„V.U." wil in Schiedam weer afdeling stichten Femina brengt dit jaar keukens, gedekte tafels en sportdeinonstraties KONTAKT Damclub met een tweede tiental in tweede klas M j&i Is Rotterdam eigenlijk een universiteit waard? ÏF4M CASSIERE heetmanj Studenten zoeken kamers en vragen: Experiment start op 6 oktober Burgerlijke stand Collecteer en werk mee voor „Harpe Davids" Poging diefstal collectegeld tijdens dankgebed Kettingbotsing van drie auto's Geslipt met fiets Prijzen ivedstrijden uitgereikt Nieuive wagen duikt water in Voorwaarden van de hospita's niet steeds aanvaardbaar Expositie van affiches in de Lijnbaan Unilever heeft eigen restaurant Prov- Staten over streekplan voor IJsselmonde PEUGEOT i de rotterdammer PAGINA 3 VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1961 nubeduidend goedkoper Filmcyclus en Goede moed 3 lezingen om belangstelling te beproeven Film en causerie HERINNERINGEN MAUPIE. VUIL... GAAT NIET. Lezing AGENT 0 r F 8 CIE E L DE zoekt een VERLOVINGSRINGEN HOOGSTRAAT 88-90 - VLAARDINGEN „Zwaluwen" oefent tegen Excelsior «5< ....en dagelijks Seance - /I Te klein a riifo rt meubelen' Eigenraam Hoogtepunten Gymnastiek nu... beduidend goedkoper Ê*T!oi2l5cm Advertentie Voor hen die toch van plan zijn binnenkort een karpet aan te schaffen, is dit een bijzondere aanbieding. Want morgen begint de voor verkoop van een grote partij Haarvelours karpetten uit de serie van 124.50 nu voor nog géén tachtig gulden. Door zijn bijzondere sterkte, het Ideale huiskamerkarpet... door zijn exclusieve kleuren en dessins, passend in elk interieur. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze sterke en toch luxe haarvelours kar petten, geweven van originele haargarens, in de meest ge vraagde modekleuren, 200 x 280 cm voor Geen tef. of schriftbetC. In de komende wintermaanden zal de Volks Universiteit een poging doen weer te komen tot oprichting van een Schiedamse afdeling. Daarvoor zullen vijf aantrekkelijke bijeenkom' sten worden gearrangeerd. Met een filmcyclus van drie bijeenkomsten en dan nog twee lezingen hoopt de Rotterdamse VU in Schiedam weer voldoende belangstelling te kweken voor haar werk.' Mocht die belangstel ling er inderdaad zijn dan zal wor den overgegaan tot oprichting van een Schiedamse afdeling waarna naar de wensen van de Schiedammers, die zich bij de VU aansluiten, de nodige cursussen, lezingen en andere bijeen komsten worden gehouden. De VU heeft ditmaal weer goede moed dat het culturele werk in Schiedam kan worden gedaan. Sinds jaren wordt er "naar gestreefd om in Schiedam een afdeling van de VU" te verkrijgen. Vlak na de oorlog was er in Schiedam een bloeiende af deling. Filmavonden werden gehou den, lessen in talen, o.a. Engels wer den gegeven en voor elk evenement bestond een goede belangstelling. Al spoedig echter verminderde de animo totdat de VTJ ten slotte zich genood zaakt zag tot haar leedwezen het werk in Schiedam te staken. Wel zijn nog vele Schiedammers lid van de Volks Universiteit, maar deze dienen voor het bijwonen van bijeen komsten naar Rotterdam te gaan. Het zijn vooral deze Schiedammers die voortdurend gevraagd hebben om her oprichting van de Schiedamse afdeling. Cursisten Engels meenden bijvoorbeeld dat er in Schiedam velen zullen ziïn die lessen Engels willen volgen. Met goede moed zal de VU daarom in de komende weken in gebouw Irene enkele - bijeenkomsten organiseren. Men heeft nog geen cursussen op het programma gezet, ook al is er wel een cyclus van drie filmavonden uit geschreven. Het programma is dusda nig (populair en