Wethouder Th. atscheid is Schiedam neemt voor 3A miljoen deel in bouw-n. v. y. d. Berg moeilijk WÉlkMr 4?#, ini i Li Schiedammers in de schijnwerpers Rotterdamse kroniek r a HIJ KOOS ZIJN EIGEN BEDRIJVEN Voor man Definitief voorstel Beneluxtunnel Gemeente heeft belang bij project Jongen gewond MIDDENSTANDSDIPLOMA Twaalf enhalf jaar directeur Schied. Gemeenschap Karaktervol man trad nooit op de voorgrond de rotterdammer D1 Samenstelling van Benelnxtmmelcomité Onvolledig Andere functies Beschermheer tOTie" WS, J Bootsman en matroos 12 scheerapparaten gestolen uit wagon PAGINA 3 WOENSDAG 30 AUGUSTUS 1961 Verdeling Interlokaal ....en dagelijks Naast GELIJK OP GEZAMENLIJK „HUN" TUNNEL OUDERWETS? OFFICIEEL ERKENDE OPLEIDING A. DE WEGER - Voorstraat 47 - Telef. 4198 aupins-epejïa pullman-peeness Begrip groeide tuttige diensten (Van een onzer redacteuren) VOOR de leden van de Sehie- damse gemeenteraad is de maand september van grote be tekenis. Er zullen daarom twee bijeenkomsten worden gehouden De ene zoals gebruikelijk te houden op de vrijdagavond aan het eind van de maand zal de raadsleden de gelegenheid geven tot het kiezen van een wethou der als opvolger van de heer Th. J. L. van den Berg. Het zou niet juist zijn hier verder in te gaan op deze kwestie. Het kie zen van een wethouder is de taak van de gemeenteraad, die •dat naar eer en geweten, met begrip voor wat de democratie vereist en met inzicht doet. Daar bij wordt binnenskamers gespro ken over de persoon en de kwa liteiten van de wethouder. HET zou met juist zijn om het vertrouwelijke karakter en de voor de eventuele opvolgers persoonlijk zo gevoelige aspec ten bij de verkiezing van een wethouder, die geen politieke keu ze is, in de openbaarheid te brengen. De Schiedamse ge meenteraad /al in gezamenlijk overleg ongetwijfeld een waar dige opvolger van de heer Van den Berg benoemen m het eind van de komende maand. Daarvoor, op vrijdagavond 8 september, zal dan afscheid ge nomen worden van de heer Th. J. L. van den Berg. Ongetwij feld zullen velen het betreuren dat deze functionaris nu afscheid gaat nemen. Zo gaarne had men hem nog «1 functie gezien tot dat de komende gemeenteraads verkiezingen volgend jaar ach ter -de rug zijn TIE drukke werkzaamheden no- f-» pen de heer Van den Berg om af te treden. Zijn groeiend bedrijf vraagt al zijn aandacht. Hij zal daarom zelfs m Bras- schaet gaan wonen om dichter bij zijn nieuwe vestigingen te kunnen zijn. Als realist beseft de 'heer Van den Berg dat men niet tegelijkertijd directeur van een veelomvattend eternietbe- dnjf e.d. kan zijn en tevens daarnaast de moeilijke positie van wethouder van gemeente werken van een tiardgroeiende stad vervullen. Hij heeft zijn eigen bedrijven gekozen. Neven staand artikel geeft een terugblik op. de ambtsperiode van de heer Van den Berg, (Van een onzer redacteuren) beid die Schiedams scheidende Dorl nnt rln ctnA wethouder heeft verricht. Theo- UK' LlLtil tl dorus Julianus Laurentius van den Berg is namelijk een ras-echte Schiedammer, die met hart en ziel aan Schiedam gebonden is. Het af scheid van zijn geliefde stad waar hij als jongen gezworven heeft en die hij als man heeft mee opge bouwd zal hem zwaar vallen. Hij werd op 14 februari 1900 in Schie dam geboren. Op 11 oktober 1934 werd hij tot lid i-an de Schiedamse gemeente raad gekozen als opvolger van de heer A. Stahlle. Naar hij dikwijls verklaar de was hij in het begin een onstuimig woordvoerder, die nogai dynamisch aan de ontwikkeling wilde bijdragen. Eater toen hij wethouder werd zag hjj de kwesties van de andere kant van de tafel. Toen