Kleinste TS-er slaat paal voor uitbreiding school ~/0 (INIQU Kruidenier claxonneert voor klanten: 2 boetes Wmm Hofstee Kerken roepen op voor avondgebed 's zaterdags bouw van Ben eluxtunnel akkoord met Vlaardingen CALVIJN Leerlingen zongen er feestelijk bij... kroniek breiwol Dirk III had ook - een heel andere - tol... „Raket" verloren Grenswijziging komt in de raad \Voorrangskwestie geeft problemen... föoüerddrnSQ 1 - Burgerlijke stand Vijf minuten na inrukken weer brandalarm „Oecumenisch jaar" begint nu Grootste bedrag per imvoner van HEYST t DE ROTTERDAMMER PAGINA 4 VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1961 nubeduidend' goedkoper stofvrij warm ederlicht Eenpersoons Bouw vraagt vijfvoudige van eerste raming Vreugde Aavenenvte OFFICIEEL AFSCHEID ERVARINGEN Voordeel-Verkoop PLAGIAAT Waardering Verlichtingsornamenten I TV Voor elk interieur. VERLOVINGSRINGEN H006STRAAT 88-90 VLAARDINGEN POSITIEF Gebed voor eenheid heetmanjjj ....en dagelijks Scooter gestolen BEGIN GEMEENTE C*3VLAARDINGEN A. EEN COMMIES of COMMIES Ie KLASSE B. EEN ADJUNCT-COMMIES of ADJUNCT-COMMIES Ie KLASSE Een boeiende biografie GEMEENTE Wk)VLAARDINGEN JONGE ADMINISTRATIEVE KRACHTEN li «flte teeMwwN Wc Advertentie Voor hen die menen dat een goed bed beslist veel geld moet kosten hebben wij morgen een bijzondere aanbieding. Want dan zullen zij versteld staan van de mogelijkheden van deze reeds jaren ingeburgerde celmatrassen. 's Zomers heerlijk koet. "s win ters lekker warm, zacht verend en stofvrij. Éénpersoons schuimplastic cel matrassen voor jongens- en meisjeskamers, logeerkamers en buitenhuisjes, verkopen wij morgen van 29,80 voor nog géén twintig gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze een persoons celmatrassen (aparte cellen) overtrokken met een damast Dïvanbedden, sleemodel, met gezondheidsspiraal, het lakwerk Iets beschadigd van 32,50- voor 4 CUlI) Het JdKWC" Iv m De mannenvereniging „Calvijn" van de Ned. Herv. (Gerei.) Evangeli satie zal op woensdagavond 20 septem ber de eerste vergadering in het nieu we seizoen houden in gebouw Christ Sociale Belangen te Schiedam. Inlei der is de heer Butter. (Van een onzer verslaggevers) QVER het laatste stukje bouwland i tussen Mgr. Nolenslaan en Burg. ;Honnerlage Grethelaan in Schiedam schalde vanmorgen om 9 uur het lied van ..Ai. ai in Barcelona". Hon derden leerlingen van de technische school voor Schiedam en omstreken stonden in feeststemming te luisteren naar de melodie, die het schoolorkest onder leiding van de heer Wiliemse via de bandrecorders en de luidspre kers over de vlakte uitzond. De jongens dachten niet aan Bar celona. hun aandacht was gericht op de kleinste leerling van de school, de 13-jarige Nico Putters uit 2T2, die was uitverkoren om de eerste paal te mogen slaan voor de uitbreiding en verbouwing van de technische school. Gewapend met een grote re genjas en bedolven onder een enor me helm heeft de kleine Nico zich onder het wakend oog van vele ge nodigden en mede-leerlingen, goed van de verplichte op-en-neer-gymnas- tiek gekweten. Met een serie schok ken van de weke grond zakte de be tonnen paal van 18 meter vlot de bo dem in. Inmiddels had het schoolorkest via de band meer liedjes gespeeld en of het zo hoorde klonk tot slot het „Lang zal ie leven", wat tot gevolg had dat kleine Nico op