cultureel! samenge steld dat verwacht mag worden dat zeer velen naar de avonden van de VU zullen komen. Gestart wordt op 6 oktober met de vertoning van de film „Als mannen kerels zijn". Dan volgt op 27 oktober een causerie van de bekende radio- en filmspreker de heer Philip Bloe mendal die een inleiding zal houden over „Het ontstaan van het filmjour naal". Uiteraard zullen films worden vertoond. Ten slotte volgt de vertoning van „In de Stille Oceaan" op 17 november met diapositieven en een toelichting van de bioloog Bob Entrop. Deze C^OED, u zult zeggen dat het niet no- dig is om door de Lombardsteeg te wandelen, Er zijn voldoende goede wegen in Schiedam. Toch heeft voor ons het wandelen door de oude straat jes zijn bekoring. Men proeft nog iets van Schiedams verleden in de buurt van de verweerde stenen. Daarom kennen wij de oude, smalle straatjes, zien wij de ontwikkeling vaar de ab solute afbraak die gevolgd zal wor den door het plaatsen van het nieuwe. Nog heeft. Schiedam voldoende herin neringen aan het verleden. Dat is ook in de Lombardsteeg het geval. Straat jes, die doen denken aan de zo dik wijls bezongen (dan wel poëtische?) straatjes van Parijs. Goed, we weten wel dat de Lombardsteeg de steeg van de vroegere lombard lommerd is, maar ook de vroegere dichters hebben toch al de vraag What is in a name" geciteerd. 1T/E KONDEN echter niet vermoe- den dat het wandelen langs de oude muren nu tot moeilijkheden zou leiden. Het kwam eigenlijk alle maal door dat kind dat hoog in de lucht over de wankele balustrade van het oude huis stond te roepen om Mau- pie. Het beroerde ons, eensdeels om dat wij vreesden dat de balustrade eerder zou breken dan de oude muren en andersdeels omdat wij in de kreet om „Mauaupvpiiièééiïiéééiets van de roep om een verloren kind her kenden. Neemt ons niet kwalijk. We zijn op zoek gegaan naar Maupie. J AN GS de muren van de Grote Kerk hebben we gezocht. Het is in we zen niet nodig, maar voor de loop van het verhaal vertellen we het alsnog: uiteraard regende het nog steeds en uiteraard was het daardoor schemerig. Bij die Grote Kerk zijn we gestruikeld over de massa vuil, die in een hoek gestort was. Natuurlijk, dat valt te verwachten. Ook in het algemeen wek ten de hoekjes bij die kerk niet de in druk van reinheid. Goed, Maupie was er niet. Wat men doet moet men vol brengen ook al is het hier een geval van inmenging in andermans zaken. Het is toch eigenlijk zo dat ieder voor zijn eigen Maupie moet zorgen. ÏJET ZAL HET medelijden met het roepende kind geweest zijn. We zochten namelijk door. We kwamen in SCHIEDAM. Getrouwd: W A J van Veen, 59 jr en T M E van Gogh. 63 jr; L Zonneveld, 28 jr en C G Krabbendam, 19 ir: G J Bedeker. 26 jr en P M Tieieman, 23 jr: C van Toorn, 32 jr en- J A H van der Wildt, 21 jr; H J Visseher, 22 jr en H de Neeff. 21 jr: J H van Llngen. 29 jr en C M Veringmeier. 22 jr; W J M Koeh. 27 jr en E H- A Rüovers. 29 jr; J Helder, 25 Ir en J C Breugem, 22 jr; F J Visser, 25 jr, en J M M Schaap, 25 jr: A C Harlaar. 23 jr en J B Rijsdijk. 22 jr; p Koorenneef. 20 jr en A J M van Dam, 21 jr; J D Ro- denberg. 29 jr en M C M van den Berg, 22 jr, N Mookhoek, 27 jr en N M Ossen- forth, 20 jr. H Schaeffer, 29 jr en H J Dries. 31 jr; J H Wesenaar. 22 jr en J M van Slobbe. 24 jr: H Becker, 37 jr en D Speij- er, 31 jr: J W van Gent 25 jr en A Huis- kes, 24 jr; M Gerkema. 25 jr en A Kegel, 25 jr; J A Verhoek. 22 jr en M L van Buu- ren. 19 jr: A C van der Klink. 29 jr en M J A Zagwijn. 33 jr: W J Vroegen. 24 jr en A L van den Brink. 19 jr: J Kooijmons. 