Volgende week vrijdag: tarief bus-tram omhoog se arts weigert kantonrechter gegevens Geheel Hoek v. Holland heeft nu drinkwater zonder papieren kan niet Parkeerverbod voor hoofdstraten VERMEULEN Boeten voor mensen, die het (al jaren) POLITIE DRA AGT IN SEPTEMBER NIEUW UNIFORM BOUMAN Strijd tegen de fietsenchaos is aan de gang Burgerlijke stand Tweetal knapen stal brommers voor de sloop... RET: nog bij de goedkoopste Druivenprinses naar Maasland Kind viel van trap Zaak-schoolverzuim kinderen Botsingen geven materiële schade Commissarissen van politie nemen afscheid Wethouder draait kraan open Slachtoffer van Gatsorheter kwam er goed af Fraaie bespeling van stadhuisbeiaard DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 DONDERDAG 24 AUCUSTUS 1961 Prinses Beatrix opent 18 september Dij kzigtziekenhuis De officiële opening van het Dijkzigtziekenhuis is bepaald op maandag 18 september a.s. Prinses Beatrix heeft zich bereid verklaard de plechtigheid te ver richten. Zoals men weet. is het Dijkzigt ziekenhuis reeds enige tijd geleden in gebruik genomen. Schilder brak enkel FOLDERTJE ZONNIG BOOTJE STALLINGEN ....en dagelijks VLAARDINGEN. Tel. 2075 Standaards Klemmen Zwaluwen" oefent tegen Excelsior Wijzigingen Dankwoorden „EZ/ joar" Moeilijk Aanpassen Hoekse marechaussee ook in het blauw JtQQ&TKMr ISO VUNWK4ËN (Van een onzer verslaggevers) Gedurende de maand september zal de Schiedamse politie de nieuwe unifor men dragen. Op 1 oktober worden de oude uniformen weer gedragen ver moedelijk tot 1 juni. De nieuwe costuums zijn namelijk zo- mertenues. Later wordt ook het win- tercostuum aangeschaft. Het nieuwe tenue bestaat uit een zwarte broek met blauwgrijs jasje. Op de broek bevindt zich een smalle bies van 9 mm. voor 'net lagere personeel, van 15 mm. voor de adjudanten en in specteurs en van 30 mm voor de korps leiding. De strepen op de mouw voor de agen ten'zijn gebleven, voor de brigadiers zijn de vier strepen vervangen door een embleem. Het nieuwe uniform is van een fraaie uitvoering en versierd -met het korps- brevet, vermeldende de soreuk: .Vi gilant ut quiescant Schiedam". Vrij vertaald luidt dit devies: „Waakzaam als gij rust". A Auto's en tweewielers leveren problemen op De 27-jarige schilder J. H. P. Meeiuv- sen uit de Catharinastraat te Botterdam is woensdagmiddag op de Statenweg van zeven meter hoogte van een ladder ge vallen. De man was bezig met werkzaamhe den aan de achterzijde van een pand. Hij is met een gebroken enkel naar het Bergwegziekenhuis vervoerd. Advertentie Fabriekstoonzalen: ROTTERDAM - Ijsselmondse laan 175 (Kralingseveer) AMSTERDAM - Willem Lee vend- straat 30 (bij station Slotcrdijk) meubelen. .met' (Van een onzer verslaggevers) QCHIEDAM heeft een parkeerpro- bleem. Telkenmale wordt er over gesproken en als een der beste plan nen van de laatste tijd werd aange kondigd dat bij het Emmaplantsoen een gigantisch parkeerplein zou wor den aangelegd. Inmiddels kent Schie dam het parkeerprobleem. Voor de auto's is in de straten in de binnen stad al niet veel plaats meer en ge zien de intensiteit van Het verkeer zou het misschien juister zijn als er een algeheel parkeerverbod voor de hoofd straten kwam. Ook de tweewielers leveren echter problemen op. De bezitters van scoo ters en omvangrijke bromfietsen heb ben het probleem op de Broersvest op keurige wijze eigenhandig opgelost. Zij A AN DE balie van het bureau Alge mene