„Dit is de lekkerste die ik ken!" Echtpaar schreeuwt hard door zaal over „onrecht" Raden verzocht déél te - in Benehixtunnel nemen Hopman Flip van Oordt trad in het huwelijk Koeien zijn geen militairen Ongeoorloofd schoolverzuim berecht Boete wegens Rotterdamse herhaling Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen Zo nodig beperkingen andere sectoren bouwprogramma s Kantongerecht over moeilijkheden van veehouder Heemraads- 1\ ceum is ^fóp-lyceum zegt officier Griek bij werk op schip overleden Stenen vallen op weg: baas en ri voor ij der Rommelmag op Noorclvest blijven staan cÜLs DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 DONDERDAG 31 AUGUSTUS 1961 Adverlenïiën die lekkere shag in de handige platte doos 95 cent bevestigt CAPTAIN GRANT De geurige halfzware shag „Captain Grant" wordt op een heel bijzondere wijze gemêleerd. U proeft het direct. U ruikt het direct. Een pracht-shag! U herkent Captain Grant, waar U ook bent, aan het milde aroma van 's werelds fijnste tabakken. Spaar de plaatjes voor het interessante Schepenalbum „Van Stoom tot Atoom" Vlam in vat Dreigementen SAMENWERKING Vxtder voor kantonrechter TEKORTEN GOEDE HOOP De gemeenteraden van Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen hebben thans van de respectieve colleges van B. en W. het offi ciële voorstel ontvangen deel te nemen aan de oprichting van de N.V. Beneluxtunnel. Uit de voorstellen blijkt, dat het bedrag, waar mede de gemeente Rotterdam dient te participeren, op 2,5 mil joen is gesteld en dat erop wordt gerekend, dat Schiedam en Vlaar dingen elk 750.000 dienen bij te dragen. Bij de raadsvoorstellen is overgelegd de brief van minister Korthals, waarin de akkoord verklaring is neergelegd. Daarin staat o.m., dat de drie gemeenten, gezien de omvang van het tunnelproject, er rekening mee moeten houden, dat aan andere sectoren van het bouwprogramma zo nodig beperkingen zullen worden opgelegd. De minister heeft ook geschre ven, zo blijkt uit de raadsvoorstel len, dat hij zijn positieve beslis sing heeft genomen in de overtui ging dat de arbeidsmarkt geen overwegend bezwaar zal ondervin den van de tunnelbouw, waarbij de directie zal worden gevoerd door een ingenieur van rijkswaterstaat, aan te wijzen door het rijk, dat bovendien het recht heeft een com missaris te benoemen, deze te schorsen of te ontslaan. Prognose HET ZEVENDE ZEGEL Helft van metro-tunnel Vleugellamme meeuip in Kethel gevonden Rommel" weg. SRSrST eenmaal. De OW. M T")E laatste verdachte bij het kanton- gerecht te Schiedam maakte woens dagmiddag meer rumoer dan alle voorgangers bü elkaar gedaan hadden. Mevrouw D. J. B.-Van W was het dan ook helemaal niet eens met het ge recht. Zij liet zich niet imponeren, kennelijk niet omdat zij al meer voor de balie.was verscheren wegens onge oorloofd schoolverzuim van haar kin deren. Formeel merkte de kanton rechter mr. P. B. Cos op dat mevrouw de vorige maal niet verschenen was. Dat bracht de vrouw al direct tot agressiviteit. „Ja, toen was ik ziek, mag dat niet?" Mr. Cos vertelde dat men ziek mag zijn in Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) Hierna werd gememoreerd dat me vrouw D. J. B.