21 jr en S de Regt, 20 jr. Ondertrouwd: C L A J van Adrichem, 26 jr en C A J van Winden, 22 jr; J Bakker. 25 jr en E G M van de Water,' 19 jr; J C van der Ben, 24 jr en A R Lussenburg, *0 jr; N C Brussaard, 23 jr en A van den Berg, 20 jr. D W P van Burgen, 27 jr en T van Dijk. 23 jr; H J Damme, 21 jr en R r.e Reus. 20 jr; A P Gommel. 22 jr en T T M Osterhalt, 21 jr; D van Loopik, 23 jr en A Penning, 24 jr; J van der Ree, 28 jr en L M Leliënhof. 21 jr; T Resink. 33 jr en C M van der Meer, 24 jr; P Tettelaar, 26 jr en M Roeltsema. 21 jr; C H Tettero, 20 jr en A L M van Koetsveld, 19 jr; E 11 oet, 26 jr en E G M van Lindt. 23 jr: W van der Zee. 24 jr en C van Opijnen. 2a jr; li Oei. 28 jr en W H Bos, 26 jr. Geboren: Cornells, z v N Klem en M -an der Eijk: Sera, d v A J Stroom en S Mooi- dijk; Eric, z v W van Eijk en I smevts. Overleden; C W D Drooger. iS jr; i' J Verboom, 75 jr; J Verweij, 64 jr. de chaos van de afbraak van het Ba- gijnhof. Stappend over nodeloos hout stotend tegen de brokken steen hebben wij gekeken naar Maupie, maar dwa ze poesjes of misschien ivel handjes, in het ergste geval ook kinieren laten zich niet zien wanneer het noodzake lijk is. Daarom zijn we naar huis ge gaan tenslotte, bedroefd de regen en de afbraak de rug toekerende. Mis schien hebben wij dil alles te. intensief, men zou haast zeggen te lijfelijk ge daan. Toen we namelijk thuis kwamen klonk als critisch commentaar, wij zende op een gescheurde broek en- een tzerfpmfaaule ge$talte::tciL prmum'üjm mond: „Wat zie jijer. uit,, het lijkt wel óf je zo uit de lommerd komt". Ja, zeg dan eens dat het nog waar- is ook en vertel daarbij over Maupie, dat gaat gewoon tegenwoordig niet, het zal wel vanwege de vele regen komen. Advertentie VOOR DE te houden straatcol lecte voor „Harpe Davids" te Schiedam morgen, zaterdag 26 augustus wordt de medewer king gevraagd van degenen die willen helpen, door zteh enkele uren beschikbaar te stellen voor deze collecte, die beoogt de laat ste gelden te verzamelen voor een nieuw instrumentarium voor deze chr. muziekvereniging. Collectanten en eollectrtces, geeft u op en haait u vanavond, vrijdag, een bus in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen, Lan ge Haven 73. V zult met open armen worden ontvangen voor het betonen van uw hulp voor dit goede doel, dat aller sympathie heeft. Namens Actie-Comité Harpe Davids, P. J. Drenth. vrijdagavondbijeenkomsten zullen een toegangsprijs van 1.50 vereisen. Voor de liefhebbers van het goede boek is het verheugend dat de V.U. het bezoek van de bekende schrijfster Hella S. Haasse op het programma heeft gezet. Voor het bedrag van een gulden is op maandagavond 29 okto ber de lezing van mevrouw Haasse over „Romans en Romanschrijvers" bij te wonen. Het experiment van de VU besluit met een causerie van de vogelkenner de heer Van Tienhoven in een cause rie toegelicht met de vertoning van diapositieven over „Vogelreservaten" op 27 november, entreeprijs eveneens een gulden. Naar gelang de reacties van de bezoe kers en de bezoekersresultaten zai de VU dan haar conclusies trekken. Er zijn altijd elementen die zich willen vergrijpen aar. andermans goed en dan misbruik maken van de omstandig heden. Zo poogden twee knapen vrijdag tijdens het dankgebed van de YFC- rally in Vlaardingen zich meester te maken van de inhoud van een collecte bus'. Voor dit doel gebruikt men in het Oranjepark melkbussen zonder deksel, die bij de uitgangen van de speel weide geplaatst zijn. Een luisteraar zag een van het tweetal een greep in de bus doen en de hand in de zak steken. Hij