Gescheiden kerken houden ,beziiiningsweeli Fanta 't smaakt fantastisch Imbeciele kinderen eigen bus m naar school \k. Drs. H. J. Verhagen maakte archeologie „volwassen" 0* Eindelijk is het zover.... Geruststelling voor ouders Schiedam geeft een uniek voorbeeld Protestant en wijzen op Bronzen medaille voor J.v.d. Broek Brit ivilde als verstekeling naar Engeland V eel te danken aan enthousiaste Prijsuitreiking damwinnaars Vrouw gewond bij het oversteken RADIO en T.V. reparatiedienst COUIY tel. II88II Bijbelonderricht in Hoogvliet wordt uitgebreid Scooterrijder bij botsing gewond Burgerlijke stand Madoerees stak met mes, zeven maanden geëist SAMENWERKING: R.K. HOORDERS W OEC. RAAD Pionier verlaat Vlaardingen/Schiedam Met bakkerswagen tegen vrachtauto P. Kaïnstra overleden „Ik was mata glap" DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 WOENSDAG 23 AUGUSTUS 1961 Vereend Veertigduizend Voorgeschiedenis Advertentie Voorbede Vernieuwing i BLIJDSCHAP (I) BLIJDSCHAP (II) COMPENSATIE PRETTIG 10 JAAR GELEDEN VERLIES ...en dagelijks slaapmeubeis-wentelbedden duo-divans enz; I In Schiedam is de samenwer king tussen de kerken zeer goed. De nieuwe activiteit, de Bezin- ningsweek, heeft tot gevolg dat twee leden van de R.K. Kerk als hoorders zitting zullen krijgen in de Oecumenische Raad in Schie dam. Betreurd wordt dat de scheids muren er zijn, daarom is overal een oprechte vreugde over dit ge zamenlijk optreden. Tot voor kort kenden de prot. chr. groeperingen het Collegium Pastorum waarin de voorgangers van de diverse prot. kerken vereend waren. Nu is er een Convent van Kerken in Schie dam gekomen omdat pastoors van de R.K. Kerk zitting hebben ver kregen in het college. Het vraag stuk van de gescheurde Christen heid beroert de Schiedammers. De initiatiefnemers hopen dat de Bezinningsweek een appèl tot een heid voor de Christenen zal zijn. De week zal zijn een proclamatie voor het heil van de kerk door coördinatie van alle apostolaire krachten. Er is nogal wat opper vlakkigheid in Schiedam, het ma teriële prevaleert voor het gees telijke; met het gezamenlijk be zinnen hoopt men het geestelijk leven van de achtergrond te halen. TIE KERKEN van Schiedam gaan gezamenlijk in de week van 21 tot 30 oktober wijzen op de betekenis van het Woord. Het is voor het eerst dat de rooms-katholieke kerk en vrij- 77» wel alle prot.-chr. kerken in Schie- OtOU' Pil 1 7 in 11 dam tot zulk een samenwerking ko- L UIL men, maar ook landelijk is een der- 7 rjy gelijke vorm van samenwerking nog 1 ph/~l e li nflTH niet bekend. Het streven naar een- tr uu' u heid is in Schiedam zo groot, de on derlinge verhoudingen en het begrip voor elkaar is zo goed dat gescheiden) kerken eensgezind kunnen optreden tot heil van het Woord van Jezus Christus. De kerken in Schiedam zuilen van 21— 30 een Bezinningsweek houden. Danj zijn er tal van samenkomsten. Het is j nog wel niet zo dat rooms-katholieken I en protestanten tezamen zuilen komen j in een enkele kerkdienst, maar well wordt gezamenlijk gewezen op de be- tekenis van de Bezinningsweek. (Van een onzer verslaggevers kerkgenootschappen uit Kethel en Oud- Mathenesse deelnemen. van de prot. chr. kerken bereidt enkele gezamenlijke bijeenkomsten voor. Zo zal donderdags ds. J. H. Sillevis Smit, de vlootpredikant, spreken in de Grote Kerk. Dinsdags spreekt een bekende hervormde predikant in de Ju- lianakerk. In de week zullen iedere avond om tien uur alle kerkklokken lui den om de gelovigen op te roepen te bidden voor het welslagen van de Be zinningsweek en de terugkeer van de afvalligen. De 12-jarige Leendert