bleek hem dat in het democratische samenspel niet alles precies kan worden gedaan zoals de enkeling zou wensen. De soms lastige woordvoerder, zoals hij zich bij zijn zilveren jubileum noemde, werd een bekwaam gemeentebestuurder. HEER Van den Berg hal geen zitting in de noodgemernteraad Hij nam in 1946 zijn plaat' weer m en bij het verscheiden van wethou der H. van der Kraan was hij de aangewezen opvolger in 1953. Bij de installatie van wethouder Th. J L. van den Berg wees burgemeester mr, J. W. Peek er (in de vergade ring van 27 maart 1953) op dat het departement van gemeentewerken een van de moeilijkste en tevens be langwekkendste bestuurslichamen is m Schiedam De dienst kost kapita len, er staan tal van grote werken op het programma en deze tak van dienst lieeft geen bron van inkom sten zoals bijvoorbeeld bij de Techni sche Bedrijven wel het geval is. De burgemeester vertrouwde dat de ervaringen van de heer Van den Berg op gemeentelijk gebied gepaard gaande met zijn zakelijke inzichten een goede waarborg zouden zijn voor de goede vervulling van dit ambt. (Van een onzer verslaggevers) B. 'eft W. van Schiedam hebben de gemeenteraad het voorstel gedaan definitief deel te nemen in de N.V. Beneluxtunnel, het beheerslichaam voor de nieuwe oeververbinding tus sen Schiedam/Vlaardingen en Rotter dam-Pernis, waarmee omstreeks de jaarwisseling zoals bekend wordt begonnen. Als de raad hiermee akkoord gaat zal Schiedam als volgt deel nemen: een bedrag van 752.000, waarvoor a pari worden verstrekt 750 gewone aandelen elk van 1000 en. 20 prioriteitsaandelen, elk nominaal groot 100. In het schrijven aan de raad gaan B. en W. nog eens uitvoerig de voor geschiedenis van dit project na. Zij wijzen op de noodzaak over te gaan tot een vervroegde uitvoering van de tunnelbouw, in het licht van de ver- keersprognoses voor de oeververbin dingen in het Waterweggebied. De regering heeft zich akkoord verklaard met dit plan en de rijkswaterstaat .zal als bouwdirectie optreden. Door met de bouw zo vroeg mogelijk in 1962 te beginnen -wordt voorkomen dat de topbezetting voor de bouw van metrotunnel en Beneluxtunnel samen vallen. B. en W. citeren m dit verbano de minister: ..Ten einde te voorkomen, dat zich onvoorzien toch nog te grote spannin gen op de arbeidsmarkt zouden gaan voordoen als gevolg van de uitvoering van beide tunnelprojecten, zal de rege ring uiteraard voortgaan de situatie op de arbeidsmarkt nauwlettend te volgen en haar beleid met betrekking tot de afgifte van njksgoedkeurmgen in de betrokken gemeenten daaraan aanpassen. De gemeentebesturen van Rotterdam, Schiedam en Vlaardmgen zullen er der halve rekening mede moeten houden, dat m hun gemeenten aan daarvoor in aan merking komende andere sectoren van het bouwprogramma zo nodig beperkin gen zullen worden opgelegd." Het maatschappelijk kapitaal der ven nootschap bedraagt 10.000.000, waarvan 5.010.000 zal worden geplaatst en vol gestort door de oprichters. Er zijn gewone en prioriteitsaandelen. De ver deling van de gewone aandelen, ieder van 1000 nominaal, is als volgt gedacht: gemeente Rotterdam 2 500.000, gemeente Schiedam 750.000, gemeente Vlaardmgen 750.0000, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam 1500, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas 1500, Albatros Superfos- faatfabneken N.V 50000. Caltex Petro leum Maatschappij (Nederland) N.V. X7.AN DE vele werken in de laatste ja- ren, die onder beheer van de heer Van den Berg tot stand kwa men of op het programma werden gezet, is de ontwikkeling van Nieuwland zeer belangrijk. Hoofd brug, Vijfsluizenbrug, Koemarktbrug