlaardings publiek, onder wie zich ook veel ouderen bevonden. Het instuderen ging vrij vlot en me de dank zij de uitstekende samenwer- dirigent ktnz-u n deusse torganistg king tussen cie dirigent cn C.z c1.1 Guus Korpershoek kon de definitieve opname spoedig een feit worden. En kele verzen van de gezangen werden door de trompettist Wim Hardenbol van een tegenmelodie voorzien. Ook dat bleek geen moeilijkheden op te leveren en zo kon het gebeuren, flat de medewerkenden aan de plaat zelfs een „vroegertje" kregen waar uiter aard niet op werd gerekend. Zowel de heer Van der Waart als de technici van Phonogram waren zeer tevreden over de opname. Zelfs was men van mening, dat er veel beter werd gezongen dan het vorig jaar toen in dezelfde kerk een soortgelijke opname werd gemaakt. Toch moet men bepaald niet denken dat uiteindelijk alies van een leiendakje liep, want dat was per se niet het ge val (zie ook de rubriek „Bij ons in Vlaardingen"). Om half acht ging men van start, maar het vlotte zo snel, dat beide solisten slechts tweemaal behoefden te spelen om de opname tot een feit te maken. Hoofdagent y.oor Citroen «o PinhardautomöfcTél#!»?]; y p er Ro 11 r d m n DYNAMOSffi'.. 16 - TEL, OltHWt tljjeboiM R'dam-Zii fl S-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1