a Schiedam laat Davids'9 niet in de steek met m HBSS versloeg sterle combinatie van HDYS Vogels" stelden tegen Schiedammers teleur ii i 1 i Truck reed klemverkeer omgeleid - brand in taxi 04.700 H WasHis en T wordt m I I Collecten werden met succes bekroond Nu nog een klein tekort dat gedekt m SVC start weer voor competitie Team sterker dan vorig jaar? Zwaluwen-Excelsior werd 1-1 Politiewaakzaam terwijl gij rust Brand tussen vaten alcohol Vrouw gewond bij het passeren Botsing met scooter oorter had weer succes Bromfietser viel Politie arresteert chef de vagebondes Loods uitgebrand f 700 schade r .4r~ 1. SgAajLs J Eendrachtsplein komt tussen Westblaak en Rochussenstraat Inbrekers verdwenen met gouden sieraden n. - 1 HOEKSE SIEANDEXPLOITANTEN KLAGEN NOOD OVER SEIZOEN IH Nog nooit. Gebrek DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 MAANDAG 28 AUGUSTUS JL96I Advertentie nil.,, beduidend goedkoper Technisch beter Schdars ré CLCOr^ cLüs GEVOLGEN. KARWEI voor alles wat uw radio en tv betreft Irm. radio [modern ...en dagelijks Aanslag NIEUW LID TOPPER Weer overwicht KAARTJES - N=H Dinsdag begint de grootste stoffenverkoop die wij ooit hielden, want dan begint om 9 uur de verkoop van honderden meters dubbelbrede stoffen, voor een prijs die niets meer met de waarde te maken heeft. Dubbelbrede stoffen, zoals Kera- flex, Rafalex, Fibrenkaen wollen kwaliteiten, in tientallen dessins en kleuren, koopt U nu voor nog geen drie gulden per meter. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint (maar s/echts één dig) de verkoop van deze dubbelbrede stoffen -voor japonnen, rokken en pakjes per meter vooi Gétn tel, of schrift, bett. fVE SCHIEDAMSE burgerij heeft het chr. harmoniekorps „Harpe Davids" niet is de steek gelaten. De enthou siaste coliectrices en collectanten heb ben mogen ervaren dat vrijwel in elke Schiedamse woning het medeleven voor de strijd om het behoud van dit veertigjarige korps aanwezig is. Huis aan huis tekenden de Schiedammers in voor een bijdrage voor de aanschaf van T 7 het nieuwe instrumentarium. De col- 77 1 i/i}*/"/ /)f) an nok »pn <nri-K rmnr. Ïl/IA/I V W\J i tfCI l Iecten zijn dan ook een succes gewor den. Helaas heeft het aan voldoende me dewerkers ontbraken om de zeer vele Schiedamse straten alle te bezoeken, maar het actiecomité hoopt dat zij, die nog niet gegeven hebben, alsnog een bijdrage zullen brengen bij de penning meester A. Ballijns Lange Haven 73 te lefoon 67486 of zullen storten op giro rekening 404041 van de penningmeester van het corps. Het gaat er namelijk naar uitzien dat er wel een groot bedrag is, ingezameld maar dat er net een tekort' zal zijn van een bedrag dat naar schatting overeen komt met het niet verkregen resultaat uit de onbewerkte straten. Ook de koffie- en stroopwafelactie is nog niet volledig afgesloten. Er staan nog enkele tientallen pakken koffie a f 1,48 per pak in gebouw Christelijk Sociale Belangen Lange Ha ven 73. Met wat medewerking van de Schie dammers kan de actie dezer dagen inder daad worden voltooid. Een eerste vereiste is dan - dat medewerkers aan collectes vandaag met hun resultaten naar het ge bouw komen en dat er nog voldoende kopers van koffie zullen komen in- de ko mende dagen. Van vele kanten worden prettige reacties ontvangen op deze actie. Zelfs uit West- Afrika kwam commentaar. Onlangs stond in de kerkbladen een oproep. Van een onzer verslaggevers ettelijke guldens kunnen worden Inge zameld, af te dragen bij de coliectri ces, bij de heer Ballijns of op diens gi ronummer 404641 dan kan het actieco mité op donderdagavond 2 november in het Passagetheater met voldoening zien dat burgemeester mr. J. W. Peek het geschenk van Schiedams burgerij aan het uitstekende muziekcorps zal over dragen. Zover is het nog niet, maar de organisa toren hebben goede hoop