Te vroeg geboren maar toch levensvatbaar m Oranjeboom Bar&arossa Eis van 16 maanden voor e boekhoudster oneer Nog te weinig vri ers Duif er Gymnastiek" en Voetbalkleding DULFER Fa. Ph. LOK en ZONEN WARMTE TEXTIELMAGAZIJNEN M. v. d. SCHAFT ES 99 SCHOOLTASSEN VAN DELFT NIEUWE WE SOLEX-0*0 f395- er ma L, G. BORSBOOM BLAHC D« I Treinverkeer naar R'dam vertraagd De Nieuw-Guinea Raad: Vrijmoedigheid winstpunt Tienduizenden verduisterd Woningnood neemt geleidelijk af VAN DALEN nu is het tijd voor breien SPIEGELS vf=i TUINAANLEG D. BLULEVEN Doe aan een teken ten goeden PUZZLE MEE! VINDT U Bv EENDRRCHT5TR Z1.Z3 TEL: Z575 LIESVELD 14 - TEL 3650 UNIQUE SCHIEDAM KORTE HOOGSTRAAT 15 BIJ HET BEGIN VAN DE SCHOLEN FIJN IS HET! SIMPLEX- EN P.J.K.-RIJWIELEN DE V.A.R.I., de ROTTERDAMMER PAGINA 4 DONDERDAG 24 AUGUSTUS 1961 Kolentrein ontspoord HOLLANDIA, aug. Nu de eerste zittingperiode van de Nieuw-Guinea Raad is afge sloten, is het mogelijk enige voor lopige indrukken weer te geven met name met betrekking tot de vraag, in hoeverre de Raad wer kelijk als serieuze instelling gezien mag worden. Wanneer men de Raad bezig ziet ia een openbare vergadering is men al spoedig geneigd deze vraag bevestigend te beantwoor- den. Het ontbreekt de Papoea volksvertegenwoordigers in het algemeen allerminst aan flair en redenaarstalent Met grote vrij moedigheid, en soms voor de vuist weg, geven zij hun mening ten beste over de ontwerpbegroting 1962. We konden ons echter niet aan de indruk onttrekken, dat er wel eens wat al te gemakkelijk werd gesproken, gecritiseerd en met moties gewerkt. Dit verwon dert ons allerminst, gezien de alge mene karaktertrek van de Papoea, dat hij van zijn hart geen moord kuil pleegt te maken. Verenigde Nederlandse Brouwerijen d'Oranjeboom N.V. De la-jarige Amstelveense boek houdster C. van die van 1950 tot het begin van dit jaar een bedrag liggend tussen 88.000 en 166.000 door boeking van gefingeerde schadeposten en ver zonnen provisieboekingen ver duisterde van een Amsterdams assurantiebedrijf, hoorde gisteren voor de Amsterdamse rechtbank een gevangenisstraf van een jaar en vier maanden met aftrek van voorarrest tegen zich eisen. voor Auto's zonder chauffeur ÏEEE7F8°8ON Het toppunt van zuinigheid Het toppunt van veiligheid Hettoppuntvan comfort. Dat is do nieuwe SoleX-ofo met vol-ofomaiische koppe ling. Nu wegrijden zonder frappen. Kond U eens praien met: 1 ié\ IK DE SERVICE LIGT ONZE KRACHT HET IS ALTIJD WEER VOOR WOL MAAR. Onze breiwol collectie is zeer uitgebreid. MODERNE KLEUREN UITGEBREIDE PATRONEN COLLECTIE Herhaling is de toverkracht der reclame 3e Industriestraat 11, Tel. 4775 Brecht knecht Een boekje vol humorl pr(jt f tb 3.90 In elke boekhandel en onderhoud DOrSbOOïU Telefoon 3418 ASSURANTIEKANTOOR „H uishoudheurs t Rotanhuis" m* Vleuten is vanmorgen een lege Kofenwagon ontspoord, waardoor twee .Y°°r'0Plf» zijn versperd. Het pevoïg hiervan is, dat het treinverkeer UK*® Rotterdam,/Den Haag en utrecht met vertraging kampt. Het lokale verkeer tussen Utrecht en Woerden wordt tijdelijk onderhouden door bussen. Voorbij fjatijjers hebben zich ver wonderd afgevraagd, hoe die wagen daar in die positie tegen dat huis kon zijn beland. Het ge beurde in Wildon (Oostenrijk). Chauffeur Josef Kump had er een verklaring voor. Per abuis uias hij het weggetje ingeslagen, dat hem naar die woning voer de. De auto had tuinstoelen en tafels in puin gereden, had daar na de poort geramd en de esca pade was tegen de muur van het huis geëindigd. (Van onze correspondent) „We menen, dat dit een winstpunt is bij het begin van de democratisering van