snelde er heen en slaagde erin de jongeman beet te grijpen. De buit was niet groot: Slechts elf cent! De wat tegenspartelende knaap van om streeks achttien jaar werd door op de speelweide aanwezige agenten overge nomen en naar het bureau van politie gebracht. Daar werd hij ingesloten en later op de avond door de recherche aan de tand gevoeld. Aavert entte HMIMHHMIHHIHI iMHMMKMr KAASMARKT LEIDEN. Aangevoerd 22 partijen Goudse kaas en 4 partijen Leldse kaas. Noteringen: Goudse ex tra kwal. tot 2.32, le kwal, 2.202.26, 2e kwal. 2.16—2.19.' Leidse le kwal, tot 2.62 Handel: goed. Advertentie In de simultaan-séance heeft de damksmpioen J. C. Onink donderdag avond ia het clublokaal van de dam club Schiedam een. uitstekend resul taat behaald. Hij' won acht partijen, vier werden remise en asbt oartijen verloor hij. Dat is, gezien de sterke bezetting, een goede prestatie omdat cracks ais Jan de Wilde, Jan Vrij land en Rademaber, die hun partijen wonnen, niet in kracht voor Onink onderdoen. Ondanks de grote over macht slaagde Onink er toch in 30 procent winst te behalen. Zaterdagmiddag om kwart over vier zal HBSS op de terreinen van HBSS in het sportpark Harga te Schiedam oefenwedstrijden spelen tegen twee combinaties van de semi-profclub Hermes-DVS. De vakanties van de openbare scho len voor k.o., g-1.0., v.g.l.o., b.l.o. en m.o.k. in het cursusjaar 1961/1962 te Schiedam: Heifstvakantie v/m 30 okt. t/m 4 nov. Kerstvakantie v/m 24 dec. t/m 6 jan. Paasvakantie v/m 19 april t/m 28 aDril. Pinkstervakantie v/m 9 juni t/m 16 juni. Zomer vakantie v/m 16 juli t/m 18 augustus. De vrije dagen zijn: middag van 5 de cember, Koninginnedag, 30 april, mid dag van de Bevrijdingsdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, 31 mei. (Van een onzer verslaggevers) Voor het pand 240 op de Rotterdamse- dijk te Schiedam zijn donderdagavond om kwart voor tien drie auto's met Ikaar in botsing gekomen. Over de Rotterdamsedijk reed de 30- iarige E. v. d. B. in zijn personenauto gevolgd door de 52-jarige aannemer W. F. V., eveneens in een personenauto. :-n daar achter reed de monteur W. J. ie P. in een bestelauto. Toen de voorste auto moest remmen, kon de achterste niet tijdig stoppen, waardoor een kettingbotsing ontstond. De voertuigen werden beschadigd. (Van een onzer verslaggevers) Bij het verlenen van voorrang is de Schiedamse hoofdagent van politie, de 13-jarige J. J. van R., donderdagavond }m kwart over elf op de Appelmarktbrug met zijn rijwiel geslipt. Hij viel met het aoofd tegen de brugleuning. De heer van R- is met een bloed uitstorting aan het rechteroog naar de Dr. Noletstichting vervoerd. Later kon lij naar huis gaan. (Van een onzer verslaggevers)- Zatecdag is ..erLopnieuween,,teachtme- tmg tussen de vlaardïngse representant van -het 2e 'klas zaterdagvoetbal' er, een 2e klasclub uit de zondagafdeling van de KNVB. Ditmaal ontvangen de Vogels aan de Ketheiweg Excelsior '20 uit Schiedam. In de loop van de jaren hebben de verschillende junioren-elftallen van bei de clubs elkaar talloze malen ontmoet en het was een aardig idee nu eens een wedstrijd tussen de wederzijdse eerste elftallen te arrangeren. Na het bevredigend resultaat tegen Neptunus zijn we benieuwd of Zwalu wen ook tegen deze Schiedamse zwart- witten een goed figuur zal slaan! De wedstrijd begint weer om kwart over vier. TN DE BESTE stemming zijn don- -*■ derdagavond vele damliefhebbers in het wijklokaal van de Ned. Herv. Kerk in de Nieuwe Maasstraat bij een gekomen voor de uitreiking van de prijzen als slot van de persoon lijke wedstrijden voor