-Van W. onlangs voor het ongeoorloofd schoolverzuim van haar dochtertje was veroordeeld tot een boete van 75 waarvan 50 voorwaar delijk met een proeftijd van twee jaar. Mevrouw B. ging tot de aanval. Zij meende dat haar dochter best wel thuis kon blijven. Dal 'zou om gezondheids redenen heel goed zijn. Andere kinderen mochten zelfs wel werken als ze veertien jaar zijn. Waarom de een wel en de ander niet? „Nou, nou", zei de officier, ,,u bent ook zo'n beste niet", maar deze 'Opmer king wierp de vlam ih het kruidvat. Achter in de zaal bevond zich haar echtgenoot, die de lawaaicampagne be gon te versterken. „Je hoeft je niet te laten beledigen, ga in hoger beroep", brulde hij. Toen hij naar voren kwam trachtte de parketwachter hem tactisch uit de zaal te duwen, maar de man brulde door. XSET DOET ONS plezier iets over de prettige samenwerking tussen de Schiedamse gymnastiekverenigin gen te kunnen vertellen. Ettelijke ma len hebben wij in .deze cursieve ru briek gewezen op het belang van meer activiteit in de sector van de sport wereld. De sectie gymnastiek van de SBLO gaat nu activiteiten ontwikke len. Ais de plannen kunnen worden uitgevoerd zal volgend jaar een unieke gezamenlijke demonstratie van alle aangesloten clubs plaats vinden. Dat (Van een onzer verslaggevers) Het Rotterdamse Hcemraadslyceum ts al vele malen besproken. Woensdag werd het lyceum onderwerp van ge sprek voor het kantongerecht te Schie dam waar de heer A. R. terecht stond omdat hij' zijn zoon niet naar school zou hebben gestuurd In de maanden fe bruari. maart, april. De Schiedammer stelde dat zijn zoon wel naar school was geweest. Hij had zijn zoon Arie op het Heemraadslyceum gedaan omdat er op andere scholen geen plaats zou zijn. Arie was vorig jaar ge zakt voor het toelatings'examen HBS. De officier stelde dat het hier geen lyceum betreft, het is ..een foplyceum" zei hij,, hoogstens een ULO. De vader meende dat er dan toch maar wordt opgeleid voor staatsexamens, -maar de. kanton rechter poneerde lachend dat dit over al kan geschieden. De vader zei van plan te zijn zijn jongen naar een andere school te sturen., mogelijk in Nachtegaallaan of op Wes tersingel, maar als dat niet lukte ging de jongen weer naar Heemraadslyceum. De knaap zou in september toelatings examen voor de HBS doen. De officier mr H. van Moorsel merkte op dat hier aan het belang van het kind moet worden gedacht. Het lyceum heeft geen rijks erkenning omdat de omgeving er niet deugt voor de jeugd. Hij begreep niet waarom de heer R. niet geantwoord had op de brieven van de inspecteur van het onderwijs, die toch wilde waarschuwen in dit geval. De heer R. stelde dat hij ook.de brief van de directeur van de gewraakte school onbeantwoord had gelaten. Hij wilde niet dat zijn zoon naar een school ging en als er op de ene school geen plaats was moest hij wel als nood sprong naar het lyceum. De officier uit te vele twijfels. Hij begreep niet waar om de jongen in september toelatings examen gaat doen terwijl er in mei en juni alle gelegenheid voor is. De kantonrechter mr. P. B. Cos be sloot deze- zaak aan te houden totdat bekend is welke school de jongen in september zal bezoeken. kan een mooie demonstratie worden, omdat er veel gymnasten ettelijke duizenden zijn. Aan de clubs is ge vraagd te willen meewerken aan een grootse sportdag. Op de zaterdag voor Pinksteren zullen 's morgens wed- strijddemojistraties worden gehouden, 's middags is er een massale uitvoe ring met een massale demonstratie mars door de stad. Dit initiatief, dient te worden toegejuicht. Binnenkort wordt een iverkcoraité samengesteld waarbij functionarissen van alle clubs aan het voorbereidende werk zullen gaan deelnemen. rpiJDENS de nuttige besprekingen hebben de afgevaardigden van de gymnastiekverenigingen ook gewe zen op de tekorten aan goed mate riaal in de Schiedamse gymnastiek zalen. Dat is een moeilijke kwestie om- dal de gymnastiekzalen ressorteren onder het beheer van het Bureau On- derwijs. De sportwereld is dus slechts te gast in die zalen. Nu blijkt de be hoefte van de scholen anders te zijn, dan de behoefte van de turners wat het 'materiaal betreft. 