werden hersteld of vernieuwd. Ge bouwd werden of worden Proveniers- brug, Sportparkbrug, Spoelmgbrug, Poldervaartbrug. De kademuren langs de havens werden of worden hersteld Belangrijke bestratingen als de asfaltering van Gernt Verboon- straat en Oranjestraat werden ter hand genomen. Het Stationsplein en de pleinen bij het nieuwe stadhuis op het huidige Em- maplantsoen gaan Schiedam meer dan grootsteedse allure geven. Het gigantische werk van de rioleringen en het eeuwen van de rioolgemalen kon worden voltooid De groengordel die zich als ten langgerekt recreatie gebied rond Jchiedam slingert kon worden voltooid en zelfs nog uitge breid. De onbewaakte overwegen (o a. de zo geva irlijke spoorwegover gang bij Schied imseweg) werd ver vangen door automatische beveili ging. De ontwikkeling van de Maasboulevard f 25 000, Cincinnati - Nederland N.V. 25 000, Dok- en Werf-Maatschappij Wilton Fijenoord NV 10Ö00Ö, Eerste Nederlandse Coöperatieve Kunstmest- fabnek 50 000, Esso Nederland N.V. 25.000, Havenbedrijf „Vlaandmgen-Oost" N.V. 50 000, W, A. Hoek's Machine- cn Zuurstoffabriek N.V. 25 000, Key en Kramer Asphalt Ruberoid NV. Maas sluis 25 000, Levers Zeep Maatschappij N.V. 50.000. R. Mees en Zoonen 100 000, Nederlandsche Handel-Maat- schappij NV. 100.000, Nieuwe Matex N.V. 25 000, Nieuwe Waterweg NV. 50 OQO.Pakhuismeesteren N.V. 25 000. Rotterdamsche Bank NV. 100000. Shell Nederland Raffinaderij N.V. 147.000, Swarttouw's Constructiewerkplaatsen en Machinefabriek N.V. 25 0000. Totaal 5 000 000. Er zijn 100 pnoriteitsaandelen. ieder van 100 nominaal. Voorgesteld wordt. Jat de gemeente Rotterdam 40 prionteits- aandelen verkrijgt; de gemeenten Schie dam en Vlaardmgen ieder 20 en ieder deelnemend bedrijf of instelling één (in totaal 20). Deze pnonteitsaandelen ont vangen geen dividend. De 21.000 voertuigen, die volgens deze schatting m 1970 dagelijks de tunnel zullen passeren, bestaan uit 15.000 voer tuigen m interlokaal verkeer en 6000 voertuigen in lokaal verkeer. De Benelux tunnel heeft derhalve een belangrijk interlokaal accent. De raming van 6000 voertuigen in het agglomeratieverkeer is echter aan de zeer lage kant, gezien de belangnike woon- en werkrelatie tussen beide oevers en gezien ook de expansie der werkgebieden m het westelijk deel van het Nieuwe-Waterweggebied, Op grond van „de huidige ontwikkeling van het verkeer bestaat de verwachting, dat in 1970 het totale oeverkruisende verkeer tussen Maassluis en Krabngseveer aan merkelijk groter zal zijn dan het aantal van 170300 voertuigen per dag, waartoe het ETI-rapport concludeert. Niettemin is uitgaande van de gegevens van het ETI-rapport een prognose ge maakt van de exploitatieresultaten van de Beneluxtunnel voor het tijdvak 1965 tot 1980. Deze prognose Is gebaseerd op een gemiddeld toltarief van één gulden en toont aan, dat de tunnel in 1978 bij toepassing van vervroegde afschrijvingen geheel zal zijn afgeschreven De finan ciering op basis van tolheffing kan dan ook in dit geval een alleszins aanvaard bare cconora'«'*he opzet worden genoemd aldus B. en W. Dagblad „De Rotterdammer": Schie- damse redactie tel. 64154 b g.g. tel 115588 toestel 51 (b g.g 80037) alleen voor radactie-aangelegenheden. Agentschap: H J Troost Aleidastraat 23, tel 65451 (alleen voor klachten, ad vertenties en abonnementen b g g telef. U5588). Apotheken: Gouka en Co Groene- laan 127, tel 68035. Belangrijke telefoonnummers: Brand alarm 69123. Politic-alarm 84666 GG en GD-waarschuwing 69290. (Van een onzer verslaggevers) De samenstelling van het Benei ux- comité. dat de voorbereidende