sterke schouders in triomf naar de school werd gedragen Daar heeft de voorzitter van het schoolbestuur, de heer M. van der Na gel. de vele belangstellenden toegespro ken. Hij merkte op dat het slaan van de eerste paal eigenlijk niet zou worden gevierd. Schoolbestuur en leerkrachten hadden dit feest aan de leerlingen wil len overlaten. Nu er zoveel, belangstel ling was wilde hij graag van de gele genheid gebruik maken om er zijn vreugde over te uiten dat er zoveel vertegenwoordigers van zusterscholen aanwezig waren. Hij stelde de goede samenwerking zeer op prijs. Met genoegen verwelkomde hij ook de wethouder van onderwijs, de heer H. Sabel, de inspecteur, de heer C. A. Kamp, de oud-directeur van. de woning- dienst, mr, dr. ir. M. M. van Praag en de oud-leraren. De heer Van der Nagel herinnerde eraan dat het school bestuur op 19 mei 1940 de brief ont ving met toestemming voor de bouw van een school voor "00 leerlingen. De oorlog brak uit en allerlei omstandig heden waren er de oorzaak van dat de bouw van de school in etappes moest geschieden. De school kwam eerst na öe oorlog, het werd een gebouw in de Bij de behandeling van het voorstel I lot deelneming in de op te richten N.V. Beneluxtunnel tc Vlaardingen, deelde burgemeester mr. .1, Heusdens donder- dagavond de Vlaardingse gemeenteraad mee. dat waarschijnlijk in de oktober- vergadering het voorstel van Gedepu teerde Staten behandeld zal worden over de grenswijzigingen tussen de gemeen ten Vlaardingen, Maassluis en Maas land. Zoals bekend gaat bet hier om een gebied van 500 ha. dat van de gemeen te Maasland (gelegen in de Zuidbuurt* volgens de plannen overgaat naar Vlaar dingen en van 100 ha van dit gebied i voor Maassluis. A U i U M U la t L t» 1/ K yO VAN TIJD tot tijd zien de kél- ners aan het Koemarktplein het wel. Dan schuiven ze automatisch stoe len bij want de komst van de jour nalisten betekent dat er een perscon ferentie wordt gehouden. Cisteren de den ze dat ook, maar er werd dit maal een conferentie van de pers ge houden. Of om het vervelende woord pers niet te gebruiken: liefst twee col lega's namen afscheid, het aantal scri benten wordt kleiner in Schiedam, nog vijf redacteuren zijn bij de Schie- damse dagbladen overgebleven. Dat is een verarming vooral omdat uit het ophalen van de herinneringen tij dens de afscheidsbijeenkomsten bleek dat het vooral nestor Kees Hazelzet en Jaap Grool zijn geweest, die meerma len bij instanties hebben gewezen op de betekenis van een goede voorlich ting aan die pers ten bate van het pu bliek. fOLLEGA JAAP GROOL krijgt een belangrijke taak in Amsterdam. Hij gaat met goede en enkele onpret tige ervaringen weg uit Schiedam. De goede behoren bij de prettige arbeid die hij hier altijd heeft verricht, de leuke ervaringen, zijn huwelijk dat een deel van de hier nog verblijvende col legae hebben bijgewoond in 1954, zijn intrek in een woonschuit aan de Wés- terkade, die ook gedoopt is door die collegae, een woonschuii overigens die soms bijna kapseisde als het water verdween bij het spuien en als het vroor en veel meer goede contacten (Advertentie) in onze nieuwe afdeling Voordeel: wij reserveren res tant van uw breiwol. Voordeelalleen de allernieuw ste soorten breiwol vindt U bij ons. Voordeel: U kiest bij ons vrij en U krijgt als U dit wenst deskundige