Voetbalstrijd met successen begonnen GTB en PPSC boekten ruime overwinningen EMeiIIiIbWÊtÊs !ÜTÖ££ Jongen rijdt op brommer ruit van winkeldeur stuk 34.7QO Gevluchte jongen valt (7 m) van kerkdak af WONINGRUIL Protestanten opgeroepen voor gesprekskringen Zalfje begin van roem van madame Rubinstein Rotterdamse kroniek Ruw spel van ahnlllLj JJk, JL A" Brandweer werd niet toegelaten bij binnenbrand ijziging in de kinderbijslagwet Nederlands schip had aanvaring Meer snelheid: auto's beschadigd Diefstallen en ongelukken Tweetal ging uit angst klimmen Bevolking van Schiedam weer iets gestegen Trampassagier vernielde verkeerszuil Mist misleidde automobilist Inbraak in winkel Stroom doodde scheepsmachinist Burgerlijke stand Initiatief Oecumenische Raad Dakota landde op één motor Politieagent bij gevecht ontwapend Ir. J. Rutgers officier O.N. de rotterdammer D' HOOGVLIET - VLAARDINGEN ibbelbredo stoffen mo^rn PAGINA 3 MAANDAG 4 SEPTEMBER 19^1 nu beduidend goedkoper Weer succes HBSS-Unicum 4-7 PPSC-SNS 3-1 HORDENLOOP OVERSTEKEN UNICUM GERED staapmeubels-wentetbedifeR duo-divans enz. voor alles wat uw radio en tv betreft ...en dagelijks «mg» U h£TZ& WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 Advertentie Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van een zeld zame partij monsterstukken, coupons en halve stukken exdu- sieve damesstoffen, van een Internationaal bekende wollen stoffenfabrlek. Zuiver wollen stoffen van dit najaar, pracht kwaliteiten japon-, rok- en tailleurstoffen, De meest modïeuse dubbet- brede stoffen, w.o. serge, bou clé, mohair, ruitstof en vele andere fantasie-stoffen uit de series van 9.95 tot 12.95 koopt U nu door elkaar per meter voor nog géén vijf gulden. HOEWEL niet alle teams de volle 11 winst behaalden zyn de Schiedam- T~ 1 - se voetballers de competitie met sue- S/V X HïOi'lcta ces begonnen. De verrichtingen van 4/t?! A t c de elftallen wekken goede verwach- C 1 i i tingen voor de komende maanden. C TO O V Of! OI'I /I GTB won met liefst 50. PPSC was UC-LUC-f WILLI sterker dan SNS, maar belaas hebben de eilandbewoners met ruw spel de sfeer van de sportontmoetlng bedor ven. Enkele Schiedammers moesten zelfs onder doktersbehandeling wor den gesteld. GSS won weliswaar niet, maar het verjongde team speelde zo goed dat de Gustomannen zonder vrees de toekomst tegemoet gaan. Waal het derde doelpunt. HBSS sloeg fel terug en het was Van Veen die de stand op 43 bracht. (Van een onzer verslaggevers! Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop vati deze zuiver wollen stoffen, voor een- prijs die U nooit voor mogelijk had gehouden. ml /e/% nu per meter M QVk Gif it tel. of schrift, best. Steeds heeft GSS voor het doel van WIA verbleven, maar de tegenstanders konden enkele weifelingen in de Schiedamse defensie afstraffen. Uit een doorloopbal van Zandbergen scoorde Wijdeman. Er was echter hands gemaakt en Zandbergen schoot de strafschop in. Twee minuten latei had WIA vanuit de middenbal gelijk 'gemaakt. GSS geraakte aangeslagen waardoor WIA bleef aanvallen. Bij verkeerd uitlopen van de Schiedam se doelman werd het in de tiende minuut 12. Drie minuten later was het al 13 na treuzelen van de Schie damse defensie. Nog geen tien minu ten daarna had WIA de winst bij een fout van de achterhoede (1—4>. Wel herstelde GSS zich maar het tech nisch sterkere GSS ko nde achter stand niet meer wegwerken. Zand bergen scoorde na goed aangeven van Immerzeel. Vlak voor "rust werd het nog 25. De Schiedamse achterhoede was blijven staan. Uit goede combinaties kregen Prins en Zandbergen in de tweede helft kansen, werden opgevangen. PPSC had overwicht waarbij vooral de snelle rechtsbuiten Koel Ravens opviel. In de vijftiende minuut scoorde Ravens na goed aangeven van Piet van Veen. Vier minuten later verhoogde Ravens de score. Hierna begon SNS te pogen de strijd met lichaamskracht te beslechten. Daar door kon de middenvoor In de 33e mi- een bat in doel lopen. Uit een solorush glipte Plet van Veen