de B. deed aangifte dat enkele dagen geleden tij dens een bezoek aan het Sportfondsen- bad te Schiedam zijn badtas, hand doek en basketball-schoenen gestolen zijn. Van mej. S. G. is de fiets verdwe nen die niet op slot voor een woning aan de Burg. van Haarenlaan te Schiedam is neergezet. Voor de grote jaarlijkse Collecte voor de Kankerbestrijding heeft Schie dam nog dringend behoefte aan collec tanten en collectrices. Wilt u ons hel pen met de lijstcollecte van 28 augus tus tot 10 september 1961 of met de buscollecte op (de vrije zaterdag) 9 september 1961. Laat u niet weerhou den door het slechte weer; het is ook wel eens droog, zo vragen de organi satoren. Aanmeldingen gaarne bij mevrouw J. C. van Woerkom-Wittc Graaf Florisstraat 79, Schiedam, telef. 65805. Een opgave van gevonden voor werpen in Schiedam: Te bevragen aan het hoofdbureau van Politie tussen 9.00—12.30 uur en 26 uur: hoofddoek; dameshand schoen; grijze rijwieltassen. Te bevra gen bij de vinders: zeildoeken tas met inh., mevrouw Keizer, Damlaan 43; herenportemonnee met inh., Kuij- pers, Aleïdastraat 54c; 1 paar gla cé dameshandschoenen. S. de Groot, Grutterssteeg 1; jas, L. Molenaar, Broersvest 115; wollen damesvest, P. H. Sneek, B. v. Haarenlaan 1360; kin derschoentje, Heinsbroek, v. Heuven Goedhartstraat 110: rubberlaars, mevr. Post, Westvest 84a; regenjas. Verha gen, Bcllstraat 30; step, P. de Vries, Bommelsestraat 52; popje, Verschuur Lekstraat 6a; popje. Holleman, He renstraat 29; autostep. Den Uijl, West- frankelandsestraat 97; leesboek, C, Vermaas, "Rotterdamsedijk 230; 1 munt biljet. Heelgersom. Warande 22a; geldsbedrag, P. den Breejen, Nieuwe Haven 1b; zakhorloge, Café v Houwe- lingen, .Adm de Ruiterstraat; bedeltje, T. Droge, Hoogstraat 24b; muntbiljet, Bijl, Pr. Mauritsstraat 260; heren polshorloge "J. Woord, v Esveldstraat 22a; leesbril, A. Mak. Hoogstraat 97; sleutel aan koord, Vlietstra, Galilei- straat 60; ring met sleutels, v. 't Hof. Lange Haven 83, huissleutel, v. d. Mast, Schiedamseweg 19; bos sleu tels, J. Niehot, Potgieterstraat 12a, »Dat de samenwerking later intensiever zal worden is niet denkbeeldig, het streven is gericht op meer eenheid en de initiatiefnemers verwachten dat het Schiedamse werk in het gehele land navolging zal vinden. Wel is een der gelijke samenwerking tussen de ker ken op kleinere schaal al eens ge schied in Alkmaar, maar Schiedam gaat het grote, goede voorbeeld ge ven. zodat de victorie ditmaal van Schiedam moet komen. Bij hervormden en rooms katholie-1 ken behoort-Oud-Mathenesse kerkelijk! al tot Schiedam, maar de Geref. ds. j K. J. Schaafsma uit Mathenesse-1 Delfshaven verleent eveneens mede-j werking. De algehele leiding heeft pa- ter C. Strijbos uit Amsterdam omdat deze als organisator van de r.k. bezin- ningsweken in andere steden al was gevraagd. Het algemene thema van deze week ..Naar God door Christus" zal in de samenkomsten tot uiting komen. De aandacht zal op deze week gevestigd worden met een omvangrijke gezamen lijke propaganda. „Schedam, is het motto Medewerkers zijn nodig om de veer tigduizend Bezinningskrantcn huis aan huis in Schiedam en Mathenesse te ver- God vraagt Bezinning"s?„reidcn; Dan zuI!e" er 200 grote en van deze Bezinningsweek,!