Nieuw-Guinea, Anderzijds ont veinzen wij ons niet, dat deze overi gens gunstige eigenschap gemakkelijk kan leiden tot lichtvaardigheid. Bij het volgen van de openbare behande ling van de begroting 1962 kregen we wel eens de indruk, dat vele Raadsle den zich onvoldoende hadden voorbe reid. Dit mogen wij hen niet al te zeer kwalijk nemen. Immers, hun kennis. en ervaring op het politieke erf zijn nog vrijwel nihil. Van enig vooroverleg met geestverwante mede- Raadsleden is tot nu toe nog weinig gebleken. Het ontbreken van. fracties in de Raad werkt in de hand. dat elk Raadslid maar 20'n beetje op eigen houtje opereerde en oreerde. Dit is op zijn beurt weer een gevolg van dè omstandigheid, dat 'de volksvertegen woordiging van Nieuw-Guinea niet op het partijenstelsel berust. De Raadsle den vertegenwoordigen geen partijen, maar. bepaalde districten. Het partij, wezen was en is nog te weinig ont wikkeld om daarop verkiezingen te kunnen baseren. We kunnen dan ook niet aan de Indruk ontkomen, dat wat dit .aspect betreft de instelling van de Nieuw-Guinea Raad .eigenlijk fe vroeg gekomen is. Gezien, echter in t t van de internationale situatie zouden we misschien moeten stellen, st „F begin van democratisering van Nieuw-Guinea nog juist op tijd gekomen is. In ieder geval was deze df meer geforceerde ontwikkeling duidelijk merkbaar aan de wijze waar op de Raadsleden de vraagstukken in dividueel benaderden. Het vormen van fracties in de Raad én een. welover wogen meningsvorming in die frac ties zouden het peil vaa de beraad slagingen ongetwijfeld verhogen. Een ander aspect van de wijze van verkiezing der Raadsleden is de band met en de verantwoordelijkheidtegen over hun kiezers. Bij het partijenstel sel zouden die band en die verant woordelijkheid sterker zijn dan bij het nu gevolgde systeem. Toen we op reis langs verschillende plaatsen op Nieuw-Guinea ons oor goed te luiste ren legden, was er nog weinig merk baar van een. band tussen de Raadsle den en hun kiezers. Dit is niet verwonderlijk. Er was geen gelegenheid tevoren de kiezers te raadplegen over de aan de orde ko mende vraagstukken. Bovendien duur de de eerste zitting van de Raad ruim 4 maanden, gedurende welke tijd de Raadsleden, afkomstig vdn andere plaatsen dan Hollandia, geen persoon lijke contacten met hun kiezers kon den. hebben. Nu de Raad op reces is, zullen de leden ongetwijfeld trachten hun kiezers zo goed mogelijk in te lichten omtrent hun optreden in de Raad. Dat daarbij de nadruk zal vallen op de plaatselijke of streekbelaagen is zeer waarschijnlijk. Ook dit wordt me de beïnvloed door het bij de verkie zingen gevolgde districtenstelsel Zo lang er geen over geheel Nieuw-Gui nea vertakte politieke partijen bestaan is dit wellicht onvermijdelijk. Toch achten wij dit bezwaar voor de groei naar nationale eenheid. Vooral omdat de Papoea in het algemeen mede door zijn nog beperkt gezichtsveld toch al. gauw geneigd is tot generali seren. Opvallend is echter, dat we bij de Parna meer nationale gedachten hebben beluisterd dan bij de meeste Nieuw-Guinea Raadsleden. Een verde re ontwikkeling van het politieke or ganisatieleven zal de band met en de verantwoordelijkheid van de Raadsle den tegenover hun kiezers zeker ten goede komen. Dit achten wij van groot belang voor een ontwikkeling, waarbij het volk zo nauw mogelijk bij de beraadslagingen in deNieuw-Gui nea Raad worden betrokken. Bij de voorbereiding tot de instel ling van de Nieuw-Guinea Raad ivas er een vrij sterke stroming, die be zwaren had tegen het verkiesbaar stel len van Nederlanders als lid van de Raad. Zowel in kringen van de Zen