drie minuten voor rust succesvol langs de verdediging. (31). De geblesseerde Van Veen was na rust vervangen door Kapte in. SNS bleef pogen de strijd met ruw spel te forceren. Middenvoor Lontje Me nis tec werd tegen de grond gewerkt. Een ver dediger schopte Ravens tegen de vlakte, zodat hij geblesseerd van het veld moest Drie minuten later echter had Unicum weer succes. Het was 44 door De Heer, die daarna in de 34e, 38e en 43e minuut de stand voor zijn club naar 47 voerde. In de eindfase kwam HBSS het nog voor het doel van Unicum maar Van Veen schoot in handen van. de doelman. Voor hem viel Van zorgde op afstand van de verwoede SNS'-ers te blijven. worden gedragen. Pelet bi en PPSC t KNVB-er HBSS heeft op de vrije zaterdag een oefenwedstrijd tegen Uni cum gespeeld. De bezoekers waren het meest in de aanval. In het begin ging de strijd gelijk op. Het was rechtsbuiten van Veen die in de elfde minuut echter zonder te scoren. GSS wijzigde raak schoot. Bij een aanval op het doel het team. Immerzeel trok naar de achterhoede en Weber fungeerde als rechtsbuiten. Het doel van WIA kon echter nieet meer op de juiste wijze worden benaderd. Doordat SNS te laat arriveerde begon de strijd een half uur over tijd. PPSC trok direct in de aanval. SNS verschafte zich „lucht" met verre trappen die door spil jan Teeuw en zijn assistenten goed DE HORDENLOOP is ingevoerd in Schiedam. Goed, u zult het niet ge loven, maar volg ons dan naar de Koemarkt. We willen niet flauw zijn en gaart wijzen op Let ellebogenwerk van..de ..tnzdsvaarders;. die.,fs,: avonds vijf uur 'opde secondejte;voegvan ar beid naar huis afleggen. Deze erger nis hebben wij, Schiedammers al als gewoon geaccepteerd. Minder gewoon is het toch dat men ons verplichten wil over een hek te klimmen, dan tus sen, fietsen en vervaarlijke auto's door te springen om vervolgens alsnog of voor een rijdende tram te storten of mogelijk met wanhoop in die rijdende tram te kunnen kruipen. Kijk dat is het nu wat ieder van ons kan overko men als hij de voorschriften norma al opvolgt. DIE KOEMARKT is daardoor tot een heel gevaarlijk gebied geworden. Vlak voor een café op de Koemarkt staat een lang en stevig hek. Juist, zult u zeggen. In dat hek bevindt zich als een integrerend deel een paal met bord en dat vinden wij hu minder juist. Op het bord ..staat te. lezen: Trampassagiers hier 'oversteken." Nu dat doen we niet, zulk een advies opvolgen leidt tot ongelukken. Nu heb ben we nog niemand over het hek zien klimmen, ook niet hulpeloos zien staan bij dat vreemde bord, maar als het gebeurt verwondert het ons niet. Hoe kan zo iets gebeuren? Men plaatst een paal met bord in de grond, men be vestigt het aan een hek of men plaatst er een hek tegen aan en wat moet er dan bereikt worden? kop niet te lezen IN ELKE GOEDE stad duidt dat stalen afsluithek langs het trottoir dat men niet op de drukke rijweg mag stappen. Schiedam beschikt ech ter weer over een unicum. Geadviseerd wordt hier kennelijk om over dat hek te klimmen. We moeten er niet aan denken wat de bezoekers van het café in de diepte van de Broersvest bij dat hek zullen doen. Eerst komen ze moei zaam de stenen trappen op, dan le zen ze het bord heel aandachtig en daarna wordt het advies opgevolgd, linea recta de Koemarkt op, naar het plantsoen in het midden van het plein. Het zal een hordenloop wordendie spoedig internationale belangstelling krijgt. RUIME PUBLICITEIT zou ook de RÈT-bus gekregen hebben die zater dagmiddag in duel geraakte met de spoorbomen van de overweg aan de Nieuwe <Damlaan. Toen de bus de overweg wilde passeren sloten de hal ve' botnerif Ach óp de buS. 