het damkam pioenschap van Schiedam 1961. Voorzitter L. Breevoort van de dam club „Schiedam" die de prijzen heeft uitgereikt vertolkte in zijn welkomst woord de gevoelens van de damlief hebbers. Hij constateerde dat de wed strijden een goede propaganda vorm den voor het damspel. Bovendien heeft de organiserende vereniging, damclub „Schiedam" lot haar genoe gen mogen constateren dat een groot aantal niet-leden aan deze wedstrijden hebben deelgenomen. Enkelen hebben zich laten inschrijven als lid van de damclub „Schiedam" en daardoor werd het zeker dat de damclub in het komende seizoen met een tweede tiental in de tweede klasse kan deel nemen. Als dit tweede team zou kunnen door dringen tot de eerste klasse wordt het peil van het damspel in Schiedam op goede hoogte gebracht. Het eerste team van Schiedam zal op 11 sep tember starten in de hoofdklasse met een zware uitwedstrijd tegen „Hel Westen". Het deed de heer Breevoort vreugde dat de heer J. C. Onink weer tot de top heeft kunnen doordringen hoewel hij ook ditmaal weer ernstig belaagd werd door zijn grote rivaal de jeug dige L. Vrijland. Aan de heer J. C. Onink overhandigde de heer Breevoort daarna de fraaie beker. Voor de heer Dagblad ,,De Rotterdammer": Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor tedaciie-aangele eenheden» Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. telef. 115588). Apotheken: Gouka, Hoogstraat. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politie-alarm 64666 GG en GD-waarschuwing 69290. (Van een onzer verslaggevers) Toen de Rotterdammer A. J. D. donder dagmorgen om tien over half tien het portier van. zijn auto sloot, zag hij nog niets kwaads in de wallekant van de Buitenhavenweg te Schiedam bij de Verenigde Glasfabrieken- De man trok zijn jasje uit, hij deed de auto op slot en daarna begon de wagen eigener beweging te rijden. De mooie nieuwe auto dook in het onreine water van de Buitenhaven. De politie werd gewaarschuwd en een takelwagen van de firma Verhagen uit Rotterdam had het voertuig reeds om tien over tien op de kant. De heer D. stelt dat hij de handel van de handrem had overgehaald. Mogelijk is dat niet op de juiste wijze gedaan, want de auto stond niet op de hand rem toen het voertuig uit het water was gehaald. L. Vrijland is er een tweede prijs. Voor de derde prijs waren naast el kaar geëindigd de heren J. F. van der Watering en A. van Otterloo. Eerstgenoemde heeft door middel van een zege in een beslissingswedstrijd beslag gelegd op het eremetaal. Veteraan J. C. Onink. damkampioen van Schiedam 1961, liet na de prijsuitrei king zien dat hij niet ten onrechte de sterkste dammer Is. Liefst twintig damliefhebbers schaarden zich achter de borden om zich in een simultaan seance de gezamenlijke tegenstanders van de heer Onink te tonen. Deze bleek niet bevreesd. Al spoedig had hij diverse gewonnen stellingen, maar tegen andere oppo nenten ontwikkelde zich een moeiza mer strijd omdat hier kennelijk geen sprake was van groot krachtsverschil. De geanimeerde sluitingswedstrijden toonden dat naast een kwantitatieve vooruitgang er ook sprake is van goe de kwaliteit bij de Schiedamse dam mers. Advertentie gouden bedelarmband rei 126 f212.