voor iv GOLDEN FICTION In Heusden gleed midbody van de helling 'rie dieren komen met jesclienken aandragen GROENEVELD (Strijen) ontkent geruchten Sleepkarwei geslaagd Antwerpen: bi of tunnel? Wie zijn dollars goed weet te besteden kan de zachtste tabakken kopen - kan de zachtste sigaretten maken. Laurens U.S.A. tabakken zijn de zachtste <||B|) van Amerika. U proeft het onmiddellijk: zij maken MMMêAêM de zachtste van alle! cigarettes Weekeinde eist 4 kinderlevens Huldiging van mr. Hugenholtz Zakken Met kunstneus over oceaan Geen moeilijkheden in touringcar bedr ij f MAANDAG 28 AUGUSTUS 1961 DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 Advertentie Kruiswoord-puzzel met de voorgenomen verhoogde en IMPASSE (Van onze speciale verslaggever) Geruchten als zou de touringcar- onderneming Groêneveld te Strijen in ernstige financiële moeilijk heden verkeren, worden door het bedrijf ten stelligste ontkend. „We hebben het zó druk", verklaarde een woordvoerder tegenover ons, „dat we vandaag niet weten hoe we het morgen moeten aanpakken. Al tien jaar lang horen we van de buitenwacht, dat het ons niet goed gaat, maar de feiten spreken toch wel een andere taal." man gedirigeerd, die alle manoeuvres haarfijn in het hoofd had zitten. Als on derdelen van een mechanisme voeren de vaartuigen met de tampen heen en weer. Men kon het zien: de heer Moer kerk weet alles van gevaarten en ob stakels op zee. Is hij trouwens niet de man. die voor de kust van Folkstone „Het Ding" heeft geplaatst? (Telefonisch van ome speciale verslaggever) Hillcgom Op de Ericasestraat tussen Zuid- Barge en Erica stak zaterdagmid dag het tweejarig dochtertje van de familie Siebring onverwachtde straat over. Dit werd te Iaat door de bestuurder van een personenauto op gemerkt. Het'kind werd door de au to gegrepen en gedood. Zaterdagmorgen is de vierjarige Jo hannes Ph. van Gaaien uit Monster om het leven gekomen. Toen hij met zijn fiets het veilingterrein wilde oprijden, wérd hij gegrepen door een vrachtauto. Het kind was op slag dood. In de nacht van vrijdag op zaterdag, is in Haarlem aan de gevolgen van een verkeersongeluk de 22-jarige. me. juffrouw S; de Beun-uit Haarlem'over leden.,. A Omstreeks 1 uur is gisternacht in Apeldoorn een dodelijk ongeluk voorge vallen. De motorrijder K. K. botste fe- fen een stilstaande auto, waarbij zijn uopassagier, de 51-jarige A. G. Streng, uit Apeldoorn op slag werd gedood. Bij een botsing tussen bromfietsers te Reeuwijk is gisteravond de 29-jatige T. de Jong uit. Woerden gedood. De 21- jarige C. van Dijk uit Reeuwijk werd zwaar gewond. A Het zesjarig schipperszoontje Jan Stam is gistermiddag in Jutphaas ver dronken. Het jongetje is van het schip, van zijn vader gevallen. Zondagmiddag is in het natuurbad ,.De Zanding" te Otterlo, waar onge veer vierhonderd gasten van het late zomerweer genoten, een twaalfjarige jongen verdronken. Hij behoorde tot een groep kinderen uit een observatie huis te Amsterdam. De 15-jarige Arie van Leeuwenes uit Maam is gisteren verdronken in de Maas te Namen. Hij viel overboord van de plezierboot Eben-Haezer, waarop hij werkte. A Zaterdagavond half negen is de mo torrijder M. van Oord te Werkendam (31 jaar), op de hoek bij het Slceuwijkse veer te Sleeuwijk uit de bocht gevlogen. Hjj is tegen een vrachtwagen opgebotst De motorrijder was op slag dood Hij was ongehuwd. tigging vort het boorpfat form Leiden ten de brugobstakels over de Bergse Maas bij Heusden en bij Keizersveer worden gepasseerd, hetgeen tal van kostbare voorzieningen noodzakelijk maakte. Omdat <jé doorvaarthoogte on der de vaste oeververbindingen te,ge ring is voor het huizenhoge Cased, moet de „midbody" voor de bruggen met water worden