'HeË ijoer- tuig"zat klém, het stopte* dan ook abrupt. De passagiers wielen om, de chauffeur liet de bus krampachtig ruk ken en stoppen, en zowaar de'bus kon zich onder de greep, van de spoorweg boom uitworstelen. Het gebeurde alle maal in een oogwenk. Toen de passa giers van hun schrik en verbazing be komen waren zagen'zij plots die trein voorbij rijden. De spoortrein uit Vlaar dingen was bp nog geen honderdvijf tig meter van de overweg verwijderd toen er zaterdagmiddag een autobus klem zat onder de spoorboom en uiteraard op de spoorlijnen. Op het mippertje was groot onheil voorkomen, zij het ook ditmaal met een min of meer ge slaagde hordenloop. van HBSS werd tweemaal overg ekopt. Toen achterspeler Van. Walsum het leer miste kon Bijl uit een doorbraak de ge lijkmaker scoren. Unicum kwam meer in de aanval. Doelman Van Heest ving de bal keurig In de 32e minuut. Uit een terugspeelbal km» de keeper van Unicum direct daar na nauwelijks reddend optreden. Chris Scheffers brak alleen door de achter hoede, maar hij schoot naast. In de 39e minuut ging middenvoor Putters er alleen vandoor. Hij schoot HBSS naar ZI. Vlak daarna trapte een achter speler mis, maar Putters schoot naast. Van Heest hield het doel goed schoon itn deze periode en HBSS schoot b(j Unicum over de lat. In de tweede helft trok HBSS onmid dellijk naar het doel van Unicum, maar het leer werd tot hoekschop verwerkt. Na vijf minuten ontstond de eerste aan val op hett Schiedamse doel, maar de achterhoede trad reddend op. Links buiten Chris Scheffers kreeg in de veer tiende minuut een kans, maar hij schoot hoog over. Direct daarna herstelde hij zich. Van uiterst links schoot hij scherp tegen de rechterpaal in <31). Toen Bert van .Veen in de zeventiende minuut hands maakte schoot De Heer de straf schop in. In de 25ste minuut maakte De In deze strijd tussen gelijkaardige ploegen heeft Unicum Iets te veel ge kregen. Voor de langere spelers van Unicum was het dikwijls gemakkelijk de voorzetten naar de kleinere aanvallers van HBSS te onderscheppen. Van onze pprtementsredaktie •Het ligt in de verwachting, dat minis ter Veldkamp in de verklaring die hij 20 september in de Tweede Kamer zal af leggen, enige wijzigingen in het wetsont werp algemene kinderbijslagverzekering zal aankondigen. Aangenomen wordt, dat de bewinds man slechts ten dele wil tegemoetkomen aan de wens voor de minder draagkrach tige zelfstandigen reeds vanaf het eerste 'kind kinderbijslag te geven. Deze regeling zou niet veel afwijken van de bestaande noodwet voor de kleine zelfstandigen. Aan de andere kant wordt het niet on waarschijnlijk geacht, dat dr. Veldkamp enigszins tegemoet wil komen aan de be zwaren van de WD- en CH-kamerfrac- ties. Deze bezwaren richten zich voor al tegen het algemene karakter van de kinderbijslagverzekering. Een opLossingzou zijn de regeling te beperken tot verzekerden met een inko men van maximaal twaalfduizend gulden per jaar. De Nederlandse kustvaarder Lucas Bols 2 is gisteren in het Nojrd-Oostzee- kanaal in aanvaring gekomen met het Poolse schip Puck, 1166 brt., dat op weg was van Rotterdam naar Gdingen. Beide schepen werden beschadigd, maar kon den de reis voortzetten. De 499 brt. metende Lucas Bols 2 is op de thuisreis van Karïsvik naar Am sterdam. Bij zijn thuiskomst heeft de rijwiel hersteller J. van D. op de Vlaardinger- dijk te Schiedam, in de nacht van zaterdag te Schiedam een pan met vet en spek op het vuur gezet. Daarna is hij op een stoel in de keuken gaan wach ten, totdat het spek de gewenste tem peratuur zóu hebben. Maar omstreeks half twee is de man in slaap gevallen. Het spek en het vet raakten over verhit en daardoor ontstond brand. De heer Van. D. heeft het vuur met water geblust. De verf was gebladderd en de gordijnen zijn verbrand. Inmiddels had het binnenbrandje al zoveel opzien ge baard, dat brandweer en politie werden gewaarschuwd.. De heer Van D. wenste echter niemand tot zijn woning toe te laten. Daardoor heeft de brandweer met een koevoet de voordeur opengedrukt. De inboedel is verzekerd. Toen de heer B. M. S. vrijdagmiddag om tien over twee met zijn auto vanuit de Bosboomlaan in Schiedam rechts de Burg. Knappertlaan - zou inrijden, zou een onbekend gebleven auto uit-de rich ting Vlaardingen zo snel zijn voorbij- gereden, dat de heer S. zijn snelheid moest verhogen. Hij is daardoor tegen de