Zaken van het stadhuis ont vingen wij vandaag een foldertje. Een aardig papter, gekleurd en wel, over de mogelijkheden van de Brielse Maas, centrum voor watersport en recreatie. Het is ons niet duidelijk wat we met de folder moeten doen want wie ge looft dat het nog ooit zomer zal wor den? Daarom bekijken we zulk een fol der met weemoed. We weten het, Schiedam heeft belang bij een goede ontwikkeling van het recreatiegebied Brielse Maas want Schiedam neemt deel aan het werk van de regionale groep. De jongeren spreken in regio naal verband weieens over hei goede gebruik van dit gebied. jyAAROM IS het wel leuk het fol- dertje te bekijken. Zeilen, vissen, roeien, zwemmen, kamperen en fiet sen kan men er volgens de folder. Mooi. Volgens de kantonrechter zal het vissen moeten geschieden via vergun ningen en actes, zie de Visserijwet, ar tikel 17. Rozenburg, OostvoorneZtuar- tewaal, Brielle zijn de plaatsen die de recreatie te bieden hebben. Zonnige plaatjes van strandgenoegens, vertier van bootjes in sfeervolle haventjes en het lijnenspel van een zeiljacht op de nieuwe binnenzee zijn de visitiekaar- tjes voor de Brielse Maas. Het land kaartje tekent het wegenplan dat naar het ontspanningsgebied voert. yEEL SCHIEDAMMERS weten wel hoe ze naar de Brielse Maas moe ten komen. Sinds tientallen jaren is het een gebied voor de Schiedamse wa tersportverenigingen. De zeilboten gaan vanuit de Schiedamse jachthaven in tientallen over de Waterweg naar de Brielse Maas, soms gee op, en dan om de eilanden weer terug naar onze ha vens. Misschien is het dit jaar niet zo veel gebeurd. Deze week stonden en kele vakantiegangers mistroostig naar de kletterregen te kijken. Zij stonden droog onder de luifel bij restaurant Europoort. Toen de regen te lang aan hield zei de een tegen de ander: „La ten we maar naar ons bootje gaan, dan gaan we koffie zetten". Dat deden ze, het werd dus geen zeiltochtje naar de Brielse Maas maar onder de medelij dende blikken van het gezelschap in Europoort zat het duo sportieve leden onder het zeil in de Jachthaven te re creëren. JN DE stad blijven is nu het motto. Dat hebben velen ook gedaan tij dens de vakantiefeesten van de SG. Zo- velen trokken naar de binnenstad dat het probleem van de niet of wel ge parkeerde rijwielen prompt geen pro bleem meer teas mant er kwamen in eens op enkele plaatsen goed georga niseerde stallingen. Dat stallen is de Schiedammers kennelijk wel goed be vallen. Aan een boom bij het Emma plantsoen hangt tenminste nu nog het bord: Fietsenstalling van 14 uur tot 24 uur. Tegen die boom stonden vanmor gen heel wat fietsen. De bewaker was er niet. Die Jcomt ook wel niet meer, maar de wielrijders hebben hun voer tuigen er toch alvast maar weer neer gezet en dat is toch ook te waarderen. Advertentie Dagblad „De Rotterdammer": Sch" damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel lloc toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588). Apotheken: Gouka, Hoogstraat. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politie-alarm 64666 GG en GD-waarschuwing 69290. Modern en degelijk FRANSEN STR. 9 - WAALSTR. 