geballast. Dit moet in verband met de grotere diepgang, die het gevaarte daardoor krijgt ge beuren boven daartoe speciaal gebag gerde sleuven in de rivierbodem. Door die sleuven zal bet geballaste midden stuk onder de bruggen door getrokken worden,, ,-rj \f'. - Ookhetinter-contrnentale- transport naar de "Verenigde Staten maakt een aantal bijzondere voorzieningen noodza kelijk. Ter bevordering van de „stream line" zal aan het casco een z.g. „kunst neus", worden gemonteerd, waardoor het middenstuk ook bij minder gunstig weer door de zeeslepers, die het trans port verzorgen','„in toom" gehouden kan worden. Op het cascö is t.b.v. de acht runners, die gedurende de overtocht aan boord moeten bivakkeren een dekhuis geplaatst metdag- en nacht verblijf, een kombuis, drinkwater- en brandstofinstallaties enz. .Het tankschip, dat moet worden ver groot, is eigendom van de „Cities Service Oil Company", Die vergroting (in Bal timore) gaat ongeveer als volgt in zijn werk. De tanker vaart in dok, waarna het middenschip tussen de kofferdam- men wordt losgebrand. Het oude mid denstuk wordt vervolgens weggesleept. Voor- en achterschip worden omdat het in Heusden gebouwde middenschip beduidend langer is -wat verder van elkaar gebracht. Dan wordt de nieuwe „midbody" ingevaren. Als de drie de len voorschip, „midbody" en achter schip aan elkaar zijn gelast, is de vergroting een feit. A Hét 3-jarige dochtertje Carla van de familie J. Klaver in Wogmeer <gem. Obdam) is zaterdagmiddag, toen zij plotseling de weg overstak, aangereden door een auto, bestuurd door de heer Schipper uit Opmeer. Een arts kon slechts de dood vaststellen. Zonder het ceremonieel, dat bij de stapelloop van een compleet schip ge bruikelijk is, werd zaterdagochtend in alle vroegte (omstreeks half acht) bij de Verolme scheepswerf Heusden N.V. een „midbody" te water gelaten. Het enige „officiële tintje" was het weg nemen van de laatste beletselen door mrs. Sotelo, echtgenote van de man, die namens de Amerikaanse op drachtgeefsterbij de bouw van het casco „geopzichterd" had. .Als aan denken aan. de kleine plechtigheid op die .vroege./zaterdagochtend^ werd roe; vrouwSói'elö door''de directeur van de Heusden'se scheepswerf, de heer A. Rijke, een fraai zilveren mesje aan geboden. De „midbody",' die zaterdag met si- renegeloei in zijn element werd begroet, was het tweede „middenstuk", dat (voor Amerikaanse rekening) in Heusden werd gebouwd. Met het 127,7 meter lange en 22.8 meter brede gevaarte zal éen tank schip van 15.000 ton, worden vergroot tot 25.000 ton (dw.). Vandaag wordt de „midbody" naar Rozenburg gesleept, waar het hij de Verolme Dok en Scheepsbouw Mij. zal worden gereed gemaakt voor de oceaan-reis naar de Verenigde Staten. De feitelijke vergroting van de tanker vindt namelijk plaats bij de Maryland Dock en Shipbuilding Company in Bal timore. Bij het transport naar Rozenburg moe- PST-y X lWJKOUW P tfitlSSIEV - atTMtiant «57 RoUcrcl22l HETBOOMAÏFORM vwuTHitiïljg: nieuwe activiteiten. 3. Vervangers voor de niet-terugke- de ambtenaren op kortverbandcon- bandcontract. Voor deze laatste groep geldt het vol gende: volgens een momentopname die enige tijd geleden werd gemaakt, keer den van de 135 in 1960 naar Nederland vertrokken kortverbanders er 80 niet naar Nieuw-Guinea temg, 25. zijn in vas te dienst overgegaan en 30 gingen een nieuwe fcortverbandcontract aan. Het aantal lokaal aangetrokken Ne derlandse ambtenaren óver geheel Nieuw-Guinea bedraagt 1400, waarvan er 250 recht hebben op verlof in Ne derland. De overige 1150 hebben een sa laris, dat beneden de grens ligt om voor een Nederlands verlof in aanmerking te komen. Door de nieuwe regeling, volgens welke iemand met Nieuw-Guinea