voorlichting. Voordeel: Tijdelijk koopt U bij ons 100 grams knotten brei wol in een veelheid van kleuren 10% voordeliger. „ALPEN EXPRESSO" normaal al erg voordelig voor 1.95 nu als A "Jtj kennismaking I die het werken voor elke verslaggever prettig maken in een levende stad. ~W ET ERAAN KEES HAZELZET heeft zijn post aan een jongere overge dragen. Hij kon vertellen van de ar beid die hij onlangs in Italië en Frank rijk heeft gedaan. Dat is iets waar Schiedamse verslaggevers even stil van worden. Het gesprek kwam echter uiteraard en automatisch terug op Schiedam, de stad die alle betrokke nen wel iets doet en heeft gedaan. Jaap Grool, met een goede opvatting van de ethiek van de journalistiek, vertelde over zijn gramschap in vroe ger jaren, over plagiaat dat ten zijne nadele was gepleegd. Het gezelschap was het er over eens dat nog te wei nigen beseffen dat de jaumaJ.istiek het leveren van creatief werk is, waarbij veel voorbereidende arbeid moet worden gedaan met inachtne ming van goede normen en eisen die een zuivere voorlichting waarborgen. verre polder en nu is a! uitbreiding no dig temidden van de dichte bebouwing. Het bouwen in etappes heeft tot ge volg dat'de bouw kostbaarder is gewor den, het zal het vijfvoudige van het oorspronkelijk geraamde bedrag ver gen. Dankbaar was de heer Van der Nagel voor de medewerking van de overheid. Ook sprak hij met waarde ring van de leerkrachten die les kun nen geven, ondanks dat de uitbreiding improvisatie met zich brengt. De architect, de heer Blokhorst, sprak met waardering over het pretti ge contact met schoolbestuur en leer krachten waardoor een goede samen werking mogelijk was. Hij merkte op dat het al heel wat jaren geleden is dat hij de eerste plannen voor de nieu we school maakte. De uitbreiding van de school zal ia en kele lokalen van de bestaande be bouwing wijzigingen tot gevolg heb ben. Zo wordt een theorie-lokaal tot lerarenkamer omgebouwd. Dan zul len in de nieuwbouw veel bouwele menten worden toegepast. Aan de zijde van de Burg. Honnerlage Grethelaan zal een gymnastieklokaal met douches worden gebouwd. Aan de voorzijde van het gebouw wordt naast de bebouwing aan de Mgr. Nolenslaan een complex van 5-theo- rie-lokalen eveneens met douches e.d. neergezet. Bovendien rullen aan de zijde van de Mgr. Nolenslaan opslagloodsen voor hout en metaal worden geplaatst. tpEN grote drukte heerste vanmor- gen op een stuk bouwterrein bij de Honnerlage Gretelaan in Schie dam. waar de eerste paal ter uit breiding van de Technische School de grond in ging. Rechts op de achtergrond het in aanbouw zijnde pand voor „Grapillon" (N.V. Gebrs. Steur) naast Melchers, links de Technische School. (Van een onzer verslaggevers! Nimmer mag men menen dat met claxonneren of bellen hetzelfde ef fect wordt verkregen want de wet kent aan claxon en aan bel een eigen taak toe. Dat had de Ylaardingse koopman M. G. om practische rede- nen niet willen begrijpen. Daarom is hij woensdag voor het kantongerecht te Schiedam veroordeeld tot het be talen van twee boeten van tien gul den. Op 5 juni had de heer G. om haif elf met zijn auto met kruide nierswaren door de Hortensiastraat gereden. Hij had lustig op de knop van zijn claxon gedrukt want hij wist wel dat zijn klantjes dan naar buiten zullen komen. Dat mag niet. Het wordt bezien ais het maken van over