LilklilmliiiJ I*.75 Trein van de toekomst sneller en lichter wood Jongeren pogen rally te verstoren park H. DE RON ZN Boeiend orgelconcert Niemve Zuiderkerk in in Zwak spel vcm T oneelgroe Irene x Toeneming handel Nederland met Oost-Duitsland? Met 176 km/uur door de Feel RONDO (de Lange) Stilte trad pas in na gebed Transitcamp De Hoek wordt afgebroken Zomer 1961 was somber en koud Enkele papoea's mee naar Y.N. Brielle krijgt nog een jachthaven V.S.Y. gaat druk seizoen tegemoet Dansen en ballet voor schooljeugd Hoekse wijkraad woe Landingsrechten 25 hoger een Hoekse vrouwen willen van N.S. lialfuurdienst Politie ziet er fleuriger uit g Botsing met tram oorzaak van veel stagnatie Twee ton schade bij brand in malerij Amsterdam heeft nu sluitende begroting Pluspunten Revolutionair Man doodgebloed na val door raam nubeduidend Feestavond „Oranje '•,- Getrouw" J-f DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 VRIJDAG 1 SEPTEMBER 196T1 HERES1PANTAL0NS ROTTERDAM: TIJSSEN Venlo en Eindhoven hebben we gisteren met 176 km/u over de rails geraasd. Het was een sensatie op zichzelf beslist niet alleen omdat we ons in het nieuwste treinstel van de voor j,en de mogelijkheid ze door een Nederlandsche Spoorwegen be vonden. De maximaal toegestane railsnelheid in ons land is name lijk 125 km/u, en we waren dus meer dan vijftig kilometer in overtreding. De mensen, die de demonstratie gaven, zijn echter de zelfde mensen, die de snel heidsbepalingen voor het spoor wegnet hebben gemaakt. Zo er dan ook uit de Peel een klacht mag komen, is de wagenvoorde r al bij voorbaat geëxcuseerd. de goede keukenmachine bij de goede speciaalzaken. DEMONSTRATIEFS bij: Oude Binnenweg 146-148 - Beijerlandselaan 31 - Rotterdam van 2 t/m 9 september, van 10 - 12 en van 2-4 uur Advertentie ,..'n goed advies op het gebied van woninginrichting: Samenzang goedkoper Van het Oostduitse persbureau A.D.N. wordt vernomen dat de Oostduitse mi nister voor de buitenlandse handel, Bal- kow, in de bijzondere uitgave van „Neues Deutschland" ter gelegenheid van de Leipziger Messe die zoals be kend zondag a.s. zal beginnen de ver\vachting heelt uitgesproken' van een vergroting van de handel van Oost- Duitsland met Nederland. Naar hij zei, zou er in Nederland een grotere bereid heid bestaan om met Oost-Duitsland handel te drijven. Dit zou ook gelden voor België, Frankrijk, Italië, Zweden, Denemarken en Oostenrijk. In deze landen zouden met economische ver bon-dein, handelsverenigingen en grote ondernemingen voor een deel lang lopende overeenkomsten gesloten kunnen worden en de huidige betrekkin gen aanzienlijk versterkt en uitgebreid kunnen worden. Volgens de Oostduitse minister heeft Nederland een groot aan deel gehad in de toeneming van de Oostduitse uitvoer naar West-Europa, die in het eerste halfjaar van 1961 20 procent heeft belopen. Tegelijkertijd werd hierdoor de markt van Oost- Duitsland in .grotere mate voor Neder landse produkten toegankelijk. De Joegoslavische posterijen hebben ter gelegenheid van de opening van de conferentie van „niet-verbonden" landen een serie van vijf speciale postzegels uitgegeven in waarden van 25 tot 1000 dinar. Links: het interieur van het nieuwste elektrische stroomlijnmaterieel is strak en modem van lijn ge maakt. Rechts: de elektropneu- matisch bediende zwaaideuren op de NS 501. Advertentie Prachtige jvHvrinw in modems, veel gevraagde kleu ren grijs; ddk in groen en beige co te Ié. Kreukhersteilend, was- baar, krimpen niet, plooihoudend. Normoal 29.75 NÜ, ÉËN DAG ALLE MATEN niet, pf ooi houdend. Korte Hoogstraat 11 Meent hk. Goudse- singel Kater.dr. Lagedijk hk. Dorpsweg West-Kruiskade 35 LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 (t, De graanmalerij van de firma Ge- broeders Leussink In Haaksbergen is gisteren door een felle brand totaal verwoest.