^®® kleine eensluidende affiches Een programma van de Bezinnings week zal door groepen werkers in de zeven wijken worden bezorgd. De wer kers gaan tezamen op pad, dus een.lid van de Ned. Herv. Kerk met een Ge reformeerde stadgenoot. Het ligt in de bedoeling dat deze gemengde duo's bij het afgeven van de programma's aan de deuren (of in de huiskamers) een uiteenzetting geven over de betekenis van de Bezin ningsweek. Van belang is dat ieder de Bezinningsweek in het gesprek biengt. Bij Koninklijk Besluit werd aan de heer J. v. d. Broek, Rotterdamsedijk 154 b, de bronzen eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau toe gekend, wegens langdurige en trouwe dienst. De heer Van den Broek viert van daag, woensdag, zijn 40-jarig jubileum bij de N.V. Werf Gusto. Op een speciaal daartoe belegde bijeenkomst werd hem dit ere-teken door de waarnemend bur gemeester, wethouder H. Sabel, uitge reikt. (Van onze correspondent) In Hoek van Holland op de Harwich- kade liep dinsdag de 32-javige Engels man D. O. Aangezien de Harwichksde zonder bepaalde bewijzen niet toeganke lijk is, rekende de Kon. Marechaussee de man in. De Brit was naar de Hoek gekomen met een groente expediteur. Waarschijnlijk was de man, die wer keloos was, van plan als verstekeling aan boord van de Harwichboot naar zijn vaderland te gaan. De Brit is in handen gesteld van de vreemdelingendienst in Rotterdam. De voorgeschiedenis is dat de rooms-ka tholieke kerk dergelijke bezinningswe- ken periodiek, zo om de acht a tien jaar houdt. Vorig jaar kwamen de Schiedamse pastoors bijeen om de voor bereidingen te treffen voor da nieuwe week. Aangezien de verhoudingen tus sen de ambtsdragers van de Schiedam se kerken zo goed zijn werd het idee geopperd voor een gezamenlijke mani festatie met de Schiedamse protestantse kerken. Zo geschiedde. Er kwamen de nodi ge vergaderingen, er kwam een comi té waarin zitting kregen als voorzitter pastoor L. Beekman O.P.L., verder de Herv. ds. J.E.L. Brummel kamp de Geref. ds. J. Navvijn, de oud-katholieke pastoor C. P. van der Berg. den verspreid. Verder verschijnt er een speciaal gebedsblaadje. In gebouwen '-n fabrieken zal de aandacht op de week I worden gevestigd. De Bezinningsweek' hohl 11/1171 loTHnV zal in de kerkdiensten van zeventien "Oil tUUitL l/Cl LiLtl september worden ingeleid. Het doel van een dergelijke Bezin ningsweek is te komen tot yemieuwing van het geloof in God door verdieping van het geloof bij praktiserenden en versterking van de geloofsbeleving waar die verzwakt is alsmede herleving van het geloof waar dit zo goed als ver dwenen is. Aan deze week zullen ook de (Van een onzer verslaggevers) - Donderdagavond zullen in het clublo kaal van de damclub Schiedam, het wijklokaal van de Hervormde Kerk in de Nieuwe Maasstraat, de prijzen wor den uitgereikt aan de prijswinnaars j - van de wedstrijden om het damkam pioenschap van Schiedam 1961. Daarna zal de kampioen, veteraan J. C. Onink, 'een simultaan-seance spelen te gen dam-liefhebbers. Ook de niet-le- den van damclub Schiedam kunnen deelnemen. Aanvang acht uur. De aandacht zal bij deze week niet primair worden gericht op de niet-ker- kelijken. op de buitenkerkelijken, maar op.de praktiserenden waarbij verwacht wordt dat ieder gezin in het gebed een ander gezin (buitenkerkelijk) zal adop teren. Het is een unicum dat alle groe peringen in deze vorm gaan samenwer ken. Wel worden de diensten geschei den gehouden. Het Collegium Pastorum Doordat de 65-jarige voetgangster, me vrouw J. 't H. het rijwielpad van de B. K.