dat de actie het nu mogelijk zai maken dat de in strumenten bij de leveranciers kunnen worden besteld ook al zal er dan nog wel een klein tekort van honderden guldens blijven. Op 1 sptember start de Schiedamse Volleybal Club weer met de training, der voorbereiding van ,de Nevobocompe- titie. Het eerste herenteam van ..S.V.C." -krijgt het dit jaar bijzonder moeilijk in de districts-overgangs-ldasse. terwijl het eerste en tweede damesteam van S.V.C. uitkomen in de ie klasse van de afd. Rotterdam. Voor de lagere teams ?s de indeling nog niet bekend, terwijl ook de juniorteams nog ingedeeld moe ten worden. Jongens en meisjes van 14 jaar en ouder met enthousiasme voor volley bal kunnen -zich iedere maandag en vrijdag tussen 18.30 en 22.30 uur aan melden in de trainingszaal aan het Ou de Kerkhof te Schiedam. „S.V.C." kan momenteel nog verschillende icden plaatsen, doch men zal zich vroegtijdig moeten opgeven, wil men in de compe titie (eind oktober begint deze) kunnen meedraaien. BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM. Geboren: Anna M. L. H„ d.v. A. A. M. Vermeeren en M. A. Kruitwa gen: Martinus J., z.v. M. J. Schoen-makers en. T. H. J, van Deurzen: Michel, z.v. P. G. van Leiden en N. de Snaijer; Ellen. d.v. R. Valk en D. van Put: Andreas M. *W.. z.v. J. T. C. van Houwelingen en C. M. Verhoef. Overleden: P. Crama, 75 jr. (Van een onzer verslaggevers) 11TET is maar goed, dat de VLaar- 1 dingse Zwaluwen nog een oefen wedstrijd voor de boeg heeft, want het elftal dat zaterdagmiddag aan de Kethelweg tegen de Schiedamse twee- de-klasser Excelsior opereerde bracht er niet zo veel van terecht. De elf talcommissie. van Zwaluwen zal On getwijfeld voor de zaterdag te spe len wedstrijd tegen.IJsselmeervogels een flink gewijzigd elftal in het veld brengen. Wel speelden de Vogels za terdag in hun reserve (gele), Shirts, maar dat mag toch geenêxcuus be tekenen' voor het vrij povere spel dat het publiek te zien kreeg. Het ene Zwaluwen-doelpunt' was bovendien nog een presentje van de Schie damse spil Van Dijk die van dicht bij hard in eigen doe! schoot Omdat Excelsior ook eenmaal aan de voor hen goede kant doelpuntte werd de eindstand 1—1. Zoals gezegd stelde Zwaluwen teleur. Toch werd dat aanvankelijk niet ver wacht, want er rverd van beide zij den in een vrij hoog tempo gestart. Reeds in de eerste minuut moest doel man Van de Reyden handelend op treden, terwijl Heesbeen in het Schie damse doel ook gelegenheid kreeg zijn talenten te tonen. Zwaluwen was weliswaar iets meer in de aanval maar het schieten liet veel te wensen over. Eigenlijk' werd er bijna helemaal niet geschoten, want het combineren duurde allemaal veel te lang, waardoor de defensie van de zwaftwitten steeds tijdig kon ingrij pen en natuurlijk met succes. In de 18de minuut kreeg de thuisclub een prachtkans om de score te ope nen, maar uit de afgemeten voorzet van De Blois, kopte Kortland het leer juist over de kruising van de lat en paal. Excelsior speelde technisch iets be ter, maar hun korte spel bleek verre van produktief te zijn. Vooral Jo Don „lustte" dat tik-tak spel w.el, want hij kende geen pardon en greep overal in waar. gevaar dreigde. De .middenvoor van de jeneverstad-bewoners zag inde lis te minuut zijn kans schoon en ren de met bal en al op het doel van de tiv-'fehrb af. Hij lostte daarna een diagonaal schot, vtar v. d. Redden o.i. te laat op rea geerde;. bovendien stond hij in de ver keerde hoek van het Zwaluwen-doel„op- gesteld (0-—1). Tien minuten voor het rustsignaal van de lusteloos leidendescheidsrech ter J. Molendijk uit Rotterdam kwam de gelijkmaker tot stand. Bij .een gevaarlijke Zwaluwen-aanval dacht Van Dijk de bal hard en hoog tot hoekschop te verwerken, maar buiten bereik van de Schiedamse doelman verdween het leder in de uiterste hoek. Het was