geparkeerde auto van. de technisch ambtenaar W. M. L. A. J. gebotst. Deze stilstaande auto werd daarbij tegen de auto van de ver- zekerings-inspecteur J. H. C. G. aange duwd. De drie voertuigen zijn be schadigd. .v (Advertentie) Vandaag eerst weer een opgave van gevonden voorwerpen in Schiedam Te bevragen aan het hoofdbureau van politie tussen 912.30 uur en 26 uur: trainingsbroek; herenregenjasje; dames- vest. Te bevragen bij de vinders; auto- step, v.d. Horst, Rubensplein 5b; zonne bril, Passchier, Nw. Haven 71c; ring met sleutels. Krul, Alb. Thijmstraat 82b; contactsleuteltje. Hak, Beijeriandsestr. 2c; damesportemonnee met inhoud. Dhr. Folst, Marconistraat 65; porte feuille met inhoud, J. v.d. Marei. Gas straat 14; herenportemonnee m. inhoud, J, Bedeaux, Kortlandstraat 30a; week endtas met inhoud, C. Beer, Gijsingstr. 23, Rotterdam; kinderportemonnee mei inhoud, M. Vogelenzang, Rotterdamse- dijk 194a; portefeuille met inhoud, v. Put, Lekstraat 22a; hoofddoek eh sjaal, Mevr. Westerveld, Buijs Baiiotsingel 3c; zilveren armband, v, Millingen, Burg. v. Haarenlaan 1239; zilveren ringetje. Slavenburg, Troelstralaan 175; bedel- armbandje, A. v. Noortwijk, Wibaut- plein 20; zakhorloge met ketting, v.d. Ven, Hoogstraat 51; bedrag aan geld, Adams, Huize Brabant. Tuirdaan 98, 0 Evenals vorige jaren zal ook ditmaal '=n bezinningsbijeenkomst voor het personeel en het bestuur van de Ver eniging tot Bevordering van Christelijk Onderwijs in Schiedam worden belegd. Deze bijeenkomst wordt woensdagavond in de zaal Van de Opstandingskerk ge houden. De heer M. Vlasblom van de P.C.O.V. zal spreken over het onder- (Van een onzer verslaggevers) e remmen weigerden toen de 16 jarige D. van der H. op zijn brom' flets zondagmiddag om tien voor half drie van de Dam naar de Hoogstraat in Schiedam wilde rijden. Be rem brak in de bocht, waardoor de jongen rechtuit reed, hel trottoir op, legen de dehr van de postzegelwinkei van de heer A. A. M. de Graaf aan. De ruit brak en het slot ia ontzet. De joegen heeft geen letsel. De buurman van de heer G., de Ijzer handel Engerink, heeft tijdelijk een van zjjo schotten in de deuropening van de postzegelwinkel bevestigd. Onbekenden hebben zich toegang ver schaft tot het benzinestation Brandaris op de Rotterdamsedijk in Schiedam. In de nacht van zaterdag op zondag is een ruit van de toegangsdeur van het gebouw vernield. De laden van een schrijfbureau zijn doorzocht. Er wordt niets vermist. Uit het restaurant Europoort is een zilveren broodschaal, drie zilveren tandenstokers en enig glaswerk ont vreemd. betonwerker N.P. mist zijn twee tassen, grijs-wit, ter waarde van, 45, Hij heeft de tassen, inhoudende papie- en flessen, zaterdag in een patat- de Broersvest laten Maan. Mevrouw L. R. B, heeft aangifte gedaan van diefstal van een herenfiets, die voor haar woning aan de Aleidastraat heeft gestaan. Ten nadele van de 13-jarige K. I. van de H. is uit de Prof. Kamerlingh Onneslaan een rijwiel ontvreemd. Op de Buys Ballotsingel is de 8-jarige W. de Bruin uit de Fultonstraat zon dag in botsing gekomen met een bromfiets, bestuurd door H. P. De jongen is met een pijnlijke kaak en een lichte hersenschudding naar de Dr. Noletstichting vervoerd. Aapertent!* INENTING TEGEN POKKEN EN DIFTERIE—KINKHOEST— TETANUS Op donderdag 7 september 1961 van 1.30—2 uur n.m. zal er ten huize van de Vlaardingse art sen gelegenheid worden gege- ven voor kosteloze inenting te- gen de pokken voor kinderen, die de leeftijd van twee laar nog niet hebben bereikt, en te gen difterie, kinkhoest en te tanus voor kinderen tot zes jaar. Men kan zich zonder vooraf gaande aanmelding vervoegen bij de huisarts. De inentings- kaart ol boekje dient overge legd te worden. Inentingskaarten zijn, voor zo ver nog niet verstrekt, gratis verkrijgbaar bij de afdeling Bevolking, Stadhuis ingang Fa terstraat, alhier. Ouders, die hun kinderen i twee jaar geleden volledig lie ten inenten tegen difterie— kinkhoest—tetanus of difterie— tetanus, worden er aan