38 Schiedam Geboren: 22 Alfred P. z.v. J. van vliegen en M. Smit 20 Hermina C. d.v. J. Prophltius en C.C.C. Brobbel. zetten tegenwoordig hun voertuigen op het ongebruikte middenpad waar wel tramrails liggen maar waar de tram niet rijdt. Ook de fietsen gaan echter proble men opleveren. Het was soms niet mo gelijk om over de smalle trottoirs van de Hoogstraat te lopen omdat er her en der fietsen tegen de puien waren gesmeten. Daar is nu gelukkig veran dering in gekomen. Zeer vele bezitters van fietsen maken nu gebruik van de standaards die ach ter de Hoogstraat, namelijk, langs de Lange Haven zijn neergezet. Hier staan de rijwielen keurig aaneengerijd. Men zou het slechts kunnen betreuren dat niet meer standaards zijn geplaatst, o.a. bij de vergaderlokalen e.d. omdat verwacht mag worden dat ook daar weer de ko mende wintermaanden barrières rijwie len zullen worden neergezet. Bij het station staan sinds kort op tal van plaatsen bordjes verboden rij wielen te zetten en het merendeel van de wielrijders houdt zich aan het ver bod. Slechts aan de zijkant van het toegangsheuveltje naar het station, bij de Spoorstraat worden nog fietsen te gen de vlakte gesmeten. Het grote probleem van de fietsen chaos op de Broersvest en bij Koemarkt wordt nu ook bestreden. Sinds kort is ook de Schiedamse wielrijder in. de ge legenheid gesteld'om zijn fiets óp de belangrijkste winkelstraat in het cen trum, de Broersvest met het Koemarkt- plein, te parkeren op ordelijke wijze. Want op de Broersvest zijn tegen de trottoirrand aan stalen klemmen ge plaatst waar men de fiets weg kan zetten. Het ligt in de bedoeling om rond het Koemarktplein een zestig-tal van dergelijke fietsen-berggeiègenheden neer te zetten. Hopenlijk zullen bij de komende af werking van de Broersvest tot een prachtige winkelstraat, nog meer van de ze vrije fietsenstallingsmogelijkheden worden aangebracht. De aanleg van een nieuw en fraai Stationsplein biedt weer mogelijkhe den om ook daar voorzieningen te treffen voor de fietsenstalling. Sinds jaren werden de fietsen wanordelijk tegen de hekken gesmeten. Twee Schiedamse knapen. 16 en 17 jaar oud, hebben zich de laatste maan den bezig gehouden met het stelen \tm bromfietsen. De Schiedamse politie om- dekte dat de knapen op 15 maart een bromfiets, merk Typhoon, waarde 600, op de Lange Haven hebben weggeno men. Op 17 mei ontvreemdden zij een Gui- lietta waarde 800 op de Koemarkt, op 18-juni volgde een SAP, waarde 700, uit een stalling in de Fabristraat en op 4 juli verdween een Typhoon-Sport van het sportpark Vijfsluizen in Vlaardin- gen, waarde 600. De jongens sloopten de bromfietsen én van - de beste onderdelen vervaardigden zij twee -vervoermiddelen naar eigen ontwerp. De restant van het materiaal gooiden zij in de Noordvest. De politie zet het onderzoek voort. PriOG niet lang geleden kon men in Schiedam tal van plaatsen aan treffen waar het verbodsbordje „geert rijwielen plaatsen" kennelijk geen effect had, maar sinds kort is er overal in dit opzicht goede ver betering te bespeuren. V (Van een onzer verslaggevers) Volgende week vrijdag, 1 september (Van eeri onzer verslaggevers) Zaterdag is er opnieuw een krachtme ting lussen de Vlaardingse representant van het 2e klas zaterdagvoetbal en een 2e -klasclub uit de zondagafdeling van de KNVB. Ditmaal ontvangen de Vogels aan de Ketheiweg Excelsior '20 uit Schiedam. In de loop van de jaren hebben de verschillende junioren-elftallen van bei- r het eehele vervoersgebied de clubs elkaar talloze malen ontmoet gaan voor net geneie veryoersgeoiea en het was een aardig idee nu eens een wedstrijd tussen de wederzijdse eerste elftallen te arrangeren. Na het bevredigend resultaat tegen Neptunus zijn