bodig lawaai. Advertentie) - Ie MIDDELLAN DSTRAAT 72 Grootste keuze hier ter stede, -elefoon 30340.37434 Advertentie HOOGSTRAAT 219 - VLAARDINGEN ryAARO-M BETREURDE het gezel- schap het dat in Schiedam niet al tijd de goede medewerking wordt ge geven aan de journalist. Gesproken werd over Schiedam, over de vele bij gewoonde gebeurtenissen want ook een verslaggever zal zich immer betrok ken voelen bij de vele en veelsoortige activiteiten die van een stad een aan trekkelijke gemeenschap maken. Het is juist die positieve belangstelling die ook scribenten er wel eens toe verlei den kritiek uit te oefenen op een on volledige medewerking waardoor nega tieve belangstelling voor onze stad ontstaat. SCHIEDAM Geboren: Johannes z. v. J. Tuttel en E. Prinsen: Harry z. v. G. II. L. van 't Hoen en M. de Regt; Maatje d. v. P. C. Vink «n M. Webers: Edwin J. G. z. v. G. A. van Gennip en M. C. A. Verbeek, Overleden; P. H. Snijder, 84 jr; P. Dijks hoorn. 71 Jr: E. II. Klosek. 34 jr. Ondertrouwd: H L. Bakker. 25 jr. en A. Zonneveld. 17 jr.: P. J. Dingier. 22 jr. en J. J E. de Roo. 16 jr.: C. W. Fee'.ders. U jr. en P. C. Suttorp. 22 jr.: T. A. van Heukel- om. 23 jr. en J. G. de Ridder. 19 jr.; J, i Hoogeveen, 21 jr. en J. E. M. de Held. 19 'jr.: L. G. Huijsdens, 20 jr. en J. T. 't Hart, j 18 jr O. E. Jung, 24 jr. en C. van Ger- ven, 2(1 jr J. J. van Katwijk. 28 jr. en W. H. M. Laurens. 23 jr.: D. Schouten. 29 jr. j I en W den Engelsman. 21 jr.; J, M. H. van j der Valk. 33 jr. en E, M. J. Zwaanenburg, 29 jr. C v. Wijngaarden. 23 jr. en C I He. 21 jr. j Getrouwd: M Kieinhnrst, 23 jr. en M. A. Heiinsbroek. 21 jr.; J. Bakker, 23 jr. en E. G M. van de Water. 1!) jr.: H. Oei. 28 jr. t en W. H. Eos. 2ti jr.: B. van dcr Sijde, 123 I jr en G Mostcrt, 24 jD. W. P. van Bur- i ken. 27 jr. en T. van Dijk, 23 jr.; E. L I Voet. 26 jr. en E. G, 11. van Lindt. 23 jr.: D J G. Rensinan. 22 jr. en C, Vrauwdeunt. 23 jr.: J C. van der Ben. 24 jr. en A. R. Lussenburg. 20 jr.: P Tettelaar 26 jr. en M. Roclfsemo. 21 jr.: H. J. Damme, 21 jr. en R. tie Reus. 20 jr.; E. J. de Keulenaar. 37 jr. en J Posthumus, 38 jr.: J. F. van der Graaff, 24 jr. en G. P. A. Wijtmans. 20 jr.; C. Na- humurv. 32 jr. en J. Langeveld. 22 jr.: (V j van dér Zee. 24 jr. en C. van Optjnen, 25' Ir D van Looptk. 23 jr. en A. Penning. 24 jr.: J. H. Zandstra. 24 jr. en A. P. Lussen- k 10e"borenJohanna W. M. d. v. J. W. M Zandbergen en M. L. J. Helnsbroek; Ronoid i v. P, Broeren en A. C. van Hnek; Alexan der 'z v. a. Blom en J. Goetmg; Anneke a. v M van dor Veen en P. J. van Mourik. Overleden: T, den Homing, 73 Jr. echtg. van J. Eeuwijk; F. C. Blbor, 81 jr. Vermoedelijk door kortsluiting brak donderdagmiddag om vijf uur brand uit in een schakelkast van het G.E.B. op de hoek van de Veerlaan en de Atjehstraat te Rotterdam. Heel Katendrecht heeft hierdoor een avond zonder straat verlichting gezeten. Aanvankelijk leek het nogal mee te vallen. Er kwam wat rook uit de kast Even later was er niets meer te zien, zodat het optreden van de brandweer niet nodig werd geacht Voor alle zekerheid bleef wel een agent In de omgeving. Dat was geen onnodige voorzorgsmaatregel, want nau welijks vijf minuten, nadat de brand weer was ingerukt kwamen er opnieuw vlammen uit de schakelkast, zodat voor de tweede maal alarm moest worden geslagen. De schakelkast