herin nerd. dat deze kinderen nu voor een herinenting in aan merking komen, waardoor de immuniteit weer met ongeveer twee jaar wordt verlengd. Voor zover deze kinderen de leeftijd van zes jaar nog niet hebben bereikt kan de herinenting worden gegeven op bovenge noemd .tij dsrtip door de huisarts, eveneens op vertoon van de in ent ingska art. (Van een onzer verslaggevers) Schiedam groeit weer. Gedurende enkele maanden heeft het bevolkfflgs- totaal vrijwel geen stijging vertoond, maar in de maand juli is het totaal met 104 inwoners tot 80.578 gestegen. In juli werden 74 jongens en 77 meisjes gebo ren, er overleden 22 mannen en 16 vrou wen. In Schiedam vestigden zich 117 man nen en 108 vrouwen, uit de stad vertrok ken 108 mannen en 125 vrouwen. Het be volkingsoverschot is 112 personen, het vestigingstekort is acht personen. Bene den de leeftijd van een jaar overleden drie kinderen, in de leeftijd van 50—56 overleden vijf stadgenoten, zes Schie dammers waren in de leeftijd van 6069 jaar. zeven Schiedammers hadden de leeftijd van 70—79 jaar .bereikt en veer tien stadgenoten overleden, ouder dan de leeftijd van tachtig jaar. Er traden 68 Schiedammers in het huwelijk, er werden geen echtscheidingen uitgesproken. Binnen de stad verhuisden 149 gezinnen met in totaal 577 personen. (Van een onzer verslaggevers) Een tramconducteur heeft de Schie damse politie mededeling van een merk waardig verkeersongeval gedaan. Zater dagmorgen om vijf voor half negen zou een der trampassagiers ter hoogte van de Nieuwe Mathenesserstraat op de Rotterdmsedijk van de rijdende tram zijn gesprongen. De man sprong tegen een verkeerszuil, de zuil brak af, lamp en startautomaat van de elektrische installatie zijn ver nield, maar de voetganger is verder ge wandeld. De politie stelt een onderzoek in. (Van een onzer verslaggevers) rfo bang was de, 15-jarige jongen K. S A. Z. voor de dreigementen van de 19-jarige Schiedammer A. B., dat hij met zjjn vriendje A. V. op het dak van de Grote Kerk In Schiedam is geklommen Anderhalf uur later, zaterdagavond om kwart voor elf, is de jongen bij een poging om van het dak te klimmen bij de Waag in de Lange Kerkstraat .hoek Nieuwst raat van ruim. zeven meter hoogte öp straat gevallen. Het ongeval veroorzaakte veel conster natie en in een oogwenk verspreidden zich series geruchten onder de vele toeschouwers van dit vreemde drama in het avondlijk duister. De jongen Z., had zaterdagmiddag in het zwembad gestoeid, waarbij onenig heid met een grotere jongen was ont staan. De grote knaap heeft de jongens daarbij bedreigd. Eerst waren zij zaterdagavond de tuin van de pastorie in de Schiedamse Lange Kerkstraat ingegaan, maar toen zij bemerkten dat hun vijand hen nog achtervolgde, zijn zij op het dak van de pastorie ge klommen. De tegenstander bleef in de buurt en daarom zyn de jongens uit grote angst, zoals zij later tegen de politie ver klaarden, nog hogerop geklommen naar de top van hel dak van de kerk. (Van een onzer verslaggevers) Een hevig lawaai deed het personeel van het hoofdbureau van politie in de Lange Nieuwstraat te Schiedam naar buiten gaan in'de nacht van zaterdag op zondag. Daar constateerde men dat de koopman A. van der K. uit Delft met zijn auto om kwart voor vijf tegen de geparkeerde bestelauto van de firma Schrijver was gereden. De politiemannen hebben de chauffeur K. de agentenwacht ingedragen. De man had pijn in de byik en bloed stroomde uit zijn. mond. Hij is ter obsercatie in het Schiedamse Gemeente Ziekenhuis opgenomen. De beide auto's zijn beschadigd. Vermoede lijk is de Delftenaar door de dikke mist misleid. In het afgelopen weekeinde is ingebro ken in de winkel van de chocolaterie Jamin aan de Groenelaan te Schiedam. Onbekenden hebben zich via de Zeestraat toegang verschaft tot de achterzijde van de winkel. Zij zijn over een onsheining van 2 meter hoogte geklommen. Uit de is een bedrag van 27,44 ontvreemd. Daar hebben de jongens van 9 uur tot kwart voor elf gezeten. Toen werd het de