-laan te Schiedam 'overstak zon der op het verkeer te letten, werd zij aangereden door de bromfietsrijder, de heer J. G. A. uit Vlaardingen. Mevrouw 't H. kreeg een wond aan het hoofd en" is'haar de Dr(" 'Nól'etsticb- ting gebracht, maar kon na behandeling naar huis. "De bromfiets werd licht be schadigd. T?R IS vandaag veel reden tot blijd- schap in Schiedam. Allereerst over de „Bezinningsweek", resultaat van gezamenlijke rooms-katholieke en protestantse pogingen om vooral naar buiten uit meer van „de ene kerk" te laten zien. Het wordt een eenheid in verscheidenheid, die zich zal manifesteren. De bijeenkomsten zijn apart, maar het geheel gaat onder één noemer (Schiedam, God vraagt bezinning) de wereld in. Wat men ge zamenlijk kan doen doet men ook ver eend, dat is het prettige van deze acti viteit Laten we hopen dat de bezin ningsweek in alle gescheiden kampen, die het Het Woord willen luisteren, king zal zijn. Dat het een week zal metterdaad een periode van opwek- worden met gunstige gevolgen, naar binnen en naar buiten. AP EEN geheel ander vlak, namelijk het materiële, ligt de volgende reden tot blijdschap. Het goede nieuws over de Beneluxtunnel, bedoelen we nu. En nu kan men weer zeggen: het voorbeeldstadje Vlaardingen (want Viaardings initiatief- gaf de stoot tot deze unieke wijze van tunnelbouw en exploitatie). Maar dat is in dit ver- band niet nodig. Waarom rivaliteit in oen kwestie als deze, die nationale en zelfs internationale allures heeft? Het gaat er maar om dat die tunnel er {komt. En zover zijn we dus nu: De {strook grensgebied tussen Schiedam en Vlaardingen zal weldra worden {herschapen in een soort mierennest. {Nijvere mannen zullen grote putten {doen graven met zwaar materiaal ]PR IS bijna geen blijdschap zo groot l of er zit wel een droevige zijde aan. Zo ook bij de Beneluxtunnel. (Sportvelden moeten wijken voor de •gronden, die het tracee opeist. Volks tuinen zullen worden omgeploegd. Compensatie is dus nodig. Wat het {verkeer opeist van particulieren en sportverenigingen in het algemeen be- 'sng dient zo snel en zo goed moge lijk te worden vergoed. In dit verband {zijn de ogen der betrokkenen nog vuriger gericht op het Schiedamse ge- meentebestuur. Een ander aspect dat t Premier Diefenbaker vaa Canada heeft gisteren, verklaard, dat Canada overweegt zijn NAVO-strijdkrachten te (versterken. Het Canadese kabinet zou deze maatregelen overwegen in verband {met de crisis rond Berlijn. De NAVO- raad had niet gevraagd om meer Ca- nadese troepen. studie gemaakt wordt van de Polder vaart. De mogelijkheid deze vaart ge heel te doen verdwijnen, omdat het gemaal bij de Vijfsluizen in de weg staat voor de tunnelafrit is niet denk beeldig. De vaart heeft weinig of geen lozende functie meer. Bovendien is er het. euvel van de zwakke dijkjes langs dit binnenwater. Demping van de Pol dervaart zou voor Schiedam dus weer een zeer gunstige zaak zijn! ggj§||g (Van een onzer verslaggevers) Afscheid nemen is altijd triest. Dat was dan ook gisteren het geval. Toen hebben wij afscheid genomen van drs. H. J. Verhagen, voor zijn vrien den: Henk. Deze veertigjarige leraar biologie aan het Christelijk Lyceum (Groen van Prinsterer Lyceum) te Vlaardingen gaat vandaag naar Zwol- waar hij een nieuwe woning betrekt. Over tien dagen staat hij weer voor de klas, maar dan in het Christelijk Lyceum te Zwolle. Henk Verhagen verdient de grote dank van Vlaar dingen en Schiedam. Zonder hem zou dit gebied tweeduizend jaar jonger zijn. Wat Verhagen heeft gepresteerd is zo opmerkelijk dat men de werke lijke waarde en betekenis ervan ken nelijk nog niet zuiver ziet. Momenteel weet iedereen dat Schiedam en Vlaardingen ouder zijn dan de riddertijd. De eerste mensen kwamen niet hier toen de middeleeuwse kas telen werden gebouwd. Zij waren hier al in de ijzertijd en zelfs in de steen- tijd-ver voor het begin van de jaar telling. Het is„echter{,nog!iuet.izo, lang geleden dat niemand durfde geloven dat er mensen hebben .gewoond in het huidige