we benieuwd of Zwalu wen ook tegen deze Schiedamse zwart- witten een .goed figuur zal slaan! De wedstrijd begint weer om kwart over vier. za) De Westlandse „Druivenprinses op 15 september naar Maasland komen, zo kon burgemeester F. J. Groot Ense- rink woensdagavond aan de gemeente raad van Maasland meedelen. De prin ses zal in het raadhuis worden ontvan gen en dan zullen de bejaarden worden getrakteerd. Het Oranje-comité heeft nu voorge steld om ook op die dag en de daarop volgende zaterdag het jaarlijkse Oran- je-feesi te vieren. Dan zullen de vlag gen wapperen, de schoolkinderen komen een aubade brengen en ontvangen dan een tractatie. Verder is er zaterdags een wielerwed strijd en tot slot volgt er dan een grote taptoe, te verzorgen door verschillende muziekkorpsen uit het Westland. Om tegemoet te komen in de kosten die het comité voor de feestviering moet maken, werd een subsidie van 800 ge vraagd en door de raad ook verleend. In de Bankastraat te Vlaardingen viel woensdagmorgen, dc twee jaar oude Crina M. van een trap in de hal. Het kind kreeg een hersenschudding. Ver moedelijk is het gestruikeld, waarna het zes a zeven treden naar beneden viel. van de Rotterdamse Elektrische Tram, de RET, dus ook in Schiedam en Vlaar dingen, de tarieven omhoog krachtens het besluit dat de Rotterdamse gemeen teraad enige tijd geleden nam. Toch zal het openbare vervoer binnen de Rotterdamse agglomeratie nog tot het goedkoopste in het gehele land beho ren, In de andere grote steden van ons land, Amsterdam en Den Haag betaalt men namelijk meer. In een folder heeft de RET op populaire en duidelijke wijze het publiek attent gemaakt op de wijzigingen en de ach tergronden daarvan. De directie van het vervoersbedrijf wijst op de storm achtige ontwikkeling, die ook de RET sedert mei 1945 doormaakte. Rotter dam (ook Schiedam en Vlaardingen) breidde zich sterk uit. nieuwe trajec ten moesten worden toegevoegd aan het net, waarvan de lengte steeg van 197 kilometer in 1947 tot 386 in 1960, een verdubbeling dus praktisch. Het aantal afgelegde kilometers steeg van 18,5 miljoen in 1947 tot 28 miljoen in 1960. Veel modem materieel werd aangeschaft. Sedert 1947 werden meer dan 25 miljard passagiers vervoerd ongeveer driekwart van de wereldbe- 7WIJGEN is voor vele. mensen heel moeilijk, voor anderen kan het een ereplicht zijn. Dat is het zeker voor een arts, die feiten hem toevertrouwd in de uitoefening van zijn beroep niet bekend mag maken aan anderen. Zo luidt de erecode van de medicus en het is heel prettig dat de ethiek van de arts gewetensvol wordt nageleefd. Toch kan door het zwijgen ook wei eens een cliënt worden geschaad. Dat gebeurde,.woensdagmorgen .voor het kantongerecht te Schiedam waar de Vlaardingse arts L vaii der Molen weigerde -inlichtingen te verstrekken. Enkele maanden geleden had mevrouw R. als verdachte medegedeeld dat haar kinderen in de tweede helft van augustus en begin september niet op school konden komen wegens ziekte. Zij beriep zich op een verklaring van de arts. die het gezin behandeld heeft. ,,Ik mag niet meewerken aan het op sporingswerk van de justitie", zei de heer Van der M. „Ik heb er nog over getelefoneerd met de Maatschappij voor Geneeskunde te Amsterdam, ik mag niets zeggen" zei de arts op her haalde vragen nog. Hij was ditmaal als getuige opgeroepen omdat de of ficier dit nodig had geacht. Advertentie Deze deelde namelijk mee. het