na de rust al gauw aan te zien. dat doelpunten schaars zouden blijven, want het ontbrak beide teams aan de nodige energie. Bij Zwaluwen, waar „good old" Koos v. d. Weijden van stal was gehaald om té trachten dq„ voorhoede inspiratie te geven, werd vooral met de kansen slecht omge sprongen,,-Wel. probeerde B. v. d. Weijdensoms. van:grote'afstand de roos te-treffen, maar in het'Schiedam se doel had Heesbeen daar niet de minste moeite mee. Kees de Blois, die rechts opereerde stelde zeer teleur. Zijn voorzetten mis ten alle zuiverheid, terwijl hij meerma len de hal te lang hij zich hield. Ook Rolf Post hebben we wel eens beter gezien. Een aardige speler; die een goede kijk op het spel heeft, maar die gauw terneergeslagen is als hij een maal is gepasseerd.. Piet Hoogerboord, de Vlaardingsé captain gaf dikwijls het voorbeeld en bleef tot het einde toe aktief.Met zijn schoten was hij echter niet gelukkig. Daarbij kon worden ingetekend voor de koop van koffie of stroopwafels ten ba te van FD. Het w.:s de Schiedammer Henk van Veen die vanuit Monrovia in Liberia een Amerikaans dollarbiljet zond met het verzoek voor dit bankbil jet aan zijn vrouw in Schiedam twee pakken koffie te willen afleveren. Het is één van vele sympathieke uitingen. Een zeer bejaarde weduwe draagt perio diek enkele dubbeltjes van haar AOW bij. Weer een andere vorm van de vele goede reacties. Zo nadert het actieco mité het. eind van haar doel. Ais er nog (Van een onzer verslaggevers) Op voorbeeldige wijze heeft de Rotter damse politie in de nacht van zaterdag op zondag hét devies „Waakzaam terwijl gy rust" in praktijk gebracht. Dit even wel tot verbazing van de Schiedammer L. J." van N, dié zondagmorgen al vroeg mócht vernemen dat zijn auto was ont vreemd, maar tevens alweer was opge spoord. zonder dat hij er iets van had bemerkt. De heer Van N. had zaterdagavond om 9 uur zijn Opel Caravan- voor zijn wo ning in de Julianalaan te Schiedam ge zet. Uren later trof de Rotterdamse po litie het voertuig bij-het Dijkzigtzieken- huis te Rotterdam aan. Zondagmorgen om half 7 kon de heer N. aan1 de Schiedamse politie de formele aangifte van vermissing doen, waarbij hij tevens kon mededelen dat de Rot terdamse politie hem alreeds op de hoog te had gebracht van de opsporing van zijn auto. Al Ml -u •'/»- DE weg van de pen voert soms naar vreemde wegen. We zouden het vorig jaar niet geloofd, misschien wel gehoopt hebben dat ons commentaar over de versleten instrumenten van Harpe Davids eh onze oproepen voor steun aan dit noodlijdende corps tot gevolg zou hebben dat een actiecomi té gedurende maanden energiek' aan het werk zou gaan. De stemming is niet altijd goed geweest in dat comi té want de pessimisten beweerden dat de instrumenten er wel nooit zouden komen. Een optimist als de heer A. Ballijns diende het aan zijn eer van initiatiefnemer verplicht te zijn in de vaste overtuiging te leven dat Schie dam wel duizendjes zou offeren voor HD. Zijn comitéleden hoorden dan, ook argwanend dat hij wel eens sneller telde dan dat hij ontving. GELUKKIG viel er zaterdag weer veel te tellen voor Harpe Davids. De comitéleden die gewoonlijk louter met potlood en papier actief zijn moes ten nu met zwarte vingers de weg zoe ken tussen vele honderden centen, kwartjes, dubbeltjes en een knoop, Advertentie Wwft* «rat wvi" fc Dagblad „De Rotterdammer": Schie damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voor redactie-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b.g.g. teiei. 115588). - Apotheken: Gouka en Co., Groene- laan 127. tel. 68035. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politie-alarm 64666 GCx en GD-waar$chuwing 69290. Met een gebroken rechterarm is de Vlaardingsé huisvrouw H. J. v. M. zon dagmiddag vijf over half twee naar het Schiedamse gemeente-ziekenhuis ver voerd. Mevrouw van M. had naast haar man op het rijwielpad van de Rotterdam- sedijk in Schiedam gefietst. Een 16-jarige jongeman G. Z. heeft daarbij getracht het duo met zijn bromfiets te passeren. Achterop de duo van de brommer zat echter een meisje dat een doos op haar knieën had Deze doos raakte de linker arm van mevrouw Van M. met als ge volg dat de weggebruikers zijn omge vallen. Het krachtige remmen van de 26-jarxge magazijn-bediende H. A. van H. kon za terdagmorgén. om kwart over tien op de Parkweg niet meer voorkómen dat hij met zijn scooter tegen een 16-jarige voet ganger aanreed. De heer van A. viel op het wegdek, hij kreeg schaafwonden aan beide han den. een pijnlijke heup en hij klaagt over duizeligheid. Het slachtoffer is ter observatie naar de Dr. Noletstiehting vervoerd. Van "een ónzer verslaggevers 77EN truck met oplegger uit Venlo *-J is klemgereden in de smalle Schiedamse straatjes hij de Dam. Van half 5 tot half 6 stond het voertuig onwrikbaar op tie Korte Dam bij de Hoogstraat. De politie heeft het druk ke verkeer gedurende die periode om geleid door de Brede Marktsteeg bij de Sluis. Een trekkeer van Poot en Baade 'heeft het obstakel weggetrok ken. Gebleken is dat de motor van de track niet goed functioneerde. Toen de taxi-chauffeur J. K. over de Vlaardingerdijk terug reed vanuit Vlaardingen naar het bedrijf Sehietax op de Westvest, rook hij een vreemde lucht in zijn voertuig. Omkijkend zag hij - dat de achterbank in brand stond. De. Schiedamse brandweer heeft daar na het vuur met de nevelspuit geblust. De achterzitting en leuning van de taxi zijn-verbrand. De chauffeur had juist enkele Vlaardingers naar hun woning gereden. Vermoedelijk hebben zij een brandende sigaret op de achterbank laten vallen. De.bromfiets van de Vlaardinger J. L. L'. is op de Broersvest in Schiedam ont vreemd. Van de 18-jarige P. van der Z. is een bromfiets ontvreemd die voor zijn woning op de Singel heeft gestaan De yerkeerszuil. op de hoek van de Singel en de Kamerlingh Onneslaan is het slachtoffer geworden van één nog on bekende aanslag. Zaterdagmorgen om 5 uur stond de betonnen paal nog keu rig te functioneren op dit kruispunt, maar 3 uur later bleken onbekenden het nuttig voorwerp tegen de vlakte te hebben gereden. Tussen de vaten alcoholica van dé Firma De Kuyper aan de Bnitenhavenweg te Schiedam speelde in de nacht van zaterdag op zondag het gevaarlijke vuur. Om zeven minuten over half een werd de brandweer gewaarschuwd. Deze constateerde dat een hoeveelheid kolen die tussen de ovens ligt, in brand was geraakt. De kolen werden naar bulten gebracht, waar de brandweer het materiaal heeft natgespoten. Amerikaanse, een Zwitserse munt, iets van „unsere Bundesrepublik", een Belgische munt en ook heel wat papie ren geld. Het was een lastig karwei. Met bewondering keken de comitéle den naar een medewerker uit het spaarbankwezen, die schijnbaar voor dit geld magnetische handen heeft want de muntstukken schoven als van zelf naar de toppen van zijn vingers. De altijd actieve voorzitter van Ani mo in Kethel, die met zijn assistenten enkele honderden guldens bij de en kele honderden huizen inzamelde, be kende dat hij ook een gevecht had geleverd met het geld. Hij had het daarom maar op de grond uitgeteld. NAAR gebouw Christelijk Sociale Be langen kwamen vele sympathise- renden. Daar was een heer Van der Linden, die volle lijsten inleverde. Hij had zich spontaan gemeld voor mede werking toen hij gelezen had wat wij over HD schreven. De heer Van der Linden bracht zelfs een nieuw lid voor HD mee wat het comité en de heer Van der Linden tot fret bereke nen bracht, want ook de nieuwe musi cus zal een instrument ter beschikking moeten hebben. Daar kwam de fami lie Schwagermann, die heel plezierig een flink deel van het restant HD- koffie meenam. Henk