Waterweggebied tweeduizend, vier duizend jaar geleden toen het gebied wel water maar weinig weg bevatte. Nu is het dan zo dat bekend is dat de sporen van bewoningen van de vroegste bewoners hier beter bewaard liggen in het natte veen dan in de zandgronden in de provincies waar cultuurresten uit het verre verleden al lang bekend zijn. het licbt van de landelijke belangstel ling. Met de heer Zonneveld vond hij in de Broekpolder resten uit het verle den, maar bovendien zag deze speur der dat Viaardings gebied sporen be vatte die vrezen op heel oude en In tensieve bewoning. De archeologische wereld was verbaasd. Verhagen groef in de modder,(de nieuwsgierigen kwa men als zwermen vliegen naar het op- gravingswerk waar Verhagen spontaan tot het idee van èen archeologische werkgemeenschap voor het Waterwegge bied kwam. Hij schreef de leden in serie in bij dit opgravïngswerk, .dankzij .Verhagen is „Helinium" geboren. Wie ziet welk een grote betekenis de vondsten van Schiedam en Vlaardingen voor de archeologie hebben verkregen kan niet beseffen dat dit belangrijke werk in nauwelijks drie jaar is geschied. (Voor de geschiedenis van Vlaardingen 'en Schiedam heeft Verhagen onschatbaar werk gedaan. groef in de modder H. J. VERHAGEN West-Nederland heeft grote betekenis voor de oudheidkunde. Dat is degrote ontdekking van de laatste tien jaar. Het is ia hoge mate te danken aan H. J. Verhagen. Tien jaar geleden deed deze bekwame organisator de eerste grote daad van betekenis. Hij richtte de Archeologische Werkgemeenschap voor Westelijk Nederland op. Dat was op zes september 1951. Toen kregen de Hollanden en Zee land voor het eerst een officiële ama- teurgroep, die ten bate van historie, watenschap en gemeenschap opgravin- gen zou gaan doen naar de voor schriften van wetenschap en overheid. In een oogwenk kwam toen de beteke nis van West-Nederland in archeolo gisch opzicht naar voren. Dankzij Hi J. Verhagen. Drie jaar geleden, drie oktober 1958, bracht drs. Verhagen Vlaardingen in Henk Verhagen was voor zijn vrien den een prettige kameraad. Hij heeft een typisch karakter, nogal, rechtlijnig eh daarom zullen velen hem een lastige vent gevonden hebben. Dankzij dat ka rakter echter kon het opgravïngswerk worden gedaan in onze omgeving. Hij heeft alles georganiseerd, gestimuleerd, en de juiste bekendheid gegeven. Daar door groeide de belangstelling eh het begrip voor dit werk. In elk vrij mo ment sprong hij in zijn „lelijk eendje' om driftig te rijden naar de polders van Schiedam en Vlaardingen. Met- het tekenbord op .de knieën gaf hij'de aanwijzingen hoe er ge werkt. moest .worden: Tientallen heeft hij zo opgeleid. Zonder hem was het verleden van Vlaardingen en Schie dam niet bekend geworden, was de vereniging van amateur-archeologen er niet gekomen. Nu wordt er ver der gewerkt aan het graven naar de de oude, oudste geschiedenis van ons gebied. Dit kan dankzij Verhagen. wees 'MB'. GÉ-DEP' HANDELSMERK- Fanta is een verkwikkende streling voor de tong. Het. verrukkelijke zachte citroen-aroma 'is de fijnste verfrissing voor dorstige kelen. Daarom is Fanta een tintelende traktatie'- "voor" ïéderéèri CMH» SOTTEUAft VA* „FANTA" W „CDCA-COU"; BCTTI10 *.T. SCHKDAN - MN DEVENTEN3TRAAT 2S-ÏIL0I0-8KM Advertentie (Van een onzer verslaggeefsters) Vele ouders waren van een grote zorg verlost, toen vanmorgen een charterbus van de gemeente be gon aan een lange route op de rechter Maasoever om imbeciele kinderen aan bepaalde stopplaat sen op te nemen en ze naar hun school te brengen. Deze eerste bus rijdt voor de Mr. Dr. W. van den Berghschool, die