onprettig te vinden dat de arts niet op drie brie ven van de officier had geantwoord. ,,Ik mag niets zeggen, zelfs als het voor- inplaats van nadelig voor rnjfn cliënt zal zijn" zei de heer M. heel principieel. De officier daarentegen merkte op dat hij er geen principiële zaak van wilde maken. „U legt de voorschriften te eng uit" meende hij. „het gaat er bij ons niet om wat en hoe de ziekte was, maar of er sprake was van ziek zijn". De arts zei niets. Daarop zei de oficier: „Ik acht de over tredingen bewezen. Tweemaal vijftien gulden boete of zes dagen hechtenis en conform vonniste mr. P: B. Cos, zodat de niet verschenen mevrouw K.-R. het zwijgen van de arts zal moeten betalen als ze niet in hoger beroep gaat. Op het Emaus in Vlaardingen ont stond woensdagmiddag een aanrijding tussen een driewielig motorrijtuig en een vrachtauto. De bestuurder .van de driewieler raakte de macht, over het stuur kwijt en botste tegen de uit de andere richting komende vrachtauto. Er was materiële schade. De 56-jarige expediteur M. L„ die achter de vrachtauto reed, botste door het remmen tegen deze auto op. Hij kreeg senaafwonden aan gelaat en beide handen. volklng. Bussen en trams legden vanaf dat jaar 360 miljoen kilometer af. Ondanks stijgende exploitatiekosten moest dc RET de ontwikkeling blijven volgen. Maar tussen inkomsten en uit gaven 'ging in het huishoudboekje een steeds groeiend ongunstig verschil ont staan. Kosten noch moeite spaart de RET om de bewoners zo goed en zo snel mogelijk te vervoeren. Sedert 1 februari 1957 was er geen verhoging meer. Nu moest er een komen, om althans een deel van het steed? groeiende tekort op te vangen. Als overheidsbedrijf kan de RET voor het ontbrekende staat maken op dekking, maar deze dekking mag niet onver antwoord groot worden. Vanaf 1 september zijn de belangrijkste wijzigingen als volgt, enkele reizen volwassenen van 20 op 25 cent, kinderen van 10 op 13 cent, overstap van 25 op 30 cent: rittenkaarten zes enkele rei zen van 1 op 1.25, 10 ritten kinde ren (nieuw) 1,10. 5 overstapritten van 1 op 1.25: weekkaarten 2 rit ten per dag gaan 1.80 kosten. 2 over stapritten per dag 2,30; schoolkaarten 2 ritten per dag 1 en 4 ritten 1,40. De maandabonnementen blijven in prijs hetzelfde. Dit geldt voor de lijnen binnen het zui vere stadsgebied. Dan zijn er de zeven z.g. bijzondere autobuslijnen, waaron der lijn 43. (SchiedamVlaardingen v.v.) en lijn 60 (HillegersbergSchie dam). Hier zullen de tarieven iets hoger lig gen, evenals tot dusver. Gunstig is ech ter wel dat men van bijzondere lijn op bijzondere Hjn in het vervolg mag overstappen. Ook dat men nu twéé keer mag overstappen op een over- stapkaartje. De geldigheidsduur van een ..„overstapje" komt in verband hiermee van drie kwartier op een'juur. De commissarissen van de politie te Rotterdam B. Melles. J. L. Krans en A. M. Starrenburg nemen 31 augustus afscheid van de-Rotterdamse politie we gens het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd. Voor iedereen die dit wenst is er gelegenheid om de af- scheidnemende functionarissen de hand te drukken. Voor de heren Melles en Krans is daartoe gelegenheid volgende week don derdag van zestien tot zeventien uur in de cantine van het hoofdbureau van politie aan - het Haagseveer. De heer Starrenburg recepieert die dag tuss&n 11.45 uur en 12.45 uur in het bureau van de rivierpolitie. In intieme kring zal er voor genodigden een afscheids bijeenkomst worden gehouden. De heer B. Melles is geboren in Gro ningen en sinds 1921 in dienst van de politie te Rotterdam. De heer J. L. Krans komt uit 's-Hertogenbosch en is eveneens van 1921 af bij de Rotterdam se politie. De heer Starrenburg is een Rotter dammer en van 1923 af in dienst van het politiecorps van de Maasstad. GASF0RNU5 - „EUROP" f 349.