'Er ontbreken- dan ook in Schiedam bruggen met on gelijke leggers, lange matten e.d. Bo vendien zijn enkele lokalen als bijv. bij de school in de Dwarsstraat onge schikt. De moeilijkheid is tevens dat er vijwel geen bouwvergunningen voor gymnastieklokalen gegeven wor den. Zo wacht Schiedam al jaren-met spanning op de twee nieuwe lokalen bij de Willem de Zwijgerschool in de St. Liduinastraat. De officier liet als eis een boete van 50 horen wat de man in de deuropening tot dreigmenten naar de officier verlokte. Mevrouw B. fulmineerde inmiddels even eens door. Zij had met een politieman over het kind gesproken, ze kon iedereen recht in. de ogen kijken en dat konden veel hoge heren niet. Mr. Cos onderbrak de tirade om als vonnis veertig gulden boete of zestien dagen hechtenis te doen horen. In de gang van het kantongerecht en later op de Lange Haven zette het echtpaar het geschreeuw over het vermeende onrecht voort. l~)E FUNCTIONARISSEN van de Ce- meentelijke Sportraad kunnen dus niet zoveel doen voor de gymnastiek- weveld als ze zouden wensenEr is echter goede hoop dat een gesprek met de wethouder en inspecteur van het onderwijs in Schiedam tot goed be grip voor de wensen van de gymnas ten zal leiden. Mogelijk dat er dan ook in de toekomst verbeteringen zullen komen. Daar is zelfs goede kans op omdat bij het onderwijs meer leraren gymnastiek M.O. in dienst treden zo- dut hier de deskundigen een woordje gaan meespreken en ook het toezicht beier kan ivorden. Het voordeel van de gesprekken, van de gezamenlijke samenwerking en van de eerste mas sale sportdag is in ieder geval dat er in ruime kring begrip en bekendheid zal ontstaan voor problemen en stre ven van de gyvmastiekwereld, die in Schiedam gelukkig zo'n goede plaats inneemt. (Van een onzer verslaggevers) De 28-jarige Griekse machinist Poulos Psihas is woensdagmiddag aan boord van zijn, schip, de Athina Liyanos, te Schie dam onwel' 'géworden- Ten kort' 'daarna overleden. r~ Tezamen met een olieman was de zeeT man in de machinekamer van de tanker, die bij Wilton-Fijenoord ligt, aan he) werk. In een zeer smal gedeelte van de machinekamer verwijderden zij stukken pijp, waarbij Psihas steeds in deze ruim- te bleef, terwijl de olie in en uit liep. Omstreeks vier uur liep de Griek het dek op, waar bleek dat hij onwel was. Hij werd naar de verbandkamer gebracht, waar dokter Donker, de bedrijfsarts, kunstmatige ademhaling toepaste. Dit mocht niet meer baten, even later moest men de dood constateren. Een nader on- derzoék" 'haar 'dé o'orzdak vandit plotse linge overlijden wordt ingesteld. (Van een onzer verslaggevers) Tweehonderdvijftig stenen waren de een na de ander, van de- vrachtauto van de heer Van W. uit Rotterdam ge vallen op het wegdek van de Burge meester Knappertlaan in Schiedam, op 27 januari.' Het gebeurde tijdens een druk uur, namelijk 's morgéns om tien over half acht. Woensdag stond de eigenaar van de auto, de heer Van W. en de chauffeur H. G. H. voor. het kantongerecht tc Schiedam terecht. De heer Van W. 