ding, Missie, de vakbeweging en de Parna was men van mening, dat de Nieuw-Guinea Raad een vertegenwoor digend lichaam van en voor de Pa poea's moest worden. Men vreesde een dominerende invloed van het niet- inheems element in de Raad. Gaan we nu, na afsluiting vande eerste zittingsperiode na of deze vrees ge grond blijkt te zijn, dan valt al on middellijk op, dat de incidenten die zich hebben voorgedaan veroèrzaakt werden door of betrekking hadden op Nederlandse Raadsleden. We herinne ren ons het verzoek van de heer Be- nai om ontheffing van het lidmaat schap van de Raad. Zijn bezwaar was, dat de Commissie van Gedelegeerden geen weerspiegeling van de Raad te zien gat (De voorzitter meegeteld zijn 4 van de 8 leden Nederlanders), we herucmerea ons voorts de motie van wantrouwen tegen de Raadsleden SRi-«e Eijke ais leden van de Huishoudelijke Commissie. Niettegen- werd aangenomen. Advertentie rrmifw'mrm? 'I V UW WINKELIER HEEFT EEN GRATIS PUZZLEFORMULIER VOOR U ledereen kan tot 31 augustus a.s, zond.er enige verplichting aandezepuzzlewedstrijddeel- nsmen. - ~\NV Acht maanden gevangenisstraf met aftrek luidde de eis tegen da 49-jarige kantoorbediende C. C. W. uit Amster dam, die in 1953 op de hoogte kwam van de frauduleuze handelingen van de boekhoudster, ging meeknoeien en zich staande de motie stelde de heer X wïïv- uKi ,!en" waar te vroeg geboren is, Ü8tt.,ae„ Bijke.-zich---herkies-goede '-'levenskansen heeft- baar en deed hij een poging ook de heer Jouwe te doen herkiezen. De iro nie van het geval wil nu. dat de Rij ke werd herkozen en dat pater v. d. Berg werd gekozen in plaats van Jou we, zodat thans de Huishoudelijke Commissie geheel uit Nederlanders bestaat, hetgeen de autochtone Raads leden zich'belaas te. laat realiseerden. Nu tóch Nederlanders in de Raad zit ting hebben mag van hen een grote mate van zelfbeheersing en zelfbeper king verlangd worden. We willen met deze voorbeelden maar zeggen, dat de vrees, die wij hierboven releveerden, toch niet geheel ongegrond is gebleken. Voorlopig concluderende zouden we willen stellen, dat de Nieuw-Guinea Raad het best vergeleken ban worden met een 7-maands kindje, dat welis waar te vroeg geboren is, tnaar dat nu voor heling van een deel van het verduisterde bedrag (ongeveer 15.000) moest verantwoorden. In 1950 begonnen de knoeierijen. Het pension dat mevrouw Van R. had ge kocht liep niet zo best en later had ze nog meer geld nodig om de droomwe reld waarin zij haar man had gebracht, in stand te kunnen houden, ffij had de ze tuindersknecht met een weekloon van ƒ40 verteld over haar belangrijke posi tie bij het assurantiekantoor, waar zij in werkelijkheid slechts ƒ300 bruto per maand verdiende. Volgens de rijksaccountant drs. F. Schippers beloopt de totale fraude een bedrag van 166.000. doch door allerlei terugboekingen en stortingen zou uitein delijk een verduisterd bedrag van onge veer 88.000 zijn overgebleven. Daarvan is inmiddels ruim 40 mille terugbetaald, omdat het huis, de auto en andere eigendommer van mevrouw Van R. zijn verkocht. Op het ogenblik is, zij bezig het resterende-tekort met 150 per maand af te lossen. De raadslieden van verdachten, resp. mr. Goossen en mr. De Graaff, schets ten de persoonlijke omstandigheden van hun cliënten. 2e verdienden niet veel: de vrouw laatstelijk 300 en de man 500 bruto. Het pension, waarvoor in vergelijking tot de koopprijs en de stand belachelijk lage prijzen waren gecalcu leerd werd het ongeluk van de vrouw. Mr. De Graaff schetste de kantoorbe diende als een gemakkelijk te beïnvloe den mens. die geen weerstand heèft kunnen bieden aan de boekhoudster. De 31-jarige'mevr. J. op den Velde uit Naarden is gisteren om het leven gekomen bij een verkeersongeluk op de rijksweg van Ziérikzee naar Züpe onder Bruinisse. Haar kinderen Hein (3 jaar) en-Klaas-(2 jaar) werden gewond naar het Roode Kruis ziekenhuis in.Zierikze» overgebracht..De.