-De schade bedraagt zeker twee ton. De brand werd om kwart over drie ontdekt en nam spoedig zo'n omvang aan, dat de Haaksbergse brandweer, geassisteerd door de bedrijfsbrand weer van omliggende textielfabrie ken en later doorde Enschedese brandweer, niet meer in staat was de malerij te behouden. Het vuur woedde zo fel, dat even la ter ook een naastgelegen winkelpand vlam vatte. Hier brandde het gehele woongedeelte boven de winkel uit. De bewoners konden zich tijdig in veilig heid stellen. De schade aan dit pand is eveneens groot, maar is op dit moment nog moei lijk vast te stellen. De winkelruimte, waarin een levensmiddeienbedrijf was gevestigd, liep zeer veel waterschade op- De warmteontwikkeling was zo groot, dat de ongeveer 150 ruiten van de te genoverliggende textielfabriek vSn de firma Ten Hoopen zijn gesprongen. De Haaksbergse brandweer is de gehele dag bezig geweest met nablussen. Gisteren juist binnen de wettelijke termijn is de ontwerpbegroting -1962 van de gemeente Amsterdam ingediend. Voor het eerst na drie jaar is de begro ting sluitend op een bedrag in inkom sten en uitgaven van ƒ479.567.494, dat is ƒ23.528.956 hoger dan vorig jaar. In de begroting 1861 was een tekort ge raamd van 15 miljoen. Men heeft ditmaal evenwicht in in komsten en uitgaven kunnen bereiken door het nemen van maatregelen, op herhalingen waarvan volgende jaren niet per se kan worden gerekend. Vooreerst heeft men beschikt over de batige saldi, waarmee het leningfonds in 1959 en 1960 is afgesloten 1.300.000) en over een onnodig hoog gebleken re serve (ƒ524.500). De posten salarissen en sociale lasten zijn ƒ3.000.000 lager geraamd. Dit be drag, een gevolg van ernstige perso neelstekorten is als een correctie-post in de begroting opgenomen. druk op een andere knop van het bal kon af te sluiten. Openen of sluiten van deuren tijdens de rit is uiteraard niet mogelijk. Beknotting van gewicht en uitbrei ding van vervoerscapaciteit zijn andere pluspunten. Het nieuwste, in gebruik zijnde treinstel van het elektrische stroomlijnmaterieel weegt 206 ton en biedt plaats aan 236 personen. Het trein stel van de toekomst weegt 163 ton en bezit 281 zitplaatsen. Vooral in het ge raamte van de rijtuigen zijn zeer gro te gewichtsbesparingen bereikt, o.a. door toepassing van hoogwaardige staal soorten. Wat raamlijsten, deuren, dek sels van schakelkasten etc. betreft, deed polyester zijn intrede. Ontelbaar zijn de andere veranderin gen en verbeteringen. De verwarming, de ventilatie en de circulatie zijn aan zienlijk ten goede gewijzigd. De banken hebben een moderne vormgeving ge kregen (strakkere lijnen), de bagagenet ten 2iin in lengterichting van de trein aangebracht, de wandbekleding is van (goed schoor te houden) plastic board gemaakt, het plafond is door perforatie geluidsabsorberend gemaakt, terwijl in alle reizigersafdelingen en op alle bal kons luidsprekers zijn geplaatst, via welke mededelingen aan ni innen vi Uit het aan het publiek kunnen worden gedaan. nieuwste treinstel blijkt duide- Het nieuwste treinstel van de Neder landsche Spoorwegen, dat als voorloper van de in de toekomst te bouwen series is bedoeld, heet in vakjargon NS 501. Vier jaar geleden werd aan de ontwik keling ervan begonnen; een jaar gele den aan de bouw. Naar schatting heeft het prototype