- /- voQf speciale gassoorten - f tO.- extra' '"Bijzet kolen-.. ..fornuis .van'gelijke Hoogte en diepte f 259.- Vraa^.uw vakhandelaar. 1 j"; Verkoopkant, voor Nederland:^-. NELL &;STÜTTERHEIM N,V. DEN HAAG (Van een onzer verslaggevers) Alle bulzen in Hoek van Holland zijn sinds vanmorgen (donderdag) aange sloten op het drinkwaterleidingnet. De Rotterdamse wethouder van economische aageiegenheden, de heer J. V- SchUthuis, draaide zelf de laatste afsluiter open. Het laatste huis was dat van deland- bouwer P, Beusichem die met zijn vrouw en drie zoontjes de boerderij Oranjedijk 17 bewoont. Dit wat te vens de boerderij die het verst van de gemeente is verwijderd. Niet alleen deze boerderij, maar ook andere huizen in de naaste omgeving zijn nu van drinkwater voorzien. Op 11 augustus heeft de gemeenteraad van Rotterdam het krediet voor het aan sluiten van déze zogenaamde super on rendabele percelen beschikbaar gesteld- In totaal ging het hier óm 45 per celen waarvoor een bedrag van ruim tweehonderdduizend gulden benodigd was. Dat betekent dus een investering van 45Q0 per aansluiting. Voor meer dan tien kilometer buis was er voor nodig. De voorzitter van de wijkraad voor Hoek van Holland, de heer B. Kleijwegt sprak, evenals de directeur van de Rot terdamse drinkwaterleiding, ir. J. J. B. Bijker, dankwoorden aan wethouder Schijthuis die de stoot heeft gegeven (Van één onzer verslaggevers) Er zijn geen openbare visplaatsen. TEnminste vrijwel niét. Het is wel zo dat men vrijwel nergens mag hen gelen zonder vergunning. De visserij- wet is een indrukwekkend dik boek geworden vol met regelingen, voor schriften, ge- en verboden en dat maakt het voor de eenvoudige hen gelaar heel moeilijk om precies te weten wat nu wel, wat nu niet is toegestaan. De Viaardingers, die woensdag naai het kantongerecht te Schiedam wa ren gekomen, meenden dat zij hei juiste verweer hadden. Ze hadden in de Spoorsingel gevist en dat is toch wel een doodgewoon openbaar water. Niets daarvan, de kantonrechter mr. P, B.Cos besliste anders. ,,Ik vis er al jaren" zei de 40-jarige N.S. „Er staat daar geen bord dat het water gepacht is en dat het verboden is te vissen. Dat maet toch". „Niet in het minst" meenden officier en kanton rechter „er is altijd een rechthebben de. U mag nergens vissen zonder ver gunning. Bordjes behoeven er niet te staan. De vissen zijn.van iemand." „Ja, die zijn er toch ni'et door de Ne derlandse Spoorwegen ingegooid" meen de S. maar de officier repliceerde met: „Nee, maar die heeft het water wel ge pacht". Het werd vijf gulden Datzelfde betaalde de 35-jarige heer D. B. die twee dagen later dan de heer S., n.l. op 8 juli 's avonds aan de sloot kant had gezeten. „Ik woon er elf jaar, ik vis eer elf jaar, er komen al tijd agenten langs, die zeggen niets en ze zijn toch verplicht een bord te „zet ten" poneerde B. Maar „geen openbaar water" zei de officier. „Welwaar" merkte B, nog op „het water staat met een duiker in verbin ding met de vaart". „Je kan toch niet met een boot door een duiker