was toen zodanig ver brand, dat de straatverlichting uitviel. Het Rootte Kruis afdeling Schie dam organiseert opnieuw een cursus in eerste hulp bij ongelukken, die op woensdag 20 September om 20 uur zal aanvangen in het Roode Kraisgebotnv Warande 95 Schiedam. Nieuwe leden zijn van harte welkom Aanmeldingen: tel. 68013 op dinsdag, woensdag en donderdag van 9 uur tot 12.30 uur. Persoonlijk: woensdag avor.d van 1930 uur tot 21 uur. Of schriftelijk Warande 95. Schiedam. HET nu aangevangen seizoen zal in de geschiedenis staao geboekstaafd als i het oecumenisch jaar, schrijft ons de Oecumenische Raad te Schiedam. Om niet meer te noemen de Der de Assemblee van de Wereldraad van i Kerken, die van 18 november tot 6 de cember 1961 te New Delhi (India) zal worden gehouden, zal ongetwijfeld in het middelpunt van de belangstelling staan, terwijl wat ons land betreft, ze ker veel belangstelling zal worden ge toond voor de in, oktober tv verwach ten richtlijnen voor het plaatselijk gesprek over de hereniging van Her vormden en Gereformeerden. Ieder kerklid is persoonlijk bij deze ge beurtenissen betrokken. Vele vra gen zal New Delhi oproepen. Eén der vragen, die New Delhi zal stellen, is: Op welke wijze kunnen de kerken ook plaatselijk deel gaan uitmaken van een wijdere oecumenische eenheid van handelen. Maar om daartoe te kunnen komen is onontbeerlijk een eenheid van gebed. Het is om die reden, dat de Oecume nische Raad van kerken te Schiedam een dringend beroep doet op alle Schiedamse kerkleden, om zich vanaf 9 september zaterdagsavonds van half acht tot acht uur in de Lutherse kerk alhier te verenigen en met elkander te bidden voor de eenheid der christen heid. Bezoekt het oecumenisch avondgebed. Van zaterdag 9 september a.s. af iede re zaterdag om half acht in de Lu therse kerk. Advertentie gouden verlovingsring mat 5 brij!*nt}«* r*f 5t3 f380» bij Ujiondartt kan een brittontfc worden bijgezet hottogtt juwtB* «hlstMnkundisiigA HJKBAAM12 JKtizMdijk 155-157 Pd*» Daarom kreeg G. een bekeuring, maar op 9 juni toeterde de heer G. er 's morgens om half tien weer lus tig op los. Toen was de verbalisant E. R' weer in de buurt en deze ver telde woensdag aan de kantonrechter IJKT OPVALLENDSTE feit, dat de cijfers over de afgelopen maand van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Rotterdam te zien geven, is de te ruggang in het aantal bouwvakarbei ders ten. opzichte van dezelfde maand in het vorige jaar. In juni 1960 waren in Rotterdam 8400 bouwvakkers aan het werk en in juni van dit jaar waren mr. P. B. Cos dat G. best van de j dit er slechts 7800. Nu is in Rotterdam bel gebruik kon maken. Wel had G. j dit verloop niet zo heel groot. Men gesteld dat hij in verband met zijn!zou zelfs, op lange termijn genomen, zwakke gezondheid de claxon hanteer-1 Dagblad „De Rotterdammer": Schie damse redactie tel 64154 b.g.g. tel 115538 toestel 51 (b.g.g. G 1)037J alleen Voor de woning van de 22-jarige mon teur H. J. van B. aan de Van Olden- bameveltstraat is donderdagavond zijn, scooter gestolen. Het is een lichtblauwe N.S.U. Prima met het kenteken SL 02-37. voor re dactie-aangelegenheden. Agentschap: H J. Troost, Aleidastraat 23, teL 65151 (alleen voor klachten, ad vertenties en ab innementen b.g.g. teief 115588). Apotheken: Evers, Lange Haven. Belangrijke felé.oonnommers: Brand alarm 69123. Politis-alarm 64668 GG en GD-waarsehuwmg 69230. 