elektrisch materieel 1961 3,5 miljoen gulden gekost. Het mecha nische gedeelte is door Werkspoor en o.m. Oerlikon (Zwitserland) verzorgd: het elektrische gedeelte door Smit (Slik kerveer) en o.m. Heemaf. PhILips èn A.E.L (England). Bij de bouw hebben de volgende over wegingen een rol gespeeld: 1. De wenselijkheid van korte rijtij den in verband met de op vele baan vakken thans reeds dichte treinbezet- ting; 2. De eis van korte stationementen met als gevolg kortere reisduur; 3. De noodzaak lichter te bouwen; 4. De wens tot eenvoudig onderhoud in de NS-werkplaatsen. Wie mocht denken dat de NS 501 bin nenkort op het hele Nederlandse spoor wegnet zal zijn te zien. komt bedrogen uit. De Nederlandsche Spoorwegen plan nen op lange termijn, ook al door de vaak meer dan een jaar durende lever tijden. Pas in 1963, als het nieuwste, be staande elektrische stroomlijnmaterieel zal zijn afgeleverd, zullen de eerste tien nóg modernere treinstellen in ge bruik worden gesteld. De betekenis - hiervan is dat het nog jaren zal duren voordat de dienstrege ling aan dit snellere materieel zal kun nen worden aangepast. Het prototype zal voorlopig als stoptrein tussen Utrecht en Zwolle worden ingezet, teneinde op het punt van verbeteringen de ervaring het laatste woord te kunnen geven. De NS 501 is revolutionair en bijzon der. Hoewel niets de inzet op lange trajecten in de weg staat, moeten zijn kwaliteiten in de eerste plaats op het korte traject worden gezocht, en wel daar, waar nog wel eens ge stopt moet worden. Dit komt in de eerste, plaats door de aanzetversnel- ling, die meer dan twee keer krach tiger is als de bestaande. Trekt het huidige, elektrische stroomüjnmate- rieel in 210 seconden tot 120 km/a op, het nieuwste doet er slechts 100 se conden over. Tijdsbesparing wordt eveneens verkre gen door de constructie der deuren. Het bestaande materieel bezit schuifdeuren, die afzonderlijk door de conducteur ge sloten moeten worden. De NS 501 is met elektropneumatisch bediende zwaai- deuren uitgerust, die in geopende toe stand vlak tegen de zijwand naast de in step-opening liggen. Het is de machinist, die deze deuren na aankomst op een station deblokkeert. En het is de con. ducteur, die ze bij vertrek van een sta tion centraal sluit De reizigers komen er ook nog aan te pas, want zij zijn het, die de deuren aan de binnen- of buitenzijde kunnen openen door een sim pele druk op een knop. Tevens bestaat lijk dat de Nederlandsche Spoorwegen doende zijn het elektrische stroomlijn materieel ingrijpend te moderniseren. De NS 501 is in normaal bedrijf b.v. (Van onze speciale verslaggever) meer koppeibaar met de bestaande r ss rijtuigen, daar bij gecombineerd be- drijf het voordeel van de snelle aanzet grotendeels verloren zal gaan. Ook vele onderdelen zijn niet meer uitwis selbaar met die van het huidige mate rieel. Op enkele gemakkelijk aan te bren gen verbeteringen na, zijn de Neder landsche Spoorwegen niet meer van plan de trein van de toekomst een an der karakter te geven. „De ontwikke ling van een project als dit", verklaar de een woordvoerder, kost jaren en jaren. Elke week, elke dag, kan men bijna wel zeggen, komen er nieuwe technische snufjes bij. Op een gegeven moment moeten we er een punt ach ter kunnen zetten, en wel voor de duur van een langere periode. Per slot van rekening moeten we ook- commer cieel enige adem overhouden". De 30-jarig# heer G. de Jong uit Oudeschoot is gisteren om het leven ge komen bij esn ongeluk, op het motor- bootje. waarmee hij, en zijn echtgenote op vakanti» waren- De heer De Jong is