varen", meende mr. H. van Moorsel en ook B. hoorde het vonnis. Met een zucht van verlichting heeft de Schiedammer D. J. van der H. woens dagmiddag het gebouw van het kanton gerecht aan de Lange Haven te Schie dam verlaten. De 45-jarige electro-tech- nicus verkeerde in een moeilijke posi tie. Hij stond terecht omdat hij op 27 april 's morgens om tien over negen in de Laan 4045 te Maassluis te hard had gereden. Een uiteenzetting van de verbalisant W. H. over het werken met de Gatsometer maakte wel duidelijk dat vergissen niet mogelijk is. Toen richtte het pleidooi van de ver dediger mr. A. F. A. van Velzen zich op de mogelijkheid dat het rijbewijs zou worden ingehouden. Hij stelde dat zijn cliënt op 15 maart bij de Kralingseplas- laan in Rotterdam en op 6 mei even eens te hard had gereden. Beide malen was de heer H, veroordeeld tot het be talen van honderd gulden boete en te vens de ontzegging van de rijbevoegd heid voor de duur van zes maanden. Dit laatste echter voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Mr, Van Velzen stelde dat de elec- trotechnicus zijn werk, het bezoeken van schepen en het halen van electromo- toren, niet zou kunnen verrichten als hij geen gebruik mocht maken van zijn au to. De gepleegde overtredingen waren voor de kantonrechtetr te Rotterdam en te Schiedam behandeld nadat ook de derde overtreding was gepleegd. De overtredingen waren analoog ge schied, men mag hard rijden buiten de bebouwde kom en dan is het moeilijk aanpassen bij de gemeentegrenzen. Mr. Van Velzen wist dat zijn cliënt in het vervolg wel gedegen op de maximum snelheid zou letten. Gezien het verweer van de advocaat wilde de officier mr. Van Moorsel geen rekening houden met de reeidiven. Het werd louter een geldboete, 100 of 40 dagen hechtenis. voor de aanleg van deze waterleiding. De heer Kleijwegt zei ook dat de be volking van Hoek van Holland reeds in 1913 was beloofd dat zodra Hoek van Holland bij Rotterdam zou behoren, alle huizen waterleiding zouden krijgen. Het heelt dus 47 jaar geduurd, aldus de heer Kleijwegt. Wethouder Schilthuis zei dat men pas tn 1958 was gaan spreken over waterleiding In deze gebieden. De be- woners deelden, nadat wethouder •schilthuis de kraan had opengedraaid en een fontein was gaan spniten, West- la5°s® druiven uit. De heer Beusichem gaf elk der aanwezigen een sigaar om dat hp (hoewel wonende in de ge meente Naaldwijk) toch het Rotter damse water had gekregen. De liefhebbers van carillonmuziek die woensdagavond ondanks het kille weer alle banken in de stadhuistuin hadden bezet, konden het hart ophalen aan een wel zeer aantrekkelijk beiaardconcert. bereikte dank zij het voortref- .lelijke spel van Leen 't Hart een uit muntend peil. Het ten gehore gebrachte programma kon terecht betiteld worden als populair populair dan in de goede zin van het woord, al was het overigens voor de meer geïnteresseerde muziekliefhebber overbekend wat de klok sloeg „Cf2mposities van Schubert (o.a. de Militaire Mars), Mozart (wiens Turkse Mars voor een knap staaltje van klofeken- techruel: zorgde), Schumann, Chopin Brahms en Grieg kwamen in een tech nisch zeer gaaf en muzikaal fraai klin kende vertolking tot de toehoorders. Momenten die in deze beiaardbespeling zeer boeiend mogen genoemd worden waren de beide improvisaties, die het programma artistiek voornaam omlijstten. Zo opende 't Hart de avond met een „Inleidende improvisatie