1 formule I aanbouwmeubelen WONfNGINRICHTING-BROERSVEST 64-46 De gemeenteraad van Vlaardingen heeft zich- donderdagavond voltallig achter het college van B. en W. ge schaard en het voorstel aanvaard om voor een bedrag van 750.000 gewo ne aandelen en 2000 aan prioriteits- aandelen, deel te nemen in de op te richten N.V. Beneluxtunnel te Vlaar dingen. Alle fracties brachten ook lof en hulde aan burgemeester mr. I. KriJc- j Heusdens, die de initiatiefnemer is geweest, om te komen tot een vroege re uitvoering van het Benelux-tunnel- plan, door het invoeren van een tol heffing. Natuurlijk werd ook over het voor en tegen van deze tol gespro ken en één der raadsleden merkte op, dat Dirk III, die bij de ingang van het Vlaardingse stadhuis in steen prijkt, ook een tol had, maar die stelde er niets tegen over. De Dirk III van tegenwoordig, buro». meester rteusaens, heeft ook tol, maar stelt daar heel wat tegen over. De heer E. P. van der Veen (C.H.U.) had naar het aantal inwo ners van de gemeenten Rotterdam, I Schiedam en Vlaardingen uitgere- (Van een onzer verslaggevers) kend, dat Vlaardingen dan het meest betaalt Vlaardingen betaalt dan per inwoner 10,70, Schiedam 9.30 en Rotterdam 3,30. Op grond daarvan noemde hij het ook logisch, dat de te komen. Hierop antwoordde de bur gemeester dat deze mogelijkheden nog bekeken worden. De burgemeester dankte voor de vriendelijke ontvangst door de raad. Als (Tijdagavond Schiedam zijn besluit 'neemt kan de N.V. spoedig worden opgericht en zai waarschijn lijk rond de jaarwisseling met de N.V. straks in Vlaaruingen gevestigd bouw begonnen kunnen worden. de, maar de politieman meende dat G. best uit de hoge bestelwagen kan klimmen om het toegestane signaal B. Cos was het daarmee eens. De verkeersovertreders waren favo riet bij het kantongerecht te Schiedam deze week en dan speciaal de Vlaar- dingers, die vergeten hadden voorrang te geven aan de medeweggebruikers. Van elf tot een uur paradeerden vrijwel Identieke verkeerssituaties langs de ko peren stangen in het monumentale ge bouw. Alsof steun aan de staatskas moest worden verleend zo volgden de veroordelingen van 15 tot 40 elkaar op. Slechts één verdachte werd vrijge sproken. Dat was de Vlaardingse classi ficeerder S. T. die met zijn getuige A. B. verklaarde dat hij op 19 april 's avonds om vijf voor zeven al over de helft van de Billitonlaan was gere den toen plots een auto snel naderde waardoor T. „was geschept". De officier zag twee kanten aan de ze zaak, hij geloofde niet dat bewe zen was dat T. voorrang had moeten geven, hij geloofde dat men ook kan stellen dat de chauffeur van de auto dat moet doen. Met een serie getuigen komt de Schie dammer J. J. van D. op 27 september nogmaals naar het kantongerecht. Er was een botsing geweest in de SL Li- duinastraat, of de heer Van D. heeft geen voorrang gegeven of mevrouw Van J. heeft dat niet gedaan. Dat kon woensdag niet bewezen, worden. Wel duidelijk is dat er veel woorden lijs gevallen op 19 mei. Zo mengde de echtgenoot van mevrouw K. zich ook In het duel. Hij was In burger, maar hij bleek politieman. De heer Van D. be weerde dat de politieman in de St. 14» dnlnastraat niet had willen bekeuren omdat „hij dat niet doet in xijn vrije tijd", 's Avonds in het