weik zaamheden voor de bouw van de Bene luxtunnel heeft geleld, is thans als volgt* mr. J. Heusdens, burgerr,eeste; van Vlaardmgen (voorzitter); ir W A. den Bakker, directeur Eerste Nederlandsche Coöperatieve Kunstmestfabriek te Vlaar dmgen; Th. J. L. van den Berg, wet houder van Schiedam: C. H Buschmann, voorzitter van de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor de Beneden Maas; ïr T. P. van den Bergh. directeur van dé Shell Nederland Raffinaderij NV.; W. H. de Monchy, voorzitter van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam; mr. dr. K P van der Man- dele van februari 1959 tot februari 1961, daarna als plaatsvervanger van de heer W. H de Monchy; dr D C. Renooy, directeur Nederlandsche Handelmaat- schapoij Xmsterdam: ir J. E. Woltier, directeur NV. Dok- en Werfmij. Wilton Fijenoord; mej. mr. J Zeelenberg, wet houder van Rototoerdam, alsmede mr. P C. Franken, jurist in algemene dienst der gemeente Vlaardingen, secretaris. De lijst kan zelfs niet worden vol tooid want de heer Van den Berg Is ook beschermheer van de chr. muziek vereniging „Harpe Davids", die dezer dagen zo in de aandacht staat van de Schiedamse gemeenschap. Hij was in zijn jonge jaren een energiek leider van de CJV. Dan nam hij deel aan het zware voorbereidende werk om te ko men tot christelijke nijverheidsscholen in Schiedam. Hij was bestuurslid van de Vereniging voor Christelijke Nijver heidsscholen in Schiedam van 1949 tot 1959, De KiVeVa-kleuterscholen kennen hem ais de medeoprichter in 1933. Hij richtte tevens op de wijkvereni- ging 2 van de Ned. Herv. Kerk. In de jaren 1956 tot 1959 was hij vanaf de op richting bestuurslid van de afdeling Schiedam en Vlaardmgen van de stich ting Chr. Buitengewoon Lagere School. Hij was de mede-oprichter van de af deling Schiedam van de Vereniging Het Zonnehuis in 1952. Tot 1959 was hij vi- ce-voorzitter. UIT deze omvangrijke lijst blijkt wel dat de heer Van den Berg zich wegens drukke werkzaamheden in 1959 gedwongen zag tal van functies neer te leggen. Dat deed hij toen ook als be stuurslid van de Kon. Wilhelmmakweek- school, uit Rotterdam Hij was m 1939 tot het bestuur toegetreden. Het is een omvangrijke lijst waarvan we niet durven pretenderen dat hij volledig is. Duidelijk is dat Schiedam een bekwaam bestuurder gaat verhe zen. Speciaal de CHU zal het verhes van haar voorman betreuren Onge twijfeld zullen velen uit tal van sec toren van het kerkelijke, maatschap pelijke en verenigingsleven m Schie dam bij het komende afscheid van hun waardering voor deze verdien stelijke Schiedammer willen getuigen. en de aanleg van de parken Beatrix- park, Thurlede, Harga werden uitge voerd. De grote Spuisluis kwam tot stand Bewesten de Schie kwam een groot industriegebied in de maagde lijke polders waar vele ldem-mdus- tneen zich gaarne vestigden. Er kwam een regionaal twoonwagen- kamp Véle gebieden werden bouw rijp gemaakt. Ook staat voor de op volger als zware taak de ontplooiing van Kethel met vier nieuwe wijken op het programma. wethouder zijn veelomvattende taak als van gemeentewerken en zijn arbeid als industrieel (directeur van de N.V. BeVeKa Combinatie Th J. L. van den Berg Etermt board en Soundex) heeft de heer Van den Berg zijn sporen verdiend in de sector van de vrijetijdsbesteding. Op kerkelijk terrein is hij het bekende bestuurslid m de Verenigmg tot Be vordering van de Belangen van de Ned. Herv. Kerk. Hij is medeoprich ter van het Ned. Hervormde Rusthuis in 1931. Tot januari 1959 was hij be stuurslid van deze instelling. Voor treffelijk werk deed de heer Van den Berg m de oorlogsjaren