op het dek van het bootje,'- dat bij Grouw lag, uitgegleden en met een been door de voorruit van het scheepje geslagen. Daarbij is een slagader door gesneden, ten gevolge waarvan de heer De Jong is doodgebloed. (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) E'EN groepje jongeren heeft don- derdagavond in het Oranjepark te Vlaardingen de aandachtige luis teraars naar de toespraak van de heer Spijksma, een vertegenwoordi ger ui'L Den Haag, bijzonder erg ge hinderd door de meer dan luidruch tige manier waarop zij meenden te keer te moeten gaan. Aan het op treden van deze jongeren heeft men zich bijzonder geërgerd en het was uitermate jammer, dat zij niet tot de orde werden geroepen. De rust kwam weer toen ds. Jan Gra vendeel als algemeen leider van de openluchtcampagne van Youth for Christ een klemmend beroep deed op die jongeren om toch vooral eerbie dig te zijn en te luisteren naar de boodschap, die in opdracht van Je zus gebracht werd. In een kort, maar indringend gebed smeekte hij de Heer de monden van deze luidruchtigen te sluiten en hun oren wijd open te stellen voor de blijde boodschap, dat Jezus leeft en dat Hij mensen geluk kig wil maken. Dit gebed werd ver hoord, want het werd en het bleef stil op de speelweide... De heer Spijksma heeft gewaagd van zijn blijdschap als grote zondaar Je zus te hebben aangenomen, want daardoor was zijn leven heel an ders en veel gelukkiger geworden. Zijn woorden „Komt allen tot Mij, die vermoeid en .belast zijt en Ik zal u rust geven", zijn waarheid. Er zijn, zei deze eenvoudige vertegen woordiger, vele wegen om 'over te gaan: de weg die jezelf wilt betre den en de weg, die God je wijst. De eerste is wel de gemakkelijkste, maar de tweede is veel mooier en veel heerlijker, want zij gaat naar de Hemel. Kies daarom de weg, die Jezus je wijst en het leven zal blij en gelukkig worden! (Van een onzer verslaggevers) Nadait de Britse militairen aan het eind vanseptember het transitcamp in Hoek van Holland hebben verlaten, zal dit kamp in zijn geheel worden ontruimd en afgebroken. Aldus werd ons bij na vraag meegedeeld van de zijde der ge meente Rotterdam, zulks naai' aanleiding van geruchten over plannen der Ko ninklijke Marine om een deel van het kamp te gaan gebruiken. Het bestaan van het kamp als centrum van de aan- en afvoer der Britse mili tairen tussen Engeland en Duitsland houdt 26 september officieel op. Op die datum legt namelijk de laatste boot, die tot dusver tweemaal in de week verlof gangers vervoert, bij de Harwichkade aan. De vraag rees uiteraard wat er zou gaan gebeuren met het 'grote kamp, in feite een sta-in-de-weg was voor ver dere ontwikkelingsplannen op stedebouw- ■kundïg en recreatief gebied in De Hoek. Een deel van de terreinen, die de En gelsen steeds hebben gebruikt, is eiger dom van het Nederlandse ministerie van defensie. Officieel is dus thans beslist, dat het kamp geheel verdwijnt. Wat er dan zal gebeuren met de terreinen lijkt nog een open vraag. De afgelopen drie zomermaanden juni, juli en augustus zijn aan de som bere en koude kant geweest. In De Bilt zjjn 507 uren zonneschijn gere gistreerd tegen 607 uren normaal. Het tekort bedroeg derhalve gemiddeld ruim één uur per dag. Het was daar mede de somberste zomer sedert 1956. De gemiddelde temperatuur bedroeg te De Bilt 15.7 graden Celsius, tegen 16,4 graden normaal; ook in dit op zicht is 1956 ongunstiger geweest. Het aantal zomerse dagen was te De Bilt 10, evenais het vorig jaar, terwijl het gemiddeld in de laatste 30 jaren 19 bedroeg. Van de 92 dagen waren er 68 aan