„toestand van de oud- In de geringe belangstelling voor het vrijwillig nadienen bij de landmacht is ook de laatste maanden geen ver andering gekomen. Slechts 170 dienst plichtige militairen hebben zich aan-, gemeld sinds het begin van de wer vingsactie op 1 maart. Daarnaast zijn, 330 gegadigden aangenomen als kort- verband vrijwilligers. Deze aantallen zijn veel te klein om op grond ervan tot verkorting van de diensttijd te be-, sluiten. Meer belangstelling is gebleken voor' de opleiding tot onderofficier aan de onderofftciersschoo! te Weert. Bij de' onderofficiersopleiding voor de lucht-' macht is het aantal aanmeldingen sinds* vorig jaar verdubbeld: voor het eerst sinds jaren bleek in de eerste helft van' dit jaar het aantal beroepsonderoffi- eieren, dat de militaire dienst verliet; geringer dan het aantal, dat zijn in trede deed. Uit een onderzoek van het Nederlands instituut voor de publieke opinie (NIPO) blijkt dat op het ogenblik nog vijftien procent vari de Nederlandse bevolking moeilijkheden ondervindt door gebrek aan woningen. Het percentage, dat direct na de oorlog nog 33 bedroeg, was in 1953 al gedaald tot 22 Op een vraag vaa het NIPO aan een groot aantal mannen en vrouwen uit' alle lagen van de bevolking of de wo ningnood erger of minder erg wordt antwoordde 16 dat de nood nog groter wordt, terwijl 4G van. de 100 personen van mening was dat de woningnood, steeds minder erg wordt. HOGENDORPLAAN 79 Hoogstrdat 210-212 Groothandel in papier- en textielafvallen Non-Ferro metalen en ijzer 'Eigen archiefvernietiging Levering van poetslappen 4e Indostrlestraat 12-14 Tel. 4595 VIaardingen VAN WESEMBEKESTR. 24 (Westdijk) De scholen beginnen weer. Zorg er voor dat uw kinderen een stevige SCHOOLTAS hebben. Bekend door ïi|'n kwaliteiisprodukten, heeft een fantastische kollektie. Kom voor u koopt eerst bij VAN DELFT KIJKEN, u slaagt dan in één keer. SCHOOLSTRAAT 41 - TEL. 2864 - VLAARDINGEN ékttfa*I IN ONZE ZAAK LIESVELD KUNT U ENKELE VAN DE NIEUWSTE MODELLEN ZIEN BRANDEN ATS. MOTOREN St. LIDUINASTRAAT 52 Telefoon $13X3 Betaling wordt desgewenst ln overleg geregeld. JAC V. d: WINTSTRAAÏ 16 H O EK IIA A N - .TEL. 28 7 2 VOORSTRAAT 31 RIJKESTRAAT 9 VLAARDINGEN VOOR NAAR f- C.V. «LASTECHNIEK dlaaheratcl - Paseplegel- Wasplaten op tafels - Etalage-glasplaten - Schuifpuiten Moderniseren en opnieuw verzilveren van eigen spiegel» - (Ha* in lood Arjen Miedemo rerkrSJfbaorl N.V, Oabr. Zemra KouMgt UkjèiemnB Wafttrbtfae Ant. Knottcnbeltslngel 19 Lwpw anil xvnobMritu VLAARDINGEN Rijkserkenning in Groep A voor makelaars en assurantiebezorging HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN Binnensingel 211 Telefoon 3754 HOOGSTRAAT 132 - VLAARDINGEN - TEL, 2404 HOOGSTRAAT 153 - SCHIEDAM - TEL. 68432 „vleugelpen" mei het „fluwelen - A schrift" Z1S DE VOLLEDIGE KOLLEKTIE BIJ WAALSTRA AT68 TEL. 3898 VLAARDINGEN Osmia vulpennen Sterke schoolpennen Vierkleuren potloden en andere sehoolbehoeften. voor u koopt, eerst op uw gemak fe kunnen kiezen uit een enorme kollektie RIJWIELEN. In onze showroom vindt u vele mo dellen van de be kende Billijke prijzen bij de agent van de SUPERIA-BROMMER STATIONSSTRAAT 111, TEL. 2175, VLAARDINGEN. Dr. A.P.N. LEKKERKERKER ..GESPREKKEN OVER DOOP EN ;..v.-.\. AVONDMAAL- 'V#

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 2