zojuist van de vervallen school aan de Goudsesingel is verhuisd naar de beslist niet betere, leegstaande school aan de Van en Boomgaard- straat in het hart van Rotterdam. De ouders zijn, evenals de bestuur ders van de Philadelphia, de Pro testants christelijke vereniging van ouders en vrienden van het afwij kende kind, blij met dit succes. Jarenlang immers, van 1958 af, hebben zij bij het gemeentebestuur aangedrongen op bemiddeling bij het vervoer kinderen. Vandaag dan van hun genandicapte reed de eerste bus op de rechter Maasoever. De kinderen reizen niet alleen. Mejuffrouw A. Heukels heeft op zich genomen om ze naar school te brengen en ze 's middags om een uur of vier weer bij hun ouders, die bij de hal tes wachten, af te zetten. De vervoerskosten zijn zo veel moge lijk aan de lage kant gehouden. Doordat het vervoer wordt gesub- sideert, hoeft men niet meer dan twee gulden te betalen. In sommi ge gevallen kan zelfs nog restitu tie worden verkregen. De kinderen zelf vonden het vanmor gen een feest. Een vrolijk versier de bus kwam hen afhalen. Vol spanning om het nieuwtje stapten ze in een zwaaiden naar de achter blijvende vaders en moeders die vol vertrouwen hun kroost nakeken, it "blijft niet bij deze ene bus. De bus voor de kinderen in Rotterdam zuid start 4 september met het op halen van passagiertjes. De route in zuid is zo uitgestippeld, dat ouders van kinderen uit ÏJsselmon- de ook van dit vervoer kunnen pro fiteren. Aan de Linker Maasoever worden de kinderen naar twee Christelijke imbeciele scholen ver voerd, nl. de school aan de Zweed- sestraat en de Putsestraat. Meer vondsten zullen worden gedaan want het werk gaat door en de belang stelling groeit. Er is nu ook geld voor aanschaf van materiaal. Overheid en de eigenaren of werkers op de terreinen werken altijd mee om behulpzaam te zijn bij het belangrijke opgravingswerk. Dat dit begrip er is dient op naam ge schreven te worden van de enthousiaste en gewetensvolle werker Henk J. Ver hagen. 1 Tot voor kort was zulk-begrip zelfs ondenkbaar in onze omgeving, maar Verhagen heeft de archeologie en daar mee de geschiedenis van Vlaardingen en Schiedam volwassen gemaakt. Ver hagen blijft lid van bet hoofdbestuur van de AWWN, hij blijft hoofdredac teur van het maandblad voor de ama teur-archeoloog „Westerheem", maar „Helinium" lijdt een gevoelig verlies. Op de kruising Melissantstraat-Slie- dreehtstraat te Rotterdam botste gis termiddag de 41-jarige broodbezorger M. Kraak uit de Van Malsenstraat tegen een vrachtauto. De man is met vermoedelijk een breuk aan de rech terheup in het Zuiderziekenhuis opge nomen. In de leeftijd van 63 jaar is te Lon den onverwacht overleden de heer Pe dro Kaïnstra. De heer Kamstra heeft gedurende 40 jaar in Spanje gewoond. Slechts en kele maanden per jaar was hij in Ne derland. Tijdens zijn leven genoot de heer Kamstra grote bekendheid in han delskringen van import en export van fruit. (Van onze correspondent) De centrale kerkvoogdij van de Her vormde Gemeente te Hoogvliet heeft op voorstel van de centrale kerkeraad be sloten over te gaan tot, het aanstellen van een vaste leerkracht voor het. geven van bijbelonderricht bij het openbaar onderwijs te Hoogvliet. Tot verleden jaar werden deze lessen door de plaatselijke predikanten gege ven. Daarna hebben ook andere krach ten enige lesuren per week voor hun re kening genomen. In verband met de snelle groei van het aantal schoolklassen meent de ker keraad thans 7ók te moeten overgaan tot het aanstellen van een vaste kracht. Deze zal met het geven van bijbelonder richt aan het openbaar lager