- goudeo bede! {kruikje)" ref.1024 f24.50 idemfetfceepje) tei 9731-43.25 gouden munt <45.50 hedoger-jaweüef eddeteenkuiidige iq*. tIJMS AAK (2 oosteeedijk 185-157 r-dem Uit de Overschiesestraat te Schiedam is de bromfiets van de W-jarige G. J. M. M. ontvreemd. De militair H. den H. heeft aangifte gedaan van vermissing van zijn rijwiel. Zondagavond wordt in de Congreszaal van het Leger des Heils aan de Wil liam Boothlaan te Rotterdam in ver band met een Conferentie van leidende officieren van het Leger des Heils in Europa een samenkomst gehouden. De leiding heeft de Chef van de staf com missioner en mevrouw E. Wiekberg. Enkele andere deelnemers aan de Europese conferentie zullen deze bij eenkomst bijwonen. (Van een onzer redacteuren) VEERTIENDE Femina, beurs voor mode en huishouding, die op vrijdag 15 september a.s. door me vrouw mr. J. M. van Walsum-Quispel wordt geopend, zal, evenals dat vo rig jaar het geval was, de nadruk leggen op het onmisbaarste vertrek in Londen, in 1962 een soortgelijke af deling creëren. Het aantal stands van fabrikanten, importeurs detailondernemingen, insti tuten en voorlichtingsbureaus» dat in de Ahoy'-en Energiehal wordt opgericht, bedraagt dit jaar 286. „We zijn nu be- van elk huis, de keuken. De uitge-land op een punt. waarop we moeten breide keukenexpositie „In elk huis „m-uü een moderne keuken" op de dertien de Femina, heeft zo'n grote belang stelling getrokken, dat er voor be stuur en directie alle aanleiding was tot een herhaling over te gaan. Op deze komende Femina zal vvorden aangegeven hoe men, in elk huis. de bestaande keuken kan omwerken tot een moderner, zonder dat dit veel geld gaat kosten. De organisatoren menen, dat nu de vrijetijdsbesteding meer en meer in het middelpunt van de be langstelling komt er grotere moge lijkheden daarvoor zijn. dan ooit te vo ren. Calculaties zullen aantonen, dat voor een bedrag lager dan duizend gul den. een keuken voortreffelijk gemoder niseerd kan worden. In keuken-typen uit Italië, België, Duitsland, Zweden en Amerika, zullen de bezoekers de nieuw ste toepassingsmogelijkheden kunnen vinden. In navolging van Femina, zal The Daiiy Mail Ideal Home Exhibition WONINGINR 'ING BROERSVESï 64-66 AW.'AV.WAW.V, DIRKDEOEftDEUAMM VLAARDJNGEN TEL.(0 >898)7541 (Van een onzer verslaggevers) TVE ROTTERDAMSE studenten hebben met een nijpend huis- vestigingsprobleem te kampen. Er worden onvoldoende kamers aan geboden en voor het verhuren van kamers, die wel beschikbaar zijn, worden onaanvaardbare voorwaar den gesteld. In kringen van stu denten waagt men dan ook deze vraag te stellen: „Is Rotterdam eigenlijk wel een universiteit waard?" Elk jaar melden zich in Rotterdam zo'n 500 studenten. De Maasstad telt vrij veel spoorstudenten. Maar toch is er altijd nog een vraag naar een 350 kamers. Een aantal kamers laten de stu denten die de hogeschool verlaten, leeg achter. Voor de rest is men aan gewezen op het aanbod van de bur gerij. En met dit aanbod, zo is ons verzekerd, is het droevig gesteld. Het meest is men echter veront waardigd over de voorwaarden, die men durft te stellen. Zo moet men voor het huren van een zijkamertje met divan, wankele tafel en lampetkan 45 per maand betalen. Verder eisen hospita's dat de studenten tegen vergoeding in huis de warme maaltijden gebrui ken, uiteraard tegen een redelijke vergoeding. Het stellen van deze voorwaar de brengt met zich mee, dat deze studenten de betrekkelijk goed kope mensamaaltijdeni mislopen. Een andere voorwaarde is bijvoor beeld, dat de student minstens twee avonden per week als baby sitter optreedt. En ook is het voorgekomen, dat Surinaamse studenten zijn afge scheept, omdatmen geen „neger" op kamers wil hebben. Dit zijn wrange voorbeelden en na tuurlijk zijn er wel hospita's, die zich bewust zijn van de moeilijkheden van de student en hun voorwaarden hier mee in overeenstemming brengen. Maar de Inlichtingen- en Huisves- tigingscommissie aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool, vraagt zich toch af of het wel aangaat een uni versiteit op te eisen zonder de con sequenties daarvan, een groter aantal studenten en dus meer kamers te aan vaarden. De commissie blijft hopen, dat de burgers op ruime schaal hun appar tementen beschikbaar zullen stellen en zich zullen melden. Het adres is; Eendrachtsweg 35, Rotterdam. Tel. 124880. De Vereniging Winkelpromenade Lijn baan in Rotterdam organiseert in sa menwerking met de Rotterdamse Kunst stichting van 5 september tot en met 1 oktober in de Lijnbaan een interna tionale affichetentoonstelling, die een grote verscheidenheid van oude en mo derne affiches op velerlei terrein zal laten zien. De affiches, waaronder ver schillende kostbare exemplaren uit bin nen- en buitenland, zullen zowel in;de open lucht als in de expositiezaal van de Kunststichting in de Lijnbaan, wor den tentoongesteld. In totaal zullen er bijna 150 affiches te zien zijn. In de open lucht zullen zij een plaats krijgen temidden van de bloemperken van de Lijnbaan, waar speciale voorzieningen voor de beves tiging worden getroffen. De affiches ko men hetzij rechtstreeks uit het buiten land, hetzij uit de collecties van Ne derlandse musea. Zo leverden de Ne derlandse Kunststichting, het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Gemeen temuseum in Den H g belangrijke bij dragen. De kostbaarste exemplaren zullen hin- nen worden ondergebracht. Zij zijn voor een aanzienlijk bedrag verzekerd. In de expositiezaal zal tevens gelegen heid zijn om affiches U't binnen- en i buitenland te kopen. Verwacht wordt, dat vooral van deze verkoop een druk gebruik zal worden gemaakt. (Van een onzer verslaggevers) Reeds geruime tijd stond op de hoek van de Nieuwe Binnenweg en de Mathe- nesserlaan in Rotterdam het Westerpa- villoen leeg. Sinds mei van dit jaar is het zalencomplex weer in gebruik, niet als restaurant, maar als canfine voor het personeel van Unilever N.V. De bestaande lunchkamer in het hoofdgebouw van Unilever was, door de grote groei van het personeel, te klein geworden. Ook de kantoorruimte moest worden uitgebreid. In het Westerpavil- loeo heeft men een groot aantal zeer moderne en ruime lunchkamers inge richt. Er zijn vertrekken voor vijf perso nen, maar ook voor tweehonderd. Er is een snelbuffet waar allerlei koude hapjes te koop zijn. en ook een zeer uit gebreide warme keuken waar Unilever- personeel tegen zeer gereduceerde prij zen complete warme maaltijden kan la ten serveren. In de tuin achter het gebouw is een grote zaal gebouwd, die gebruikt wordt als lunchkamer. en die ook ingericht kan worden als toneelzaal en voorzien is van de nieuwste snufjes op dat gebied, zoals elektrische gordijnen en dergelij ke. Een nieuwtje is ongetwijfeld, dat er vanaf 19 september iedere dinsdag van 15 tot 17 uur een bejsardeosociëteit wordt gehouden voor oud-Unilever per soneel. In dit zalencomplex zullen voortaan alle binnensportevenementen kunnen worden gehouden en ook recepties en ontvangsten van de directie. (Van één onzer verslaggevers) De commissaris der Koningin heeft de leden der Provinciale Staten meege deeld dat het in de bedoeling ligt de behandeling van het Streekplan IJssei- monde waarover ons blad uitvoerig berichtte aan de orde te stellen in een buitengewone zitting der Staten. De ze zitting zal worden geopend op woensdag 14 maart 1962 om'10 uur en zij zal worden voortgezet op woensdag 18 april en donderdag 19 april 1962, eveneens om 10 uur. De tweede gewone zitting der Provin ciale Staten zal