de koude kant. Op de meeste plaatsen was het te nat, in De Bilt regende het 136 uren tegen 108 nor maal. Gemiddeld' over het gehele land is ongeveer 235 mm regen gevallen tegen 295 mm in de zomer van 1960 en 214 mm normaal. Vooral in het Noord oosten van het land heeft het veel ge regend. zoals uit de voorlopige ge gevens blijkt. De hoeveelheden zijn aan de kust het kleinst geweest, aldiis het K.N.M.I. Advertentie GR. HILLEDIJK 209-211 - TEL. 71660 DE SLINGE 183 - TEL. 78861 Bij een verkeersongeluk in Nieuwe- horne is de 20-jarige gemeenteambte naar J. Kuipers uit Heerenveen om het leven gekomen. De heer Kuipers wilde per motor een langzaam rijdende bus van de Nederlandse Tramweg Maat schappij passeren en is daarbij tegen een uit de andere richting komende NTM- bus gereden. De 11-jarige J. A. M. Rust uit 's-Hertogenbosch is gisteren tussen Ter- borg en Varsseveld uit een trein geval len. De Jongen brak enkele ribben en liep inwendige kneuzingen op. (Van onze parlementsredactie) Het is niet onwaarschijnlijk dat en kele papoea's de Nederlandse delega tie naar de Algemene Vergadering van de V.N. als adviseur en waarne mer zullen vergezellen. Een van de moeilijkheden is, dat slechts weinig papoea's het Engels machtig zijn. Van de leden van de Nieuw-Guinearaad jouwe en Womsiwor is bekend, dat zij het Engels beheersen. (Van een onzer verslaggevers) De raad van Brielle gaat ijverig voort met het vaststellen van. nieuwe plannen en ontwerpplannen om Brielle langza merhand tot „woonstad van Europoort" te maken. Tijdens een spoedeisende vergadering werd eert krediet verleend van 755.000 voor de bouw van een nieuwe openbare uloschool in het uit- breidingsplan-Rugge. Voor de bouw van woningwetwoningen werd 321.100 be schikbaar gesteld, terwijl voor ƒ95.000 bouwgrond in Noord-Meeuwenoord zal worden verkocht. Verder werd besloten een tweede jachthaven aan te leggen, waarvoor kre diet werd verleend. Vervolgens zal 6000 m2 bouwgrond worden verkocht aan het aannemingsbedrijf G. First te Rotter dam en ten slotte stelde de raad 20.000 beschikbaar voor het vervaardigen van een ontwerpsaneringsplan voor de bin nenstad. Koos Bons had voor zijn orgelcon cert, dat hij donderdagavond in de Nieuwe Zuiderkerk gaf, een voorbeel dig programma samengesteld nit Franse werken, die alleszins de moei te van het uitvoeren en beluisteren stuk voor stuk waard waren. Jehan Alains Litanies, een opus dat om zijn veelzijdige harmonische inven ties nog steeds tot de sterkste werken der moderne orgelliteratuur moet wor den gerekend, opende de avond direct al boeiend, hetgeen ook mede het gevolg was van de wijze waarop Bons deze muziek vertolkte. De organist toonde trouwens zijn con- genialiteit met de Franse moderne or gelkunst wel zeer overtuigend, want „Prelude et Fugue sur le nom d'Alain" van Maurice Duruflé genoot een al even fraaie weergave, een weergave, die bovendien bewees, dat Bons de fijnzin nige klank, die nog wortelt in het la te impressionisme, doch dermate per soonlijk geaccentueerd is dat deze mu ziek, evenals Duruflé's andere werken een geheel eigen plaats inneemt, even eens had doorgrond. In 1930 maakte de blinde organist Louis Vierne voor „Odeon" een gram mofoonopname met drie improvisaties. De matrijzen gingen in de oorlog verlo ren, doch Duruflé, oudleerling van Vier ne legde het klankbeeld van de nog be staande platen zo nauwkeurig mogelijk vast in notenschrift. Dat deze zeer moeilijke arbeid niet tevergeefs is geweest, bleek wel zeer verheugend. Want de improvisaties, die respectievelijk de titels Marche