toen hij zjjn bedrijf ter beschikking stelde in dienst van de voedseluitdelmg m het kader van de I.K.B., het Inter Ker kelijk Bureau. ALS VOORZITTER van de Vereni- A ging tot Bevordering van het Chris telijk Onderwijs m Schiedam van juni 1956 tot januari 1959, waarbij hij sinds juni 1936 zitting heeft in het bestuur, geniet de heer Van den Berg bekend heid. Echter ook als oprichter van de stichting De Zonnebloem in 1950, met een bestuurslidschap tot 1956, is de heer Van den Berg bekend. Advertentie Ji 'Ave V Xte W»wK •s-mA»/* vNv SCHIEDAM en Vlaavöingea liggen ge luk. Hoe? Wel, gisteren bereikten ons zowel van het Schiedamse als van het Vlaardmgse gemeentebestuur voorstellen aan de gemeenteraden tot deelneming in de op te richten NV., die de Benelux tunnel gaat bouwen. Het gaat hier om een formeel voorstel. De gemeenteraden spraken al eerder over dit ond'erwerp en stelden een voorbereidend krediet be schikbaar. Dat betekende dat ook de ge meenteraad van Schiedam akkoord ging met de particuliere plannen voor de Be neluxtunnel, die nu met alle mogelijke hulp van het rijk alleen geen njksgeld worden uitgevoerd De voorzitter van het (voorbereidende) Beneluxtunnelcomi- té, burgemeester mr. J. Heusdens van Vlaardmgen, deelde vorige week mee dat de gemeenteraden in september zouden beslissen over deelneming aan de N.V. Nu dus reeds hebben de voorstellen de raden bereikt. DAT gelijkhggen van Schiedam en Vlaardingen is maar een constateren van ons. Het gaat hier namelijk met om rivaliteit. Integendeel, hier is een voor beeld van een gezamenlijke (krachtsinspan ning die tot zeer verheugende resultaten heeft geleid. Drie gemeenten sloegen de handen meen, gesteund door de Kamer van Koophandel en tal van bedrijven, die ook profut zien m de vervroegde tot standkoming van de tunnel voor inter nationaal en nationaal verkeer. Als één belangengemeenschap traden deze ge meenten, kamers en bedrijven op tegen over de regering met een voortreffelijk plan. Daarvoor is de regering gezwicht. Na grondige studie gaf zij haar fiat En mi staan zowel Schiedam als Vlaardingen wat grondgebied af om deze belangrijke venbmding tot stand te doen komen. DIT alles stemt tot grote verheuging. In een tijd die wordt beheerst door het spectaculaire pogen van grote mach ten om de kosmos te veroveren is er ge lukkig ook nog ruimte voor een onder neming, die wel typisch Nederlands mag worden genoemd. In een betrekkelijk klem gezien m het licht der wereld- verhoudingen gebied als dat van de Waterweg kan nog wat worden bereikt. En Nederland beschikt over knappe kap pen die de plannen met succes kunnen uitvoeren Zowel Vlaardmgen als Schie dam zullen straks trots kunnen zijn op „hun" tunnel. ER is een aspect van de Beneluxtunnel, waarover men nog wel kritiek hoort. Dat is de tolheffing. Ouderwets, zegt men en: een stap terug. Maar laten die kritici met vergeten dat zonder de tolheffing de tunnel er pas m 1980 zal (komen. Men moet zich niet voorstellen m welk een onontwarbare knoop het verkeer tussen beide oevers raakt (het is nu al ernstig) als er .geen Beneluxtunnel komt. Daar om: laat men verheugd zijn over de tol. Trouwens: om nu bij Vlaardingen over te varen moet men ook tol betalen. Dat heet dan veergeld, maar het komt op het zelfde neer. En vele weggebruikers ó'oen het graag liever dan gratis en met veel oponthoud door de Maastunnel te gaan rijden De 11-jange Martinus van V. uit de Tollensstraat te Schiedam heeft gister avond op de speelplaats aan de Van Oldenbarneveltstraat de plank van een wip tegen het hoofd gekregen, waardoor hij* een wond opliep. Bij een