politiebureau sou Van K. gezegd hebben: „De ben non in uniform, geef me nou maar •ena een pak slaag". Vijf getuigen zouden de beweringen van de heer Van D. kunnen staven. Officier en verdachte stemden er in toe veel getuigen op te roepen omtrent deze, kwestie. Op* 27 september komen ook de ver balisanten, die gekeken hebben naar het wagenpark dat tussen de oude hui zen bij de Achter de Teerstoof staat. Woensdag stond de 23-jarige groente handelaar J. S. terecht omdat hij oude auto's had verhandeld en niet-rijklaar laten staan. „Ze hebben me niks gevraagd, ze hebben die auto's maar opgeschreven, er staan er wel twintig, dertig, maar die zijn niet van mij", zei verdachte De officier meende dat het anders was, maar de politiemannen zal hij laten verklaren van wie de auto's zijn. Het personeel van de Nederlandse Aardolie Maatschappij beeft na werk zaamheden op het eiland Van Brienen- oord op het IJsselmondsehocfd op 18 augustus een stalen staaf laten liggen van twee meter lengte en een doorsnee van circa twee centimeter. Het apparaat, dat er. uitziet als een soort raket, heet ammarda. Het wordt gebruikt voor het meten van de bodemdruk en heeft een waarde van ƒ10.000. Het merk is JHilgers Watts". Inlichtingen worden gaame verwacht aan de recherche bureau Sandelingplein. kunnen zeggen van een vrij statische toestand met fluctuaties, waarin in juni 1959 hier 7900 bouwvakkers werkten en in juni 1958 7155. Daar mede is echter tegenstrijdig het feit, dat de bouwvakarbeiders, die thans Rotterdam verlieten, niet meer terug te vinden zijn op werken elders. In derdaad is het aantal bouwvakarbei ders in de omgeving van Rotterdam iets gestegen, maar deze stijging is lang niet zo groot als de daling in Rotterdam zelf. \/TEN KAN dan ook met zekerheid 1 aannemen, dat de zeshonderd uiteraard vooral jongere arbeiders, die de Rotterdamse bouwwerken ver lieten, voorgoed voor het bouwvak verloren zijn en dat zij thans een an der beroep hebben gevonden, waar voor hen méér plaats is. Dat impli ceert tevens, dat er op dit ogenblik geen spanning meer zou zijn op de bouwmarkt: men trekt naar andere beroepen bij gebrek aan werk. En de conclusie, dat het aantal thans ver leende bouwvergunningen niet in overeenstemming is met de toestand op de arbeidsmarkt, zodat dié arbeids markt zich gaat instellen op het aan tal uitgereikte bouwvergunningen in plaats van andersom, ligt voor de hand- In totaal is de arbeidsreserve te Rotterdam de 'afgelopen maand iets gestegen, zoals ieder jaar in de vakac - tietijd. Ten opzichte van. vorig jaiar is de pendel iets gestegen. In Rotterdam het Waterweggebied niet meege rekend werken nu ongeveer 28.000 pendelaars, dus ongeveer 2000 meer dan vorig jaar. Hierbij zijn niet be grepen de forensen, die uit persoon lijke voorkeur buiten hun werkgebied wonen. IN ROTTERDAM werken nu onge veer 170 Italiaanse arbeiders. De eerste tien Spanjaarden voor de A.D.M. zijn gearriveerd. Hierby rijn uiteraard niet begrepen de Ita lianen en Spanjaarden die in het Wa terweggebied o.m. bij Verolme wer- ken. Moeïlijkh'-den zjjn hier - in tegenstelling met het oosten van ons land gelukkig uitgebleven ei die zijn hier ook niet te verwachten. Bot terdam is al tientallen jaren een in ternationale stad. Het heeft altyd Britse, Griekse, Spaanse, Franse, Ita liaanse, Chinese, Noord- en Zuidame- rrkaanse zeelieden en buitenlanders van allerlei nationaliteit verwelkomd, er mee gewerkt, ze alle gevraagde vertier geboden en even hartelijk weer van hen afscheid genomen, ais zjj onze stad verlaten. Er is geen en kele reden, te veronderstellen dat' dit met de thans hier gekomen Italianen en Spanjaarden anders zou zijn. Ver wacht wordt, dat de eerste vijftig Ita lianen voor de RJE.T. zeer binnenkort zullen komen. 