beginnen op dinsdag 19 december om 11 uur. Deze zitting zal aan het einde van de beraadslaging op die dag worden verdaagd tot woensdag 24 januari om 10 uur. Daarna komen zeggen; we gaan uitkijken naar een grotere zaal", vertelde gisteren de voorzitter van het Femina-bestuur, de heer C. van der Linden. „De belang stelling voor Femina is in de loop der jaren van regionaal uitgegroeid tot na tionaal, en zelfs van ver over de gren zen trekken we bezoekers". Het bezoe kersaantal bedroeg in 1960: 115.000. „En we zijn er van overtuigd, dat dit aantal dit jaar wordt, overschreden". Voor het derde achtereenvolgende jaar is de beschikbare standruimte vol ledig verhuurd. „We bezitten zelfs al een wachtlijst. We zijn wel gedwongen naar een grotere ruimte om te zien". Hoogtepunten op Femina 1961 zijn: de expositie ..De gedekte tafel van Europa", gehouden in het Paviljoen der Vrouw, waarop Engeland, Spanje, Bel- gië. Zweden en Noorwegen zullen de monstreren hoe in htm land de sfeer aan tafel is tijden» de maaltijd. Ne derland zal in dit internationaal gezel schap vertegenwoordigd zijn met een- tafel van origineel Brabants bont. Ver der wordt aangetoond, dat het Neder landse tafelgerei ook in het moderne genre op de wereldmarkt een eervolle plaats inneemt. Leraressen van de Huis houdelijke- en Gezinsvoorlichting atllen toelichtingen geven. En voorts geeft de H<ederlandse Sport Federatie, van mening, dat meer Neder landers actief deel moeten nemen aan de sportbeoefening, een reeks van de monstraties. Met medewerking van de Raad voor de Lichamelijke Opvoeding en de Sportvereniging „Neptunus", bei de, te Rotterdam... .word), /-en tmr mn demonstraties, zoals huisvroEweafyia- nastiek, hoog- en verspringen, ■kogelsto ten, juao- en "scherrriöëfêmngeii' "geóriü- niseerd. Ten slotte: er zal worden gedongen naar de titel Femina-huisvrouw 1861, er zijn modeshows gepresenteerd door dames, voor wie het mannequin - zijn geën beroep is en er komt, ingericht door de Bond voor het West- land, een fraaie tuin met bloemen en druiven. V meld dient nog, dat Femina van 15 tot en met 27 september is geopend dagelijks (behalve 's zondags) van 10.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 23.00 uur. Advertentte Wilt U meer dan twintig gulden sparen bij aankoop van een wollen deken? Dan moet U mi dekens kopen zuiver wollen dekens tijaens deze speciale verkoop. Prachtige zuiver wollen dekens, fantasie dekens in een extra grote maat, 180 x 225 cm. Fieurige moderne dekens, ge weven van zuiver wolten garens, met garantieloodjes 100% wol, die normaal verkocht worden voor 48.50, koopt U nu meer dan twintig gulden goed koper. Zaterdagmorgen om 9 uur be-, gint de verkoop van deze grote twee-persoons zuiver wollen dekens 180x225 cm. voor Geen eel. of schrift, best. RODENRIJS. 25 augustus. PI. gl. kom kommers 75 en od 3135 60 en op 27—34 50 en op 22—28, 49 en op 18—22, pl. gl. kom kommers krom 35—47, st. glas komkommers io en op 4144 80 en op 37—42. 50 en op 21 —33. 40 en op 2227. kas komkommers krom 3916, alles p. kg„ bloemkool 6 p bak 20— 8 P öak 11—12, 10 p bak 12-15. sla A 3-°®-40, B 3.30. tomaten export A 3.40— 3.80, B 3.25, C 3.05—3.20, CC 2, tomaten bin nenland A 2.20—2.40, B 2.70—2.80,C 1.50— 1.70. stam prinsesseboneo 3719, pronkbe nen 34, snijbonen 67—77. postelein 4—3, an dijvie 8—9, uien 7—9, kroter. 16—17, selderij 4, komkommerstek grof 32—44. Heden W«- 'stoten bijeen, op,25 4m 31 januari, ij toSüT&ST.Iw kSetoSS en 8 februari, steeds om10 uur. I glas komk 13.000 st.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1