'was niet verschenen. -De 'chauffeur vertelde dat hij ■zijn baas wel had gezegd: dat de vrachtauto te zwaar beladen was. maar hij 'had niet durven-'weigeren de vracht te vervoeren. Toen hij een bocht nam moet de verbindingshaak uit het oog van de schotten op de laadbak zijn gewipt. Vooraf had H. de lading wel gecon troleerd. maar hij bestuurde zelden vrachtauto's omdat hij als chef-monteur werkzaam was. Gezien de ..enorme re- cidiven" van de werkgever werd deze veroordeeld tot een boete van 150 o£ 45 dagen hechtenis. De chauffeur zal zestig gulden' boete of 24 dagen hechte nis moeten offeren. TJOOG VLIET, Rotterdam's groeiende satellietstad, krijgt een gezond heidscentrum. waarvoor aan de ge meenteraad 8 ton is gevraagd. Genees kundig schooltoezicht, consultatiebu- reau's preventieve gezondheidszorg, schooltandverzorging, kraamhulp, op slag en uitlening van verpleegarti- kelen, bedrijfsgeneeskundige diensten, dat alles zal onderdak vinden in dit gebouw. Sociale activiteiten zullen er kunnen worden ontplooid en de BB krijgt ook ruimte in dit centrum. Een terrein van 3.000 m2 is reeds beschik baar voor dit centrum, waarin ook de GG en GD en o.a. de gemeentelijke dienst voor sociale zaken. Een portiers woning zal ook worden gebouwd, even als een garage voor de ziekenauto's. De exploitatiekosten van het geheel zullen op 81.000 per jaar komen. ■R OTTERD AM'S Diergaarde Blij dorp heefteen groot verlies geleden door het overlijden van zijn jongste okapi, die de naam Ituri droeg en die geboren werd in I960 uit een echtpaar dat in 1957 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de tuin werd gé- schonken. Vele krachtige pogingen zijn aangewend om het dier te redden. Ituri kreeg drie weken geleden moei lijkheden in de spijsvertering. Drie artsen kwamen eraan te pas, zelfs de bekende Zwitserse dr. Lang kwam uit Bazel. Een groot verlies, inderdaad, want okapi's zijn zeer zeldzaam. De juiste oorzaak is nog niet bekend. Het staat wel vast dat het hier geen kwes tie is van overvoeren door bezoekers. LTET zevende Escadron Spahis Algé- riens, de beroemde woestijnrui- ters in hun schilderachtige, felgekleur de uniformen, gaven gisteren in Rot terdam een bijzondere luister aan de inzet van het 14e Concours Hippique International Officiel dat tot 3 septem ber in het Kralingse Bos wordt ge houden. Onder een stralende, bijpas sende, bijkans Afrikaanse zon, inspec teerden burgemeester m. G. E. van Walsum en de generaal-majoor der mariniers J. G. M. Naas de bijzondere gasten voor het stadhuis. De deel nemers aan dit concours komen uit België, Duitsland, Engeland, Frank rijk, Ierland, Italië, Zweden en ook uit Nederland. De Spahis zijn. intussen nog wel bekend voor het Maas- stedelijke publiek, want zij waren er drie jaar geleden ook. T7EN feit, dat in de bouwwereld nu niet zo vaak voorkomt, deed zich gisteren voor in Rotterdam-Zuid. Op de in aanbouw zijnde chr. HBS „Char- lois" werd namelijk de vlag gehesen ten teken dat het hoogste punt was bereikt. Telelijkertijd werd de oor konde voor de eerste steen ingemet seld. Met de bouwwijze van tegen woordig kan zoiets gemakkelijk ge beuren. Want de vlag wapperde op de top van het betonskelet en de eer ste steen betrof het metselwerk, waar mee immers pas wordt begonnen, als het betonwerk gereed is. De 350 leer lingen van deze instelling krijgen thans les in allerlei behuizingen. Het zal dus een grote verlichting betekenen als het gebouw, dat 14 theorielokalen, zes praktijklokalen en een gymnastiek zaal omvat, gereed komt. Met het ge heel is een bedrag van 2 miljoen ge moeid. De Amerikaanse Senaat heeft de be noeming bekrachtigd van James B. Par sons, een neger uit Chicago, tot lid van de federale rechtbank voor het district noord van de staat Illinois. Rechter Par sons is de eerste neger in de V. S. die een aanstelling voor het leven heeft gekre gen als federaal rechter. Om te voorkomen, aldus