'VA Op de kruising G. J. dé Jooghwag Parkhaven-Parkhaveniaug-Wesbtoedi&te Rotterdam is donderdagavond een per sonenauto tegen een bestelwagen gebotst. De inzittende van de bestelauto, de 49-jarige monteur Horst W. Kraft uit Duisburg liep een hoofdwond op en is naar het Dijkzjgtziekenhuis gebracht. Bij de Gemeentelijke Dienst voor Maatschappelijke Zorg, afdeling boekhouding, kunnen worden geplaatst: De onder A te benoemen functionaris zal met de boek houding worden belast Hij dient in het bezit te zijn van het diploma SJPD. of M.O.-Boekhouden, terwijl ruime practische ervaring tot aanbeveling strekt De onder B te benoemen functionaris dient in het bezit te zijn van het diploma MBA. Salarisgrenzen: commies Xe klasse 6956.88—/ 9090.—") commies6158.64—7932.72 exclusief adjunct-commies le klasse 5372.88—7146.96 huurcom- adjunct-commies J 4561.926381.32j pensatie Aanstelling boven het minimum is niet uitgesloten. Verplaatsingskosten worden volgens gemeentelijke rege ling vergoed. De gemeente Vlaardingen is aangesloten bij het I.Z.A- Zuid-Holland. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad in te zenden aan de afdeling personeelszaken, stadhuis, Vlaardingen. zal worden. Sprekende over de tolheffing zei de heer Van der Veen, dat ruen het rijk in gebreke zou kunnen stellen, om dat niet eerder met de bouw van de ze tunnel is begonnen. Hij vond de! bepaling dat de bouw van de tunnel! beperkingen op zou kunnen leggen in j andere bouwsectoren een vrij grootPernis worden geheven. Dair "kómt O"*** L— --«et, 4.UUU .A #ta WM 4U1JMVH» iuv* ttWI De burgemeester verzekerde hem gen en op deze wijze hoopt men al- echter, dat dit niet zo gauw zal ge beuren, maar men moet ook reke Ook mr. Heusdens betoogde dat deze tol een geheel ander karatker zal dragen dan de vroegere tollen. Als er toch mensen zijn, die prin cipieel tegen een tolheffing zijn, dan kunnen zij altijd nog gebruik maken van de Maastunnel en straks ook van de Willemstunnei. De tol zai alleen aan de zijde van ning houden met onverwachte om standigheden. Spreker vroeg verder of er ook een mogelijkheid is, om bijv. bij de Vijfsluizen in de tunnel les vlot te doen verlopen. De heer Heusdens zei tenslotte, dat wanneer deze Beneluxtunnel er eenmaal zal zijn er vermoedelijk ook aan een tweede, de zg. Blankenburgtunnel be hoefte zat zijn. Bij de gemeentelijke diensten en bedrijven kunnen worden geplaatst Het bezit van. het uJLo.-dit»Ioma strekt tot aanbeveling, doch is niet vereist. Gunstige vakantieregeling. Salaris nader overeen te komen. Sollicitaties v6ór 16 september 1961 ro te zenden aan de afdeling personeelszaken, stadhuis, Vlaardingen. door Dr. L- FRAAMSMA Gebonden f 5J30 OVERAL IN DE BOEKHANDEL (CM. rents tttrsmtZMU «AI CANADA door T. Citossen Directeur Chr. Em. Centrale 2e druk met vel» prachtige toto'» Frij» gebonden -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1