pen sioen-dienstjaren, aanspraak kan maken op vrije overtocht voor hem en zijn ge zin naar Nederland, zijn thans 300 ambtenaren in de gelegenheid het land op gouvernementskosten te verlaten. Het valt te voorzien, dat de tot nu toe ge leidelijk oplopende lijn van het aantal vacatures hierdoor een sprong naar bo ven zal maken. Wat het technische personeel betreft werd in september 1960 verwacht dat 34 van de 107 werknemers binnen zes maanden zouden verdwijnen. Deze prognose blijkt niet alleen te zijn uitgekomen, maar is zelfs door de werkelijkheid overtroffen. In een tijds verloop van een half jaar is meer dan 31 pet.van het totale administratieve verdwenen en ruim 32 pet. van het tech nisch personeel,, aldus de Nieuw-Gui nea Koerier. De Belgische technische commissie voor de tweede Schelde-oeververbinding in Antwerpen heeft geen keus kunnen ma ken tussen een brug of een tunnel. Op een vergadering in de Antwerpse haven stad hebben de leden van de commissie moeten vaststellen, dat de tegenstellingen over voor- en nadelen van brug of tweede Junnel niet konden worden „overbrugd". Inplaats van zelf een advies uit te bren gen aan de Belgische minister van open bare werken is uiteindelijk besloten een „wedstrijd-aanbesteding" uit te schrijven, waarbij de aannemingsmaatschappijen de vrije hand wordt gelaten of zij een ontwerp voor een brug of voor een tun nel willen indienen. Een van de voor naamste oorzaken van de onenigheid in de commissie waren de sterk uiteenlo pende ramingen, die waren opgesteld over de kosten van de bouw van een brug óf het graven van een tunnel. De volgende week zal de commissie de voorwaarden voor de aanbesteding op stellen. Gehoopt wordt, dat vóór 1 fe bruari 1962 aan de hand van de ontvan gen projecten een definitieve beslissing kan worden genomen. De zorgwekkende toestand bij de politie is een van de meest sprekende voorbeelden van de impasse waarin het gouvernement is geraakt door het ver zuim, een personeelsbeleid op lange ter mijn te voeren. Zoals' onlangs in de vergadering van het college van gedelegeerden van de Nieuw-Guinea-Raad naar voren kwam, kan men zich thans met recht afvragen, in hoeverre de kloeke plannen zoals die zijn uitgestippeld in de begroting voor 1982 nu wel door kunnen gaan. Om die plannen te realiseren zijn er voor alles mensen nodig. In de loop van het afgelopen jaar is het aantal vaca tures echter met 130 toegenomen. Het is een algemeen bekend feit, dat bet arbeidsreservoir in Nederland weinig nieuwe krachten oplevert. Nieuw-Guinea heeft echter drie categorieën personeel nodig: 1. Vervangers van de wegtrekkende lokale krachten. 2. Extra personeel voor de uitbrei ding van de formatie in verband Dit zijn de feiten: 1. De bestelling van tien hypermoder ne Büssings Duitse bussen met de motor onder de vloer zomede die van zes nieuwe DAFS, teneinde in het volgende seizoen nog beter te kunnen draaien dan thans. 2. Het voortdurend in bedrijf hebben van honderd bussen, die zowel door Nederland als door de rest van West-Europa zwermen. De firma Groeneveld employeert thans tweehonderd mensen. Het vo rig jaar werd het Haagse touring- carbedrijf „Hofstad" overgenomen; twee jaar geleden de ..onderneming „Gooiiander" te Hilversum. In vroe gere jaren werden reeds andere on dernemingen geïncorporeerd, zoals die van De Winter te 's Gravendeel en die van De Visser te Dordt. „We zijn van lieverlee groot gewor den", zei de woordvoerder. „Er zijn concurrenten, wie het slecht gaat, en die bij een ander de zon niet in het water kunnen zien schijnen. Als u 't mij vraagt, moeten de geruch ten, welke over ons gaan, in die richting gezocht worden".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 2