Schwagermann leverde twee volle collectebussen in. De ene bus toas van hem, de andere was van Jurgen Rauer. Dat is een Duitse jongen, die bij de acties van de CJV naar Schiedam kwam. Het con tact was zo prettig dat hij nu gere geld naar zijn Schiedamse pleegouders komt. HEEL prettige, reacties leverde de actie HD op. Zo was-er de~ 72-ja rige Holzer die na het dagenlang sjouwen met een intekenlijst zaterdag de centrale post van collectant bij de Kippebrug innam. Hij stond er vroeg en hij ging zelfs niet naar huis om te maaltijden. Het werd een. topper, bij na honderd gulden leverde de stapel geldstukken op. De familie Van Bocho- ve, vader, zoon en lieftallige dochter, demonstreerde hoe er bij zo'n actie ge werkt moest worden. Vader liet voor meer dan driehonderd'gulden inteke nen op zijn lijsten, zoon en dochter voegden er met volle „Gerrit Verboon- bussen" een honderd gulden aan toe. ALS de voortekenen niet bedriegen gaat HBSS met een sterker team de competitie in dan vorig jaar. De oranjehemden hadden al een perfecte combinatie maar met Chris Scheffers als de doortastende linksbuiten en dan nog een jeugdige Bert van Veen in vorm op de rechtervleugel alsme de goalgetter Putters (ex-GSS) op de middenvoorplaats heeft de aanvalsli- nie van HBSS aan kracht gewonnen. In de achterhoede is de bekwame stopperspil Wim de Koning (ex- Schiedam) opgenomen. De oranje hemden versloegen zaterdagmiddag een sterke HDVS-combinatic met 6— 0. De resultaten zouden nog groter zijn geweest als HDVS niet beschikt over de jeugdige Eddy Gonlach, die als debuterende senior-doelman een grotere score voorkwam. HBSS 2 speelde eveneens tegen een HDVS- combinatie (33). Met zes hoekschoppen voor HBSS voor rust en drie voor HDVS is het overwicht van de oranjehemden wel geteker.d. De HBSS'ers waren over wegend in de aanval. In de vierde minuut kwam HDVS voor het -doel van Van Heest maar de kopbal verdween over de lat. Direct gaf HBSS het ant woord. Groeneweg lanceerde Putters en deze schoot in. maar de scheids rechter keurde het doelpunt af wegens buitenspel. Uit een offensief van Van Veen kreeg HBSS een. hoekschop toe gewezen, het werd nogmaals corner maar gedoelpunt werd er niet. In de zevende minuut opende Chris Scheffers de score. Nadat Bert van Veen naar de linksbinnenplaats was ge gaan dwong John Schop in -de veertien de minuut als rechtsbuiten doelman Gonlach een hoekschop af. Diverse kansen ontstonden, maar het duurde tot de 25e minuut voordat Putters al leen doorgebroken stand op 20 bracht. Vlak daarna zette Bert van Veen goed voor maar Putters kopte te gen de lat. Eerst in. de dertigste minuut ontstond het eerste gevaarlijke schot op het doel van l'BSS maar Van Heest stond op zijn plaats. Drie minuten later had Bert van Veen keihard raak geschoten (3—0). Ook in de tweede helft had HBSS het overwicht. Twee hoekschoppen konden worden genomen. Na goed aangeven van Ferry Groeneweg glipt Van Veen in de twintigste minuut langs de bewaking en. trefzeker werd het 40. In dé 34e minuut had HBSS bijna weer succes. Putters schoot hard in, de bal kwam tegen het hoofd van een HDVS'er, de man viel neer, het leer rolde voor de voeten van Scheffers. die daarop tegen het zijnet schoot. De HDVS'er bleek gelukkig niet gewond te zijn. Hermes DVS verschafte zich zelfs In Schiedam-Zuid verzorgde M. van Bommel en P. J. Stam de goede or ganisatie. GEEN huis werd overgeslagen, de Gorzen droegen meer dan zeven honderd gulden bij. Dergelijke massa le acties..vragen.:,veel.steun omdat er veel geld nodig-is, maar ook omdat er zoveel werk te doen is.. Iri.'hztiefne- mer A. Ballijns verzorgde het leeu wenaandeel. Hij had ook voor de HD- speldjes gezorgd. Daarvoor had hij heel vindingrijk eenvoudige kaartjes bestempeld met de letters H.D. Het dochtertje van de heer Van Bachove had de