van de omwonenden is hij voorlopig verbonden, waarna hij voor verdere behandeling naar het Gemeente Ziekenhuis is gebracht BURGERLIJKE. STAND SCHIEDAM Geboren: Harry J z v J Lindeman en J P Jurgens; ChristinaG d v J Roos en G L Vorsten bos; Martina d V J Punt en C H Sleeuwenhoek; Angelique W M d v E J 3 Rethans en X Weberr Yoianda d v L Snep en T M van Agthoven; Carolina J" M d v A Verver en J T van Loosbroek; Robert z v G Speller en H Klepke. Overleden: H Van Dijk tl J; S C Wienho- ven 75 J wed van C J van Dongen; (M C Spijker 81 j wed van A Dalhulsen; J L Coo per 54 j, M Eijsberg 83 j; E van Wassenaar 80 j echtg van A L van *t Hof. lyrOEILIJKHEDEN doen zich voor bjj de bouw van de nieuwe Daniel den Hoed-stichting in Rotterdam- Zuid, die in 1964 moet worden ge opend en dan een hypermodern® radiologische en reumakliniek zal zijn. Als gevolg Van noodzakelijke ambte lijke en administratieve procedures is er tussen de gereedkoming van fun dering met betonskelet er op en de aanvang van afbouw een hiaat ont staan, dat thans reeds ruim zeven weken duurt. De afbouw werd eind juli gegund, kosten 5 miljoen, aan zienlijk hoger dan de raming. De bouw geschiedt met garantie van gemeente en rjjk en dus moesten eerst mach tigingen worden verkregen voor dit hogere bedrag. Die machtigingen zijn verstrekt. Maar toen trad een tekort op aan arbeiders. Een tweede pro bleem, het baksteentekort, moest ver volgens overwonnen. Al met al is toch nog de hoop levend dat binnen een maand het werk weer in volle gang zal zijn en dat dit belangrijke centrum op tijd klaar komt. VHJFTIG deelnemers, afkomstig uit 18 landen, aan de Grotiusherden- king werden dinsdag ontvangen in het Rotterdamse stadhuis. Het was de sterfdag van Hugo de Groot, die in Rotterdam naar men weet raads pensionaris was. Burgemeester mr. G. E. van Walsum van Rotterdam ver ontschuldigde zich in een toespraak dat zijn stad wel een standbeeld van Grotius' voorganger Van Oldenbar- nevelt, in een nis voor het stadhuis herbergt, maar geen van Hugo de Groot. Er is nog een nis leegmaar de tijd is voorbij dat grote mannen met standbeelden worden geëerd, meende de burgemeester. Mr. Van Walsum kreeg van de internationale Grotius-stiehting een speldje met de afbeelding van de bekende boeken kast, waarin Hugo de Groot ontsnapte uit Loevestein. A AN de Economische Hogeschool van Rotterdam begint volgende week een nieuw collegejaar. Dinsdag 5 september kunnen de eerstejaarsstu denten zich laten inschrijven vanaf 10 uur aan de Pieter de Hoochweg 122. Dan schrijven ook de studentenver enigingen hun nieuwe leden in. Om 11 uur die dag spreekt de rector-mag- nificus, prof. dr. H. W. Lambers de nieuwelingen toe en daarna krijgt de „nieuwe aanwinst" voorlichting. Een volgend hoogtepunt voor de hoge school wordt de openbare senaat&ver- gadering op maandag 18 september om 17 uur, waarin de rector-magnificus verslag va nhet afgelopen studiejaar zal uitbrengen- IN Rotterdam staan weer de grote jaarlijkse evangelisatiecampagne in het centrum, de „Welkom-Tent- actïe" voor de deur. Te beginnen -za terdag 2 sept. zal er in een tent-(diè aan het Weena komt te staan) elke avond tot en met zondag 10 september een bijeenkomst zijn,-waarin"een be kende predikant dé Boodschap van Jezus brengt voor iedereen. Daarna is er forumbespreking. Dit wordt de vierde tentactie op deze wijze.. Het motto is dit jaar „Vrijheid en Vic- (Advertentie) 77 Eenjarige mondelinge opleiding. Veeljarige examenervaring Reeds honderden geslaagden Leraren: A. de Weger P. van der Vaart Gzn. H. van Tilborg AANMELDING ELKE AVOND VANAF 7 UUR