en uitge breid lager onderwijs te Hoogvliet een volledige dagtaak kunnen vullen. Zoals bekend wordt het bijbelonder richt sinds kort aanzienlijk door de ge meente Rotterdam gesubsidieerd. Een andere overweging die tot dit belangrij ke besluit aanleiding heeft gegeven is het feit dat van de zijde van het open baar onderwijs zélf dringend om uit breiding van het bijbelonderricht is ver- zocht. Inmiddels heeft de kerkeraad reeds sollicitanten voor deze functie opgeroe pen. (van een onzer verslaggevers) Op de kruising van de Korte Singel straat en de Singel te Schiedam is dinsdagmorgen om 11.20 uur de scooter rijder A, M. uit Rotterdam aangereden door een personenauto, bestuurd door de heer J. van V. uit Dordrecht. De oorzaak is dat de scooter geen voorrang had verleend aan de auto. De heer M. liep een lichte hersenschud- wi| ding op, terwijl beide voertuigen bescha digd werden. SCHIEDAM Geboren: Tjilse z.v T Ose- pluus en J van der Heiden; Yvonne d v A Muisert en T M IJardin Millord; Dick z v A J D von Eekelen en D A D Gijtenbeek- Ais ha d v M Sulaiman en C J T M Holierhoek; Henny E z v E H G Kolditz en E de Beau- vesier Watson; Norma d v J J Pauw en H C van Unen; Daniël z v A Herfst en J C Krom menhoek; Gerardus J z v J W J Lansman en F C H Steketee; Elisabeth E <1 v A Mijn- ster en E E Kommers; Johannes C P z v M J Schoenmakers en M M Marrevee, Voor de rechtbank te Rotterdam heeft terechtgestaan de 27-jarige ,Ma- doerese zeeman M. Hij is'er van ver dacht een van zijn medebezoekers in een bar op Katendrecht zwaar te heb ben mishandeld. Bij het verhoor kwam naar voren dat er in deze bar eerst een woorden wisseling en later een vechtpartij was ontstaan naar aanleiding van opmer kingen, die de medebezoeker zou heb ben gemaakt tegen de vrouw die in het gezelschap van verdachte verkeer de. „Het was vuile praat", zo vertaalde de tolk de verklaring van de Madoe rees. „Ik neem onmiddellijk aan dat het'; geen hoftaal is geweest. Daar zal wel een woordje zijn gevallen, maar hét mes, dat verdachte heeft getrokken is eenvoudig een zwaard!", merkte de officier van justitie op. Desgevraagd door de president gaf M. „mata glap" op als verklaring voor! zijn daad. Hij had niet geweten wat hij deed. "-'(ttt In dit land mogen wij echter ver wachten dat hij wèl weet wat hij doet", aldus de officier. „Wij kunnen niet in verdachte's mentaliteit treden, maar vast staat dat wij dit niet hier kunnen hebben", aldus het O.M. De eis luidde zeven maanden met aftrek. De officier hield hierbij reke ning met de ernst van de verwondin- gen van het slachtoffer: een steek in de buik, een steek in de lever en een doorstoken ribwand. De raadsman, mr. J. J. J. Schilthuis, oordeelde alles wat er bij de vechtpar tij is gebeurd te onzeker om op deze tenlastelegging een veroordeling te laten volgen. Hij bepleitte vrijspraak. - Over veertien dagen zal ,de rechtbank uitspraak doen. De diensten van de Gereformeerde Gemeente Zuidwijk Pendrecht beginnen zondag 27 augustus niet, zoals gewoon lijk, om tien uur en half drie. De leen dienst in wijkgebouw Larenkamp begint zondag om kwart voor tien en de dienst in de Credökerk om twee uur. Dagblad „De Rotterdammer": Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor: redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleïdastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588). Apotheken: Gouk.a, Hoogstraat. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politie-alarm 64666 GG en GD-waarschuwing 69290. J WONINGINRICHTING v BROERSVEST 64-66 liStS!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1