épisco- paie, Meditation en Cortège kregen, zijn aantrekkelijk en spontaan klinken de stukken, die als fraaie specimina kun- van Viernes brillante orgelkunst nen beschouwd worden. Voor de uitvoering ervan komt Bons al evenzeer een woord van lof toe. en ofschoon men de registratie van Francks Premier Choral iets doorzichtiger had gewenst, kwam ook deze compositie verder zeer respectabel tot klinken. Twee tritsen oude werkjes respectie velijk van Guillaume Nivers en Gilles Jullien vormden een aantrekkelijke af wisseling in het programma, waarin Bons nog voor een fris klinkende korte improvisatie over een volkslied zorgde en dat via de brillant gespeelde Tocca ta uit de Suite Gothique van Léon Boëll mann, ter gelegenheid van de verjaar dag van Prinses Wilhelmina, werd be sloten met twee coupletten van het Wil helmus. H. VAN BORN Aan deze rally werkten mede de Schot se zangleider John Davidson uit Vlaar dingen en zijn schoonzuster Manny I Leininga uit Voorburg. Deze laatste) had enige Engelse verlossingsliederen in het Nederlands vertaald. Met gro te aandacht werd naar dit duet ge luisterd. Ook was er weer veel samenzang en natuurlijk klonk ook weer net koor van de campagne „Gisteren, heden, steeds dezelfde; Trouw blijft ons de Heer. Aardse vrienden kunnen fa len; nimmer faalt de Heer". Ook nu weer begeleidde Gerrit van Eersel, een van de organisten van de gere formeerde Pniëlkerk de samenzang. Vandaag, vrijdag, wordt het een bij zondere avond, want dan zal ds. Jan Gravendeel de door bezoekers aan de rallies in de bussen gedeponeerde vragen beantwoorden en de evange list Jaap van Heiningen zal als spre ker optreden. (Van een onzer verslaggevers) Tijdens de laatst gehouden vergade ring van de Vlaardingse Scheidsrechter vereniging, heeft het bestuur het pro gramma voor het seizoen 1961-1962 be sproken. Een nog drukker seizoen wordt verwacht dan het vorige jaar. Op het programma staan weer de test- wedstrijden voor junioren en senioren van voetbalverenigingen uit het gehele Westland. Naast het toetsen van de spel regels zal ook getracht worden de ken nis hiervan te verbreiden. Voor de eigen leden en donateurs staan, buiten de veertiendaagse kontakt- avonden, die maandag weer beginnen in zaal Excelsior, diverse belangrijke evenementen voor de deur. Een vooraanstaand sportman, die zijn sporen in het Nederlandse voetballeven wel heeft verdiend, is uitgenodigd een causerie te houden. Bovendien zullen twee ontmoetingen op spelregelgebied worden gehouden tegen zusterverenigin gen uit het district Zuid-Holland. In de loop van het seizoen zullen de Vlaardingse arbiters op een bijeenkomst van de scheidsrechterscommissie van de afdeling Rotterdam, kunnen horen, of hun prestaties nog steeds in stijgende lijn zijn. Gezien het grote succes van vorig jaar november, heeft het bestuur van de V.S.V. gemeend, om zo mogelijk een nog grootser opgezette forumavond te houden, waarbij de elite uit het Neder landse sportleven acte de presence zal geven. (Van een onzer verslaggevers) In het kader van de door de commis sie jeugdvoorstellingen in het komende seizoen te organiseren voorstellingen voor de schooljeugd in Vlaardingen, zal op 28 maart 1962 het Spaanse dansen semble Susana y Jose voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs optreden. Dit gezelschap, ^dat in het begin; van het-'volgehde "jaar een tournee door "Nederland maakt, trad al eens eerder in Vlaardingen op en gezien het succes van toen, prijst de' commissie zich ge lukkig, dat zij erin is geslaagd, een speciale jeugdvoorstelling te organise ren. Voor