Vraagt vrijblijvend Inlichtingen bij fKESKKR CBITItS WB WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 P.Groenendaal gaat jubileren (Van een onzer verslaggevers) DEZE week jubileert de heer P. Groe nendaal, directeur van de Schiedam se Gemeenschap. Het is een bijzonder jubileum want het zal het enige en laat ste jubileum van de heer Groenandaal bij de SG zijn. Volgend jaar zal hij na melijk afscheid nemen om met pensioen te gaan. In die eerste naoorlogse jaren, rijk aan idealen, heeft de heer Groene- daal het aangedurfd om directeur te worden van een instelling waarvan nie mand nog kon zeggen wat het worden zou. Op 1 maart 1949 aanvaardde liij zijn nieuwe, ook voor hem nog volkomen onbekende functie. Op het gebied van de cultuur was hij hekend als de, sympa thieke voorzitter van de Vereniging voor de R.K. Leesbibliotheek. In die fnnetle streefde hij naar goede samenwerking met andere bibliotheken, rn de twaalfenhalf jaar van 'iet beleid van de heer Groenendaal heeft de Schiedamse Gemeenschap haar bete kenis bewezen Nimmer is de heer Groenendaal on de voorgrond getre den Hij wist dat hij de functionaris in en bij het bureau was Daar deed hij dan ook het vele voorbereidende en organiserende werk dat niet alleen een volledige dagtaak is, maar dat ook in de avonduren aitijci alle aan dacht vraagt Het bureau van de SG is steeds meer het centrum van de verenigingen ge worden, Daar worden vele ideetjes voor nieuwe activiteiten geboren Daar krijgen verenigingsbesturen en niet al leen zij de inlichtingen, daar worden de contacten gelegd Vanuit het bureau heeft de heer Groe nendaal in de afgelopen twaalfeneen- half jaar vele brieven door het hele land en naar vele adressen in Schie dam gezonden. De SG heelt daardoor haar bekendheid gekregen. Voor het werk van de SG groeide het begrip. Besturen van soms heterogene orga nisaties zagen dat met samenwer king veel te verrichten is m onze stad Het was de heer Groenendaal die de een bij de ander bracht, die bemiddelde, die de assistentie verleende waar dit nodig was, maar die daarentegen im mer de zelfstandigheid van de vereni gingen onaangetast liet. Hij heelt twaalfeneenhalf jaar gepoogd de zelf werkzaamheid in de sector van de vrijetijdsbesteding te stimuleren ten bate van het gemeenschapsleven in Schiedam, Daarvoor verdient hij de hulde van de Schiedammers. Ook op ander gebied is er in. bij en rondom het bureau van de Schiedam se Gemeenschap voortreffelijk werk verricht Wij denken aan het maand blad van de SG dat geregeld als een voortreffelijk visitekaartje .n vele Schiedamse gezinnen en op vele adres sen in Nederland in de brievenbussen valt Dan is er de SG-agenda De heer Groe nendaal en zijn assistenten no'eraa wat er te gebeuren staat bij ,iet ver enigingsleven in Schiedam en late: kunnen de Schiedammers in die agen da lezen wat de activiteiten van de dag zijn. Dan is er het omvangrijke adressenmatenaa! Telkens weer ra telt de telefoon in het gebouwtje bij de Plantage en m een oogwenk out vangt de vragende functionaris het adres van de zustervereniging. Een opgave van gevonden voorwer pen nit Schiedam: Te bevragen, aan het hoofdbureau van politie tussen 912.30 uur en tussen 2—6 uur: Ring met sleutels; damesrokje. Te bevragen bij «e vinders: kinderbril, Opscftoor, Parkweg 84; sleutel, M. v. Glesen, Hargsingel 15, Ketihel; zeilmes, Hout man, p/a Genu. Werken, Korte Haven; ceintuur van plasticjas, B. Kïnéman, Morsestraat 23B; baddoek met. zwem broekjes, M. He Wolf, Rijnstraat 12; baby schoentjes; J. Klop, Ploegstraat 18, tricot damesbadpak, T. Rreuger, Brugstraat 13; mohair