volgende ervaring: Een me vrouw kwam het speldje terug bren gen met de vraag xof ze niet het ver keerde insigne had gehad. Nee, zei het meisje. O, zei de mevrouw, want ik dacht dat het een prijskaartje was. Dat was het dan ook wel geweest, maar vriend Ballijns moet hebben ge dacht; nood breekt prijskaartwet. kansen, de linksbuiten schoot echter hoog over. Uit een voorzet van Bert van Veen knalde Putters hard ia de rechterhoek in (50). In de 41e -mi nuut voldeed Ferry Groeneweg aan zijn zelfzuchtige verlangens. Hij hield de bal in bezit waardoor hij eerst vier tegenstanders moest omspelen voordat hij kon scoren (6—0). Hermes DVS trachtte de eer nog te redden maar keeper Van Heest bleek onverbidde lijk. Bij HBSS 2 scoorden Rijnbende en John Verdugt (2), ook al talentvolle jeugdspelers voor het reserveteam dat gelijkwaardig bleek aan eèn sterk,elf tal van de blauwwitten. B. en W. hebben bjj de gemeenteraad van Rotterdam een ontwerp-besluit in gediend om de naam Eendrachtsplein te geven aan de Westersingel en Eeh- drachtsweg, voorzover gelegen tussen de verbinding Westblaak en Rochus senstraat. De naam Charloise Lagedijk raadt men aan om te verbinden aan de ge deelte van de Schulpweg, dat ligt ten zuiden van de Groene Kruisweg. Verder heeft men voorgesteld om de weg tussen Westblaak en Eendrachts- weg Westblaak te noemen en het gedeelte tussen de Mathenessérlaan en de Westersingel Rochussenstraat. i' *.V Toen de familie A. B. van de Breit- nersingel te Rotterdam zaterdagavond in hun woning, na een paar dagen van huis te zijn geweest, terugkeerde, ontdekte ze, dat er inbrekers op .be zoek waren geweest. Er zijn gouden sieraden ter waarde van enige dui zenden guldens en een fototoestel ver dwenen. O Naar goede traditie zal het tam boer- en pijpercorps „Harmonie" op de verjaardag van Prinses Wühelmi- na op de Grote Markt voor het Schier damse stadhuis een muzikale, show met_ taptoe, uitvoeren. Het..corps zal. woensdagavond luister bijzetten aan de feestdag- v A De wijkraad Nieuwland-Kethel van de Gereformeerde Kerk- te Schiedam ihoudt. hedenavond in het- Gerefor meerd. Jeugdhuis aan de Lange Har ven een belangwekkende vergadering. Advertentie formule aanbouwmeubelen WONINGINRICHTING.BROERSVEST 44-44 5? (Van een onzer verslaggevers) Het Schiedamse draaiorgel' „De Wa terpoorter" toont steeds weer aan tot de beste draaiorgels van Europa te be horen. De beheerder Albert Teunissen wint altijd de prijzen *!j de landelijke concoursen. Het is nu al zo dat de organisatoren van deze concoursen het Schiedamse draaiorgel dan in een hogere klasse, namelijk bij de concertorgels indelen. Ook dan echter wint „De Waterpoor ter" het eremetaal. Bij een concours in 's-Hertagenbosch kreeg de heer Teunissen bovendien de prijs voor het best verzorgde instru ment. De 49-jarige arbeider J. G. uit Schie dam viel zondagmiddag omstreeks 18.15 uur op het Verploegh Chasséplein te Vlaardingen met zijn bromfiets. Hij verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur. De man kreeg een hersenschudding en is door de G.G.D. naar het gemeente ziekenhuis in Schiedam overgebracht. (Van een' onzer verslaggevers) WK blijven nog drie weken. Dan gaan we de boel slopen Dat zegt een Schiedamse exploitant op het strand van Hoek van Holland. Hij heeft een souvenierwinkeltje. „Ik wacht niet' eens tot eind september. Nee, het was niets, het is niets en het wordt toch niets". Nog nooit hadden we zo'n slechte zomer hier en we staan er toch al 14 jaar, dus we kun nen het weten. Toen de bouwvakkers en nog eens zand. Het ligt hoog opgestoven door de harde stormwinden die van deze zomer voor de - strandexploitan-' ten in- Hoek van Holland een zeer slecht seizoen hebben ge maakt. Men doet niet eens meer de moeite1 al dit zand van het plankier weg te werken. Morgen ligt- het er toch