minister Korthals in zijn brief, dat zich on voorzien nog te grote spanningen op de arbeidsmarkt zouden gaan voordoen, zal hij de situatie op de arbeidsmarkt nauwlettend volgen. De regering zal haar beleid met betrekking tot de afgifte van rijks goedkeuringen in de betrokken ge meenten daaraan aanpassen. Blijkens het ontwerp der statuten zal de op te richten vennootschap" té Vlaar dingen worden gevestigd. B. en W. van Rotterdam betreu ren het, dat het rijk eerst in 1980 de verplichting heeft, de tunnel o-vèr te nemen. Dit bezwaar achten zij echter geen beletsel tot deelneming. De commissie voor openbare werken van Rotterdam heeft zich met het voor stel verenigd, zij het dan dat twee leden daarvan er hun verwondering over uit spraken. dat het particuliere bedrijfs leven slechts voor ongeveer een vijfde deel participeert. Volgens een schatting van het Econo misch Technologisch Instituut in Zuid- Holland zullen in 1970 reeds 21.000 voer tuigen per dag van de tunnel gebruik maken, namelijk 15.000 voertuigen in in terlokaal verkeer en 6.000 voertuigen in lokaal verkeer. De raming van 6.000 voertuigen in het a gglomeratie verkeer is echter aan de zeer lage kant, aldus B. en W. van Schiedam, gezien de belangrijke woon- en werk relatie tussen beide oevers en gezien ook de expansie der werkgebieden in het westelijk deel van het nieuwe waterweg gebied. Op grond van de huidige ontwikkeling van het verkeer bestaat de verwachting, dat in 1970 het totale oeverkruisende verkeer tussen Maassluis en Kralingse Veer aanmerkelijk groter zal zijn dan het aanta! dat het ET1-rapport noemt. Niettemin is uitgaande van de gege vens van het ETI-rapport een prognose (Advertentie) De meesterfilrn Ingmar Bergman Zaterdag 2 september 6.30 en 8.30 uur. In Jeugdhuis ,,'t Slag", Sandeling- plein 20. Leeftijd 18 jaar. (Wordt lid van de Filmstichting a 1.per jaar. gemaakt van de exploitatieresultaten van de Beneluxtunnel voor het tijdvak 1965 tot 1980. Zoals bekend worden, de totale kosten van de aanleg geraamd op 66 miljoen gulden. De N.V, Benelux-Tunnel zal een maatschappelijk kapitaal hebben van 10.000.000, waarvan 5.010.000 zal wor den geplaatst en volgestort door de op richters. De verdeLing van de gewone aandelen, ieder van 10.000 nominaal, is als volgt gedacht: de gemeente Rotterdam 2;500.000, de gemeente Schiedam f 750.0(10; de gemeen te Vlaardingen 730.000; Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Rotterdam 1.500; Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas 1,500; Albatros Super- fosfaatfabrieken N.V. 50.000: Caltex Pe troleum Maatschappij (Nederland) N.V. 25,000: Cincinnatt-Nedertand N.V. 25.000; Dok- en Werf-Maatschappü Wilton Fije- nöord N.V. 100.000. Eerste Nedertandsche Coöperatieve Kunstmestfabriek 50.00(1; Es- so „Nederland'N.V. j 23.000; Havenbedrijf „Vlaardingen-Oost" N.V. 50.000: W.A. Hoek's Machine- en .ZuurstotfabriekvN.V. "23.000; Key'en Kramer Asphalt Ruberoid N.V. Maassluis, 25.000; Lever's Zeep Maat schappij N.V. .50.000; R. Mees en Zoonen „100.000; Nederiandsche Handel-Maatsehap- pfl N.V. loo.ooö; Nieuwe Matex N.V. 25.000; Nieuwe Waterweg N.V. f 50.000; Pakhuismeesteren N.V. f 25.000; Rotter- damsche Bank N.V. 100.000; Shell Neder land Raffinaderij N.V. 147.000 en Swart- touw's Construetlewerkplaatsen en Machi nefabriek N.V. 25.000. Voorgesteld wordt voorts, dat de gemeen te Rotterdam "40 prioriteitsaandelen ver krijgt, de gemeenten Schiedam en Vlaardin gen ieder 20, ieder deelnemend bedrijf of instelling één. Deze prioriteitsaandelen ont vangen geen dividend. De bedoeling van