de leerlingen van de scholen voor gewoon lager onderwijs heeft de commissie de balletgroep „Scapino" uit genodigd op 20 november een tweetal voorstellingen in Vlaardingen te geven. Scapino treedt al een -reeks van jaren met groot succes voor de jeugd op en het huidige repertoire van dit gezel schap is een waarborg voor interessan te voorstellingen, waarmee de jeugd zich ongetwijfeld zal vermaken. Dc directie van de Luchthaven Schiphol heeft besloten de landings tarieven voor vliegtuigen met ingang van 15 september te verhogen met 25 procent. Deze tariefsverhoging is vol gens de directie noodzakelijk gewor den vanwege de „zeer aanzienlijke verzwaring van de exploitatiekosten van de Luchthaven". Ook na de invoe ring van deze verhoging behoren de landingstarieven op Schiphol nog tot de laagste van Europa. Alleen die van Ziirich zijn goedkoper. De wijkraad voor Hóek van Holland zal woensdag 6 september .vergaderen. Op de agenda staan ingekomen stukken van de Rotterdamse Kunststichting over steun aan jubileumconcerten Hoeks Mannenkoor,- van de wethouder van eco nomische aangelegenheden over de ac tie „Opgeruimd staat netjes", van de wijkraad van Nieuw Charlois over het rapport-Schut, en een brief van de So ciale raad Rotterdam betreffende soci aal-culturele activiteiten in Rotterdam. Vervolgens komt deze avond ter tafel het. bericht van de wethouder van sport en recreatie inzake de verbouwing van het gemeentelijk gymnastieklokaal, het verzoek van B. en W. om advies over het plan tot bouw van een politiepost huis met vier dienstwoningen aan de Rietdijkstraat. De wijkraad heeft een afschrift van een verzoek van B. en W. aan dè mi nister van volkshuisvesting ter inzage om de gesplitste toestand van de du plex „Korrelbetonwoningen" na 31 de cember te handhaven. Verder is er een bericht ter bespreking van B. en W. van Rotterdam dót officieel aan de pach ters van de grond van de nieuw aan te leggen caravancamping uitstel van ontruiming is verleend. Ten slotte za! verslag worden uitgebracht van de Wijk raadcommissie inzake de Hoekse Ge meenschap en zuilen nog later ingeko men stukken worden behandeld. De vergadering die in de hulpsecreta rie wordt gehouden vangt aan te 19.15 uur. <Van onze correspondent) De afdeling Hoek van Holland van de Nederlandse Vereniging van Huisvrou wen heeft zich met een verzoek tot de directie van de Nederlandse Spoorwegen gewend om zo mogelijk een half-uur i dienstregeling in te stellen op. de lijn Hoek van Holland-Rotterdam v.v. Het afdelingsbestuur der Huisvrouwen heeft er op gewezen dat een groot aan tal scholieren de dupe is van de huidige dienstregeling. De Nederlandse Spoor wegen heeft naar verluidt het ver zoek in overweging genomen, en wenst te weten hoe groot het aantal scholieren is dat dagelijks op de verbinding naar en van Hoek van Holland staat te wach ten. Het is op deze door de N.S. gestel de vraag dat het afdelingsbestuur der Huisvrouwen een beroep doet op alle ouders die kinderen op school hebben m plaatsen tussen De Hoek en Rotter dam om daarvan opgave te doen aan de secretaresse van de afdeling: me vrouw OT. W. E. van Dalsen. De Cor- desstraat 8, Hoek van Holland. Verzocht wordt om deze opgave schrif- telijk in te dienen onder vermelding van het aantal kinderen dat de school buiten Hoek van Holland bezoekt. Zaterdagmorgeit beginnen wij met de verkoop van de hele voorraad Enkalon dameskousen uit de bekende serie van 2.95 per paar, voor minder dan de halve prijs. Enkalon dus extra sterke) bij zonder fijne kousen, met rek baar boord, volledig