jongen Z. te machtig, hij wilde aan de andere zijde van de kerk bij de Waag naar beneden klim men. De" andere jongen, V., die dit niet durfde, is weer terugegaan naar het laagste punt bij de pastorie. De 15-jarige K. S. A. Z. heeft gepoogd via een vergaarbak van een regenpijp naar beneden te klimmen. Hij viel van meer dan zeven meter hoogte op straat. Met een pijnlijke arm en borst is de jongen naar het ziekenhuis ver voerd. Bij een onderzoek is de doodsoorzaak vastgesteld van de 3e machinist Poulos Pshïhas, die woensdag aan boord van zijn schip Atina Livanos bij Wilton-Fijenoord te Schiedam is overleden. De man moet in de tunnel van de 'machinekamer een onder stroom staande fitting hebben ge raakt. Het 28-jarige slachtoffer zou nog hebben geroepen dat hij onder elektrische stroom stond. - Toen Pshihas buiten bewustzijn naar de verbandkamer van Wilton Fijenoord werd vervoerd; heeft men geen aandacht geschonken aan een mogelijke dood door elektriciteit, mede -doordat inmiddels weer een lamp in de lege fitting was gedraaid. SCHIEDAM. Geboren; 31 Hendrika P M d v H P M den Herder en A M Droog 31 Yvette D dv J Arenz en T K Rozendal 30 Gerardus W z v FA Leenderts en A C P Westdijk 31 Nicolette d v-H Zwart en A J Tijssen 30 Frederik C z v 1» Klerks en M F Ton 1 Wilhelmus D J z v J M H Ver- straeten en M C C Hommers. Overleden: 30 F Psihas 28 jr. Getrouwd: 1 J I Versluija 47 jr. en J Bak ker 43 jr. (Advertentie) AANGEBODEN, zonnig hoekhuis met flinke tuin in Dina Johannapolder te Hoogvliet. Indeling: beneden woonkamer, keuken en groot berghok; boven: vier slaapkamers en douchecel. Huur. f 19.90 per week. GEVRAAGD: soortgelijke woning te Vlaardingen. Brieven ond. no. 5904 Bureau „De Rotterdammer", W. de Withstr. 25, R'dam. (Van een onzer verslaggevers) Aan de leden van vrijwel alle proles- j protestantse kerken in Schiedam is| in de afgelopen dagen een folder van; de Oecumenische Raad van Kerken in: Schiedam uitgereikt waarin verzocht! wordt te willen deelnemen aan de inter-' kerkelijke gesprekskring. De bijeen komsten van de gesprekrkringen zullen op iedere avond in de week gehouden worden. Deelnemers kunnen zich melden bij de heer H. Teeuw, Tnlniaan 2 b, tele foon 65893. Tevens is de volgende oproep voor bij woning van het wekelijks avondgebed gedaan: „Reeds gedurende een aantal jaren ver enigen christenen van verschillende kerken in Schiedam zich des zater dagsavonds in de Evang. Lutherse kerk aan de Lange Nieuwstraat (tegen over het gebouw van de Amsterdamse Bank) om gemeenschappelijk te bidden bidden voor de nood der christenheid en die der wereld alsmede voor de éénwording van Christus kerk op aarde. Deze bijeenkomsten vinden plaats vanuit het bewustzijn, dat de kerk van Chris tus een gemeenschap is, die God uit zeer verschillende mensen samenbrengt en dat de huidige verdeeldheid der kerk in tegenspraak is met haar wezen, haar getuigenis verwringt en haar boodschap krachteloos maakt. 4og te weinig Schiedamse gemeenteleden vonden des zaterdagsavonds de weg naar de Ev. Lutherse kerk. En toch is gemeenschappelijk -gebed, één der be langrijkste voorwaarden om -tot,.een heid te komen. - - Wij willen daarom langs deze weg u uitnodigen het avondgebed, dat vanaf zaterdag 9 september elke zaterdag des avonds om half acht wordt ge houden, te gaan bijwonen en zo deel te nemen aan één gemeenschap van aanbidding, lofprijzing en gebed. •at de eenheid, die zowel Gods wil als Zijn gave aan Zijn kerk is ook in Schiedam steeds meer allen, die Chris tus Jezus als Heer belijden, in één hechte gemeenschap tezamen brengen." Namens de Oecumenische Raad van Kerken, dr. L. J. Cazemier, voorzitter, H. Teeuw, secretaris. De luchthaven Rotterdam is zaterdag enige tijd in alarmtoestand geweest voor een Dakota van Martin's Air Charters, die op weg vanAmsterdam naar Mal- lorca machinepech had gekregen. De gezagvoerder van net toestel, cap tain Holmes, rapporteerde, om half elf aan de verkeerstoren dat de rechter motor was uitgevallen. Het