weer en een hittegolf behoeven we niet meer te verwachten. vakantie kregen hadden we nog wat hoop. Maar het buitengewoon slechte weer maakte een einde aan die illu sie Zo is het in De Hoek. Als de bouwva- kantie afgelopen is loopt het seizoen ten einde. „Er kan op "de weekeinden nog wat komen las het zonnig is (zo als dus het afgelopen weekeinde - re dactie), maar dat maakt het niet meer goed. De zomer 1961 is voor ons een strop geworden. Ik had op een goed seizoen gehoopt", zegt de Schie dammer, was het er nog maar een geweest zoals vorig jaar dan -had ik nog niet geklaagd. Het bleef bij een goed weekeinde, de eerste twee dagen van juli. Toen konden we het niet aan. Ik kom er nu niet. Van de winter moet ik bij een baas gaan werken eri dat was anders niet nodig geweest!" Deze winkelbeheerder leek ons wel wat pessimistisch. Toen zijn we het ri pessimistisch. Toen zijn we het rijtje afgegaan om alle ondernemers, die er waren, dezelfde vraag te stellen. Van hun verhalen kwamen we onder de Indruk. uétMkk „Waarom zouden we er omheen draaien", zegt een winkelier uit Rot terdam. „Vorig jaar zeiden we: het kan niet slechter. Toen konden we nog aan onze verplichtingen voldoen. Maar kan niet slechter. Toen konden we nog aan onze verplichtingen voldoen. Maar het kan dus nog wel slechter. Er was wel zon, vrij veel zelfs, maar die .wind, die ontzettende, zenuwslopende wind. Elke dag was er het gevaar van het hoge water en van het zand. Van die ene keer windkracht 11 ben ik vijf pond lichter geworden!" Dat laatste zegt dan een van de belang rijkste strandexploitanten in De Hoek, de heer Jacques Brosse, die vijf za ken heeft, waaronder „De Noorder- pier" met het uitzicht op scheepvaart en pier. Die storm was om nooit te ver geten, voegt hij eraan toe, ik dacht dat er niets ze 1 overblijven van mijn eigendommen op het strand. De heer Brusse zegt: Ik hoop dat ik er ditmaal zonder schuld uitspring. Maar dan heb ik nog niets om vanj te leven! Nee, zo'n zomer heb ik nog nooit mee gemaakt. Elke morgen weer moesten we met de schop de toegang naar de bedrijven vrijmaken- voordat de even tuele gasten zouden komen. Als strand- exploitant moet men uithoudingsver mogen bezittenen een groot optimist zijn om elk jaar maar weer opnieuw te beginnen. Het is gewoon pioniers werk"! MAAR niet alleen in De Hoek was het slecht voor de exploitanten. Ook plaatsen als Oostvoome hebben de on dernemers een ongunstig seizoen op geleverd. Maar voor Hoek van Holland geldt, zo bevestigden ons de exploitan ten met nadruk, dat het gebrek aan andere attracties wanneer het weer niet gunstig is voor het strand de mensen doet weggaan. Toeristen uit binnen- en buitenland gaan zich dan ni de steden (Den Haag en Rotterdam) vermaken. Het elders kan men een de: relljk scheepvaartverkeer zien. Maar, is algemeen de mening der gedupeerde exploitanten, het moet warm en zonnig zijn, men moet kannen zonnebaden en zwemmen, anders komen de mensen niet ook al Is het nog zo gellig#. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie in de Pierre Baylestraat te Rotterdam de 22-jarige losse werkman B. N. aangehouden. De man liep met een groot pak he sjouwen. Het was midden in de nacht en dit vertrouwde de politie niet. In het pak zat een bandrecorder, waarvan N. beweerde, dat het zijn eigen dom was. Bij nader onderzoek bleek de apparatuur te zijn gestolen van de ren baan Duindigt in Wassenaar. Bovendien had de man ook inbraken gepleegd in Doom en in Rotterdam, in het Kralingse zwembad en in het tennis park aan de Daltonweg. N., die voornamelijk in zijn noderhoud voorziet door het plegen van inbraken, noemt zichzelf „Chef de vagebondes". Zondagsmorgen is de loods van de straat 13b te Rotterdam totaal uitge- stoffeerderij Lassooy aan de Schietbaan- brand. In de loods waren vullingen voor stofferingen