geminderd, koopt U nü voor een ongekend lag® zomerprijs. Zaterdagmorgen om 9 uur bé- gint de verkoop van deze Enka- lons met fijne naad en zeer geslaagde punthie! in niéuwe modekleuren en in alle maten, per paar voo Géén tel» of fCftrQfe* wit (van een onzer verslaggevers) De Schiedammers hebben vanmorgen wat vreemd gekeken toen zij plots-he vertrouwde donkere uniformen.; van de Sehiedamse politie misten, f maar bij de gesprekken later bleek '.tóch wel dat men unaniem van mening,js, dat de poliüe-mannen er nu wat fleu riger uitzien. Het merendeel droeg vandaag nog _de bekende zwarte pantalons, "sommigen droegen de nieuwe grijze pantalons1. Op* het lichtblauwe jasje bevindt zlèh misschien teveel schittering wan chroom, maar in het algemeen doet de combinatie het wei. Overigens vormt de oude zwarte broek met het nieuwe jasjé een betere kleu rencombinatie dan het lichte grijs met het lichte blauw. Het nieuwe uni form zal wel spoedig vertrouwd zijn in het stadsbeeld. Dan kan men na 1 oktober weer vreemd opkijken als het nieuwe" zOmérunMormiV vervangen wordt door het oude wintercostunm. Vandaag heeft de politie enig bekijks, misschien wel omdat men in conser vatief Nederland geen „Italiaans- aan doende tenuen" verwacht -ë - (Van een onzer verslaggevers) De auto van de winkelier F. H. V. H. V. uit Enschot is donderdagmorgen om 8 uur op de Rotterdamsedijk vfe Schiedam in botsing gekomen met „een tram, bestuurd door A. H. A. Een fQe auto's wilde de trambaan op de Rot terdamsedijk passeren. hï-rs;;- Daarbij moet een automobilist te vgel haast hebben getoond, want de auto van de heer V. zou tegen de tram zijn geduwd. Het gevolg was dat het opont houd op de drukke rijweg nu langer duurde omdat tram en auto bij de botsing beschadigd werden. Persoonlijk letsel deed zich niet voor. Ter gelegenheid van de verjaardag' van HJK..H. Prinses Wilhelmina had de chr. Oranjevereniging „Oranje Gei tromt?" gisteravond een feestavond be legd in ,jDe Lantaren". Voor een goed gevulde zaal bracht daar de Chr* -To neelgroep „Irene" uit Pijnacker het toneelstuk „Ruwe Stormen" voor het voetlicht. In dit stuk van P. L. van Prooijen- gaerds stormt het in meer dan „een op zicht. Zo begint het stuk op de avond, voorafgaande aan de rampnacht 1953. De avond brengen de toeschouwers, door samen met het gezin van boer, Verweij,-, die buitendijks, dus in de gevarenzone woont. Iets van de angst uit de storm-' nacht herleeft als het gezin hals over kop de woning moet verlaten om het na derende water te ontvluchten. Maar in het leven van de Verweïj's; woeden de- stormen nog lang voort, ook als de rampdagen voorbij zijn. Daarover handelt het vervolg van het stuk. Over het algemeen had „Irene" het met dit stuk niet zo goed getroffen. - Het is niet bijzonder vlot geschreven en de dialogen zjjn bier en daar wel uiterst stroef. Overigens moet worden vastgesteld dat ook „Irene" hier en daar duidelijk routine te kort kwam en daardoor vooral in het begin tot uiterst zwakke scènes kwam. Opvallend waren hier bij het gebrek aan beheersing dat A. Harte veld toonde in zijn rol van Ver weij, de geringe vertrouwdheid van' enkele spelers met hun plaats op het toneel en het te veel doelloos heeb en weer lopen. Klein, hinderlijke onvolko menheden, waaraan een duidelijker en straffere regie veel doen kan. - Geleidelijk kwam men er echter wat beter in en zo beleefde het publiek toch nog de nodige spanning aan deze opvoering. rr..xr De avond was geopend door de zltter van „Oranje Getrouw" de C. van Kranenburg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1