op een thema (uit het eerste deel van het orgelconcert m Bes) van Handel, dat sprankelend levendig, maar ook met een uitermate gedegen vakmanschap werd „verwerkt". En ditzelfde kan ook worden gezegd van de improvisatie over een Hymnisch the ma, die in een wat de omspeling betrof echt-Bachse stijl een waardig slot van deze zeer prijzenswaardige beiaardbespe ling vormde. - Voor de nadrukkelijk geschonken bij val dankte de beiaardier met een wel gekozen toegift H. v. B. 0 Twee loslopende honden hebben dinsdagnacht enig lawaai, gemaakt in de omgeving van de Niéuwe Haven te Schiedam. Een politieagent.-'hééft een driejarige bouvier, teef, 'mét.-.ro-, de halsband en een zwarte gladhari- ge reu met gele halsband naar het dierentehuis aan de St.-Armazuster- straat gebracht. Woensdagmiddag ;óm twee uur heeft een andere politie agent een bruin-zwarte aïrdale-terrier naar het asiel gebracht. De Schie dammer B. heeft de hond loslopend in de Burg. Van Haarenlaan aange troffen. De honden kunnen door de eigenaars worden afgehaald. 9 De Schiedamse politie heeft van nacht een Griekse zeeman aangehou den, die op een liets door Schiedam reed. Aangezien er enige taalmoeilijk heden ontstonden, zijn de politieman nen met de Griek naar zijn schip bij Wilton-Fijenoord gegaan. Daar werd via een tolk duidelijk dat de zeeman de fiets in de omgeving van de Ca- landstraat teRotterdamhad', ont vreemd. Fiets en zeeman zijn''toen, aan de Rotterdamse' politie, overgé- dragen, .i.. De Schiedamse meisjes die-de-cur sussen van de Zonnebloem willen vol gen, kunnen zich deze week. nog-iede re avond en op de maandagavonden van 28 augustus en 4 september la ten inschrijven bij het bureau in de Nieuwstraat 12 te Schiedam. Het bu reau is daartoe 's avonds geopend van 7 tot 9 uur. -s De 18-jarige telefoniste H. v. d. K. mist haar rijwiel dat in de Admiraal de Ruyterstraat heeft gestaan. Uit een trappenhuis in de Van Oldenbar- neveltstraat is het rijwiel ontvreemd van de Schiedamse mevrouw A." van der W.-v. J. Pieter Steenbergen, elf jaar oud, is woensdagmiddag om tien óver drie op het grasgazon van de Buys Ballot singel met zijn autoped gevallen. Zijti linkervoet kwam in aanraking met het achterwiel. Hij is met een diepe vleeswond aan de linkervoet naar de woning van dokter J. van Buren ge bracht. Deze achtte overbrenging naar de Dr. Noletstichting noodzakelijk Woensdag schreven wij over het vertrek van drs. H. J. Verhagen, le raar aan het Groen van Prinstererlyce- um te Vlaardingen en pionier van het oudheidkundig bodemonderzoek in Schiedam en Vlaardingen. De foto, die u bij het artikel aantrof was ech ter niet die van de heer Verhagen. He laas werd een verkeerde foto geplaatst. Daarom vandaag nog even de juiste foto met onze excuses! De brigade van de Koninklijke Mare chaussee. gelegerd in Hoek van Holland, zal de derde brigade in Nederland zij'n die binnenkort in het blauw verschijnt. Na Schiphol en Den Heider zullen de leden van deze brigade in blauwe uni formen met de platte pet dienst gaan doen in Hoek van Holland. Het was reeds lang verwacht omdat de brigade te Hoek van Holland evenals die van Schiphol een belangrijk punt bezet van het internationale verkeer ih Nederland. Naar ons werd medegedeeld, zal het 1*oogstens nog twee maanden in beslag nemen en zullen dus eind oktober alle brigade-leden in het nieuw zijn gestoken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1