vestje. G. P. v. d. Nagei, Noordeinde 12;dames blouse en baby hemdje, mevr. Zeven bergen, Marcastraat 58B; blauwe Zwembroek met handdoek, den Hollan der, Jan Oudegeeststraat 116; radio, N. de Wolf, Voornsohestraat 9a; plas tic pop, It Colling, Brugmanstraat 22a; autostep, Hap, Krowinkel, post Kethel; plastic emmertje en schepje, B. Eysbergen, ïepenlaan 10. Kethel; kmderportemonnee met inhoud, J. den Routing. Rotterdamsedijkr 26; dames- portemonnee met inhoud, P. v. d. Vel den, St. Liduinastraat 47b; aktetas. Meester. Nw. Maasstraat 100; porte monnee met inhoud, mej. 1. Hilie, v. Oldenbarneveltstraat 1; portemonnee met inhoud, mej. Pranger, Geervliet- sestraat 32; portemonnee met inhoud, mevr. Biezen, Ruys de Berenforauck- laan 10; lederen tas met inhoud, v„ d. Water, Hoogstraat 129; ring met me daillon, C. Pastoor, Vondellaan 89a; geldsbedrag, K. v. d. Linden, v.' Ho- gendorpslraat 19, geldsbedrag, v. Trier, Warande 182. Het tamboers- en pijpercorps „Har monie" zal donderdagavond om negen uur op de Grote Maakt voor het Er is een nuttige knlpseldïenst, De Schie damse kranten worden te het bureau ten behoeve van de Schiedammers ge lezen cn verenigingen e.d. ontvangen de kranteknipsels, die op hun •werk betrekking hebben. Zo verricht de heer Groenendaal in alle stilheid al 12)4 jaar (en als werker van het eerste uur van de SG ook langer) veel goe de arbeid. Deze bescheiden werker zal daar nim mer ophef van maken, hij is zelfs nu met vakantie omdat hij geen aan dacht schenkt aan zijn koperen jubi leum. Deze bescheidenheid kenmerkt hem, de karaktervolle jubilaris ver dient daarom te meer waardering. In de Marconistraat te Rotterdam hielden twee controleurs van de S.V.Z. vannacht twee Engelse zeelieden aan. Een van hen had een doos met twaalf elektrische scheerapparaten bjj zich. Het waren de 41-jarige bootsman R. L, en de 24-jarige matroos A. K. De matroos wist aanvankelijk te ontkomen, maar de rivierpolitie hield hem later aan boord van z(jn schip aan. De scheerapparaten waren gestolen uit een spoorwegwagon in de Marconistraat, die ze hadden opengebroken. Stadhuis te Schiedam ter gelegenheid van de verjaardag van H.K.H. Prinses Wilhelmina een taptoe verzorgen. Het programma van het Plantage- concert te geven door het Schiedamse Leger des Heils -Muziekkorps op zon dag 3 september, onder leiding, van kapelmeester A. van Gulik, aanvang 15 30 uur, luidt als volgt: Openings HymneX Mars, Onder Twee vlaggen, B. Coles. 2, Selectie, Mijn Jezus, W, Kitching. 3. Cornet Solo, Meer dan de- ze,_ Fr. Schubert 4. Selectie, Eer aan mijn Verlosser, W. Kitching, 5. Mars, De jonge Heilsoldaat, B. Coles. 6. Se lectie. Eeuwige Liefde, R. Allen.7. Trombone solo, Zijt gij vermoeid? G. F. HandeL 8. Selectie, De Legerviag, A. H. Jakeway. 9. Mars, Machtig te redden, G, Marchall, 10. Transcriptie, Kom tot Mij, Ch. .Skinner. 31. Medita tie. Silver Hill, G. Blomberg. 12. Mars Toortsdragers, E. Ball, Slot Hymne, Er zyn grenzen. De heer H. J. J. M. uit Schiedam deed aangifte van de vermissing van" zijn bromfiets, die niet op slot aan de Swammerdamsingel was neergezet Van mevrouw AR.—M. uit Schie dam is de fiets verdwenen die niet op slot had gestaan. In de fabriekshal van de N.V. Ra dium Rubber in Maastricht is de 53-ja- rige rubberbewerker J. Ch. Janssen, wo nende ra Maastricht, gehuwd en vader van vier kinderen, door een pak rubber- drijfriemen met een gewicht van vijf honderd kilo getroffen. De heer Ja sen kreeg het pak opzy tegen het hoofd. Kort na aankomst in het ziekenhui® it. hij overleden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1