de prioriteitsaandelen Is een aantal beslissingen in handen van de oprichters te houden. Onder meer heelt de directie van de vennootschap toestemming |van de vergadering van eigenarenvan prioriteltsaandelen nodig voor het vaststel-, en en wijzigen van de nu nog niet vast-:, gestelde tolgelden. De nodige leningen ijn onderworpen aan" de goedkeeuring van het rijk, ver der zal in de overeenkomst worden opge nomen. dat over het gestorte kapitaal (ten hoogste over een bedrag van' f 5.000.000) een cumulatief dividend' 'mag worden uitgekeerd van ten hoogste 4% procent. Indien het rijk öc wens daartoe te kennen geeft zou de n.v. de tunnel aan het rijk moeten overdragen tegen beta lingen van de kostprijs met inachtneming, van enkele andere voorwaarden. Bit zou echter niet mogelijk zijn vóór. vijf jaar ha de opening van de tunnel. -c- Het rijk verplicht zich datvechter. om eventueel na 1 januari 198öïdë tunnel irt eigendom ovër te nemen, alsde vennoot schap dit wenst. Deze verplichting;; be staat ook als het door bijzondere omstan digheden niet mogelijk. Is tot een normale exploitatie - te komen. De op te richten vennootschap streeft.1 niet naar winst, maar'wil slechts moge lijk maken, dat de Beneluxtunnel ver vroegd tot stand komt. - De bouw. van deBeneluxtunnel, waar van de kosten minder dan de. helft be dragen van die van de- MetrotunneL vraagt aan geschoolde mankracht 470 manjaren, namelijk in 1962: 60; 1963:. 175; 1964; 175'en 1365: 60. ,j- De topbezetting treedt op in dé-jaren 1963/1964, dat is één jaar vóór 'die van de Metrotunnel. Hét samenvallen'van de topbezettingen van de beide tunnels kan vermeden wor den door met .de bouw van de Bene- luxtunnel zo vroeg mogelijk in'1902 te beginnen.to. (Van een onzer verslaggevers) j'F "Werkers hebben op een veldje bij - dè Sportpark brug in Kethe! (Schiedam)-een vleugellamme meeuw aangetroffen, die een ring aan de poten, bleek te hébben."- Het dier is naar de Ketheise politiepost vervoerd, waar'het wat vis heeft veror berd. - De meeuw heeft hu een plaatsjejin de kinderboerderij van het Prinses Beatrix- park gekregen. Het wachten is op des kundigen- van' het Centraal Historisch Museum uit Leiden, dié zullen - onder- zoeken wat de ring aan' de poten te be tekenen heeft. burgerlijke stand SCHIEDANI. Geboren: Lucas z.v. L. Mleloo en C. L. van der Linden; Joanine d.v, W, L. Bastian en E. Vaas: Angela R. B. d.v. E. B. Dijkman en G. G. A. E- Wa goner. Overleden: J. Post, 59 jr. eciitg. van D. Smit. stemming voor gegeven. Het wordt ices-verba ai heeft opgemaakt omdat on- de boeren hoe langer hoe moeilijker gemaakt met de spoorlijn en die rijksweg 20. T/" OEIEN 13. .11. t* t (Van een onzer verslaggevers) zijn geen militairen. Tot; die concrete uitspraak kwamen j officier van justitie en kantonrechter ,1 7 te Schiedam woensdag, zij het met ....e/l aageiljKS een g|jmlach, toen zij de problemen Dagblad .,De Rotterdammer": Schie-:- yan de veehouder J. A. D. uit Maas- damse redactie tel. 64154 b.g.g. tel llaoöSi hoorden. Op 22 april had D. toestel 51 (b.g.g. 80037) aiicen *oormet vijf helpers de koeien, 28 stuks, ..Dit zijn rode koeien, die zijn kalm. twee aan twee liepen ze over de weg over een afstand van 90 meter, je kan ze niet in het gelid laten lopen. Heti verkeer kon op de Kerkweg langs de j rechtmatig gebruik zou van de openbare straat. zijn gemaakt lossen dan dat zij de weg versperren als zij voor de ingangen van de be drijven staan. ..tt'eet u waarom de emballage er nu niet meer mag staan?" vroeg de offi cier mr. H. van Moorsel. De politieman De