opgeslagen. De schade be draagt 700 gulden. Bewoners waren eerst bezig ge we es J zelf de brand te blussen, maar toen ze er niet in slaagden de vlammen te be dwingen. riepen ze de hulp van de brandweer in. Deze rukte uit onder leiding van onderbrandmeester M. J. Möhlmann met materieel 311 en G6. De brand was toen spoedig geblust Benoeming ambtsdragers, kerkbouw- actie, bezinningsweek e.d. staan' op het programma. Schiedamse dames zullen op 21 sep tember in de Domkerk te Utrecht zin gen. Het zijn leden van de Hervorm de Vrouwen Dienst, die nu onder lei ding van Jan van der Tak repeteren, om in Utrecht mee te kunnen zingen in het koor dat zal zingen ter (gele genheid der viering vanhet. tweede lustrum'van de HVD.'De dames oefe nen iedere donderdagmiddag om twee uur in de Oud Katholieke.'Kérk aan de Dam. - De activiteiten voor de Bezinnings- week gaan beginnen 'in- Schiedam. Zo worden nu tal van medewerkers gevraagd. Voor "Schie.dam-Zuid.iomén de medewerkers van de Her'v. Kerk op dinsdagavond 5 september -'bijeen in het wijklokaal aan deNieuwe Maasstraat. Voor alle .medeweekers is er op zaterdag 16 .september een maaltijd waarbij de aandacht zaliwor- ).den gevestigd op de komende activT- teiien. Met ingang van het nieuwe school jaar zal op de - openbare.^ScholmSin Oud-Mathenesse te Schiedam me vrouw Kedde acht uur godsdienston derwijs per week geven. Het Inter kerkelijk Overleg in Schoolzaken heeft deze regeling kunnen treffen. Een vrij onbekend maar desondaks zeer oud genootschap, dat haar ge schiedenis telt tot in de middeleeu wen. zal op vrijdagavond 1 september in de Oude Zaal aan de Dorpsstraat 21 te Kethe! zijn jaarvergadering houden. Het is het Heilige Geest of Groot-Armenfonds dat' in het verleden al begonnen is via het beheer en de exploitatie van landerijen e-d. sociaal en charitatief werk te doen. De kerkdiensten te Kethel in het Hervormde Wijkcentrum De Bank aan de Schiedamseweg trekken zoveel be langstelling dat hei experiment ge slaagd kan worden genoemd. Ook in de wintermaanden zullen daarom iri De Rank morgendiensten worden ge houden. Vanaf 22 oktober beginnen de morgendiensten echtereen half uur later. - Onder leiding van de heer H. P. de Sterke beginnen morgenavond in de zaal achter de Ned. Herv. Kerk in de Dorpsstraat in Kethel de repetities voor het kerkkoor weer. Een opgave van gevonden voorwer pen in Schiedam te bevragen bij de vinders: Rolschaats, Th. Homkus. Ho- genbanweg 75; dames polshorloge,' P. Mulder, Aleidastraat 6a, bedelarm- bandje. H. de Vette, Lekstraat 43a; bankbiljet, J. Pil. Alb. Cuypstraat 14; armband, mevr. Wouters, v. 's-Grave- sandestraat 17; dameshorloge, m. Schali, Th. a Kempisstraat 21a; fiets- sleuteltje, R. Brouwer, Nieuwstraat 32; ring met sleutels, B. Westerholt. v. Ruysdae'daan 35b; penning met 2 sleutels, R. Oosterman, Lange Achter weg 65; kinderjas, mevr. v. d- Bos, Zwartewaalsestraat; plastic regenjas, Lekkerkerk. Julianalaan 72c; kinder schoentje, W. Kroon, Lange Achter weg 28; voetbalschoen, C. v. Eijk. Goem. Borgesiuslaan 79; ci'.mesporte- monnee met inh., zuster Visser, zus terhuis Juliana v. Stolbergstraat 4b; kinderschooltas, mevr. Sonneveld, Dr. Wibautplein 145. 0 B. en W. van Schiedam hebben aan de leden van de gemeenteraad een' ontwerpverordening aangeboden- met artikelen over de tegemoetkoming in de kosten bij ziekte van de ambtena ren. Deze regeling wordt genoemde. „Interimregeling Ziektekosten Ambten - naren 1961. Tevens stellen B. on ff. van'Schie dam voor het pand Boterstraat 21 te doen kopen voor een bedrag van 7500. Het pand is van belang voor de saneringsplannen. Voor. eenbedrag van ƒ1500 zal gekocht worden" het pakhuis Prinsensteeg 20. Ook dit' ge bouw is van belang vanwege de Schie damse saneringsplannen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1