toestel had 28 passagiers aan boord. Onmiddellijk stoven brandweerauto's en wagens van de G.G.D. over de landingsbaanom zich verspreid over het vliegveld op te stellen. Gevaar voor binnenkomende en vertrekkende toestellen was er niet, om dat in verband met de mist al het lucht verkeer was gestaakt De voorzorgsmaatregelen zijn geluk kig overbodig gebleken. Om enkele mi nuten voor elf prikte captain Holmes, die boven het vliegveld was blijven cirkelen, zijn Dakota door de mistlagen en zette het toestel perfect (op één mo tor) op de 1300 meter lange landings baan neer. De passagiers zijn 's middags met een ander toestel doorgereisd naar Mailorca. Twee stropers hebben zaterdagmiddag een agent van de Rotterdamse politie ontwapend tijdens een felle worsteling op een stuk opgespoten land tussen Eem- haven en Waalhaven. Een politieman van het bureau Char- lois zag zaterdagmiddag de twee mannen bewapend met. buksen. Bij het zien van de politieman trachtten de stro pers te vluchten. De agent sprong een van hen echter op de rug. Een hevige worsteling voigde waarbij het dienst pistool van de politieman op de grond viel. De tweede stroper keerde hierop terug en pakte het pistool waarna beide mannen er opnieuw van door gingen. De agent zette nu, zonder wapen, de achtervolging in. Een eindje vederop vond hij zijn pistool, zonder patroon- houder. Toen de agent zijn reserve houder in zijn wapen had gestopt, loste hij zes schoten. Zonder resultaat aan gezien de afstand tot de stropers te groot was geworden. Later op de middag is de gehele om geving afgezocht met radiowagens en speurhonden. De stropers bleven echter onvindbaar. werp; „De VGLO-school-De school voor Lager Economisch Administratief On derwijs". Ds. H. W. Hemmes zal dë sluiting verrichten. w f'.. In de Oud-Katholieke Kerk aan de Dam te Schiedam zal woensdagavond een orgelconcert worden gegeven. Ra Stok, organist van de Anglikaanse kerk. te Rotterdam zal concerteren met mede werking van Trudi Schriel, fluit. Het. programma vermeldt werkën van Rur- cell, Handel, Bach, Buxtehude en Veracini. De Kon. Ned. Ver. Eerste Hulp bij Ongelukken (E.H-B.O.) te Schiedam deelt ons mede dat de nieuwe cursus, - ter verkrijging van bet Eenheidsdiplo- ma zal aanvangen: voor beginners ap maandagavond 18 september van 7.30 tot 9.30 en voor gediplomeerden op don derdagavond 21 september van 7.30 tot 9.30. Deze cursussen zullen worden ge houden in de bovenzaal van het gebouw- j Westmolenstraat no. 26 te Schiedam. Aanmeldingen kunnen geschieden bij; C. J. van Reede, Marconistraat 5, by Mevr. E. E. Kockx, Lange Singelstraat 25 en in de zaai op de eerste cursus- avond. Inschrijvingen door werkgevers., voor leden van hun personeel worden eveneens gaarne ingewacht. 0 Politieagenten hebben zaterdagmorgen een witte, blinde keeshond uit net water van de Lange Haven te Schie- dam gehaald. Het dier had even daar- voor reeds in de Nieuwe Haven ge legen. De politie heeft de hond naar. het Dierentehuis aan de Sint Anna- zusterstraat gebracht, waar de eigenaar- het dier kan. afhalen. Ir. J. Rutgers, die zoals bekend in mei van dit jaar afscheid heeft genomen als directeur van de dienst Wederop bouw en Stadsontwikkeling te Rotter dam is benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Rotterdams burgemeester mr. G. E. van Walsum maakte de benoeming maandagmorgen bekend tijdens de ver gadering van het Comité Rotterdam 196o. ROTTERDAM raakt dan de Onder- zeedienst kwijt. Vandaag,, maan dag, zou de onderzeeboot Walrus uit varen om niet meer tarug te keren! Want de'Walrus gaat aan een oefening deelnemen en vervolgens naar de nieu we thuishaven: Den Helder. Hiermee is dan de. laatste onderzeeboot uit de - Maasstad verdwenen. Op 12 september gaat ook het personeel van de Onder- zeedienst weg. Eind september zal Rot terdam geen Onderzeedienst meer héb ben. Dan is dus een eind gekomen aan een periode van ruim vijftien jaar.