politieman zet nog dat men de dacht dat het een beleidskwestie wasirommei van de weg wilde hebben. Het van het gemeentebestuur; er is een was bedoeling dat de auto's aan de streven de Noordvest meer aanzien teii^de ZOudcn parkeren, maar daar bleek koeien maar ëen teeenlie»ér dreef rié'Kevcn en daarin Past nie' beeld van geen behoefte voor te bestaan, colonne uiteen &etis tilf zeter toe- dc rijen mandflessen op de keien langs .23, gestaan ze los te drijven", zei D. Dat meende het gerecht ook. maar eerst zal over het al of niet versperren van de Kerkweg door koeien het woord worden gelaten aan de verbalisant, die op 13 september naar de Schie damse Lange Haven komt. vertenties en abonnementen b.g.g. telef. mr. Cos, die er een begrijpelijke 115588). kwestie van wanordelijk gedrag in Apotheken: Gouka en Co.. Groene- zag maar D. gaf gedegen repliek, laan 127. tel. 68935. j Hij leidde de koeien altijd eenmaal Belaneriike telefoonnummers: Brand- Dat mocst nou ms Noordvest 7.al voorlopig zoals het sinds 'tientallen jaren het geval is. De Noordvest toont im mers het beeld van mandflessen en kis ten die op de loswal staan. Daar had den de bedrijven aan de Noordvest vroeger zelfs vergunning voor, verklaar de de hoofdagent T., die dit jaar pro- de waterkant. „Er is één triest ding", zei mr. Van i Velzcn, „het is het beeld van Schiedam, De bedrijven Herman Jansen, distilta-j er Is een tekort aan ruimte." Hij toonde teurs. Pompfontijne N.V., de machine-; dat zJjn cliënten om vergunning voor fabriek Hattem Zn. stonden woensdag; het huren of gebruik van de ruimte terecht wegens het verkeerd gebruik j hadden gevraagd. Hij bestreed dat er van de loswal. Als verdediger voor de firma Her man Jansen verklaarde mr. A. F. A. van Velzen dat het plaatsen van de materialen al in de historie is ge daan. Herman Jansen doet het al 150 jaar. De Noordvest is daar een indus triegebied met louter bedrijven. Voor de bedrijven is het noodzakelijk om er fust neer te zetten omdat het ex pediëren voorspoediger gaat als de auto's bij de ioswai kunnen laden en r j TV/OENSDAGMIDDAG trad een zeer voorraden op de loswal werden ge-j VV bekend Schiedammer in het huwe- vormd, die als een soort opslag werden j lijk. De echtelieden waren de heer Ph. neergezet. j van Oordt en mej. M. A. Gelderblom. I De heer Van Oordt is hopman van het De officier merkte op dat naar zijn: vendel Schiedam van de Oranje-Gar- mening de feiten met bewezen zijn.; maar hij wilde tot een principiële uit-1 spraak komen om de kwestie voor het i Schiedamse gemeentebestuur gemakke- i tijker te maken. Daarom vroeg hij ont-1 slag van rechtsvervolging omdat naarj zijn mening een normaal gebruik van! de weg wordt gemaakt. i Zijn vrouw is ook geen de en ook de organisator van de bc-i kende Koningin Wilhelminamars. Ver- het jeugdwerk. Jaretdang-leidt zij:,dé- wandelgroep „De Jonge Kerk" uit Rotterdam en- ze is leidster van en- kele jongerengroepen. De Schiedamse: gardisten behoeven dus niet bang:' te/ zijn, dat ze hun actieve hopman .zul len gaan missen. Hij heeft er nu cën prima huip bij in zijn vrouw, Je» Unt Vt» i n rtfis —7 (ft. U „i ;'-t_ - schillende jaren maakte hij deel uit;Na het burgerlijk huwelijk volgde iaet'e van het hoofdbestuur van de Oranje-1 Gereformeerde Julianakerk de* jsèves- Garde en nu is hn nog lid van hettiging door ds. J. Na wijn. hoofdbestuur van de Ned. Chr, Wan-1's-Avonds werd er in het wijkcentruS delsportbond. - j Nieuwland een 'receptie' gehouden- zeer druk werd bezocht. onbekende in die

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1