- Eind 1945 kwam dë dienst, regelrecht! van Schotland. Rotterdam bood "tóen" uitkomst, want de Duitsers hadden een - redelijke basis achtergelaten, gebruikt; voor hun motortorpedoboten. Er was 4. echter geen andere keus voor de On derzeedienst, want Den Helder was nog niet bruikbaar. Ideaal was de toe stand voor de dienst niet, want de Waalhaven was in eerste inst^tie be stemd voor de handelsscheepvaart. En voor het bouwen van een nieuwe basis ergens anders in het Waterweggebied' schrok de Marine terug. WNKEDE jaren geleden werd reeds het plan opgevat de Onderzeedienst - naar Den Helder over te brengen. Nu pas is de kazerne in Den Helder ge--» reed. Rotterdam laat de onderzee-...' dienstmensen- ongaarne1 gaan- Zijston-i-^ den goed: aangeschreven en .het cbn-,/! tact tussen bevolking en marine ■waar goed, Dat bleek wel by het gouden ju- bileum van de dienst Wat ernu. over- blijft aan de Waalhaven is o.a. het~ barakkenkamp van de Onderzeedienst. Dat kamp wordt niet afgebroken. Het,', gaat namelijk dienen als huisvesting., voor Italianen en Spanjaarden, weiko- me aanwinsten voor de arbeidsmarkt Dat heeft burgemeester mr. G. E. van Walsum meegedeeld tijdens de af- scheidsreceptie van de Onderzeedienst „Misschien zal de Marine hens ontdek ken dat het feitelijk al te gek is dat de Grootste haven van West-Europa •zonder marine-onderdeel zit", zo zei de burgemeester by diegelegenheid nog. En hij hoopte dat de dienst nog eens terug zou keren. TJE Tweede Chr. - Technische School,' in Rotterdam-Zuid bézit een uni- cum onder zjjn leerlingen. Het is de vijftienjarige Hannie de Bel, een meis- je dus, die daar temidden van bonder-- den jongens, staat om een'vak te leren. Ze was al heel jong van plan om „auto-,/' monteuse" te worden. En daar is ze-",/ nu mee bezig. Hannie de Bel bleek een serieus meisje, zodat aan haar toela ting tot de school niets in de weg,'} stond. Ze staat nu ijverig te schaven-«H en te vijlen, want de directeur schreef haar in. Ook de theoretische lessen volgt de vrouwelijke TS-Ieerling met - grote aandacht. De jongens moesten er - eerst aan wennen, maar tenslotte von- den ze het nog wel leuk ook. Drie jaar zal de opleiding van het mfeisje duren als alles goéd gaat. Vrijdagmorgen 8 september om negen uur zal de eerste paal worden geslagen voor de uitbreiding en verbouwing van de Technlsclie School aan de Burge meester Honnerlage Gretelaan te Schie dam. Dagblad ,,De Rotterdammer": Schie--, damse redactie teL 64154 b.g.g. tel 115588 toestel 51 (b.g.g. 80037) alleen voer -edacUe-aangelegenheden. Agentschap: H. J. Troost, Aleidastraat 23, tel. 65451 (alleen voor klachten, ad--, vertentles en abonnementen b.gg. telef. W 115588). Apotheken: Evers, Lange Haven. Belangrijke telefoonnummers: Brand- i alarm 69123. Folitie-alarm 64686 GG en GD-waarschuwing 69290. (Van een onzer tikelen worden overal verslaggeefsters) verkocht onder haar eiren naam. Helena Rubinstein TtyTADAME Helena Ru- reist ook nog voor haar ■«A binsteln is de tachtig schoonheidssalon over de al gepasseerd, maar on- gehete wereld. danks haar hoge leeftijd werkt ze nog hard. Ze is dan ook bijzonder vitaal en hekend over de hele wereld. Ook de Nederlandse vrouw zal haar naam vaak zijn tegengekomen. Zij te namelijk de eige nares van veertien co*- metlcafabrieken. Haar ar- Zaterdagmiddag was ze In Rotterdam, waar ze een bezoek bracht aan De Bbrakfcrf om de afde ling te zien, waar haar ar tikelen te koop zjjn en om kennis te maken met de verkoopsters. Tan avond zal se via Schiphol weer naar Parijs terug keren. Hoewel haar opvallende kleding en haar vele ede- raden anders doen .ver- moeden,fa. zfj een be- scheiden en heel vriende- - !«ke vrouw gebleven, die -.1 gvsag praat met eenvon- dige mensen..„*7 In hetbeginvandm eeuw ontdekten baar neven, (scheikundigen) ef. een zalfje, waardoor de huid bijzonder gaaf bleef. Helena mocht dft zalfje. Proberen en da» was. het.;,:? begin van een iroémMllÖM-''" en atieeesvoi leken,f l wödaan .de adhoonhefd/ - van,, domvrouw."7 •»- 3 w J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1